Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 28.VI

  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНОТО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ЮНИ 2022 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА МЛАДЕЖТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 22 ЮНИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 23 ЮНИ 2022 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ, И НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ - КАЗАНЛЪК, В ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ, В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 23 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 23 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 30 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 95 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА (ДВ, БР. 92 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ КИРИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ Виж повече
Промени настройката на бисквитките