Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 2.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-72 от 30 май 2023 г.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпило писмо с вх. № АУ-13-8(23) от 29.05.2023 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с искане за поправяне на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-15-110 от 10.10.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 82 от 2022 г.).

Във връзка с постъпилото писмо е извършена служебна проверка на всички графични и текстови материали, неразделна част от горепосочената заповед, при която се установи следното:

Със Заповед № РД-02-15-110 от 10.10.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в землищата на: гр. Мартен, с. Николово, гр. Русе, с. Басарбово, община Русе; с. Красен, с. Божичен, с. Иваново, с. Тръстеник, община Иваново; гр. Две могили, община Две могили; с. Екзарх Йосиф, с. Обретеник, община Борово; с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково, с. Долна Студена, община Ценово; с. Стърмен, гр. Бяла, с. Полско Косово, с. Пейчиново, община Бяла. В регистрите към одобрения проект на ПУП – ПП е допусната очевидна фактическа грешка в изписването на номерата на част от имотите в регистъра на трайно засегнатите имоти, землище на с. Долна Студена, ЕКАТТЕ 22277, община Ценово, област Русе, участък от км 65+435 до км 69+696, както следва:

· На страница № 1, колона № 1, ред № 9 е записан имот № 3.1 вместо 3.10.

· На страница № 2, колона № 1, ред № 16 е записан имот № 9.2 вместо 9.200.

· На страница № 2, колона № 1, ред № 22 е записан имот № 10.2 вместо 10.20.

· На страница № 3, колона № 1, ред № 10 е записан имот № 10.5 вместо 10.50.

· На страница № 3, колона № 1, ред № 13 е записан имот № 10.6 вместо 10.60.

· На страница № 4, колона № 1, ред № 1 е записан имот № 12.3 вместо 12.30.

· На страница № 4, колона № 1, ред № 13 е записан имот № 12.8 вместо 12.80.

· На страница № 5, колона № 1, ред № 4 е записан имот № 13.58 вместо 13.580.

· На страница № 5, колона № 1, ред № 10 е записан имот № 19.2 вместо 19.20.

· На страница № 6, колона № 1, ред № 5 е записан имот № 19.6 вместо 19.60.

· На страница № 6, колона № 1, ред № 10 е записан имот № 19.7 вместо 19.70.

· На страница № 7, колона № 1, ред № 8 е записан имот № 19.11 вместо 19.110.

· На страница № 7, колона № 1, ред № 18 е записан имот № 20.2 вместо 20.20.

· На страница № 9, колона № 1, ред № 1 е записан имот № 49.1 вместо 49.10.

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) поради допусната очевидна фактическа грешка нареждам: поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-15-110 от 10.10.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, като в регистъра на трайно засегнатите имоти, землище на с. Долна Студена, ЕКАТТЕ 22277, община Ценово, област Русе, участък от км 65+435 до км 69+696, като:

· На страница № 1, колона „Имот №“, ред № 9 числата „3.1“ да се четат: „3.10“.

· На страница № 2, колона „Имот №“, ред № 16 числата „9.2“ да се четат: „9.200“.

· На страница № 2, колона „Имот №“, ред № 22 числата „10.2“ да се четат: „10.20“.

· На страница № 3, колона „Имот №“, ред № 10 числата „10.5“ да се четат: „10.50“.

· На страница № 3, колона „Имот №“, ред № 13 числата „10.6“ да се четат: „10.60“.

· На страница № 4, колона „Имот №“, ред № 1 числата „12.3“ да се четат: „12.30“.

· На страница № 4, колона „Имот №“, ред № 13 числата „12.8“ да се четат: „12.80“.

· На страница № 5, колона „Имот №“, ред № 4 числата „13.58“ да се четат: „13.580“.

· На страница № 5, колона „Имот №“, ред № 10 числата „19.2“ да се четат: „19.20“.

· На страница № 6, колона „Имот №“, ред № 5 числата „19.6“ да се четат: „19.60“.

· На страница № 6, колона „Имот №“, ред № 10 числата „19.7“ да се четат: „19.70“.

· На страница № 7, колона „Имот №“, ред № 8 числата „19.11“ да се четат: „19.110“.

· На страница № 7, колона „Имот №“, ред № 18 числата „20.2“ да се четат: „20.20“.

· На страница № 9, колона „Имот №“, ред № 1 числата „49.1“ да се четат: „49.10“.

Разпореждам предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от АПК за защита на особено важни държавни и обществени интереси.

Мотиви:

Проектът АМ ,,Русе – Велико Търново“ е част от основната трансевропейска транспортна мрежа на територията на страната съгласно Регламент ЕС 1315/2013 г. Проектът свързва Рейнско-Дунавски с Ориент/Източносредиземноморски трансевропейски транспортни коридори в направление север – юг. С неговото изпълнение ще се допринесе за интегриране на националната пътна мрежа в транспортната мрежа на ЕС, ще се допринесе за развитие на устойчива транспортна система.

Изграждането на автомагистрален път по направлението „Русе – Велико Търново“ ще спомогне за отстраняване на „тесните места“ по пътната трансевропейска транспортна мрежа, ще облекчи изключително товаропотока и ще доведе до рязко намаляване на пътнотранспортните произшествия по съществуващия път I-5.

Чрез АМ ,,Русе – Велико Търново“ ще се осъществи необходимостта от извеждане на интензивния тежкотоварен трафик от чертите на градовете, през които преминава в момента първокласният път, с което ще се намалят негативните екологични въздействия, отразяващи се на населението.

С Решение № 660 на Министерския съвет от 15.09.2022 г. АМ „Русе – Велико Търново“ е обявена за национален обект и за обект с национално значение.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-02-15-110 от 10.10.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: Ив. Шишков

4371

 

ОБЩИНА СВИЩОВ

РЕШЕНИЕ № 1026 от 27 април 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 913 от 25.11.2022 г., протокол № 57 на Общинския съвет – Свищов, и предложение с вх. № 1887/13.04.2023 г. от кмета на община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:

І. Приема правния анализ, информационния меморандум и експертната оценка за обособен обект, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 65766.701.444, с площ 1412 кв. м, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията: урбанизирана, сграда, с идентификатор 65766.701.444.1, застроена площ: 45 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: гараж, разположена в поземлени имоти с идентификатори 65766.701.5, 65766.701.444 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 65766.701.444 и сграда с идентификатор 65766.701.444.2, застроена площ: 44 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.444.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 9361/1.11.2022 г. и акт № 9362/10.11.2022 г. за поправка на акт за частна общинска собственост № 9361/1.11.2022 г. и е с местонахождение: гр. Свищов, ул. Дунав № 4.

ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за обекта по т. І при следните условия:

а) начална цена на обекта – 27 900 лв.;

б) стъпка за наддаване – 2790 лв.;

в) депозитна вноска за участие в търга в размер 20 % от началната обявена цена на обекта, платена до 16 ч. на предхождащия търга работен ден, внесена по IBAN BG07UNCR70003324464745 на Община Свищов при „УниКредит Булбанк“ – АД, BIC код UNKRBGSF;

г) достигнатата тръжна цена на обекта се облага частично с ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване на договора по IBAN BG20UNCR70008424465133, вид плащане 445600 на Община Свищов при „УниКредит Булбанк“ – АД, BIC код UNKRBGSF;

д) плащането на цената се извършва само в левове, като не се допускат други платежни средства.

1. Определя дата на провеждане на търга – на 17-ия ден след датата на обнародването на това решение в „Държавен вестник“, като, в случай че 17-ият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – „Гербова зала“ на Община Свищов.

2. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация за обекта и определя такса за закупуване 100 лв. без ДДС.

3. Тръжната документация за обекта се получава след обнародването на решението в „Държавен вестник“ до 16 ч. на предхождащия търга работен ден в стая № 46 на Община Свищов срещу квитанция за платена на касата на общината такса в размер 100 лв. без ДДС.

4. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като, в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

5. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в стая № 46 до 17 ч. на предхождащия търга работен ден.

6. Крайният срок за подаване на тръжната документация е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в запечатан непрозрачен плик.

7. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за приватизация с участника, спечелил търга, в 30-дневен срок от решението на органа по приватизация.

Председател: Кр. Кирилов

4234

 

ОБЩИНА СМЯДОВО

РЕШЕНИЕ № 429 от 27 април 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 1, 2, 3 и чл. 9 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Смядово, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план на община Смядово в частта на ПИ с идентификатори 67708.148.41, 67708.207.989, 67708.207.1045, 67708.124.126, 67708.125.11, 67708.121.119, 67708.121.120, 67708.121.25, 67708.202.36, 67708.202.881 по КК и КР на гр. Смядово, с показатели на устройствена зона „Пп“ – предимно производствена устройствена зона.

2. На основание чл. 127, ал. 6 решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува в Единния публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а. Одобреният общ устройствен план да се публикува в интернет страницата на общината в 7-дневен срок от одобряването му.

3. На основание чл. 127, ал. 12 от ЗУТ общият устройствен план на община Смядово може да се обжалва пред Административния съд – Шумен, по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“ от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Председател: Б. Борисов

4282

346. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че по дисциплинарно дело № 1/2023 г. по описа на Висшия дисциплинарен съд за извършени дисциплинарни нарушения на адвокат X.X.X., член на Софийската адвокатска колегия, вписан с личен номер 1500007210 в регистъра на адвокатите, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв „Лишаване от право да упражнява адвокатска професия“ за срок от 14 (четиринадесет) месеца.

4246

386. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Смолян, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С230021-091-0000421/22.05.2023 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, адрес: София, ул. Бурел № 062А, вх. А, ет. 3, ап. 9, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 35016.10.137, намиращ се в с. Светлен, община Кирково, област Кърджали, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; адрес на поземления имот: с. Светлен, местност Ат йери, площ 35 681 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: Х; предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 010137; съседи: 35016.10.16, 35016.10.98, 35016.10.124, 35016.10.121, 35016.10.131, 47891.370.31, 35016.10.120, 47891.20.23, 35016.10.4, 35016.10.5, 35016.10.106, 35016.10.136, за сумата 15 009,99 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

4258

17. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС № 279 по протокол № 75 от 27.04.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с кадастрален идентификатор 21662.4802.33 за създаване на нови УПИ ХVІ-33 – „за жилищно строителство“, и ХVІІ-33 – „за жилищно строителство“, от кв. 46; изменение на плана за улична регулация между о.т. 169б – 169в от м. С. Доброславци, който е изложен в Район „Нови Искър“ – СО. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ – СО, и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

4281

6. – Община Балчик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с Решение № 757, протокол № 43 от заседание на Общинския съвет – Балчик, проведено на 27.04.2023 г., е одобрен ПУП – парцеларен план с придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии за обект „Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст 33/110 kV към ВяЕЦ „Стражица“ до п/ст „Балчик“ с възложители „Тесса Грийн Енерджи“ – ЕООД, и „Електроенергиен Системен Оператор“ – ЕАД. Внесеният за одобряване окончателен ПУП – ПП за обекта засяга съответно следните ПИ: 02508.507.1, 02508.507.12, 02508.507.17, 02508.507.19, 02508.507.21, 02508.507.28, 02508.507.29, 02508.507.30, 02508.507.36, 02508.507.39, 02508.507.46, 02508.507.102, 02508.507.103, 02508.507.104, 02508.507.245, 02508.507.250, 02508.507.251, 02508.507.253, 02508.523.24, 02508.523.25, 02508.523.33, 02508.523.34, 02508.523.49, 02508.523.50, 02508.523.650, 02508.523.651, 02508.523.652, 02508.524.22, 02508.524.23, 02508.524.24, 02508.524.25, 02508.524.61, 02508.524.65, 02508.524.66, 02508.524.102, 02508.524.202, 02508.524.501, 02508.524.502, 02508.526.3, 02508.526.13, 02508.526.18, 02508.526.19, 02508.526.23, 02508.526.26, 02508.526.27, 02508.526.28, 02508.526.31, 02508.526.32, 02508.526.33, 02508.526.34, 02508.526.41, 02508.526.42, 02508.526.52, 02508.526.53, 02508.526.101, 02508.526.216, 02508.526.220, 02508.526.221, 02508.526.262, 02508.526.264 и 02508.526.265, по кадастралната карта на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, и ПИ 69643.4.2, 69643.4.3, 69643.4.5, 69643.6.10, 69643.12.25, 69643.12.39, 69643.12.50 по кадастралната карта на с. Стражица, община Балчик, област Добрич. Справка и допълнителна информация може да се получи в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Балчик пред Административния съд – Добрич.

4249

7. – Община Балчик на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с Решение № 755, протокол № 43 от заседание на Общинския съвет – Балчик, проведено на 27.04.2023 г., е одобрен ПУП – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Кабелна линия 20 kV от СРС – РОМ „Орехите“, до трафопост в имот с идентификатор 53120.105.51 по КККР на с. Оброчище, община Балчик. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 284 м и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

№ на имота

Землище

НТП

Собственост

Площ на имота в дка

Засегната площ в дка

Дължина в м

53120.105.290

с. Оброчище

Територия на транспорта

Община Балчик

17,055

1,137

284

Общо

17,055

1,137

284

 

Справка и допълнителна информация може да се получи в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Балчик пред Административния съд – Добрич.

4250

7. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на „Кабел 20 kV външно захранване за КТП-1-20/0,4 kV – 50 kVа“ за електрозахранване на имот с идентификатор 04279.78.129 по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.78.93 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.131.13 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост – пътно управление), 04279.39.30 (селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) и 04279.321.2 (водно течение, река – държавна собственост – МОСВ) по кадастралната карта на Благоевград. Проектът се намира в стая 218 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

4270

8. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура за имот с нов идентификатор 04279.143.29 по кадастралната карта на Благоевград, образуван от имоти с идентификатори 04279.143.23 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска собственост) и 04279.143.28 (нива – частна собственост) по кадастралната карта на Благоевград, както следва: промяна на предназначението на имот с идентификатор 04279.143.23 по кадастралната карта на Благоевград от „друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в „селскостопански, горски, ведомствен път“; промяна на предназначението на част от имот с идентификатор 04279.143.28 по кадастралната карта на Благоевград от „нива“ в „селскостопански, горски, ведомствен път“ за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.143.28, местност Влашка чука по кадастралната карта на Благоевград. Проектът се намира в стая 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

4271

9. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на кабел НН от съществуващ трафопост в имот с идентификатор 62699.59.153 до имот с идентификатор 62699.14.7 в местността Диновица по кадастралната карта на с. Рилци, община Благоевград, с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 62699.59.153 (пасище, мера – общинска собственост), 62699.59.226 (полски път – общинска собственост), 62699.9.225 (полски път – общинска собственост), 62699.9.176 (полски път – общинска собственост) и 62699.14.234 (полски път – общинска собственост). Проектът се намира в стая 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

4272

10. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изместване на трасе на въздушен ел. провод СрН (20 kV) „Кладенци“ в имот с идентификатор 04279.20.47, местност Под Грамада-Ш.13 по кадастралната карта на Благоевград с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 04279.20.47 (нива – частна собственост) и 04279.20.45 (полски път – общинска собственост) по кадастралната карта на Благоевград. Проектът се намира в стая 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

4273

3. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че със заявление вх. № 9400-444(1)/2.05.2023 г. от X.X. е внесен за разглеждане и процедиране проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с идентификатори 17796.32.143, 17796.32.385, 17796.32.147, ТПТ – урбанизирана, НТП – за стопански двор, и за ПИ с идентификатори 17796.32.145, 17796.32.139, 17796.32.138, 17796.32.150, ТПТ – земеделска, НТП – за стопански двор, по КККР на с. Режанци, за обособяване на УПИ І – „За битови нужди“, УПИ ІІ и УПИ ІІІ – „За безвредни производствени дейности и складови нужди“, в кв. 36, УПИ І и УПИ ІІ – „За безвредни производствени дейности и складови нужди“, в кв. 35, и УПИ ІV – „За безвредни производствени дейности“, в кв. 14. С плана за регулация се обособяват: УПИ І-32.387 – „За битови нужди“, с площ 293 кв. м, УПИ ІІ-32.388 – „За безвредни производствени дейности и складови нужди“, с площ 4385 кв. м, и УПИ ІІІ-32.143 – „За безвредни производствени дейности и складови нужди“, с площ 5545 кв. м в кв. 36; ПИ І-32.137 – „За безвредни производствени дейности“, с площ 232 кв. м и УПИ ІІ-32.150 – „За безвредни производствени дейности и складови нужди“, с площ 1187 кв. м в кв. 35; УПИ ІV-32.385 – „За безвредни производствени дейности“, с площ 2263 кв. м в кв. 14. Урегулира се в улица, ПИ с идентификатор 17796.32.146 с НТП – за местен път, от съществуваща осова точка 65 през новопроектирани осови точки с номера 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509 и 6510, която се явява продължение на улица от РП на с. Режанци. С плана за застрояване: Определя се устройствена зона – Пп (предимно производствена зона), плътност и интензивност със съответните устройствени показатели. Определя се зона на застрояване на новообразуваните УПИ с ограничителни линии на застрояване. Изработеният проект на ПУП – ПРЗ се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Брезник.

4251

78. – Община Генерал Тошево на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV, 1* 1000 kVA с монтаж на трансформатор, 1000 kVA в имот ПИ 36467.220.217, захранен чрез кабелна линия 20 kV от ст. № 85 на извод „Телекомплекс“ от ПС 110/20 kV“, гр. Генерал Тошево, с. Кардам, община Генерал Тошево“ с възложител „Корн Паулард Електрисити“ – ООД. Проектът се намира в общинската администрация – Генерал Тошево, звено АННСР, стая 412, където желаещите могат да се запознаят и да направят възражения в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

4283

79. – Община Генерал Тошево на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Външен (захранващ) водопровод за земеделски нужди от ПИ с идентификатор 36467.220.217 до ПИ с идентификатор 36467.220.49 и ПИ с идентификатор 36467.220.47 по КК на с. Кардам, община Генерал Тошево“ с възложител „Корн Паулард Електрисити“ – ООД. Проектът се намира в общинската администрация – Генерал Тошево, звено АННСР, стая 412, където желаещите могат да се запознаят и да направят възражения в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

4284

730. – Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума, община Годеч, Софийска област, и на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, в поземлени имоти със следните идентификатори: с. Шума: 83466.20.13, 83466.20.15, 83466.20.10, 83466.4.459, 83466.4.461, 83466.33.11, 83466.33.19, 83466.33.12, 83466.33.13, 83466.11.161, 83466.11.144, 83466.11.182, 83466.11.175, 83466.11.152, 83466.11.136, 83466.11.178, 83466.11.149, 83466.11.146, 83466.11.173, 83466.11.133, 83466.11.132, 83466.11.172, 83466.9.356, 83466.3.471, 83466.3.153, 83466.3.471, 83466.3.452, 83466.3.350, 83466.3.453, 83466.10.138, 83466.10.143, 83466.10.142, 83466.10.114, 83466.10.130, 83466.10.115, 83466.10.116, 83466.10.117, 83466.10.128, 83466.10.126, 83466.10.125, 83466.10.124, 83466.10.129, 83466.3.342, 83466.6.237, 83466.6.107, 83466.6.106, 83466.5.247, 83466.5.244, 83466.5.349, 83466.5.324, 83466.5.625, 83466.5.328, 83466.5.342, 83466.5.240, 83466.5.376, 83466.5.329, 83466.5.662, 83466.5.505, 83466.5.504, 83466.2.103, 83466.1.150; гр. Годеч: 15309.159.904, 15309.160.895, 15309.149.191, 15309.149.350, 15309.149.349, 15309.149.347, 5309.149.346, 15309.149.413, 15309.149.587, 15309.149.351, 15309.149.415, 15309.149.594, 15309.149.416, 15309.149.595, 15309.149.417, 15309.149.593, 15309.150.592, 15309.150.596, 15309.152.392, 15309.152.391, 15309.152.390, 15309.152.389, 15309.152.422, 15309.152.423, 15309.152.424, 15309.152.429, 15309.152.451, 15309.160.895, 15309.155.966, 15309.155.267, 15309.155.270, 15309.155.898, 15309.154.265, 15309.160.603, 15309.160.263, 15309.160.262, 15309.160.261, 15309.160.384, 15309.160.383, 15309.160.273, 15309.160.255, 15309.160.254, 15309.160.600, 15309.160.253, 15309.160.598, 15309.160.599. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

4252

57. – Община Димитровград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1082 от 25.05.2023 г. на Общинския съвет – Димитровград, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на част от кв. 179 и 250 и изменение на план за регулация и застрояване на УПИ VIII – за стопанска инициатива, кв. 250, кв. Вулкан, Димитровград, и план за вертикално планиране на новопроектирана улица с о.т. 803, 804, 805, 805а и 805б. Изменя се уличната регулация на улица с о.т. 803, 804 и 805. От о.т. 805 се проектира задънена улица с нови о.т. 805а и 805б. Южно от о.т. 805 улицата е с ширина 12 м, като е съобразена с ширината на одобрената улица с о.т. 803, 804 и 805. Вследствие на направеното изменение се променя уличната регулационна линия на УПИ II, кв. 250. В поземлен имот с идентификатор 21052.1005.105 се проектира уширение, осигуряващо обръщането на автомобилите в обратна посока в съответствие с чл. 81, ал. 1 от ЗУТ, вследствие на което се променя северната улична регулационна линия на УПИ – за залесяване, в кв. 179. С плана за вертикално планиране са описани наклоните, надлъжен и напречен профил на новопроектираната улица. В североизточната част от УПИ VIII – за стопанска инициатива, кв. 250, се образува нов урегулиран поземлен имот УПИ X, кв. 250, с конкретно предназначение „за подстанция“. Останалата част от УПИ VIII – за стопанска инициатива, кв. 250, запазва номера си УПИ VIII, кв. 250. Променя се конкретното предназначение на изменения УПИ VIII, кв. 250, от „за стопанска инициатива“ в „за фотоволтаична централа“. УПИ X – за подстанция, и УПИ VIII – за фотоволтаична централа, кв. 250, ПИ 21052.1013.115, Димитровград, са в устройствена зона Пп – предимно производствена зона. С плана за застрояване се предвижда свободно застрояване с ограничителни линии, както е показано с червени линии и надписи в графичната част на проекта при следните градоустройствени показатели за двата урегулирани поземлени имота: височина 10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) 60%; интензивност на застрояване (Кинт.) 2; минимална озеленена площ (Позел.) 20%; начин на застрояване – е – свободно. Линиите на застрояване са съобразени с контура на съществуващата дървесна и храстова растителност и републикански път III-663. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Димитровград, пред Административния съд – Хасково.

4287

58. – Община Драгоман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПУР при о.т. 51 – о.т. 53, о.т. 52 – о.т. 92, о.т. 86 – о.т. 88, ПУП – ИПР (изменение план за регулация) в обхват на кв. 19, УПИ I и УПИ II и кв. 18, УПИ Х-93, кв. 18, УПИ VI – общ., по плана на с. Чорул, община Драгоман, Софийска област. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Драгоман, стая № 12, и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4255

17. – Община Дряново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИ на ПУП – ПРЗ) за УПИ IV-235 и УПИ V-236 в кв. 25 и УПИ I-235 и УПИ II-243 в кв. 26 от регулационния план на с. Керека, община Дряново. Проектът за ЧИ на ПУП – ПРЗ има за цел обединяването на УПИ IV-235 и УПИ V-236 в нов УПИ X-72 от кв. 25 и урегулирането му по имотни граници, както и обединяването на УПИ I-235 и УПИ II-243 в нов УПИ VI-72 от кв. 26 и урегулирането му по имотни граници. Проектът за ЧИ на ПУП – ПРЗ може да се разгледа в ОбА – Дряново, и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да се направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до ОбА.

4295

7. – Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 979, взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 27.04.2023 г., протокол № 53, е одобрена план-схема за газификация към подробния устройствен план – план за регулация на с. Ръжена, община Казанлък, чрез разпределителни газопроводи с работно налягане 0,5 МРа до 0,002 МРа и диаметри от 32 до 90 от полиетиленови тръби с висока плътност. Жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 215 от ЗУТ.

4224

9. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) 80532.39.17, местност Къра, с начин на трайно ползване (НТП) – „нива“, собственост на X.X., преминаващ през следните ПИ с идентификатори: 80532.47.127 и 80532.38.127, с НТП – „местен път“, публична общинска собственост, и 80532.39.128 – „напоителен канал“, частна общинска собственост, всички в землище с. Черганово, община Казанлък, с дължина на трасето 497,5 м и 995 кв. м сервитут. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

4305

20. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов път КЦМ с приблизителна дължина 700 м, засягащ поземлени имоти с идентификатори: 40467.11.600; 40467.11.1634; 4067.11.1629; 40467.11.1624; 40467.11.499; 40467.11.382; 40467.11.394; 40467.11.198, землище на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

4253

2. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – парцеларен план извън границите на урбанизираната територия (ПУП – ПП) на техническата инфраструктура – въздушна линия 110 kW за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Слатина“ към електропреносна мрежа 110 kW, землище на с. Славяни, ЕКАТТЕ 67060, и землище на с. Слатина, ЕКАТТЕ 67218, община Ловеч. Възложител: „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД. Проектът е на разположение за разглеждане и справки от заинтересуваните лица в сградата на Община Ловеч – стая № 227. В едномесечен срок от датата на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до кмета на община Ловеч.

4315

95. – Община Луковит на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за елемент на техническата инфраструктура, трасе на водопровод през поземлени имоти с идентификатори 20688.79.52, 20688.81.61, 20688.79.66, 20688.79.73, 20688.79.74 и 20688.79.75 по кадастралната карта на с. Дерманци, с цел захранването на мобилен бетонов възел, монтиран в ПИ с идентификатор 20688.79.51. Проектът на ПУП – ПП може да бъде разгледан в отдел РУТОС, стая № 26 на Община Луковит. Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

4286

13. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 112, ал. 2, т. 10 от ЗУТ и Решение № 525, взето с протокол № 12 от 27.10.2022 г., съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Отклонение от разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на община „Марица“, клон 2, за захранване на ПИ 03839.34.174, преминаващ през имоти по КК на с. Бенковски, община „Марица“, област Пловдив“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая № 407, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

4288

4. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Цех за изработка и съхранение на метални изделия с административна част“, в УПИ 040049 – произв. и склад за строит. материали (ПИ с и.д. по КК 06077.40.49), масив 40, местност Казачка, землище с. Браниполе, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06077.40.356, 06077.40.357, 06077.40.554 и 06077.40.557 по кадастралната карта на с. Браниполе, община „Родопи“. Дължина на трасето е 192,22 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4312

5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 20 kV и нова БРУМ (бетонна разпределителна уредба за мерене)“ в ПИ с ид. 53833.8.165 по КК на с. Оризари, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти в землищата на с. Златитрап и с. Оризари, община „Родопи“. Дължина на трасето е 641 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4313

6. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „две жилищни сгради и гараж“ в УПИ 111204 – жил. стр. (ПИ с ид. по КК 47295.111.265), м. Чонето, землище на с. Марково, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.111.97, 47295.111.207 и 47295.111.266 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на трасето е 101,36 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4265

7. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „жилищна сграда“ в ПИ с ид. по КК 03304.25.45, м. Варниците, землище на с. Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.25.18, 03304.25.19, 03304.25.42, 03304.25.43 и 03304.30.168 по кадастралната карта на с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 267,77 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4264

35. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „жилищна сграда“ в УПИ 12.2028 – жил. застр. и гаражи (ПИ с ид. 03304.12.2028), масив 12, местност Грамадите, землище с. Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.12.237 и 03304.12.2029 по кадастралната карта на с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 104,59 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4266

55. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, в УПИ 006096 – общ. и делово обслужване, търговия с промишлени стоки, масив 6, местност Тировете, ПИ с идентификатор 53833.6.196 по КК на с. Оризари, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлен имот с идентификатор 53833.8.26 по кадастралната карта на с. Оризари, община „Родопи“. Дължината на трасето е 183 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4314

57. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „складова база за техника и адм. дейност“ в УПИ 8.88 (ПИ с ид. 53833.8.130) по КК на с. Оризари, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 53833.8.165, 53833.8.167, 53833.8.84, 53833.8.131 и 53833.8.130 по кадастралната карта на с. Оризари, община „Родопи“. Дължината на трасето е 166 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4269

65. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „двуфамилна жилищна сграда и ограда“ в УПИ I-020033 (ПИ с ид. 59032.20.163), масив 20, местност Дотлука, землище с. Първенец, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 59032.20.252 и 59032.20.164 по кадастралната карта на с. Първенец, община „Родопи“. Дължината на трасето е 81,33 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4267

765. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20 kV, монтаж на нов БКТП и кабел 1 kV за захранване на „животновъдна ферма“, с местонахождение: ПИ с ид. по КК 87240.33.477, землище с. Ягодово, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 87240.33.495, 87240.33.477 и 87240.33.415 по кадастралната карта на с. Ягодово, община „Родопи“, като дължината на кабелната линия 20 kV е 49,27 м, а тази на 1 kV – 1,69 м, съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община „Родопи“ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4268

528. – Община Първомай на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) на проектни трасета на кабелна линия 20 kV и уличен водопровод за обект: ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – ПИ № 59080.60.282 и ПИ № 59080.75.1 по КК на гр. Първомай, област Пловдив. Плановете са изложени в общинската администрация – гр. Първомай, стая № 107. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения, предложения и искания по проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до Община Първомай.

4289

14. – Община Русе на основание чл. 30 от ЗПСК обявява, че през май 2023 г. е извършена продажба на 101 940 бр. поименни акции, собственост на Община Русе, представляващи 50 % от капитала на „Сплендид“ – АД, ЕИК 117002971, продадени по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на „Сплендид Русе“ – ЕООД, ЕИК 207053801, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Александровска № 51, с достигната цена в размер 947 022,60 лв., платени на 15.05.2023 г.

4254

7. – Община Сандански на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Външно ел. захранване до имот с идентификатор 20345.9.11, м. Свети Димитър по КККР на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“. Дължината на трасето е 23,86 м, преминава през поземлен имот с идентификатор 20345.29.15 – земеделска територия, с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична собственост на Община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните лица всеки работен ден в определеното приемно време на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

4236

11. – Община Свищов на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в ПИ 80457.113.3 по КККР на землището на с. Червена с трасе от трафопост в ПИ 80457.113.15 до ПИ 80457.113.3 по КККР на землището на с. Червена, през ПИ 80457.84.73 – селскостопански, горски, ведомствен път (общинска собственост), по КККР на землището на с. Червена, община Свищов. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4235

5. – Община Твърдица, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на външно ел. захранване с ел. кабел 20 kV за присъединяване на ФЕЦ в ПИ № 15944.200.7, гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен“. Трасето преминава през следните имоти: ПИ № 15944.1.167 – полски път – публична общинска собственост, ПИ № 15944.200.712 – общинска частна, и ПИ № 15944.200.6 – общинска частна собственост. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в сградата на Община Твърдица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4322

6. – Община Твърдица, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 60, ал. 1 от АПК съобщава, че с Решение № 678, т. 1 от 15.05.2023 г. на Общинския съвет – Твърдица, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за УПИ XV-192, кв. 14 по плана на с. Оризари, община Твърдица, област Сливен, одобрен със Заповед № 326 от 25.05.1984 г. ПУП – парцеларен план преминава през ПИ № 53847.33.469 в землището на с. Оризари, община Твърдица, област Сливен, с НТП – водно течение, река – имот на река Блягорница, с. Оризари, публична държавна собственост. Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Твърдица, пред Административния съд – Сливен, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4323

54. – Община Търговище на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава за изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за кабелна линия за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 53223.30.268 към електроразпределителната мрежа в землището на с. Овчарово, община Търговище, с който са определени местоположение на проектната кабелна линия, сервитутът й и засегнатите имоти. С проектното трасе на кабелна линия се засягат 3 бр. имоти – поземлени имоти, като два от тях са общинска публична собственост, представляващи пътища, и един поземлен имот с НТП – лозе, стопанисван от общината. Общата дължина на трасето е 177,49 м и сервитут 480,63 кв. м. За кабелната линия е определен сервитут съгласно приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, представляващ ивици от двете страни по оста на трасето с широчина 2,00 м. Информация по проекта е поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Актуално/Обявления и уведомления на Община Търговище/Обявления и уведомления на Община Търговище за 2023 г. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1 в сградата на Община Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4292

608. – Община Харманли на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за подземни електропроводи 33 kV (до петнадесет броя кабелни линии 33 kV), оптични кабели и необходимите съоръжения за заземяване – заземител и заземяващ проводник, от ПИ с кадастрални идентификатори: 57434.87.129, 57434.12.169, 57434.12.173, 57434.87.185, 57434.12.189, 57434.12.687, 57434.87.193, 57434.132.145, 57434.12.177, област Хасково, община Харманли, с. Поляново, до ПИ с кадастрален идентификатор 57434.12.182, землище на с. Поляново, община Харманли, в който ще бъде изградена повишаваща подстанция високо напрежение. Изходна точка – фотоволтаична централа в ПИ с кадастрални идентификатори: 57434.87.129, 57434.12.169, 57434.12.173, 57434.87.185, 57434.12.189, 57434.12.687, 57434.87.193, 57434.132.145, 57434.12.177, област Хасково, община Харманли, с. Поляново. Трасето преминава през ПИ с кадастрални идентификатори: 57434.87.187, 57434.12.170 и 57434.12.180, землище на с. Поляново, община Харманли, област Хасково. Крайна точка – ПИ с кадастрален идентификатор 57434.12.182, землище на с. Поляново, община Харманли, област Хасково, в който ще бъде изградена повишаващата подстанция. Сервитутните зони на енергийните обекти извън урбанизирани територии, които попадат в предвижданията на проекта за ПУП – ПП, са с широчина 4 м – по 2 м от двете страни на оста на трасето, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти на места е намалена сервитутната зона по преценка на възложителя – титуляр на сервитутните права, с оглед запазването на трасето в обхвата на селскостопанските пътища и минимално засягане на части имоти или поради техническа невъзможност, което е отразено на приложените чертежи. Общо сервитут – нов 18 915 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в отдел ТУСЕ на Община Харманли и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Харманли.

4290

41. – Община Царево на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 604 от 28.04.2023 г. на ОбС – Царево, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПП (парцеларен план) във връзка с изграждане на обект „Трасе и сервитут на главен водопровод от напорен водоем „Царево“ до разпределителната мрежа на гр. Царево“, като трасето за реконструкция се измества, преминавайки през ПИ 48619.25.968 и 48619.25.969 до навлизане в ПИ 48619.503.22 по КККР на м. Турска казарма, Царево, община Царево. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Царево, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4291

Административният съд – Пловдив, І състав, съобщава, че X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Пловдив, квартал Беломорски, ул. Беломорски № 15, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. Люлякова № 7, чрез пълномощника адвокат X.X. оспорват Решение № 521, прието с протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, обнародвано в ДВ, бр. 101 от 2022 г., с което е одобрен окончателен проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Пловдив, в частта му относно собствения им поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56784.533.363 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Пловдив, за което е образувано адм. д. № 132/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив, за 2022 г., I състав. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя, респективно, че заявителят е собственик на поземлен имот с идентификатор 56784.505.1037, поземлен имот с идентификатор 56784.505.338, поземлен имот с идентификатор 56784.505.361, поземлен имот с идентификатор 56784.505.360, поземлен имот с идентификатор 56784.505.359 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Пловдив. Дело № 132/2023 г. е насрочено за 3.07.2023 г. от 9,30 ч.

4280

Административният съд – София-град, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Софийската градска прокуратура против разпоредбата на чл. 27, ал. 2, изр. 2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставени от Столичната община, по което е образувано адм. д. № 10955/2022 г. по описа на Административния съд – София-град, XIV тричленен състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 9.06.2023 г. от 9,30 ч.

4297

Административният съд – София област, на основание чл. 215 във връзка с чл. 218 от ЗУТ и чл. 188 от АПК съобщава, че в АССО е образувано адм. д. № 498/2023 г. по жалба на „Газтрейд“ – АД, срещу Заповед № РД-02-15-157 от 21.08.2019 г. и Заповед № РД-02-15-198 от 5.11.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството в частта за имоти с идентификатори 38978,8,10; 38978,8,11; 38978,8,13, собственост на дружеството, с искане за обявяването им за нищожни. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат заявление до съда съгласно изискванията за съдържание по чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ. Делото е насрочено за 12.07.2023 г. от 10 ч.

4296

Районният съд – Видин, гражданска колегия, V състав, призовава X.X., роден на 1.01.1971 г. в гр. Свредловск, Руска федерация – ответник по гр. д. № 870/2022 г. по описа на съда, образувано по иск с правно основание чл. 49 от СК, предявен от X.X.X., ЕГН **********, в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в гражданското деловодство на Районния съд – Видин, пл. Бдинци № 1, Съдебна палата, ет. 2, за да посочи съдебен адрес и да получи исковата молба и приложенията към нея. В противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.

4317

Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 20235200100113/2023 г. по описа на съда по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 1521 от 14.02.2023 г. против X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Бел Камен, секция 09, община Якоруда, област Благоевград, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 179 771,70 лв., от което на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

1. Поземлен имот с идентификатор 10450.502.1902 съгласно издадена скица № 15-1168871/27.12.2019 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1214 от 6.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: Велинград, ул. Евридика, без посочен административен номер, област Пазарджик, целият имот с площ 445 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 6103, кв. 163, парцел VII, при съседи: 10450.502.1903, 10450.502.3128, 10450.502.1901, 10450.502.1736, 10450.502.1739, ведно с намиращата се в имота сграда с идентификатор 10450.502.1902.1, с площ 76 кв. м, брой надземни етажи – два, брой подземни етажи: 0, с предназначение: жилищна сграда, която сграда се състои от следните самостоятелни обекти в сграда: 1. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.1902.1.1 съгласно издадена схема № 15-1168871/27.12.2019 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1214 от 6.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: Велинград, ул. Евридика, ет. 1, с предназначение: жилище, апартамент, посочена в данъчната оценка площ 76 кв. м, прилежащите към обекта общи части от сградата: идеални части от общите части на сградата, съгласно чл. 38 от ЗС, брой нива на обекта: 1, ниво 1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10450.502.1902.1.2, стар идентификатор: няма, който самостоятелен обект се намира на първия етаж в сграда с идентификатор 10450.502.1902.1 с брой надземни етажи: 2, с брой подземни етажи: 0, предназначение: жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 10450.502.1902; и 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.1902.1.2 съгласно издадена схема № 15-1168871/27.12.2019 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1214 от 6.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: Велинград, ул. Евридика, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, посочена в данъчната оценка площ 76 кв. м, прилежащите към обекта общи части от сградата: идеални части от общите части на сградата, съгласно чл. 38 от ЗС, брой нива на обекта: 1, ниво 1 – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 10450.502.1902.1.2, стар идентификатор: няма, който самостоятелен обект се намира на втори етаж в сграда с идентификатор 10450.502.1902.1 с брой надземни етажи: 2, с брой подземни етажи: 0, предназначение: жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 10450.502.1902, ведно със сграда с идентификатор 10450.502.1902.2 съгласно издадена схема № 15-1168871/27.12.2019 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1214 от 6.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: Велинград, ул. Евридика, без посочен административен номер, област Пазарджик, със застроена площ 28 кв. м, брой надземни етажи: 1, брой самостоятелни обекти: сграда: няма данни, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, разположена в поземлен имот с идентификатор 10450.502.1902.

2. Мотоциклет, марка „МЗ“, модел „251“, рег. № Е 14 80 К, дата на първоначална регистрация 9.04.1990 г., рама № WF1DEFD524267519, двигател без номер.

3. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ сума в размер общо на 18 071,70 лв., представляваща сбор от пазарната стойност на мотоциклет, марка „МЗ“, модел „250“, рег. № Е 81 06 В, рама № 2532765, двигател № 1533401, на стойност 900 лв. към датата на отчуждаването; 6500 лв. – получен превод през 2018 г. в „Банка ДСК“ – АД, от Байрам Уруч, и 10 671,70 лв. – получен превод през 2019 г. в „Банка ДСК“ – АД, от Байрам Уруч.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 29.09.2023 г. от 9,30 ч. в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата, ул. Хан Крум № 3.

Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието отнемане се иска, в срок до датата на първото съдебно заседание.

4294

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 18 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 4435/2022 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. София, ж. к. Красна поляна І част № 35Б, вх. А, ет. 11, ап. 51, за отнемане на имущество на обща стойност 417 409,56 лв., описано, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, подлежи на отнемане с цена на иска 130 000 лв.:

Поземлен имот с идентификатор 04234.6983.3657 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: с. Бистрица, Столична община, район „Панчарево“, с площ по кадастрална скица 390 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начина на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3657, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 04234.6983.3466, 04234.6983.3458, 04234.6983.3459, 04234.6983.3456, 04234.6983.45, който поземлен имот с идентификатор 04234.6983.3457 съгласно документ за собственост представлява поземлен имот с площ от 390 кв. м, намиращ се в с. Бистрица, Столична община, район „Панчарево“, ул. Кооперативен труд № 10, с проекто-планоснимачен номер 3657 от кадастрален лист Г-13-3-А, от скица-проект за делба на имот с планоснимачен № 1435 по кадастрален лист Г-13-3-А, по цифровия кадастрален регистър на с. Бистрица (VII-27), Столична община, район „Панчарево“, целият с площ от 2152 кв. м, при граници на новообразувания имот: тупиков път с планоснимачен № 3659, ПИ № 3656, ПИ № 3658, при граници на целия имот: ПИ № 2193, ПИ № 3053, ПИ № 2167, ПИ № 1438 и улица Кооперативен труд, за продажната цена в размер на 9500 лв. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 51 000 лв.

Поземлен имот с идентификатор 04234.6983.3656 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: с. Бистрица, Столична община, район „Панчарево“, ул. Кооперативен труд, с площ 390 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3656, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 04234.6983.45, 04234.6983.3657, 04234.6983.3659, 04234.6983.3655, 04234.6983.2193, 04234.6983.58, който поземлен имот с идентификатор 04234.6983.3656 съгласно документ за собственост представлява поземлен имот с площ от 390 кв. м, намиращ се в с. Бистрица, Столична община, район „Панчарево“, ул. Кооперативен труд № 10, с проекто-планоснимачен номер 3656 от кадастрален лист Г-13-3-А, от скица-проект за делба на имот с планоснимачен № 1435 по кадастрален лист Г-13-3-А, по цифровия кадастрален регистър на с. Бистрица (VII-27), Столична община, район „Панчарево“, целият с площ от 2152 кв. м, при граници на новообразувания имот: тупиков път с планоснимачен № 3659, ПИ № 3657, ПИ № 3657, ПИ 3655, ПИ 2193, ПИ № 2167, ПИ № 3053, ПИ № 2167, ПИ № 1438 и улица Кооперативен труд, за продажната цена в размер на 9900 лв. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 37 000 лв.

Поземлен имот – ливада, намираща се в землището на с. Железница, Столична община, район „Панчарево“, местността Милеви кошари – Под къщи, целият с площ от 2,132 дка, представляващ имот № 119168 в землището на с. Железница с ЕКАТТЕ 29159, седма категория, при граници и съседи по скица по документ за собственост: имот № 119169 – нива на н-ци на X.X.X., имот № 000805 – др. селищна тер. на кметство Железница – София, имот № 119163 – нива на н-ци на X.X.X., имот № 119169 – нива на н-ци на X.X.X., имот № 119170 – нива на н-ци на X.X.X., имот № 119171 – нива на временно кметство с. Железница, и имот № 119104 – полски път на кметство Железница – София, заедно с всички подобрения и приращения в имота, който имот съгласно скица № 15-240047/19.03.2019 г., издадена от СГКК – София, представлява поземлен имот – идентификатор 29150.7110.819 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Железница, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-36 от 17.06.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Железница, район „Панчарево“, местност Милеви кошари, площ: 2131 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: 7, стар идентификатор: няма, номер по преходен план: 119168, при съседи: 29150.7110.820, 29150.7110.832, 29150.7110.833, 29150.7110.835, 29150.7110.818, 29150.7110.76, 29150.7110.755, за сумата в размер на 20 000 евро, която сума купувачът е изплатил по банкова сметка на продавача X.X.X. след подписване на нотариалния акт, но преди неговото вписване в Агенцията по вписванията. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 42 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, подлежи на отнемане с цена на иска 287 409,56 лв.:

Сумата в размер на 14 200 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, рама № WBANJ71030CR11462, двигател № 27505800, цвят: тъмносин, с ДКН СА 7680 ХН, с дата на първа регистрация 15.03.2005 г., към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Сумата в размер на 8600 лв., представляваща пазарната стойност на товарен автомобил, марка „Киа“, модел „Сиид“, рама № U5YFF52429L095227, двигател № D4FB8Z111915, сив, с ДКН СА0548НС, с дата на първа регистрация 25.03.2009 г., към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Сумата в размер на 20 500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“, рама № WAUZZZ4F16N021433, двигател № ВАТ004404, цвят сив, с ДКН СВ 2906 АС, с дата на първа регистрация 4.07.2005 г., към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Сумата в размер на 52 400 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „М5“, рама № WBSNB91040B559471, двигател № S85B50A60443994, цвят: черен металик, с ДКН СВ 9555 АС, с дата на първа регистрация 29.09.2006 г., към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Сумата в размер на 16 500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „545 И“, рама № WBANB310X0B078450, двигател № 62В44А54343177, цвят: светлосив металик, с ДКН СВ 0454 АС, с дата на първа регистрация 12.12.2003 г., към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Сумата в размер на 34 100 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Порше“, модел „Кайен Турбо“, рама № WP1ZZZ9PZLA94768, двигател № М485184809249, цвят: черен металик, с ДКН СВ 3426 ВА, с дата на първа регистрация 25.02.2008 г., към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Сумата в размер на 6500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф ГТИ“, рама № WVWEV71K47W084881, двигател № BPY123356, цвят: светлосив металик, с ДКН СВ 2347 ХН, с дата на първа регистрация 1.01.2007 г., към датата на отчуждаване подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Сумата в общ размер на 130 869,56 лв., представляващи изтеглени касово средства, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник за придобиването им.

Сумата в размер на 3740 лв., представляваща извършен превод, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник за придобиването им.

Съгласно Разпореждане № 10353 от 15.05.2023 г. по гр. д. № 4435/2022 г. по описа на СГС, І ГО, 18 състав, съдът определя едномесечен срок считано от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 4435/2022 г. по описа на СГС, І ГО, 18 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.10.2023 г. в 9,10 ч.

4279

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Куадратлон клуб Люлин“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 16.3 от устава свиква редовно общо събрание на своите членове на 5.07.2023 г. от 14 ч. в седалището на сдружението – София, ул. Любен Каравелов № 24, ет. 4, ап. 8, при следния дневен ред: 1. избор на председател; 2. избор на управителен съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдружението събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да са се явили. Всички материали във връзка с общото събрание ще бъдат на разположение на членовете на сдружението на адрес София, ул. Любен Каравелов № 24, ет. 4, ап. 8, считано от 26 май 2023 г.

4318

1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб по динамична стрелба „ВИП Рейсинг“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 10.07.2023 г. от 10 ч. в седалището на сдружението в София, район „Студентски“, бул. Г. М. Димитров № 51, при следния дневен ред: 1. промяна в състава на управителния съвет на Клуб по динамична стрелба „ВИП Рейсинг“; 2. разни.

4326

1. – Управителният съвет на Националното българско дружество по естетична хирургия и естетична медицина – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на членовете си на 29.07.2023 г. в 13 ч. в офиса на дружеството – София, бул. Витоша № 64, при следния дневен ред: 1. отчет за извършената дейност през отчетния период – 2022 г.; 2. обсъждане на работата на дружеството според насоките на тазгодишното общо събрание на СБМС; 3. обсъждане на тематичните срещи за членовете през следващата година; 4. популяризиране на участията във виртуалните международни конгреси и семинарни занятия от наши членове.

4319

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по сомнология“, Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на дружеството (от 25.02.2017 г.) свиква общо събрание на 15.07.2023 г. в 13 ч. в Медицинския университет – Пловдив, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А, сграда 7, 7-а аудитория, при следния дневен ред: 1. откриване и избор на комисии; 2. отчетен доклад; 3. отчет на контролно-ревизионната комисия; 4. разискване и приемане на докладите; 5. избори на: 5.1. председател; 5.2. управителен съвет; 5.3. контролно-ревизионна комисия; 6. други; 7. закриване на ОС.

4342

1. – Управителният съвет на спортен клуб „Айкикен“Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 1.08.2023 г. от 17 ч. в спортна зала „Дунав“ – Русе, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на УС за дейността му през 2022 г.; 2. приемане на промени в устава на сдружението; 3. освобождаване на членове на УС и избор на нови членове на УС. Поканват се членовете на сдружението да вземат участие в събранието. За участие ще бъдат допускани само редовни членове, издължили напълно членския си внос към датата на събранието. Общото събрание ще се счита за проведено законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

4304

Промени настройката на бисквитките