Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 19.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № СОА21-РД-09-1509 от 10 ноември 2021 г.

В изпълнение на Решение № 8, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 14.01.2021 г., протокол № 26, т. 8 от дневния ред, с което се извършва промяна в броя на сградите, в които да осъществява функциите си Общинска детска градина № 125 „Усмивка“ с БУЛСТАТ 000673694, СО – район „Овча купел“, с адрес на управление: София, ул. Монтевидео № 21А, като се предоставя на детската градина трета сграда с местонахождение: област София-град, Столична община, София, район „Овча купел“, местност Ж.к. Овча купел-1, кв. 109, УПИ II – ОДЗ, и се увеличава броят на групите чрез разкриване на две нови яслени групи и четири нови градински групи в третата сграда и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, чл. 310, ал. 5, чл. 320, ал. 1 и 3 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 12, ал. 1 и 4 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост нареждам:

1. Общинска детска градина № 125 „Усмивка“ с БУЛСТАТ 000673694, с адрес на управление: София, ул. Монтевидео № 21А, да осъществява функциите и дейността си и в трета сграда, намираща се в област София-град, Столична община, София, район „Овча купел“, местност Ж.к. Овча купел-1, кв. 109, УПИ II – ОДЗ.

2. Да се осигури необходимото финансиране за разкриване на две нови яслени групи и четири нови градински групи и увеличаване числеността на персонала в Общинска детска градина № 125 „Усмивка“. За осъществяване на функциите и дейността на новите яслени и градински групи да се ползва сградата, намираща се в София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел-1, кв. 109, УПИ II – ОДЗ.

3. Предоставям безвъзмездно за управление на Общинска детска градина № 125 „Усмивка“ с БУЛСТАТ 000673694, с адрес на управление: София, ул. Монтевидео № 21А, следния общински имот съгласно Акт за публична общинска собственост № 4488, съставен на 27.10.2021 г., одобрен от кмета на район „Овча купел“, утвърден от кмета на Столичната община, вписан в Службата по вписванията – София, вх. рег. № 79265/28.10.2021 г., № 118, том ССVІ, имотна партида № 18483, както следва:

3.1. застроен поземлен имот с идентификатор 68134.4334.9449 и площ 8440,00 кв. м съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г. на АГКК, Заповед за изменение № 18-7504 от 25.09.2015 г. на СГКК; за имота е отреден УПИ II – ОДЗ, кв. 109 съгласно плана на местност Ж.к. Овча купел-1, одобрен със Заповед № РД-50-09-79 от 6.03.1984 г. на главния архитект на София;

3.2. сградата в имота, нанесена с идентификатор 68134.4334.9449.2 и площ 1196,00 кв. м, изградена на модулен принцип, състои се от три блока: блок 1 (двуетажен) за две яслени групи; блок 3 (двуетажен) за четири групи за детска градина; блок 2 (един етаж, сутерен и използваемо подпокривно пространство), предназначен за обслужващ стопанско-административен блок с кухня, пералня, абонатна, технически и инсталационни помещения в сутерена, на етажа – административни помещения и зали.

Сградата е монолитна скелетно-гредова стоманобетонна конструкция на четири нива – сутерен, два етажа и подпокривно пространство.

С Разрешение за ползване № СТ-05-774/22.10.2021 г., издадено от началника на ДНСК, се въвежда в експлоатация строеж: Детска градина – първи етап (4 групи за детска градина и 2 яслени групи).

4. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ – Столична община, да предприеме необходимите действия за обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“.

5. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Чрез АИССО заповедта да се насочи на директора на дирекция „Образование“ – за сведение и изпълнение, а на заместник-кмета на Столичната община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ – за контрол.

Чрез СЕОС с придружително писмо от заместник-кмета на Столичната община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, заповедта да се изпрати на кмета на район „Овча купел“ и на директора на Общинска детска градина № 125 „Усмивка“ – за сведение и изпълнение.

Кмет: Й. Фандъкова

7049

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № РД-00-1481 от 12 ноември 2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, ал. 1, т. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Решение № 573 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет – Кюстендил, във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование нареждам:

1. Да се извърши промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Май“, чрез закриване на допълнителния адрес на детската градина в гр. Кюстендил, ул. Ефрем Каранов № 33а.

2. Задължителната документация и наличният инвентар, съхранявани в сградата на закрития адрес, да се приемат и стопанисват от детската градина.

3. Управлението на имота на закрития адрес да бъде предадено от директора на ДГ „Май“ на Община Кюстендил.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директора на ДГ „Май“, директора на дирекция „Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм“, директора на дирекция „Финансово-стопанска дейност и бюджет“ и заместник-кмет „Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт“ в община Кюстендил за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмет „Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт“ в община Кюстендил.

Кмет: П. Паунов

7090

 

ОБЩИНА МЕЗДРА

РЕШЕНИЕ № 386 от 28 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мездра, реши:

1. Одобрява изменение на ОУПО – Мездра, за отразяване на концесионната площ, предоставена с Решение № 213 от 18.04.2019 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 34 от 2019 г.) на „Маронас“ – ООД, за концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства за скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Енджи – север“, участък в контур 1 „Запад“ и участък в контур 2 „Изток“, разположено в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, индивидуализирана с координати на граничните точки, както следва:

Участък 1 „Запад“

№ на точка

X

Y

1.

4698307.3

8538678.7

2.

4698352.2

8538720.0

3.

4698393.2

8538775.6

4.

4698385.1

8538833.0

5.

4698321.2

8538892.2

6.

4698180.4

8538995.3

7.

4697794.2

8539004.0

8.

4697844.0

8538928.0

9.

4697960.2

8538802.5

10.

4698036.6

8538721.5

 

Участък 2 „Изток“

№ на точка

X

Y

11.

4698200.0

8539170.0

12.

4698135.0

8539400.0

13.

4697988.0

8539505.0

14.

4697888.4

8539476.5

15.

4697700.0

8539420.0

16.

4697607.5

8539392.9

17.

4697608.4

8539372.0

18.

4697707.5

8539351.3

19.

4697790.1

8539327.0

20.

4697828.5

8539295.6

21.

4697803.3

8539161.1

22.

4697792.7

8539119.7

23.

4697894.4

8539175.7

24.

4697963.1

8539169.7

25.

4697998.8

8539166.6

26.

4698073.4

8539174.4

 

2. Решението да се обяви по реда на чл. 127, ал. 6, предложение трето и четвърто от ЗУТ.

3. Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Мездра, пред Административния съд – Враца, съгласно разпоредбата на чл. 215, ал. 1 и 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Председател: Я. Нинова

7030

 

ОБЩИНА С. КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 259 от 27 септември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, т. 1 от ЗУТ ОбС – Кирково, одобрява окончателния проект на общ устройствен план в обхват територията на община Кирково и част „Екологична оценка“ към него.

С общия устройствен план на общината се определят преобладаващото предназначение и начинът на отделните структурни части на територията и техният режим на ползване, при което са спазени изискванията на чл. 106 от ЗУТ.

Проектът се одобрява съгласно нанесените устройствени показатели в графичната и текстовата част.

Кметът на общината съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ да представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на ОУП на община Кирково в неговия обхват и да прави предложения за изменение на плана, ако такова се налага.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ в 7-дневен срок от приемането му да се изпрати на областния управител, който може в 14-дневен срок от получаването да върне незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред съответния административен съд при условията и по реда на чл. 45 от ЗМСМА.

Ако не е върнато за ново обсъждане или не е оспорено пред съответния административен съд, след изтичане на сроковете по чл. 127, ал. 6 от ЗУТ решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“, а одобреният ОУП да се публикува на интернет страницата на Община Кирково.

Председател: С. Рамадан

7037

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-75 от 12.11.2021 г. за обект: Модернизация на Път І-1 (Е 79) „п.в. Макреш – Ружинци“, участък км 47+000 до км 58+128.47, подобект: мост при км 49+350 (над река Скомля) и мост при км 54+120 (над река Медовнишка/Барата). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

7131

268. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“ (01.06.26), за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.

7093

4. – Институтът по консервиране и качество на храните – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Пловдив, бул. Васил Априлов № 154, тел. 032/942-109.

7074

12. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за план за регулация и застрояване за поземлени имоти с кадастрални идентификатори 57011.5534.2 и 57011.5534.3 от КККР на с. Подгумер, район „Нови Искър“ – СО, за създаване на нов УПИ V-2 – „за жилищно строителство“, и нов УПИ ІІІ-3 – „за жилищно строителство“, от кв. 34а; изменение на плана за регулация на кв. 34, УПИ I и УПИ II; изменение на плана за улична регулация за отваряне на нова улица по о.т. 44г – о.т. 44д – о.т. 44е – о.т. 28а по плана на м. С. Подгумер, който е изложен в Район „Нови Искър“ – СО. Заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Район „Нови Искър“ – СО.

7025

658. – Община Благоевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 456 по протокол № 16 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външно ел. захранване – трасе за нови кабели НН до имот с идентификатор 57159.58.16, местност Над междата по кадастралната карта на землище с. Покровник, община Благоевград, с трасе и сервитути, ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 57159.55.508 (полски път, общинска собственост) и 57159.55.503 (местен път, общинска собственост) по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

7075

3. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 81 от протокол № 11 от 30.09.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски пътища 18174.18.910, 18174.18.340, част от 18174.18.297, част от 18174.18.164, част от 18174.18.141 и 18174.18.326 по кадастралната карта на с. Гурмазово за външно ел. захранване от съществуващ МТП „Завоя“ в ПИ 18174.1.77 на новоизградени жилищни сгради в имоти с идентификатори 18174.18.325, 18174.18.319, 18174.18.324, 18174.18.323, 18174.18.321, 18174.18.322, 18174.18.320, 18174.18.338, 18174.18.330, 18174.18.333, 18174.18.334, 18174.18.337, 18174.18.335, 18174.18.329, 18174.18.332, 18174.18.331, 18174.18.339, 18174.18.318, 18174.18.336, 18174.18.328, 18174.18.911 и 18174.18.913 по КК и КР на с. Гурмазово, с обща дължина на трасето 810,9 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7062

3а. – Община Божурище, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 80 от протокол № 11 от 30.09.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски пътища 18174.24.88, 18174.24.133, 18174.24.132, част от 18174.24.69 и част от 18174.24.94 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК – за външно ел. захранване от съществуващ БКТП „Чешма“ в ПИ 18174.24.106 на новоизградени жилищни сгради в имоти с идентификатори 18174.24.104, 18174.24.109, 18174.24.137, 18174.24.130, 18174.24.135, 18174.24.127, 18174.24.128, 18174.24.129, 18174.24.59, 18174.24.126, 18174.24.131, 18174.24.136, 18174.24.125, 18174.24.118, 18174.24.124, 18174.24.123, 18174.24.122, 18174.24.155, 18174.24.121 и 18174.24.45 по КК и КР на с. Гурмазово, с обща дължина 857 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7063

26. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за утвърждаване на трасе на нови обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в устройствена зона 3/Ов съгласно ОУП на гр. Бургас, бивш масив 39 в местност Ментата, землище кв. Банево, гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

7026

1. – Община Две могили на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – промяна на предназначението и ПРЗ, както следва: обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община Две могили (представляващ имот с проектен № 02587.159.570), с ПИ с идентификатор 02587.159.74, с. Баниска, община Две могили, и създаване на устройствена основа за промяна предназначението на територия с трайно предназначение – „земеделска“, и НТП – „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен № 02587.159.570, и „гробищен парк“ за ПИ с идентификатор 02587.159.74 в урбанизирана територия с НТП – „за гробищен парк“; обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 по КККР, с. Баниска, община Две могили (представляващ имот с проектен № 02587.159.571), с ПИ с идентификатор 02587.159.73, с. Баниска, община Две могили, и създаване на устройствена основа за промяна предназначението на територия с трайно предназначение – „земеделска“, и НТП – „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 с проектен № 02587.159.571, и „гробищен парк“ за ПИ с идентификатор 02587.159.73 в урбанизирана територия с НТП – „за гробищен парк“. Проектът се намира в общинската администрация, отдел УТС. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Две могили в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник.“

7038

1а. – Община Две могили на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – промяна на предназначението и ПРЗ, както следва: обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по КККР на с. Каран Върбовка, община Две могили (представляващ имот с проектен № 363.106.269), с ПИ с идентификатор 36364.106.236, с. Каран Върбовка, и създаване на устройствена основа за промяна предназначението на територия с трайно предназначение „земеделска“ и НТП – „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 с проектен № 36364.106.269, и „гробищен парк“ за ПИ с идентификатор 36364.106.236 в урбанизирана територия с НТП – „за гробищен парк“. Проектът се намира в общинската администрация, отдел „УТС“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Две могили в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7039

90. – Община Дулово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на кадастрален план и изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) III – „за обществено обслужване“, кв. 8, и изменение на уличната регулация от ос.т. 107 до ос.т. 122 по плана на с. Окорш, с цел разделяне на поземлен имот (ПИ) с № 611 – частна държавна собственост, отреждане на два нови УПИ за новообразуваните имоти с пл. № 626 и № 627 и осигуряване на автомобилен достъп до тях чрез отваряне на нова задънена улица-тупик при условията на чл. 81, ал. 5 от ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7050

5. – Община Етрополе на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 340 по протокол № 25 от 20.10.2021 г. на Общинския съвет – Етрополе, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 107-108-109-113 между кв. 45 и 46 по плана на гр. Етрополе, като трасето се измества по съществуващата на място улица, и план за регулация (ПР) за УПИ (парцели) I, II-1767, III-1768 и IV-1769 в кв. 46 и УПИ (парцели) IX-1780, Х-1781 и XI-1782 в кв. 45 по плана на гр. Етрополе по съществуващите имотни граници както по отношение на уличната регулация, така и по вътрешните имотни граници. Одобреният проект е изложен в отдел „ТСУ“ при ОбА – Етрополе, етаж № 1, стая № 102, и е публикуван в сайта на Община Етрополе в раздел „Обяви и съобщения“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Етрополе, до Административния съд – София област.

7076

2. – Община Козлодуй на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение № 359 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет – Козлодуй, е одобрен ПУП – ИПРЗ за УПИ XIV и свързаните с това поземлени имоти и улица в кв. 63 и 63а по плана на гр. Козлодуй, област Враца, и поземлен имот с идентификатор 37798.503.400, за промяна на границите на урегулирания поземлен имот в съответствие с границите на поземления имот, както е в документа за собственост, съответно създаване на общо 8 новообразувани УПИ в същите квартали при съобразяване на имотните граници според документите за собственост и частична промяна на уличната регулация. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез Община Козлодуй пред Административния съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7095

22. – Община Мездра на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 387 по протокол № 27 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет – Мездра, е одобрено частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване за регламентиране обхвата на площад България и пешеходните пространства към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна собственост, в кв. 64, с обхват на ЧИПУП – ПРЗ – кв. 64, кв. 65 и кв. 66 по плана на гр. Мездра, съгласно текстовата и графичната част на изработения проект. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7028

24. – Община Мездра на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 381 по протокол № 27 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет – Мездра, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ е изменено Решение № 247 по протокол № 17 от 28.01.2021 г. от заседание на Общинския съвет – Мездра, както следва: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за „Кариера за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в обхвата на находище „Енджи – юг“, участък „Запад“ и участък „Изток“, разположено в землището на с. Горна Кремена, за промяна предназначението на следните земеделски имоти в обхвата на концесионната площ: ПИ с идентификатори № 16256.19.113; № 16256.17.128; № 16256.16.20; № 16256.16.92; № 16256.19.206; № 16256.16.266; № 16256.19.207; № 16256.19.81; № 16256.16.21; № 16256.19.80; № 16256.19.98; № 16256.17.108; № 16256.17.109; № 16256.19.143; № 16256.19.92 и № 16256.19.85.“ На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7029

16. – Община Момчилград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), разрешен с Решение № 120 от протокол № 8 от 4.08.2017 г. на Общинския съвет – Момчилград, за обект: „Подземно електрозахранващо кабелно трасе от съществуващ БКТП до поземлени имоти с идентификатори 02155.1.130, 02155.1.131, 02155.1.132, 02155.1.133, 02155.1.134, 02155.1.135, 02155.1.136 и 02155.1.137 по КККР на с. Багрянка, община Момчилград, област Кърджали“, с възложител Гюлезар Мюмюн Хайрула. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7032

39. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 457, взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г., на Общинския съвет „Марица“ е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Кабелна линия 20 kV между БКТП „Куков“ в УПИ 80.297 – търговски логистичен център, м. Радиновски герен, по КК на с. Царацово и БКТП „Керамик“ в УПИ 40.712 – магазин и склад за промишлени стоки, по КК на с. Костиево, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти.

7058

40. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 455, взето с протокол № 12 от 28.10.2021 г., на Общинския съвет „Марица“ е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на ЕСМ на „А1 България“ – ЕАД, от съществуваща шахта на „Виваком“, жп прелез на км 9+180 в междугарието Филипово – Скутаре (нова шахта на „А1 България“ – ЕАД (КШ 5) в ПИ с идентификатор 11845.59.168, землище с. Войводиново, община „Марица“) до съществуваща шахта на „А1 България“ – ЕАД, в ПИ с идентификатор 62858.39.57, землище на с. Рогош, община „Марица“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти.

7059

89. – Община Тутракан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 405 от 28.10.2021 г. по протокол № 32 на Общинския съвет – Тутракан, е одобрен проект: подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Довеждащ водопровод от водоем (резервоар) в ПИ 06389.20.168 до система за напояване в ПИ 06389.1.42 по КККР на с. Бреница, м. Аланджика“, з-ще с. Бреница, община Тутракан (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия). Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Тутракан до Административния съд – Силистра.

7060

89а. – Община Тутракан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 406 от 28.10.2021 г. по протокол № 32 на Общинския съвет – Тутракан, е одобрен проект: „Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за ел. кабел, водопровод и транспортен достъп за поземлен имот с идентификатор 73496.14.6 по КККР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД-18-6 от 4.02.2008 г. на АГКК – София“ (за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия). Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Тутракан до Административния съд – Силистра.

7061

5. – Община Хисаря на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 448, взето с протокол № 25 от 19.10.2021 г. от Общинския съвет – Хисаря, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод за минерална вода 40 – започва от находище „Красново“, сондаж 1 в УПИ I – „парк и мин. бани“, Красновски минерални бани, по тротоара на улица с о.т. 9 – 23 преминава по тротоара на улица с о.т. 23 – 22 – 12 – 11 и продължава през (III-6061 – път от републиканската пътна мрежа), ПИ 39579.125.417 – общински път, публична общинска собственост, и достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, м. Поленака, землище на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, с обща дължина на трасето – 374 м, съгласно пунктирни линии и надписи в жълт цвят за трасето на минералния водопровод и пунктирни линии в червен цвят за сервитутите на приложения проект. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до Административния съд – Пловдив.

7045

6. – Община Хисаря на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 449, взето с протокол № 25 от 19.10.2021 г. от Общинския съвет – Хисаря, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на уличен водопровод за питейна вода от съществуващ водопровод РЕ-HD 90 в Красновски минерални бани – по тротоара на улица с о.т. 24 – 23 преминава по тротоара на улица с о.т. 23 – 22 – 12 – 11 и продължава през (III-6061 – път от републиканската пътна мрежа) ПИ 39579.125.417 – общински път, публична общинска собственост, и достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, м. Поленака, землище на с. Красново, община Хисаря, област Пловдив, с обща дължина на трасето – 330,98 м, към водомерна шахта в имота, съгласно линии и надписи в син цвят за трасето на уличния водопровод и пунктирни линии в червен цвят за сервитутите на приложения проект. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до Административния съд – Пловдив.

