Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 17.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 12 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. (ДВ, БР. 76 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 ОТ 13 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 58 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 208 ОТ 12.08.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОПРИНКА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА, НА 3 ОКТОМВРИ 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 209 ОТ 12.08.2021 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ДАШЖАМЦ БАТСАЙХАН - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА МОНГОЛИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ВТОРА СТЕПЕН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 ОТ 12 АВГУСТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2021 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 43 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СОФИЯ (ДВ, БР. 88 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ (ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 20 ЮНИ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ И/ИЛИ ЗАМЪРСЯВАЩИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 21.05.2020 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ (ДВ, БР. 51 ОТ 2020 Г.) Виж повече