Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 23.VI

  • НАРЕДБА № 8 ОТ 20 ЮНИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г. В СЕКТОРА НА ПЧЕЛАРСТВОТО Виж повече
  • УКАЗ № 93 ОТ 14.06.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БОЯН НЕДЯЛКОВ БЕЛЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛИВАНСКАТА РЕПУБЛИКА Виж повече
  • УКАЗ № 94 ОТ 14.06.2023 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЯСЕН РУМЕНОВ ТОМОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛИВАНСКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. БЕЙРУТ Виж повече
  • УКАЗ № 96 ОТ 16.06.2023 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ РАДОСТИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАНЕ" И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА, СЧИТАНО ОТ 28 ЮНИ 2023 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 99 ОТ 21.06.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ (ДВ, БР. 9 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 28 МАРТ 2019 Г. ЗА НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ, СЪДЪРЖАНИЕТО, ФОРМАТА И ДИЗАЙНА НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ, ПУСКАНИ В ОБРАЩЕНИЕ (ДВ, БР. 29 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 33, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА № 1 ОТ 9.02.2017 Г. ЗА КОНКУРСИТЕ ЗА МАГИСТРАТИ И ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (ДВ, БР. 17 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА МОРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА МОРСКИТЕ РАБОТИ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН(Одобрен с Решение № 272 от 6 април 2023 г. на Министерския Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-18 ОТ 19 ЮНИ 2023 Г. ОТНОСНО ПРОМЯНА НА СЛУЖЕБНИЯ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАЗНАЧАВАНО ЗА СИНДИК В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
Промени настройката на бисквитките