Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 28.III

  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г. ЗА ВОДЕНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ДОСТЪПА ДО ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ (ДВ, БР. 71 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-16 ОТ 20 МАРТ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК Виж повече
  • МЕТОДИКА ПО МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. (ПРСР 2014 - 2020 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-09-361 ОТ 24 МАРТ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕТОДИКА ПО МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките