Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 66 от 16.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА РАЗГОВОРИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАН ПО ЧЛ. 10 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2022 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ НА "БУЛГАРГАЗ" - ЕАД, ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБОРОТНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-306 ОТ 18 МАРТ 2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНАТА ПРИГОДНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 26 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1231-НС ОТ 11 АВГУСТ 2022 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2019 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ) И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИТЕ ФУНКЦИИ (ДВ, БР. 4 Виж повече
  • ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ С НОМЕРА ОТ 67-НС ДО 95-НС ВКЛЮЧИТЕЛНО Виж повече