Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 60 от 14.VII

  • УКАЗ № 125 ОТ 07.07.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 7 ЮЛИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 81 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 469 ОТ 7 ЮЛИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 7 ЮЛИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2023 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" - ЕАД Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ДВ, БР. 27 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 20 ЮНИ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ И/ИЛИ ЗАМЪРСЯВАЩИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-06-51 ОТ 27.08.2021 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПРЕВОДАЧЕСКА УСЛУГА НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК (ДВ, БР. 74 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 10.12.2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (ДВ, БР. 98 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ, ВНЕСЕНО ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА 7 АПРИЛ 2023 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПО МЕЖДУНАРОДНИ АРБИТРАЖНИ ДЕЛА Виж повече
Промени настройката на бисквитките