Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 77 от 8.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-64 от 30 август 2023 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 4а и чл. 45, ал. 31 от Закона за здравното осигуряване и § 12, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. във връзка с докладна записка квх. № НС-01-00-113/30.08.2023 г. от управителя на НЗОК Надзорният съвет реши:

1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК и Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК.

2. Механизмът и Методиката по т. 1 са изготвени и приети съобразно средствата за зравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.).

3. В изпълнение на чл. 45, ал. 31, изр. последно от Закона за здравното осигуряване управителят на НЗОК следва да обнародва в „Държавен вестник“ Механизма и Методиката по т. 1.

Председател на Надзорния съвет: М. Околийски

Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) С Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК („Механизма за 2023 г.“) се определят:

1. условията и редът за определяне от Надзорния съвет на НЗОК на условни бюджети за лекарствените продукти от всеки ред по чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.) – ред 1.1.3.5.3.1, ред 1.1.3.5.3.2 и ред 1.1.3.5.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. от ЗБНЗОК за 2023 г., за всяко от тримесечията на 2023 г. (за първото, второто, третото и четвъртото тримесечие на 2023 г.) съобразно предвидените средства в ЗБНЗОК за 2023 г. за календарната 2023 г. за лекарствените продукти от съответните редове;

2. условията и редът за установяване на превишение на:

а) условните бюджети по т. 1 за лекарствените продукти от всеки от посочените редове на чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2023 г. за третото, респ. за четвъртото тримесечие на 2023 г.;

б) годишните (за календарната 2023 г.) бюджети за лекарствените продукти от всеки от посочените редове на чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2023 г.; предвидените средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1, ред 1.1.3.5.3.2 и ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г. формират годишните бюджети за тези лекарствени продукти;

3. параметрите, които се изследват и анализират, както и условията, редът и критериите за установяване начина на формиране на превишението на условните и на годишните бюджети (участието на отделните лекарствени продукти с техните притежатели на разрешения за употреба (ПРУ), разходите на НЗОК за тях, критериите за тяхното групиране в подгрупи, критериите за установяване на надвишения в отделните подгрупи и др.);

4. условията, редът и начинът за определяне на сумите, подлежащи на директно възстановяване от отделните ПРУ/техните упълномощени представители за Република България (УП) на лекарствените продукти, чиито разходи са формирали превишаването за третото, респ. за четвъртото тримесечие на 2023 г.;

5. условията и редът за извършване на междинно и годишно компенсиране, както и годишно изравняване за календарната 2023 г. с цел определяне:

а) наличие/липса на годишно (за календарната 2023 г.) превишаване на общия размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в ЗБНЗОК за 2023 г.;

б) окончателните годишни (за календарната 2023 г.) суми, подлежащи на директно възстановяване от отделните ПРУ/УП, при наличие на годишно превишаване на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в ЗБНЗОК за 2023 г.

(2) За постигане целта на закона – устойчивост на бюджета на НЗОК чрез пълно възстановяване на НЗОК на превишението на бюджетните средства за лекарствени продукти, както и изпълнение на функцията на компенсаторна мярка по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за 2023 г. се прилагат:

1. текущо, за отделните тримесечия на 2023 г.:

а) за първото и за второто тримесечие на 2023 г. при превишаване на условните бюджети на лекарствените продукти за тези тримесечия, определени съгласно ал. 1 – прилагат се Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г. (Механизмът за 2022 г.), приет от Надзорния съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-27 от 18.03.2022 г. (ДВ, бр. 26 от 2022 г.), и Методиката за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2022 г., приета с Решение № РД-НС-04-28 от 18.03.2022 г., (ДВ, бр. 26 от 2022 г.);

б) за третото тримесечие на 2023 г. при превишаване на условните бюджети на лекарствените продукти за това тримесечие, определени съгласно ал. 1 – прилага се Механизмът за 2022 г. и методиката по прилагането му за месец юли 2023 г., а за месеците август и септември 2023 г. – настоящият Механизъм за 2023 г. и методиката за прилагането му; след прилагането на механизма за третото тримесечие на 2023 г., се извършва междинно компенсиране, в случай че са налице условията по чл. 7;

в) за четвъртото тримесечие на 2023 г. при превишаване на условните бюджети за това тримесечие, определени съгласно ал. 1 – прилага се настоящият Механизъм за 2023 г. и методиката за прилагането му;

2. за календарната 2023 г. – Механизмът за 2023 г., при извършване на годишно компенсиране, както и на годишно изравняване на разходите на НЗОК за цялата календарна 2023 г. при условията на ал. 3.

(3) На годишна база (за календарната 2023 г.) Механизмът за 2023 г. и методиката по прилагането му се прилагат, ако общите разходи на НЗОК за всички лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК, превишават целевите бюджетни средства за 2023 г. за лекарствени продукти, посочени като общ размер в чл. 2, ал. 4 по-долу, като се отчита и делът от резерва при решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО.

(4) Приложимостта на Механизма за 2022 г. и методиката за прилагането му за периода от 1.01.2023 г. до приемането на ЗБНЗОК за 2023 г., т.е. за първото и за второто тримесечие на 2023 г., както и за месец юли 2023 г., е на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ, бр. 104 от 30.12.2022 г.).

(5) Поради установената текуща приложимост на Механизма за 2022 г. и на Механизма за 2023 г. на тримесечие, както и поради пълната идентичност на двата механизма като правила и начини на действие и изчисление, за лекарствените продукти от всеки ред – по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1, ред 1.1.3.5.3.2 и ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г., се определя условен бюджет за цялото трето тримесечие на 2023 г. При превишаването на условния бюджет за това тримесечие се задействат Механизмът за 2022 г. и Механизмът за 2023 г. като единна система, а не поотделно за месеците, през които съответно са приложими посочените механизми (за месец юли 2023 г. – Механизмът за 2022 г., за месеците август и септември 2023 г. – Механизмът за 2023 г.).

Чл. 2. (1) Притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, или техните УП възстановяват общо на НЗОК:

1. текущо, по тримесечия на 2023 г.:

а) превишението на условния/те бюджет/и на съответните лекарствени продукти за първото и/или за второто тримесечие на 2023 г., установено при прилагане на Механизма за 2022 г., и

б) превишението на условния/те бюджет/и на съответните лекарствени продукти за третото и/или четвъртото тримесечие на 2023 г., установено при прилагане на Механизма за 2023 г.;

2. на годишна база (за календарната 2023 г.) в резултат на извършване на годишно компенсиране и годишно изравняване при условията на този акт (Механизма за 2023 г.) – положителната разлика между окончателно установеното по основание и размер превишение на определените целеви средства за лекарствени продукти в ЗБНЗОК за 2023 г., като се отчита и делът на резерва при решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО, и тримесечните превишения; при отрицателна разлика НЗОК възстановява на ПРУ/техните УП надплатените суми.

(2) Конкретните суми, подлежащи на директно плащане (възстановяване) на НЗОК от отделните ПРУ/УП за техните лекарствени продукти, които конкретни суми формират превишението/ята по ал. 1, т. 1 или положителната разлика по ал. 1, т. 2, се определят при условията и по реда на Механизма за 2022 г., респ. на Механизма за 2023 г. Възстановяването се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО – Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10).

(3) На годишна база възстановяването е в пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени продукти над определените целеви средства в ЗБНЗОК за 2023 г. общо за трите групи лекарствени продукти по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1, ред 1.1.3.5.3.2 и ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г.

(4) Определените в ЗБНЗОК за 2023 г. целеви средства за календарната 2023 г. за заплащане на лекарствени продукти са в общ размер 1 700 767 000 лв., получен като сбор от целевите бюджетни средства за отделните групи лекарствени продукти, както следва:

1. целевите средства за лекарствените продукти по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1 от ЗБНЗОК за 2023 г. в размер 601 000 000 лв.;

2. целевите средства за лекарствените продукти по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.2 от ЗБНЗОК за 2023 г. в размер 335 767 000 лв.;

3. целевите средства за лекарствените продукти по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г. в размер 764 000 000 лв.

(5) При актуализация на ЗБНЗОК за 2023 г. в частта му относно размера на средствата за лекарствени продукти възстановяването по ал. 3 е в пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени продукти над актуализираните параметри по ал. 4.

(6) При решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО за използване на средства от резерва на НЗОК за съответна/съответни група/групи лекарствени продукти възстановяването по ал. 3 е в пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени продукти над целевите бюджетни средства за календарната 2023 г. по ал. 4, завишени със средствата от резерва.

(7) В случаите по ал. 5 и 6 Надзорният съвет на НЗОК актуализира съответните условни бюджети за тримесечие/тримесечия на 2023 г., както и съответните годишни бюджети.

Раздел II

Обхват

Чл. 3. Механизмът за 2023 г. се прилага:

1. за всички лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6, т. 1 (приложение № 1 на ПЛС) от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), заплащани напълно или частично от НЗОК, за домашно лечение на територията на страната;

2. за всички лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 (приложение № 2 на ПЛС) от ЗЛПХМ и заплащани от НЗОК в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги;

3. има действие спрямо всички ПРУ на лекарствените продукти по т. 1 и 2 и техните УП при наличие на основанията и условията, установени в него;

4. за месеците август и септември от третото тримесечие, както и за четвърто тримесечие на 2023 г., а за цялата 2023 г. – при извършване на междинно компенсиране, годишно компенсиране и годишно изравняване на сумите, подлежащи на директно плащане на НЗОК за цялата 2023 г., съобразно установеното на годишна база превишаване на бюджетните средства на НЗОК за лекарствени продукти за цялата 2023 г.

Чл. 4. (1) За прилагането през 2023 г. на Механизма за 2022 г. и на Механизма за 2023 г. НЗОК и ПРУ, лично или чрез техните УП, сключват на основание чл. 45, ал. 33 от ЗЗО, § 5 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и § 12 от ПЗРЗБНЗОК за 2023 г. договори, респ. допълнителни споразумения към сключените договори.

(2) За лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, за които не са сключени договори, респ. допълнителни споразумения в срока по § 12, ал. 2 от ПЗРЗБНЗОК за 2023 г., НЗОК преустановява заплащането, за което управителят на НЗОК издава заповед на основание чл. 45, ал. 33, изречение второ от ЗЗО и § 12, ал. 3 от ПЗРЗБНЗОК за 2023 г.

(3) За лекарствените продукти по ал. 2 за периода на заплащането им от НЗОК през 2023 г. се прилагат действащите през периода механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (след приспадане на дължимите отстъпки за този период, договорени при провеждане на задължителното централизирано договаряне на отстъпки за 2023 г.). Притежателите на разрешенията за употреба на лекарствените продукти заплащат на НЗОК дължимите суми за отстъпки и/или за прилагане на механизмите в едномесечен срок от получаването на съответните справки от НЗОК от притежателите на разрешение за употреба или упълномощени техни представители.

Чл. 5. (1) Механизмът за 2023 г. се прилага за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, които съгласно ЗБНЗОК за 2023 г. са групирани в три групи (основни групи) със съответни средства за цялата 2023 г. здравноосигурителни плащания за тях, както следва:

1. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, назначавани с протокол, за които се извършва експертиза – основна група „А“, регламентирана в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1 от ЗБНЗОК за 2023 г.;

2. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната извън тези по т. 1 – основна група „Б“, регламентирана в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.2 от ЗБНЗОК за 2023 г.;

3. лекарствени продукти, включени в пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, заплащани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказаните медицински услуги – основна група „В“, регламентирана в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г.

(2) За всяка от основните групи лекарствени продукти средствата за здравноосигурителни плащания, установени в ЗБНЗОК за 2023 г., формират нейния годишен бюджет – за периода от 1.01.2023 г. до 31.12.2023 г., т.е. за четирите тримесечия на календарната (бюджетна) 2023 г.

(3) В случай че на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичните финанси Надзорният съвет на НЗОК одобри компенсирани промени между показателите по бюджета на НЗОК за 2023 г. за основните групи лекарствени продукти, годишният бюджет за 2023 г. за всяка от тях се формира от средствата за здравноосигурителни плащания, определени за 2023 г. за основната група, на база извършените компенсирани промени.

(4) При решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО за използване на средства от резерва на НЗОК за основна/и група/и за тази/тези основна/и група/и лекарствени продукти се определя нов, актуализиран годишен бюджет, който се формира като сбор от:

1. средствата за здравноосигурителни плащания за основната група (определени в ЗБНЗОК за 2023 г./в решението на Надзорния съвет на НЗОК за извършване на компенсирани промени), и

2. определените средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи, за тази основна група.

(5) В случаите по ал. 4 допълнителните средства от резерва за основната група се прибавят към условния й бюджет за четвърто тримесечие на 2023 г.

Чл. 6. (1) Механизмът за 2023 г. се прилага за всяка определена в чл. 5, ал. 1 основна група поотделно. Изключение от това правило са случаите, при които се извършва междинно компенсиране и/или годишно компенсиране по смисъла на чл. 7 и 8 от този Механизъм, с цел спазване на законоустановения принцип в чл. 45, ал. 34 от ЗЗО и чл. 2, ал. 3 от този Механизъм – пълно възстановяване на разходите на НЗОК за лекарствени продукти за 2023 г. над определените целеви средства за лекарствени продукти.

(2) Механизмът за 2023 г. се прилага:

1. на тримесечие:

а) при превишаване на условния бюджет на основна група лекарствени продукти за третото тримесечие на 2023 г., като прилагането е съвместно с Механизма за 2022 г., но като единна система от условия, правила, процедури и изчисления;

б) при превишаване на условния бюджет на основна група лекарствени продукти за четвъртото тримесечие на 2023 г.;

2. при извършване на междинно компенсиране между основните групи лекарствени продукти, след третото тримесечие на 2023 г., ако са налице условията по чл. 7;

3. на годишна база, след изтичане на четвъртото тримесечие на 2023 г. – при надвишаване на годишния й бюджет за 2023 г., чрез извършване на годишно компенсиране между основните групи и годишно изравняване за 2023 г.

(3) За прилагането на Механизма за 2022 г. за първото и за второто тримесечие на 2023 г. и на Механизма за 2023 г. съобразно установеното в ал. 2 за всяка основна група и включените в нея лекарствени продукти се извършва в последователност следното:

1. на базата на годишния бюджет на основната група, определен съответно в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1, ред 1.1.3.5.3.2 или ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г., Надзорният съвет на НЗОК с решение определя:

1.1. условен бюджет за третото и условен бюджет за четвъртото тримесечие на 2023 г. за всяка основна група лекарствени продукти;

1.2. нов условен бюджет за всяко тримесечие, през което се е прилагал Механизмът за 2022 г. – нов условен бюджет за първото и нов условен бюджет за второто тримесечие на 2023 г. за всяка основна група лекарствени продукти; със същото решение НС на НЗОК отменя свое Решение № РД-НС-04-10 от 24.02.2023 г. и определените с него условни бюджети за тримесечията на 2023 г., през които се е прилагал Механизмът за 2022 г.;

2. условните бюджети за третото и за четвъртото тримесечие на 2023 г. и новите условни бюджети за първото и за второто тримесечие на 2023 г. за основна група са равни и се определят, като годишният й бюджет за 2023 г. се раздели на 4 равни части; в резултат условният бюджет за всяко тримесечие на 2023 г. (за първото, за второто, за третото и за четвъртото тримесечие на 2023 г. се определя като от годишния бюджет за 2023 г. за основната група, определен съответно в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1, ред 1.1.3.5.3.2 или ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г.;

3. след изтичане на всяко тримесечие на 2023 г. НЗОК обобщава данните от интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК за отпуснатите, респективно приложените и отчетените количества от съответните лекарствени продукти, включени в съответната основна група, и установява съответната сума, подлежаща на реимбурсиране от НЗОК на аптеките (за основна група „А“ и основна група „Б“), респ. на изпълнителите на болнична медицинска помощ (за основна група „В“), за това тримесечие (т.е. установява се брутният разход на НЗОК за тримесечието за основната група);

4. от сумата по т. 3 (брутния разход на НЗОК за тримесечието за основната група) се приспада стойността на всички договорени и дължими отстъпки (задължителни и доброволни) за лекарствените продукти от основната група, за които отстъпки НЗОК е сключила договори по чл. 45, ал. 22 от ЗЗО с ПРУ/УП, при условията и по реда на Наредба № 10;

5. в резултат от извършването на действията по т. 3 и 4 се формира нетният разход на НЗОК за съответното тримесечие на 2023 г. за основната група;

6. изчислява се дали е налице общо превишение на нетните разходи на НЗОК за даденото тримесечие на 2023 г. за основната група, спрямо условния бюджет за 2023 г. за това тримесечие за основната група, определен съгласно т. 1 и 2;

7. наличието на превишение по т. 6 е условие за прилагане на Механизма за 2022 г., респ. на Механизма за 2023 г. за това тримесечие за основната група; при основна група, при която нетните разходи на НЗОК за тримесечието не превишават условния бюджет за тази група, Механизмът не се прилага за това тримесечие; в този случай при междинното компенсиране по чл. 7 положителната разлика между условния бюджет за това тримесечие и нетния разход на НЗОК за същото тримесечие (т.е. неусвоената сума) се компенсира с превишението/ята при друга/и основна/и група/и при условията на чл. 7;

8. при годишното изравняване се изчислява дали е налице общо превишение на нетните разходи на НЗОК за цялата 2023 г. за основната група спрямо годишния бюджет за 2023 г. за същата група;

9. наличието на превишение по т. 8 е условие за прилагане спрямо основната група лекарствени продукти на Механизма за 2023 г. на годишна база; при основна група, при която нетните разходи на НЗОК за цялата 2023 г. не превишават годишния бюджет за тази група, Механизмът за 2023 г. не се прилага за 2023 г.; в този случай последиците са следните:

а) ако за дадено тримесечие на 2023 г. за основната група е установено превишение на условния й бюджет за това тримесечие, сумите, подлежащи на директно плащане и заплатени от отделните ПРУ, се възстановяват от НЗОК или се прихващат с други изискуеми и ликвидни задължения на ПРУ към НЗОК;

б) положителната разлика между годишния бюджет за 2023 г. и нетния разход на НЗОК за 2023 г. (т.е. неусвоената сума) се компенсира с превишението при друга основна група при годишно компенсиране.

(4) За прилагане на Механизма спрямо притежателите на разрешение за употреба, респективно за определяне на конкретните им задължения, лекарствените продукти на всеки един притежател на разрешение за употреба, включени в основна група, се разделят условно на две:

1. подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ (А1, Б1, В1), в която се включват всички лекарствени продукти на притежателя на разрешението за употреба, които в ПЛС са самостоятелни в съответното международно непатентно наименование (INN) и лекарствена форма, съгласно групирането на продуктите в приложение № 1 и приложение № 2 на ПЛС (т.е. при определяне на стойността им, заплащана от НЗОК – референтната стойност, не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба); подгрупата включва и лекарствените продукти с нови INN, които НЗОК заплаща за първи път през 2023 г.; в рамките на тази подгрупа лекарствените продукти с увеличени разходи на НЗОК през тримесечието на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. компенсират тези с намалени разходи до момента, в който се установи надвишение по смисъла на ал. 5, т. 1.2 на разходите на НЗОК за тази подгрупа за тримесечието на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г.; посоченото компенсиране се допуска само и единствено в рамките на подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ на даден притежател; не се допуска компенсиране между увеличение и намаление на разходите на НЗОК за лекарствени продукти на притежателя, попадащи в различни подгрупи („Самостоятелни лекарствени продукти“ и „Сборни лекарствени продукти“) в рамките на основна група, както и попадащи в еднакви или различни подгрупи в рамките на различни основни групи с изключение на случите по ал. 7;

2. подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ (А2, Б2, В2), която се формира от:

а) лекарствените продукти на притежателя на разрешението за употреба, които в ПЛС не са самостоятелни в съответното международно непатентно наименование (INN) и лекарствена форма, т.е. при определяне на стойността им, заплащана от НЗОК, участват лекарствени продукти и на други притежатели на разрешение за употреба;

б) лекарствените продукти на притежателя на разрешението за употреба, които в ПЛС са групирани в една и съща химико-терапевтична подгрупа на АТС класификацията (но принадлежат към различни международни непатентни наименования), т.е. при определяне на стойността им, заплащана от НЗОК, участват лекарствени продукти и на други притежатели на разрешение за употреба;

3. несамостоятелните лекарствени продукти на всеки притежател на разрешение за употреба и съответните им разходи при прилагане на Механизма се разглеждат в съответните INN, към които принадлежат, или в съответните химико-терапевтични подгрупи.

(5) При установено от НЗОК превишение на условния бюджет за съответното тримесечие на 2023 г. на основна група лекарствени продукти (А, Б или В) НЗОК изследва и анализира следното:

1. относно подгрупите „Самостоятелни лекарствени продукти“ на притежателите на разрешение за употреба, в рамките на основната група лекарствени продукти:

1.1. установява всеки притежател на разрешение за употреба със съответната му подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“, при която е налице надвишение на разходите на НЗОК за съответното тримесечие;

1.2. надвишение на разходите на НЗОК за подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ на даден притежател на разрешение за употреба е налице, когато сумата от нетните разходи на НЗОК за лекарствените му продукти от тази подгрупа за тримесечието на 2023 г. (т.е. разходите на НЗОК, получени след приспадане на всички договорени – задължителни и/или доброволни и дължими отстъпки за лекарствените му продукти от тази подгрупа) надвишава нетните разходи на НЗОК за аналогичното тримесечие на 2022 г. за лекарствените му продукти от същия вид група „Самостоятелни лекарствени продукти“ (независимо дали е налице, или не идентичност на лекарствените продукти на притежателя на разрешение за употреба от двете аналогични групи през сравняваните периоди – тримесечието на 2023 г. и съответното му тримесечие на предходната 2022 г.);

1.3. на годишна база (и за нуждите на годишното изравняване) надвишение на разходите на НЗОК за подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ на даден притежател на разрешение за употреба е налице, когато сумата от нетните разходи на НЗОК за лекарствените му продукти от тази подгрупа за 2023 г. надвишава нетните разходи на НЗОК за 2022 г. за лекарствените му продукти от същия вид група „Самостоятелни лекарствени продукти“;

1.4. при извършване на анализ и установяване наличието или липсата на надвишение на разходите на НЗОК за подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ на даден притежател се прилагат следните правила:

1.4.1. за лекарствен продукт с нов INN, който НЗОК заплаща за първи път през 2023 г., за нуждите на сравняването на разходите през съответно тримесечие на 2023 г. и 2022 г., респ. на разходите за цялата 2023 г. спрямо цялата 2022 г., се приема, че разходите на НЗОК за този продукт за съответното тримесечие на 2022 г., респ. за цялата 2022 г., са равни на нула;

1.4.2. в случай че лекарствен продукт с нов INN, който се заплаща със средства от бюджета на НЗОК за първи път през 2023 г., през 2022 г. е бил заплащан с публични средства по реда на Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, за нуждите на прилагане на Механизма за 2022 г. и на Механизма за 2023 г. заплатените през 2022 г. за лекарствения продукт публични средства не се вземат предвид и не се считат за разходи на НЗОК за 2022 г. при сравняване на разходите за относимите периоди;

1.4.3. при установено надвишение на разходите на НЗОК за подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ за лекарствените продукти на един притежател на разрешение за употреба той или, когато е приложимо, негов упълномощен представител възстановява чрез директно плащане на НЗОК сумата, пропорционална на участието му в нетния преразход на условния бюджет за съответното тримесечие на разглежданата основна група (А, Б или В);

2. относно подгрупите „Сборни лекарствени продукти“ на притежателите на разрешение за употреба в рамките на основната група лекарствени продукти:

2.1. установяват се международните непатентни наименования (INN), към които принадлежат лекарствени продукти на различни притежатели на разрешение за употреба и при които INN е налице надвишение на разходите на НЗОК за дадено тримесечие на 2023 г.;

2.2. надвишение на разходите за дадено INN е налице, когато сумата от нетните разходи на НЗОК за лекарствените продукти в това INN за тримесечието на 2023 г. надвишава сумата на нетните разходи на НЗОК за същото INN за съответното тримесечие на 2022 г. (независимо дали е налице, или не идентичност на лекарствените продукти в това INN през сравняваните периоди от текущата и предходната година);

2.3. при наличие на надвишение в дадено INN се установяват лекарствените продукти, формирали това надвишение; всеки от притежателите на разрешение за употреба на лекарствен/и продукт/и, формирали това надвишение, възстановява на НЗОК сума, пропорционална на участието му в надвишението в съответното INN и на участието му в превишението за основната група, към която принадлежи това INN; сумата се възстановява от притежателя на разрешението за употреба или негов упълномощен представител чрез директно плащане към НЗОК; за определяне на дължимите суми (сумите за директно плащане на НЗОК) за съответно тримесечие при прилагане на Механизма за 2022 г. (за първо, респ. за второто тримесечие на 2023 г.), както и по Механизма за 2023 г. (за третото, респ. за четвъртото тримесечие на 2023 г.) от всяко едно ПРУ с установено надвишение на разходите за лекарствените му продукти (самостоятелни и/или сборни) от основна група, се изчислява коригиращ коефициент; този коефициент представлява съотношението на общата сума от превишенията на всички ПРУ – „положително нетно надвишение“ спрямо установеното надвишение на основната група над условния й бюджет; дължимата от ПРУ сума е равна на надвишението му в основната група, умножена по този коефициент; коефициентът е един и същ за всички ПРУ с надвишение за основна група за дадено тримесечие на 2023 г.;

2.4. на годишна база и за нуждите на годишното изравняване за цялата 2023 г. се установяват международните непатентни наименования, към които принадлежат лекарствени продукти на различни притежатели на разрешение за употреба и при които INN е налице надвишение на разходите на НЗОК за цялата 2023 г.;

2.5. годишно надвишение на разходите за дадено INN е налице, когато сумата от нетните разходи на НЗОК за лекарствените продукти в това INN за 2023 г. надвишава сумата на нетните разходи на НЗОК за същото INN за 2022 г.; за определяне на дължимите суми за директно възстановяване от притежателите на разрешенията за употреба на годишна база (за цялата 2023 г.) се изчислява и прилага годишен коригиращ коефициент.

(6) При промяна на статута на лекарствен продукт на притежател на разрешение за употреба в дадено INN (в резултат на включване, респ. изключване на лекарствени продукти от съответното приложение на ПЛС) и преминаването им от подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ в подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ през предходната година статутът на лекарствения продукт се приема за променен считано от първо число на тримесечието, следващо тримесечието, през което е настъпила промяната.

(7) В случай че нетният разход на НЗОК за този INN през тримесечието, от което статутът на лекарствения продукт е променен, както и за всяко следващо тримесечие, е по-малък от нетния разход на НЗОК за съответното тримесечие на 2022 г., притежателят на разрешение за употреба има право на завишение на нетния си разход за неговата подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ с 50 % от установеното намаление в разхода за съответното INN.

(8) В случай че нетният разход на НЗОК за това INN през тримесечието, от което статутът на лекарствения продукт е променен, е по-голям от нетния разход на НЗОК за съответното тримесечие на 2022 г., се прилага редът по ал. 5, т. 2 за установяване на надвишението и неговото възстановяване.

(9) При промяна на статута на лекарствен продукт на притежател на разрешение за употреба в дадено INN (в резултат на включване, респ. изключване на лекарствени продукти от съответното приложение на ПЛС) и преминаването им от подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ в подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ през 2022 г. или през 2023 г. статутът на лекарствения продукт се приема за променен считано от първо число на тримесечието, следващо тримесечието, през което е настъпила промяната. В този случай се прилага редът по ал. 5, т. 2.

Чл. 7. (1) В случай че общият размер на бюджетните средства от условните бюджети на основна група лекарствени продукти за първите три тримесечия на 2023 г. не е достигнат (т.е. сборът от нетните разходи за основната група лекарствени продукти за първото, второто и третото тримесечие на 2023 г. е по-малък от сбора от условните бюджети на същата основна група за същите тримесечия на 2023 г.), а при друга/и основна/и група/и сборът от условните бюджети за първото, второто и третото тримесечие е превишен, се извършва междинно компенсиране.

(2) При междинно компенсиране разликата между общия размер от условните бюджети за първото, второто и третото тримесечие и нетните разходи на НЗОК за същите тримесечия за лекарствените продукти от тази група се компенсира напълно или частично с превишението на сбора от условните бюджети за посочените тримесечия на останалата/ите група/групи, при която/които е установено такова превишение.

(3) Междинното компенсиране за групата/групите с превишение за първите три тримесечия на 2023 г. се извършва с групата/групите, която/които не е/са достигнала/и сбора от условните бюджети за същите тримесечия на 2023 г.

(4) Компенсирането е пропорционално на дела на нетните разходи на НЗОК за първите три тримесечия на 2023 г. на групата/групите с превишение, съотнесен към нетния разход на тази/тези група/групи за същия период.

(5) Междинното компенсиране се извършва след изтичане на третото тримесечие на 2023 г. при окончателното установяване от НЗОК на брутните и нетните разходи на НЗОК за лекарствените продукти от основните групи за третото тримесечие на 2023 г.

Чл. 8. (1) На годишна база (преди годишно изравняване на разходите, респ. на превишенията и надвишенията по смисъла на настоящия Механизъм) се извършва годишно компенсиране за цялата 2023 г., на база четирите тримесечия на 2023 г., при установено неусвояване на годишния бюджет на основна/и група/и и установено превишение на годишния бюджет на друга/и основна/и група/и.

(2) Неусвояване на годишния бюджет за 2023 г. за основна група лекарствени продукти е налице, когато сборът от нетните разходи за основната група лекарствени продукти за всички тримесечия на 2023 г. е по-малък от сбора от условните бюджети на същата основна група за всички тримесечия на 2023 г.; в случай че годишният бюджет за 2023 г. на основна група не е достигнат, разликата (между годишния бюджет за 2023 г. и нетните разходи на НЗОК за лекарствените продукти от тази група за 2023 г.) следва да компенсира превишението на годишния бюджет/годишните бюджети на групата/групите, при която/които е установено такова.

(3) Годишното компенсиране се извършва преди годишното изравняване на разходите.

(4) Годишното компенсиране за групата/групите с превишение за цялата 2023 г. се извършва с групата/групите, която/които не е/са достигнали годишния/те си бюджет/и за 2023 г.

(5) Компенсирането е пропорционално на дела на нетните разходи за цялата 2023 г. на групата/групите с превишение, съотнесен към нетния/те разход/и на тази/тези група/групи за цялата 2023 г.

(6) В резултат на извършеното годишно компенсиране се извършва/т съответна/и корекция/и, където е приложимо, на параметрите на годишните превишения и надвишения по смисъла на Механизма, както и на сумите за цялата 2023 г., подлежащи на директни плащания в полза на НЗОК при прилагането му от отделните притежатели на разрешение за употреба.

Чл. 9. (1) В срок до края на първото тримесечие на 2024 г. НЗОК извършва годишно изравняване за 2023 г. на база четирите тримесечия на 2023 г., при което:

1. установява наличието и размера на превишението на годишните нетни разходи на НЗОК за 2023 г. за всяка основна група, спрямо годишния й бюджет за 2023 г. и конкретните размери на превишението на годишна база;

2. НЗОК преизчислява съответните надвишения по смисъла на този Механизъм, както и дължимите директни плащания към НЗОК от притежателите на разрешенията за употреба, при условията и по реда на чл. 6, ал. 3 – 9; НЗОК извършва годишно изравняване при надвишен или по-малък размер на възстановената сума от притежателя на разрешение за употреба/негов упълномощен представител по тримесечия на 2023 г. спрямо общата дължима от него сума за възстановяване на годишна база (за цялата 2023 г.);

3. в случай че са извършени плащания по настоящия Механизъм по тримесечия, но в резултат на преизчисляването НЗОК установи недължимост на тези плащания, или по-малък размер на дължимите плащания, при съгласие между НЗОК и притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен представител сумите се прихващат с бъдещи изискуеми и ликвидни парични задължения на притежателя/негов упълномощен представител към НЗОК, а при липса на такива или при непостигнато съгласие – се възстановяват от НЗОК на притежателя/негов упълномощен представител;

4. при установен в резултат на преизчисляването по-голям размер на дължимите директни плащания същите се заплащат от притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен представител на НЗОК в сроковете, установени в Наредба № 10.

(2) За прилагането на Механизма НЗОК публикува на интернет страницата си информация и предоставя на притежателите на разрешенията за употреба или техни упълномощени представители справки съгласно чл. 35 от Наредба № 10, на база данните от интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК относно отпуснатите и отчетените количества лекарствени продукти и разходите на НЗОК за тях. Данните са формирани на база отчетите на притежателите на разрешенията за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеките) – за лекарствените продукти от приложение № 1 на ПЛС, и на лечебните заведения – изпълнители на болнична помощ – за лекарствените продукти от приложение № 2 на ПЛС, заплащани от НЗОК извън стойността на оказаните медицински услуги.

(3) Националната здравноосигурителна каса съвместно с организации на притежателите на разрешения за употреба може да извършва на всяко тримесечие анализ на изпълнението на Механизма.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) При прилагането на Механизма за 2022 г. за първото и за второто тримесечие на 2023 г. в съответствие с чл. 1, ал. 2, т. 1, буква „а“ и ал. 4, за нуждите на определяне на нетните разходи на НЗОК за лекарствените продукти от всяка основна група се прилагат отстъпките (задължителни и доброволни), договорени между НЗОК и ПРУ/УП за 2023 г., валидни и в размерите им за първото и за второто тримесечие на 2023 г.

(2) При прилагането на Механизма за 2022 г. и на Механизма за 2023 г. в съответствие с чл. 1, ал. 2, буква „б“ и ал. 5 за третото тримесечие на 2023 г. за нуждите на определяне на нетните разходи на НЗОК за лекарствените продукти от всяка основна група се прилагат отстъпките (задължителни и доброволни), договорени между НЗОК и ПРУ/УП за 2023 г., валидни и в размерите им за третото тримесечие на 2023 г.

§ 2. В срок до 1 месец от приемане на настоящия механизъм НЗОК прилага Механизма за 2022 г. и методиката по прилагането му за първото и за второто тримесечие на 2023 г., като публикува, респ. предоставя на ПРУ/УП информацията и справките по чл. 35, ал. 1 – 3 от Наредба № 10.

§ 3. Настоящият Механизъм е приет с Решение № РД-НС-04-64 от 30.08.2023 г. от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 15, ал. 1, т. 4а, чл. 45, ал. 31 от ЗЗО и § 12, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

§ 4. Настоящият Механизъм влиза в сила от 1.08.2023 г.

Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК

I. Основание

Настоящата методика се приема на основание чл. 15, ал. 1, т. 4а и чл. 45, ал. 31 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г.

В настоящата методика Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за 2023 г., е наричан за краткост „Механизмът за 2023 г.“.

Настоящата методика се основава на относимата законодателна уредба, както и на принципите и правилата, установени в Механизма за 2023 г. Целта на методиката е да детайлизира правилата с оглед правилното и законосъобразното практическо прилагане на Механизма за 2023 г. и на сключените между НЗОК и ПРУ/техни УП договори за 2023 г. за прилагането му.

II. Съдържание

Методиката съдържа:

1. годишните бюджети за 2023 г. на всяка основна група лекарствени продукти по чл. 5, ал. 1 от Механизма за 2023 г., които бюджети са определени с решение на Надзорния съвет на НЗОК, и условните бюджети за тримесечията на 2023 г. за всяка една основна група лекарствени продукти, начин на формирането им;

2. правила при изготвяне на:

2.1. информацията за 2023 г., която НЗОК публикува на официалната си интернет страница във връзка с прилагане на Механизма за 2023 г.;

2.2. информацията, която НЗОК предоставя на всеки ПРУ/негов УП във връзка с прилагане на Механизма за 2023 г. и индивидуалните справки за надвишението на разходите за съответните подгрупи лекарствени продукти на ПРУ от всяка основна група, както и за размера на конкретните суми, подлежащи на директно плащане на НЗОК (при наличие на установени превишения, респ. надвишения на съответните разходи);

3. алгоритмите за:

3.1. установяване и определяне на надвишението на разходите за съответните подгрупи лекарствени продукти на ПРУ от всяка основна група, при която е установено общо превишение на нетните разходи на НЗОК за даденото тримесечие на 2023 г. за основната група, спрямо условния бюджет за това тримесечие за основната група;

3.2. установяване и определяне на размера на конкретните суми, подлежащи на директно плащане на НЗОК за съответни лекарствени продукти на ПРУ;

3.3. извършване на междинно и годишно компенсиране съгласно чл. 7 и 8 от Механизма за 2023 г. при установено недостигане на годишния бюджет на основна/и група/и и установено превишение на годишния бюджет на друга/и основна/и група/и;

3.4. извършване на годишно изравняване.

Горепосочените алгоритми – част от съдържанието на тази методика, са изготвени в съответствие със:

· Закона за здравното осигуряване (чл. 45, ал. 31 – 34);

· Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 1.08.2023 г.);

· Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10) – глава пета (чл. 34 – 37);

· Механизма за 2023 г.;

· § 5 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и § 12 от ПЗРЗБНЗОК за 2023 г., договори, респ. допълнителни споразумения към сключените договори.

Алгоритмите се основават на принципите и целите, залегнали в посочените нормативни актове – притежателите на разрешенията за употреба на лекарствените продукти, реимбурсирани напълно или частично от НЗОК, да възстановяват превишените средства, установени при прилагане на Механизма. Възстановяването е в пълен размер на разходите на НЗОК за лекарствени продукти над определените целеви средства в закона за бюджета на НЗОК за съответната година.

За всяка от основните групи лекарствени продукти средствата за здравноосигурителни плащания, установени в ЗБНЗОК за 2023 г., формират нейния годишен бюджет.

В случай че на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за публичните финанси Надзорният съвет на НЗОК одобри компенсирани промени между показателите по бюджета на НЗОК за 2023 г. за основните групи лекарствени продукти, годишният бюджет за 2023 г. за всяка от тях се формира от средствата за здравноосигурителни плащания, определени за 2023 г. за основната група, на база извършените компенсирани промени.

При решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО за използване на средства от резерва на НЗОК за всяка от основните групи лекарствени продукти се определя нов, актуализиран годишен бюджет, който се формира като сбор от:

1. средствата за здравноосигурителни плащания за основната група (определени в ЗБНЗОК за 2023 г.) (в решението на Надзорния съвет на НЗОК за извършване на компенсирани промени); и

2. определените средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи за тази основна група;

3. допълнителните средства от резерва за основната група се прибавят към условния й бюджет за четвъртото тримесечие на 2023 г.

Съгласно посочената нормативна уредба, отнесена към 2023 г., чрез прилагане на Механизма следва да се възстановят в пълен размер разходите на НЗОК за 2023 г. за лекарствени продукти над определените в ЗБНЗОК за 2023 г. целеви средства за календарната 2023 г. за лекарствени продукти.

В този смисъл Механизмът за 2023 г. и съответните алгоритми в настоящата методика, в т.ч. и:

– диференцирането на подгрупите;

– определяне на размера на конкретните суми, подлежащи на директно плащане на НЗОК при установено надвишение,

се прилагат спрямо всеки ПРУ и лекарствените продукти, на които същият е притежател на разрешенията за употреба.

Механизмът за 2023 г., респ. алгоритмите за изчисляване на надвишенията и дължимите суми, не се прилага общо спрямо:

– две или повече ПРУ, представлявани от един и същи упълномощен представител или спрямо ПРУ, които са свързани лица по смисъла на Търговския закон или съгласно законодателството на държавата, в която са регистрирани – държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

– лекарствените продукти на тези ПРУ и общите разходи на НЗОК за тях от съответните основни групи.

Като компенсаторна мярка по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) Механизмът се прилага:

– на тримесечие:

а) при превишаване на условния бюджет на основна група лекарствени продукти за третото тримесечие на 2023 г., като прилагането е съвместно с Механизма за 2022 г., но като единна система;

б) при превишаване на условния бюджет на основна група лекарствени продукти за четвъртото тримесечие на 2023 г.;

– при извършване на междинно компенсиране между основните групи лекарствени продукти, след третото тримесечие на 2023 г.;

– на годишна база, след изтичане на четвъртото тримесечие на 2023 г. – при надвишаване на годишния й бюджет за 2023 г., чрез извършване на годишно компенсиране между основните групи и годишно изравняване за 2023 г.

Методиката е приложима за периода, за който е приложим и Механизмът за 2023 г., вкл. и при извършване на годишното изравняване на дължимите директни плащания по Механизма за 2023 г., в срока до края на първото тримесечие на 2024 г.

ІІІ. Годишни бюджети за 2023 г. на всяка основна група лекарствени продукти и условни бюджети по тримесечия на 2023 г. за всяка основна група лекарствени продукти

1. Основни групи лекарствени продукти:

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Механизма за 2023 г. основни групи лекарствени продукти съгласно диференцирането на лекарствените продукти и средствата за здравноосигурителни плащания за тях в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (ЗБНЗОК за 2023 г.) са:

а) основна група „А“ (регламентирана в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1 от ЗБНЗОК за 2023 г.), формирана от лекарствените продукти за домашно лечение на територията на страната, назначавани с протокол, за които се извършва експертиза;

б) основна група „Б“ (регламентирана в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.2 от ЗБНЗОК за 2023 г.), формирана от лекарствените продукти за домашно лечение на територията на страната, извън тези от основна група „А“;

в) основна група „В“ (регламентирана в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г.), формирана от лекарствените продукти, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и лекарствените продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, които лекарствени продукти НЗОК заплаща в болничната медицинска помощ, извън стойността на оказаните медицински услуги.

2. Годишни и тримесечни условни бюджети за всяка основна група лекарствени продукти, начин на формирането им:

2.1. За всяка от основните групи лекарствени продукти средствата за здравноосигурителни плащания, установени в ЗБНЗОК за 2023 г., формират нейния годишен бюджет – за периода от 1.01.2023 г. до 31.12.2023 г., т.е. за четирите тримесечия на календарната (бюджетната) 2023 г.

2.2. На базата на годишния бюджет на основната група, определен съответно в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1, ред 1.1.3.5.3.2 или ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г., Надзорният съвет на НЗОК с решение определя:

а) условен бюджет за третото и условен бюджет за четвъртото тримесечие на 2023 г. за всяка основна група лекарствени продукти;

б) нов условен бюджет за всяко тримесечие, през което се е прилагал Механизмът за 2022 г. – нов условен бюджет за първото и нов условен бюджет за второто тримесечие на 2023 г. за всяка основна група лекарствени продукти; със същото решение НС на НЗОК отменя свое Решение № РД-НС-04-10 от 24.02.2023 г. и определените с него условни бюджети за тримесечията на 2023 г., през които се е прилагал Механизмът за 2022 г.

Условните бюджети за третото и за четвъртото тримесечие на 2023 г. и новите условни бюджети за първото и за второто тримесечие на 2023 г. за основна група се определят, като годишният бюджет за 2023 г. се раздели на 4 равни части. В резултат условният бюджет за всяко тримесечие на 2023 г. (за първото, за второто, за третото и за четвъртото тримесечие на 2023 г.) се определя като от годишния бюджет за 2023 г. за основната група, определен съответно в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.3.1, ред 1.1.3.5.3.2 или ред 1.1.3.5.4 от ЗБНЗОК за 2023 г., както следва:

Основна група лекарствени продукти (ЛП)

Годишен бюджет за 2023 г. за основна група лекарствени продукти, в лв.

Условен бюджет за основната група за първо тримесечие на 2023 г., в лв.

Условен бюджет за основната група за второ тримесечие на 2023 г., в лв.

Условен бюджет за основната група за трето тримесечие на 2023 г., в лв.

Условен бюджет за основната група за

четвърто тримесечие на 2023 г., в лв.

Средства за ЛП основна група А

601 000 000

150 250 000

150 250 000

150 250 000

150 250 000

Средства за ЛП основна група Б

335 767 000

83 941 750

83 941 750

83 941 750

83 941 750

Средства за ЛП основна група В

764 000 000

191 000 000

191 000 000

191 000 000

191 000 000

 

Забележка. Условните бюджети са изчислени съобразно правилата на чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2 и 3 от Механизма за 2023 г. Същите се утвърждават с решение на НС на НЗОК.

ІV. Съдържание и срокове за публикуване на информация и за предоставяне на индивидуални справки на ПРУ/техни УП в изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Механизма за 2023 г.

За прилагане на Механизма за 2023 г. НЗОК публикува на интернет страницата си информация, изготвена на база данни от интегрираната информационна система на НЗОК, и предоставя индивидуални справки на ПРУ/техните УП, както следва:

1. В 30-дневен срок от изтичане на всяко тримесечие на 2023 г. НЗОК публикува на интернет страницата си:

1.1. брутни разходи на НЗОК за тримесечието за отпуснатите, респ. приложените и отчетените количества лекарствени продукти за всяка от основните групи лекарствени продукти по международни непатентни наименования и търговски наименования;

1.2. общ нетен разход (след приспадане на договорените задължителни и доброволни отстъпки) на НЗОК за тримесечието за всяка от основните групи лекарствени продукти;

1.3. стойност на превишението или недостигането на условния бюджет за тримесечието за всяка от основните групи лекарствени продукти.

2. НЗОК публикува на интернет страницата си:

2.1. информация за извършено междинно компенсиране съгласно чл. 7 от Механизма за 2023 г., както и коригирана стойност на превишението на сбора от условните бюджети на основна/и група/и за първото, второто и третото тримесечие на 2023 г. в 30-дневен срок от изтичане на III тримесечие на 2023 г.;

2.2. информация за извършено годишно компенсиране съгласно чл. 8 от Механизма за 2023 г., както и коригирана стойност на превишението на сбора от условните бюджети на основна/и група/и за цялата 2023 г. в срок до края на първото тримесечие на 2024 г.

3. В 30-дневен срок от изтичане на всяко тримесечие НЗОК предоставя на ПРУ/УП следната информация:

3.1. нетни разходи на НЗОК (след приспадане на договорените задължителни и доброволни отстъпки) за това тримесечие за отпуснатите, респ. приложените и отчетените количества лекарствени продукти на притежателя на разрешението за употреба за всяка от основните групи лекарствени продукти, по международни непатентни наименования и търговски наименования, брой опаковки и реимбурсни суми;

3.2. подгрупите лекарствени продукти на притежателя на разрешението за употреба от всяка основна група, при които подгрупи е установено надвишение на разходите на НЗОК съгласно Механизма;

3.3. справка със стойност на надвишението за всяка подгрупа и размера на конкретните суми, подлежащи на възстановяване на НЗОК.

В случай на извършено междинно компенсиране съгласно Механизма за 2023 г., както и при извършено годишно компенсиране за цялата 2023 г., към справката по т. 3.3 се прилага и справка с корекция на сумите, подлежащи на възстановяване на НЗОК.

В срок до края на първото тримесечие на 2024 г. НЗОК предоставя на ПРУ/УП справка относно извършеното годишно изравняване, в т. ч. и извършеното годишно компенсиране по Механизма – при надвишен или по-малък размер на възстановената сума от ПРУ/УП по тримесечията на 2023 г. спрямо общата дължима от него сума за директно възстановяване за 2023 г. В справката се отразява съответна корекция на сумата, подлежаща на възстановяване на НЗОК, за цялата 2023 г.

Информацията и индивидуалните справки по предходните алинеи, както и изчисляването на дължимите суми, подлежащи на директно плащане на НЗОК, се изготвят:

1. на база данни от интегрираната информационна система на НЗОК за отпуснати, респ. приложени и отчетени към НЗОК лекарствени продукти за относимите периоди;

2. съгласно Механизма за 2023 г. и настоящата методика.

Горепосочената информация се публикува на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, рубрика „Лекарства и аптеки“/„Разходи по тримесечия“.

При определяне на нетни разходи на НЗОК за съответни лекарствени продукти за даден относим период (за 2022 г. и 2023 г. или за техни тримесечия):

– се приспадат всички договорени и дължими задължителни отстъпки, за които НЗОК е сключила договори за отстъпки (задължителни и доброволни) по чл. 45, ал. 22 от ЗЗО с притежателите на разрешенията за употреба или техни упълномощени представители, при условията и по реда на Наредба № 10;

– не се приспадат извършените или дължимите директни плащания от ПРУ/УП на НЗОК по Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим през 2022 г., респ. извършените или дължимите директни плащания от ПРУ/УП на НЗОК по Механизма за 2023 г.

V. Алгоритъм на изчисляване на надвишението на разходите за съответните подгрупи лекарствени продукти на ПРУ от всяка основна група, както и за размера на конкретните суми, подлежащи на директно плащане на НЗОК

За всяка основна група лекарствени продукти – А, Б и В, е формиран условен бюджет за 2023 г., посочен в т. III от настоящата методика.

След приключване на всяко тримесечие на 2023 г. НЗОК обобщава данните за отпуснатите, респ. приложените и отчетените количества лекарствени продукти, включени в основната група, и съответната сума, подлежаща на реимбурсиране от НЗОК, за това тримесечие. От тази сума се приспадат всички договорени и дължими отстъпки за това тримесечие на 2023 г. (задължителни и доброволни отстъпки). Така се формира нетният разход за съответното тримесечие на текущата година за основната група – НРтримА/Б/В.

· Общо превишение на нетните разходи в основната група

Изчислява се дали е налице общо превишение/намаление на нетните разходи на НЗОК спрямо условния бюджет за тримесечието на 2023 г. за основната група. Наличието на превишение е условие за прилагане на Механизма за основната група – БА/Б/В.

БтримА/Б/В – НРтримА/Б/В = А/Б/В

Наличието на общо превишение на нетните разходи на НЗОК за даденото тримесечие за основната група спрямо условния бюджет за същото тримесечие за тази група е условие за прилагане на Механизма за 2023 г. за тази основна група.

При основна група, при която нетните разходи на НЗОК за дадено тримесечие на 2023 г. не превишават условния бюджет за тази група, Механизмът не се задейства за това тримесечие.

· Надвишение/ръст на ПРУ в съответната основна група лекарствени продукти

При установено общо превишение на нетните разходи на НЗОК спрямо условния бюджет на съответното тримесечие на 2023 г. на която и да е от основните групи (А, Б или В) НЗОК установява всеки притежател на разрешение за употреба (ПРУ) с неговото надвишение в дадена основна група.

За определяне на надвишението/ръста на ПРУ (ПРУА/Б/В) в дадена основна група е необходимо:

– Установяване на подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ и подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ във всяка основна група.

– Самостоятелни лекарствени продукти са тези, които са сами в съответните международни непатентни наименования (INN) (т. е. при определяне на стойността им, заплащана от НЗОК, не участват лекарствени продукти на други притежатели на разрешение за употреба).

– Сборни лекарствени продукти са тези, при които при определяне на стойността, заплащана от НЗОК, участват лекарствени продукти и на други притежатели на разрешение за употреба.

При промяна на статута на лекарствен продукт в дадено INN (в резултат на изменения и допълнения в ПЛС) и преминаването му от подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ в подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ или обратното статутът на лекарствения продукт се приема за променен считано от първо число на тримесечието, следващо тримесечието, през което е настъпила промяната.

Надвишението/ръстът на ПРУ в дадена основна група е равно на ръста на ПРУ в подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ и ръста на ПРУ в подгрупа „Сборни лекарствени продукти“.

ПРУА/Б/В = ПРУ С + ПРУ СБ

1. Надвишение/ръст на ПРУ в подгрупа самостоятелни в дадена основна група, в която е установено надвишение – ПРУ С.

Надвишение на разходите за съответната подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ на даден притежател на разрешение за употреба е налице, когато сумата от нетните разходи на НЗОК за лекарствените му продукти от тази подгрупа за тримесечието на 2023 г. след приспадане на всички договорени и дължими отстъпки надвишава нетните разходи на НЗОК за аналогичното множество лекарствени продукти за същото тримесечие на 2022 г. (независимо дали е налице, или не идентичност на лекарствените продукти в тази подгрупа на притежателя на разрешение за употреба през сравняваните периоди – текущата и предходната година) след приспадане на всички договорени и дължими отстъпки.

При извършване на анализ и установяване наличието или липсата на надвишение в подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ се спазват следните правила:

– Подгрупата включва всички лекарствени продукти, сами в съответните INN, в т.ч. и тези лекарствени продукти с нови INN, които НЗОК заплаща за първи път през 2023 г.

– В рамките на тази подгрупа лекарствените продукти с увеличени разходи на НЗОК през тримесечието на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. компенсират тези с намалени разходи до момента, в който се установи надвишение по смисъла на чл. 6, ал. 5, т. 1 от Механизма за 2023 г. на разходите на НЗОК, за тази подгрупа за тримесечието на 2023 г. спрямо същото тримесечие на 2022 г. Посоченото компенсиране се допуска само и единствено в рамките на подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ на даден притежател. Не се допуска компенсиране между увеличение и намаление на разходите на НЗОК за лекарствени продукти на притежателя, попадащи в различни подгрупи („Самостоятелни лекарствени продукти“ и „Сборни лекарствени продукти“) в рамките на основна група, както и попадащи в еднакви или различни подгрупи в рамките на различни основни групи, с изключение на случаите по чл. 6, ал. 7 от Механизма за 2023 г.

– За лекарствен продукт с ново INN, който НЗОК заплаща за първи път през 2023 г., за нуждите на сравняването на разходите през съответно тримесечие на 2023 г. и 2022 г., респ. на разходите за цялата 2023 г. спрямо цялата 2022 г., се приема, че разходите на НЗОК за този продукт за съответното тримесечие на 2022 г., респ. за цялата 2022 г., са равни на нула.

– В случай че лекарствен продукт с ново INN, който се заплаща със средства от бюджета на НЗОК за първи път през 2023 г., през 2022 г. е бил заплащан с публични средства по реда на Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, за нуждите на прилагане на Механизма за 2022 г. и на Механизма за 2023 г. заплатените през 2022 г. за лекарствения продукт публични средства не се вземат предвид и не се считат за разходи на НЗОК за 2022 г. при сравняване на разходите за относимите периоди. В този случай се приема, че разходите на НЗОК за цялата 2022 г. са равни на нула.

– В случай че нетният разход на НЗОК за INN през тримесечието на 2023 г., от което статутът на лекарствения продукт е променен от „Самостоятелни лекарствени продукти“ на „Сборни лекарствени продукти“, както и за всяко следващо тримесечие на 2023 г., е по-малък от нетния разход на НЗОК за същото тримесечие на предходната година, притежателят на разрешение за употреба има право на завишение на нетния си разход за неговата подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ с 50% от установеното намаление в разхода за INN. Това правило се прилага за всяко тримесечие на 2023 г., при което е налице намаление на нетния разход за INN спрямо същия разход за аналогичното тримесечие на 2022 г.

2. Надвишение/ръст на ПРУ в подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ в дадена основна група, в която е установено надвишение – ПРУ СБ.

– Установяват се международните непатентни наименования (INN) в подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ с надвишение на разходите на НЗОК за дадено тримесечие на текущата година.

– Надвишение на разходите за дадено INN е налице, когато сумата от нетните разходи на НЗОК за лекарствените продукти в това INN за тримесечието на текущата година надвишава сумата на нетните разходи на НЗОК за същото INN, за същото тримесечие на предходната година (независимо дали е налице, или не идентичност на лекарствените продукти в това INN през сравняваните периоди – текущата и предходната година).

– При наличие на надвишение в дадено INN се установяват притежателите, формирали това надвишение – ПРУ СБINN1.

– Надвишението/ръстът на ПРУ в подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ в дадена основна група е сборът от надвишенията на ПРУ във всяко INN с надвишение, в което ПРУ участва.

ПРУ СБ = ПРУСБINN1 + ПРУСБINN2 + ПРУСБINN3 + ...... + ПРУСБINNn

ПРУ СБINN1 = ПРПРУINN1* INN1/РПРУINN1, където

INN1 – ръст в INN1,

ПРПРУINN1 – положителен ръст на ПРУ в INN1,

ПРПРУINN1 – сбор от положителните надвишения на всички ПРУ в INN1.

– В рамките на подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ не се допуска компенсиране между INN с увеличени разходи и INN с намалени разходи.

· Дължимо плащане от всеки ПРУ, участвал в превишението в дадена основна група – ДППРУА/Б/В

ПРУ възстановява на НЗОК сума, пропорционална на участието му в превишението:

ДП ПРУА/Б/В = ПРУА/Б/В * А/Б/В/ (ПРУ1А/Б/В + ПРУ2А/Б/В + ........... + ПРУnА/Б/В),

където

(ПРУ1А/Б/В + ПРУ2А/Б/В + ........... + ПРУnА/Б/В) е общото превишение на ПРУ, участвали в ръста на основната група.

Тази сума следва да се възстанови от притежателя на разрешение за употреба/негов упълномощен представител на НЗОК чрез директно плащане.

Общата сума на възстановяване от всички ПРУ е равна на превишението на бюджета на НЗОК за даденото тримесечие за основната група.

За определяне на дължимите суми по Механизма (сумата за възстановяване) от всяко едно ПРУ с установено надвишение на разходите за лекарствените му продукти (самостоятелни и/или сборни) от основна група се изчислява коригиращ коефициент. Този коефициент представлява съотношението на общата сума от превишенията на всички ПРУ – „положително нетно надвишение“ спрямо установеното надвишение на основната група над условния й бюджет. Дължимата от ПРУ сума е равна на надвишението му в основната група, умножена по този коефициент. Коефициентът е един и същ за всички ПРУ с надвишение за основна група за дадено тримесечие на 2023 г.

VІ. Алгоритъм за извършване на междинно и годишно компенсиране съгласно чл. 7 и 8 от Механизма за 2023 г. при установено недостигане на годишния бюджет на основна/и група/и и установено превишение на годишния бюджет на друга/и основна/и група/и

В случай че сборът от условните бюджети на основна група лекарствени продукти за първото, второто и третото тримесечие на 2023 г. не е достигнат (т.е. сборът от нетните разходи за основната група лекарствени продукти за първото, второто и третото тримесечие на 2023 г. е по-малък от сбора от условните бюджети на същата основна група за същите тримесечия на 2023 г.), а при друга/и основна/и група/и сборът от условните бюджети за същите тримесечия е превишен, се извършва междинно компенсиране. При междинно компенсиране разликата между сбора от условните бюджети за първото, второто и третото тримесечие и нетните разходи на НЗОК за същите тримесечия за лекарствените продукти от тази група се компенсира напълно или частично с превишението на сбора от условните бюджети за същите тримесечия на останалата/ите група/групи, при която/които е установено такова превишение.

Междинното компенсиране за групата/групите с превишение за първото, второто и третото тримесечие на 2023 г. се извършва с групата/групите, която/които не е/са достигнала/и сбора от условните бюджети за първото, второто и третото тримесечие на 2023 г. Компенсирането е пропорционално на дела на нетните разходи на групата/групите с превишение, съотнесен към разхода на тази/тези група/групи.

Междинното компенсиране се извършва след изтичане на III тримесечие на 2023 г., т.е. след изтичане на деветмесечието на 2023 г.

На годишна база (при годишно изравняване на разходите, респ. на превишенията и надвишенията по смисъла на Механизма) се извършва годишно компенсиране за цялата 2023 г. при установено недостигане на годишния бюджет на основна/и група/и и установено превишение на годишния бюджет на друга/и основна/и група/и.

Недостигане на годишния бюджет за 2023 г. за основна група лекарствени продукти е налице, когато сборът от нетните разходи за основната група лекарствени продукти за четирите тримесечия на 2023 г. е по-малък от сбора от условните бюджети на същата основна група за четирите тримесечия на 2023 г.

Годишното компенсиране се извършва непосредствено преди годишното изравняване на разходите в срок до края на първото тримесечие на следващата календарна година (т.е. след установяването на годишна база на съответните превишения и надвишения по смисъла на Механизма, както и установяване на годишните дължими суми за директно възстановяване от отделните притежатели на разрешение за употреба).

Годишното компенсиране за групата/групите с превишение за цялата 2023 г. се извършва с групата/групите, която/които не е/са достигнали годишния/те си бюджет/и за 2023 г. Компенсирането е пропорционално на дела на нетните разходи на групата/групите с превишение, съотнесен към разхода на тази/тези група/групи. В резултат на извършеното годишно компенсиране се извършва корекция там, където е приложимо, на параметрите на годишните превишения и надвишения по смисъла на Механизма, както и на сумите за цялата 2023 г., подлежащи на директни плащания в полза на НЗОК, при прилагането му от отделните притежатели на разрешение за употреба.

VІІ. Годишно изравняване

В срок до края на първото тримесечие на 2024 г. НЗОК извършва годишно изравняване за 2023 г. на база четирите тримесечия на 2023 г.

Установяват се наличието и размерът на превишението на годишните нетни разходи на НЗОК за 2023 г. за всяка основна група спрямо годишния й бюджет за 2023 г. и конкретните размери на превишението на годишна база.

Националната здравноосигурителна каса преизчислява съответните надвишения по смисъла на Механизма, както и дължимите директни плащания към НЗОК от притежателите на разрешенията за употреба. Националната здравноосигурителна каса извършва годишно изравняване при надвишен или по-малък размер на възстановената сума от притежателя на разрешение за употреба/негов упълномощен представител по тримесечия на 2023 г. спрямо общата дължима от него сума за възстановяване на годишна база (за цялата 2023 г.).

В случай че са извършени плащания по тримесечия, но в резултат на преизчисляването НЗОК установи недължимост на тези плащания или по-малък размер на дължимите плащания, при съгласие между НЗОК и притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен представител сумите се прихващат с бъдещи изискуеми и ликвидни парични задължения на притежателя/негов упълномощен представител към НЗОК, а при липса на такива или при непостигнато съгласие – се възстановяват от НЗОК на притежателя/негов упълномощен представител.

При установен в резултат на преизчисляването по-голям размер на дължимите директни плащания същите се заплащат от притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен представител на НЗОК в сроковете, установени в Наредба № 10.

6835

 

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-65 от 30 август 2023 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 и чл. 45, ал. 35 от Закона за здравното осигуряване, § 13, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. във връзка с докладна записка с квх. № НС-01-00-114/30.08.2023 г. от управителя на НЗОК Надзорният съвет реши:

1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2023 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ, приложение към настоящото решение.

2. Утвърждава в приложение към настоящото решение Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2023 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ.

Председател на Надзорния съвет: М. Околийски

Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2023 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ

Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, е законоустановена мярка за ограничаване на разходите на НЗОК за заплащане на напълно платените медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ.

І. Правно основание

Настоящият механизъм се създава на основание чл. 45, ал. 35 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. (ПЗРЗБНЗОК за 2023 г.) и се приема с цел гарантиране на предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за напълно платени медицински изделия (МИ), прилагани в условията на болничната медицинска помощ.

В изпълнение на цитираната разпоредба от ЗЗО за МИ, заплащани напълно от НЗОК за 2023 г., се прилага настоящият Механизъм (наричан за краткост „Механизмът“) съобразно средствата за медицински изделия, заплащани от НЗОК в условията на болнична медицинска помощ и при надвишаване на прогнозния брой (обем) медицински изделия, който НЗОК заплаща, посочен в Спецификацията по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (Наредба № 7 от 31 март 2021 г.). Спецификацията е утвърдена с Решение № РД-НС-04-85 от 17.08.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК (Спецификацията).

ІІ. Легално определение

По смисъла на ЗЗО „Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2023 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ“ е законоустановена мярка, прилагана за обезпечение изпълнението на бюджета на НЗОК за напълно платени медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ и с цел осигуряване на достъпа на здравноосигурените лица до лечение с медицински изделия.

Напълно заплатени медицински изделия са медицинските изделия, включени в Списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10), които са определени за заплащане при стойност 100 на сто на основание чл. 33, ал. 5 от Наредба № 7 от 31 март 2021 г.

ІІІ. Същност на Механизма

1. Механизмът като законова мярка по чл. 45, ал. 35 от ЗЗО се прилага при надвишаване на обемите МИ, определени в Спецификацията, съгласно данните за одобрените за заплащане МИ, предоставени от електронната система HOSP_CPW на НЗОК.

2. Механизмът се прилага само за медицинските изделия, заплащани напълно от НЗОК, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, законово определени в Спецификацията като медицински изделия по чл. 25, ал. 4, т. 4, буква „в“ от Наредба № 7 от 31 март 2021 г. Съгласно цитираната разпоредба НЗОК заплаща тези медицински изделия в условията на болничната медицинска помощ на производители или търговци на едро с медицински изделия или на техни упълномощени представители, сключили договори за доставка и заплащане на медицински изделия по реда на Наредба № 7 от 31 март 2021 г. Договорите с производителите или търговците на едро с медицински изделия или на техни упълномощени представители са регламентирани в разпоредбите на чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 10.

3. Механизмът се прилага с цел обезпечаване изпълнението на бюджета на НЗОК за напълно платените МИ, прилагани в болничната медицинска помощ.

4. Механизмът се реализира в етапа на заплащането на отчетените и одобрени за заплащане МИ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и се изразява в намаляване на стойността, която НЗОК заплаща за посочените медицински изделия.

5. Заплащането по намалена стойност на отчетените и одобрени за заплащане медицински изделия след изчерпване на обема на медицинските изделия за съответната група/подгрупа по Спецификацията се извършва при условия и по ред съгласно Методика за прилагане на Механизма, която се утвърждава от Надзорния съвет на НЗОК и се публикува на интернет страницата на НЗОК.

6. Независимо от прилагане действието на Механизма съответните медицински изделия остават напълно безплатни за пациента.

ІV. Материален, персонален и времеви обхват

Механизмът се прилага:

1. За всички МИ, включени в Списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредба № 10, изготвен въз основа на Спецификацията, утвърдена с Решение № РД-НС-04-85 от 17.08.2022 г.

2. Спрямо всички търговци на едро с МИ, сключили договор с НЗОК по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 10, за които Механизмът е приложим.

3. (нова т. 3) За периода на действие на Списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредба № 10, в сила от 1.02.2023 г., съгласно § 13 от ПЗРЗБНЗОК за 2023 г.

V. Договорно начало

1. Механизмът и Методиката по прилагането му са включени в договорите за 2023 г., които са сключени между НЗОК и търговците на едро, доставчици на медицински изделия.

2. Намалената стойност, която се заплаща на търговците на едро по реда на настоящия Механизъм, няма обвързващо действие за същите при бъдещи договаряния с НЗОК.

Заключителна разпоредба

Настоящият Механизъм е приет от Надзорния съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-65 от 30.08.2023 г., издадено на основание чл. 45, ал. 35 от Закона за здравното осигуряване и § 13 от ПЗРЗБНЗОК за 2023 г., и е със срок на действие до края на действие на Списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредба № 10, в сила от 1.02.2023 г.

Методика за прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2023 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ

I. Основание

1. За прилагане на Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, приложим за 2023 г. за медицинските изделия, заплащани напълно в условията на болничната медицинска помощ (Механизма), приет с Решение № РД-НС-04-65 от 30.08.2023 г. на Надзорния съвет на НЗОК.

2. Механизмът, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, е законоустановена мярка за ограничаване на разходите на НЗОК за заплащане на напълно платените медицински изделия (МИ) в болничната медицинска помощ.

3. Механизмът като законова мярка по чл. 45, ал. 35 от Закона за здравното осигуряване и § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. (ПЗРЗБНЗОК за 2023 г.) се прилага при надвишаване на обемите МИ, определени в Спецификацията, утвърдена с Решение № РД-НС-04-85 от 17.08.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК (Спецификацията), съгласно данните за одобрените за заплащане МИ, предоставени от електронната система HOSP_CPW на НЗОК.

4. Механизмът се реализира в етапа на заплащането на отчетените и одобрени за заплащане МИ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и се изразява в намаляване на стойността, която НЗОК заплаща за посочените медицински изделия.

5. Настоящата Методика се утвърждава на основание раздел III, т. 5 от Механизма за 2023 г.

II. Договорно начало

1. Механизмът и Методиката по прилагането му са включени в договорите за 2023 г., които са сключени между НЗОК и търговците на едро, доставчици на медицински изделия.

2. Намалената стойност, която се заплаща на търговците на едро по реда на Механизма и настоящата Методика, няма обвързващо действие за същите при бъдещи договаряния с НЗОК.

3. Прогнозният брой (обем) медицински изделия в Спецификацията, утвърдена с Решение № РД-НС-04-85 от 17.08.2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК, е разчетен за период от 12 месеца. При удължаване срока на действие на Списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредба № 10, в сила от 1.02.2023 г., обемите на съответните групи/подгрупи МИ ще бъдат увеличени пропорционално с 1/12 за всеки допълнителен месец.

III. Алгоритъм за прилагане на Методиката

1. Методиката по прилагане на Механизма е приложима за периода на действие на Списъка по чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „б“ от Наредба № 10, в сила от 1.02.2023 г., изготвен въз основа на Спецификацията, утвърдена с Решение № РД-НС-04-85 от 17.08.2022 г.

2. Методиката се прилага при надвишаване на утвърдения обем за съответната група/подгрупа МИ, определен в Спецификацията, съгласно данните за одобрените за заплащане МИ, предоставени от електронната система HOSP_CPW на НЗОК.

3. Механизмът се реализира в етапа на заплащането на отчетените и одобрени за заплащане МИ от лечебните заведения за болнична медицинска помощ и се изразява в намаляване на стойността, която НЗОК заплаща за посочените медицински изделия.

4. Заплащането на отчетените и одобрени за заплащане медицински изделия съобразно утвърдения обем за съответната група/подгрупа по Спецификацията се извършва ежемесечно по следния начин:

4.1. До достигане на 100% от утвърдения обем МИ за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията, медицинските изделия се заплащат по стойността, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК.

4.2. При достигане на обем в рамките на 101% – 110% от утвърдения обем МИ за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията, стойността на МИ, заплащана от НЗОК, се редуцира с 10% от утвърдената стойност.

4.3. При достигане на обем в рамките на 111% – 120% от утвърдения обем МИ за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията, стойността на МИ, заплащана от НЗОК, се редуцира с 20% от утвърдената стойност.

4.4. При достигане на обем над 121% от утвърдения обем МИ за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията, стойността на МИ, заплащана от НЗОК, се редуцира с 30% от утвърдената стойност.

5. Методиката започва да се прилага в месеца, в който са генерирани данни от електронната система HOSP_CPW на НЗОК за надвишаване на утвърдения обем МИ за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията.

6. При генерирани данни за надвишаване на утвърдения обем МИ за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията, се задейства алгоритъм, чрез който електронната система HOSP_CPW на НЗОК:

6.1. изчислява броя МИ, надвишили утвърдения обем по Спецификация за съответната група/подгрупа през отчетния месец;

6.2. изчислява общата сума, с която се редуцира стойността на съответния брой МИ, надвишили утвърдения обем за група/подгрупа в Спецификацията, съгласно условията, посочени в раздел III, т. 4;

6.3. разпределя получената в т. 6.2 сума солидарно между всички отчетени и одобрени за заплащане през месеца МИ, като намалява стойността, заплащана от НЗОК, с еднакъв процент за всяко отчетено и одобрено за заплащане през месеца МИ.

7. Формула за прилагане на алгоритъма:

Z = (А x Y) + (В x (Y x 0,9) + (С x (Y x 0,8) + (D x (Y x 0,7)

E

Z – стойност след намаление за 1 бр. МИ, отчетено в конкретния месец;

Y – утвърдена стойност на МИ по Спецификация;

А – брой МИ, отчетени през месеца, влизащи в обема на Спецификацията за група/подгрупа;

В – брой МИ от 101% до 110% над обема по Спецификация за група/подгрупа за конкретния месец;

C – брой МИ от 111% до 120% над обема по Спецификация за група/подгрупа за конкретния месец;

D – брой МИ над 121% от обема по Спецификация за група/подгрупа за конкретния месец;

E – общ обем МИ от група/подгрупа, отчетени и одобрени за заплащане през конкретния месец.

8. Стойността, която НЗОК заплаща на всеки търговец на едро, чиито медицински изделия са отчетени и одобрени за заплащане през конкретния месец, е равна на броя отчетени и одобрени за заплащане през месеца МИ за съответния търговец на едро, умножен по стойността след намаление за 1 бр. МИ, отчетено в месеца.

ТЕ = F x Z

ТЕ – стойност, която НЗОК заплаща на търговец на едро за отчетени и одобрени за заплащане медицински изделия през конкретния месец от съответната група/подгрупа;

F – брой отчетени и одобрени за заплащане МИ през конкретния месец от съответната група/подгрупа;

Z – стойност след намаление за 1 бр. МИ, отчетено и одобрено за заплащане в конкретния месец от съответната група/подгрупа.

IV. Съдържание и срокове за публикуване на информация и за предоставяне на индивидуални справки на търговците на едро с медицински изделия, сключили договор с НЗОК

1. Националната здравноосигурителна каса изпраща на производителите/търговците на едро с медицински изделия справка/месечно известие (по образец) съгласно приложение № 2 към договора за вложените, доставени от него МИ по съответни клинични пътеки/амбулаторни процедури и отчетени от лечебните заведения за БМП през предходния календарен месец, в срок до 30 календарни дни от края на отчетния период съгласно действащия Национален рамков договор за медицински дейности.

Справката по т. 1 съдържа информация за доставени и вложени медицински изделия по клинични пътеки/амбулаторни процедури, отчетени от лечебните заведения по договор с НЗОК по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване:

Част А. Отчетени приложени медицински изделия, одобрени за заплащане.

Част Б. Отчетени приложени медицински изделия, отхвърлени от заплащане, по причина за отхвърляне.

2. При надвишаване на утвърдения обем МИ за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията, НЗОК изпраща на производителите/търговците на едро справки съгласно приложение № 3 и приложение № 4 към договора с намалени единични цени на медицинските изделия, изчислени съгласно алгоритъма по настоящата Методика, както следва:

2.1. приложение № 3 – Справка за доставени и вложени медицински изделия по клинични пътеки/амбулаторни процедури, отчетени от лечебните заведения по договор с НЗОК по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, попадащи в обхвата на Методиката;

2.2. приложение № 4 – Справка за формиране на единична месечна цена на базата на достигнат обем по Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ.

3. Националната здравноосигурителна каса ежемесечно публикува на интернет страницата си справка за достигнат обем по Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, изготвена въз основа на данни от електронната система HOSP_CPW на НЗОК. Справката съдържа информация за:

3.1. достигнат обем одобрени за заплащане МИ за всяка група/подгрупа от Спецификацията;

3.2. достигнат процент от утвърдения обем в Спецификацията за всяка група/подгрупа МИ.

6836

190. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 31.08.2023 г.

Активи

Хил. лв.

Парични средства и предоставени

 

депозити в чужда валута

36 273 495

Монетарно злато и други инстру-

 

менти в монетарно злато

4 597 151

Инвестиции в ценни книжа

31 851 675

Всичко активи

72 722 321

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

28 092 378

Задължения към банки

21 386 499

Задължения към правителството

 

и бюджетни организации

11 265 826

Задължения към други депозанти

2 105 920

Депозит на управление „Банково“

9 871 698

Всичко пасиви

72 722 321

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Р. Миленков

Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Банково“ към 31.08.2023 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

53 388

Вземания от правителството

 

на Република България

0

Капиталови инвестиции и квота

 

в МВФ

2 029 416

Дълготрайни материални и

 

нематериални активи

126 859

Други активи

18 996

Депозит в управление „Емисионно“

9 871 698

Всичко активи

12 100 357

Пасиви

 

Кредити от МВФ

0

Задължения към международни

 

финансови институции

5 440 596

Други пасиви

731 600

Всичко задължения

6 172 196

Основен капитал

20 000

Резерви

5 175 435

Неразпределена печалба

732 726

Всичко собствен капитал

5 928 161

Всичко пасиви

12 100 357

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

П. Чобанов

Т. Цветкова

6841

8. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че със Заповед № РД-02-15-134 от 31.08.2023 г. е поправена очевидна фактическа грешка в Заповед № РС-51 от 12.07.2023 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-5 от 29.01.2021 г., както следва: на стр. 1, ред 1 и на стр. 2, ред 4 от заповедта думите „Разрешение за строеж № РС-5 от 29.07.2021 г.“ да се четат „Разрешение за строеж № РС-5 от 29.01.2021 г.“. На основание чл. 62, ал. 2 от АПК заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6834

31. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 253 от ДОПК съобщава, че с постановление за възлагане на недвижим имот № С230022-091-0000709/1.09.2023 г. възлага на X.X., роден на 23.05.1958 г., живущ в гр. Силистра, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 10690.200.14 по КККР на с. Веринско, община Ихтиман, Софийска област, представляващ поземлен имот № 200014, с площ по скица – 13 203 кв. м, а по документа за собственост – 13,204 дка, в м. Бозалан, трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, попадаща в отдел/подотдел 552/13, вид на гората: поляна. Имотът е образуван от имот № 200001. Намира се в землището на с. Веринско, ЕКАТТЕ 10690, община Ихтиман, Софийска област, м. Бозалан, с граници/съседи по скица: имоти с кадастрални номера: 10690.200.24, 10690.200.26, 10690.200.612, 10690.200.74.

6852

59. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 ДОПК с постановление № 26 от 24.08.2023 г. възлага на X.X.X. с адрес: гр. София, недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор 21052.1006.167.1.3 по кадастралната карта от 5.07.2006 г., издадена от СГКК – Хасково, с адрес на имота: Димитровград, ул. Бригадирска № 61, бл. 61, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 62,71 кв. м, брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 21052.1006.167, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 21052.1006.167.1.2; под обекта – няма, над обекта: № 21052.1006.167.1.9, с прилежащи части: избено помещение № 1 с полезна площ 15,84 кв. м и с 5,02 % ид. ч. от ОЧС. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

6790

59а. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 ДОПК с постановление № 27 от 24.08.2023 г. възлага на X.X.X. с адрес: гр. София, недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор 21052.1006.169.7.4 по кадастралната карта от 5.07.2006 г., издадена от СГКК – Хасково, с адрес на имота: Димитровград, ул. Съединение, бл. 62, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 58,97 кв. м, брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 21052.1006.169, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 21052.1006.169.7.1; под обекта – няма, над обекта: № 21052.1006.169.7.8, с прилежащи части: избено помещение № 2 с полезна площ 20,26 кв. м и 12,609 % ид. ч. от ОЧС. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

6791

59б. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 ДОПК с постановление № 28 от 24.08.2023 г. възлага на X.X.X. с адрес: гр. София, недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор № 21052.1006.169.11.2 по кадастралната карта от 5.07.2006 г., издадена от СГКК – Хасково, с адрес на имота: Димитровград, бул. Съединение, бл. 66, вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предназначение: жилище, апартамент, с площ 56,42 кв. м, брой нива на обекта: 1, намиращ се в сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 21052.1006.169, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 21052.1006.169.11.3, 20152.1006.169.11.1; под обекта – няма, над обекта: 20152.1006.169.11.6, с прилежащи части: избено помещение № 2 с полезна площ 20 кв. м и с 12,49 % ид. ч. от ОЧС. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

6792

94. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С230016-091-0000710 от 1.09.2023 г. възлага на X.X.X., с адрес по чл. 8 от ДОПК: бул. Копривщица № 31, гр. Пловдив, област Пловдив, следния недвижим имот: търговски обект (магазин), КИД 56784.540.507.1.84, магазин 4-А, разположен на кота 0,00 в средната югоизточна част на партерния етаж на сградата, състояща се от сутерен, партерен и девет жилищни етажа на жилищен блок № 45, намиращ се в гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. Тракия, зона 11-А, при граници на УПИ: бул. Освобождение, ул. Георги Данчов. Магазинът с площ 65,84 кв. м се състои от търговска част и санитарен възел – тоалетна и преддверие с мивка, заедно с прилежащите 0,01867 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се за обекта на 11,02 кв. м, при граници на магазина: общ коридор на етажа, магазин 3-А, паркинг и кафе-сладкарница, придобит с н.а. № 32, том 107, вх. рег. № 31796, дело № 25500 от 6.11.2007 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Пловдив. Вещта се продава такава, каквато е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупената вещ. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

6862

96. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С230016-091-0000693 от 28.08.2023 г. възлага на „СТАК БИЛД“ – ООД, с адрес по чл. 8 от ДОПК: ул. Цар Калоян № 43, гр. Стара Загора, област Стара Загора, представлявано от X.X., следния недвижим имот: търговски обект (магазин), разположен на партерния етаж на масивна жилищна сграда на девет етажа, построена с отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляваща УПИ – парцел VII ЖС, за имот пл. № 259 в кв. 217 по плана на града съгласно удостоверение за данъчна оценка, а съгласно документ за собственост – в УПИ 258 в кв. 217 по плана на града, при граници на УПИ-парцела: от изток – имот пл. № 259, от запад – бул. Св. Патриарх Евтимий, от север – парцел ІЖС и КОО и имот пл. № 258-а, и на юг – ул. Августа Траяна. Обектът за търговска дейност с площ 50,23 кв. м, намиращ се в гр. Стара Загора, ул. Тодор Пъндев № 1, се състои от търговско помещение, склад и умивалня, при граници на обекта: от север – имот пл. № 258-а, от юг – стълбище на предблокова площадка, от изток – търговски обект – кафе-сладкарница и имот пл. № 258-а, и от запад – фоайе на Студентски дом, придобит с н.а. № 71, том X, вх. рег. № 3967, дело № 2538 от 10.04.2008 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Стара Загора. Вещта се продава такава, каквато е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупената вещ. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

6863

1. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен надлез на км 219+400“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община Карнобат, област Бургас, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик на поземлен имот с идентификатор 10625.7.7 по КККР и по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Венец, община Карнобат, област Бургас, за постановяването на Решение № 382 от 17.05.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6783

2. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен надлез на км 219+400“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община Карнобат, област Бургас, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик на поземлен имот с идентификатор 10625.7.14 по КККР, образуван от имот с идентификатор 10625.7.8 по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Венец, община Карнобат, област Бургас, за постановяването на Решение № 382 от 17.05.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6784

3. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на Подобект 25 „Пътен прелез на км 219+390“ за изграждане на пътен надлез на км 219+400“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“ от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на община Карнобат, област Бургас, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик на поземлен имот с идентификатор 10625.87.63 по КККР, образуван от имот с идентификатор 10625.87.50 по регистър към одобрения ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Венец, община Карнобат, област Бургас, за постановяването на Решение № 382 от 17.05.2023 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6785

4. – Югозападният университет „X.X.“ – Благоевград, в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2023 – 2024 г. (приложение). В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография (европейски образец); 3. диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и оригинал); 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст); 6. медицинско свидетелство; 7. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс 100 лв. – плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус. Всички документи се представят приложени в папка. Документите се приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.

Приложение

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форма на обучение

р. о.

з. о.

брой места

брой места

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

Управление на образованието

1

История на педагогиката и българското образование

1

Специална педагогика

1

1

Социална педагогика

1

Предучилищна педагогика

1

1

Начална училищна педагогика

1

1

Педагогически технологии в детската градина

2

1

Методики на обучението в началните класове

2

1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика и информатика

2

Методика на обучението по физика

1

Методика на обучението по музика

1

Методика на обучението по техника и технологии

1

1

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

1

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

Теория и история на литературата

1

Теория и практика на превода

1

История на българската литература

2

Български език

1

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

2

Фолклористика и етнология

1

2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история

1

История на България

1

2.3.

Философия

История на философията

1

Социална философия

2

Съвременни философски теории

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Теория и история на културата

2

Социология

1

3.2.

Психология

Трудова и организационна психология

1

Педагогическа и възрастова психология

2

3.3.

Политически науки

Политология

2

3.4.

Социални дейности

Организация и управление на социалните дейности

2

1

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Връзки с обществеността

1

3.6.

Право

Гражданско и семейно право

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

Административно право и административен процес

1

1

Наказателно право

1

Наказателен процес

1

Международно право и международни отношения

1

Право на Европейския съюз

1

Нотариално право

1

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

Римско право

1

1

Конституционно право

1

Застрахователно право

1

3.7.

Администрация и управление

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

2

1

Икономика и управление (индустрия)

2

Икономика и управление (предприемачество)

2

3.8.

Икономика

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

1

3.9.

Туризъм

Икономика и управление на туризма

2

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси

1

4.2.

Химически науки

Органична химия

1

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география

2

Природна география

1

4.5.

Математика

Математически анализ

1

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

2

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Машини и процеси в леката промишленост

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

2

7.

Здравеопазване и спорт

7.4.

Обществено здраве

Логопедия

1

Кинезитерапия

1

7.6.

Спорт

Методология на научните изследвания в спорта

1

8.

Изкуства

8.2.

Изобразително изкуство

Дизайн и пластични изкуства

1

8.3.

Музикално и танцово изкуство

Хореография

2

Теория и практика на изпълнителското изкуство

1

8.4.

Театрално и филмово изкуство

Кинознание, киноизкуство и телевизия

3

Общо

82

17

 

6849

7. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за прием на докторанти – български граждани и граждани на ЕС, за учебната 2023/2024 г. по следните специалности:

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на обучение

редовна

задочна

3.

Социални, стопански и правни науки

5

4

3.8.

Икономика

5

4

Икономика и управление (селско стопанство)

3

2

Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)

2

2

4.

Природни науки, математика и информатика

4

4.4.

Науки за земята

4

Екология и опазване на екосистемите (кат. Микробиология)

1

Екология и опазване на екосистемите (кат. Агроекология)

3

5.

Технически науки

2

5.13.

Общо инженерство

2

Механизация и електрификация на растениевъдството

2

6.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

10

1

6.1.

Растениевъдство

5

1

Растениевъдство

3

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

Зеленчукопроизводство

1

Лозарство

1

6.2.

Растителна защита

5

Растителна защита (Хербология)

2

Растителна защита (Микробиология)

1

Растителна защита (Фитопатология)

1

Растителна защита (Ентомология)

1

Общо

21

5

 

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити се извършват съгласно условията и по реда, определен от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите за докторанти подават заявление до ректора на Аграрния университет – Пловдив, за участие в конкурса, към което прилагат следните документи: автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ – копие и оригинал (връща се на кандидата след проверка на данните); минимален успех от курса на следване – мн. добър 4,50; завършилите в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома; кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техни постижения в съответната научна област; документ за платена такса – 80 лв.

6831

1. – Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност „Растителна защита (ентомология)“, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – ИТТИ – с. Марково, тел. 032 672 364. Документи – ЦА на ССА, тел. 02 812 7560.

6830

17. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на техническата инфраструктура – уличен водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 07079.17.232 по КК на кв. Рудник, гр. Бургас, УПИ ХVIII-260 в бивш масив 260 в землището на кв. Рудник, Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

6793

329. – Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заявление вх. № Юл-329/24.08.2023 г. от „Мега Енерджи Холд“ – ЕООД, е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план – план-схема за ПИ 10029.271.1005 и 10029.271.1006 от КККР на м. Газянин валог, с. Вакарел, община Ихтиман, област София, с нова кабелна линия 20 kV от подстанция „Вакарел“. Имотите са идентични с ПИ 10029.271.1000 от КККР на м. Газянин валог, с. Вакарел, община Ихтиман. Трасето на новата кабелна линия започва от подстанция „Вакарел“, преминава в регулацията на населеното място с дължина по улиците 719 м (от тях 66 м са през жп линията), а извън регулация – 649 м, след което стига до ПИ 10029.271.1005 и 10029.271.1006. Общата дължина е 1368 м. Сервитутът на трасето е 2 2 м общо от двете страни на кабела съгласно Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти в урбанизираната територия, а извън регулация сервитутът на трасето е 1 2 м и 1 0,5 м. Проектът се намира в дирекция „Специализирана администрация“ в сградата на техническата служба на Община Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската администрация – Ихтиман.

6789

96. – Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ и кадастрален регистър към него за новообразувани имоти с идентификатори 04796.39.50 и 04796.39.59, местност Плео, землище на с. Богослов, община Кюстендил. Плановете са приети с протокол № КД-03-72 от 23.05.2023 г. от комисия, назначена със Заповед № ОА-РД-15-26 от 22.05.2023 г. на областния управител на област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

6786

1. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.64.132, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-435 от 27.09.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6803

2. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.64.130, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-491 от 7.10.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6804

3. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на X.X.X. и X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.10, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-437 от 27.09.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6805

4. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.14, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-438 от 27.09.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6806

5. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.20, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-439 от 27.09.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6807

6. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.25, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-447 от 27.09.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6808

7. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.27, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-493 от 7.10.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6809

8. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.30, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-440 от 27.09.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6810

9. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.36, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-441 от 27.09.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6811

10. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.39, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-449 от 27.09.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6812

11. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.40, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-494 от 7.10.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6813

12. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.47, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-495 от 7.10.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6814

13. – Община Правец на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на наследниците на X.X.X. – собственици на ПИ с идентификатор 58030.65.49, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № З-428 от 21.09.2022 г. на кмета на община Правец е отчуждена част от цитирания ПИ, попадаща в обхвата на уличната регулация, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост – обходна улица от новопроектирана о.т. № 2000 през новопроектирана о.т. № 2001 до новопроектирана о.т. № 2002 и проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на гр. Правец от новопроектирана о.т. № 2002 до о.т. № 123 от действащия план за регулация на гр. Правец. Заинтересованите лица може да се запознаят със заповедта в общинската администрация – Правец. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

6815

65. – Община Правец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПУР на улици от о. т. 641 по действащия ПУП – план за регулация на гр. Правец, с който се обособяват 9 бр. квартали и урегулиране на поземлени имоти, публична общинска собственост, за обществено обслужване и техническа инфраструктура, на територията на вилна зона „Драганска“, землището на гр. Правец, община Правец, Софийска област. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

6780

25. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабели 20 kV от КЛ между ТП „Вива“ и ТП „Мотопфое“, КЛ „Висока зона“, ПС „ТЕЦ Сливен“, до ПИ 67338.100.56, местност Кубашкото, отреден „за фотоволтаична централа“, и извън урбанизираната територия, преминаващ и засягащ със своя сервитут ПИ 67338.99.1, местност Кише дермен с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6773

25а. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабели НН от ТП „Запад – Старо село“, ВЛ „Керамична“, ПС „Речица“, до УПИ I-159, кв. 29 по регулационния план на с. Старо село, община Сливен, като извън урбанизираната територия преминава и засяга със своя сервитут ПИ 69081.14.12, местност Гермята, с НТП „нива“, собственост на физически лица, землище с. Старо село, община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6774

25б. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабел 20 kV от КЛ между ТП „Свети Никола“ и ТП „Мотопфое“, КЛ/ВЛ „Люпилня“, ПС „Речица“, до ПИ 67338.100.41, местност Кубашкото, отреден „за фотоволтаична система и цех за печатни услуги“, и преминаващ и засягащ със своя сервитут ПИ 67338.100.35, местност Кубашкото, с НТП „местен път“, ПИ 67338.832.70 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 67338.832.95, местност Къра, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 67338.832.96, местност Къра, с НТП „за второстепенна улица“, всички в землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6775

25в. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабел СрН от нов ЖР стълб № 36/24/4, извод ВЛ 20 kV „Камен“, ПС „Индустрия – Сливен“, до ПИ 68117.8.36, местност Фондовото, отреден „за вятърна електроцентрала“, и преминаващ и засягащ със своя сервитут ПИ 68117.8.241, местност Смокините, с НТП „друг вид трайно насаждение“ и ПИ 68117.8.145 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, всички в землище с. Сотиря, община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6776

25г. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за трасе на ел. кабел от стълб № 6 в ПИ 32545.31.1, землище с. Изгрев, община Сливен, до УПИ II-99, кв. 15 по регулационния план на с. Изгрев, община Сливен, като извън урбанизираната територия преминава и засяга със своя сервитут ПИ 32545.30.313 с НТП „местен път“, ПИ 32545.31.438 с НТП „местен път“ и ПИ 32545.31.1 с НТП „пасище“, общинска собственост, землище с. Изгрев, община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

6777

2. – Община Созопол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно електрозахранване – кабелна линия 1 kV от ТП 1 – Вършило, до ФЕЦ“, в ПИ 12975.501.586 по КК, УПИ І в кв. 1 по плана на с. Вършило, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти 12975.47.5 и 12975.225.27 по КК на с. Вършило. Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – Созопол.

6781

602. – Община Созопол на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно електрозахранване на вилни сгради в УПИ XV в м. Акра (ПИ 81178.35.194 по КК на гр. Черноморец), землище на гр. Черноморец“, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти 81178.36.366 и 81178.36.363 по КК на гр. Черноморец. Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – Созопол.

6782

10. – Община Тополовград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 5 от ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за подземна кабелна линия НН за ел. захранване на съществуваща селскостопанска сграда с идентификатор № 72761.39.781.1, намираща се в ПИ с идентификатор № 72761.39.781 – стопански двор „Изток“ – Тополовград, по КККР на землище Тополовград, община Тополовград, област Хасково, с възложител: ЕТ „Симона 2000 – X.X.“ – Тополовград, при засегнати имоти съгласно приложения към ПУП – ПП регистър на засегнатите от сервитута на трасето имоти. Изработеният проект се намира в отдел ППУТ на общинската администрация – Тополовград, и може да бъде разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

6826

84. – Община Трън, област Перник, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на уличната регулация на гр. Трън в частта на улица между о.т. 206 и 208, при което се отнемат 56 кв. м от ПИ с идентификатор 73273.550.1207. От източната страна на променената улица в рамките на строителните граници се обособява нов УПИ V-40 – „за търговска дейност“, кв. 9. Променя се северната граница на УПИ IV-72, като се поставя по кадастралната граница на ПИ с идентификатор 73273.522.1 от КККР на гр. Трън. В резултат на извършените изменения засегнатите УПИ получават следните площи: УПИ IV-72, кв. 9 – площ 589 кв. м, и УПИ V-40 – „за търговска дейност“ – площ 96 кв. м. Заинтересуваните страни на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

6816

39. – Община Харманли на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 744 от 28.08.2023 г. (протокол № 48) на Общинския съвет – гр. Харманли, е одобрен ПУП – парцеларен план за подземна кабелна линия средно напрежение (33 kV) – линейни обекти на техническата инфраструктура за пренос на електрическа енергия от ФтЕЦ в поземлени имоти с кадастрални идентификатори: 57434.87.129; 57434.12.169; 57434.12.173; 57434.87.185; 57434.12.189; 57434.12.687; 57434.87.193; 57434.132.145; 57434.12.177, област Хасково, община Харманли, с. Поляново, до новоизградена повишаваща подстанция в поземлен имот с кадастрален идентификатор 57434.12.182 в землището на с. Поляново, община Харманли, област Хасково, съгласно приложените чертежи. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли пред Административния съд – Хасково.

6851

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че по жалба от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ срещу Заповед № 22Ю-РОА-197 от 31.05.2022 г. на кмета на район „Южен“ при Община Пловдив, с която е наредено отсичането на четири броя тополи на бул. Цар Борис III Обединител № 179 – продължение, гр. Пловдив, е образувано адм. д. № 2029 по описа за 2023 г. на Административния съд – Пловдив. Жалбоподател – сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“. Ответник – кметът на район „Южен“ при Община Пловдив. Контролираща страна – Окръжната прокуратура – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.11.2023 г. от 10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна по реда на чл. 182, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.

6842

Административният съд – Пловдив, ХVІІІ състав, на основание чл. 181, ал. 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ с председател Л. Чакъров е постъпило оспорване на Заповед № ЗРИ-235 от 20.04.2022 г., издадена от кмета на район „Източен“ при Община Пловдив, по което е образувано адм. д. № 2078/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив, ХVІІІ състав, със страни: оспорващ – сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“; ответник – кметът на район „Източен“ при Община Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 16.11.2023 г. от 14 ч.

6871

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Аз обичам Пловдив“ на Заповед № 21 ЮРОА 583 от 8.11.2021 г., издадена от кмета на район „Южен“ при Община Пловдив, по което е образувано адм. д. № 2031/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.11.2023 г. от 14 ч.

6872

Районният съд – Етрополе, втори състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 173/2023 г. по описа на съда с постъпила искова молба по чл. 49, ал. 1 от СК от X.X.X. против Младен Йованович с неизвестен адрес, като ответникът Младен Йованович следва да се яви в двуседмичен срок от публикацията в „Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Етрополе, за връчване на исковата молба с приложенията, в противен случай ще му бъде назначен особен представител на разноски на ищцата.

6837

Окръжният съд – Пловдив, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от Търговския закон призовава кредиторите на „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, ЕИК 825256346 – в несъстоятелност, да се явят по ч.т.д. № 424/2023 г., ХVІІІ състав, за съдебно заседание, което ще се проведе на 31.10.2023 г. в 10,30 ч. за разглеждане на подадени молби за отмяна на решение на събрание на кредиторите на „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, ЕИК 825256346 – в несъстоятелност, проведено на 10.07.2023 г. по т.д. № 912/2008 г. по описа на Окръжния съд – Пловдив, търговско отделение, ХІІ състав.

6873

Софийският градски съд с протоколно решение от 5.02.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 11519/2000 г. на политическа партия с наименование „Християн-социален съюз“, както следва: заличава X.X.X. като член на Централното бюро и съпредседател.

6853

Софийският градски съд с решение от 3.07.2023 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 606/2009 г. на политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“, както следва: изменения в устава, приети с решения на конгрес, проведен на 27.05.2023 г.; нов състав на Националния политически съвет, както следва: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; нов състав на Изпълнителното бюро на НПС, както следва: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. – главен секретар, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; нов състав на Националния контролен съвет, както следва: X.X.X. – председател, X.X.X. и X.X.X.. На основание чл. 38, ал. 2 от устава и до избор на нов председател на НПС партията се представлява от X.X.X., главен секретар на ИБ на НПС.

6854

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

4. – Управителният съвет на сдружение „Танцова формация – Шарено хоро“, гр. Ветово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 9.10.2023 г. в 17 ч. в гр. Ветово, Младежки дом, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. избор на нов управителен съвет и председател на сдружението; 3. приемане на изменения в устава на сдружението; 4. вземане на решение за „Танцова формация – Шарено хоро“ да стане член в общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ветово – Цар Калоян – Опака“; 5. определяне на представител на сдружението в „Местна инициативна група Ветово – Цар Калоян – Опака“; 6. разни. При липса на кворум общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място в 18 ч., при същия дневен ред съгласно чл. 11 от устава.

6860

Промени настройката на бисквитките