Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 38 от 28.IV

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 21 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 60 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 20.10.2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, АЛТЕРНАТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СОФИЯ (ДВ, БР. 88 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1918-НС ОТ 25 АПРИЛ 2023 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СОФИЯ, В ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • ЗАПОВЕД № 8121з-648 ОТ 10 АПРИЛ 2023 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24.01.2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ОТ ЗМВР (ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 6732 ОТ 6 ЮЛИ 2022 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 7224 ОТ 2021 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2023 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките