Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

  • РЕШЕНИЕ № 17 ОТ 4 НОЕМВРИ 2021 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 11 ОТ 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 8 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВРА Виж повече
  • УКАЗ № 273 ОТ 08.11.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОДОРОВО, ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ОБЛАСТ РАЗГРАД, НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 274 ОТ 08.11.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АНГОЛА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 379 ОТ 11 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 275 ОТ 08.11.2021 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МАРИЯ ПАВЛОВА ЦОЦОРКОВА-КАЙМАКЧИЕВА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АНГОЛА СЪС СЕД Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 21 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" (ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА ТЕХНИТЕ АСОЦИАЦИИ И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГ Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ИЗГРАЖДАНЕТО НА УСТОЙЧИВА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОТЕЖЕНИЕТО НА КОРИДОР VIII КАТО ОСНОВА ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ(Одобрен с Решение № Виж повече