Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 16.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 957-ГФ от 6 декември 2022 г.

На основание чл. 555, ал. 1 във връзка с чл. 554, т. 1, чл. 563, ал. 2 – 5 и чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ, чл. 13, ал. 1, т. 30 от ЗКФН, чл. 71 и чл. 180, ал. 1 от АПК Комисията за финансов надзор реши:

1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса за застраховането за 2023 г., на 12,50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство, във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, включително гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

2. Вноската по т. 1 към Гаранционния фонд да се записва на отделен ред в застрахователната полица.

3. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от Кодекса за застраховането за 2023 г., на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.

4. Определя срок за превеждане на вноските по т. 1 и 3 по сметка на Гаранционен фонд, както следва: ежемесечно до 10-о число на втория месец след месеца на сключването на застраховките.

5. При разсрочено плащане на премията по задължителните застраховки цялата дължима вноска към ГФ по т. 1 и 3 се начислява и се събира с първата вноска на премията съгласно чл. 555, ал. 1 от КЗ.

6. Определя размера на вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ на всички застрахователи по чл. 520, ал. 1 от КЗ за 2023 г. относно финансирането на „Обезпечителния фонд“ във връзка с чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ: За всяко моторно превозно средство, във връзка с което е сключена застраховка по т. 10.1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1, за съответната година – по 3,50 лв.

7. Вноската по т. 6 да се заплаща от застраховащия заедно със застрахователната премия или с първата вноска от нея и да се посочва на отделен ред в застрахователната полица съгласно чл. 563, ал. 5 от КЗ.

8. Застрахователите превеждат дължимата годишна вноска по т. 6 в срок до 31 май на годината, следваща годината, за която се отнася вноската, съгласно чл. 563, ал. 3 от КЗ.

На основание чл. 179 от АПК срокът за оспорване на общия административен акт е едномесечен считано от датата на съобщаването. На основание чл. 133, ал. 3 от АПК компетентният съд, пред който решението на КФН подлежи на оспорване, е Административният съд – София-град, в качеството му на административен съд, в района на който е седалището на КФН.

На основание чл. 179 от АПК и предвид приложения ред за съобщаване на решението същото може да се оспори пред компетентния съд в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред КФН.

Съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК решението на КФН подлежи на изпълнение от момента на съобщаването му, като оспорването не спира изпълнението му.

Председател: Б. Атанасов

7955

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-193 от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

7899

 

ЗАПОВЕД № РД-18-194 от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Балканци, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

7900

ЗАПОВЕД № РД-18-195 от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бежаново, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

7901

 

ЗАПОВЕД № РД-18-196 от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Василево, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

7902

 

ЗАПОВЕД № РД-18-197 от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Великово, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

7903

 

ЗАПОВЕД № РД-18-198 от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Вичово, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

7904

 

ЗАПОВЕД № РД-18-199 от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Горица, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

7905

 

ЗАПОВЕД № РД-18-200 от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Калина, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

7906

 

ЗАПОВЕД № РД-18-201 от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Конаре, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Р. Янков

7907

ЗАПОВЕД № РД-18-223 от 25 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 25.01.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7922

 

ЗАПОВЕД № РД-18-224 от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Детелина, землище с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 2.12.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7923

 

ЗАПОВЕД № РД-18-225 от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 2.12.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7924

 

ЗАПОВЕД № РД-18-226 от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Рудник, община Долни чифлик, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 2.12.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7925

 

ЗАПОВЕД № РД-18-227 от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 2.12.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7926

 

ЗАПОВЕД № КД-14-37 от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявление рег. № 01-435934-29.07.2022 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Багренци, EKATTE 02138, община Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-456 от 15.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 02138.24.67: площ: 1127 кв. м, отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.68: площ: 16 386 кв. м, пасище, собственост на Община Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.69: площ: 4744 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.260: площ: 1491 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.261: площ: 3588 кв. м, отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.262: площ: 422 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.176: площ: 368 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил;

сграда с идентификатор 02138.24.24.1: площ: 95 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или канализация, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 02138.24.24.2: площ: 66 кв. м, складова база, склад, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 02138.24.24.3: площ: 89 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или канализация, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 02138.24.24.4: площ: 18 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 02138.24.24.5: площ: 26 кв. м, складова база, склад, няма данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 02138.23.41: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след промяната: 1428 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.24: язовир, данни преди промяната: собственост на МЗГ – ХМС, площ: 175 192 кв. м, данни след промяната: собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ: 200 030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.31: пасище, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 38 221 кв. м, площ след промяната: 6412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.32: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 8320 кв. м, площ след промяната: 1056 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.47: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 5173 кв. м, площ след промяната: 5153 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.157: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след промяната: 2139 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.160: нива, собственост на X.X.X.ки, площ преди промяната: 700 кв. м, площ след промяната: 542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.161: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2358 кв. м, площ след промяната: 1924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.163: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.164: нива, собственост на Георги и Димитър Йорданови Станчеви, площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.180: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1799 кв. м, площ след промяната: 1560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.181: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1400 кв. м, площ след промяната: 1229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.183: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 700 кв. м, площ след промяната: 323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.185: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.186: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след промяната: 915 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.219: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 1202 кв. м, площ след промяната: 171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.220: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 898 кв. м, площ след промяната: 872 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.232: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 3474 кв. м, площ след промяната: 3455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.234: напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 588 кв. м, площ след промяната: 546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.74: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след промяната: 2561 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.96: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.97: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1499 кв. м, площ след промяната: 838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.98: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1397 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.148: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 1448 кв. м, площ след промяната: 678 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.170: лозе, собственост на „Сарафски лозя“ – ЕООД, площ преди промяната: 3499 кв. м, площ след промяната: 3358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.33.32: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1301 кв. м, площ след промяната: 1038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.33.37: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след промяната: 1026 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.33.38: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след промяната: 1180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.33.53: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 707 кв. м, площ след промяната: 617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.51.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5237 кв. м, площ след промяната: 5217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.51.3: нива, собственост на ОПФ – Община Кюстендил, площ преди промяната: 277 кв. м, площ след промяната: 263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.62.1: за друг вид застрояване, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 1373 кв. м, площ след промяната: 633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.62.2: пасище, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 7083 кв. м, площ след промяната: 5754 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 02138.24.25: площ: 1523 кв. м, пасище, собственост на Община Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.162: площ: 642 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.233: площ: 1167 кв. м, напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС.

II. С. Берсин, EKATTE 03962, община Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-279 от 31.01.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03962.18.306: площ: 235 кв. м, пасище, собственост на Община Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.360: площ: 105 кв. м, нива, собственост на X.X.X..

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03962.1.182: дере, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 26 088 кв. м, площ след промяната: 25 491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.1: нива, собственост на Васил и X.X.X., площ преди промяната: 1581 кв. м, площ след промяната: 1018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.2: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3255 кв. м, площ след промяната: 2527 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.3: нива, собственост на X.X.X.ки, площ преди промяната: 2324 кв. м, площ след промяната: 2221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1860 кв. м, площ след промяната: 966 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.25: нива, собственост на X.X.X. и X.X.X., площ преди промяната: 3720 кв. м, площ след промяната: 3305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.26: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1860 кв. м, площ след промяната: 1662 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2092 кв. м, площ след промяната: 1880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2325 кв. м, площ след промяната: 2006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.29: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2789 кв. м, площ след промяната: 2247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.65: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 6245 кв. м, площ след промяната: 6194 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.67: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 3545 кв. м, площ след промяната: 3345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.75: пасище, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 16 449 кв. м, площ след промяната: 5222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.151: водоем, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди промяната: 13 877 кв. м, площ след промяната: 188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.19.7: пасище, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 9061 кв. м, площ след промяната: 3514 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.3: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 999 кв. м, площ след промяната: 694 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.4: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 9997 кв. м, площ след промяната: 4492 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.19: нива, собственост на Иван Мара Христови, площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след промяната: 2187 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.23: нива, собственост на Иван и Тодорка Стоименови Манови, площ преди промяната: 6536 кв. м, площ след промяната: 6361 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.30: данни преди промяната: водоем, собственост на МЗГ – ХМС, площ: 225 573 кв. м, данни след промяната: язовир, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ: 327 190 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.47: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.57: нива, собственост на Петър, Стойне и Йордан Г. Треневи, площ преди промяната: 2996 кв. м, площ след промяната: 2582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.63: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 957 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.64: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4906 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.66: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след промяната: 1278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.71: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4099 кв. м, площ след промяната: 3794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.72: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след промяната: 2546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.73: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след промяната: 1861 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.74: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след промяната: 2065 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.76: нива, собственост на X.X.X.ки, площ преди промяната: 9399 кв. м, площ след промяната: 2316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.111: друг вид трайно насаждение, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.115: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 803 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.120: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 114 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.123: напоителен канал, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 1514 кв. м, площ след промяната: 1455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.124: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 2268 кв. м, площ след промяната: 2170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.127: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 1908 кв. м, площ след промяната: 1672 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.128: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 2325 кв. м, площ след промяната: 2022 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.132: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3773 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.134: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 3976 кв. м, площ след промяната: 505 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.160: нива, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 3499 кв. м, площ след промяната: 789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.161: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 2895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.165: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 3250 кв. м, площ след промяната: 679 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.167: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 3370 кв. м, площ след промяната: 2862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.26.2: пасище, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 2549 кв. м, площ след промяната: 2268 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:

поземлен имот с идентификатор 03962.20.22: площ: 4000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.62: площ: 6000 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.109: площ: 3999 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.122: площ: 3500 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.158: площ: 200 кв. м, нива, собственост на X.X.X.ки;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.159: площ: 200 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.162: площ: 5504 кв. м, нива, собственост на X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.166: площ: 3250 кв. м, нива, собственост на X.X.X.-X. и X.X.X.;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.305: площ: 1151 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил.

III. С. Граница, EKATTE 17751, община Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-488 от 16.02.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 17751.51.660: площ: 17 389 кв. м, язовир, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД.

2. Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 17751.51.23: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 8862 кв. м, площ след промяната: 8715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.24: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 6109 кв. м, площ след промяната: 5222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.25: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1959 кв. м, площ след промяната: 1411 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.26: овощна градина, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 2352 кв. м, площ след промяната: 1761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.27: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 1862 кв. м, площ след промяната: 1431 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.28: нива, собственост на X.X.X., площ преди промяната: 4018 кв. м, площ след промяната: 2707 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.29: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 1620 кв. м, площ след промяната: 245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.75: пасище, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 16 120 кв. м, площ след промяната: 11 123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.215: пасище, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 7076 кв. м, площ след промяната: 116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.659: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Кюстендил, площ преди промяната: 3186 кв. м, площ след промяната: 3047 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7927

ЗАПОВЕД № РД-18-228 от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бояново, община Грамада, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.01.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7928

 

ЗАПОВЕД № РД-18-229 от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бранковци, община Грамада, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.04.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7929

 

ЗАПОВЕД № РД-18-230 от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Водна, община Грамада, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 14.04.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7930

 

ЗАПОВЕД № РД-18-231 от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Медешевци, община Грамада, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 25.02.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7931

 

ЗАПОВЕД № РД-18-232 от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Милчина лъка, община Грамада, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 25.02.2022 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

7932

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1862 от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7107 от 1.12.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: УПИ XIX-498 в кв. 52 по плана на с. Паскалево, с площ 5470 кв. м, намиращ се в с. Паскалево, община Добричка, област Добрич, заедно с построената в него сграда със застроена площ 81 кв. м.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7846

 

РЕШЕНИЕ № 1863 от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7108 от 1.12.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 48088.17.242 с площ 16 568 кв. м, намиращ се в с. Миладиновци, местност Молозите, община Добричка, област Добрич, заедно с построената в него сграда с идентификатор 48088.17.242.1, със застроена площ 103 кв. м.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7847

 

РЕШЕНИЕ № 1864 от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7109 от 1.12.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 37808.257.2, с площ 37 787 кв. м, намиращ се в с. Козлодуйци, община Добричка, област Добрич.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7848

 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

РЕШЕНИЕ № 462 от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Белоградчик, одобрява проект за изменение на ОУП на община Белоградчик за ПИ 24431.35.9, с. Дъбравка. Проектът за изменение на ОУП предвижда промяна предназначението на ПИ 24431.35.9, с. Дъбравка, от „земеделска земя“ в терен за предимно производствени дейности – изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 мегават.

Мотиви: Постъпило е заявление № 3608/5.07.2022 г. от „Милк къмпани груп“ – ЕООД, София, ул. Българска легия № 23, с управител X.X.X., за одобряване на проект за изменение на ОУП на община Белоградчик с промяна предназначението за ПИ 24431.35.9, с. Дъбравка, община Белоградчик.

Имотът е с предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – нива, категория – 9, с площ по КК – 15 203 кв. м. Проектът за изменение на ОУП предвижда промяна предназначението му от „земеделска земя“ в терен за предимно производствени дейности – изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 мегават. Проектът за изменение на ОУП на община Белоградчик за промяна предназначението за ПИ 24431.35.9, с. Дъбравка, е приет за одобряване на заседание на ОЕСУТ – Белоградчик, с протокол № 7 от 11.10.2022 г. Собственик на имота е „Милк къмпани груп“ – ЕООД, София, ул. Българска легия № 23, с управител X.X.X. – нот. акт № 15, том II, дело № 126/2022 г.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общинския съвет – Белоградчик, да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване. Решението на общинския съвет за одобряване на общия устройствен план се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а.

Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Видин, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: Б. Минков

7811

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 1278 от 25 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Берковица, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Берковица за ПИ с идентификатор 03928.47.92 по КК и КР на гр. Берковица с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот за „ОО, производствени и жилищни нужди“ с устройствен режим на зоната, в която попада „Смесена, обслужващо производствена“.

2. Възлага на кмета на община Берковица да проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез Община Берковица до Административния съд – Монтана.

Председател: Д. Еленков

7816

 

РЕШЕНИЕ № 1279 от 25 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Берковица, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Берковица за ПИ 14297.17.100 по КК и КР на с. Гаганица, община Берковица, м. Кръстовете, с площ по КК – 6369 кв. м, и ПИ 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, община Берковица, м. Кръстовете, с площ по КК – 900 кв. м, като се предвижда за ПИ с проектен идентификатор 14297.17.525 да се установи нов устройствен режим: устройствена зона „Производствени дейности“, с конкретно отреждане на новообразувания имот за „Производствени дейности – ФЕЦ и ТП“.

2. Възлага на кмета на община Берковица да проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез Община Берковица до Административния съд – Монтана.

Председател: Д. Еленков

7814

 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 888 от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:

Одобрява:

1. Проект за изменение на Общия устройствен план на община Димитровград в обхват поземлен имот с идентификатор 61368.203.295 по кадастралната карта на землище с. Радиево, община Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Насип, насипище“ в „Терени за площни обекти и съоръжения на електроснабдяването и електронните съобщения (Тел)“. Съгласно общия устройствен план на община Димитровград, одобрен с Решение № 793 от 2017 г. и изменен с Решение № 640 от 27.01.2022 г. на Общинския съвет – Димитровград, за устройствена зона Тел – терени за площни обекти и съоръжения на електроснабдяването и електронните съобщения, показателите за застрояването се определят с ПУП при спазване на санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания, правила и норми.

Конкретното предназначение и параметри на застрояване за поземлен имот с идентификатор 61368.203.295, землище с. Радиево, община Димитровград, да бъдат установени с подробен устройствен план и да бъдат съобразени с предвидените с общия устройствен план.

2. Проект за изменение на общия устройствен план на община Димитровград в обхват поземлен имот с идентификатор 47843.29.381, м. Павлета по кадастралната карта на землище гр. Меричлери, община Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Терени за рекултивация“ в „Терени за площни обекти и съоръжения на електроснабдяването и електронните съобщения (Тел)“. Съгласно общия устройствен план на община Димитровград, одобрен с Решение № 793 от 2017 г. и изменен с Решение № 640 от 27.01.2022 г. на Общинския съвет – Димитровград, за устройствена зона Тел – терени за площни обекти и съоръжения на електроснабдяването и електронните съобщения, показателите за застрояването се определят с ПУП при спазване на санитарно-хигиенните и противопожарните изисквания, правила и норми.

Конкретното предназначение и параметри на застрояване за поземлен имот с идентификатор 47843.29.381, м. Павлета, землище гр. Меричлери, община Димитровград, да бъдат установени с подробен устройствен план и да бъдат съобразени с предвидените с общия устройствен план.

3. Проект за изменение на общия устройствен план на община Димитровград в обхват поземлен имот с идентификатор 21052.1005.105, кв. Вулкан, Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Зона за озеленяване (Тго)“ в „Предимно производствена (Пп)“. Съгласно общия устройствен план на община Димитровград, одобрен с Решение № 793 от 2017 г. и изменен с Решение № 640 от 27.01.2022 г. на Общинския съвет – Димитровград, за устройствена зона Пп – предимно производствена зона, са установени следните параметри на застрояване: Пзастр. – макс. 60 %, Кинт. – макс. 2, Позел. – мин. 20 %.

Конкретното предназначение и параметри на застрояване за поземлен имот с идентификатор 21052.1005.105, Димитровград, да бъдат установени с подробен устройствен план и да бъдат съобразени с предвидените с общия устройствен план.

4. Проект за изменение на общия устройствен план на община Димитровград в обхват поземлен имот с идентификатор 21052.1005.106, кв. Вулкан, Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Зона за озеленяване (Тго)“ в „ЖП транспорт“.

Конкретното предназначение и параметри на застрояване за поземлен имот с идентификатор 21052.1005.106, Димитровград, да бъдат установени с подробен устройствен план и да бъдат съобразени с предвидените с общия устройствен план.

5. Проект за изменение на общия устройствен план на община Димитровград в обхват поземлен имот с идентификатор 21052.1008.294, кв. Вулкан, Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Смесена производствена зона (Пс)“ в „Предимно производствена (Пп)“. Съгласно общия устройствен план на община Димитровград, одобрен с Решение № 793 от 2017 г. и изменен с Решение № 640 от 27.01.2022 г. на Общинския съвет – Димитровград, за устройствена зона Пп – предимно производствена зона, са установени следните параметри на застрояване: Пзастр. – макс. 60 %, Кинт. – макс. 2, Позел. – мин. 20 %.

Конкретното предназначение и параметри на застрояване за поземлен имот с идентификатор 21052.1005.105, Димитровград, да бъдат установени с подробен устройствен план и да бъдат съобразени с предвидените с общия устройствен план.

Съгласно чл. 127, ал. 12 от ЗУТ проектът за изменение на общия устройствен план може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Председател: Г. Кръстева

7801

 

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

РЕШЕНИЕ № 667 от 25 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Долна Митрополия, реши:

1. Одобрява частично изменение на общ устройствен план на община Долна Митрополия в обхват поземлени имоти от район 139, местност Конезавод по КККР на с. Победа, съгласно графичната и текстовата част на документацията, неразделна част от това решение.

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ да изпрати настоящото решение за обнародване в „Държавен вестник“ и да го публикува на интернет страницата на общината в 7-дневен срок от одобряването му.

Съгласно чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ одобреното частично изменение на общия устройствен план може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Председател: П. Петров

7815

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 809 от 28 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ във връзка с Решение № 641 от 31.03.2022 г. на ОбС – Казанлък, за разрешаване изработването на проект за изменение на ОУПО Общинският съвет – Казанлък, одобрява изменение на общия устройствен план на община Казанлък за следните имоти:

I. В урбанизираната територия на гр. Казанлък: 1. ПИ с идентификатор 35167.502.4002, представляващ УПИ III-8885, кв. 43 по плана на гр. Казанлък, собственост на „Галатера“ – ЕООД, като се променя устройствената зона за имота от Оо в Жс; 2. ПИ с идентификатор 35167.504.7798, представляващ УПИ VII-7798 в кв. 327 по плана на гр. Казанлък, собственост на X.X.X., като се променя устройствената зона за имота от Жм в Пп.

II. Извън урбанизираните територии: 1. ПИ с идентификатор 35167.60.14 в землището на гр. Казанлък, собственост на „Раково инвест“ – ЕООД, с управител X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в Смф с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала; 2. ПИ с идентификатор 27499.28.7 в землището на с. Енина, м-ст Каделкова чешма, собственост на X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в Жм с цел изграждане на жилищна сграда; 3. ПИ с идентификатор 27499.181.5 в землището на с. Енина, м-ст Под Енина, собственост на X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в Жм с цел изграждане на жилищна сграда; 4. ПИ с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 в землището на с. Енина, м-ст Под Енина, собственост на X.X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в жилищно малкоетажно застрояване (Жм) с цел изграждане на 6 бр. жилищни сгради; 5. ПИ с идентификатор 27499.172.25 в землището на с. Енина, м-ст Оградата, собственост на X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в Жм с цел изграждане на жилищна сграда; 6. ПИ с идентификатор 27499.126.50 в землището на с. Енина, м-ст Саднята, собственост на X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Пп1 с цел изграждане на автоработилница; 7. ПИ с идентификатор 27499.125.35 в землището на с. Енина, м-ст Саднята, собственост на X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Смф1 с цел изграждане на склад за промишлени стоки; 8. ПИ с идентификатори 27499.172.613 и 27499.172.612 в землището на с. Енина, м-ст Оградата, собственост на X.X. и X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в Жм с цел изграждане на жилищна сграда; 9. ПИ с идентификатор 40292.101.90 в землището на гр. Крън, м-ст Бончово кладенче, собственост на X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в Жм с цел изграждане на жилищна сграда; 10. ПИ с идентификатор 40292.109.1 в землището на гр. Крън, м-ст Гърдова могила, собственост на „Трейдифай“ – ЕООД, представлявано от X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Смф1 с цел изграждане на производствена и складова база; 11. ПИ с идентификатор 40292.102.37, собственост на Ахмед Качан, и ПИ с идентификатор 40292.102.15, собственост на X.X., в м-ст Енинско, и двата в землището на гр. Крън, като се променя устройственият режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Жм с цел изграждане на жилищни сгради; 12. ПИ с идентификатори 22633.42.8 и 22633.42.9 в землището на с. Долно Изворово, м-ст Под село, собственост на X.X., X.X. и X.X., като се променя устройственият режим за ПИ от „зона за алтернативно земеделие“ (За) в зона Жм с цел изграждане на жилищни сгради; 13. ПИ с идентификатори 77027.37.6 и 77027.37.3 в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст Мерилика, собственост на Афизе Качан-Дерменджи, Ерджан Дерменджи и Ялдъз Дерменджи, като се променя устройственият режим за ПИ от „зона за алтернативно земеделие“ (За) в зона Пп1; 14. ПИ с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и 83106.86.12 в землището на с. Шейново, собственост на „Аурора Соларис“ – ООД, с управител X.X., като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя в терени за инженерно-техническа инфраструктура (T) за изграждане на фотоволтаична централа; 15. ПИ с идентификатор 15864.20.1 в землището на с. Голямо Дряново, м-ст Под село, собственост на X.X. и X.X., като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Жм с цел изграждане на 2 жилищни сгради; 16. ПИ с идентификатор 24075.24.60 в землището на с. Дунавци, собственост на Назъм Муса, като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Пп1 с цел изграждане на складова сграда; 17. ПИ с идентификатор 38563.152.2 в землището на с. Копринка, собственост на X.X. и X.X., имот в горска територия, като се промени устройственият режим на ПИ от „зона за озеленяване (Оз3) в рекреационна устройствена зона, разновидност 1 (Ок1), с цел за изграждане на жилищна (вилна) сграда; 18. ПИ с идентификатор 53179.53.13 в землището на с. Овощник, м-ст Адалъка, собственост на X.X., като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Жм с цел изграждане на 2 жилищни сгради; 19. ПИ с идентификатор 62983.55.6 в землището на с. Розово, м-ст Черешака, собственост на X.X., като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Жм с цел изграждане на вилна сграда; 20. ПИ с идентификатор 62983.59.1, м-ст Сованлъка в землището на с. Розово, собственост на X.X., като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Жм с цел изграждане на жилищна сграда; 21. ПИ с идентификатори 68446.254.36 и 68446.153.34 в землището на с. Средногорово, м-ст Борка, собственост на X.X. и X.X., като се променя устройственият режим на ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Ок1 с цел изграждане на вилни сгради; 22. ПИ с идентификатори 68446.141.1, 68446.141.2, 68446.141.5, 68446.141.6, 68446.141.40, 68446.169.31, 68446.169.34, 68446.130.82, 68446.79.30 в землището на с. Средногорово, общинска собственост, като се променя устройственият режим от земеделски територии със забрана за промяна на предназначението в зона Пп.

III. В урбанизираната територията на с. Енина: 1. ПИ с идентификатор 27499.501.830 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ IX-1418, кв. 87, собственост на „СГ Билдинг 69“ – ООД, ЕИК 203883664, представлявано от X.X., като се променя устройствената зона на терена от Смф1 в зона Жм1; 2. ПИ с идентификатор 27499.501.1414 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ VII-1416, кв. 87, собственост на „КМХ Елемент“ – ООД, ЕИК 123562394, представлявано от Мюжгян Мехмед, като се променя устройствената зона от Смф1 в зона Жм1.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Казанлък.

Председател: Н. Златанов

7896

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

РЕШЕНИЕ № 316 от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Каолиново, одобрява „Проект за изменение на общия устройствен план на община Каолиново във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Ружица“ в обхват: поземлени имоти с идентификатори 44865.19.31, 44865.15.36, 44865.14.5, 44865.14.27, 44865.18.25 в землището на с. Лятно; поземлени имоти с идентификатори 21960.15.105, 21960.17.7, 21960.12.74, 21960.15.106, 21960.15.107 в землището на с. Долина; поземлени имоти с идентификатори 43846.16.52, 43846.13.3, 43846.14.20 в землището на с. Лиси връх.

Председател: З. Назиф

7810

 

ОБЩИНА КНЕЖА

РЕШЕНИЕ № 651 от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 124, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и постъпило искане с вх. № АБ-20-66/17.10.2022 г. Общинският съвет – Кнежа, одобрява частично изменение на общ устройствен план на гр. Кнежа в обхват на нов ПИ 37376.457.697, получен от делба на ПИ 37376.457.11 на нови ПИ 37376.457.696, 697 и 698 в местност Мункова локва в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, извън границите на урбанизираната територия, като в момента имотът е с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения“.

Да се промени устройствената зона на ПИ 37376.457.697 от земеделска територия („изоставени трайни насаждения“) на зона за „обществено обслужване“, означен като (Оо), с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“, ПИ 37376.457.696 и 698 се запазват със същия начин на трайно ползване – „изоставени трайни насаждения“.

Председател: К. Герговска

7852

 

РЕШЕНИЕ № 673 от 30 ноември 2022 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК очевидни фактически грешки, допуснати в административен акт, се поправят от органа, който го е издал, и след изтичане на срока за обжалване Общинският съвет – Кнежа, реши:

1. Изменя правните и фактическите основания, послужили за вземане на Решение № 651 по протокол № 65 от 31.10.2022 г. на Общинския съвет – Кнежа, като решението да се счита, че е взето на следните основания: чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, решение по т. 1 по протокол № 15 от 14.10.2022 г. на ОЕСУТ – Кнежа, постъпило искане с вх. № АБ-20-66/17.10.2022 г.

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 651 по протокол № 65 от 31.10.2022 г. на Общинския съвет – Кнежа.

3. Възлага на кмета на община Кнежа да предприеме съответните действия, касаещи двете решения, разписани в разпоредбата на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ.

Председател: К. Герговска

7853

 

РЕШЕНИЕ № 652 от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 124, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и постъпило искане с вх. № АБ-20-67/17.10.2022 г. от X.X.X. Общинският съвет – Кнежа, одобрява частично изменение на общ устройствен план на гр. Кнежа в обхват на ПИ 37376.84.63 с площ 7330 м2, местност Мерата в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен, извън границите на урбанизираната територия, като в момента имотът е с начин на трайно ползване „пасище“.

Да се промени устройствената зона на ПИ 37376.84.63 от земеделска територия на „предимно производствена“ – означена като Пп, с начин на трайно ползване за „друг вид производствен и складов обект“, като се предприемат необходимите действия от собственика за смяна предназначението на територията.

Председател: К. Герговска

7854

 

РЕШЕНИЕ № 672 от 30 ноември 2022 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК очевидни фактически грешки, допуснати в административен акт, се поправят от органа, който го е издал, и след изтичане на срока за обжалване Общинският съвет – Кнежа, реши:

1. Изменя правните и фактическите основания, послужили за вземане на Решение № 652 по протокол № 65 от 31.10.2022 г. на Общинския съвет – Кнежа, като решението да се счита, че е взето на основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, решение по т. 2 по протокол № 15 от 14.10.2022 г. на ОЕСУТ – Кнежа, постъпило искане с вх. № АБ-20-67/17.10.2022 г.

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 652 по протокол № 65 от 31.10.2022 г. на Общинския съвет – Кнежа.

3. Възлага на кмета на община Кнежа да предприеме съответните действия, касаещи двете решения, разписани в разпоредбата на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ.

Председател: К. Герговска

7855

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-15 от 29 ноември 2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, протоколи № РД-18-293 от 16.11.2021 г., № РД-18-310 от 10.12.2021 г., № КД-03-178 от 14.10.2022 г. и № КД-03-209 от 18.11.2022 г. одобрявам план на новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти в масив 72, местност Дренов дол в землището на гр. Кюстендил, в изпълнение на Решение № 260000 от 4.01.2021 г., постановено по адм.д. № 2260 по описа на Районния съд – Кюстендил, за 2019 г.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ал. Пандурски

7842

 

ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-16 от 29 ноември 2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, протокол № КД-03-158 от 14.09.2022 г. и констативен протокол от 14.10.2022 г. на Община Дупница одобрявам план на новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори № 65245.612.1, 65245.612.2 и 65245.612.3, намиращи се в местност Дългите ливади в землището на с. Самораново, община Дупница.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ал. Пандурски

7843

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ДС-12-6 от 5 декември 2022 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект: „Довеждащи водопроводи от нови тръбни кладенци в ПИ с идентификатор № 34028.8.1 в землището на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, до ПС „Брестовица 2“ в ПИ с идентификатор № 06505.29.42 в землището на с. Брестовица, община „Родопи“, и до ПС „Кадиево“ в ПИ с идентификатор № 35095.11.108 в землището на с. Кадиево, община „Родопи“, в област Пловдив“, попадащ в териториите на две общини в област Пловдив, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва относно законосъобразността й чрез областния управител на област Пловдив пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Областен управител: А. Стоев

7957

 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ЗАПОВЕД № 20061041 от 8 октомври 2022 г.

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 92 състав, в закрито съдебно заседание на 7.10.2022 г. в състав: председател: X.X., като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 15814 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 560 – 568 от ГПК.

Образувано е по молба на X.X.X., ЕГН **********, взискател по изпълнително дело № 20208510400744, овластен с разпореждане от 19.01.2021 г. от съдебен изпълнител X.X. за подаване на молба за обезсилване на 2500 бр. обикновени акции на приносител, включително временни удостоверения, собственост на X.X.X., ЕГН **********, от капитала на „Бриф“ – АД, с ЕИК 175112459.

Молителят поддържа, че е взискател по изпълнително дело № 20208510400744, като длъжникът е титуляр на ценните книги – 2500 бр. обикновени акции на приносител, издадени от посоченото дружество, като е наложен запор върху ценните книги за обезпечаване на задължението. Излага се, че на датата на насрочения опис акциите не са били открити и след изрично съобщение дружеството не е издало дубликат на посочените ценни книги, поради което и за молителя са се породили правата по чл. 560 от ГПК.

Съдът намира, че молбата отговаря на формалните изисквания на чл. 561 от ГПК – посочено е всичко необходимо за определяне тъждествеността на ценната книга, изложени са обстоятелствата, пораждащи правата на молителя по чл. 515, ал. 2 във връзка с чл. 560 от ГПК.

С оглед на това съгласно чл. 562 и 563 от ГПК следва да бъде издадена настоящата заповед, като държателят на ценната книга бъде поканен да заяви правата си върху нея, предвид което молбата за обезсилване на ценната книга трябва да се разгледа в открито съдебно заседание. На платеца следва да бъде наредено да не издава акции (арг. от чл. 167, ал. 2 от ТЗ) и да не извършва никакви плащания на приносителя на ценната книга, чието обезсилване се иска.

Така мотивиран, съдът заповядва:

Кани държателя на 2500 бр. обикновени акции на приносител, включително временни удостоверения, собственост на X.X.X., ЕГН **********, от капитала на „Бриф“ – АД, с ЕИК 175112459, да заяви по настоящото дело правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено на 8.02.2023 г. от 12 ч., когато ще се разгледа молбата на X.X.X.. В случай че в указания срок държателят не заяви своите права, ценните книги ще бъдат обезсилени.

Заповядва да не се издават акции и да не се извършват плащания по гореописаните ценни книги.

Насрочва делото в открито съдебно заседание на 8.02.2023 г. от 12 ч., за когато да се призове молителят.

Заповедта да се обнародва в неофициалния раздел на „Държавен вестник“, като препис от нея да се постави на определеното за това място в съда и да се изпрати на „Бриф“ – АД, ЕИК 175112459, със седалище и адрес на управление: София, ул. Георги X.X. № 78, ет. 2.

Районен съдия: И. Нешева

7823

6. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-77 от 9.12.2022 г. за обект: „Закрит склад за негорими материали в УПИ III, кв. 1А по плана на „Пристанищен терминал Бургас – Запад“, намиращ се в ПИ с идентификатор 07079.618.1090 по КККР на гр. Бургас. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

7985

970. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че по дисциплинарно дело № 22/2022 г. по описа на Висшия дисциплинарен съд за извършени дисциплинарни нарушения на адвокат X.X.X., член на Русенската адвокатска колегия, вписан с личен номер 1200027470 в регистъра на адвокатите, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв – „Лишаване от право да упражнява адвокатска професия“, за срок от 3 (три) месеца.

8000

904. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С220010-091-0001385/5.12.2022 г. възлага на „КАД 2008“ – ООД, с ЕИК 203645912, с адрес: с. Усойка, ул. Хан Аспарух № 10, община Бобошево, област Кюстендил, следния недвижим имот: търговски обект (магазин), представляващ масивна сграда със застроена площ 198 кв. м, на етаж и половина и състояща се от сутерен, включващ мазе, първи етаж, включващ магазин със склад, пивница и склад, баня и тоалетна. Сградата е построена по отстъпено право на строеж върху държавна земя в дворно място, образуващо УПИ № 112 по регулационния план на с. Новоселяне, община Бобов дол, област Кюстендил, с урегулирано пространство за целия имот 2276 кв. м, намиращ се в с. Новоселяне, община Бобов дол, област Кюстендил, при съседи на парцела: УПИ № 111, УПИ № 114 и УПИ № 113, в имота е разположено и училището на с. Новоселяне. Имотът е закупен за сумата 20 757 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

7935

907. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С220010-091-0001386/5.12.2022 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с адрес: Кюстендил, ул. Бреза № 9, следния недвижим имот: търговски обект (магазин), представляващ павилион 140 кв. м, намиращ се в недвижим имот с пл. № 230 в кв. 40, парцел IV по плана на с. Долистово, община Бобов дол, област Кюстендил, намиращ се в с. Долистово, община Бобов дол, област Кюстендил, с граници: имот пл. № 231, имот пл. № 232, имот пл. № 233, имот пл. № 234, улица между о.т. 49 и 54 и улица между о.т. 51 и 54. Имотът е закупен за сумата 4057 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

7936

4. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, на основание чл. 258, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220020-095-0000042/28.11.2022 г. възлага на Община Сливен с ЕИК 000590654 3/4 ид.ч. от следния недвижим имот: сграда – търговски обект, намиращ се в с. Николаево, община Сливен, с обща застроена площ 286 кв. м, разположена в поземлен имот ХIII-187, в кв. 24 по плана на с. Николаево, целият с площ 900 кв. м, при граници на имота: север – имот № XII-188, запад – имот № XIV, юг – улица, изток – улица. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

7982

7. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, на основание чл. 258, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С220020-095-0000041/28.11.2022 г. възлага на Община Сливен с ЕИК 000590654 9/10 ид.ч. от следния недвижим имот: сграда – търговски обект, намираща се в с. Бозаджии, община Сливен, с обща застроена площ 198 кв. м, разположена в поземлен имот № III-81, в кв. 17 по плана на с. Бозаджии, целият с площ 1050 кв. м, при граници: север – улица, запад – имот № II-80, юг – имот № IV-81, изток – улица. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

7981

11. – Софийският университет „Св. X.X.“ обявява конкурси за: професори по професионално направление: 4.4. Науки за земята (География на населението и селищата) – един за нуждите на ГГФ; 4.4. Науки за земята (Регионална геология) – един за нуждите на ГГФ; 3.9. Туризъм (Туристически ресурси и туристическо странознание) – един за нуждите на ГГФ; 4.3. Биологически науки (Зоология на гръбначните животни, Географски информационни системи) – един за нуждите на БФ; 2.4. Религия и теология (Въведение в история на Църквата с История на Българската православна църква) – един за нуждите на Бог.Ф; доценти по професионално направление: 4.4. Науки за земята (Геохимия) – един за нуждите на ГГФ; 4.4. Науки за земята (География на туризма и рекреацията) – един за нуждите на ГГФ; 2.4. Религия и теология (Църковна археология) – един за нуждите на Бог.Ф; 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт – Лека атлетика и кондиционна подготовка) – един за нуждите на ДС; 4.2. Химически науки (Аналитична химия – Археометрия) – един, на половин щат за нуждите на ФХФ; 4.2. Химически науки (Органична химия – Органичен синтез) – един за нуждите на ФХФ; главни асистенти по професионално направление: 3.7. Администрация и управление (Регионално развитие и умна трансформация на регионите) – един за нуждите на ГГФ; 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) – един за нуждите на БФ; 4.3. Биологически науки (Биохимия) – един за нуждите на БФ; 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Екология на микроорганизмите) – един за нуждите на БФ; 4.3. Биологически науки (Ботаника – систематика на висши растения) – един за нуждите на БФ; 4.3. Биологически науки (Физиология на растения) – един за нуждите на БФ; 4.3. Биологически науки (Хистология и ембриология) – един за нуждите на БФ, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. X.X.“. Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: от 15 до 17 ч. Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).

7973

22. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Колеж – Сливен, за академична длъжност главен асистент по професионално направление 5.12. Хранителни технологии, специалност „Безопасност и качество на храните“ – един, за нуждите на Колеж – Сливен, секция „Педагогика, хранителни технологии и туризъм“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044/667 323.

7949

1. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Анатомия, физиология и животновъдни науки“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ по дисциплината „Имунология“ за нуждите на факултет „Ветеринарна медицина“ и срок за подаване на документи 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: VM-AsP-1222-95. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

7977

2. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Инфекциозна патология, хигиена, технология и контрол на храните от животински произход“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ по дисциплината „Инфекциозни болести (Болести по продуктивните животни, Болести по еднокопитните животни, Болести по животните за компания)“ за нуждите на факултет „Ветеринарна медицина“ и срок за подаване на документи 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: VM-AsP-1222-96. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

7978

3. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Ландшафтна архитектура“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Озеленяване на населените места и ландшафта“ по дисциплината „Устройство на ландшафта“ за нуждите на факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ и срок за подаване на документи 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: ELA-AsP-1222-97. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

7979

4. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор към катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ по дисциплината „Технологии за обработка на твърди отпадъци“ за нуждите на факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ и срок за подаване на документи 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: ELA-P-1222-98. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

7980

6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за доцент за нуждите на секция „Геотехника на околната среда“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята, специалност „Инженерна геология“ – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая № 205. За справки: тел. 02/979 2288.

7939

16. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 68134.1501.1105 и 68134.1501.573 и създаване на нови УПИ I-1105 – „за складове, чисто производство, администрация и търговия“, в кв. 21, УПИ X-1105 – „за паркинг“, и УПИ IX-573 – „за диагностичен пункт и автокозметика“, в кв. 7, м. НПЗ Искър-север; изменение на плана за регулация на контактен УПИ III – „за ветеринарна лечебница“, в кв. 7; изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 117-о.т. 118-о.т. 119-о.т. 224-о.т. 225-о.т. 226-о.т. 229-о.т. 230, нова улица от о.т. 117-о.т. 118а-о.т. 119а-о.т. 224а-о.т. 225а с предвиждане на ново застрояване в УПИ I-1105 – „за складове, чисто производство, администрация и търговия“, в кв. 21 и УПИ IX-573 – „за диагностичен пункт и автокозметика“, в кв. 7. Проектът е изложен в Район „Искър“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Искър“.

7956

4. – Община Дългопол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за специализиран подробен устройствен план по чл. 54, ал. 6 от ЗУТ за „Концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства – строителни материали (варовици) от находище „Козя поляна“, разположено в землището на с. Поляците, община Дългопол, област Варна“. Проектът за ПУП е изложен за разглеждане в общинската администрация – Дългопол, ет. 1, стая № 7, отдел УТОС, и е публикуван на интернет страницата на общината: www.dalgopol.org. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изработения ПУП до кмета на община Дългопол.

7971

431. – Община Ихтиман на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 467 от 25.03.2022 г., протокол № 34 на Общинския съвет – Ихтиман, е 1. одобрено задание за изработване на ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за промяна предназначението на част от имот с идентификатори 10029.327.412, 10029.327.430 и 10029.327.431 от кадастралната карта на с. Вакарел от „широколистна гора“ и „поляна“ в „за депониране на земни маси“ към обект: „Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин – Септември“, и 2. разрешено изработването на ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за промяна предназначението на част от имот с идентификатори 10029.327.412, 10029.327.430 и 10029.327.431 от кадастралната карта на с. Вакарел от „широколистна гора“ и „поляна“ в „за депониране на земни маси“ към обект: „Модернизация на железопътен участък София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември за участък Елин Пелин – Септември“, заявление с вх. № Юл-431/21.11.2022 г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ихтиман пред Административния съд – София област.

7969

122. – Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за захранващ водопровод за поземлен имот ПИ с идентификатор 35064.118.42 от ПИ 35064.38.16 по КК и КР на гр. Каварна, община Каварна. Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции“ при Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската администрация – Каварна.

7965

80. – Община Камено на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) за нова улица от о.т. 126 до о.т. 129, местност Край село, на част от ПИ с идентификатор 80916.10.442 по КККР на с. Черни връх, община Камено. Проектът е изложен в Община Камено (техническа служба). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7951

39. – Община Каолиново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за външно електрозахранване – подмяна на съществуващ ТМ 25020/0,4 kV в съществуващ ТП и нова кабелна линия НН 0,4 kV от ТНН до ШК-4, към „Дестилерия за етеричномаслени култури“ в ПИ 44865.1.4 по кадастралната карта на с. Лятно, община Каолиново, област Шумен. Проектът се намира в стая № 20 на общинската администрация – Каолиново, и може да бъде прегледан от понеделник до петък от 9 – 16 ч. от заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта пред Община Каолиново.

7970

16. – Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) в обхвата на УПИ I – „за комплексно жилищно строителство“, в кв. 112а, УПИ I – „за комплексно жилищно строителство“, в кв. 382 и ул. Ракла по плана на кв. Запад, гр. Кюстендил. Във връзка с изискванията на чл. 148, ал. 16 от ЗУТ за прилагането на ПУП по отношение на регулацията, за осигуряване на транспортен достъп за УПИ І – „за комплексно жилищно строителство“, в кв. 112а с проекта за ПУП – ИПР се изменя уличната регулация на ул. Ракла откъм кв. 382 в обхват от 110 м от север и юг в зоната между кв. 112а и кв. 382. С проекта за ПУП – ИПЗ се променя етажността на предвидения обществено-обслужващ обект в УПИ I – „за комплексно жилищно строителство“, кв. 382 по действащия ПУП, одобрен с Решение № 61 от 26.03.2004 г. на Общинския съвет – Кюстендил, и последно изменен със Заповед № 210 от 25.02.2008 г. на кмета на община Кюстендил от пет на един етаж. Възложител на проекта е Община Кюстендил.

7898

681. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 798 от протокол № 31 от 5.12.2022 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на УПИ IV-187, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.342 и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор № 51500.506.348 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5801 по плана на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който проект реално обособена част с площ 98 кв. м от ПИ 51500.506.348, отреден за „второстепенна улица“, целият с площ 921 кв. м, в участъка между о.т. 581 и о.т. 597 се придава към УПИ IV-187 (ПИ 51500.506.342) с площ 556 кв. м. Изменя се номерацията на така променения УПИ IV-187 на УПИ IV-342, 348 (ПИ 51500.506.342) съобразно идентификатора му по КККР. Площта на този имот след промяната става 654 кв. м. Имот с идентификатор 51500.506.348 (второстепенна улица) се променя на 823 кв. м. С проекта се променя отреждането на УПИ IV-342, 348 (ПИ 51500.506.342) от „за търговия и офиси“ в „за жилищно, курортно строителство и обществено обслужване“ при запазване на устройствената зона „Ок“. Въвеждат се и следните устройствени показатели: плътност на застрояване – 30%, К интензивност – 1,5, Н корниз – 12 м, минимално озеленена площ – 50%, и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7987

681а. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 800 от протокол № 31 от 5.12.2022 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад, за урегулиране на имоти, с обхват по действащия, но неприложен ПУП – УПИ I-264, 266, общ. (ПИ 51500.506.409), УПИ ХI-274, общ. (ПИ 51500.506.411) и УПИ III-274 (ПИ 51500.506.412) в кв. 5002 по плана на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който проект южната и източната регулационна граница на УПИ I-264, 266, общ. в кв. 5002 и северната, южната и източната на УПИ III-274 в кв. 5002 по одобрения, но неприложен ПУП се провеждат по имотни граници по кадастрална карта. Провеждат се пешеходни пътеки западно от ПИ 51500.506.412 с ширина 3 м, която минава през сграда с идентификатор № 51500.506.412.1 (складове на бистрото по КР), южно от ПИ 51500.506.409 с ширина 5 м и южно на ПИ 51500.506.412 с ширина 4,65 м. Урегулират се УПИ I-409 с площ 4137 кв. м, УПИ III-412 с площ 641 кв. м и УПИ ХI-411 с площ 355 кв. м. За новобразуваните УПИ се предвиждат устройствени показатели, идентични с тези по неприложения план, одобрен през 2008 г. от министъра на РРБ, а именно I-409 в кв. 5002 се отрежда „за поща, хотел и БТК“ в устройствена зона „Ц“ и със следните действащи устройствени показатели: плътност на застрояване – 51%, Кинт. – 1,15, Н корниз – 15 м, и минимално озеленена площ 40%. В имота съществуват сгради на поща, БТК и хотел „Пеликан“. УПИ III-412 в кв. 5002 се отрежда „за търговия и офиси“ в устройствена зона „Ц“ с устройствени показатели: плътност на застрояване – 45 %, Кинт. – 1,5, Н корниз – 10 м, и минимално озеленена площ – 40%, свързано нискоетажно застрояване. УПИ ХI-411 се отрежда „за търговия и офис“ в устройствена зона „Ц“ с устройствени показатели: плътност на застрояване – 45%, Кинт. – 1,5, Н корниз – 10 м, и минимално озеленена площ – 40%, свързано нискоетажно застрояване, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7988

7. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Ново трасе кабел средно напрежение за присъединяване на ФЕЦ с инсталирана мощност 32 MW, намиращи се в ПИ с идентификатори 48725.38.442, 48725.38.446 и 48725.38.454 по КККР на с. Млекарево, община Нова Загора“, с който се засяга ПИ 48725.38.300 по КККР на с. Млекарево, община Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел КРВП на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7887

7а. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на водопровод за ПИ с идентификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 24760.2.10 и 24760.2.1054 по КККР на с. Дядово и ПИ 27111.16.221 по КККР на с. Езеро, община Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел КРВП на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7888

7б. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 53518.89.1104 и ПИ 53518.33.26 по КККР на с. Омарчево, община Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел КРВП на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7889

7в. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ ІІІ-50, кв. 11 по ПУП на с. Караново, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 36395.10.129 и ПИ 36395.10.133 по КККР на с. Караново, община Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел КРВП на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7890

64. – Община Пазарджик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 283 от 24.11.2022 г., взето с протокол № 13 на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе за външно електрозахранване на приемно-предавателна станция, намираща се в ПИ с идентификатор 78570.8.17 (проектен УПИ I-17, за съоръжение на тех. инфрастр.), м. Коритски път по КККР на землище с. Црънча, община Пазарджик. Предвижда се трасето да започне от края на трасе на кабелна линия НН, определено с решение на комисията по чл. 71 от ЗУТ (землищната граница с. Црънча), пресича ПИ с идент. 78570.8.39, установявайки се в ПИ с идент. 78570.8.31, и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и след около 32 м достига до ПИ с идент. 78570.8.17, м. Коритски път по КККР на землище с. Црънча, където ще бъде разположена приемно-предавателна станция. Дължината на трасето на кабелната линия НН е около 40 м. Засегнатата площ е около 0,048 дка, общинска публична собственост. Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти се допуска намален сервитут с ширина по 0,6 м от двете страни на кабелната линия поради стеснения полски път (ПИ с идент. 78570.8.31), който е 3,5 м. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

7972

3. – Община Перущица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за: „ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод и подземен кабел до новообразувано УПИ 270.18 за складови дейности и жил. стр., местност Манолева нива, съответстващ на ПИ 55909.270.18 по КККР на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив“. Проектът е на разположение в сградата на Община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, дирекция САБХДЕП, ет. 3, стая 9, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица всеки работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с представения ПУП – ПП в сградата на Община Перущица и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7974

24. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до ПИ 65348.66.7 в м. Люцерните, землище на с. Сандрово, община Русе, през имоти с идентификатори 65348.68.65 с НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, и 65348.68.173 с НТП – „За местен път“, общинска публична собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7950

7. – Община Садово, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе на кабелна линия СН 20 КВ от РУ 20 КВ в ПИ № 36676.86.39 по КК на с. Катуница, намиращ се в м. Чикура по вътрешнозаводска П/СТ „Спиртна фабрика“ – I – 135.137.138.139.855.928.1239, произв. и складова дейност, кв. 32 по плана на с. Катуница, община Садово. Проектът се намира в сградата на Община Садово и може да бъде разгледан от заитересованите страни. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до кмета на община Садово.

7893

854. – Община Трявна на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 181 от 30.11.2022 г. на Общинския съвет – Трявна, е одобрен подробен устройствен план – план за улична регулация за улица с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7 – о.т. 8 – о.т. 9 по кадастралния и регулационния план на гр. Плачковци, община Трявна, както следва: С ПУП – план за улична регулация се променят оста и габаритът на уличното платно, като се предвижда проектиране на нова ос на улицата, обособяване на пътно платно с ширина 6 м и 5,50 м и тротоар с променлива ширина от двете страни на улицата. Промените са съобразени със съществуващото положение на улицата, с прилежащата инфраструктура и с изградените комуникации. Проектирани са 29 броя нови осови точки с номера от 500 до 618. С ПУП се предвижда коригиране на уличнорегулационните линии на засегнатите урегулирани поземлени имоти от кв. 39, 38 и 37, като същите се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с пл. № 541 от кв. 39; ПИ с пл. № 1344, 1345, 217, 216 от кв. 38; ПИ с пл. № 452, 453, 454, 455, 447, 444 от кв. 37 от кадастралния план на гр. Плачковци. След изменението се формират нови УПИ, както следва:

УПИ VI-541, кв. 39, с проектна площ 690 кв. м;

УПИ ХІІІ – озеленяване, кв. 38, с проектна площ 11 268 кв. м;

УПИ XXI-217, кв. 38, с проектна площ 647 кв. м;

УПИ XXII-216, кв. 38, с проектна площ 976 кв. м;

УПИ XVIІІ – озеленяване, кв. 38, с проектна площ 772 кв. м;

УПИ VIII-452, кв. 37, с проектна площ 484 кв. м;

УПИ ІХ-453, кв. 37, с проектна площ 537 кв. м;

УПИ Х-454, кв. 37, с проектна площ 467 кв. м;

УПИ XI-455, кв. 37, с проектна площ 520 кв. м;

УПИ XII-447, кв. 37, с проектна площ 379 кв. м;

УПИ ХIII-444, кв. 37, с проектна площ 376 кв. м.

УПИ I – озеленяване, кв. 37, с проектна площ 414 кв. м.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Трявна до Административния съд – Габрово.

7975

9. – Община Чирпан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 550 от 25.11.2022 г. на Общинския съвет – Чирпан, е одобрен проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица-тупик с о.т. 266 ч 265 ч 264 и план за регулация (ПР) за УПИ VI – ЗНА „X.X.“, в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ: промяна на регулацията от юг, като отпада предвиденото изграждане на тупик към улица с о.т. 264, 265, 266 и се образува нов УПИ VI – ЗНА „X.X.“, в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан. Заличаване на о.т. 266 и образуване на нова о.т. 266а. Привеждане на променената улична регулация в съответствие с границите на имот с идентификатор 81414.501.58 по КККР на гр. Чирпан. Решението, с което е одобрен проектът за ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица-тупик с о.т. 1011 ч 1012 ч 1013 и план за регулация (ПР) за УПИ ІII-298 в кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, от Общинския съвет – Чирпан, може да се обжалва или протестира в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

7958

18. – Община Чирпан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 551 от 25.11.2022 г. на Общинския съвет – Чирпан, е одобрен проект за изменение на ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 86 ч 114 и план за регулация – ПР за УПИ VIII-185, кв. 22 по плана на с. Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ изменение на регулационния план за УПИ VIII-185 в кв. 22 и улица с о.т. 86 ч 114 по плана на с. Средно градище, така че уличнорегулационната линия да съвпадне със съществуващата на място кадастрална граница на имот с планоснимачен номер 185 в кв. 22, поради неприложена регулация на улица с о.т. 86 ч 114 по плана на с. Средно градище, като ширината на улицата в изменения участък от 8 м става 7,05 м, вследствие на което квадратурата на новообразувания УПИ VIII-185 се променя на 1380 кв. м. Решението на Общинския съвет – Чирпан, с което е одобрен проектът за изменение на ПУП – план за регулация (ПР) за УПИ VIII-185, кв. 22, и план за улична регулация (ПУР) за улица с о.т. 86 ч 114 по регулационния план на с. Средно градище, община Чирпан, област Стара Загора, може да се обжалва или протестира в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.

7959

12. – Община с. Ружинци, област Видин, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработена актуализация на идеен проект и изработване на подробен устройствен план, план за регулация и застрояване и парцеларен план и технически проект на жп участък Видин – Медковец по проект: „Проектиране на строителство на железопътна линия Видин – София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин – Медковец“ с възложител: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“. I. ПУП – ПП с. Дреновец, община Ружинци, област Видин – ревизия: подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линия Видин – София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин; основание на ревизията: влязла в сила Заповед за изменение на КККР № КД-14-57 от 16.06.2020 г. на изп. директор на АГКК; влязла в сила Заповед за изменение на КККР № 18-12332-3.11.2021 от 3.11.2021 г. на началника на СГКК – Видин; II. ПУП – ПП, с. Тополовец, община Ружинци, област Видин – ревизия: подробен устройствен план – парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на жп линия Видин – София, участък Видин – Медковец, разположени в землището на с. Тополовец, община Ружинци, област Видин; основание за ревизията: влязла в сила Заповед за изменение на КККР № КД-14-54 от 11.06.2020 г. на изп. директор на АГКК; III. ПУП – ИПРЗ, с. Дреновец, община Ружинци, област Видин – ревизия: проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имоти, попадащи в урбанизираната територия на с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и засегнати от трасето на жп линията Видин – София, участък Видин – Медковец; основание за ревизията: влязла в сила Заповед за одобрение на КККР № РД-18-16 от 26.01.2022 г. на изп. директор на АГКК. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Ружинци и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7884

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от К.В.С., с която се оспорва чл. 22, ал. 2, 5 и 6 от Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър, приета от Управителния съвет на Българската народна банка (Наредбата), в частта на изразите „нотариален/нотариално“, по която е образувано адм. д. № 7093/2022 г. по описа на Върховния административен съд, седмо отделение, насрочено за 5.06.2023 г. от 11 ч. в зала № 3.

7937

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от К.В.В. срещу § 41, т. 1 от заключителната разпоредба на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверовъчни изпити, обн., ДВ, бр. 30 от 13 април 2021 г.; изм., бр. 55 от 15 юли 2022 г., в частта, касаеща влизането в сила на § 10, т. 3 относно чл. 15, ал. 4 относно оборудването с техническо средство за определяне на маршрута, а именно 24 месеца след обнародването й в „Държавен вестник“, по което е образувано адм. д. № 7812/2022 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за 15.02.2023 г., 14 ч., трета зала.

7938

Плевенският районен съд, 9-и граждански състав, призовава ответника Дамир Сулевич, роден на 11.04.1988 г., гражданин на Република Сърбия, в момента с неизвестен по делото адрес, в двуседмичен срок от публикацията в „Държавен вестник“ да се яви в Плевенския районен съд, стая № 114, за връчване на препис от искова молба ведно с приложенията по гр. д. № 5670/2022 г. на ПлРС. Гражданско дело № 5670/2022 г. на РС – Плевен, е образувано по предявен от X.X.X. иск с правно основание чл. 127а от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

7963

Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, че е образувано гр. д. № 2314 по описа за 2019 г. на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ за отнемане на имущество, както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, по чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– 1100 кв. м ид. ч. от дворно място с идентификатор № 20482.304.415, намиращо се в гр. Девня, област Варна, кв. Река Девня, ул. Марцианопол № 25, цялото с площ 2737 кв. м, при граници: имот № 20482.304.177, отделно от сградите, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 169, том III, рег. № 3651, дело № 479/2011 г., вписан в Агенцията по вписванията, Службата по вписванията – Девня, акт № 135, том 8, дело № 1524/25.07.2011 г.

– Сумата 71 891,25 лв., получена при продажбата на 700 кв. м ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 36868.201.335, намиращ се в с. Кипра, община Девня, област Варна, ул. Васил Белев № 2, целият с площ 1026 кв. м, заедно с построените в имота сгради с идентификатори 36868.201.335.1 и 2, придобит чрез договор за продажба с н.а. № 57, том VIII, рег. № 6830, дело № 869/11.12.2014 г., вписан в СВ – Девня, акт № 106, том 14, дело № 2733/12.12.2014 г.

– Сумата 10 000 лв., получена при продажбата на поземлен имот с идентификатор № 36868.201.507, намиращ се в с. Кипра, община Девня, област Варна, ул. Христо Гайдаров № 10, с площ 625 кв. м, придобит чрез договор за продажба с н.а. № 84, том VII, рег. № 6205, дело № 860/2015 г., вписан в СВ – Девня, акт № 11, том 11, дело № 3161/25.11.2015 г.

– Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № В 3252 НА, дата на първоначална регистрация 10.06.1998 г., рама № W0L0TGF48W5207227, двигател № X17DTL14318126, придобит на 12.03.2012 г.

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, по чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 127 418,14 лв., представляваща остатъкът от изтеглена сума от отпуснат на 20.02.2018 г. ипотечен кредит по разплащателна сметка в левове № 25055496, открита на 31.01.2018 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., като същият е необслужен, тъй като ап. 52 и ап. 55, придобити с парични средства с неустановен произход, са послужили за обезпечение на кредита.

– Сумата в размер 45 385,86 лв., представляваща разпределена сума за взискателя КПКОНПИ от извършена публична продан по изп.д. № 20217160400313 на ЧСИ X.X. с рег. № 716 и район на действие ВОС на апартамент № 55 с идентификатор 10135.3517.472.1.55, намиращ се във Варна, бул. Вл. Варненчик № 165, бл. 27, вх. Г, ет. 5, с площ 102,72 кв. м.

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 15 646,64 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 130, том VI, рег. № 5539, дело № 789 от 16.09.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Девня, акт № 117, том 11, дело № 2157/2016 г.

– Сумата в размер 70 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 60, том VI, рег. № 5858, дело № 882/2017 г., вписан в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Девня, акт № 99, том 10, дело № 1926/12.12.2017 г.

– Сумата в размер 23 826,50 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том III, рег. № 3097, дело № 411/8.03.2012 г., вписан в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Девня, акт № 22, том 8, дело № 1417/2012 г.

– Сумата в размер 6900 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № В 0472 РР, дата на първоначална регистрация 2.01.1999 г., рама № WAUZZZ4BZXN052651, двигател № AFB090492, отчужден на 19.03.2012 г.

– Сумата в размер 7000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № В 3583 РР, дата на първоначална регистрация 3.07.2002 г., рама № WVWZZZ3BZ3P055735, двигател № AVF236859, отчужден на 24.04.2012 г.

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Мерцедес Е 270 ЦДИ“ с рег. № В 2237 НА, дата на първоначална регистрация 27.09.2002 г., рама № WDB2110161A018640, двигател № 64796130005400, отчужден на 5.12.2015 г.

– Сумата в размер 23 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Мерцедес Ц 200“ с рег. № В 0601 КТ, дата на първоначална регистрация 28.08.2007 г., рама № WDD2040411F040820, двигател № 27195030950033, отчужден на 20.09.2016 г.

– Сумата в размер 22 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Мерцедес Е 220“ с рег. № В 4092 НК, дата на първоначална регистрация 13.04.2010 г., рама № WDD2120051A219945, двигател № 65192530210937, отчужден на 4.03.2015 г.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на товарен автомобил „Форд Транзит 190“ с рег. № В 1578 НМ, дата на първоначална регистрация 7.01.1998 г., рама № WF0AXXBDVAVA75505, без № на двигател, отчужден на 27.03.2017 г.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Мерцедес С 320“ с рег. № В 9797 ВА, дата на първоначална регистрация 13.03.2001 г., рама № WDB2200261A200913, двигател № 61396030048067, отчужден на 4.04.2016 г.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № В 3571 ВВ, дата на първоначална регистрация 9.06.2011 г., рама № WVWZZZ3CZBP360161, без № на двигател, отчужден на 6.04.2016 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 4900 лв., представляваща равностойността на 49 дружествени дяла в „Анис 06“ – ООД, ЕИК 148007863.

– Сумата в размер 32 166,85 лв., представляваща извършени вноски в периода 2014 – 2016 г. по спестовен влог в левове № 20526291 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 36 249,30 лв., представляваща постъпили суми от трети лица в периода 2014 – 2017 г. по спестовен влог в левове № 20526291 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 1483,85 лв., представляваща постъпили суми от трети лица в периода 2014 – 2017 г. по спестовен влог в евро № 21948791, от който сумите са постъпили чрез трансфер по спестовен влог в левове № 20526291 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 25,12 лв., представляваща налични средства в края на проверявания период (крайно салдо), формирана от суми от трети лица по спестовен влог в евро № 21948791, от който сумите са постъпили по сметката чрез трансфер от спестовен влог в левове № 20526291 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 33 057,32 евро с левова равностойност 64 654,50 лв., представляваща извършени вноски в периода 2014 – 2017 г. по спестовен влог в евро № 201948791 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 5985 евро с левова равностойност 11 705,64 лв., представляваща постъпили суми от трети лица в периода 2014 – 2017 г. по спестовен влог в евро № 201948791 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 31,05 евро с левова равностойност 60,73 лв., представляваща налични средства към края на проверявания период (крайно салдо), формирана от вноска през 2017 г. по спестовен влог в евро № 201948791 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 5490 лв., представляваща извършени вноски в периода 2011 г. – 2012 г., удържани за погасяване на кредитни задължения по дебитна сметка в левове № BG26 UNCR 9660 0017 3016 17 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 4975 лв., представляваща извършени вноски в периода 2010 г. – 2011 г., удържани за погасяване на кредитни задължения по погасителна сметка по кредитна карта в левове № BG19 UNCR 7000 1519 7357 82 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 24 лв., представляваща извършена вноска, удържана през 2010 г. за погасяване на кредитни задължения по дебитна сметка в левове № BG26 UNCR 9660 0017 3016 17, от която сумата е постъпила по сметката чрез трансфер от погасителна сметка по кредитна карта в левове № BG19 UNCR 7000 1519 7357 82 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 12 500 евро с левова равностойност 24 375 лв., представляваща извършени вноски по многофакторен спестовен влог в евро № BG14 UNCR 7000 4514 8061 33 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, преведени на 30.11.2012 г. по сметка на „Анис 06“ – ООД, ЕИК 148007863.

– Сумата в размер 15 900 евро с левова равностойност 31 097,70 лв., представляваща извършени вноски по многофакторен спестовен влог в евро № BG14 UNCR 7000 4514 8061 33 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, преведени на 30.03.2016 г. по сметка на X.X.X. (дъщеря на проверяваното лице, при навършено пълнолетие).

– Сумата в размер 37 141,73 евро с левова равностойност 72 307,59 лв., представляваща извършени вноски в периода 30.11.2012 г. – 18.03.2016 г. по многофакторен спестовен влог в евро № BG14 UNCR 7000 4514 8061 33 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 834,64 евро с левова равностойност 1632,41 лв., представляваща платени лихви върху извършени вноски в периода 30.11.2012 г. – 18.03.2016 г. по многофакторен спестовен влог в евро № BG14 UNCR 7000 4514 8061 33 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 48 001,84 евро с левова равностойност 93 883,44 лв., представляваща извършени вноски в периода 2013 г. – 2014 г. по тримесечен стандартен депозит в евро № BG14 UNCR 7000 2520 9342 73 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, вноски и лихви по депозит рокада в левове № BG16 UNCR 7000 2519 3478 02, постъпили по сметката чрез трансфер, преведени по сметка на X.X.X. (дъщеря на проверяваното лице, при пълнолетие).

– Сумата в размер 23 812 евро с левова равностойност 46 379,62 лв., представляваща извършени вноски в периода 2013 г. – 2016 г. по тримесечен стандартен депозит в евро № BG14 UNCR 7000 2520 9342 73 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 2350 евро с левова равностойност 4596,20 лв., представляваща платена лихва по тримесечен стандартен депозит в евро № BG14 UNCR 7000 2520 9342 73 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, начислена по депозит рокада в левове № BG16 UNCR 7000 2519 3478 02, формиран от извършени вноски, постъпила по сметката чрез трансфер през 2013 г.

– Сумата в размер 15,54 евро, равняващи се на 30,39 лв., представляваща получени недекларирани наеми през 2010 г. по стандартна спестовна сметка в евро № BG56 UNCR 7000 4509 9650 77 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 2300 евро, равняващи се на 4478,10 лв., представляваща изплатена лихва през 2010 г. по стандартна спестовна сметка в евро № BG56 UNCR 7000 4509 9650 77 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, начислена по депозит рокада в евро № BG50 UNCR 7000 2519 8461 58.

– Сумата в размер 2000 евро, равняващи се на 3911,66 лв., представляваща изплатена лихва през 2011 г. по стандартна спестовна сметка в евро № BG56 UNCR 7000 4509 9650 77 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, начислена по депозит рокада в евро № BG90 UNCR 7000 2519 9901 62.

– Сумата в размер 1025,64 евро, равняващи се на 2000 лв., представляваща част от извършена вноска на 15.01.2010 г. по депозит рокада в левове № BG16 UNCR 7000 2519 3478 02, от който сумата е постъпила чрез трансфери по стандартна спестовна сметка в евро № BG56 UNCR 7000 4509 9650 77 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, и е преведена по сметка на „Анис 06“ – ООД, ЕИК 148007863.

– Сумата в размер 50 000 лв., представляваща изплатена сума през 2013 г. по дебитна сметка в левове № BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, от тримесечен стандартен депозит в левове № BG78 UNCR 7000 2520 5722 81, формирана от извършена вноска, постъпила по сметката чрез трансфер.

– Сумата в размер 15 625 лв., представляваща изплатени лихви по депозити, формирани от извършени вноски, постъпили чрез трансфер по дебитна сметка в левове № BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 627,18 лв., представляваща извършени вноски по дебитна сметка в левове № BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 47 217,50 лв., представляваща постъпили суми от трети лица в периода 2013 г. – 2017 г. по дебитна сметка в левове № BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 2800 лв., представляваща изплатени лихви по дебитна сметка в левове № BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, по депозити, формирани от извършени вноски, преведени по сметка на „Анис 06“ – ООД, ЕИК 148007863.

– Сумата в размер 400 лв., представляваща извършена вноска на 30.01.2014 г., удържана за погасяване на задължения по заема по дебитна сметка в левове № BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 4397,78 лв., представляваща постъпили суми от трети лица в периода 2013 г. – 2014 г., удържани за погасяване на задължения по заема по дебитна сметка в левове № BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 2440,24 лв., представляваща извършени погасителни вноски по усвоения потребителски кредит в левове № 4735410122, отпуснат на 12.08.2014 г. и погасен на 15.08.2015 г. в „Ти Би Ай Банк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 46 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2014 г. в „Демстрой – 1“ – ЕООД, ЕИК 200368417.

– Сумата в размер 138 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски през 2015 г. в „Демстрой – 1“ – ЕООД, ЕИК 200368417.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 5000 евро с левова равностойност 9779,15 лв., представляваща извършена вноска на 27.07.2017 г. по срочен депозит в евро № 24585839 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 19 550 евро с левова равностойност 38 236,48 лв., представляваща извършена вноска през 2010 г. по спестовен влог в евро № 23875986 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 249,26 евро с левова равностойност 487,51 лв., представляваща изплатени лихви върху извършена вноска през 2010 г. по спестовен влог в евро № 23875986 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 27 939,50 лв., представляваща извършени вноски през 2011 г. по спестовен влог в левове № 19137104 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 308,79 лв., представляваща изплатени лихви върху извършени вноски през 2011 г. по спестовен влог в левове № 19137104 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 4540 евро с левова равностойност 8879,47 лв., представляваща извършени вноски по спестовен влог в евро № 19680729 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 56,78 евро, равняващи се на 111,05 лв., представляваща платени лихви върху извършени вноски по спестовен влог в евро № 19680729 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 14 000 лв., представляваща извършени вноски в периода 2013 г. – 2014 г. по спестовен влог в левове № 20734161, открит на 3.01.2013 г. и закрит на 25.01.2017 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 6000 лв., представляваща извършени вноски през 2011 г. по спестовен влог в левове № 19680633 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 5900 лв., представляваща част от извършена вноска по спестовен влог в евро № 23875986 през 2016 г., от който сумите са постъпили чрез трансфер от спестовен влог в левове № 19680633 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 22,85 лв., представляваща наличност към края на проверявания период (крайно салдо) по спестовен влог в левове № 19680633 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, формирана от част от извършена вноска по спестовен влог в евро № 23875986 през 2016 г., от който сумите са постъпили по сметката чрез трансфер.

– Сумата в размер 1350,82 евро с левова равностойност 2641,97 лв., представляваща изплатени лихви върху вноска, изтеглени през 2010 г. и 2011 г., по тримесечен стандартен депозит в евро № BG67 UNCR 7000 2512 6073 24 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 210,75 евро с левова равностойност 412,19 лв., представляваща постъпила сума от трето лице, изтеглена през 2010 г., по тримесечен стандартен депозит в евро № BG67 UNCR 7000 2512 6073 24 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 2738,43 евро с левова равностойност 5355,91 лв., представляваща изплатени лихви по тримесечен стандартен депозит в евро № BG67 UNCR 7000 2512 6073 24 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, върху вноска по деветмесечен депозит в евро № BG23 UNCR 7000 2519 3358 42, изтеглени през 2011 г.

– Сумата в размер 5000 евро, равняващи се на 9779,15 лв., представляваща извършени вноски на 30.01.2017 г. по тримесечен стандартен депозит в евро № BG78 UNCR 7000 2520 7690 94 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер 2531,43 евро, равняващи се на 4951,05 лв., представляваща изплатени лихви по тримесечен стандартен депозит в евро № BG78 UNCR 7000 2520 7690 94 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, начислени по тримесечен стандартен депозит в евро № BG67 UNCR 7000 2512 6073 24, формиран от извършени вноски.

– Сумата в размер 52 098,54 евро, равняващи се на 101 393,87 лв., представляваща извършени вноски и изплатени лихви по тях по тримесечен стандартен депозит в евро № BG78 UNCR 7000 2520 7690 94 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, начислени по тримесечен стандартен депозит в евро № BG67 UNCR 7000 2512 6073 24.

– Сумата в размер 176,24 евро, равняващи се на 344,70 лв., представляваща налични суми към края на проверявания период (крайно салдо) по тримесечен стандартен депозит в евро № BG78 UNCR 7000 2520 7690 94 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********, формирана от извършена вноска и платени лихви върху вноски.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 144, чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 101 104,25 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том IV, рег. № 5473, дело № 602 от 29.06.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Варна, акт № 126, том XL, дело № 8494/2016 г.

– Сумата в размер 31 104,25 лв., представляваща непреобразуваната част от пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 197, том IV, рег. № 5472, дело № 601 от 28.06.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Варна, акт № 52, том XL, дело № 8408/2016 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 144, чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 30 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Девня, акт № 15/5.04.2013 г., том 4.

– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ“ с рег. № В 5231 НС, дата на първоначална регистрация 9.01.2009 г., рама № WDD2211221A223628, двигател № 64293040657325, отчужден на 8.07.2019 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 144, чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 120 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 15, том I, рег. № 268, дело № 16 от 8.03.2018 г., вписан в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Варна, акт № 14, том ХIII, дело № 2525/2018 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Поземлен имот с идентификатор № 20482.501.1559, намиращ се в гр. Девня, ул. Кап. Петко Войвода № 6, с площ 505 кв. м, заедно с построените в имота: еднофамилна двуетажна жилищна сграда с идентификатор № 20482.501.1559.1, със застроена площ 67 кв. м и обща застроена площ 136 кв. м, постройка за допълващо застрояване с ид. № 20482.501.1559.3, площ 7 кв. м, гараж с ид. № 20482.501.1559.4, площ 19 кв. м, едноетажна жилищна сграда с ид. № 20482.501.1559.5, застроена площ 116 кв. м, едноетажна постройка с ид. № 20482.501.1559.6, застроена площ 20 кв. м, при граници на поземления имот: имоти № 20482.501.1561, 20482.501.1560, 20482.501.1949, 20482.501.1558, 20482.501.2017, придобит чрез договор за продажба с н.а. № 140, том III, рег. № 2005, дело № 244/20.04.2015 г., вписан в СВ – Девня, акт № 88, том 4, дело № 698/2015 г., алтернативно за отнемане на налично имущество, основано на твърдения, че разходите превишават приходите, с присъждане на разноските, както и юрисконсултско възнаграждение.

Указва на заинтересованите лица, че следва да предявят претенциите върху имуществото в срок до първото съдебно заседание, насрочено на 21.04.2023 г. – 15,30 ч.

7940

Разградският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 309/2022 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: с. Равно, ул. Н. Парапунов № 10, община Кубрат, област Разград, с цена на иска на стойност 97 960,65 лв., както следва:

– сума в размер 27 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на самостоятелно обособен обект в сграда – апартамент № 13, с адм. адрес: гр. Кубрат, ул. Цар Освободител № 7, вх. В, ет. 5, област Разград;

– сума в размер 1300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Форд Мондео“, рег. № РР1988АН, рама № WF0NXXGBBNWL36460, дата на първа рег. 10.09.1998 г.;

– сума в размер 14 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ“, рег. № РР9469ВМ, рама № WDD2210221A141572, дата на първа рег. 17.04.2007 г.;

– сума в размер 55 660,65 лв., представляваща непреобразуваната част от постъпили парични средства от трети лица без основание.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.03.2023 г. от 15 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

7986

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

18. – Управителният съвет на Съюза на метролозите в България (СМБ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на СМБ свиква общо събрание на 20.01.2023 г., петък, в 15 ч. в седалището на съюза във ФНТС, София, ул. Г. С. Раковски № 108, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за явно гласуване; 2. отчет на УС на СМБ за дейността му през периода от ноември 2019 г. до декември 2022 г.; 3. отчет на контролния съвет за периода 2019 г. – 2022 г.; 4. отчет на финансовата дейност на СМБ за периода 2019 г. – 2022 г.; 5. обсъждане и приемане на изменение и допълнение на устава на СМБ; 6. избор на управителни органи на СМБ – председател, управителен съвет и контролен съвет; 7. разни. За представители на общото събрание присъстват: членовете на УС и контролната комисия по право; за останалите членове, разделени по дружества, да бъде избиран 1 представител на всеки 5 членове. Разрешава се делегиране на представителен глас, но не повече от един. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на СМБ събранието ще започне един час по-късно от обявения на същото място.

8002

25. – Управителният съвет на Федерация на университетските синдикати, София, на основание чл. 23 от устава на ФУНИС във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква X редовен конгрес на ФУНИС на 28.01.2023 г. от 9 ч. в София, в зала „Аула Максима“ на Университета по архитектура, строителство и геодезия, с адрес: бул. Хр. Смирненски № 1, в новата сграда, при следния дневен ред: 1. избор на комисии и доклад на мандатната комисия; 2. отчет за дейността на ръководството на ФУНИС; 3. отчет на контролния съвет и разисквания по докладите; 4. освобождаване на действащите председател, управителен съвет, изпълнително бюро и контролен съвет на ФУНИС; 5. избор на ръководни органи и контролен съвет; 6. приемане на промени в устава на ФУНИС; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите делегати. Материалите за конгреса са на разположение в кабинет № 110 – София, СУ „Св. X.X.“ – Стопански факултет, бул. Цариградско шосе № 125, блок 3, всеки работен ден от 9 до 12 ч.

7947

36. – Националният партиен съвет (НПС) на Политическа партия „Обединена социалдемокрация“ (ПП ОСД) на основание чл. 22, ал. 1 и 3 от устава на ПП ОСД и решение на НПС от 12.11.2022 г. свиква Пети редовен конгрес на ПП ОСД на 28.01.2023 г. от 10 ч. в София, ул. Коломан № 6, при следния дневен ред: 1. доклад на председателя на ПП ОСД; 2. доклад на председателя на Националната контролна комисия (НКК); 3. приемане на промени в устава на ПП ОСД; 4. избор на ръководни органи на партията – членове на НПС, членове на НКК, председател на ПП ОСД; 5. приемане на насоки и действия на дейността на ПП ОСД. Регистрацията на делегатите на конгреса ще започне от 9 ч. на 28.01.2023 г. При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от устава на ПП ОСД конгресът ще се проведе от 11 ч. независимо от броя на присъстващите делегати.

7966

10. – Управителният съвет на „Комисия за регионално и международно сътрудничество по проблемите на мобилността и комуникативността на хора с трайни увреждания“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 2.02.2023 г. в 17 ч. в сградата на ул. Константин Преславски № 3 в София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на КРМСПМКХТУ за 2022 г.; 2. приемане бюджета за 2023 г.; 3. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на адреса на седалището му 10 дни преди събранието. Регистрацията ще започне в 16 ч. на 2.02.2023 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

7948

594. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Благоевград, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от ЗА свиква редовно общо събрание на адвокатите, вписани в АК – Благоевград, на 28 – 29.01.2023 г., с начало от 8 ч. в залата на АК в Благоевград, ул. Полковник Димов № 1, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчети на председателя и секретаря на АС за дейността на АС през 2022 г.; 2. доклад на КС; 3. отчет на ДС; 4. отчет на председателя на УС на ДФ за подпомагане на адвокати и служители от АК; 5. обсъждане и приемане на бюджет на АК – Благоевград за 2023 г.; 6. обсъждане и приемане на бюджет на УС на ДФ за подпомагане на адвокати и служители от БАК за 2023 г.; 7. разни; 8. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието се отлага с един час по-късно от обявения първоначален час независимо от броя на присъстващите членове. Регистрацията за участие в редовното общо събрание се извършва в деня на общото събрание от 8 ч., като участниците лично или чрез адвокат – пълномощник, вписан в Благоевградската адвокатска колегия, при регистрацията си се легитимират с адвокатската карта и/или писмено пълномощно (за упълномощените). На основание чл. 81, ал. 7 от ЗА пълномощното се представя от упълномощителя в адвокатския съвет в деня преди събранието или от упълномощения при регистрацията му в деня на събранието.

7989

1. – Управителният съвет на „Клуб по борба, самбо и сумо „Марек – Дупница“, Дупница, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 31.01.2023 г. в 17 ч. в Дупница, област Кюстендил, ул. Дора Габе № 11, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за промяна наименованието на сдружението; 2. вземане на решение за изменения и допълнения в устава на сдружението; 3. приемане отчета за дейността и ГФО на сдружението за 2022 г.; 4. вземане на решение за освобождаване членовете на управителния и контролния съвет на сдружението и избор на нов управителен и контролен съвет.

7976

42. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Монтана, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно годишно отчетно-изборно събрание на колегията на 28.01.2023 г. (събота) от 9 ч. в Монтана, хотел „Огоста“, конферентната зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет за 2022 г. и вземане на решения; 2. отчет на контролния съвет за 2022 г. и вземане на решение; 3. отчет за работата на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет на адвокатския съвет за 2023 г.; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избор на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 7. въпроси, включени в дневния ред на основание чл. 81, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

7960

Промени настройката на бисквитките