Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 29 от 12.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 6 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 202 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОФОРМЯНЕ, ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОПОЗИЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩИНИ ПО ОДОБРЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА (ДВ, БР. 70 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 29.06.2021 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГРАНИЦАТА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ И СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, КЪМ НЕГОВАТА ОЗДРАВИТЕЛНА ПРОГРАМА И КЪМ МИНИМАЛНИТЕ ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ДВАМА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ В КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 7 АПРИЛ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2022 Г. Виж повече