Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 73 от 13.IX

  • РЕШЕНИЕ № 652 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 265 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ГРУПИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СПРЯМО КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ МЕРКИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО", ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2022 Г. ЗА АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕН Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ 1997 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ ОТ 1973 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г. РЕВИЗИРАН АНЕКС VI КЪМ MARPOL 73/78(Приети с Резолюция MEPC.328(76 Виж повече
  • АНЕКС VI КЪМ MARPOL 73/78 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА ОТ КОРАБИ Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС I (ОСВОБОЖДАВАНЕ НА UNSP БАРЖИ ОТ ПРЕГЛЕДИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ ОТ 1973 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС I И АНЕКС IV КЪМ MARPOL 73/78 (ОСВОБОЖДАВАНЕ НА UNSP БАРЖИ ОТ ПРЕГЛЕДИ И ИЗИСКВАНИЯ Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКСА КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ ОТ 1973 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1978 Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА АНЕКС I КЪМ MARPOL 73/78 (ЗАБРАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ТЕЖКО ГОРИВО ОТ КОРАБИ В АРКТИ Виж повече