Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 37 от 17.V

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-320 от 15 април 2022 г.

На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии и предложение на Столична община (с вх. № 08-00-771 от 18.09.2018 г. на Министерството на околната среда и водите – МОСВ), с цел опазване на езерна екосистема, представляваща местообитание на ценни и защитени растителни и животински видове, като: бяла водна лилия (Nymphaea alba), щитолистна какичка (Nymphoides peltata), южна мехурка (Utricularia australis) и четирилистно разковниче (Marsilea quadrifolia), голяма бяла чапла (Egretta alba), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), малка бяла чапла (Egreta garzetta), гривеста чапла (Ardeola ralloides), ръждива чапла (Ardea purpurea), голям воден бик (Botaurus stellaris), малък воден бик (Ixobrychus minutus), малък корморан (Phalacrocorax pygmaeus), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям гмурец (Podiceps cristatus), белоока потапница (Aythya nyroca), лиска (Fulica atra), воден дърдавец (Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula chloropus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), сива патица (Anas strepera), кафявоглава потапница (Aythya ferina), белобуза рибарка (Chlidonias hybrida), торбогнезден синигер (Remiz pendulinus), свилено шаварче (Cettia cetti) и др.:

1. Обявявам защитена местност „Малко Негованско езеро“ в землището на с. Негован, община Столична, област София.

2. Защитената местност включва поземлен имот с идентификатор 51250.5654.2 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Негован, община Столична, област София, с площ 49,916 дка.

3. Режими на дейности в защитената местност:

3.1. В границата на защитената местност се забранява:

3.1.1. Поставяне на преместваеми обекти;

3.1.2. Строителство, с изключение на случаите по т. 3.2.1;

3.1.3. Дейности, водещи до промяна на хидрологичния режим;

3.1.4. Промяна на предназначението и начина на трайно ползване;

3.1.5. Търсене, проучване и добив на подземни богатства и добив на инертни материали;

3.1.6. Внасяне на неместни растителни и животински видове;

3.1.7. Палене на огън, горене на тръстиковите масиви;

3.1.8. Използване на плавателни средства във водния обект с изключение на случаите по т. 3.2.2;

3.1.9. Провеждане на сечи с изключение на случаите по т. 3.2.3;

3.1.10. Шумово натоварване и използване на пиротехнически средства, водещи до значително безпокойство на птиците;

3.1.11. Ловуване;

3.1.12. Замърсяване с отпадъци.

3.2. Изключения от забраните по т. 3.1 се допускат в следните случаи:

3.2.1. Строителство:

– с цел поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи хидротехнически и други съоръжения;

– на съоръжения за поддържане на благоприятен воден режим в защитената местност.

3.2.2. Използване на плавателни средства във водния обект:

– при изпълнение на служебни задължения от страна на отговорните институции;

– при извършване на научни проучвания;

– при ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;

– при аварийни и бедствени ситуации.

3.2.3. Провеждане на сечи с цел отстраняване на инвазивни видове и храстова растителност.

4. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в КККР за землището на с. Негован, община Столична, област София.

5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Б. Сандов

2904

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № 205 от 31 март 2022 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на комисията по т. 20 съгласно протокол № 4 от 14.03.2022 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на стоки, имитиращи храни – ароматни декоративни свещи под различна форма: свещ, имитираща парче торта – шоколадов блат с лилава глазура и декорация шоколадово сърце, и свещ, имитираща мъфин – шоколадов блат с лилава глазура, като стоки, опасни за здравето и безопасността на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

Мотиви:

От стоките лесно се отделят малки части, които влизат изцяло в цилиндъра за малки части. Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи храни, поради това, че, макар че не са храни, стоките имат такава форма, цвят, външен вид и размер, че може да се очаква потребителите, особено децата, да ги объркат с храна, в резултат на което да ги поставят в устата си, да отхапят и да погълнат малка част от тях, което да причини задавяне или запушване на храносмилателния тракт.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да се защитят животът и здравето на потребителите и да не се допусне предлагането на стока на пазара в несъответствие с нормативно установените изисквания за безопасност, което несъответствие би могло да доведе до задавяне и представлява риск за здравето на потребителите (малки деца до 3 години).

Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Маргаритов

2912

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-14 от 19 април 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-10123-25.01.2022 г. и вх. № 09-10114-25.01.2022 г. от СГКК – Бургас, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Вълчин, EKATTE 12591, община Сунгурларе, одобрени със Заповед № РД-18-1868 от 20.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 12591.121.24: площ: 2175 кв. м, пасище, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12591.121.25: площ: 507 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 12591.11.8: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 3350 кв. м, площ след промяната: 3299 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.11.28: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 1306 кв. м, площ след промяната: 1106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.11.38: природна забележителност, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 226 кв. м, площ след промяната: 100 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.11.39: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 2474 кв. м, площ след промяната: 2098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.120.86: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 3506 кв. м, площ след промяната: 3481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.120.87: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 6863 кв. м, площ след промяната: 5983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.120.88: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 277 кв. м, площ след промяната: 254 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.120.89: друг вид земеделска земя, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 2595 кв. м, площ след промяната: 2509 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.120.90: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 25 480 кв. м, площ след промяната: 18 977 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.120.93: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 655 кв. м, площ след промяната: 612 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.120.94: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 4576 кв. м, площ след промяната: 3659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.120.96: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 21 113 кв. м, площ след промяната: 20 565 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.120.99: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 13 553 кв. м, площ след промяната: 11 223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.121.8: гори и храсти в земеделска земя, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 126 166 кв. м, площ след промяната: 126 059 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.121.13: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 3247 кв. м, площ след промяната: 3021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.121.19: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 2625 кв. м, площ след промяната: 2173 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.121.20: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 11 063 кв. м, площ след промяната: 20 279 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.121.21: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 7148 кв. м, площ след промяната: 5060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.124.172: пасище, собственост на Основно училище „X.X.“, площ преди промяната: 28 394 кв. м, площ след промяната: 28 388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.124.198: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 3934 кв. м, площ след промяната: 3925 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.124.199: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 5859 кв. м, площ след промяната: 11 127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12591.124.200: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 5742 кв. м, площ след промяната: 3573 кв. м.

II. С. Лозарево, EKATTE 44029, община Сунгурларе, одобрени със Заповед № РД-18-1873 от 20.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 44029.84.35: площ: 248 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.109: площ: 384 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.111: площ: 188 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.112: площ: 177 кв. м, нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 44029.60.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6699 кв. м, площ след промяната: 6650 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.60.44: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.60.45: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5499 кв. м, площ след промяната: 5388 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.60.46: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X., площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 5926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.60.47: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5499 кв. м, площ след промяната: 5430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.37: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 11 998 кв. м, площ след промяната: 11 669 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.40: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6499 кв. м, площ след промяната: 6394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.41: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7369 кв. м, площ след промяната: 7253 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.42: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 10 997 кв. м, площ след промяната: 10 859 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.43: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.44: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 13 579 кв. м, площ след промяната: 13 347 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.92: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3561 кв. м, площ след промяната: 3537 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.93: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3561 кв. м, площ след промяната: 3483 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.94: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3999 кв. м, площ след промяната: 3919 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.95: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5999 кв. м, площ след промяната: 5921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.61.112: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 5079 кв. м, площ след промяната: 5065 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.63.4: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 19 697 кв. м, площ след промяната: 19 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.63.8: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след промяната: 9491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.63.14: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 1487 кв. м, площ след промяната: 1424 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.63.16: пасище, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 4129 кв. м, площ след промяната: 4030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.63.19: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 23 113 кв. м, площ след промяната: 24 101 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.84.31: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 1541 кв. м, площ след промяната: 1578 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.84.33: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 11 247 кв. м, площ след промяната: 10 963 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.11: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 20 597 кв. м, площ след промяната: 20 147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след промяната: 7884 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.42: нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди промяната: 1679 кв. м, площ след промяната: 1635 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.49: нива, собственост на X.X.X., X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 12 697 кв. м, площ след промяната: 12 365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.50: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8096 кв. м, площ след промяната: 7785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.65: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 1159 кв. м, площ след промяната: 1145 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.82: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 18 997 кв. м, площ след промяната: 18 980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44029.87.108: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 22 566 кв. м, площ след промяната: 24 728 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

2893

 

ЗАПОВЕД № КД-14-15 от 21 април 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-67799-11.04.2022 г., 09-69387-12.04.2022 г., 09-70551-13.04.2022 г., 09-71588-14.04.2022 г., 09-72154-14.04.2022 г. и 09-72179-14.04.2022 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Върбешница, EKATTE 12704, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1969 от 18.12.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 12704.116.50: площ: 38 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 12704.116.51: площ: 573 кв. м, друг вид земеделска земя, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 12704.101.30: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 1394 кв. м, площ след промяната: 1384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12704.104.161: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 1385 кв. м, площ след промяната: 1378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12704.108.2: лозе, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 37 021 кв. м, площ след промяната: 36 606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12704.149.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4925 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12704.159.10: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 762 кв. м, площ след промяната: 184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12704.159.11: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 231 кв. м, площ след промяната: 62 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12704.169.1: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1483 кв. м, площ след промяната: 1327 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 12704.116.47: площ: 3769 кв. м, гробищен парк, собственост на Кметство с. Върбешница;

поземлен имот с идентификатор 12704.159.1: площ: 488 кв. м, за хранително-вкусовата промишленост, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 12704.169.162: площ: 1933 кв. м, за друг вид производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГ;

сграда с идентификатор 12704.159.1.1: площ: 128 кв. м, промишлена сграда, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 12704.169.162.1: площ: 110 кв. м, сграда за обществено хранене, собственост на X.X.X. и X.X.X.;

сграда с идентификатор 12704.169.162.2: площ: 8 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на X.X.X. и X.X.X..

II. С. Горна Бешовица, EKATTE 16122, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1970 от 18.12.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 16122.110.9: площ: 2430 кв. м, пасище, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 16122.41.438: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3590 кв. м, площ след промяната: 1484 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.42.23: нива, собственост на X.X., площ преди промяната: 3637 кв. м, площ след промяната: 3634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.42.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след промяната: 1948 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.42.336: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 928 кв. м, площ след промяната: 443 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.42.342: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 2583 кв. м, площ след промяната: 2320 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.107.170: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 79 175 кв. м, площ след промяната: 77 727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.110.344: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 8154 кв. м, площ след промяната: 3965 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.110.345: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6946 кв. м, площ след промяната: 4337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.131.1: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 12 628 кв. м, площ след промяната: 11 719 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.131.4: пасище, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3790 кв. м, площ след промяната: 1908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.214.169: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 356 942 кв. м, площ след промяната: 355 951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16122.214.337: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 3649 кв. м, площ след промяната: 3622 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 16122.131.2: площ: 950 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16122.131.3: площ: 400 кв. м, пасище, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16122.131.5: площ: 400 кв. м, пасище, собственост на X.X.X..

III. С. Горна Кремена, EKATTE 16256, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1971 от 18.12.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 16256.20.130: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2003 кв. м, площ след промяната: 1880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.20.132: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2735 кв. м, площ след промяната: 2526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.20.134: за местен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 13 998 кв. м, площ след промяната: 13 560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.29.79: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 2298 кв. м, площ след промяната: 1698 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.29.200: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4531 кв. м, площ след промяната: 4441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.29.205: нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1441 кв. м, площ след промяната: 1316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.29.206: за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена, площ преди промяната: 1972 кв. м, площ след промяната: 1870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.29.208: за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена, площ преди промяната: 898 кв. м, площ след промяната: 877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.29.212: изоставено трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1479 кв. м, площ след промяната: 1276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.109: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3750 кв. м, площ след промяната: 3132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.117: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3492 кв. м, площ след промяната: 3004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.126: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2181 кв. м, площ след промяната: 1663 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.100: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 1375 кв. м, площ след промяната: 998 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.108: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 180 654 кв. м, площ след промяната: 180 607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.110: изоставено трайно насаждение, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2257 кв. м, площ след промяната: 2195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.139: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 2109 кв. м, площ след промяната: 2101 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.145: за друг вид застрояване, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 500 кв. м, площ след промяната: 35 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.206: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 18 488 кв. м, площ след промяната: 17 823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.220: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 16 061 кв. м, площ след промяната: 15 597 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 16256.20.7: площ: 2257 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.112: площ: 1545 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.118: площ: 1230 кв. м, изоставено трайно насаждение, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.119: площ: 404 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.120: площ: 1237 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.121: площ: 933 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.122: площ: 267 кв. м, изоставено трайно насаждение, собственост на „Йотов Стоун“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 16256.32.123: площ: 597 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на с. Горна Кремена;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.10: площ: 1622 кв. м, лозе, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.11: площ: 1974 кв. м, лозе, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 16256.33.208: площ: 262 кв. м, за местен път, собственост на Община Мездра;

сграда с идентификатор 16256.20.7.1: площ: 46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на X.X.X..

IV. С. Долна Кремена, EKATTE 22126, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1985 от 21.12.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 22126.159.13: площ: 299 кв. м, нива, собственост на „Прешъс Пропъртис БГ“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 22126.627.17: площ: 316 кв. м, нива, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 22126.159.6: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 8350 кв. м, площ след промяната: 8327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22126.159.27: нива, собственост на „Прешъс Пропъртис БГ“ – ЕООД, площ преди промяната: 5369 кв. м, площ след промяната: 3270 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22126.159.39: нива, собственост на „КМБ 15“ – ЕООД, площ преди промяната: 5819 кв. м, площ след промяната: 5708 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22126.188.166: пасище, няма данни за собственост, площ преди промяната: 8303 кв. м, площ след промяната: 8260 кв. м.

V. С. Кален, EKATTE 35314, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1986 от 21.12.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 35314.25.684: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 2474 кв. м, площ след промяната: 856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.34.10: ливада, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1846 кв. м, площ след промяната: 262 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.34.678: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 621 кв. м, площ след промяната: 605 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.42.1: нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1054 кв. м, площ след промяната: 937 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.129.700: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 2945 кв. м, площ след промяната: 2874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.130.6: нива, собственост на X.X.X.X., площ преди промяната: 2970 кв. м, площ след промяната: 1683 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.130.7: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 901 кв. м, площ след промяната: 800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.130.700: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната: 3098 кв. м, площ след промяната: 2336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.211.172: широколистна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната: 24 998 кв. м, площ след промяната: 24 711 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.211.232: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 14 228 кв. м, площ след промяната: 13 863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35314.211.255: лозе, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1040 кв. м, площ след промяната: 839 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 35314.129.27: площ: 216 кв. м, пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

VI. С. Цаконица, EKATTE 78015, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1991 от 27.12.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 78015.76.31: площ: 531 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 78015.76.32: площ: 1882 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 78015.76.33: площ: 1596 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 78015.22.629: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 4328 кв. м, площ след промяната: 2830 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.24.619: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 4034 кв. м, площ след промяната: 3961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.24.705: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 7000 кв. м, площ след промяната: 6843 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.32.691: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 829 кв. м, площ след промяната: 773 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.76.24: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 94 901 кв. м, площ след промяната: 93 900 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.76.677: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 4652 кв. м, площ след промяната: 4633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.84.655: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 2128 кв. м, площ след промяната: 2106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.85.21: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 74 613 кв. м, площ след промяната: 74 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.85.642: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра, площ преди промяната: 4111 кв. м, площ след промяната: 4094 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.123.14: пасище, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 61 782 кв. м, площ след промяната: 61 572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 78015.123.15: ливада, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 9515 кв. м, площ след промяната: 6458 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 78015.76.29: площ: 2617 кв. м, нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 78015.76.659: площ: 4441 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Мездра.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имотите.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

2894

 

ЗАПОВЕД № РД-18-83 от 29 април 2022 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Враняк, община Бяла Слатина, област Враца.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

2895

ОБЩИНА БРЕЗНИК

РЕШЕНИЕ № 420 от 25 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – Брезник, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУПО) на община Брезник, землище на с. Долни Романци, ПИ № 22506.61.59 по КККР на землището на с. Долни Романци за промяна на предназначението от „Земеделски земи – ниви“ в „Устройствена зона – ЖМ, малкоетажно жилищно строителство“ с устройствени параметри, определени с ОУПО за тази зона.

2. Възлага на кмета на община Брезник да извърши последващите съгласно закона действия.

Председател: И. Тинков

2913

 

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

РЕШЕНИЕ № 409 от 28 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Нови пазар, реши:

Одобрява проект за частично изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Нови пазар за отстраняване на явни фактически грешки в частта за имоти в землището на гр. Нови пазар, отразени в противоречие с разпоредбата на чл. 103а, ал. 1 от ЗУТ по отношение на действащите преди одобряване на ОУП на община Нови пазар подробни устройствени планове и определените показатели за устройство и застрояване, както следва:

– за ПИ 52009.502.629 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-VI в кв. 114 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Тзв“, се възстановява в зона „Пп“ (Предимно производствена);

– за ПИ 52009.502.630 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-IV в кв. 156 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Тзв“, се възстановява в зона „Пп“ (Предимно производствена);

– за ПИ 52009.504.20 по к.к. на гр. Нови пазар, определената зона в ОУП – „Тжп“, се възстановява в зона „Пч“;

– за ПИ 52009.505.644 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-ІІ, кв. 108 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Оз“, се възстановява в зона „Пп“.

– за ПИ 52009.505.665 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-ІІІ в кв. 108 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Оз“, се възстанови в зона „Жм1“;

– за ПИ 52009.505.664 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-IV в кв. 108 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Оз“, се възстанови в зона „Соо“;

– за ПИ 52009.505.645 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-I в кв. 108 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Оз“, се възстанови в зона „Соо“;

– за ПИ 52009.502.642, ПИ 52009.502.645, ПИ 52009.502.644 и ПИ 52009.502.643 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-І, УПИ-IX, УПИ-Х и УПИ-XI в кв. 156 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Оз“, се възстановява в зона „Пп“;

– за ПИ 52009.502.3 и ПИ 52009.502.4 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-VІІ и УПИ-ІІ в кв. 156 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Оз“, се възстановява в зона „Пп“;

– за ПИ 52009.15.377, образуван от ПИ 52009.15.3 и ПИ 52009.15.4, по к.к. на гр. Нови пазар, в частта на ПИ 52009.15.4, некоректно отразен в ОУП като земеделска земя без допустима смяна на предназначението, се отразява в зона „Оз“ с конкретно предназначение „Гробищен парк“;

– за ПИ 52009.504.164, ПИ 52009.504.227, ПИ 52009.504.229 и част от ПИ 52009.504.158 по к.к. на гр. Нови пазар определената зона в ОУП – „Оз“, се отразява в зона „Пп“;

– за ПИ 52009.503.250 по к.к. на гр. Нови пазар (УПИ-I в кв. 109 по РП на гр. Нови пазар) определената зона в ОУП – „Оз“, се отразява в зона „Сооз“,

както и показателите за устройство и застрояване на устройствените зони за цялата територия на общината в съответствие с Наредба № 7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Нови пазар, пред Административния съд – Шумен.

Председател: М. Михайлов

2876

 

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 400 от 31 март 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, т. 1 и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, протокол от проведено обществено обсъждане на проект за изменение на общ устройствен план, Решение № ПК-04-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от РИОСВ – Пазарджик, Решение № 1 от протокол № 1 от 7.03.2022 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Панагюрище, Общинският съвет – Панагюрище, одобрява проект за изменение на общ устройствен план (ИОУП) на община Панагюрище със следния обхват:

– земеделските територии на землищата с устройствен режим „за допустима смяна на предназначение“ по действащия ОУП с цел графично изображение и показване на точно определени устройствени зони и режими на застрояване на същите;

– имот с идентификатор 27406.120.1 с предназначение „земеделска земя“ в землището на с. Елшица, община Панагюрище, с цел промяна на предназначението му в урбанизирана територия за производствено-складови дейности с устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп);

– имоти с идентификатори 02717.78.4, 02717.78.5, 02717.78.6, 02717.78.7, 02717.78.10, 02717.78.13, 02717.78.15, 02717.78.25, 02717.78.26, 02717.78.204, 02717.78.308 и 02717.78.309 в землището на с. Баня, м. Ямата, с цел промяна предназначението им в урбанизирана територия с устройствена зона „Смесена многофункционална“ (Смф) с оглед реализирането на проект „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ и отглеждане на аквакултури във водите на язовира;

– имот с идентификатор 55302.57.533 в м. Под Никулден за допустима смяна на предназначението с устройствена зона „Смесена многофункционална“ (Смф) и имот с идентификатор 55302.101.356 в м. Балабанова кория за допустима смяна на предназначението с устройствена зона „Жилищно строителство“ в землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище;

– имоти с идентификатори 02717.40.33 в м. Света Неделя и 02717.67.204 в м. Немолиго за допустима смяна на предназначението с устройствена зона „Жилищно строителство“ в землището на с. Баня, община Панагюрище,

съгласно приложения регистър и приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от решението.

Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 202, и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Панагюрище, пред Административния съд – Пазарджик.

Председател: Хр. Калоянов

2890

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 12 от 28 април 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ Общинският съвет – Търговище, одобрява проект за изменение на общия устройствен план на община Търговище в обхват на урегулиран поземлен имот Х в кв. 1, с. Буйново, община Търговище, с който за УПИ Х се определя предимно производствена устройствена зона (Пп) със следните устройствени показатели: П застрояване – максимум 80 % (включва всички технологични пътища и обслужващи открити площи), Кинт. – макс. 2,4, Позел. – мин. 20 %, и Н – макс. 15 м (3 ет.).

На основание чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Търговище, пред Административния съд – Търговище.

Председател: Е. Якубова

2887

1. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-26 от 13.05.2022 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-105 от 30.10.2019 г. (ДВ, бр. 86 от 2019 г.) за обект: Автомагистрала „Хемус“, участъци от км 310+940 до км 317+360, от км 318+820 до км 322+763 и от км 322+803 до км 327+260, подобект: Улично осветление на пътен възел „Буховци“, площадка за отдих при км 322+000 и пътни връзки при пътен възел „Белокопитово“, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

2970

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-18 от 5.05.2022 г. за строеж: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“, Етап 3 – Пускова станция „Виноградец“ и КВ1“, на територията на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

2831

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издал Заповед № РД-02-15-50 от 5.05.2022 г., с която се прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № АУ 22-12/21.03.2022 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за одобряване на технически проект и за издаване на разрешение за строеж за обект: Модернизация на Тягова подстанция Перник, прилежащия й секционен пост Гълъбник с изграждане и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години, ЕТАП I: Модернизация на Тягова подстанция Перник с изграждане и включването й в система за телеуправление и телесигнализация SCADA. На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от АПК чрез МРРБ до Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2972

3. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 56, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издал Заповед № РД-02-15-52 от 9.05.2022 г., с която се прекратява административното производство, образувано по заявление с вх. № АУ 25-13/24.06.2021 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за одобряване на технически проект и допълване на Разрешение за строеж № РС-104 от 30.10.2019 г. за обект: „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: Железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ със следните етапи по смисъла на чл. 152, ал. 2 от ЗУТ: Пътен надлез над жп линията при км 97+357 и Пресичане на км 97+335 с електропровод 20 kV „Септември“. На основание чл. 56, ал. 4 от АПК заповедта подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от АПК чрез МРРБ до Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2973

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-20 от 10.05.2022 г. за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна за: Реконструкция на етернитови водопроводи 300 при км 2+525 и км 3+188 на директно трасе и при км 0+370 на връзка 3.1 и км 3+810 на връзка 1.1; Реконструкция на ПЕВП 90 при кръгово кръстовище с две преминавания под пътните връзки и Реконструкция на водопроводи – висока и ниска зона в района на пътния възел при км 2+319. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

2971

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-19 от 10.05.2022 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-97 от 16.10.2019 г. (ДВ, бр. 82 от 2019 г.) за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция № 2, подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и външно електрозахранване на тунел „Железница“ – промяна на технологичните центрове при двата портала на тунела. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

2969

27. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С220013-091-0000489/21.04.2022 г. възлага на „София Инвестмънт Тръст“ – ООД, ЕИК 204247982, седалище и адрес на управление: Хасково, бул./ул. „Северна Индустриална зона“, комплекс „Сердика“, представлявано от управителя X.X.X., следния недвижим имот: недвижим имот, намиращ се в гр. Батак, ул. Партизанска № 17, представляващ имот с идентификатор 02837.501.1683 с площ 65 993 кв. м с граници 02837.501.2336; 02837.501.4021; 02837.501.1648; 02837.501.9502, придобит с акт за частна държавна собственост № 572/22.01.1996 г. Имотът представлява производствен комплекс на бивш завод за дървообработване. В него са били изградени общо 20 постройки с различна площ и предназначение, като същите са изцяло разрушени/срутени с изключение на 2 сгради, които също са в голяма степен разрушени и самосрутени – опасни за достъп. Сградите не са предмет на публичната продан. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

2839

32. – Националната академия за театрално и филмово изкуство „X.X.“ – София, обявява конкурс за професор (мениджмънт в екранните изкуства (авторско право) в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в НАТФИЗ, ул. Раковски № 108А, ет. 3, стая А303, тел. 02/9231-225.

2832

53. – Националният военен университет „X.X.“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент от област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“ за нуждите на департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“ при НВУ „X.X.“ – едно място, за военнослужещ. Условията по конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са обявени със Заповед № ОХ-419 от 29.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България и на сайта на университета, линк: https://www.nvu.bg/bg/node/1085. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на НВУ „X.X.“, тел. за контакт: 062/618822; Siemens: 62364.

2915

337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Аграрен факултет за: академична длъжност професор по „Морфология“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки за нуждите на катедра „Морфология, физиология и хранене на животните“ – един; Ветеринарномедицински факултет за: академична длъжност професор по „Ветеринарна хирургия“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един; академична длъжност професор по „Морфология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един; академична длъжност главен асистент по „Морфология“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: Аграрен факултет, Студентски град, тел. 042/699443; Ветеринарномедицински факултет, Студентски град, тел. 042/699506.

2919

28. – Шуменският университет „X.X.X.“ обявява конкурси за: доцент по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биоразнообразие, екологичен мониторинг и контрол) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Българска етнология) – един, двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107; за информация: тел.: 054/830 495, вътр. 321, GSM 0899 901943.

2865

324. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. X.X.“ – БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: доцент по научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание – един, за нуждите на Центъра по заваряване на института; главен асистент по научна специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание – един, за нуждите на направление „Изпитване и анализ“ на института; главен асистент по научна специалност „Теория на автоматичното управление на морски обекти“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ – един, за нуждите на Научна секция „Корабна хидродинамика и аеродинамика“ към ЦХА на института, всичките със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в института, София, бул. Шипченски проход № 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси“, тел. 02/4626228.

2855

63. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаборатория ЦЯМРС (Център по ЯМР спектроскопия) – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая № 206, тел. (02) 872 48 17.

2833

2. – Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Овцевъдство и козевъдство“ – един, за нуждите на Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.

2882

24. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Вещица, община Белоградчик – 10937.4.54, 10937.4.70, 10937.11.9, 10937.7.2, 10937.7.3, 10937.7.6, 10937.7.13, 10937.7.15, 10937.7.22, 10937.7.30, 10937.7.36, 10937.4.49, 10937.7.8, 10937.7.9, 10937.7.10, 10937.7.11, 10937.7.18, 10937.7.17, 10937.7.20, 10937.7.21, 10937.7.39, 10937.7.51, 10937.7.43, 10937.7.26, 10937.7.29, 10937.7.28, 10937.7.31, 10937.7.32, 10937.7.33, 10937.7.34, 10937.7.45, 10937.7.46, 10937.7.47, 10937.7.48, 10937.7.49; за с. Върба, община Белоградчик – 12632.15.21, 12632.15.49, 12632.16.20, 12632.107.2, 12632.32.29, 12632.32.139, 12632.32.204; за с. Праужда, община Белоградчик – 58092.5.272, 58092.215.3; за с. Ошане, община Белоградчик – 54517.11.1, 54517.11.4, 54517.9.87, 54517.9.35, 54517.9.33, 54517.9.57, 54517.9.73, 54517.9.58, 54517.9.59, 54517.11.114, 54517.11.116, 54517.7.154, 54517.7.155, 54517.7.112, 54517.7.136, 54517.7.201, 54517.26.14, 54517.26.12, 54517.26.61, 54517.26.58, 54517.16.66, 54517.16.68, 54517.13.44, 54517.7.219, 54517.10.9911, 54517.10.9910, 54517.10.2, 54517.10.4, 54517.10.6, 54517.10.7, 54517.10.9; за с. Долни Лом, община Чупрене – 22424.82.31, 22424.106.65, 22424.112.18, 22424.112.12, 22424.108.377, 22424.116.28, 22424.217.374, 22424.217.8, 22424.217.375, 22424.232.370, 22424.105.12, 22424.245.1, 22424.80.67, 22424.112.13, 22424.105.350, 22424.112.11, 22424.106.13; за с. Коста Перчево, община Кула – 38858.105.4, 38858.56.205, 38858.81.1, 38858.81.2, 38858.81.3, 38858.81.4, 38858.80.164, 38858.80.7, 38858.122.409, 38858.125.211, 38858.125.1, 38858.125.215, 38858.126.1, 38858.126.218, 38858.127.1, 38858.103.1, 38858.111.1, 38858.111.106, 38858.110.1, 38858.110.227, 38858.109.424, 38858.109.1, 38858.109.229, 38858.151.460, 38858.130.1, 38858.129.238, 38858.104.386, 38858.104.5, 38858.105.5, 38858.105.6, 38858.105.192, 38858.106.419, 38858.51.4, 38858.51.202, 38858.51.203, 38858.51.3, 38858.51.2, 38858.127.219, 38858.110.422, 38858.110.421, 38858.104.7, 38858.81.206; за с. Тополовец, община Кула – 72775.50.10, 72775.50.11, 72775.50.12, 72775.50.20, 72775.50.4, 72775.50.5, 72775.50.6, 72775.50.8, 72775.50.9, 72775.88.19, 72775.88.23, 72775.111.595, 72775.123.74, 72775.123.75, 72775.123.81, 72775.123.82, 72775.123.90, 72775.123.99, 72775.125.21, 72775.133.13, 72775.133.6, 72775.134.400, 72775.139.103, 72775.139.270, 72775.139.320, 72775.155.10, 72775.157.108, 72775.160.10, 72775.161.10, 72775.161.20, 72775.162.10, 72775.162.219, 72775.162.220, 72775.123.87, 72775.125.11, 72775.125.12, 72775.125.13, 72775.125.14, 72775.125.15, 72775.125.16, 72775.125.17, 72775.125.18, 72775.125.19, 72775.125.20, 72775.125.4, 72775.125.422, 72775.125.7, 72775.125.8, 72775.160.210, 72775.160.211, 72775.161.384, 72775.160.209; за с. Цар-Петрово, община Кула – 78224.29.126, 78224.31.149, 78224.35.22, 78224.38.72, 78224.57.20, 78224.60.110, 78224.60.406, 78224.64.15, 78224.64.55, 78224.67.10, 78224.67.589, 78224.68.10, 78224.68.11, 78224.68.12, 78224.68.13, 78224.68.14, 78224.68.15, 78224.68.18, 78224.68.584, 78224.75.11, 78224.75.12, 78224.79.18, 78224.79.42, 78224.79.204, 78224.79.580, 78224.81.2, 78224.81.205, 78224.81.207, 78224.82.14, 78224.83.13, 78224.83.14, 78224.83.15, 78224.83.16, 78224.83.17, 78224.83.21, 78224.146.579, 78224.201.1, 78224.201.497, 78224.206.12, 78224.206.13, 78224.209.1, 78224.75.204. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

2896

25. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Братово, община Бургас – 06152.6.108, 06152.7.38, 06152.7.39, 06152.7.105, 06152.7.108; за гр. Бургас, община Бургас – 07079.6.567, 07079.6.568; за с. Дебелт, община Средец – 20273.13.66, 20273.14.18, 20273.14.170, 20273.14.848, 20273.15.666, 20273.46.1, 20273.46.4, 20273.46.5, 20273.46.6, 20273.46.7, 20273.46.8, 20273.46.9, 20273.46.226, 20273.506.13, 20273.506.61, 20273.506.70, 20273.506.76, 20273.506.77; за с. Полски извор, община Камено – 57337.11.59, 57337.11.60, 57337.11.61, 57337.11.69, 57337.11.76, 57337.11.109, 57337.12.49, 57337.15.48, 57337.17.87, 57337.17.105, 57337.17.114, 57337.17.116, 57337.17.117, 57337.17.120, 57337.19.51, 57337.21.102, 57337.24.29, 57337.24.49, 57337.24.59, 57337.25.1, 57337.25.12, 57337.25.46, 57337.25.81, 57337.25.82, 57337.25.83, 57337.25.84, 57337.26.43, 57337.26.68, 57337.40.17, 57337.40.22, 57337.40.36, 57337.40.39, 57337.42.107, 57337.43.28; за с. Тръстиково, община Камено – 73388.29.1, 73388.29.2, 73388.29.25, 73388.29.26, 73388.29.27, 73388.29.30, 73388.29.31, 73388.37.17, 73388.37.18, 73388.37.19, 73388.37.21, 73388.54.19, 73388.54.20, 73388.54.22, 73388.104.3, 73388.104.6, 73388.109.33, 73388.109.36, 73388.109.37, 73388.109.38, 73388.109.40, 73388.109.43, 73388.110.15, 73388.110.16, 73388.110.18, 73388.111.1, 73388.111.4, 73388.111.5, 73388.111.6, 73388.111.7, 73388.113.1, 73388.113.2, 73388.113.18, 73388.113.19, 73388.113.20, 73388.113.26, 73388.113.27. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

2897

26. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Вещица, с. Върба, с. Праужда, с. Ошане, община Белоградчик, с. Долни Лом, община Чупрене, с. Коста Перчево, с. Тополовец, с. Цар-Петрово, община Кула, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

2898

85. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през април 2022 г. са извършени следните продажби:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1930.845, представляващ УПИ V – „за КОО“, кв. 299, м. Павлово – Бъкстон, София, ул. Мусала, срещу бл. 28, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Витоша“, продаден на „ЕА Строй Пропъртис“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 310 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 62 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 372 000 лв., изплатени изцяло от купувача.

2. Поземлен имот с идентификатор 68134.4358.571, идентичен с УПИ IV-308, кв. 35а, местност Ж.к. Люлин – 8 м.р., София, ж.к. Люлин – 8 м.р., общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“, продаден на „ЕА Строй Пропъртис“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 635 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 127 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 762 000 лв., изплатени изцяло от купувача.

3. Поземлен имот с идентификатор 68134.1944.3012 (предишен 68134.1944.2815), представляващ УПИ XXXIII – „за КОО“, кв. 2, м. В.з. Киноцентъра – III част, София, ул. Сири дол, между № 12 и № 14, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Витоша“, продаден на Баки Ибахим Бедел за 59 500 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 11 900 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 71 400 лв., изплатени изцяло от купувача.

2930

3. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 221 по протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС се допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. 1 на диспозитива на Решение № 24 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински съвет, като след думите „улица по о.т. 1 – о.т. 6 без“ се добавя „кв. 9; кв. 13 – УПИ I, II, III, IV, V; кв. 19 – УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII“, след думите „кв. 25а, парцели I, II, III, IV, V и VI“ се добавя „кв. 25в; кв. 25г и улици: от о.т. 31а до о.т. 31б; от о.т. 34а до о.т. 34б; задънена улица от о.т. 36а до о.т. 36; от о.т. 184а – о.т. 184б – о.т. 184в – о.т. 184г до о.т. 184д; от о.т. 28а до о.т. 184е; от о.т. 184е до о.т. 184л; от о.т. 184б до о.т. 184л; от о.т. 184г до о.т. 184ж; задънена улица от о.т. 184и до о.т. 184к; от о.т. 100 – о.т. 101 – о.т. 102 – о.т. 103 до о.т. 104; от о.т. 100 – о.т. 100а до о.т. 129; от о.т. 100а до о.т. 100б“. Решението е неразделна част от Решение № 24 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински съвет. Решението е публикувано на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg), и е изложено за запознаване в Район „Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се подават в Район „Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

2889

10. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) на м. Кв. Суходол: кв. 43, УПИ Х-СНС за създаване на нови УПИ Х-СНС, УПИ ХХV-2311 „за ЖС“ и УПИ ХХVІ-2309 „за ЖС“, ПИ с идентификатори 68134.4141.2311 и 68134.4141.2309 и изменение границите с контактни УПИ XІІ-510 и УПИ XXII-536; кв. 46, УПИ І „за спортен комплекс и хотел“ и образуване на нови УПИ ХХVІ-2316 „за ЖС“ и УПИ ХХVІІ-2317 „за ЖС“, ПИ с идентификатори 68134.4141.2316 и 68134.4141.2317 и нов УПИ І „за спортен комплекс и хотел“; изменение на план за застрояване (ИПЗ) на м. Кв. Суходол, кв. 43, нови УПИ ХХV-2311 „за ЖС“, УПИ ХХVІ-2309 „за ЖС“ и кв. 46, нови УПИ ХХVІ-2316 „за ЖС“ и УПИ ХХVІІ-2317 „за ЖС“. Проектът е изложен в Район „Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Овча купел“.

2901

16. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 218 по протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40436.5395.3 от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кубратово, район „Нови Искър“ – СО, за създаване на нов урегулиран поземлен имот ІІ от нов кв. 40, м. С. Кубратово, нова улица по о.т. 69 – о.т. 200 – о.т. 204, който е изложен в Район „Нови Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

2938

21. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 217 по протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план: проект за изменение на плана за улична регулация – заличаване на улици: от о.т. 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 33 – 34 до о.т. 36; от о.т. 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 до о.т. 42; от о.т. 39 – 26 до о.т. 27 (нова); създаване на нова задънена улица от о.т. 23 (нова) – о.т. 23а (нова) – о.т. 23б (нова) – о.т. 23в (нова) – о.т. 23г (нова) – о.т. 23д (нова) до о.т. 23е (нова); изменение на улица от о.т. 22 до о.т. 23 (нова) – профила на улицата за създаване на вход-изход пред новообразувания УПИ X от нов кв. 1, м. НПЗ Казичене-запад, район „Панчарево“; проект за изменение на плана за регулация на „НПЗ Казичене-запад“: заличаването на кв. 4, 5 и 6; изменение на УПИ X-6 – „за ремонтна база“, УПИ XI-6 – „за склад“, УПИ XII-128, УПИ XIII-6 – „за склад“, УПИ XIV-6 – „за склад“, УПИ XV-6 – „за склад“, УПИ XVI-6 – „за разтоварище“, УПИ XVII-6 – „за трафопост“, УПИ XVIII-6 – „за склад“, УПИ XIX-120 – „за складове“, УПИ XXV-6 – „за склад“, от кв. 1; УПИ IV-6 – „за автомивка“, УПИ V-6 – „за обслужваща сграда“, УПИ VI-6 – „за обслужваща сграда“, от кв. 4; УПИ I-6 – „за склад“, УПИ II-6 – „за складове“, от кв. 5; УПИ I-6 – „за ремонтно хале“, от кв. 6 за създаване на нови УПИ X-1936, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1931, 1932, 1933, 1952, 1953, 1954, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182 – „за ремонтно-складова база, автомивка, обслужващи сгради и ТП“, УПИ XI-1937, 1938 – „за ремонтно-складова база, офиси и ТП“, УПИ XII – „за техническа инфраструктура“, УПИ XIX-1951, 1952, 1953 – „за складове“, в нов кв. 1; изменение границите на контактни УПИ II – „за ДСО Промишлено строителство, материално-техническа база“, УПИ VI-153 – „за търговски офисно-сервизен комплекс и бензиностанция с газколонка“, и УПИ XXIV-120 – „за бензиностанция“, от кв. 1 и УПИ III-2258 – „за работилница“, от кв. 4, м. НПЗ Казичене-запад, и създаване на нови УПИ II – „за ДСО Промишлено строителство, материално-техническа база“, УПИ VI-153 – „за търговски офисно-сервизен комплекс и бензиностанция с газколонка“, и УПИ XXIV-120 – „за бензиностанция“, в нов кв. 1; преномериране на УПИ I-114 – „за административна сграда, общежитие и хотел“, УПИ II-114 – „за обслужваща сграда“, УПИ III-2258 – „за работилница“, УПИ IX-2259 – „за адм. и жил. сграда и склад“, УПИ VII-1929 – „за обслужваща сграда“, УПИ VIII-1928 – „за работилница, лаборатория, учебно-профсъюзна база и офиси“, от кв. 4 в съответно УПИ XIV-114 – „за административна сграда, общежитие и хотел“, УПИ XIII-114 – „за обслужваща сграда“, УПИ XVII-2258 – „за работилница“, УПИ XV-2259 – „за адм. и жил. сграда и склад“, УПИ XVIII-1929 – „за обслужваща сграда“, УПИ XVI-1928 – „за работилница, лаборатория, учебно-профсъюзна база и офиси“, в кв. нов 1; проект за изменение на плана за застрояване с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ X-1936, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1931, 1932, 1933, 1952, 1953, 1954, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182 – „за ремонтно-складова база, автомивка, обслужващи сгради и ТП“, кв. 1, м. НПЗ Казичене-запад; план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“. Решението и одобрените проекти за подробен устройствен план са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg), и са изложени за запознаване в Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от Дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

2939

22. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 220 по протокол № 53 от 7.04.2022 г. на СОС е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57011.5527.1 от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Подгумер, район „Нови Искър“, за създаване на нови урегулирани поземлени имоти ХІІ, ХІІІ, ХІV и ХV от кв. 30, м. С. Подгумер; нови улици по о.т. 137а – о.т. 137в и по о.т. 120а – о.т. 120в, който е изложен в Район „Нови Искър“. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

2940

24. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) и план-схема (водоснабдяване) за обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на „Софийска вода“ – АД“, който в частта на преработката за Столична община включва: ПП на с. Волуяк за ПИ с идентификатори: 12084.2705.42, 12084.2705.43, 12084.2705.44, 12084.2705.47, 12084.2705.48, 12084.2706.11, 12084.2706.30, 12084.2708.16, 12084.2708.39, 12084.2713.31, 12084.2713.37, 12084.2713.38, 12084.2713.39, 12084.2713.49 по КККР, и на с. Мрамор за ПИ с идентификатори: 49206.2670.11, 49206.2670.28, 49206.2655.50 по КККР; план-схема (водоснабдяване) към ПУП в урбанизирана територия – ревизия 4, с добавени участъци в границите на регулация – трасе при водомерна шахта № 2, между оразмерителни точки 38 и 42, с дължина 51,61 м, засягащо ПИ с идентификатори: 49206.2670.28, 49206.2670.11 и 49206.2670.15 по КККР на с. Мрамор, и трасе при изхода от селата (пътя към Гробищен парк), между оразмерителни точки 67 и 70*, с дължина 158,45 м, засягащо ПИ с идентификатори: 12084.2700.2479, 12084.2700.3085, 12084.2710.7, 12084.2710.6, 12084.2710.5 и 12084.2708.39 по КККР на с. Волуяк. Проектът е изложен в Район „Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект и да направят писмени възражения, предложения и искания чрез Район „Връбница“ до главния архитект на Столичната община.

2924

1. – Община Болярово, отдел УСТУ, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на основен изпускател на микроязовир „Чардак Баир“, намиращ се в землището на с. Денница, представляващ ПИ 20657.37.75 по кадастралната карта на с. Денница, община Болярово, засягащо ПИ с идентификатор 20657.36.834 – земеделска територия – дере, ПИ 20657.37.75 – води и водни обекти – язовир, ПИ 20657.37.76 – води и водни обекти – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение по КККР на с. Денница, община Болярово. Проектът се намира в отдел УСТУ при Община Болярово. Заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ могат да разгледат проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

2918

4. – Община Брусарци, област Монтана, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 219 от протокол № 39 от 3.05.2022 г. на Общинския съвет – Брусарци, е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за ПИ 06570.24.60, землище на гр. Брусарци, за обект „Изграждане на подземна кабелна линия за захранване на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с инсталирана мощност 912 kWр, разположена в УПИ I, кв. 80, Брусарци, област Монтана. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението пред Административния съд – Монтана, чрез кмета на община Брусарци в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2908

5. – Община Брусарци, област Монтана, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 220 от протокол № 39 от 3.05.2022 г. на Общинския съвет – Брусарци, е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за външна кабелна връзка 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа до 5 mWp, намираща се в ПИ 06570.24.18 (УПИ I, кв. 80) в землището на гр. Брусарци, м. Йоново бранище, като кабелната линия е с начална точка в УПИ I, кв. 80 (ПИ 06570.24.18), собственост на „Ви Кей Инженеринг“ – ЕООД, землище гр. Брусарци, и преминава през имоти 06570.24.60, 06570.68.24, 06570.201.1, 06570.69.16, 06570.69.455, 06570.69.1, 06570.70.79, 06570.75.92 и 06570.75.89 с крайна точка на трасето РУ 2020 kV – Електрическа подстанция на „ЕСО“ – ЕАД, в Брусарци. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението пред Административния съд – Монтана, чрез кмета на община Брусарци в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2909

9. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 36-17 от 7.04.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрено изменение на действащата план-схема за разполагане на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ във: 1. „Приморски парк“, Бургас, с което се предвижда отпадане на целогодишни позиции Е 7, Е 10 и Е 30; отпадане на сезонни позиции К 1.8, К 3.8, К 2.7; създаване на: една нова сезонна позиция за царевица – К 3.15; промяна в местоположението на целогодишна позиция за атракцион – Е 36, и увеличаване на площите на съществуващи позиции за целогодишни обекти – навеси Н1, Н2 и Н3, съгласно приложения проект, който е неразделна част от решението; 2. в УПИ I-330, отреден „за районен парк“, кв. 45 по плана на ж.к. Славейков, Бургас, с което се предвиждат две нови позиции за целогодишни обекти, представляващи вендинг автомат за кафе и топли напитки – В 1, и вендинг автомат за студени напитки и пакетирани храни – В 2, и една нова целогодишна позиция за разполагане на павилион за продажба на кафе и закуски – Е 6, съгласно приложения проект, който е неразделна част от решението; 3. в УПИ II-431, отреден „за общински парк“, кв. 56 по плана на ж.к. Славейков, Бургас, с което се предвижда една нова сезонна позиция – за детски атракцион – клатушка – К 2.1, съгласно приложения проект, който е неразделна част от решението; 4. в УПИ I-176, 309, отреден „за парк“ в кв. 19 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, с което се предвиждат две нови позиции – една нова сезонна позиция, тип павилион за продажба на сладолед – К 1.4, и една нова сезонна позиция – обект за детски атракцион – батут – К 3.2, съгласно приложения проект, който е неразделна част от решението. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2910

9а. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 36-18 от 7.04.2022 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрен: подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на нов кабел 20 kV за захранване на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр. Бургас; ПУП – ПП за утвърждаване на трасе на техническата инфраструктура за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по к.к. на гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2911

58. – Община Доспат на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 467 от 29.04.2022 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ПП за обект „Трасе на кабел НН до УПИ Х-166 в кв. 10, с. Бръщен, община Доспат, област Смолян“, с възложител X.X.X.. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян.

2880

20. – Община Костинброд на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че в общинската администрация е постъпил проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Кабели ниско напрежение по общински земеделски пътища с идентификатори 15984.322.119 и 15984.322.45, м. Уздровица, с. Голяновци, община Костинброд“. Проектната документация е изложена за разглеждане на таблото за съобщения във входното фоайе в сградата на общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2916

745. – Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН и прилежащия сервитут за захранване на помпа за напояване на ПИ с идентификатори 41112.11.46 и 41112.11.47, местност Модро поле, землище на гр. Кюстендил, община Кюстендил. Трасето започва от нов стоманено решетъчен стълб, който ще се монтира в оста на въздушен електропровод 20 kV „Драговищица“, преминава през ПИ 41112.11.42 – полски път (общинска собственост), и достига до проектен трансформаторен пост в ПИ 41112.11.46 по КККР на гр. Кюстендил. Възложител на проекта е „Мак Фреш Фрутс“ – ООД, с управител X.X.X.. Проектът се намира в сградата на Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19, и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

2886

1. – Община Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за удължаване на хидротехническо съоръжение – водосток на отводнителен канал, намиращ се в ПИ 81832.15.288 по КККР на с. Чучулигово, община Петрич. Предвидено е трасето за удължаване на хидротехническото съоръжение и сервитутите към него да преминат през части от поземлени имоти по КККР съгласно граници и координати, посочени в ПУП – ПП и регистър на засегнатите имоти, заверени от СГКК – Благоевград, които са неразделна част към проекта за ПУП – ПП, както следва: трасе за удължаване на хидротехническо съоръжение – водосток на отводнителен канал – през част от поземлен имот с идентификатор 81832.15.288 с НТП – за друг вид водно течение, водна площ – съоръжение, държавна публична собственост, която е с площ 111 кв. м, през част от имот с идентификатор 81832.15.47 с НТП – за бензиностанция, собственост на юридически лица, която е с площ 12 кв. м, и през част от имот с идентификатор 81832.15.11 с НТП – за бензиностанция, газостанция, частна собственост, която е с площ 1 кв. м, всичките по КККР на с. Чучулигово, община Петрич. Проектът се намира в сградата на Община Петрич. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

2883

41. – Община Раднево, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план на обект: Уличен водопровод с дължина 215,90 м през имоти с идентификатори 38008.117.401 и 38008.117.403 по кадастралната карта на землището на с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Раднево.

2866

11. – Община Русе на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 873 на Общинския съвет – Русе, прието с протокол № 32 от 19.04.2022 г., Общинският съвет – Русе, е одобрил ПУП – ИПЗ за ПИ 63427.1.58 в Парк на младежта, Русе, с включени текстови и графични материали, неразделна част от решението. Решението подлежи на обжалване по чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

2914

34. – Община Свиленград на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС обявява на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. в качеството им на съсобственици на поземлен имот с идентификатор 65677.85.28 и наследници на X.X.X., че е издадена Заповед № 178 от 19.01.2022 г. на кмета на община Свиленград за отчуждаване на реална част с площ 53,1 кв. м от ПИ с идентификатор 65677.85.28 по КККР на Свиленград, одобрени със Заповед № РД-18-107 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията – земеделска, НТП – друг вид нива, категория – 4, целият с площ 8726 кв. м (стар номер 085028), при съседи: 65677.85.585, 65677.85.1059, 65677.85.582, за изграждане на обект – публична общинска собственост, съгласно ПУП – план за регулация на Свиленград, кв. Кап. Петко Войвода, с обхват улична регулация на югозападната част от кръстовище при о.т. 4, одобрен с Решение № 641 от 25.08.2018 г. на ОС – Свиленград, във връзка с открита процедура по реда на глава ІІІ от ЗОС за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин. Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Хасково, в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Обявлението да се постави на таблото за съобщения във входното фоайе на първия етаж на сградата на Община Свиленград и да се публикува на интернет страницата на общината.

2867

71. – Община Търговище на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 13 по протокол № 36 от 28.04.2022 г. на Общинския съвет – Търговище, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно кабелно захранване, кабелни линии СрН и БКТП за обект селскостопанска сграда – увеличаване на мощност в поземлен имот с идентификатор 73626.518.117, кв. Въбел, гр. Търговище“, с който се засяга общински поземлен имот с идентификатор 73626.317.92. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Търговище, пред Административния съд – Търговище.

2888

35. – Община Царево на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 397 от 30.03.2022 г. на ОбС – Царево, е одобрен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ 66528.2.262 по КККР на с. Синеморец, м. Поляните, община Царево. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Царево, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

2902

52. – Община Чепеларе, област Смолян, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 401 от 26.04.2022 г. на Общинския съвет – Чепеларе, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване на приемно-предавателна станция № PD2487 на „БТК“ – ЕАД, извън границата на урбанизираната територия на с. Проглед с трасе с дължина 7,83 м, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 58517.18.96, вид собственост – общинска частна, вид територия – земеделска, начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Проглед, одобрени със Заповед № РД-18-1 от 20.01.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК, в м. Аладжика, з-ще Проглед, община Чепеларе. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Чепеларе.

2903

45. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че с Решение № 264 от 4.05.2022 г. на Общинския съвет – с. Борино, е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план (ПУП) за изменение на план за улична регулация (ИПУР) за ул. Здравец (ПИ 05462.501.5031) от о.т. 273; о.т. 275; о.т. 276; о.т. 277 до ПИ 05462.501.761, попадаща между квартали 46 и 47 по регулационния план на с. Борино, одобрен със Заповед № РД-467 от 28.04.1984 г., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ и план за регулация на УПИ IV-505, УПИ III-504, УПИ I-759, УПИ ХХVI-502, УПИ ХХV-955, УПИ IХ-236.28, УПИ VI-9566, УПИ VII-9567, УПИ VIII-956, УПИ I-544, УПИ II-544, УПИ III-540, във връзка с реализация на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борино, община Борино, област Смолян“, с подобект: „Улица Здравец от о.т. 273; о.т. 275; о.т. 276; о.т. 277 до ПИ 05462.501.761“. Възложител: Община Борино. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев № 1, ет. 1, отдел ТСУ, и може да се прегледа от заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Борино до Административния съд – Смолян.

2870

45а. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че с Решение № 265 от 4.05.2022 г. на Общинския съвет – с. Борино, е одобрен проект за специализиран подробен устройствен план (ПУП) за изменение на план за улична регулация (ИПУР) за ул. Поречие (ПИ 05462.501.5077) от о.т. 56 до ПИ 05462.501.157, попадаща между квартали 7 и 10 по регулационния план на с. Борино, одобрен със Заповед № РД-467 от 28.04.1984 г., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ и план за регулация на УПИ IV-163, УПИ III-123, УПИ II-124, УПИ I-125, УПИ без номер-127,128, УПИ ХI-143, УПИ V-144, УПИ VII-146, УПИ VIII-147, УПИ IХ-157, с цел и задачи на проекта – реализация на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борино, община Борино, област Смолян“, с подобект: „Улица Поречие от о.т. 56 до ПИ 05462.501.157“. Възложител: Община Борино. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев № 1, ет. 1, отдел ТСУ, и може да се прегледа от заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Борино до Административния съд – Смолян.

2871

45б. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че с Решение № 266 от 4.05.2022 г. на Общинския съвет – с. Борино, е одобрен проект на специализиран подробен устройствен план (ПУП) за изменение на план за улична регулация (ИПУР) за ул. Училищна от ПИ 05462.501.849 до ПИ 05462.501.286, попадащи в квартали 28 и 45 по регулационния план на с. Борино, одобрен със Заповед № РД-467 от 28.04.1984 г., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ и план за регулация на УПИ VII, УПИ I-283, УПИ II-283, УПИ III-284, УПИ IV-286, УПИ VI-288, с цел реализация на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борино, община Борино, област Смолян“, с подобект: „Улица Училищна от имот № 849 до имот № 286“. Възложител: Община Борино. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев № 1, ет. 1, отдел ТСУ, и може да се прегледа от заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Борино до Административния съд – Смолян.

2872

45в. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че с Решение № 267 от 4.05.2022 г. на Общинския съвет – с. Борино, е одобрен проект на специализиран подробен устройствен план (ПУП) за изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 60 и о.т. 69, между квартали 6, 7 и 10 по регулационния план на с. Ягодина, одобрен със Заповед № 115 от 9.02.1978 г., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ и план за регулация на УПИ IV, УПИ III-76, УПИ II-74, УПИ II-75, УПИ III, УПИ VI-97, УПИ I-95, 96, УПИ ХII-87, УПИ Х-86, УПИ V-85, УПИ III-83, с цел реализация на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Ягодина от о.т. 60 до о.т. 69“. Възложител: Община Борино. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев № 1, ет. 1, отдел ТСУ, и може да се прегледа от заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Борино до Административния съд – Смолян.

2873

45г. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани и пряко засегнати страни, че с Решение № 268 от 4.05.2022 г. на Общинския съвет – с. Борино, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе и специализирана план-схема за обект „Подземен кабелен ел. провод в териториален обхват на поземлен имот с идентификатор 05462.128.125, м. Кастракли, землище на с. Борино, община Борино, област Смолян, за външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 05462.128.111 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г. на и.д. на АГКК“. Възложител: X.X., с. Борино. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев № 1, ет. 1, отдел ТСУ, и може да се прегледа от заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Борино до Административния съд – Смолян.

2874

89. – Община с. Ценово, област Русе, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 293 от 27.04.2022 г. на Общинския съвет – с. Ценово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за оптично кабелно захранване на базова станция VT 5040 на „БТК“ – ЕАД, ТВРС „Ценово“, м. Могилата, с. Ценово, община Ценово, област Русе. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ценово пред Административния съд – Русе. Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

2892

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 666/2022 г. по постъпила жалба против Решение № 2405-10 на Общинския съвет – Варна, по протокол № 24 от заседание, проведено на 23, 24, 30.06.2010 г., с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 16 ал. 1 ЗУТ и Специфичните правила и норми на гр. Варна и по предложение на кмета на община Варна с вх. № Д-2-9200/671 от 22.02.2010 г. е одобрен план за регулация и застрояване на кв. Свети Никола, гр. Варна, в частта относно ПИ I-864, кв. 31 по ПРЗ на кв. Св. Никола, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.864 по КК и КР на гр. Варна.

2922

Административният съд – Пазарджик, ХІI състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба на „Май Бар енд Ивентс Менджър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Пирин № 79А, вх. Б, ет. 4, ап. Б1, против Заповед № РД-01-105 от 1.02.2022 г. на директора на Регионалната здравна инспекция – Пазарджик, в частта й, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик за периода от 00:00 ч. на 2.02.2022 г. до 00:00 ч. на 18.02.2022 г., съобразно направената конкретизация на жалбата с молба вх. № 3950 от 5.05.2022 г. По оспорването е образувано а.д. № 192/2022 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, и е насрочено за о.с.з. на 22.06.2022 г. – 10 ч.

2961

Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване на разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Тутракан, по което е образувано адм.д. № 73/2022 г. по описа на Административния съд – Силистра.

2900

Административният съд – София-град, съобщава, че е постъпила жалба от Олена Вербицъка, гражданка на Украйна, лично и като законен представител на Михайло Вербицъкий, гражданин на Украйна, и Фондация за достъп до права – ФАР, представлявана от X.X., чрез адвокати X.X. и X.X. срещу Заповед № РД-05-263 от 8.04.2022 г. на председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, по която е образувано адм.д. № 3462/2022 г. по описа на Административния съд – София-град, VІІІ тричленен състав, насрочено за 1.07.2022 г. от 11 ч. Лицата, които имат правен интерес, могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна наред с административния орган в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат заявление до съда с приложени към него преписи за другите страни в производството.

2921

Софийският окръжен съд на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК уведомява Младен Иованович, роден на 29.09.1994 г. в Република Сърбия, без регистриран адрес в Република България, че в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на съда на адрес: София, бул. Витоша № 2, кабинет № 74-Б, за получаване на преписи от исковата молба и приложенията по гр.д. № 329 по описа на Софийския окръжен съд за 2021 година. В противен случай делото ще се разгледа по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

2953

Районният съд – Благоевград, съобщава на X.X.X., роден на 22.05.1976 г., нямащ адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда като ответник по гр.д. № 439/2022 г., заведено от X.X.X. с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК – иск за развод, за получаване на копие от исковата молба и доказателствата към нея в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Ако въпреки обнародването ответникът не се яви в съда за получаване на съдебните книжа, съдът ще му назначи особен представител на разноски на ищеца.

2962

Сливенският районен съд, 11-и граждански състав, призовава ответника Ади Хенди Мохамад Хамдан, роден на 23.10.1977 г. в гр. Бандунг, Индонезия, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в Сливенския районен съд, стая 111, за връчване на препис от искова молба ведно с приложенията, както и препис от Разпореждане № 4488 от 5.05.2022 г. по гр.д. № 469/2022 г. на СлРС. Гражданско дело № 469/2022 г. на РС – Сливен, е образувано по предявен от X.X.X. иск с правно основание чл. 127а, ал. 2 СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще назначи особен представител на ответника на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

2923

Софийският районен съд, 149 състав, призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Тилман Йоханес Рьодер, гражданин на Германия, без регистрация и постоянен адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, трето гражданско отделение, 149 състав, София, бул. Цар Борис III № 54, за да получи препис от исковата молба и приложенията по гр. д. 58503/2021 г., подадена от X.X.X., с правна квалификация чл. 127 СК, да подаде писмен отговор, както и да посочи съдебен адрес. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

2926

Софийският районен съд, 28 състав, призовава Лиляна X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 53, сега с неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд, ГО, 28 състав, за връчване на исковата молба и приложенията към нея като ответница по гр. д. № 28816/2021 г., заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД, облигационно. Книжата се намират в канцеларията на съда и могат да бъдат получени в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“. Лиляна X.X.X. следва да посочи съдебен адрес в седалището на съда. В случай че Лиляна X.X.X. не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, ще й бъде назначен особен представител при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

2927

Софийският районен съд, III гр. отделение, 138 състав, е образувал гр. д. № 52481/2020 г. по предявен иск от „Топлофикация – София“ – ЕАД, срещу Джон Себастиан Алисън, гражданин на Великобритания, роден на 23.06.1961 г., който като ответник в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като получи препис от исковата молба и приложенията към нея, които се намират в деловодството на съда, като следва да посочи и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

2928

Софийският районен съд, 28 състав, призовава X.X. (Marzhan Doszhanova), ЛНЧ 1001735911, родена на 14.10.1989 г., гражданство – Казахстан, с последен адрес Благоевград, ул. Александър Стамболийски № 54, сега с неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд, ГО, 28 състав, за връчване на исковата молба и приложенията към нея като ответница по гр. д. № 13886/2021 г., заведено от „УниКредит Булбанк“ – АД, облигационно. Книжата се намират в канцеларията на съда и могат да бъдат получени в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“. X.X. следва да посочи съдебен адрес в седалището на съда. В случай че X.X. не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, ще й бъде назначен особен представител при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

2929

Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, че е образувано гр. д. № 710 по описа за 2018 г. на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ за отнемане на следното имущество от X.X.X., ЕГН **********:

сумата в размер 21 514 лв., представляваща главница по върнат заем от 4.09.2008 г. с X.X.X.;

сумата в размер 9823 лв., представляваща главница по върнат заем от 3.12.2008 г. с X.X.X.;

сумата в размер 19 558 лв., представляваща главница по върнат заем от 1.04.2009 г. с X.X.X.;

сумата в размер 6200 лв., представляваща главница по върнат заем от 24.06.2009 г. със X.X.X.;

сумата в размер 19 558 лв., представляваща главница по върнат заем от 4.09.2009 г. с X.X.X.;

сумата в размер 15 647 лв., представляваща главница по върнат заем от 28.02.2011 г. с X.X.X.;

сумата в размер 97,79 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в евро № BG73 FINV 9150 10EU R08T SD, открита на 31.01.2005 г. и закрита на 17.07.2008 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, през 2008 г., всички по чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), алтернативно за отнемане на лично имущество, основано на твърдения, че разходите превишават приходите, с присъждане на разноските, както и юрисконсултско възнаграждение.

Указва на заинтересованите лица, че следва да предявят претенциите върху имуществото в срок до първото съдебно заседание, насрочено на 30.09.2022 г. – 14,30 ч.

2954

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 1657/2021 г. по предявен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя, с адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Попово, община Попово, област Търговище, ул. Братя Шишкови № 12, X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. Попово, община Попово, област Търговище, ул. Братя Шишкови № 12, X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Попово, община Попово, област Търговище, ул. Братя Шишкови № 12, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Попово, община Попово, област Търговище, ул. Братя Шишкови № 12, чрез законния му представител X.X.X., ЕГН **********, иск с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 1 521 538,36 лв., както следва:

1. На основание чл. 143, т. 1 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален акт № 45, том III, рег. № 2597, дело № 278 от 27.11.2020 г., с който X.X.X. и X.X.X. даряват на сина си X.X.X.: недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.3815 по КККР на гр. Попово, с площ 550 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, с адрес на имота: гр. Попово, област Търговище, ул. Цар Асен № 45, при граници: 57649.503.2783, 57649.503.2784, 57649.503.3814, 57649.503.3605 и 57649.503.2795, и да се постанови отнемане на недвижимия имот. Пазарна стойност към настоящия момент – 25 000 лв., и предявен в условията на евентуалност иск с правно основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, за отнемане в полза на държавата солидарно от двамата ответници X.X.X. и X.X.X. на сума в размер 25 000 лв., представляваща равностойността към датата на отчуждаване на недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.3815 по КККР на гр. Попово, с площ 550 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, с адрес на имота: гр. Попово, област Търговище, ул. Цар Асен № 45, при граници: 57649.503.2783, 57649.503.2784, 57649.503.3814, 57649.503.3605 и 57649.503.2795.

2. На основание чл. 143, т. 1 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален акт № 46, том III, рег. № 2600, дело № 279 от 27.10.2020 г., с който X.X.X. и X.X.X. даряват на сина си X.X.X. и внука си X.X.X. недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.1209 по КККР на гр. Попово, с площ 135 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, с адрес на имота: гр. Попово, област Търговище, ул. Лозарска № 1, ведно с построената в него сграда с идентификатор № 57649.503.1209.1, със застроена площ 50 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, при съседи: 57649.503.3408, 57649.503.1210, 57649.503.1211 и 57649.503.3494, и да се постанови отнемане на недвижимия имот. Пазарна стойност към настоящия момент – 180 000 лв., и предявен в условията на евентуалност иск с правно основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, за отнемане в полза на държавата солидарно от двамата ответници X.X.X. и X.X.X. на сума в размер 180 000 лв., представляваща равностойността към датата на отчуждаване на недвижим имот: поземлен имот с идентификатор № 57649.503.1209 по КККР на гр. Попово, с площ 135 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, с адрес на имота: гр. Попово, област Търговище, ул. Лозарска № 1, ведно с построената в него сграда с идентификатор № 57649.503.1209.1 със застроена площ 50 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, при съседи: 57649.503.3408, 57649.503.1210, 57649.503.1211 и 57649.503.3494.

3. На основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от X.X.X., ЕГН **********, на:

Недвижим имот: 1.1. апартамент № 1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 10135.1508.45.1, намиращ се в жилищна сграда във Варна, ул. Любен Каравелов № 5, разположен на първи етаж, с площ 90,420 кв. м, състоящ се от дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна, антре, две тераси, при съседни самостоятелни обекти по схема: на същия етаж – 10135.1508.45.5.2, под обекта – няма, и над обекта – 10135.1508.45.5.4, заедно с избено помещение № 11, с площ 4,02 кв. м, при граници: коридор, мазе 010, калкани, мазе № 12, както и 5,4832 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху дворното място, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5 в ПИ № 10135.1508.45; 1.2. паркомясто № 14, разположено на ет. -1, със застроена площ 13,75 кв. м, при граници: паркомясто № 13, маневрена площ, паркомясто № 15 и двор, както и 13,46 кв. м от маневрената площ, ведно с 6,25 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, като описаното паркомясто се намира в гараж, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1508.45.5.34, намиращ се в жилищна сграда във Варна, ул. Любен Каравелов № 5, разположен на едно ниво, находящ се на ет. -1, с обща площ на гаража 555,14 кв. м, при съседни самостоятелни обекти по схема: на същия етаж – няма, под обекта – няма, и над обекта – 10135.1508.45.5.22, 10135.1508.45.5.28, 10135.1508.45.5.27 и 10135.1508.45.5.26, като самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.45, придобит с нотариален акт за покупка на недвижим имот № 60, том 1, рег. № 710, дело № 53/2018 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 340 000 лв.

4. На основание чл. 142, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на:

Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „416 ЦЦИ“, pег. № Т 4698 ТН, рама № WDB9046131R664689, двигател № 612981, дата на първа регистрация 21.06.2004 г., придобит с договор от Едвард Матеосян на 12.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 12 000 лв.

Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Поло“, pег. № Т 4457 АК, рама № WVWZZZ6RZBU013791, двигател № CAY346838, дата на първа регистрация 11.08.2011 г., придобит с договор от Рики Венубауел на 9.01.2019 г. в Германия. Пазарна стойност към настоящия момент – 12 000 лв.

5. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от X.X.X., ЕГН **********, на суми в размер на общо 793 139,18 лв., както следва:

Сумата в размер на 50 900 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 15 487,21 лв., представляваща получена сума през 2013 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X. от продажба на ценни книжа през 2013 г., закупени със средства от лични вноски по банкови сметки.

Сумата в размер на 29 619,97 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 1267,75 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични вноски по разплащателна сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 1045,50 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични вноски по разплащателна сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 19 000 лв., представляваща лични вноски през 2015 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 244,94 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични вноски по разплащателна сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 94,95 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични вноски по разплащателна сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 46 200 лв., представляваща лични вноски през 2018 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG49 UBBS 8002 1051 6396 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 14 000 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по разплащателна сметка в левове IBAN BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 259,38 лв., представляваща получени лихви през 2012 г. от лични вноски по сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 5020 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 349,53 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични вноски по сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 193,06 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични вноски по сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 77,40 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични вноски по сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 28,31 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични вноски по сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 4,71 лв., представляваща получени лихви през 2017 г. от лични вноски по сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 193,06 лв., представляваща получени лихви през 2018 г. от лични вноски по сметка BG34 UBBS 8503 4010 2294 13 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 9000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по сметка BG50 СЕСВ 9790 40F4 0373 00 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 25 890,96 лв., представляваща лични вноски през 2011 г. по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 186 141,04 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 1856,39 лв., представляваща получени лихви през 2012 г. от лични вноски по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 28 990 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 217,03 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични вноски по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 35 350 лв., представляваща лични вноски през 2014 г., по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 125,13 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични вноски по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 15 300 лв., представляваща лични вноски през 2015 г. по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 455,71 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични вноски по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 145,74 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични вноски по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 45,49 лв., представляваща получени лихви през 2017 г. от лични вноски по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 59 100 лв., представляваща лични вноски през 2018 г. по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 44,29 лв., представляваща получени лихви през 2018 г. от лични вноски по сметка BG70 BPBI 7943 4076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 1000 лв., представляваща лични вноски през 2012 г. по сметка BG36 BPBI 7943 2076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 7000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка BG36 BPBI 7943 2076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 3269,97 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични вноски по сметка BG36 BPBI 7943 2076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка BG09 BPBI 7943 2076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 1156,92 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични вноски по сметка BG09 BPBI 7943 2076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 4000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 164,67 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични вноски по сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 52,24 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични вноски по сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 28,95 лв., представляваща получени лихви през 2017 г. от лични вноски по сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 7,91 лв., представляваща получени лихви през 2018 г. от лични вноски по сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 5 лв., представляваща получени лихви през 2019 г. от лични вноски по сметка BG32 BPBI 7943 4076 5782 06 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 33 900 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка BG43 BPBI 7943 4076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по сметка BG43 BPBI 7943 4076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 1992,09 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични вноски по сметка BG43 BPBI 7943 4076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 382,97 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. по сметка BG43 BPBI 7943 4076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 30,64 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични вноски по сметка BG43 BPBI 7943 4076 5782 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 6410,47 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични вноски по сметка BG63 BPBI 7943 2076 5782 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 2000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 4951,45 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични вноски по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 3000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 1000 лв., представляваща лични вноски през 2015 г. по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 2296,23 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични вноски по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 673,04 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични вноски по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 192,75 лв., представляваща получени лихви през 2017 г. от лични вноски по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 91,71 лв., представляваща получени лихви през 2018 г. от лични вноски по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 91,76 лв., представляваща получени лихви през 2019 г. от лични вноски по сметка BG16 BPBI 7943 4076 5782 03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 17 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 311,64 лв., представляваща получени лихви през 2013 г. от лични вноски по сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 4000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 311,64 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични вноски по сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 118,05 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични вноски по сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 17,64 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични вноски по сметка BG86 BPBI 7943 4076 5782 04 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 2000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 1999,37 лв., представляваща получени лихви през 2014 г. от лични вноски по сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 1000 лв., представляваща лични вноски през 2015 г. по сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 817,05 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. от лични вноски по сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 218,82 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. от лични вноски по сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 59,75 лв., представляваща получени лихви през 2017 г. от лични вноски по сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 37,87 лв., представляваща получени лихви през 2018 г. от лични вноски по сметка BG59 BPBI 7943 4076 5782 05 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен депозит № 334110/30.10.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата общо в размер на 177,13 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 334110/30.10.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 5000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен депозит № 242967/13.11.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата общо в размер на 74,58 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 242967/13.11.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 5000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен депозит № 579215/15.11.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата общо в размер на 11,73 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 579215/15.11.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен депозит № 297601/17.12.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата общо в размер на 136,37 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 297601/17.12.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по срочен депозит № 776785/17.12.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата общо в размер на 135,20 лв., представляваща получени лихви през 2014 г., 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 776785/17.12.2013 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 10 000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по срочен депозит № 250847/25.11.2014 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата общо в размер на 36,85 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 250847/25.11.2014 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 5000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по срочен депозит № 292356/9.12.2014 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата общо в размер на 17,27 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 292356/9.12.2014 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 5000 лв., представляваща лични вноски през 2014 г. по срочен депозит № 305708/29.12.2014 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата общо в размер на 17,27 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 305708/29.12.2014 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата общо в размер на 33,85 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 310012/5.01.2015 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 8000 лв., представляваща лични вноски през 2015 г. по срочен депозит № 312736/9.01.2015 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата общо в размер на 27,63 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 312736/9.01.2015 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата общо в размер на 33,15 лв., представляваща получени лихви през 2015 г. и 2016 г. от лични вноски по срочен депозит № 331040/26.01.2015 г. в „Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 35 200 лв., представляваща лични вноски през 2017 г. по сметка с № 24196077 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 35 000 лв., представляваща лични вноски през 2018 г. по сметка с № 24196077 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

6. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за отнемане от X.X.X., ЕГН **********, на суми в общ размер на 159 399,18 лв., както следва:

Сумата в размер на 2500 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по сметка BG12 UBBS 8002 1049 9798 40 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 68 000 лв., представляваща лични вноски през 2018 г. по сметка BG12 UBBS 8002 1049 9798 40 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 9400 лв., представляваща лични вноски през 2019 г. по сметка BG12 UBBS 8002 1049 9798 40 в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 2889,60 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по сметка BG30 BPBI 7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 3,28 лв., представляваща получени лихви през 2016 г. по сметка BG30 BPBI 7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 6,30 лв., представляваща получени лихви през 2017 г. по сметка BG30 BPBI 7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X..

Сумата в размер на 67 000 лв., представляваща лични вноски през 2018 г. по сметка BG30 BPBI 7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Сумата в размер на 9600 лв., представляваща лични вноски през 2019 г. по сметка BG30 BPBI 7943 4076 9029 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X., непреобразувани в друго имущество.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.10.2022 г. от 10,30 ч. на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаното имущество и суми най-късно до деня, предхождащ деня на насроченото първо съдебно заседание, т.е. до 5.10.2022 г.

При неподаване на претенции в срок същите няма да бъдат разгледани от съда.

2869

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички заинтересовани, че на 21.07.2021 г. в Окръжния съд – Търговище, е образувано гр.д. № 178/2021 г. по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 129010997, представлявана от председателя й, с адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, срещу X.X.X. от с. Лиляк, община Търговище, ул. Алеко Константинов № 19, и „Роялс – 2012“ – ООД, ЕИК 202173992, със седалище и адрес на управление: с. Лиляк, община Търговище, ул. Алеко Константинов № 19, X.X.X., X.X.X., X.X.X., всички от с. Лиляк, в качеството им на наследници на X.X.X., починала на 16.06.2021 г., всички в общ размер на първия иск 602 371,70 лв. и 90 500 лв. по втория иск, на основание чл. 141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, 2 и 4, чл. 145, ал. 2, чл. 149, 151 и 152 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 80 лв., в т.ч.:

8 дружествени дяла от капитала на „Роялс – 2012“ – ООД, ЕИК 202173992, всеки от които по 10 лв., на обща стойност от 80 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 90 500 лв., в т.ч.:

1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище: самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.

1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище: самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, намиращ се в Търговище, ведно с избено помещение № 4 с полезна площ 4,86 кв. м.

1/2 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, с предназначение – жилище, апартамент, намиращ се в Търговище, със застроена площ 58,50 кв. м заедно с избено помещение № 3.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 295 189,50 лв., в т.ч.:

Сумата в размер на 1730 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от X.X. по разплащателна сметка в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 4394,35 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 1677,39 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от трети лица по разплащателна сметка в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 2427,56 лв., представляваща непреобразувани вноски и преводи от сметки на лицата по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 16 658,23 лв., представляваща непреобразувана получена сума от продажбата на ценни книжа, регистрирани в „Централен депозитар“ – АД, по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 40 116 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 15 948 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от X.X. – син, по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 199 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от X.X. – син, по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 400 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от X.X. по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 61 485,91 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и преводи от други сметки на лицата по разплащателна сметка в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 47 590,68 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса и преводи от други сметки на лицата по спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 4000 лв., представляваща постъпила сума от X.X. – трето лице, по спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 6757,08 лв., представляваща непреобразувана постъпила сума от „Софи‘С Трейд“ – ЕООД, превишаваща декларираните приходи на ЕТ „Албена – X.X.“ и изплатената сума по справка по чл. 73 от ЗДДФЛ по спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 5000 лв., представляваща непреобразувани постъпили суми от X.X. и X.X. – синове, по спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 201,37 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 7955,86 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 44,15 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 14 804 лв., представляваща вноски на каса по срочен депозит в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 38 703,04 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в левове в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 2038,80 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в левове в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 2691,58 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от трети лица по разплащателна сметка в левове в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 20 016,50 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от X.X. – син, по разплащателна сметка в левове в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер на 150 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, с рег. № Т7448КТ.

Сумата в размер на 200 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на специален автомобил, марка „Газ“, модел „66“, с рег. № Т6737МТ (стар. рег. № ТБ0380).

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Роялс – 2012“ – ООД, ЕИК 202173992, с цена на иска 20 000 лв., в т.ч.:

Недвижим имот, намиращ се в землището на с. Лиляк, ЕКАТТЕ 43685, община Търговище, а именно: стопански двор с площ 7,360 дка, съставляващ поземлен имот № 273038 по плана на земеразделяне на с. Лиляк, ведно с построения в имота склад за химически торове и препарати с площ 260 кв. м.

Това е по втория иск срещу наследниците на X.X.X.:

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 22 625 лв., в т.ч.:

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище: самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, намиращ се в Търговище, ведно с избено помещение № 4 с полезна площ 4,86 кв. м.

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище – жилище, апартамент, намиращ се в Търговище, със застроена площ 58,50 кв. м заедно с избено помещение № 3.

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 22 625 лв., в т.ч.:

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, намиращ се в Търговище, ведно с избено помещение № 4 с полезна площ 4,86 кв. м.

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда, с предназначение – жилище, апартамент, намиращ се в Търговище, със застроена площ 58,50 кв. м заедно с избено помещение № 3 с полезна площ 2,53 кв. м.

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 22 625 лв., в т.ч.:

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, намиращ се в Търговище, ведно с избено помещение № 4 с полезна площ 4,86 кв. м.

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда, с предназначение – жилище, апартамент, намиращ се в Търговище, със застроена площ 58,50 кв. м заедно с избено помещение № 3 с полезна площ 2,53 кв. м.

На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 22 625 лв., в т.ч.:

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище № 21, със застроена площ 52,79 кв. м.

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда – жилище – апартамент № 4, 75,67 кв. м, ведно с избено помещение № 4 с полезна площ 4,86 кв. м.

1/8 ид.ч. от недвижим имот, намиращ се в Търговище, самостоятелен обект в сграда, жилище, апартамент, намиращ се в Търговище, със застроена площ 58,50 кв. м заедно с избено помещение № 3 с полезна площ 2,53 кв. м.

В срок до приключване на първото открито съдебно заседание в първата инстанция заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху така описаното имущество. Първото съдебно заседание е насрочено на 21.09.2022 г. от 9,30 ч. в зала № 5 – ет. 2 в сградата на съдебната палата.

2881

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български информационен консорциум“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 20.06.2022 г. в 15,30 ч. в София, ул. Монтевидео № 21, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет през 2021 г.; 2. приемане на годишен счетоводен отчет за 2021 г.; 3. приемане на бюджет за 2022 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2935

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Родители“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 10.07.2022 г. в 17 ч. в София, ул. Акад. X.X., бл. 23, офис 108, при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет поради изтичане на мандат; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

2917

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация за български музикално-танцов фолклор“, Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 23.06.2022 г. в 17 ч. във Варна, ул. Ген. Радко Димитриев № 14А, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на управителния съвет за периода 2018 – 2021 г.; 2. приемане на финансов отчет на сдружението за периода 2018 – 2021 г.; 3. приемане на бюджета на АБМТФ за периода 2022 – 2024 г.; 4. избор и освобождаване на членовете на управителния съвет и председателя им. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението по седалището и адреса на управление от 10 до 13 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват съответния член или негов представител с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на делегатите ще започне в 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2905

15. – Управителният съвет на Спортен клуб „Тенис на маса Комфорт“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 11.07.2022 г. в 17 ч. във Варна в Двореца на културата и спорта при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет за дейността на клуба през 2021 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на клуба за 2021 г.; 3. разни. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2932

1. – Управителният съвет на „Ученически спортен клуб – УСК „Родопи – Момчилград“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на 29.06.2022 г. от 17 ч. в заседателната зала на общинската администрация – Момчилград, ул. 26 декември № 12, ет. 2, Момчилград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за периода 2006 – 2021 г.; 2. промени в устава; 3. освобождаване на настоящия и избор на нов управителен съвет; 4. освобождаване на настоящия и избор на нов председател на управителния съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

2951

1. – Управителният съвет на Училищното настоятелство при ОУ „Д-р Петър Берон“ и ЦДГ „Снежанка“, с. Писанец, област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелите на 25.06.2022 г. от 10,30 ч. в салона на читалище „Просвета – 1901 г.“, с. Писанец, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на настоятелството; 2. отчет за дейността и финансовото състояние на настоятелството; 3. отчет за изпълнение на бюджета на настоятелството; 4. приемане на ГФО за 2021 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

2899

Промени настройката на бисквитките