Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 81 от 26.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ПО ЦИФРОВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДВ, БР. 26 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. (ДВ, БР. 17 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 98 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА 1.12.2022 Г. - 31.05.2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 29.10.2019 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА (ДВ, БР. 88 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ЮЛИ 2017 Г. ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА АЛКОХОЛ В КРЪВТА И/ИЛИ УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ТЕХНИ АНАЛОЗИ (ДВ, БР. 61 ОТ 2017 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките