Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 2.V

  • НАРЕДБА № 1 ОТ 20 АПРИЛ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 50 ОТ 27.04.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НИКОЛАЙ МИЛКОВ МИЛКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН ИЛИЕВ КОНДОВ ЗА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • УКАЗ № 51 ОТ 27.04.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НИКОЛАЙ МИЛКОВ МИЛКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА И В КНЯЖЕСТВО МОНАКО И ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЮН Виж повече
  • УКАЗ № 52 ОТ 27.04.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НИКОЛАЙ МИЛКОВ МИЛКОВ ЗА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ДОГОВОР СЪС СЕДАЛИЩЕ В БРЮКСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ИНТРАСТАТ (ДВ, БР. 3 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 43 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2019 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СУБСИДИРА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, И ЗА КРИТЕРИИТЕ И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ Н Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ДВ, БР. 59 ОТ 2016 Г Виж повече
Промени настройката на бисквитките