Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 73 от 25.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-129 от 18 август 2023 г.

Със Заповед № РД-02-15-98 от 16.09.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89 в землищата на Ботевград, с. Скравена, с. Новачене и с. Рашково, община Ботевград, област София, и с. Люти дол, с. Типченица, с. Ребърково, с. Дърманци, с. Крета и гр. Мездра, община Мездра, област Враца. Във връзка с конструктивно предложение за частична промяна на проекта, касаещо замяна на проектираните кръгови кръстовища с пътни възли, както и нови решения за реконструкция на мрежи на техническата инфраструктура, отразени с грешно местоположение в действащия ПУП – ПП или нови такива, се налага изменение на ПУП – ПП, одобрен със Заповед № РД-02-15-98 от 16.09.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2, чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 13, т. 2, букви „б“ и „в“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ); заявления с вх. № АУ 13-9/28.04.2023 г., № АУ 13-9(9)/6.07.2023 г. и № АУ 13-9(12)/11.08.2023 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“; Заповед № РД-02-15-45 от 5.05.2021 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – ПП, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; съобщаване на проекта за изменение на ПУП – ПП с обявления в бр. 17 от 1.03.2022 г. и бр. 60 от 29.07.2022 г. на „Държавен вестник“; доказателства за извършено разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 16-7 от 2011 г. на министъра на околната среда и водите; писма изх. № 12-00-1388/3.11.2011 г., № ОВОС-77/20.02.2023 г. и № ОВОС-77/27.04.2023 г. на Министерството по околната среда и водите; становище изх. № СТ-84-221/2.06.2022 г. на Министерството на културата; Решение № КЗЗ-18 от 9.11.2022 г. на Комисията за земеделски земи за утвърждаване на трасе за проектиране на обекта; писмо изх. № 12-7167/8.12.2022 г. от дирекция „Поземлени отношения и комасация“, Министерство на земеделието; Решение № 556 от протокол № 40 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – Мездра; Решение № 211 от 27.10.2022 г. на Общинския съвет – Ботевград; становище изх. № СЗДП 754-2/31.03.2022 г. от „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца; становище рег. № 1983пс-17, екз. № 2/14.06.2023 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; писмо рег. № 05-00-8/14.03.2022 г. от Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, Министерство на отбраната; писмо рег. № 578500-2183, екз. № 2/18.03.2022 г. от дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, Министерство на вътрешните работи; писмо рег. № 12 266, екз. 2/16.02.2022 г. от Държавна агенция „Разузнаване“; писмо рег. № Д-689, екз. 2/4.03.2022 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“; писмо изх. № ЦУ-ЕСО-5273#1/19.05.2023 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писма изх. № 1204515348/25.02.2022 г. и № 1204515416/28.02.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо от 17.05.2023 г. от „Еколекс“ – ООД; писмо изх. № БТГ-24-00-354(3)/9.06.2023 г. от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № 066/17.05.2023 г. от „Балкангаз 2000“ – АД; писмо изх. № ЖИ-22823/25.05.2023 г. от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“; писма изх. № СКЗЗВ-02-28(1)/11.03.2022 г. и № СКЗЗВ-02-28(3)/20.06.2023 г. от Басейнова дирекция „Дунавски район“; писмо изх. № АД-12-09-1#2/17.05.2023 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, Централно управление; писмо изх. № ТО-04-4/23.03.2022 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – София; становище изх. № 0401-13(1)/22.05.2023 г. от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, гр. Враца; съгласувателно писмо с рег. № ДАЕУ-2342/17.02.2022 г. от Държавна агенция „Електронно управление“; съгласувателно становище № 12-00-33/8.03.2022 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД; писмо с изх. № OUTd1841/19.05.2023 г. от „А1 България“ – ЕАД; писмо изх. № TI 49661/16.02.2022 г. от „Цетин България“ – ЕАД; Здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план (устройствена схема) изх. № РД-259-4/22.02.2022 г. на директора на Регионалната здравна инспекция – Враца; Здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план (устройствена схема) с изх. № АУ-259-39-1/21.02.2022 г. на директора на Регионалната здравна инспекция – Софийска област; писмо изх. № 141/26.05.2023 г. от „Геозащита“ – ЕООД – клон Перник; писмо изх. № РД-09-72/25.05.2023 г. от „Геозащита Плевен“ – ЕООД; удостоверения за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, издадени от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Софийска област, и СГКК – Враца; протоколи № УТАТУ-01-02-11 от 25.05.2023 г. и № УТАТУ-01-02-16 от 20.07.2023 г. от заседания на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ); писмо изх. № 90-03-802(9)/11.08.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, издадено на основание § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища и Решение на Министерския съвет № 325 от 19.05.2011 г., с което „Участък от път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ е обявен за национален обект и обект с национално значение, одобрявам проект за изменение на ПУП – ПП за обект: „Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89, в землищата на гр. Мездра, с. Крета, с. Дърманци, с. Ребърково, с. Типченица и с. Люти дол, община Мездра, област Враца, с. Рашково, с. Новачене, с. Скравена и Ботевград, община Ботевград, Софийска област, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

При реализацията на проекта да бъдат стриктно спазвани изискванията, поставени от администрации и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповедта да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

Министър: А. Цеков

6543

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-56 от 11 август 2023 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:

1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на множествена склероза с лекарствени продукти, модифициращи хода на болестта в извънболничната помощ“.

2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при наследствена фамилна амилоидоза с невропатия в извънболничната помощ“.

3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение в ранен и късен амбулаторен стадий на прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен в извънболничната помощ“.

4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на активна болест на Crohn и улцерозен колит над 18-годишна възраст в извънболничната помощ“.

5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит над 18-годишна възраст в извънболничната помощ“.

За председател на Надзорния съвет: Т. Воденичаров

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

6551

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1444 от 27 юли 2023 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1327 от 27.04.2023 г. (ДВ, бр. 47 от 2023 г.) Общинският съвет – Велико Търново, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер на 82 000 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот, със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 10447.512.38 по КККР на гр. Велико Търново, за който имот е отреден УПИ Х – „за производствени и складови дейности“, от кв. 170 по ПУП на гр. Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер на 8200 лв.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародването на това решение в „Държавен вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 24 600 лв. Депозитът се внася по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена заедно с дължимия ДДС и сключването на договор за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена (без ДДС), срок за издължаване на остатъка от продажната цена – до 12 месеца считано от датата на сключване на договора, на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца считано от предходната вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

8. Документи за участие в търга се подават в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен ден.

11. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Общинския съвет – Велико Търново.

Председател: В. Спирдонов

6500

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-138 от 17 август 2023 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за територии в област Габрово, както следва:

Землище на с. Враниловци, община Габрово, област Габрово, поземлени имоти с идентификатори ПИ № 12168.27.172 и ПИ № 12168.27.173.

Жалби срещу одобрения план заинтересованите лица могат да подават чрез областния управител – Габрово, пред районния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта.

В тридневен срок от издаването й настоящата заповед да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и след обнародването й да се разгласи по реда на § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ.

Областен управител: М. Башева-Венкова

6550

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

ЗАПОВЕД № РД-10-335 от 14 август 2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на Решение № 688 от 13.12.2022 г. на Общинския съвет – Павел баня, отразено в протокол № 38 от 13.12.2022 г., и във връзка с чл. 311, ал. 1 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО нареждам:

1. X.X. градина „Детелина“, с. Горно Сахране, с ЕИК 000801304, със седалище и официален адрес: с. Горно Сахране, ул. Розова долина № 12, чрез отделяне на филиала в с. Долно Сахране и обособяването му в самостоятелна детска градина „Приказен свят“, с. Долно Сахране, ул. Христо Ботев № 4, считано от 1.09.2023 г.

2. Наименование и официален адрес: Детска градина „Приказен свят“, с. Долно Сахране, ул. Христо Ботев № 4.

3. Адрес на сградата, в която ще се осъществява обучението и възпитанието на децата: с. Долно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора, ул. Христо Ботев № 4.

4. Брой на децата, които ще се обучават: 28 деца.

5. Задължителната документация на ДГ „Детелина“, филиал с. Долно Сахране, и наличният инвентар се приемат за управление и стопанисване от ДГ „Приказен свят“, с. Долно Сахране.

6. Трудовите правоотношения с персонала на ДГ „Детелина“, филиал с. Долно Сахране, да бъдат уредени при условията и реда на чл. 91 и 123 от КТ.

7. Директорът на ДГ „Приказен свят“ извършва всички необходими дейности и процедури, произтичащи от ЗПУО и всички прилежащи нормативни документи.

Кмет: И. Бесоолу

6491

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 226 от 26 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, решения по т. 1, протокол № 32 от 1.10.2021 г., т. 1, протокол № 26 от 31.08.2022 г. и т. 1, протокол № 33 от 17.11.2022 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, предвид изложените в предложение с вх. № 23-XI-295 от 20.07.2023 г. фактически основания Общинският съвет – Пловдив, реши:

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част на Решение № 521 (ДВ, бр. 101 от 2022 г.), взето с протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, като устройствена зона Смф в модул З-2, разположена между: улица III клас – 2+2 от север, устройствена зона Жс в модул З-1 и терен Тз от изток, терен Тз от юг и улица III клас – 2+2 от запад, да се чете устройствена зона Смф1 по зачертаванията и надписите в зелен цвят.

В останалата си част Решение № 521, взето с протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, остава непроменено.

На основание чл. 62, ал. 2, изречение трето от АПК във връзка с чл. 127, ал. 6, изречение второ от ЗУТ настоящото решение да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува в Единния публичен регистър по чл. 5а от ЗУТ.

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заинтересованите лица по чл. 127, ал. 13 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния съд – Пловдив.

Председател: Ал. Държиков

6490

 

ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 304 от 13 юли 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ след проведено гласуване Общинският съвет „Марица“ одобрява проекта за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, касаещо разширение на структурна единица Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона), включващо поземлен имот с идентификатор № 35300.3.150 по кадастралната карта на с. Калековец, община „Марица“, област Пловдив, съгласно приложения проект.

Председател: Г. Трендафилова

6478

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № 10-00-1654 от 18 август 2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решение № 176 от 30.03.2020 г. на Общинския съвет – Стара Загора, откривам Общинска детска градина № 9 „Липа“, както следва:

1. Наименование – детска градина № 9 „Липа“ със седалище и официален адрес: гр. Стара Загора, ул. Майор X.X. № 172.

2. Адрес на сградата, в която ще се осъществява обучението: гр. Стара Загора, ул. Майор X.X. № 172.

3. Предучилищното образование ще се осъществява при целодневна организация.

4. Учебна година, от която се открива Общинска детска градина № 9 „Липа“, е учебната 2023/2024 г.

5. Броят на децата, които ще се възпитават, социализират, обучават и отглеждат в детската градина, е 100, разпределени в четири възрастови групи.

6. В детската градина е изградена достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности.

7. Финансирането на Общинска детска градина № 9 „Липа“ се извършва при спазване на държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности чрез бюджета на Община Стара Загора.

8. Обща численост на персонала – 22 щатни бройки, от които педагогически персонал – 10 щатни бройки и непедагогически персонал – 12 щатни бройки.

9. Издадено е становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност/сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност рег. № 742300730/17.08.2023 г.

10. Акт за публична общинска собственост № 21111/18.08.2023 г.

На основание чл. 29, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование настоящата заповед следва да се обнародва в „Държавен вестник“. Общинска детска градина № 9 „Липа“ придобива статут на юридическо лице считано от датата на обнародването на настоящата заповед.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на X.X. – заместник-кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности“.

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Кмет: Ж. Тодоров

6507

44. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-67 от 18.08.2023 г. за обект: „Път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, част от АМ „Европа“ от км 32+447.20 до км 48+903, подучастък от км 32+447.20 до км 39+600“, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). На основание чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6587

1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 5.87 (78361.5.793), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6510

2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 20.24 (22277.20.618), намиращ се в землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6511

3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 38.29 (78361.38.748), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6512

4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 19.47 (22277.19.687), намиращ се в землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6513

5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 19.48 (22277.19.688), намиращ се в землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6514

6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. (Танков), собственик на имот с идентификатор 41.66 (78361.41.737), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6515

7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. (Танков), собственик на имот с идентификатор 39.50 (78361.39.662), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6516

8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 19.47 (22277.19.687), намиращ се в землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6517

9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 10.62 (78361.10.750), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6518

10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 10.19 (22277.10.19), намиращ се в землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6519

11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 10.67 (22277.10.622), намиращ се в землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6520

12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 38.12 (78361.38.747), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6521

13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. (Танков), собственик на имот с идентификатор 41.66 (78361.41.737), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6522

14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 20.24 (22277.20.618), намиращ се в землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6523

15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. и на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 41.68 (78361.41.739), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6524

16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X. (Танков), собственик на имот с идентификатор 41.66 (78361.41.737), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6525

17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 10.62 (78361.10.750), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6526

18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 35.32 (78361.35.792), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6527

19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X.-X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 38.12 (78361.38.747), намиращ се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6528

20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 8.53 (78361.8.591); 35.26 (78361.35.786); 42.5 (78361.42.836), намиращи се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6529

21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имоти с идентификатори 8.53 (78361.8.591); 35.26 (78361.35.786); 42.5 (78361.42.836), намиращи се в землището на с. Ценово, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6530

22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 49.2 (22277.49.588), намиращ се в землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6531

23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+500 до км 76+040 в участък „Обход на гр. Бяла от км 49+497 до км 58+122, от км 59+253 до км 65+435 и от км 65+435 до км 69+696, на територията на община Ценово, област Русе“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., наследник на X.X.X., собственик на имот с идентификатор 49.2 (22277.49.588), намиращ се в землището на с. Долна Студена, община Ценово, област Русе, за постановяването на Решение № 434 от 15.06.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават за държавна нужда имоти и части от имоти – частна собственост. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6532

87. – Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, за заемане на академичната длъжност професор – двама, по научната специалност „Ортодонтия“ за нуждите на катедра „Ортодонтия“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. X.X. № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

6498

9. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 618 на СОС по протокол № 80 от 13.07.2023 г. е одобрен подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І и ІІ от кв. 35 на м. Хиподрума; ПИ с кадастрални идентификатори 68134.204.114 и 68134.204.113 от КККР на район „Красно село“ – СО, за създаване на нови УПИ І – „за парк“, от кв. 35, който е изложен в Район „Красно село“ – СО. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Красно село“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

6499

24. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на част от ул. Иван Михайлов от о.т. 9а – о.т. 9 – о.т. 10 – о.т. 11 – о.т. 12 – о.т. 13 по плана на кв. Грамада, Благоевград, до кръстовище при о.т. 1 по плана на ж.к. Запад, Благоевград, за предвиждане на ново кръгово кръстовище при о.т. 1 по плана на ж.к. Запад, Благоевград, и пътен надлез с нови о.т. 11а – о.т. 11б – о.т. 11д – о.т. 13в – о.т. 13г – о.т. 1б – о.т. 1а над жп линия при кв. Грамада, Благоевград. Проектът се намира в стая 218 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

6492

4. – Община Карлово на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1362, взето с протокол № 61 от 14.08.2023 г., е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на електропровод ВЕЛ 110 kV от подстанция „ФЕЦ Карлово“ в УПИ 10.719 – „фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електрическа енергия и електрическа подстанция“, в землището на с. Дъбене до подстанция „Карлово I“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.37.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда трасето на електропровод ВЕЛ 110 kV от подстанция „ФЕЦ Карлово“ в УПИ 10.719 – „фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електрическа енергия и електрическа подстанция“, в землището на с. Дъбене до подстанция „Карлово I“ в ПИ с идентификатор 36498.37.113 по КККР на гр. Карлово да се прокара през поземлени имоти, както следва: 1. с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив: 24241.10.706, 24241.320.317, 24241.320.318, 24241.330.1, 24241.330.2, 24241.330.3, 24241.330.5, 24241.330.7, 24241.330.9, 24241.330.11, 24241.330.13, 24241.330.15, 24241.330.17, 24241.330.19, 24241.330.21, 24241.330.23, 24241.330.25, 24241.330.28, 24241.330.30, 24241.330.332, 24241.330.334, 24241.330.336, 24241.330.338, 24241.330.367, 24241.330.372, 24241.330.477, 24241.330.478, 24241.330.503, 24241.330.504, 24241.330.626, 24241.330.671, 24241.330.672, 24241.330.678, 24241.330.679, 24241.330.683, 24241.330.684, 24241.330.685, 24241.330.686, 24241.330.687, 24241.330.688, 24241.330.689, 24241.330.690, 24241.330.691, 24241.330.692, 24241.330.693, 24241.330.735, 24241.330.736 и 24241.330.737 по КККР на с. Дъбене; 2. гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив: 36498.37.113, 36498.39.2, 36498.39.3, 36498.39.4, 36498.39.5, 36498.39.6, 36498.39.7, 36498.39.8, 36498.39.9, 36498.39.10, 36498.39.11, 36498.39.12, 36498.39.13, 36498.39.17, 36498.39.155, 36498.39.202, 36498.46.1, 36498.46.2, 36498.46.3, 36498.46.4, 36498.46.5, 36498.46.6, 36498.46.7, 36498.46.10, 36498.46.11, 36498.46.13, 36498.46.15, 36498.46.17, 36498.46.21, 36498.46.26, 36498.46.27, 36498.46.28, 36498.46.29, 36498.46.30, 36498.46.31, 36498.46.176, 36498.47.2, 36498.47.6, 36498.47.8, 36498.47.12, 36498.47.13, 36498.47.14, 36498.47.17, 36498.47.18, 36498.47.19, 36498.47.22, 36498.47.26, 36498.47.27, 36498.47.28, 36498.47.31, 36498.47.32, 36498.47.34, 36498.47.37, 36498.47.39, 36498.47.40, 36498.47.41, 36498.47.167, 36498.48.5, 36498.48.8, 36498.48.10, 36498.48.11, 36498.48.13, 36498.48.14, 36498.48.15, 36498.48.16, 36498.48.17, 36498.48.18, 36498.48.19, 36498.48.20, 36498.48.29, 36498.48.30, 36498.48.33, 36498.48.34, 36498.48.35, 36498.48.191, 36498.49.192, 36498.50.1, 36498.50.2 и 36498.50.6 по КККР на гр. Карлово; с ПУП – ПП се предвижда също разположението на 19 броя стоманорешетъчни стълбове, поддържащи ВЕЛ 110 kV, както и съответните им стоманобетонни фундаменти, предвидени да се разположат в поземлени имоти, както следва: 3. с. Дъбене, ЕКАТТЕ 24241, община Карлово, област Пловдив: 24241.10.706, 24241.330.5, 24241.330.15, 24241.330.17, 24241.330.28, 24241.330.332, 24241.330.367, 24241.330.372, 24241.330.678, 24241.330.690 и 24241.330.691 по КККР на с. Дъбене; 4. гр. Карлово, ЕКАТТЕ 36498, община Карлово, област Пловдив: 36498.39.9, 36498.39.10, 36498.39.12, 36498.46.3, 36498.46.7, 36498.46.21, 36498.46.28, 36498.47.6, 36498.47.14, 36498.47.17, 36498.47.26, 36498.47.40, 36498.48.10, 36498.48.11 и 36498.48.30 по КККР на гр. Карлово, съгласно нанесените цветови означения и коти в черно на графичната част на ПУП – ПП. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6539

55. – Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе на път за транспортното обслужване на ПИ 17680.8.36, местност Динката по КККР на землището на с. Грамаждано, община Кюстендил. Трасето започва от второстепенна улица с идентификатор 41112.504.1202 по КК на гр. Кюстендил и обхваща части от имоти 41112.50.148, землище гр. Кюстендил, 17680.27.19, 17680.8.55 и 17680.8.29, землище с. Грамаждано, и достига до западната граница на имота на възложителите X.X.X. и X.X.X.. Проектът може да бъде разгледан в стая № 19 на ет. 1 в сградата на общинската администрация – Кюстендил. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

6485

53. – Община Павликени на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните лица, че е изработен проект за обект: подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – ел. кабел 20 kV за трасе от УПИ I – „за производствени и складови дейности“, в кв. 79 по ПУП на с. Бутово до ПИ № 07123.48.34 по КККР на с. Бутово, община Павликени, област Велико Търново, с възложител „Слънце Бутово“ – АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Уста Кольо Фичето № 25б, ЕИК 207436380. В УПИ I – „за производствени и складови дейности“, в кв. 79 по ПУП на с. Бутово възложителят ще изгражда фотоволтаична електрическа централа с предоставена мощност 49,9 МW на два етапа – 26 MW+23,9 MW. За присъединяване на централата към енергоразпределителната мрежа се предвижда полагане на кабел 20 kV, подземно, от имота на възложителя – УПИ I до ПИ 07123.48.34, също собственост на възложителя, където се предвижда изграждането на нова повишаваща подстанция СрН/110 kV. Кабелът ще се положи в изкоп 1,2/0,4 м. Предвижда се трасето да започва от северозападната улична регулация на имота на възложителя – УПИ I. Оттам по съществуващо мостово съоръжение кабелът ще премине на северозапад през съществуващо дере. Оттам в западна посока ще се положи южно от съществуващата асфалтова улица до достигането на жп линия Левски – Павликени – ПИ 07123.888.22. Там се предвижда кабелът да премине под жп линията чрез хоризонтален сондаж. Западно от жп линията съществуващият асфалтов път също ще се премине чрез сондиране. Оттам в западна посока кабелът ще се положи в улица по регулация, която не е изградена с трайна настилка. Предвижда се в западна посока да премине в северната част на улица с о.т. 47 – о.т. 51, без да се засягат изградени тротоари и огради. При достигане на о.т. 51 кабелът тръгва в южна посока, излизайки извън урбанизираната територия на с. Бутово, по полски път – ПИ 07123.124.3. Оттам в западна посока само по полски пътища, собственост на Община Павликени, и достига до северната граница на ПИ 07123.48.43. Предвижда се сервитут около 2,1 м – 0,6 м от едната страна и 1,5 м от страната за обслужване в урбанизираната територия, и по 2 м осово извън урбанизираната територия. Общата дължина на новопроектираното трасе е 3467,55 м. При разработката са спазени ЗУТ, Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове. В едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