7046

655. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 573 от 27.10.2021 г. на Общинския съвет „Тунджа“, гр. Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на оптичен кабел от с. Ханово до с. Генерал Инзово и до с. Роза, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с. Ханово през следните имоти: ПИ 77150.14.196, ПИ 77150.14.191, ПИ 77150.12.188, ПИ 77150.12.186, ПИ 77150.23.249 и ПИ 77150.25.206 – с НТП полски пътища, общинска публична собственост. В землището на с. Генерал Инзово трасето преминава през ПИ 32740.8.609, ПИ 32740.7.71, ПИ 32740.7.687, ПИ 32740.10.687, 32740.13.687, ПИ 32740.14.691 – с НТП полски пътища, общинска публична собственост, и ПИ 32740.13.234 – с НТП пасище, мера, стопанисвана от общината. В землището на с. Роза трасето преминава през ПИ 62921.64.116, ПИ 62921.77.116, ПИ 62921.28.652 и ПИ 62921.28.108 – с НТП полски пътища, общинска публична собственост. Дължината на трасето е 16 547,95 м, от които 7961 м са в землището на с. Ханово, 4564,90 м са в землището на с. Генерал Инзово и 4022,05 м в землището на с. Роза, съгласно приетите и одобрени графични части, неразделна част от решението. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

7084

655а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 574 от 27.10.2021 г. на Общинския съвет „Тунджа“, гр. Ямбол, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40484.3.102 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол, обхващащ част от поземлен имот с идентификатор 40484.3.169, поземлен имот с идентификатор 40484.3.167 и част от поземлен имот с идентификатор 40484.3.166, представляващи селскостопански, горски, ведомствени пътища, публична общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

7085

4. – Община с. Мирково, Софийска област, съобщава на заитересованите лица, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект „Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал“ с възложител „А1 Тауърс България“ – ЕООД, намиращ се в ПИ с идентификатор 48324.162.16, район на „Елаците-мед“ – АД, с. Мирково, община Мирково, засягащ поземлени имоти с идентификатори 48324.163.1 и 48324.162.17. Проектите се намират в общинската администрация, стая № 10 – отдел „Устройство на територията“, Община Мирково. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по подробния устройствен план в общинската администрация – Мирково.

7051

168. – Община с. Хитрино, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е внесен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс“ – ЕООД, попадащ на територията на община Хитрино, с трасета: 1.1. от рег. граница на община Разград до местен асфалтов път при с. Висока поляна; 1.2. трасе по местен асфалтов път от с. Висока поляна до с. Трем; 1.3. от местен асфалтов път на с. Трем, обиколно северно на с. Трем, до местен асфалтов път за с. Добри Войниково; 1.4. трасе по местен асфалтов път от с. Трем до с. Добри Войниково; 1.5. от с. Добри Войниково, с отклонение към с. Тимарево и с. Длъжко, до землищна граница на с. Панайот Волов, община Шумен, с обща дължина 17 815 м. Проектът се намира в сградата на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7048

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 14 и ал. 2, чл. 18, 19, чл. 25, ал. 4, чл. 39, ал. 1 в частта относно „… съвместно с председателския съвет …“ и ал. 8, чл. 68, ал. 1 в частта относно „… на председателски съвет …“, чл. 68, ал. 2 в частта относно „… на председателски съвет …“, чл. 68, ал. 3 в частта относно „… в деня на председателския съвет …“ и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Генерал Тошево, приет с Решение № 1-20 от 5.02.2020 г. на Общинския съвет – Генерал Тошево. По протеста е образувано адм. д. № 542/2021 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 1.02.2022 г. от 13,20 ч.

7081

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна разпоредбите на чл. 14, ал. 2 в частта относно „… по решение на председателския съвет …“, чл. 19 и 20 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 116 по протокол № 14 от заседание, проведено на 30.06.2020 г., на Общинския съвет – Каварна. По протеста е образувано адм. д. № 537/2021 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 1.02.2022 г. от 13,15 ч.

7082

Административният съд – Ловеч, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба против Решение № 480 от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Ловеч, с което Общинският съвет – Ловеч, е решил да именува площада пред Художествена галерия „Проф. X.X.“ в гр. Ловеч, кв. Вароша, с името „X.X.X.“, по която е образувано адм. д. № 391/2021 г. по описа на Административния съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 6.12.2021 г. от 13,30 ч. Лицата, за които оспореният акт е благоприятен, могат да встъпят като страни наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания.

7080

Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в Административния съд – Сливен, е образувано адм. д. № 397/2021 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане за 5.01.2022 г. от 13,30 ч. и по което предмет на оспорване е Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Котел.

7091

Пернишкият районен съд, X гр. състав, призовава X.X.X., с неизвестен адрес, да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от исковата молба и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 06647/2020 г. по описа на PС – Перник, заведено от X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. с правно основание иск за делба, в противен случай ще му бъде назначен особен представител.

7083

Софийският градски съд с решение от 25.10.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗПП вписва промени по ф. д. № 875/2012 г. на Политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“, както следва: Вписва нов устав, приет с решение на Втория Редовен Национален конгрес на ПП „Народна партия свобода и достойнство“, проведен на 4.09.2021 г. Вписва заличаване на X.X.X. като председател. Вписва заличаване на X.X.X. като заместник-председател и като член на Изпълнителния политически съвет. Вписва заличаване на Тасим Мюмюн Тасим, Сунай Реджеп Хаджъ, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Али Хюсеин Мехмедкяйе и Алиш Сали Хасан като членове на Изпълнителния политически съвет. Вписва заличаване на X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на Контролния съвет. Вписва нов Изпълнителен политически съвет със следния състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Али Хюсеин Мехмедкяйе и Алиш Сали Хасан. Вписва нов Главен секретар Урал Мехмед Кязим. Вписва нов Контролен съвет в следния състав: X.X.X. – председател, X.X.X. и X.X.X.. Вписва за председател X.X.X.. ПП „Народна партия свобода и достойнство“ се представлява от председателя X.X.X.. Вписва за заместник-председатели X.X.X. и X.X.X.

7132

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

488. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе онлайн на 13.02.2022 г. от 16 ч. българско време на Google Meet, връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/kbc-qigi-fyk, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за извършената дейност през 2020/2021 г.; 2. финансов отчет за 2020/2021 г.; 3. промяна на адреса на асоциацията; 4. утвърждаване на нови членове на асоциацията; 5. избор на нови членове на УС; 6. промяна в устава на АБУЧ; 7. промяна в Етичния кодекс на АБУЧ; 8. разни. Поканват се всички членове на асоциацията да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Регистрацията започва в 15 ч. Материалите за провеждане на общото събрание ще бъдат на разположение на членовете в офиса на асоциацията – Пловдив 4000, ул. Цар Асен № 24, Пловдивски университет „X.X.“, кабинет 203, д-р X.X. – от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“.

7094

2. – Съветът на настоятелите на СНЦ за общественополезна дейност „Училищно настоятелство при Средно училище „X.X.“ – гр. Своге“, Своге, на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 3 от устава във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 27.01.2022 г. в 17 ч. в СУ „X.X.“, Своге, ул. Звънче № 5, компютърен кабинет № 3, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на съвета на настоятелите за периода 2020 – 2021 г.; 2. обсъждане на финансовото състояние на училищното настоятелство. Материалите за събранието са на разположение в седалището на сдружението до деня на събранието. Ако в обявения час не се явят необходимият брой членове, заседанието се отлага с един час и ще се проведе независимо от броя на присъстващите членове. Поканват се да присъстват всички членове на сдружението.

7071

Промени настройката на бисквитките