Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 16.XII

  • ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 13 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.) Виж повече
  • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 20 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките