Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 7.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 2 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 2 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АНТИДОПИНГОВИЯ ЦЕНТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 82 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 3 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРС Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 24, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г. ОТНОСНО ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 ОТ 2 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 2 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2023 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ И ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ, ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 ГОДИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-2 ОТ 2.07.2012 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И КОНТРОЛ ПО СХЕМАТА НА ОБЩНОСТТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ОДИТ (EMAS) (ДВ, БР. 55 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 1.06.2017 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ ДЕЛА И НАЧИНА НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА И ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ДЕЛАТА, КАКТО И ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ Виж повече
Промени настройката на бисквитките