Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 12.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-926 от 12 октомври 2021 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел опазване на вековно дърво и във връзка с постъпило в Министерството на околната среда и водите писмо с вх. № 05-08-2328/16.07.2021 г. от РИОСВ – Стара Загора:

1. Обявявам за защитено дърво полски бряст (Ulmus minor) на възраст над 100 години, с височина над 20 м, обиколка на ствола 2,96 м, намиращо се в квартал 23, поземлен имот с идентификатор 37507.888.9901 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора. Вековното дърво е с координати X = 4678360.637, Y = 547085.120 в Координатна система БГС 2005 (кадастрална).

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Стара Загора, да осигури обозначаването на вековното дърво.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

6. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: А. Личев

6820

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-11 от 23 юни 2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, т. 7 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието във връзка с чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, по повод постъпило заявление с вх. рег. № 94-П-110/17.06.2021 г. от X.X.X., с което заявява, че желае да бъде изключен от утвърдения от министъра на правосъдието и обнародван в „Държавен вестник“ списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, нареждам:

Изключвам по негово желание X.X.X. с адрес: София 1505, ул. Плачковски манастир № 21, вх. А, ет. 3, ап. 5, от утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон – включен в списъка със Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 44 от 2014 г.).

Заповедта да се съобщи на X.X.X. по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Влязлата в сила заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.

Министър: Я. Стоилов

6758

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 800-ДФ от 2 ноември 2021 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 24а от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов надзор реши:

Издава разрешение на управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление: София, ул. Г. С. Раковски № 96, вх. А, ет. 2, да организира и управлява борсово търгуван фонд „Borg AI Ultra UCITS ETF“.

Вписва на основание чл. 12, ал. 9 от ЗДКИСДПКИ борсово търгуван фонд „Borg AI Ultra UCITS ETF“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.

Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове и документ с ключовата информация за инвеститорите на борсово търгуван фонд „Borg AI Ultra UCITS ETF“ на основание чл. 12, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

6871

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-3164 от 25 октомври 2021 г.

На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с т. III. 2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да се впишат следните задължени лица, за които териториална дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно т. I.5 и т. II от заповедта:

1177

206480580

ВИП КЕШ СЪЛУШЪНС ЕАД

1178

206480405

ВИП СОД ЕООД

1179

206541648

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ ЕАД

 

2. Заповедта влиза в сила от 1.11.2021 г. и допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на НАП.

Настоящата заповед следва да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и изпълнение.

На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта следва да се обнародва в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: Р. Спецов

6804

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-102 от 18 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-80228-29.09.2021 г., вх. № 09-80914-8.10.2021 г. и вх. № 09-80930-8.10.2021 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Камена, EKATTE 35688, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-548 от 20.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 35688.45.100: площ: 895 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 35688.45.101: площ: 814 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 35688.44.5: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1524 кв. м, площ след промяната: 1472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.22: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1021 кв. м, площ след промяната: 948 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.26: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3153 кв. м, площ след промяната: 3759 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.27: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1752 кв. м, площ след промяната: 2169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.44.197: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2148 кв. м, площ след промяната: 2015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.45.67: нива, собственост на X.X.X., площ: 1269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.119: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 14 061 кв. м, площ след промяната: 14 440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.125: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1504 кв. м, площ след промяната: 1622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.127: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 868 кв. м, площ след промяната: 944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.129: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2869 кв. м, площ след промяната: 2880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.173: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1673 кв. м, площ след промяната: 1689 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.234: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2228 кв. м, площ след промяната: 2297 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.55.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след промяната: 2584 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.55.126: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8792 кв. м, площ след промяната: 9571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.55.219: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9640 кв. м, площ след промяната: 10 148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35688.55.276: природен парк, собственост на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ преди промяната: 4 886 661 кв. м, площ след промяната: 4 885 590 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 35688.48.227: площ: 802 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Камена;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.250: площ: 536 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Камена;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.251: площ: 388 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Камена;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.252: площ: 554 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Камена;

поземлен имот с идентификатор 35688.48.256: площ: 884 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Камена.

II. С. Самуилово, EKATTE 65293, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-560 от 25.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65293.33.50: площ: 269 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65293.40.80: площ: 1376 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65293.60.50: площ: 389 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65293.60.51: площ: 988 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65293.66.100: площ: 1132 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65293.66.101: площ: 2471 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 65293.60.51.1: площ: 44 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 65293.60.51.2: площ: 32 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 65293.66.20.2: площ: 14 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 65293.66.101.1: площ: 53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 65293.66.101.2: площ: 9 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 65293.66.101.3: площ: 45 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 65293.66.101.4: площ: 23 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65293.34.1: за друг вид застрояване, собственост на с. Самуилово, площ преди промяната: 1163 кв. м, площ след промяната: 1047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.13: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 889 кв. м, площ след промяната: 814 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.14: за друг вид застрояване, собственост на с. Самуилово, площ преди промяната: 726 кв. м, площ след промяната: 636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.16: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1173 кв. м, площ след промяната: 1057 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.19: нива, собственост на X.X.X., площ: 1333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2400 кв. м, площ след промяната: 2418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.41: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2914 кв. м, площ след промяната: 2905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.42: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 342 кв. м, площ след промяната: 307 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.49: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 522 кв. м, площ след промяната: 478 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.50: за друг вид застрояване, собственост на с. Самуилово, площ преди промяната: 975 кв. м, площ след промяната: 853 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.53: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 987 кв. м, площ след промяната: 904 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.34.54: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3235 кв. м, площ след промяната: 3311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.35.6: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ: 2481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.35.7: нива, собственост на X.X.X., площ: 587 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.35.9: За друг вид застрояване, собственост на с. Самуилово, площ преди промяната: 1042 кв. м, площ след промяната: 1004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.35.10: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ: 939 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.35.17: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1866 кв. м, площ след промяната: 1755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.39.41: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3240 кв. м, площ след промяната: 3246 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.41.25: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 685 кв. м, площ след промяната: 880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.41.26: нива, собственост на X.X.X., площ: 1362 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.41.27: нива, собственост на X.X.X., площ: 1446 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.41.29: нива, собственост на X.X.X., площ: 2079 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.41.30: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 886 кв. м, площ след промяната: 961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.41.35: нива, собственост на X.X.X., площ: 1225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.41.36: нива, собственост на X.X.X., площ: 822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.41.38: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1071 кв. м, площ след промяната: 176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.43.22: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7566 кв. м, площ след промяната: 7652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.44.54: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 21 179 кв. м, площ след промяната: 21 183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.44.71: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 225 кв. м, площ след промяната: 12 280 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.44.72: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 890 кв. м, площ след промяната: 1056 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.44.73: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4385 кв. м, площ след промяната: 4413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.60.38: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 39 321 кв. м, площ след промяната: 39 811 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.60.39: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1002 кв. м, площ след промяната: 1101 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.66.24: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 3358 кв. м, площ след промяната: 3326 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.66.28: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ преди промяната: 30 398 кв. м, площ след промяната: 31 295 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65293.66.36: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1674 кв. м, площ след промяната: 1662 кв. м;

сграда с идентификатор 65293.66.20.1: жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост, площ преди промяната: 36 кв. м, площ след промяната: 39 кв. м.

III. С. Струмешница, EKATTE 69941, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-798 от 30.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 69941.6.317: площ: 37 861 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 69941.7.323: площ: 4468 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.400: площ: 1564 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.401: площ: 5830 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.402: площ: 1018 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 69941.2.163: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 87 051 кв. м, площ след промяната: 38 123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.7.253: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 247 339 кв. м, площ след промяната: 247 325 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.58: водно течение, река, собственост на държавата, площ преди промяната: 36 998 кв. м, площ след промяната: 36 233 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.110: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1428 кв. м, площ след промяната: 1462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.146: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2957 кв. м, площ след промяната: 2953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.205: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1972 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.206: пасище, Общински поземлен фонд – Струмешница, площ преди промяната: 5595 кв. м, площ след промяната: 5313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.207: пасище, Общински поземлен фонд – Струмешница, площ преди промяната: 5441 кв. м, площ след промяната: 6177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.208: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1451 кв. м, площ след промяната: 1215 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.211: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 549 кв. м, площ след промяната: 419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.266: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 26 715 кв. м, площ след промяната: 26 776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 69941.8.504: нива, собственост на X.X.X., площ: 3106 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 69941.8.114: площ: 14 576 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на с. Струмешница;

поземлен имот с идентификатор 69941.4.6: площ: 4189 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6777

 

ЗАПОВЕД № КД-14-103 от 18 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-80445-1.10.2021 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ключ, EKATTE 37349, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-819 от 5.12.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 37349.93.50: площ: 202 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.420: площ: 647 кв. м, за стопански двор, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.95.50: площ: 1062 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.100: площ: 758 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.100.50: площ: 1663 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.502.98: площ: 833 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.502.99: площ: 832 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.502.100: площ: 1469 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.502.101: площ: 1841 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.502.102: площ: 901 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.502.106: площ: 1719 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.502.457: площ: 201 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.502.458: площ: 1514 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.209: площ: 1253 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.210: площ: 402 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.211: площ: 442 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.212: площ: 795 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.213: площ: 1054 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.214: площ: 1886 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.215: площ: 1176 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.216: площ: 967 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.217: площ: 701 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.218: площ: 2131 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.219: площ: 2247 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.220: площ: 725 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.221: площ: 1105 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.286: площ: 1127 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.287: площ: 3207 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.288: площ: 1694 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.289: площ: 4116 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.290: площ: 1380 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.291: площ: 2160 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.299: площ: 869 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.300: площ: 1060 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.301: площ: 1300 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.302: площ: 1885 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.509: площ: 749 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.510: площ: 562 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.503.513: площ: 229 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.61: площ: 2570 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.62: площ: 1072 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.305: площ: 1854 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.306: площ: 2562 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.307: площ: 1181 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.308: площ: 2814 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.309: площ: 1534 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.310: площ: 927 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.311: площ: 516 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.312: площ: 2572 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.313: площ: 1920 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.314: площ: 1814 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.315: площ: 2511 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.335: площ: 1584 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.336: площ: 1618 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.337: площ: 1730 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.338: площ: 1113 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.339: площ: 1200 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.340: площ: 1814 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.341: площ: 1579 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.342: площ: 1517 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.343: площ: 2025 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.344: площ: 1941 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.345: площ: 1240 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.346: площ: 931 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.347: площ: 437 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.348: площ: 431 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.349: площ: 1014 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.350: площ: 659 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.351: площ: 820 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.352: площ: 692 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.353: площ: 735 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.354: площ: 794 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.355: площ: 695 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.356: площ: 593 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.357: площ: 1121 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.358: площ: 592 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.359: площ: 627 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.360: площ: 460 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.361: площ: 646 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.362: площ: 891 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.363: площ: 1316 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.364: площ: 1129 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.365: площ: 1285 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.366: площ: 557 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.367: площ: 770 кв. м, застроен имот в земеделска територия, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.475: площ: 939 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.476: площ: 622 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.477: площ: 204 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.478: площ: 243 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.479: площ: 516 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37349.504.512: площ: 463 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.98.1: площ: 103 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.98.2: площ: 25 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.99.1: площ: 87 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.99.2: площ: 16 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.99.3: площ: 40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.100.1: площ: 100 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.100.2: площ: 20 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.101.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.101.2: площ: 21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.101.3: площ: 19 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.102.1: площ: 82 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.102.2: площ: 37 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.102.3: площ: 22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.102.4: площ: 31 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.106.1: площ: 107 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.106.2: площ: 27 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.106.3: площ: 33 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.502.106.4: площ: 18 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.209.1: площ: 58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.209.2: площ: 18 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.210.1: площ: 159 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.210.2: площ: 26 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.210.3: площ: 28 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.211.1: площ: 28 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.211.2: площ: 7 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.212.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.212.2: площ: 27 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.214.1: площ: 192 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.214.2: площ: 102 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.214.3: площ: 16 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.215.1: площ: 119 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.215.2: площ: 90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.218.1: площ: 62 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.220.1: площ: 96 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.221.1: площ: 87 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.221.2: площ: 33 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.286.1: площ: 53 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.286.2: площ: 22 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.287.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.287.2: площ: 18 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.288.1: площ: 78 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.288.2: площ: 132 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.288.3: площ: 17 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.288.4: площ: 21 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.288.5: площ: 57 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.288.6: площ: 19 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.288.7: площ: 15 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.290.1: площ: 89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.299.1: площ: 44 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.503.302.1: площ: 30 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.61.1: площ: 89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.61.2: площ: 43 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.61.3: площ: 36 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.61.4: площ: 22 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.61.5: площ: 46 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.62.1: площ: 95 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.62.2: площ: 23 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.306.1: площ: 63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.307.1: площ: 88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.307.2: площ: 40 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.307.3: площ: 32 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.308.1: площ: 35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.309.1: площ: 84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.311.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.311.2: площ: 16 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.312.1: площ: 86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.314.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.314.2: площ: 23 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.315.1: площ: 69 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.315.2: площ: 34 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.315.3: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.315.4: площ: 6 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.335.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.335.2: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.335.3: площ: 24 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.336.1: площ: 66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.337.1: площ: 80 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.338.1: площ: 74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.338.2: площ: 6 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.338.3: площ: 27 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.340.1: площ: 127 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.340.2: площ: 44 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.340.3: площ: 49 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.341.1: площ: 110 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.341.2: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.341.3: площ: 19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.341.4: площ: 23 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.341.5: площ: 66 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.341.6: площ: 4 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.342.1: площ: 97 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.342.2: площ: 18 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.342.3: площ: 27 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.343.1: площ: 81 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.344.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.344.2: площ: 22 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.345.1: площ: 86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.345.2: площ: 20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.349.1: площ: 79 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.350.1: площ: 84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.350.2: площ: 29 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.350.3: площ: 30 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.351.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.352.1: площ: 209 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.352.2: площ: 40 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.352.3: площ: 5 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.353.1: площ: 98 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.353.2: площ: 19 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.353.3: площ: 17 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.353.4: площ: 4 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.354.1: площ: 70 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.354.2: площ: 25 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.354.3: площ: 24 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.355.1: площ: 67 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.357.1: площ: 131 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.357.2: площ: 66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.358.1: площ: 72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.358.2: площ: 110 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.359.1: площ: 58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.360.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.360.2: площ: 38 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.360.3: площ: 10 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.361.1: площ: 76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.362.1: площ: 75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.363.1: площ: 86 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.364.1: площ: 140 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.364.2: площ: 31 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.365.1: площ: 77 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.366.1: площ: 54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.367.1: площ: 110 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 37349.504.367.2: площ: 18 кв. м, постройка на допълващото застрояване, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 37349.69.219: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 44 929 кв. м, площ след промяната: 44 912 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.88.36: пасище, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.88.42: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3813 кв. м, площ след промяната: 3805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.88.49: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5603 кв. м, площ след промяната: 5499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.88.51: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3704 кв. м, площ след промяната: 3782 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.88.611: нива, собственост на X.X.X., площ: 1365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.8: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 14 267 кв. м, площ след промяната: 14 193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.61: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 908 кв. м, площ след промяната: 902 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.64: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 357 кв. м, площ след промяната: 351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.65: нива, собственост на X.X.X., площ: 5298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.67: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2640 кв. м, площ след промяната: 2558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.72: нива, собственост на X.X.X., площ: 715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.73: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 832 кв. м, площ след промяната: 825 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.74: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 561 кв. м, площ след промяната: 558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.89.356: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2319 кв. м, площ след промяната: 16747 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.1: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 135 кв. м, площ след промяната: 134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 601 кв. м, площ след промяната: 464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3270 кв. м, площ след промяната: 3120 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.6: нива, собственост на X.X.X., площ: 623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4712 кв. м, площ след промяната: 4501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.21: нива, собственост на Георги и Никола Делеви Глухчеви, площ преди промяната: 3021 кв. м, площ след промяната: 2938 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 600 кв. м, площ след промяната: 569 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 591 кв. м, площ след промяната: 545 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.93.29: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2609 кв. м, площ след промяната: 2634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.338: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4885 кв. м, площ след промяната: 3783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.393: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3356 кв. м, площ след промяната: 3646 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.394: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2813 кв. м, площ след промяната: 2946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.395: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 546 кв. м, площ след промяната: 571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.397: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2152 кв. м, площ след промяната: 1837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.398: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след промяната: 1491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.95.26: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 984 кв. м, площ след промяната: 956 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.95.32: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1481 кв. м, площ след промяната: 1467 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.95.38: пасище, собственост на Коста Стойна и Ангелина Кълеви, площ преди промяната: 665 кв. м, площ след промяната: 420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.95.39: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 20 434 кв. м, площ след промяната: 18 560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.96.339: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8766 кв. м, площ след промяната: 8284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.10: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1811 кв. м, площ след промяната: 1847 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3061 кв. м, площ след промяната: 2184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.17: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2785 кв. м, площ след промяната: 1766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.18: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1249 кв. м, площ след промяната: 353 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.20: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8144 кв. м, площ след промяната: 7265 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.21: нива, собственост на X.X.X., площ: 1019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.34: нива, собственост на X.X.X., площ: 2054 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.46: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4030 кв. м, площ след промяната: 4041 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.49: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 711 кв. м, площ след промяната: 772 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.57: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7471 кв. м, площ след промяната: 7488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.60: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 25 309 кв. м, площ след промяната: 21 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.68: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1589 кв. м, площ след промяната: 1030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.69: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 433 кв. м, площ след промяната: 440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.73: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1179 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.76: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 34 453 кв. м, площ след промяната: 31 989 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.79: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1238 кв. м, площ след промяната: 1406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.83: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 11 508 кв. м, площ след промяната: 11 760 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.100.22: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2428 кв. м, площ след промяната: 2392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.100.28: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 13 526 кв. м, площ след промяната: 12 402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.100.31: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2524 кв. м, площ след промяната: 2531 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.100.33: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 533 кв. м, площ след промяната: 524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37349.105.15: природен парк, собственост на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ преди промяната: 6 259 391 кв. м, площ след промяната: 6 259 646 кв. м;

сграда с идентификатор 37349.88.51.2: друг вид сграда за обитаване, няма данни за собственост, площ: 34 кв. м;

сграда с идентификатор 37349.88.611.1: жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост, площ: 93 кв. м;

сграда с идентификатор 37349.88.611.2: хангар, депо, гараж, няма данни за собственост, площ: 21 кв. м;

сграда с идентификатор 37349.98.22.1: жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X., площ: 54 кв. м;

сграда с идентификатор 37349.98.49.1: жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост, площ: 104 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 37349.92.344: площ: 15 394 кв. м, за местен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37349.94.413: площ: 1839 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), собственост на с. Ключ;

поземлен имот с идентификатор 37349.95.11: площ: 532 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.41: площ: 1289 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37349.98.42: площ: 1332 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6778

 

ЗАПОВЕД № КД-14-104 от 18 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-80922-08.10.2021 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Яворница, EKATTE 87134, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-553 от 20.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 87134.1.310: площ: 385 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.80: площ: 66 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.32: площ: 935 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.54: площ: 185 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.97: площ: 1759 кв. м, пасище, собственост на X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.98: площ: 2621 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.952: площ: 686 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.953: площ: 1251 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.954: площ: 1342 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.955: площ: 1819 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.965: площ: 764 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.994: площ: 2672 кв. м, пасище, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.995: площ: 612 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.996: площ: 172 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.102.997: площ: 836 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 87134.102.952.1: площ: 105 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.102.953.1: площ: 115 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.102.954.1: площ: 27 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.102.954.2: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.102.955.1: площ: 52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.102.955.2: площ: 40 кв. м, складова база, склад, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.102.994.1: площ: 226 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 87134.102.994.2: площ: 101 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.102.994.3: площ: 12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.102.994.4: площ: 13 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 87134.1.43: пасище, собственост на Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 1697 кв. м, площ след промяната: 1795 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.44: пасище, собственост на Мюсюлманско изповедание, площ преди промяната: 1301 кв. м, площ след промяната: 1323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.47: за стопански двор, собственост на ЕТ „X.X.“, площ 2410 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.50: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 858 кв. м, площ след промяната: 816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.52: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 881 кв. м, площ след промяната: 853 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.59: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 798 кв. м, площ след промяната: 776 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.60: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 800 кв. м, площ след промяната: 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.64: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1200 кв. м, площ след промяната: 1181 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.68: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6231 кв. м, площ след промяната: 128 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.70: пасище, собственост на Микрем Сали Махмуд, площ: 3214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.76: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2266 кв. м, площ след промяната: 1831 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.77: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3146 кв. м, площ след промяната: 3138 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.80: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X., площ: 837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.94: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 268 кв. м, площ след промяната: 10 272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.102: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1768 кв. м, площ след промяната: 1385 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.103: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1263 кв. м, площ след промяната: 1087 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.104: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3528 кв. м, площ след промяната: 3109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.105: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X., площ: 760 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.275: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8084 кв. м, площ след промяната: 5679 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.291: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 972 кв. м, площ след промяната: 285 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.294: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1115 кв. м, площ след промяната: 1110 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.295: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 885 кв. м, площ след промяната: 881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.305: нива, собственост на X.X.X., площ: 848 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.306: нива, собственост на X.X.X., площ: 1111 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.969: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 011 кв. м, площ след промяната: 11 995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.974: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1677 кв. м, площ след промяната: 1596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.975: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1411 кв. м, площ след промяната: 1351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.976: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1591 кв. м, площ след промяната: 1559 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.977: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 478 кв. м, площ след промяната: 440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.978: нива, собственост на X.X.X., площ: 1191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.988: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1658 кв. м, площ след промяната: 1321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.14: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1177 кв. м, площ след промяната: 1171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.25: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 883 кв. м, площ след промяната: 813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.26: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 935 кв. м, площ след промяната: 898 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.27: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 356 кв. м, площ след промяната: 319 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.28: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1311 кв. м, площ след промяната: 1218 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.29: нива, собственост на X.X.X., площ: 1683 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.34: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1561 кв. м, площ след промяната: 1548 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.45: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2178 кв. м, площ след промяната: 2051 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.46: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 868 кв. м, площ след промяната: 857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.49: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 851 кв. м, площ след промяната: 771 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.54: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1277 кв. м, площ след промяната: 1266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.55: нива, собственост на X.X., площ: 2191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.59: пасище, собственост на X.X.X., площ: 3674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.981: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1058 кв. м, площ след промяната: 1059 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.73: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7485 кв. м, площ след промяната: 7499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.58.275: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9254 кв. м, площ след промяната: 8513 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.59.35: пасище, собственост на X.X.X., площ: 1595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.59.36: нива, собственост на X.X.X., площ: 2804 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.59.38: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2427 кв. м, площ след промяната: 1904 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.59.40: нива, собственост на X.X.X., площ: 4822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.59.519: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2099 кв. м, площ след промяната: 2103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.59.892: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 318 кв. м, площ след промяната: 329 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87134.61.352: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 425 кв. м, площ след промяната: 436 кв. м;

сграда с идентификатор 87134.46.29.2: селскостопанска сграда, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 33 кв. м, площ след промяната: 31 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 87134.1.32: площ: 903 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.54: площ: 193 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.97: площ: 1759 кв. м, пасище, собственост на X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.98: площ: 3144 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.952: площ: 708 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.953: площ: 1253 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.954: площ: 1360 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.955: площ: 1797 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.965: площ: 2597 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.993: площ: 59 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.994: площ: 2672 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.995: площ: 612 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.996: площ: 375 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 87134.1.997: площ: 836 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 87134.46.60: площ: 447 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;

сграда с идентификатор 87134.1.952.1: площ: 105 кв. м, жилищна сграда – многофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.953.1: площ: 115 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.954.1: площ: 27 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.954.2: площ: 32 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.955.1: площ: 52 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.955.2: площ: 40 кв. м, складова база, склад, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.994.1: площ: 226 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X.;

сграда с идентификатор 87134.1.994.2: площ: 101 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.994.3: площ: 12 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 87134.1.994.4: площ: 13 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6784

 

ЗАПОВЕД № КД-14-105 от 19 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-74921-13.07.2021 г. и № 09-74316-05.07.2021 г. от СГКК – Плевен, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Гривица, EKATTE 17854, община Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-289 от 1.09.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 17854.59.153: площ: 2360 кв. м, за местен път, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17854.59.154: площ: 3331 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.59.155: площ: 8298 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.59.156: площ: 766 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.389: площ: 1848 кв. м, за местен път, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.390: площ: 163 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.391: площ: 1776 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.392: площ: 23773 кв. м, пасище, собственост на Община гр. Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.393: площ: 2169 кв. м, пасище, собственост на Община гр. Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.394: площ: 17694 кв. м, пасище, собственост на Община гр. Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17854.253.387: площ: 1920 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.445: площ: 385 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.446: площ: 471 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.447: площ: 195 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.383: площ: 393 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.384: площ: 1775 кв. м, за местен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.385: площ: 31 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.386: площ: 319 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.434: площ: 22 464 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.435: площ: 392 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.436: площ: 76 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.437: площ: 59 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.438: площ: 137 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.439: площ: 32 887 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.440: площ: 9894 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.441: площ: 20 017 кв. м, пасище, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 17854.59.150: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 8239 кв. м, площ след промяната: 8621 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.164: за линии на релсов транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 5209 кв. м, площ след промяната: 4710 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.230: изоставено трайно насаждение, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 6911 кв. м, площ след промяната: 6289 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.240: изоставено трайно насаждение, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 2759 кв. м, площ след промяната: 2758 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.385: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 4306 кв. м, площ след промяната: 4242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.82.232: изоставено трайно насаждение, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 21 028 кв. м, площ след промяната: 19 997 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.253.215: за местен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 17 832 кв. м, площ след промяната: 17 280 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.253.233: пасище, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 9197 кв. м, площ след промяната: 8925 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.48.71: пасище, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 74 670 кв. м, площ след промяната: 71 693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.127.62: за местен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 3512 кв. м, площ след промяната: 5055 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.127.67: за местен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 2940 кв. м, площ след промяната: 3742 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.127.68: пасище, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 7634 кв. м, площ след промяната: 7060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.127.69: нива, собственост на държавата чрез МЗХГ, площ преди промяната: 11 450 кв. м, площ след промяната: 11 137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.127.221: пасище, собственост на „Цетин България“ – ЕАД, площ преди промяната: 400 кв. м, площ след промяната: 318 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.127.224: пасище, Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 22 3160 кв. м, площ след промяната: 22 1988 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.136.87: пасище, собственост на Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 36 7029 кв. м, площ след промяната: 36 6934 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.2: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на „Мобилтел“ – ЕАД, площ преди промяната: 1210 кв. м, площ след промяната: 1185 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.3: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 1 209 179 кв. м, площ след промяната: 1 209 025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.63: пасище, Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 54 401 кв. м, площ след промяната: 54 059 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.70: за местен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 10 149 кв. м, площ след промяната: 13 374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.85: пасище, Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 15 3290 кв. м, площ след промяната: 15 3255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.94: пасище, собственост на „Викторс 11“ – ЕООД, площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след промяната: 9932 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.226.431: за паркинг, собственост на „Къчевски“ – ЕООД, площ преди промяната: 6501 кв. м, площ след промяната: 6457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.262.3: за животновъдна ферма, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8657 кв. м, площ след промяната: 8598 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.262.5: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 962 кв. м, площ след промяната: 953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.262.6: пасище, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 38 978 кв. м, площ след промяната: 38 733 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.262.7: пасище, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 3412 кв. м, площ след промяната: 2994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.262.422: пасище, собственост на „Лили“ – ЕООД, площ преди промяната: 4900 кв. м, площ след промяната: 4891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.37: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.38: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 975 кв. м, площ след промяната: 13 885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.39: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 974 кв. м, площ след промяната: 13 808 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.56: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 26 876 кв. м, площ след промяната: 25 278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.187: за местен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 3111 кв. м, площ след промяната: 3314 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.188: изоставено трайно насаждение, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 7022 кв. м, площ след промяната: 7019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.275: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 8511 кв. м, площ след промяната: 8505 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.44.381: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 3883 кв. м, площ след промяната: 3833 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.256.9: друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Кметство с. Гривица, площ преди промяната: 423 041 кв. м, площ след промяната: 422 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6202 кв. м, площ след промяната: 6037 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.6: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7501 кв. м, площ след промяната: 7374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 14 249 кв. м, площ след промяната: 14 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.17: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3802 кв. м, площ след промяната: 3797 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.55: за линии на релсовия транспорт, собственост на държавата, площ преди промяната: 82 089 кв. м, площ след промяната: 68 326 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 17854.59.151: площ: 15 137 кв. м, пасище, собственост на Община гр. Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17854.61.229: площ: 46 301 кв. м, пасище, собственост на Община гр. Плевен;

поземлен имот с идентификатор 17854.36.172: площ: 71 863 кв. м, пасище, собственост на Община гр. Плевен.

II. С. Опанец, EKATTE 53583, община Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-256 от 24.08.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 53583.18.232: площ: 1789 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.233: площ: 354 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.234: площ: 802 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.235: площ: 291 кв. м, пасище, собственост на Община гр. Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.236: площ: 196 кв. м, пасище, собственост на Община гр. Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.237: площ: 620 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.238: площ: 1195 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.239: площ: 5999 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.240: площ: 92 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.241: площ: 15587 кв. м, дере, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.242: площ: 609 кв. м, дере, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.80.140: площ: 510 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 53583.13.69: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 5319 кв. м, площ след промяната: 5301 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.13.122: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 155 кв. м, площ след промяната: 147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.13.229: дере, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 21 900 кв. м, площ след промяната: 19 910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.14.70: дере, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 18 969 кв. м, площ след промяната: 18 211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.1: пасище, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 6973 кв. м, площ след промяната: 6832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.2: нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД, площ преди промяната: 6492 кв. м, площ след промяната: 6489 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3332 кв. м, площ след промяната: 3328 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.27: нива, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 4251 кв. м, площ след промяната: 4172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.64: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 21 261 кв. м, площ след промяната: 21 784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.66: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 1729 кв. м, площ след промяната: 1616 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.19.78: пасище, Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 11 894 кв. м, площ след промяната: 11 827 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.100.247: пасище, Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 94 934 кв. м, площ след промяната: 94 777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.123.77: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 1633 кв. м, площ след промяната: 1631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.1: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1163 кв. м, площ след промяната: 1093 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1786 кв. м, площ след промяната: 1736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.8: за складова база, собственост на „Златекс“ – ООД, площ преди промяната: 17 633 кв. м, площ след промяната: 16 927 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.9: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 423 кв. м, площ след промяната: 217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.10: нива, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 370 кв. м, площ след промяната: 369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.77: нива, собственост на „Алекс М“ – ЕООД, площ преди промяната: 5553 кв. м, площ след промяната: 5377 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.81: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3730 кв. м, площ след промяната: 3644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.100: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 19 001 кв. м, площ след промяната: 18 970 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.102: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2174 кв. м, площ след промяната: 2142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.128: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 1106 кв. м, площ след промяната: 1090 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.202: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 405 кв. м, площ след промяната: 322 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.76.208: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Плевен, площ преди промянана: 4339 кв. м, площ след промяната: 4311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.77.1: нива, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 9242 кв. м, площ след промяната: 9166 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.77.2: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 2075 кв. м, площ след промяната: 2044 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.77.4: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 681 кв. м, площ след промяната: 674 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.77.5: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 212 кв. м, площ след промяната: 195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.77.10: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 470 кв. м, площ след промяната: 469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.77.11: нива, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 2002 кв. м, площ след промяната: 1846 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.77.206: за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 1787 кв. м, площ след промяната: 1786 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.78.17: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 3964 кв. м, площ след промяната: 3962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.78.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след промяната: 1217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.78.24: нива, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 895 кв. м, площ след промяната: 845 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.78.41: нива, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след промяната: 1232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.78.199: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 16 964 кв. м, площ след промяната: 20 305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.140.1: нива, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 941 кв. м, площ след промяната: 620 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.140.2: дере, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 340 кв. м, площ след промяната: 292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.140.3: нива, собственост на Община гр. Плевен, площ преди промяната: 3394 кв. м, площ след промяната: 3131 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.140.4: нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 576 кв. м, площ след промяната: 362 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.140.5: нива, собственост на X.X.X. и Велико, Славко, Димитър, Цанко Пачеви, площ преди промяната: 2299 кв. м, площ след промяната: 1798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.140.90: водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 2452 кв. м, площ след промяната: 2436 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.80.2: дере, собственост на Община Плевен, площ преди промяната: 976 кв. м, площ след промяната: 963 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.80.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 20 393 кв. м, площ след промяната: 20 144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.80.34: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 34 801 кв. м, площ след промяната: 34 703 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.80.37: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3149 кв. м, площ след промяната: 3077 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.80.38: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3149 кв. м, площ след промяната: 3130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.83.48: изоставена нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2439 кв. м, площ след промяната: 2437 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.83.115: изоставена нива, собственост на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2908 кв. м, площ след промяната: 2902 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53583.100.247: пасище, Общински поземлен фонд, площ преди промяната: 94 934 кв. м, площ след промяната: 94 885 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 53583.18.65: площ: 18 079 кв. м, дере, собственост на Община Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.109: площ: 815 кв. м, пасище, собственост на Община гр. Плевен;

поземлен имот с идентификатор 53583.18.230: площ: 5824 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6785

 

ЗАПОВЕД № КД-14-106 от 21 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-80733-06.10.2021 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Коларово, EKATTE 37989, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-618 от 3.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 37989.62.110: площ: 437 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.111: площ: 309 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.112: площ: 774 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.200: площ: 367 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.50: площ: 524 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.51: площ: 496 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.385: площ: 3830 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.601: площ: 2583 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 37989.53.29: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4522 кв. м, площ след промяната: 4709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.53.79: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 468 кв. м, площ след промяната: 394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.44: нива, собственост на X.X.X., площ: 414 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.45: нива, собственост на X.X.X., площ: 1194 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.47: нива, собственост на X.X.X., площ: 1263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.48: нива, собственост на X.X.X., площ: 1392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.51: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 521 кв. м, площ след промяната: 295 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.52: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 18 099 кв. м, площ след промяната: 17 120 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.58.346: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4457 кв. м, площ след промяната: 4444 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.359: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6567 кв. м, площ след промяната: 5975 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.511: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2423 кв. м, площ след промяната: 2342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.59.557: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 52 909 кв. м, площ след промяната: 52 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.37: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1255 кв. м, площ след промяната: 773 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.38: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1472 кв. м, площ след промяната: 91 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.71: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 706 кв. м, площ след промяната: 636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.73: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 735 кв. м, площ след промяната: 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.74: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 561 кв. м, площ след промяната: 69 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.75: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1915 кв. м, площ след промяната: 80 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.80: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 2938 кв. м, площ след промяната: 68 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.81: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2088 кв. м, площ след промяната: 535 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.84: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 764 кв. м, площ след промяната: 436 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.86: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1279 кв. м, площ след промяната: 530 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.89: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 1540 кв. м, площ след промяната: 238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.93: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 548 кв. м, площ след промяната: 443 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.97: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 12 077 кв. м, площ след промяната: 3379 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.100: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4553 кв. м, площ след промяната: 1048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.101: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6952 кв. м, площ след промяната: 6965 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.108: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1866 кв. м, площ след промяната: 1152 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.119: нива, собственост на X.X.X., площ: 284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.125: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 10 194 кв. м, площ след промяната: 8740 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.150: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 17 074 кв. м, площ след промяната: 18 204 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.161: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 4004 кв. м, площ след промяната: 3393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.164: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 27 096 кв. м, площ след промяната: 25 287 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.347: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1165 кв. м, площ след промяната: 1311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.351: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3166 кв. м, площ след промяната: 3547 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.352: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 19 879 кв. м, площ след промяната: 20 087 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.15: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3783 кв. м, площ след промяната: 1233 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.16: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4305 кв. м, площ след промяната: 2660 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.19: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.20: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 48 кв. м, площ след промяната: 44 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.22: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2544 кв. м, площ след промяната: 2253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.23: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 799 кв. м, площ след промяната: 559 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.33: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2117 кв. м, площ след промяната: 1959 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.65: нива, собственост на X.X.X., площ: 1269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.68: гробищен парк, собственост на Общински поземлен фонд – Коларово, площ преди промяната: 2849 кв. м, площ след промяната: 3329 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.69: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 411 кв. м, площ след промяната: 376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.70: нива, собственост на X.X.X., площ: 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.71: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 324 кв. м, площ след промяната: 148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.73: нива, собственост на X.X.X., площ: 1606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.74: нива, собственост на X.X.X., площ: 5445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.77: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 409 кв. м, площ след промяната: 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.78: нива, собственост на X.X.X., площ: 1396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.79: нива, собственост на X.X.X., площ: 2021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.88: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 376 кв. м, площ след промяната: 371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.91: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6298 кв. м, площ след промяната: 5880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.93: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 248 кв. м, площ след промяната: 35 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.62.99: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 16 297 кв. м, площ след промяната: 16 292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.11: за стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 9674 кв. м, площ след промяната: 2100 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.12: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1056 кв. м, площ след промяната: 759 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.13: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1558 кв. м, площ след промяната: 892 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 364 кв. м, площ след промяната: 273 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.15: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 918 кв. м, площ след промяната: 561 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.20: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3757 кв. м, площ след промяната: 3031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.21: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1801 кв. м, площ след промяната: 1554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.29: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 18 376 кв. м, площ след промяната: 18 116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.256: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 11 483 кв. м, площ след промяната: 6683 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.258: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1716 кв. м, площ след промяната: 1628 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.349: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 841 кв. м, площ след промяната: 937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.73.32: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 14 448 кв. м, площ след промяната: 14 437 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.73.34: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2048 кв. м, площ след промяната: 469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.73.35: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2583 кв. м, площ след промяната: 1532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.7: природен парк, собственост на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ преди промяната: 46 171 кв. м, площ след промяната: 47 415 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.371: национален парк, собственост на държавата чрез МОСВ, площ преди промяната: 364 кв. м, площ след промяната: 421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.372: дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 248 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.383: природен парк, собственост на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ преди промяната: 7 013 372 кв. м, площ след промяната: 7 013 494 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.384: природен парк, собственост на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ преди промяната: 45 821 кв. м, площ след промяната: 44 572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 37989.90.582: друг вид земеделска земя, собственост на Общински поземлен фонд – Коларово, площ преди промяната: 109 558 кв. м, площ след промяната: 113 857 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 37989.60.39: площ: 276 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.40: площ: 456 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.41: площ: 716 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.42: площ: 268 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.43: площ: 897 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.44: площ: 1359 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.45: площ: 389 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.46: площ: 102 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.47: площ: 792 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.48: площ: 822 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.76: площ: 552 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.77: площ: 1338 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.78: площ: 719 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.79: площ: 2098 кв. м, нива, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.85: площ: 300 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.87: площ: 349 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.95: площ: 956 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.96: площ: 888 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 37989.60.111: площ: 349 кв. м, нива, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.64.17: площ: 282 кв. м, нива, собственост на Община Петрич.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6904

ЗАПОВЕД № КД-14-107 от 21 октомври 2021 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление вх. № 09-80925-08.10.2021 г. от СГКК – Благоевград, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Скрът, EKATTE 66901, община Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-559 от 25.10.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 66901.40.911: площ: 138 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

сграда с идентификатор 66901.54.1.1: площ: 9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 66901.40.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1225 кв. м, площ след промяната: 176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.40.756: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1424 кв. м, площ след промяната: 1368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.40.757: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1115 кв. м, площ след промяната: 1007 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.40.758: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 733 кв. м, площ след промяната: 691 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.40.900: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3153 кв. м, площ след промяната: 3158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.44.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 701 кв. м, площ след промяната: 671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.44.2: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1823 кв. м, площ след промяната: 1098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.44.657: нива, собственост на X.X.X., площ: 1200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.44.902: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2626 кв. м, площ след промяната: 2479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.7: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1310 кв. м, площ след промяната: 1193 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.222: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2568 кв. м, площ след промяната: 2147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.392: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2901 кв. м, площ след промяната: 2960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.601: нива, собственост на X.X.X., площ: 1391 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.896: нива, собственост на X.X.X., площ: 1845 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.45.898: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 129 кв. м, площ след промяната: 38 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.1: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1559 кв. м, площ след промяната: 15 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.661: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3507 кв. м, площ след промяната: 3487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.662: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1837 кв. м, площ след промяната: 1805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.663: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1237 кв. м, площ след промяната: 1225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.664: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2002 кв. м, площ след промяната: 1994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.665: нива, собственост на X.X.X., площ: 1508 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.721: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 26 576 кв. м, площ след промяната: 26 842 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.764: нива, собственост на X.X.X., площ: 1069 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.765: нива, собственост на Общински поземлен фонд – с. Скрът, площ: 2417 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.766: нива, собственост на Общински поземлен фонд – с. Скрът, площ преди промяната: 230 кв. м, площ след промяната: 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.768: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1419 кв. м, площ след промяната: 1540 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.769: нива, собственост на X.X.X., площ: 1681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.774: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1270 кв. м, площ след промяната: 1431 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.779: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1836 кв. м, площ след промяната: 1836 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.781: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1267 кв. м, площ след промяната: 1338 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.864: пасище, собственост на Общински поземлен фонд – с. Скрът, площ преди промяната: 718 кв. м, площ след промяната: 774 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3134 кв. м, площ след промяната: 3400 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1636 кв. м, площ след промяната: 1713 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.5: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на X.X.X., площ: 1235 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.218: нива, собственост на Христо и Вангелия Гогови, X.X.X. и X.X.X., площ: 1800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.220: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1023 кв. м, площ след промяната: 1114 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.223: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4581 кв. м, площ след промяната: 4594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.390: пасище, собственост на X.X.X., Христо и Вангелия Гогови, площ: 5688 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.759: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ: 1588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.763: нива, собственост на X.X.X., площ: 1413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.56.381: нива, собственост на X.X.X., площ: 4359 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.56.390: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2730 кв. м, площ след промяната: 2715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.56.391: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 556 кв. м, площ след промяната: 331 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.56.394: нива, собственост на X.X.X., площ: 5747 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.56.395: нива, собственост на X.X.X., площ: 4001 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.666: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1029 кв. м, площ след промяната: 995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.668: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 975 кв. м, площ след промяната: 892 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.669: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 975 кв. м, площ след промяната: 835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.670: за друг обществен обект, комплекс, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 9769 кв. м, площ след промяната: 9396 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.673: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1115 кв. м, площ след промяната: 1067 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.674: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1329 кв. м, площ след промяната: 1342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.675: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 3161 кв. м, площ след промяната: 3180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.678: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 815 кв. м, площ след промяната: 831 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.679: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 959 кв. м, площ след промяната: 995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.682: нива, собственост на Общински поземлен фонд – с. Скрът, площ преди промяната: 1114 кв. м, площ след промяната: 1128 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.683: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 679 кв. м, площ след промяната: 671 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.685: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 607 кв. м, площ след промяната: 596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.687: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1420 кв. м, площ след промяната: 1405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.688: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1476 кв. м, площ след промяната: 1535 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.689: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2223 кв. м, площ след промяната: 2255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.690: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 792 кв. м, площ след промяната: 777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.691: нива, собственост на X.X.X., площ: 1019 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.692: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1026 кв. м, площ след промяната: 955 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.693: нива, собственост на X.X.X., площ: 2700 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.694: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2785 кв. м, площ след промяната: 2739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.695: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 654 кв. м, площ след промяната: 596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.696: нива, собственост на БПЦ – БП, НСМ/Е, Ц „Възнесение Господне“, площ: 1135 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.697: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 764 кв. м, площ след промяната: 678 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.700: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 970 кв. м, площ след промяната: 957 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.708: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2709 кв. м, площ след промяната: 2636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.867: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 116 675 кв. м, площ след промяната: 114 292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.872: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1058 кв. м, площ след промяната: 983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.1: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1864 кв. м, площ след промяната: 1642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.2: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 216 кв. м, площ след промяната: 162 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.4: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 583 кв. м, площ след промяната: 574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.709: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2843 кв. м, площ след промяната: 2843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.715: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1775 кв. м, площ след промяната: 1750 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.718: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2231 кв. м, площ след промяната: 1956 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.720: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.809: нива, собственост на X.X.X., площ: 1105 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.840: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 8485 кв. м, площ след промяната: 8470 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.874: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 562 кв. м, площ след промяната: 475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.875: нива, собственост на X.X.X., площ: 1232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.60.723: нива, собственост на X.X.X., площ: 2024 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.60.725: нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2327 кв. м, площ след промяната: 2076 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.60.726: нива, собственост на X.X.X., площ: 1849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.60.729: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 960 кв. м, площ след промяната: 870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.60.730: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1774 кв. м, площ след промяната: 1641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.60.842: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1353 кв. м, площ след промяната: 1334 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.3: пасище, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1779 кв. м, площ след промяната: 1738 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66901.61.4: за местен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1518 кв. м, площ след промяната: 1457 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 66901.54.2: площ: 2122 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.54.3: площ: 13 651 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 66901.55.3: площ: 594 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.56.1: площ: 596 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.58.2: площ: 2493 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

поземлен имот с идентификатор 66901.59.5: площ: 2174 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич;

сграда с идентификатор 66901.54.3.1: площ: 9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за собственост.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6905

ЗАПОВЕД № РД-18-67 от 21 октомври 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на гр. Дунавци, община Видин, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.11.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6786

 

ЗАПОВЕД № РД-18-68 от 21 октомври 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Гомотарци, община Видин, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6787

 

ЗАПОВЕД № РД-18-69 от 21 октомври 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Кошава, община Видин, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.12.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6788

 

ЗАПОВЕД № РД-18-70 от 21 октомври 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Сланотрън, община Видин, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.01.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6789

 

ЗАПОВЕД № РД-18-71 от 28 октомври 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение № 3937 от 13.06.2014 г. на Административния съд – София-град, постановено по адм. д. № 465/2014 г. одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за сгради с идентификатори 68134.2095.150.2, 68134.2095.344.3, 68134.2095.1876.21, 68134.2095.1876.22 и кадастрален регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.2095.1876.5 в гр. София, район „Витоша“, община Столична, област София (столица).

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

6906

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 740 от 28 октомври 2021 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 във връзка с ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 678 от 26.08.2021 г. (ДВ, бр. 78 от 2021 г.) Общинският съвет – Велико Търново:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 21 490 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 11898.502.30 по КККР на с. Войнежа заедно с построена в него сграда с идентификатор 11898.502.30.1“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага частично с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 1100 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая № 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая № 419 в сградата на Община Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер 6447 лв. Депозитът се внася по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит, да се заплати в български левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Стойността на дължимия данък върху добавената стойност съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС е дължима при сключване на договора.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в стая № 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Общинския съвет – Велико Търново.

Председател: В. Спирдонов

6832

РЕШЕНИЕ № 741 от 28 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – Велико Търново, прекратява откритата с Решение № 677 от 26.08.2021 г. на ВТОбС процедура за приватизация на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.511.680 по КККР на гр. Велико Търново, с административен адрес: Велико Търново, ул. Крайбрежна № 9, за който имот е отреден УПИ ХХI от кв. 281 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново.

Председател: В. Спирдонов

6833

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 27-12 от 26 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – Добрич, реши:

1. Одобрява частично изменение (ЧИ) на общ устройствен план на община (ОУПО) Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585 по КККР на гр. Добрич, с което се предвижда да отпадне предвидената проектна улица, преминаваща през южната му част.

2. Възлага на кмета на община Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.

Председател: Н. Радичков

6864

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 186 от 30 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, 6, 8 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., и Решение № 42 от 25 февруари 2021 г., взето с протокол № 2 на Общинския съвет – Пазарджик, Общинският съвет – Пазарджик, реши:

1. Приема приложените към предложението на кмета на община Пазарджик: анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно: поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК – София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: Пазарджик, п.к. 4400, ул. Цанко Церковски № 1, площ: 1246 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, предходен идентификатор: 55155.506.924, номер по предходен план: 683, квартал: 129, парцел IX-1417, търговия и услуги, съседи: 55155.506.1416, 55155.506.925, 55155.506.918, 55155.506.919, 55155.506.920, ведно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 55155.506.1417.1, застроена площ: 330 кв. м, едноетажна масивна сграда, покрита с ламарина, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, сграда с идентификатор 55155.506.1417.2, застроена площ: 33 кв. м, едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, сграда с идентификатор 55155.506.1417.3, застроена площ: 36 кв. м, едноетажна полумасивна сграда, построена през 1979 г., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, актуван с акт за частна общинска собственост № 5841/27.10.2020 г., вписан в дв. вх. рег. под № 7142/2.11.2020 г., том 25, акт № 132 в Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.

2. Приема решение за продажба по реда на ЗПСК чрез публичен търг с явно наддаване на описаните в т. 1 имоти.

3. Определя условията на търга на описаните в т. 1 имоти, като:

3.1. Начална тръжна цена на ПИ с идентификатор 55155.506.1417 ведно с построените в него сгради: 179 604 лв. без ДДС.

3.2. Стъпка на наддаване: 1796,04 лв., представляваща 1 на сто от началната тръжна цена.

3.3. Размер на депозита и краен срок на внасянето му: размерът на депозита е 161 643,60 лв., която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч. на 32-рия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

3.4. Място на закупуване на тръжната документация и цената й: тръжната документация (включваща и информационния меморандум) се закупува на гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги на гражданите, намиращ се в партерния етаж на сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България № 2. Цената на тръжната документация е 500 лв.

3.5. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

3.6. Срок за подаване на предложения за участие в търга: до 17 ч. на 32-рия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския съвет – Пазарджик, в сградата на Община Пазарджик в гр. Пазарджик, бул. България № 2, ет. 13.

3.7. Срок за оглед на недвижимите имоти, обект на тази приватизация: до 17 ч. на 32-рия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

3.8. Място, ден и начален час на провеждане на търга: търгът ще се проведе в Заседателна зала, на 2-рия етаж в сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България № 2, Пазарджик, с начален час 11 ч. на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе на първия следващ присъствен ден.

3.9. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга: няма.

3.10. В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, с изключение на:

– дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително чрез пряко и/или косвено участие;

– физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

– лицата с непогасени парични задължения към Община Пазарджик и публични задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

В случай че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, допълнително изискване е да не са в производство по ликвидация, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по несъстоятелност.

3.11. Собствеността върху обекта – предмет на приватизация, се прехвърля след заплащане на достигнатата на търга цена и подписване на приватизационния договор.

4. Утвърждава тръжната документация – приложение № 1.

5. Определя комисия за организирането и провеждането на търга в състав от 7 членове. Определя възнаграждение за всеки член на комисията по 200 лв.

Председател: Х. Харалампиев

6304

 

ОБЩИНА РУСЕ

ЗАПОВЕД № РД-01-3126 от 18 октомври 2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 3 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 12, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2, буква „б“ и т. 3 от Наредба № 9 за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (посл. изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 2020 г.) и Решение № 597 на Общинския съвет – Русе, прието с протокол № 25 от 13.09.2021 г., нареждам:

1. Закривам ДГ „Ралица“ – Русе, с адрес: ул. Алеи Възраждане № 58, считано от 1.11.2021 г.

2. Записаните деца към 1.11.2021 г. в ДГ „Ралица“ – Русе, да бъдат пренасочени към ДГ „Чучулига“ – Русе.

3. Задължителната документация на ДГ „Ралица“ – Русе, както и на детските градини, на които е била правоприемник, да се приеме и съхранява в ДГ „Чучулига“ – Русе.

4. Определям ДГ „Чучулига“ – Русе, за правоприемник на вещите на ДГ „Ралица“ – Русе.

5. Отнемам недвижими имоти – общинска собственост от управлението на ДГ „Ралица“ – Русе, БУЛСТАТ: 827144627, считано от 1.11.2021 г., както следва:

5.1. нежилищен имот, представляващ детска занималня в партера на ж.б. „Огоста“, с местонахождение: Русе, ул. Доростол № 147, бл. „Огоста“, по АОС № 4044/8.10.2003 г.;

5.2. самостоятелен обект с идентификатор 63427.1.125.3.75 по КККР на гр. Русе, представляващ детско заведение, намиращо се на ет. 1 на ж.б. „Лом“, с местонахождение: Русе, ул. Доростол № 135, блок „Лом“, ет. 1, по АПОС № 7053/3.09.2013 г.;

5.3. самостоятелни обекти с идентификатори 63427.1.94.2.1 и 63427.1.94.2.2, разположени в ПИ с идентификатор 63427.1.94 по КККР на гр. Русе, с местонахождение: Русе, ул. Алеи Възраждане № 58, по АПОС № 7074/4.10.2013 г.

6. Директорът на ДГ „Ралица“ – Русе, да назначи комисия, която да извърши инвентаризация в детската градина и резултатите от същата да бъдат представени в едно с цялата документация в отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ в Община Русе.

7. Комисията по т. 6 да извърши опис на наличното имущество в срок до 29.10.2021 г. и с приемно-предавателен протокол да се извърши предаване на директора на ДГ „Чучулига“ – Русе.

8. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“ – Русе, чрез допълване на следните адреси:

8.1. Русе, ул. Доростол № 135, бл. „Лом“, ет. 1;

8.2. Русе, ул. Алеи Възраждане № 58;

8.3. Русе, ул. Доростол № 147, бл. „Огоста“.

9. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на Кодекса на труда считано от 1.11.2021 г.

10. Закриването на ДГ „Ралица“ – Русе, и промяната в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“ – Русе, да се впишат в Регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие съгласно разпоредбите на чл. 346, ал. 1 от ЗПУО.

11. Средствата за обезщетения по чл. 224, ал. 1 от КТ на служителите на ДГ „Ралица“ – Русе, по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, подадени от директора на ДГ „Ралица“ – Русе, до 31.10.2021 г. и получени от първостепенния разпоредител с бюджет, да се предоставят на приемащата ДГ „Чучулига“ – Русе.

12. Дейностите по проекти, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и националните програми за развитие на образованието, приети с Решение № 188 от 5.03.2021 г. на Министерския съвет и Решение № 257 от 25.03.2021 г., извършвани от ДГ „Ралица“ – Русе, да продължат да се изпълняват от ДГ „Чучулига“ – Русе. Остатъкът от средства по проектите и националните програми към 31.10.2021 г., налични по бюджета на ДГ „Ралица“ – Русе, да бъдат прехвърлени по бюджета на ДГ „Чучулига“ – Русе.

13. Към 29.10.2021 г. ДГ „Ралица“ – Русе, следва да е платила всички задължения за разходи и всички разчетни счетоводни сметки да са с нулеви салда.

14. Към 29.10.2021 г. банковата сметка на ДГ „Ралица“ – Русе, да бъде занулена като остатъка от средствата следва да бъдат върнати на първостепенния разпоредител. За възстановената сума да се представи в отдел „Бюджет“ справка за разпределение на сумите по източници и видове в срок.

15. Директорът на ДГ „Чучулига“ – Русе, да предприеме действия по прехвърляне на всички партиди за комунални разходи в най-кратък срок след приемане на сградите.

16. Лицето, отговорно за изготвяне на финансовите отчети в ДГ „Чучулига“ – Русе, следва до края на 2021 г. да попълва касов отчет и оборотна ведомост на ДГ „Ралица“ – Русе, в счетоводните системи и ФАС.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на X.X. – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“.

Преписи от заповедта да бъдат връчени на заинтересованите длъжностни лица за изпълнение.

Кмет: П. Милков

6831

34. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че по дисциплинарно дело № 28/2021 г. по описа на Висшия дисциплинарен съд за извършени дисциплинарни нарушения на адв. X.X.X., член на Софийската адвокатска колегия, вписан с личен номер 1600572610 в регистъра на адвокатите, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв – „Лишаване от право да упражнява адвокатска професия“ за срок от 6 месеца.

6802

34а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че по дисциплинарно дело № 29/2021 г. по описа на Висшия дисциплинарен съд за извършени дисциплинарни нарушения на адв. X.X.X., член на Софийската адвокатска колегия, вписан с личен номер 1100529510 в регистъра на адвокатите, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв – „Лишаване от право да упражнява адвокатска професия“ за срок от 12 месеца.

6803

1. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница, железопътен участък Волуяк – Драгоман“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Консулт Логистик“ – ЕООД, собственик на имот № 56215.40.755, образуван от имот № 56215.40.141 (000055 по КВС), намиращ се в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, за постановяването на Решение № 695 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6822

2. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница, железопътен участък Волуяк – Драгоман“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Индустриален парк – Петърч“ – ЕООД, собственик на имоти № 56215.38.83 и 56215.38.84, образувани от имот № 56215.38.64 (038064 по КВС), и имот № 56215.38.81, образуван от имот № 56215.38.71 (038071 по КВС), намиращи се в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, за постановяването на Решение № 695 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6823

3. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница, железопътен участък Волуяк – Драгоман“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X. и X.X.X., наследници на X.X.X., собственици на имоти № 56215.40.163 и 56215.40.164, образувани от имот № 56215.40.40 (040040 по КВС), намиращи се в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, за постановяването на Решение № 695 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6824

4. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница, железопътен участък Волуяк – Драгоман“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на X.X.X., собственици на имоти № 56215.40.143 и 56215.40.758, образувани от имот № 56215.40.100 (040100 по КВС), намиращи се в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, за постановяването на Решение № 695 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6825

5. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница, железопътен участък Волуяк – Драгоман“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., наследници на X.X.X., собственици на имоти № 56215.401.150 и 56215.401.151, образувани от имот № 56215.401.82 (401082 по КВС), намиращи се в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, за постановяването на Решение № 695 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6826

6. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница, железопътен участък Волуяк – Драгоман“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X. и X.X.X., наследници на X.X.X., собственици на имот № 56215.401.153, образуван от имот № 56215.401.114 (401114 по КВС), намиращ се в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, за постановяването на Решение № 695 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6827

7. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница, железопътен участък Волуяк – Драгоман“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X. и X.X.X., наследници на X.X.X., собственици на имоти № 56215.401.161 и 56215.401.162, образувани от имот № 56215.401.118 (401118 по КВС), намиращи се в землището на с. Петърч, община Костинброд, Софийска област, за постановяването на Решение № 695 от 29.09.2021 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6828

61. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане изх. № С210022-091-0001097/1.11.2021 г. възлага на X.X.X., ЕГH 8211216267, София, ул. Гургулят № 16, ет. 2, ап. 3, недвижим имот в с. Реяновци, община Трън, област Перник – незастроено дворно място, съставляващо имот с планоснимачен № 61 в кв. 15 по регулационния план на с. Реяновци, с площ 550 кв. м, за което е отреден урегулиран поземлен имот VІІІ-61 в кв. 15 по регулационния план на същото село, с площ 360 кв. м.

6881

60. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С210013-091-0001051/25.10.2021 г. възлага на „Гео-трейд 2019“ – ЕООД, ЕИК 205481283, адрес по чл. 8 ДОПК: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 86, следния недвижим имот: едноетажна масивна сграда с площ 99 кв. м, състояща се от три самостоятелни обекта, намираща се в западната част на УПИ I – седмичен пазар, в кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември, ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик, ул. Сараньово № 10А, при граници на имота: от три страни улици, придобит от „Екотранс СВ“ – ЕООД, с договор за продажба на недвижим имот чрез публичен търг № 337/1.12.2016 г. на Община Септември, вписан под № 11860/2.12.2016 г. от вх. регистър и № 11860/2.12.2016 г. от дв. вх. регистър на Службата по вписванията – Пазарджик. За сградата е записан поземлен имот № 3039, който имот участва в УПИ I – седмичен пазар, в кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември при съседи на поземления имот: две улици и ПИ № 3036, и съседи на УПИ I – седмичен пазар: ул. Средна гора, ул. Сараньово, УПИ III-1880, 1922, УПИ II – за автогара и услуги. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

6854

73. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С210013-091-0001052/25.10.2021 г. възлага на „Гео-трейд 2019“ – ЕООД, ЕИК 205481283, адрес по чл. 8 ДОПК: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 86, следния недвижим имот: едноетажна масивна сграда с площ 98 кв. м, състояща се от три самостоятелни обекта, намираща се в източната част на УПИ I – седмичен пазар, в кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември, ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик, ул. Сараньово № 10Б, при граници на имота: от три страни улици, придобит от „Екотранс СВ“ – ЕООД, с договор за продажба на недвижим имот чрез публичен търг № 338/1.12.2016 г. на Община Септември, вписан под № 11866/2.12.2016 г. от вх. регистър и № 11858/2.12.2016 г. от дв. вх. регистър, том 38, акт № 120 на книга „Прехвърляния“ на Службата по вписванията – Пазарджик. За сградата е записан поземлен имот № 3038, който имот участва в УПИ I – седмичен пазар, в кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември, при съседи на поземления имот: ПИ № 3036, ПИ № 3037 и улица, и съседи на УПИ I – седмичен пазар: ул. Средна гора, ул. Сараньово, УПИ III-1880, 1922, УПИ ІІ – за автогара и услуги. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

6855

78. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С210013-091-0001053/25.10.2021 г. възлага на „Гео-трейд 2019“ – ЕООД, ЕИК 205481283, адрес по чл. 8 ДОПК: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 86, следния недвижим имот: УПИ XVIII – за обществена жилищна сграда и закусвалня, с площ 1997 кв. м, намиращ се в кв. 114 по плана на гр. Септември, ЕКАТТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик, бул. България № 37, с граници на имота: от три страни улици, УПИ XXVII-1599, придобит от „Екотранс СВ“ – ЕООД, с договор за продажба на недвижим имот чрез публичен търг № 65/8.03.2017 г. на Община Септември, вписан под № 1601/8.03.2017 г. от вх. регистър и № 1600/8.03.2017 г. от дв. вх. регистър, том 5, акт № 57 на книга „Прехвърляния“ на Службата по вписванията – Пазарджик. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

6856

80. – Пловдивският университет „X.X.“ обявява конкурси за академичните длъжности: професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ) – един, със срок 3 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – Разпределени системи и приложения) – един, със срок 2 месеца; доцент по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалната работа) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Корпоративни финанси) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия – Икономика на публичния сектор и Социална политика) – един, със срок 2 месеца; главен асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на ориентиране в околен свят) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална работа с деца и юноши) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи и мрежи) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство (Актьорско майсторство и художествено слово) – един, със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен № 24, стая № 120, тел. 032/261 408.

6819

22. – Шуменският университет „X.X.X.“ обявява конкурси за: професор по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика) – един; доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалните дейности) – един, двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943.

6800

45. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

6795

34. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“ и 1 място за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая № 215, тел. 0879 665 895.

6818

314. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали“ за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс 02/870 74 98.

6852

780. – Институтът по микробиология „X.X.“ към БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в научно направление 4.3. Биологически науки за нуждите на: лаборатория „Микробна генетика“ в рамките на Департамента по обща микробиология – един; лаборатория „Експериментална имунотерапия“ в рамките на Департамент „Имунология“ (допълнително изискване – опит в епигенетиката) – един, и двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в сградата на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, стая № 218, тел. 02/979 31 24.

6853

493. – Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“ – един; професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел.: 02/979-25-60 и 02/872-48-01.

6796

2. – Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по научна област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364. Документи в ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.

6867

76. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Венелин, община Долни чифлик – 10611.43.111, 10611.12.490, 10611.12.11, 10611.12.310, 10611.12.12, 10611.13.81, 10611.13.269, 10611.13.311, 10611.13.253, 10611.13.254, 10611.13.312, 10611.13.244, 10611.13.243, 10611.13.242, 10611.13.241, 10611.13.240, 10611.14.512, 10611.14.106, 10611.14.307, 10611.14.108, 10611.14.306, 10611.14.74, 10611.14.73, 10611.14.75, 10611.14.310, 10611.14.68, 10611.14.67, 10611.14.513, 10611.14.217, 10611.64.190, 10611.64.111, 10611.61.403, 10611.61.9, 10611.61.739, 10611.61.738, 10611.61.737, 10611.61.736, 10611.61.735, 10611.57.694, 10611.57.693, 10611.57.692, 10611.57.691, 10611.57.699, 10611.57.400, 10611.57.77, 10611.57.666, 10611.57.72, 10611.10.501, 10611.10.351, 10611.10.350, 10611.10.118; за с. Голица, община Долни чифлик – 15597.20.71, 15597.20.144, 15597.20.661, 15597.20.135, 15597.20.136, 15597.20.137, 15597.20.138, 15597.20.141, 15597.20.1, 15597.102.142, 15597.102.34, 15597.102.12, 15597.102.13, 15597.102.9, 15597.102.284, 15597.103.16, 15597.103.12, 15597.116.150, 15597.116.13, 15597.116.151, 15597.116.152, 15597.116.285, 15597.104.155, 15597.106.158, 15597.106.63, 15597.107.161, 15597.107.162, 15597.107.88, 15597.107.15, 15597.108.165, 15597.108.179, 15597.108.178, 15597.108.167, 15597.108.287, 15597.108.168, 15597.108.616, 15597.132.31, 15597.132.553, 15597.132.620, 15597.1.16, 15597.1.169, 15597.101.170, 15597.101.180, 15597.1.186, 15597.1.185, 15597.1.188, 15597.1.189, 15597.1.190, 15597.1.191, 15597.1.51, 15597.1.200, 15597.108.286, 15597.1.579, 15597.1.213, 15597.1.214, 15597.1.215, 15597.1.264, 15597.1.218, 15597.1.263, 15597.1.219, 15597.1.220, 15597.1.221, 15597.1.277, 15597.1.278, 15597.1.261, 15597.1.276, 15597.1.275, 15597.1.274, 15597.1.259, 15597.1.258, 15597.1.257, 15597.1.256, 15597.1.253, 15597.1.254, 15597.1.255, 15597.1.235, 15597.1.234, 15597.1.233, 15597.1.279, 15597.1.280, 15597.114.236, 15597.114.36, 15597.114.237, 15597.114.281, 15597.114.282, 15597.114.273, 15597.114.272, 15597.114.271, 15597.23.53, 15597.21.814; за с. Гроздьово, община Долни чифлик – 17912.64.191, 17912.64.235, 17912.85.261, 17912.383.260, 17912.339.260, 17912.294.260, 17912.86.260, 17912.86.2, 17912.87.260, 17912.87.367, 17912.89.275, 17912.89.1, 17912.89.369, 17912.138.277, 17912.278.365, 17912.278.278, 17912.278.285, 17912.2.280, 17912.163.282, 17912.163.337, 17912.164.1, 17912.164.346, 17912.164.292, 17912.167.295, 17912.289.1, 17912.2.891, 17912.2.688, 17912.163.281, 17912.164.9, 17912.289.4, 17912.289.9, 17912.289.8, 17912.289.7, 17912.289.6, 17912.702.315, 17912.700.290, 17912.700.227, 17912.231.233, 17912.231.245, 17912.232.3, 17912.232.4, 17912.232.230, 17912.232.225, 17912.211.229, 17912.211.214, 17912.211.300, 17912.211.262, 17912.211.263, 17912.211.209, 17912.211.210, 17912.211.555, 17912.211.212, 17912.46.6, 17912.46.545, 17912.211.204, 17912.544.544; за с. Нова Шипка, община Долни чифлик – 51963.85.88, 51963.85.84, 51963.130.81, 51963.10.99, 51963.10.31, 51963.10.38, 51963.11.33, 51963.11.29, 51963.11.31, 51963.11.73, 51963.11.102, 51963.15.13, 51963.15.12, 51963.153.208, 51963.153.4, 51963.153.3, 51963.153.113, 51963.153.15, 51963.16.17, 51963.17.29, 51963.17.62, 51963.17.27, 51963.17.28, 51963.18.25, 51963.18.125, 51963.154.64, 51963.18.127, 51963.18.122, 51963.26.159, 51963.25.24, 51963.154.147, 51963.154.63, 51963.150.94, 51963.150.103, 51963.151.1, 51963.30.15, 51963.150.71, 51963.150.90; за с. Солник, община Долни чифлик – 68028.181.111, 68028.181.112, 68028.181.125, 68028.19.42, 68028.19.31, 68028.19.29, 68028.3.32, 68028.3.500, 68028.10.108, 68028.10.129, 68028.10.19, 68028.180.131, 68028.10.8, 68028.10.7, 68028.10.18, 68028.10.12, 68028.10.13, 68028.10.64, 68028.10.24, 68028.10.32, 68028.10.42, 68028.180.33, 68028.10.39, 68028.10.43, 68028.10.71, 68028.10.145, 68028.10.148, 68028.10.63, 68028.10.300, 68028.47.119, 68028.47.233, 68028.47.105, 68028.47.3, 68028.47.124, 68028.182.252, 68028.182.254, 68028.182.256, 68028.182.257, 68028.182.71, 68028.47.153, 68028.183.32, 68028.183.33, 68028.183.137, 68028.183.35, 68028.183.36, 68028.183.209, 68028.183.43, 68028.183.42, 68028.183.455, 68028.183.56, 68028.57.154, 68028.58.65, 68028.58.2, 68028.58.1, 68028.184.162, 68028.184.600, 68028.184.60, 68028.184.61, 68028.59.56, 68028.64.158, 68028.46.36, 68028.46.12, 68028.46.11, 68028.46.10, 68028.46.7, 68028.46.6, 68028.46.5, 68028.46.4, 68028.19.146, 68028.19.44, 68028.19.133. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 14-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

6749

76а. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Венелин, с. Голица, с. Гроздьово, с. Нова Шипка и с. Солник, община Долни чифлик, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

6750

20. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за план за регулация и застрояване и схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ за м. Гробищен парк и мемориален парк в кв. 18а, УПИ І и ІІ; ИПР за УПИ ІІ-335 от кв. 6 и ПУР за нова задънена улица по о.т. 235 – о.т. 235а – о.т. 235б – 235в – о.т. 235г, м. Гр. Нови Искър, кв. Курило, който е изложен в Район „Нови Искър“ – СО. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Район „Нови Искър“ – СО.

6783

43. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 616 по протокол № 39 от 23.09.2021 г. на СОС е одобрен проект за ПУП – изменение на план за улична регулация от о.т. 537 до о.т. 538 и се създава нова задънена улица с уширение от о.т. 538а до о.т. 538д, изменение на план за регулация на УПИ VIII – „за озеленяване“, на ПИ с идентификатор 68134.4329.1543 и УПИ VII – „за обслужващи стопански дейности“, от кв. 53 за образуване на нови УПИ VIII-1543 – „за жилищно строителство“, и УПИ VII – „за обслужващи стопански дейности“, в кв. 53, план за регулация на ПИ с идентификатор 68134.4329.919 за създаване на нов УПИ XVI-919 – „за ОО и ЖС“, кв. 53 и план за застрояване за нови УПИ VIII-1543 – „за жилищно строителство“, ПИ с идентификатор 68134.4329.1543 и УПИ XVI-919 – „за ОО и ЖС“, ПИ с идентификатор 68134.4329.919, кв. 53 в м. В.з. Горна баня. Проектът е изложен в Район „Овча купел“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6872

68. – Община Аксаково на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 31.11 от 28.10.2021 г. Общинският съвет – Аксаково, е изменил свое Решение № 27.6, взето с протокол № 27 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Аксаково, както следва: одобрява изменението на действащия ЗРП на гр. Аксаково, община Аксаково, в частта му относно кв. 112 и 114, състоящо се в отпадане на улица между о.т. 324-326-328 и проектиране на нова улица с о.т. 410-409-408, поставяне на дворищно-регулационните линии в съответствие с имотните граници, в частта на имоти с пл. № 2062, 2185, 2184, 2206 и 2207, промяна на устройствената зона на част от имотите, предмет на разработката, при което се образуват осем нови урегулирани поземлени имота: УПИ VII-2184, VIII-2185, IX-2206, X-2207 в кв. 114 и XXXIII-2062, кв. 112 – всички с устройствена зона „Жм“, XXXIV-2063, кв. 112 – с устройствена зона „Пп“, и XXXV-91, 131, 132 и XXХVI-1117, кв. 112 – с устройствена зона „Пч“, така, както е указано с червени, сини, черни, зелени и кафяви линии, надписи и щрихи на ситуацията в графичната част на представляващия неразделна част от настоящото решение ПУП – ПРЗ, изработен на основание чл. 16 от ЗУТ. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.

6865

69. – Община Аксаково на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 31.13 от 28.10.2021 г. Общинският съвет – Аксаково, е одобрил подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Пътна връзка и път към крайпътен обект „Зърнобаза“ в ПИ с идентификатор 32278.55.51, м. Карагюлска кория, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Девня – Варна“ от км 188+45 до км 188+099,50 вдясно“, с териториален обхват имоти с идентификатори: 32278.55.267 – полски път, собственост на Община Аксаково, и 32278.55.7 – нива, собственост на възложителя. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Аксаково, пред Административния съд – Варна.

6866

24. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение № 25-14 от 28.09.2021 г. на Общинския съвет – Бургас, за поправка на допусната явна фактическа грешка в свое Решение № 20-28, прието по т. 28 от дневния ред, от проведено на 23.02.2021 г. и 24.02.2021 г. заседание, отразено в протокол № 20, като текстът: „… одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ I и II в кв. 9а по плана на ж.к. Възраждане, гр. Бургас, ПИ идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас“ да се чете: „… одобрява изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ I и II в кв. 9б по плана на ж.к. Възраждане, гр. Бургас, ПИ идентификатори 07079.616.278 и 07079.616.270 по КК на гр. Бургас“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6851

86. – Община Враца на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 466 от протокол № 28 от 28.09.2021 г. на Общинския съвет – Враца, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване с кабел 1 kV на обект за складова дейност в УПИ 79 за складова дейност (ПИ с идентификатор по КККР 12259.648.79), кв. 648, м. Гладно поле, по плана на гр. Враца, община Враца“, стартиращо от съществуващо БКТП „Автохит“ VR_7003, намиращо се в ПИ 12259.648.33 – частна собственост, с начин на трайно ползване „за автокъща, автосервиз и ведомствена бензиностанция“, преминаващо през ПИ 12259.648.84 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и завършващо в нов КРШ-6 и ново ТЕПО 2-ПВ в ПИ 12259.648.79 – частна собственост, с начин на трайно ползване „за складови дейности“. Общата дължина на трасето на оптичната кабелна линия на територията на община Враца е 292 л. м. Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6781

5. – Община Девня на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 313 от 29.10.2021 г. на Общинския съвет – Девня, е одобрен представеният проект за подробен устройствен план – план за улична регулация по реда на чл. 16 от ЗУТ за разширение на кв. Река Девня, гр. Девня, във фаза „предварителен проект“ ведно с план-схема за електроснабдяване, план-схема за ВиК, план-схема за комуникационно-транспортна мрежа и план-схема за вертикално планиране към него. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Девня, пред Административния съд – Варна.

6860

38. – Община Добричка, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните територии за обект: „Захранващ водопровод от ПИ № 31067.1.31 – местен път, през ПИ № 31067.1.30 – местен път, до ПИ № 31067.1.34 – друг вид трайно насаждение, в землището на с. Златия, община Добричка“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Добричка, стая № 229 в сградата на администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6821

3. – Община Дългопол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура за обект: „МКРУ 20 kV до стълб преди „ТП-1 Поляците“, захранено от съществуващ ВЕЛ 20 kV извод „Арковна“, и БКТП 20/0,4 kV 2х1000 kVA, оборудван с 2х630 kVА в ПИ 57457.129.79, и ВКЛ 20 kV от МКРУ до БКТП“. Трасето преминава през следните имоти в землището на с. Поляците: 57457.20.5 (с НТП „пасища, мери“) – стопанисвано от общината – ОПФ; 57457.20.8 (с НТП „пасища, мери“) – стопанисвано от общината – ОПФ; 57457.20.11 (с НТП „полски пътища“) – общинска собственост; 57457.20.246 (с НТП „полски пътища“) – общинска собственост; 57457.26.11 (с НТП „пасища, мери“) – стопанисвано от общината – ОПФ; 57457.26.503 (с НТП „полски пътища“) – общинска собственост; 57457.20.577 (с НТП „полски пътища“) – общинска собственост; 57457.26.601 (с НТП „пасища, мери“) – стопанисвано от общината – ОПФ; 57457.26.603 (с НТП „дерета“) – общинска собственост; 57457.74.70 (с НТП „полски пътища“) – общинска собственост; 57457.75.253 (с НТП „дерета“) – общинска собственост; 57457.95.622 (с НТП „пасища, мери“) – общинска собственост, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 57457.128.504 (с НТП „пасища, мери“) – стопанисвано от общината – ОПФ; 57457.129.71 (с НТП „пасища, мери“) – общинска собственост, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 57457.129.78 (с НТП „други територии, заети от селското стопанство“) – общинска собственост, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 57457.129.79 (с НТП „пасища, мери“) – собственост на „Хидрострой“ – АД; 57457.129.503 (с НТП „полски пътища“) – общинска собственост; 57457.129.607 (с НТП „водни течения“) – държавна собственост; 57457.129.985 (с НТП „ниви/орна земя“) – собственост на „Хидрострой“ – АД; 57457.131.503 (с НТП „полски пътища“) – общинска собственост. Проектът е изложен за разглеждане в общинската администрация – Дългопол, ет. 1, стая № 7, отдел „УТОС“, и е публикуван на интернет страницата на общината www.dalgopol.org. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изработения ПУП – ПП до кмета на община Дългопол.

6810

3а. – Община Дългопол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Изместване на част от ВЕЛ 20 kV извод „Петрол“ в участъка през ПИ 00789.30.410, 411, 412, 416, 528 и 768 по КК на с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна, чрез изграждане на нова КЛ между съществуващи ЖРС в ПИ 00789.30.413 и ЖРС в ПИ 00789.30.541“. Трасето преминава през следните имоти: 00789.30.413 с НТП „лозе“, общинска собственост, 00789.30.504 с НТП „нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти“, общинска собственост, и 00789.30.739 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост. Проектът е изложен за разглеждане в общинската администрация – Дългопол, ет. 1, стая № 7, отдел „УТОС“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания до кмета на община Дългопол.

6811

96. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.588 в землище на гр. Куклен, местност Бунар Йолу, през ПИ 40467.11.197 – селскостопански път, публична общинска собственост, и ПИ 40467.11.382 – селскостопански път, публична общинска собственост, община Куклен“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

6922

21. – Община Мездра на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 308, протокол № 21 от 27.05.2021 г. на ОбС – Мездра, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за обект: „Разширение на границите на урбанизираната територия на с. Брусен“, в обхват: ПИ 06598.14.91 и ПИ 06598.22.2 по КККР на с. Брусен, одобрена със Заповед № РД-18-927 от 18.12.2017 г.

6859

10. – Община Никопол, област Плевен, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 285 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет – Никопол, е одобрен проект за ПУП на обект: „Кариера за добив и първична преработка на варовици“, находище „Кубрат“, местност Точищата и местност Над тръбата, землище с. Муселиево, община Никопол. Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Плевен, чрез Общинския съвет – Никопол, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6807

56. – Община Пазарджик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на канализация, обслужваща 12 бр. УПИ с отреждане „За жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор 55155.9.279 – 290), м. Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Предвижда се трасето да започне от съществуваща ревизионна шахта на гравитачна канализация на гр. Пазарджик, определено в становище № 8434/23.08.2021 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ – ЕООД (втори вариант). Продължавайки на юг, след около 22 м трасето пресича последователно ПИ с идентификатор 55155.10.341 (НТП – за път от републиканската пътна мрежа) при км 0+255; ПИ с идентификатор 55155.9.329 (НТП – изоставена орна земя); ПИ с идентификатор 55155.9.175 (НТП – напоителен канал), след което чупи на запад, попадайки в оста на селскостопански, горски, ведомствен път (ПИ с идентификатор 55155.9.328), успоредно на 1,5 м от изпълнения на място водопровод и на 1,25 м от проектен водопровод. След около 215 м чупи на юг в оста на същия път, разполагайки се успоредно между отклонението на проектния водопровод и проектния електропровод, и след около 190 м чупи на запад, пресичайки частна улица-тупик (ПИ с идентификатор 55155.9.277), зауствайки се в проектна канализационна помпена станция (КПС), разположена в източния край на частна улица (ПИ с идентификатор 55155.9.328), собственост на инвеститора, в м. Бахче пара по КККР на землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Дължината на трасето на канализацията е около 480 м. Засегнатата площ е от около 0,960 дка, от които 0,877 дка – земеделска територия. Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

6815

2. – Община Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на оптичен кабел за захранване на приемно-предавателна станция SO1694В, м. Високия рид, землище на с. Марикостиново, в поземлен имот с идентификатор 47189.48.14 по КККР на землището, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори, както следва: 47189.48.14 с НТП – пасища, мери, собственост на „БТК Мобайл“ – ЕООД; 47189.48.405 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост; 47189.50.28 с НТП – пасища, мери – общинска собственост; 47189.50.409 с НТП – дере – общинска собственост; 47189.50.653 с НТП – пасища, мери – общинска собственост; 47189.50.793 с НТП – пътища I клас, собственост на държавата; 47189.122.410 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост; 47189.124.381 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост; 47189.124.400 с НТП – пасища, мери – общинска собственост; 47189.124.402 с НТП – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост; 47189.301.16 с НТП – автомагистрали, собственост на държавата, съгласно регистър на засегнатите имоти, изработен от проектант с ППП с рег. № 05604 на КИИП. ПУП – ПП се намира в сградата на общинската администрация – Петрич, ет. 4, стая № 401. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по ПУП – ПП до общинската администрация – Петрич.

6801

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори 24935.504.6, 24935.504.7 и 24935.504.20, м. Долните ливади в землището на с. Дисевица и 87597.85.185, м. Азманското в землището на с. Ясен, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 24935.504.6, м. Долните ливади в землището на с. Дисевица, община Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може да бъде прегледан от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала „X.X.“.

6846

5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „жилищна сграда“ в УПИ 12.2007 – жил. стр., съответстващ на ПИ с ид. 03304.12.2007, масив 12, местност Горни Грамади по кадастралната карта на землище с. Белащица. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.12.250, 03304.12.1906 и 03304.12.2008 по кадастралната карта на землище с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 104 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6874

25. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване 1 kV на „база за съхранение и поддръжка на строителна техника, логистичен център, магазин и склад, административна и офис сграда“ в ПИ с ид. 06477.4.47, местност Кабата по кадастралната карта на землище с. Брестник“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06447.4.48, 06447.4.56, 06447.4.57 и 06447.4.91 по кадастралната карта на землище с. Брестник, община „Родопи“. Дължината на трасето е 265 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6875

35. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „многофамилна жилищна сграда“ в УПИ 47.165 – жилищно строителство, съответстващ на ПИ с ид. 47295.47.165, масив 47, местност Пичковец по кадастралната карта на с. Марково. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.47.151, 47295.47.152, 47295.47.155, 47295.47.165, 47295.47.166, 47295.48.47 и 47295.52.36 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на трасето е 458 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6873

3. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел СрН напрежение 20 kV до нов трансформаторен пост в имот с идентификатор 63427.186.12 в м. Гъстите круши, землище на гр. Русе, през имоти с идентификатори 63427.185.36 с НТП „изоставена орна земя“ – общинска частна собственост, 63427.185.37 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и 63427.186.12 с НТП „за складова база“ – частна собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6782

27. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабел НН от УНН на ТП „КЗС Трапоклово“, извод СН „Драгоданово“, ПС „Стралджа“, до ПИ 73016.38.23 с НТП – „за друг вид производствен, складов обект“, и преминаващ през ПИ 73016.38.48 с НТП – „за местен път“, ПИ 73016.38.235 с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ 73016.38.90 с НТП – „за местен път“, всички общинска собственост, землище с. Трапоклово, община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6861

27а. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за част от поземлен имот 67338.89.2 с проектен идентификатор 67338.89.23, местност Бършен, с НТП – „пасище“, общинска собственост, землище гр. Сливен, с цел промяна предназначението на земеделската земя за транспортно-техническа инфраструктура. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6862

4. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 638 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.09.2021 г., протокол № 27, е разрешено и одобрено задание с изработен проект за подробен устройствен план – устройствена план-схема за обект: „Кабелно електрозахранване на „сграда за търговия“ в УПИ IV, кв. 2, к.к. Пампорово, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 67653.16.37 по кадастралната карта на к.к. Пампорово, община Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – устройствени план-схеми до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12.

6745

5. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 636 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.09.2021 г., протокол № 27, е разрешено и одобрено задание с изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Външни ВиК връзки към вилна сграда с барбекю в УПИ I-29 – „за вилно застрояване“, кв. 286 по плана на гр. Смолян, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.135.29, 67653.135.32, 67653.135.42, 67653.135.49, 67653.913.204, 67653.913.213 и 67653.913.732, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – устройствени план-схеми до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12.

6744

6. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 639 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.07.2021 г., протокол № 27, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Външен водопровод и външен канал за „Хотел, къмпинг, барбекю и ажурна ограда“ в поземлен имот с идентификатор 67653.1.229 (УПИ I-1229 – „за хотел“, в кв. 81), местност Караманджа, гр. Смолян, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.1.221, 67653.1.229, 67653.1.647, 67653.1.654, по кадастралната карта на гр. Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, бул. България № 12.

6746

8. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 665 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 28.10.2021 г., протокол № 28, се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за изменение на подробен устройствен план – устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян“, заедно с допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето с протокол № 31 от 30.11.2017 г., на Общинския съвет – Смолян, в частта, отнасяща се до устройствените план-схеми и допълнително разработените клонове, съгласно приложение № 1 и приложение № 2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Общинският съвет – Смолян, допуска предварително изпълнение на решението. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – устройствени план-схеми до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12.

6847

129. – Община Смядово на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ, че с Решение № 244 от 28.10.2021 г. по протокол № 9 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет – Смядово, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация в обхват УПИ VII-300 и VIII-301 от кв. 75 по плана на с. Риш, община Смядово, област Шумен. Изменението на подробния устройствен план – плана за регулация, одобрен със заповеди № 63 от 12.03.1929 г. и № 505 от 12.03.1929 г. на кмета на община Смядово, за ПИ 300 и ПИ 301 от кв. 75, с. Риш, община Смядово, област Шумен, е в обхват: УПИ VII-300 и УПИ VIII-301 от кв. 75 се съединяват в един поземлен имот с пл. № 300, вътрешната граница между поземлен имот с пл. № 300 и поземлен имот с пл. № 299 се поставя по съществуващата на място материализирана ограда; поправя се източната имотна граница към улицата по геодезическа снимка, а уличната регулационна линия от север се запазва по сега действащия регулационен план на с. Риш, община Смядово; проектира се нова улица-тупик между кв. 75 и 77 с ширина 7 м съгласно чл. 81, ал. 1 от ЗУТ; осови точки 173, 174 и 176 се зачертават и се поставя нова о.т. 174а; площад, отразен в регулационния план на с. Риш, образуван от о.т. 173, 174, 175 и 176, да премине като придаваемо място от 2900 кв. м към УПИ VII-300, кв. 75 по плана на с. Риш, община Смядово, като: за кв. 77 се променя уличната регулация по съществуващите на място сгради и огради от западната страна на УПИ I-302 и II-общ.; за кв. 75 се променя уличната регулация по съществуващите на място огради от източната страна на УПИ VIII-301. Площ след изменението на УПИ VII-300 от кв. 75 – 8050 кв. м. Площ на поземлен имот № 300 – 5150 кв. м, одобрен със Заповед № 574 от 19.08.2021 г. на кмета на община Смядово, и придаваемо общинско място от 2900 кв. м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да се обжалва по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общината пред Административния съд – Шумен.

6798

96. – Община Созопол на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол от 28.07.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-159 от 19.07.2021 г. на областния управител на област с административен център Бургас, са приети изработените проекти за планове на новообразуваните имоти (ПНИ) и помощни планове към тях ведно със списъци и регистри за зони по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ на територията на община Созопол, област Бургас – м. Голям Росен баир, землище гр. Черноморец, и територии по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ – м. Над ЦДГ, м. Куш бунар, м. Кошарите и м. Росенец в землището на с. Росен, община Созопол. Проектите са предоставени за разглеждане в Община Созопол, дирекция „УТИПЕП“. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението по ал. 4 в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

6814

45. – Община гр. Средец, област Бургас, дирекция „УТСБКС“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен застроителен план (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор № 65560.57.19, трайно предназначение на територията – земеделска, с площ 4502 кв. м, в м. Старата кория, с НТП – нива, категория 9 по к. к. на землището на с. Светлина, община Средец – за определяне на начина на застрояване на имота за обект „Селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция“. Имотът е собственост на X.X.X. с н. акт № 70, том 8, рег. № 2202, дело № 1051/7.11.2013 г. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред общинската администрация.