6506

73. – Община Петрич на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 1220 от 19.07.2023 г. на ОбС – Петрич, са одобрени подробни устройствени планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за трасе на външно ел. захранване и трасе на външен водопровод до имот с идентификатор 56126.187.12 в м. Айран бунар по КК на землище на гр. Петрич, засягащи следните общински имоти: за ел. трасето за външно ел. захранване: ПИ с идентификатор 56126.187.50 с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост; ПИ с идентификатор 56126.187.52 с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост; ПИ с идентификатор 56126.189.50 с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост; ПИ с идентификатор 56126.189.103 с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост; и ПИ с идентификатор 56126.189.1 с НТП – „нива“ – общинска публична собственост; за трасе на външен водопровод: ПИ с идентификатор 56126.187.52 с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост; ПИ с идентификатор 56126.171.54 с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост; ПИ с идентификатор 56126.171.55 с НТП – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – общинска публична собственост. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица, собственици на имоти, засегнати от трасетата и сервитутите към тях, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред Административния съд – Благоевград.

6505

Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 35, ал. 1, т. 9, 16 и 17 и чл. 47 от Наредба № 1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене, приета с Решение № 21 от 29.12.2003 г. на Общинския съвет – Черноочене, съответно и против приложение № 9, т. 9, 16 и 17 и приложение № 10, т. V – други, т. 14 от същата Наредба № 1 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Черноочене. По оспорването е образувано адм. д. № 311/2023 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 1.11.2023 г. от 10,30 ч.

6497

Плевенският окръжен съд призовава ответника Аминат Рошел Симоне Апампа, гражданин на Великобритания, роден на 18.03.1995 г., притежаващ паспорт от Обединеното кралство № 521043592, валиден до 14.07.2024 г., да се яви в канцеларията на Плевенския окръжен съд в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея по заведено от „Обединена българска банка“ – АД, гр. София, гр. д. № 232/2023 г. по описа на Плевенския ОС, с предмет – иск с правно основание чл. 432, ал. 1 ТЗ във връзка с чл. 79 от ЗЗД и иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД, за присъждане на сумата в общ размер на 90 121,11 лв., за отговор по чл. 131 от ГПК по гр. д. № 232/2023 г. по описа на Плевенския окръжен съд. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

6496

Районният съд – Ловеч, гражданска колегия, IV състав, по гр. д. № 228/2023 г. поканва държателя на ценната книга, представляваща 480 880 (четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин и осемдесет) броя налични поименни акции с номинална стойност от по 1 (един) лв., на обща номинална стойност от 480 880 (четиристотин и осемдесет хиляди осемстотин и осемдесет) лв., собственост на „Булпаркет“ – ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Ловеч, ул. Бяло море № 11, представлявано от управители: X.X.X. и X.X.X., представляващи 33 % от капитала на търговско дружество „Хармония груп“ – АД, ЕИК 204005889, седалище и адрес на управление в гр. Ловеч, ул. Бяло море № 11, представлявано от управители: X.X.X. и X.X.X., да заяви своите права най-късно до посочения в заповедта ден на заседанието на съда – 30.11.2023 г., 13 ч., за произнасянето по обезсилването с предупреждение, че ако не стори това, гореописаната ценна книга ще бъде обезсилена.

6495

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

14. – Управителният съвет на СНЦ „Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на дружеството свиква общо събрание на членовете на 26.09.2023 г. (вторник) в 17 ч. в зала „Берьозка“ на ул. Иван Вазов № 25, Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2022 г.; 2. финансов отчет за 2022 г.; 3. приемане на бюджет за 2023 г.; 4. приемане плана за дейността за 2023 г. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6501

Промени настройката на бисквитките