Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 109 от 21.XII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 2021 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г. (ДВ, БР. 90 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ Виж повече
  • УКАЗ № 292 ОТ 14.12.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ АНАТОЛИЙ ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ" И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, СЧИТАНО ОТ 1 МАРТ 2022 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 293 ОТ 14.12.2021 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ЗДРАВКО ИВАНОВ ПЕХЛИВАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОПЕРАЦИИ И ПЛАНИРАНЕ" В МЕЖДУНАРОДНИЯ ВОЕНЕН СЕКРЕТАРИАТ НА НАТО В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ, СЧИТАНО ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 Г. И Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ВЪПРОСИТЕ С ЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДНИТЕ НА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Виж повече
Промени настройката на бисквитките