6775

88. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1281 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за водоснабдяване на ПИ с идентификатори № 05431.35.27, № 05431.35.26, № 05431.35.25, № 05431.35.24, № 05431.35.23 и № 05431.35.22, местност Кайрака-Варница, землище на с. Борилово, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6760

88а. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1282 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатори № 68850.33.931, № 68850.33.932, № 68850.33.933, № 68850.33.934, № 68850.33.935, № 68850.33.936, № 68850.33.937, № 68850.33.938, № 68850.33.940, № 68850.33.941, № 68850.33.942, № 68850.33.943 и № 68850.33.944 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6761

88б. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1283 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.48.60 по КККР на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6762

88в. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1284 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 70202.171.216 по КККР на с. Сулица, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6763

88г. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1285 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване и план-схема за УПИ I-25, УПИ II-26, УПИ III-27, УПИ VI-28, УПИ V-29, УПИ VI-30 и УПИ VII-31 в КР 95 по КККР на с. Борилово, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6764

88д. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1286 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 05431.35.27, местност Кайрака-Варница, землище на с. Борилово, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6765

88е. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1287 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 05431.95.18 по плана на новообразуваните имоти на местност Гробищата, землище на с. Борилово, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6766

88ж. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1288 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ с идентификатори № 46417.86.26, № 46417.86.28, № 46417.89.9 и № 46417.89.8 по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6767

88з. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1289 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 52252.62.56 по плана на новообразуваните имоти на местност Лозята, землище на с. Ново село, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6768

88и. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1290 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ с идентификатори № 68850.33.903 и № 68850.33.904, местност Бойчов кладенец, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6769

88й. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1291 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема на трасе за оптична свързаност Борилово – Пряпорец, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6770

88к. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1292 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема на трасе за оптична свързаност на новопроектирана шахта – с. Змейово, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6771

88л. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1293 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.51.49, местност Каймака, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6772

88м. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1294 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.225.35, местност Сечена могила, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6773

88н. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1295 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 77476.67.8, местност Корнаците, землище на с. Хрищени, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6774

20. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 47-46-39 и план за регулация (ПР) за УПИ VII-176, VI-176 и V-175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащи: 1. изменение на уличната регулация на улица с о.т. 47-46-39 в частта й към УПИ VII-176, VI-176 и V-175, така че същата да съвпадне с кадастралната граница на имот с пл. н. 176 в кв. 12 по плана на с. Спасово, община Чирпан, вследствие на което ширината на улицата в посочения обхват се намалява с 0,60 м в североизточната част и с 0,40 м в северозападния край; 2. изменение на вътрешнорегулационната линия на УПИ VI-176 със съседния му УПИ V-175 в кв. 12, така че същата да съвпадне със съществуващата на място кадастрална граница между имоти с пл. н. 176 и 175 в кв. 12 по плана на с. Спасово, поради това, че дворищно-регулационният план не е приложен. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6808

850. – Община Якоруда на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 79 (протокол № ОбС-06) от 13.10.2021 г. на Общинския съвет – Якоруда, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелна захранваща линия HH 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1076 на път II-84 „Баня – Якоруда“ км 87+500, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща техническа допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ всички заинтересовани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Якоруда.

6809

4. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че са изработени проекти на: 1. ПУП – парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на уличен водопровод и водопроводни отклонения за новообразувани имоти УПИ III-920 и УПИ IV-921 по ПУП – ПРЗ за ПИ 87374.43.11 по кадастралната карта на града, м. Аеците; 2. ПУП – парцеларен план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – на трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение за имот с проектен идентификатор 87374.43.921, образуван от ПИ 87374.43.11, по кадастралната карта на града, м. Аеците. Уличният водопровод започва от съществуващ водопровод с диаметър 125 (ПЕВП) в ПИ 87374.516.115 (общинска публична собственост, урбанизирана територия, НТП – за друг поземлен имот за движение и транспорт), пресича ПИ 87374.516.52 (държавна публична собственост, вид територия – територия на транспорта, НТП – за път от републиканската пътна мрежа), ПИ 87374.516.118 (общинска публична собственост, урбанизирана територия, НТП – за второстепенна улица), ПИ 87374.43.418 (държавна частна собственост, вид територия – територия, заета от води и водни обекти, НТП – напоителен канал) и през проектен ПИ 87374.43.923 – за второстепенна улица, образуван от ПИ 87374.43.912 (общинска публична собственост, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път), достига до УПИ III-920 и УПИ IV-921. Проектираната подземна кабелна линия ниско напрежение е за УПИ IV-921 „база за промишлени и селскостопански услуги“. Трасето на ел. кабела започва от новострояща се сграда на БКТП „Топливо“, разположена в ПИ 87374.516.116 (общинска публична собственост, урбанизирана територия, НТП – за друг поземлен имот за движение и транспорт), преминава през ПИ 87374.516.117 (държавна публична собственост, вид територия – територия на транспорта, НТП – за път от републиканската пътна мрежа), ПИ 87374.516.115 (общинска публична собственост, урбанизирана територия, НТП – за друг поземлен имот за движение и транспорт), ПИ 87374.516.52 (държавна публична собственост, вид територия – територия на транспорта, НТП – за път от републиканската пътна мрежа), ПИ 87374.516.118 (общинска публична собственост, урбанизирана територия, НТП – за второстепенна улица), през съществуващ транспортен достъп – пътно съоръжение, намиращо се в ПИ 87374.43.418 (държавна частна, вид територия – територия, заета от води и водни обекти, НТП – напоителен канал), и през проектен ПИ 87374.43.923 – за улица, образуван от ПИ 87374.43.912 (общинска публична собственост, земеделска територия, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път). Проектното ел. табло е на границата на новопроектиран УПИ IV-921, кв. (масив) 43. Проектите са изложени за разглеждане в Община Ямбол, стая № 302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6816

18. – Община с. Трекляно, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересовани лица, че са изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ за имотите, намиращи се в местността Божанина (Над Корубевци), землището на с. Трекляно, област Кюстендил, приети с протокол № РД-18-225 (1) от 28.09.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-22-241 от 23.09.2021 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител на плановете е X.X.X. от София. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община с. Трекляно, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.

6790

Административният съд – Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, с който са оспорени разпоредбите на чл. 50, ал. 1 в частта относно „откупуване“ и на разпоредбите на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград, както и на т. 26.1 от раздел VIII на приложение № 1 към тарифа от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Благоевград, приета от Общинския съвет – Благоевград, по който е образувано адм. дело № 855/2021 г. по описа на Административния съд – Благоевград, и същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.01.2022 г. от 10,45 ч.

6850

Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 3 съгласно чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по адм.д. № 2490/2021 г. по описа на Административния съд – Бургас, е постановено Определение № 2122/25.10.2021 г., с което се спира допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорения общ административен акт – Разрешение № 17/14.10.2021 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ, издадено от инж. X.X. – директор на дирекция „Строителство“ при Община Бургас, на основание Заповед № 2894 от 6.10.2021 г. на кмета на Община Бургас за предоставяне на правомощия, с която се разрешава отсичането и изкореняването на общо 17 броя дървета от вида Японска софора (Sophora japomica) – с номера № 72; 73; 74; 75; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89.

6879

Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. и е образувано адм. д. № 2490/2021 г., с която е оспорено с искане за отмяната му Разрешение № 17/14.10.2021 г. за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 от ЗУТ, издадено от инж. X.X. – директор на дирекция „Строителство“ при Община Бургас.

6880

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с което е оспорен текстът на чл. 14, ал. 3 в частта „след обсъждане на Председателски съвет“, чл. 16, ал. 1, т. 2 в частта „съвместно с Председателския съвет при Общинския съвет – Враца“, чл. 16, ал. 7, чл. 24, ал. 2, т. 6, чл. 31, ал. 6, чл. 44, ал. 1, предл. второ, чл. 45, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 25 от протокол № 4 от 19.12.2019 г., изм. с Решение № 248 от протокол № 16 от 24.11.2020 г. на ОбС – Враца, по което е образувано адм. дело № 607/2021 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 7.12.2021 г. от 10 ч.

6877

Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК обявява, че фондация „Гринберг“ е депозирала жалба срещу Наредбата за организацията на движението на територията на община Сапарева баня в частта й по чл. 33, ал. 1 – 10, приета с Решение № 108 по протокол № 10 от 31.05.2016 г. Иска се отмяната й като незаконосъобразна – приета при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. По оспорването е образувано адм. д. № 316/2021 г. по описа на Административния съд – Кюстендил. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.01.2022 г. от 10 ч.

6844

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 2855 по описа за 2021 г. на Административния съд – Пловдив, VІІ състав, по жалба на фондация „Гринберг“ против чл. 15 от Наредбата за организацията на движението и паркирането на територията на община Пловдив (приета с Решение № 14 по протокол № 1 от 19.01.2012 г. на ОбС – Пловдив, с последни изменения и допълнения с Решение № 350 по протокол № 19 от 22.12.2020 г.).

6812

Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. с искане за обявяване на нищожността на Решение № 251, взето по протокол № 16 от 25.06.2020 г. на Столичния общински съвет, по която е образувано адм. д. № 7390/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, ІІІ тричленен състав, насрочено за 3.12.2021 г. от 10 ч. Лицата, за които оспореният акт е благоприятен, могат да встъпят като страни наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия.

6870

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X., с която се оспорва Решение № 1115 по протокол № 25 от проведено на 28.09.2017 г. заседание на Общинския съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул. Христина Морфова, север – алеята към предприятие „Труд“, запад – ул. Иван Вазов, изток – ул. Хан Тервел, с искане за обявяване нищожността на решението в частта, засягаща собствени на жалбоподателката имоти – ПИ с идент. 68850.513.6790 по КККР на града с площ 659 кв. м и ПИ с идент. 68850.513.6789 по КККР на гр. Стара Загора с площ 659 кв. м. Заинтересованите лица по чл. 127, ал. 13 от ЗУТ могат да подадат заявления за конституирането им като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване на оспорването в „Държавен вестник“. По жалбата на X.X.X. от гр. Варна е образувано адм. д. № 428/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора. Заявлението на заинтересованите лица за конституирането им като ответници по делото следва да има съдържанието по чл. 218, ал. 4 от ЗУТ.

6845

Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба против разпоредбата на чл. 18 от Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Димитровград, по която е образувано адм. д. № 958/2021 г. по описа на Административния съд – Хасково, насрочено за 15.12.2021 г. от 10 ч.

6878

Районният съд – Айтос, е образувал гр.д. № 796 от 2021 г. на РС – Айтос, по искова молба на X.X.X., роден на 19.05.1972 г., с постоянен адрес в гр. Айтос, ул. Преображенци № 12, с която се предявява бракоразводен иск за прекратяване на брака, сключен в Турция на 1.07.2009 г., с ответницата X.X. (Исаева преди брака), гражданка на Руската федерация, родена на 2.03.1981 г., както и че в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ ответницата X.X. (Исаева преди брака), гражданка на Руската федерация, родена на 2.03.1981 г., може да се яви в деловодството на РС – Айтос, за да получи препис от исковата молба и приложенията ведно с разпореждането по чл. 131 от ГПК за подаване на писмен отговор по исковата молба в едномесечен срок от връчването на посочените книжа, както и че, ако ответницата X.X. (Исаева преди брака), гражданка на Руската федерация, родена на 2.03.1981 г., не се яви в определения двуседмичен срок в съда, за да получи посочените книжа, съдът ще пристъпи към назначаване на особен представител на същата на разноски на ищеца.

6813

Варненският районен съд, 40 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, роден на 14.08.1964 г., гражданин на Куба, сега с неизвестен адрес, като ответник по предявения от X.X.X.оса иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК по гр. дело № 6071/2021 г. по описа на ВРС, 40 състав. Ответникът Карлос Еспиноса Мансо следва да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК, като указва на призованото лице, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в съда, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея от деловодството на 40 състав на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.

6869

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

98. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Габрово, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква общо събрание на адвокатите при Адвокатската колегия – Габрово, на 29 и 30.01.2022 г. в 9 ч. в зала „Възраждане“, Габрово, пл. Възраждане № 3, при спазване на всички противоепидемични мерки, действащи към момента на провеждането, и при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2021 г. и вземане на решения по него; 2. разглеждане на доклада на контролния съвет; 3. разглеждане на отчета на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на колегията за следващата 2022 финансова година; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране на адвокатски съвет, председател на АС, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избиране на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията.

6884

1. – Управителният съвет на СНЦ „Училищно настоятелство при СОУ „X.X.“ – Хисаря, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 23.12.2021 г. в 12 ч. в гр. Хисаря, бул. Христо Ботев № 43, при следния дневен ред: 1. отчитане на дейността на СНЦ „Училищно настоятелство при СОУ „X.X.“; 2. вземане на решение за промяна на устава; 3. изключване/приемане на нови членове; 4. избор на управител на СНЦ „Училищно настоятелство при СОУ „X.X.“. Писмените материали по дневния ред са на разположение на участниците в канцеларията на сдружението по адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват членовете или негови представители с нотариално заверени пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

6868