Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 97 от 21.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 590 от 25 октомври 2023 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Александра-2“, разположена в землището на с. Ловец, община Търговище, област Търговище

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по т. 32 от протокол № 46 от заседанието на Министерския съвет на 11 октомври 2023 г. разрешавам на „Тайфун-БГ“ – ЕООД, гр. Търговище, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 125538933, със седалище и адрес на управление – гр. Търговище 7700, ул. Сива – бензиностанция „Тайфун“, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Александра-2“, разположена в землището на с. Ловец, община Търговище, област Търговище, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 12 месеца.

2. Размерът на площта е 0,099 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Министър: Р. Радев

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Александра-2“

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х (m)

Y (m)

1.

4790000,43

476196,37

2.

4789999,55

476212,55

3.

4789999,17

476217,04

4.

4789997,79

476249,41

5.

4789994,29

476249,75

6.

4789936,11

476254,81

7.

4789923,30

476311,87

8.

4789906,46

476387,15

9.

4789887,60

476512,00

10.

4789976,92

476545,77

11.

4789978,22

476546,20

12.

4789977,87

476548,79

13.

4789970,19

476553,65

14.

4789782,76

476669,69

15.

4789778,42

476672,31

16.

4789776,09

476673,67

17.

4789708,16

476715,75

18.

4789708,42

476712,26

19.

4789708,46

476704,66

20.

4789708,73

476683,57

21.

4789709,65

476609,60

22.

4789710,35

476553,43

23.

4789711,01

476516,25

24.

4789711,41

476493,86

25.

4789712,76

476451,70

26.

4789717,78

476399,90

27.

4789719,85

476339,75

28.

4789720,57

476315,76

29.

4789718,79

476264,04

30.

4789728,03

476177,33

31.

4789822,76

476185,61

32.

4789945,21

476187,19

33.

4789945,61

476187,30

34.

4789954,75

476190,26

35.

4789976,28

476199,54

 

8241

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1006-ДУКФ от 9 ноември 2023 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 12, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 във връзка с чл. 8, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 166, ал. 1 и 2 от ЗППЦК Комисията за финансов надзор реши:

Издава лиценз на „Пейшънт Кепитъл“ – ООД (в процес на учредяване), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 6, за предоставяне на услуги за колективно финансиране с право да извършва следните дейности и услуги:

– улесняване на отпускането на заеми;

– пласиране без твърд ангажимент, както е посочено в раздел А, точка 7) от приложение I към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (Директива 2014/65/ЕС), на прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, емитирани от създатели на проекти или от дружества със специална цел, и получаване и предаване на нареждания за търговия от клиенти във връзка с тези прехвърлими ценни книжа за целите на колективно финансиране, както е посочено в точка 1) от раздел А от приложение I към Директива 2014/65/ЕС.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

Председател: Б. Атанасов

8220

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3975-П от 9 ноември 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1863 от 1.12.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7652 от 9.11.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 48088.17.242 с площ 16 568 кв. м, намиращ се в с. Миладиновци, местност Молозите, община Добричка, област Добрич, заедно с построената в него сграда с идентификатор 48088.17.242.1, със застроена площ 103 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 165 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 9000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

8245

 

РЕШЕНИЕ № 3976-П от 9 ноември 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1860 от 18.11.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 96 от 2.12.2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7653 от 9.11.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: УПИ VI-204, в кв. 33 по плана на с. Свобода, с площ 9600 кв. м, намиращ се на ул. Дванадесета № 2 в с. Свобода, община Добричка, област Добрич, заедно с построената в него сграда със застроена площ 81 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 100 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 18 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

8246

 

РЕШЕНИЕ № 3977-П от 9 ноември 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1859 от 18.11.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 96 от 2.12.2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7654 от 9.11.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с идентификатор 53210.50.89 с площ 9520 кв. м, намиращ се в с. Овчарово, община Добричка, област Добрич, заедно с построената в него сграда с идентификатор 53210.50.89.1 със застроена площ 92 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 98 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 17 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 10 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

8247

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1497 от 31 август 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 и ал. 3, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общинският съвет – Плевен, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56722.173.11 в местността Габровец в землището на гр. Плевен, за промяна на вида територия от земеделски земи без право на промяна на предназначението в „Смесена многофункционална зона със занижени параметри – СМФ 1“.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, свързани с изпълнение на настоящото решение.

Председател: М. Митев

8293

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 2856 от 26 октомври 2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Стара Загора, одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ I-438, УПИ II-438, УПИ III-438, УПИ VII-438, УПИ VIII-438, УПИ IX-438, УПИ X-438, УПИ XI-438, УПИ XII-438 и УПИ XIII-438 в кв. 64 по плана на с. Змейово, УПИ VI-438, УПИ VII-438, УПИ VIII-438, УПИ IX-438, УПИ X-438, УПИ XI-438, УПИ XII-438 и УПИ XIII-438 в кв. 73 по плана на с. Змейово и УПИ І-1081, УПИ II-1082, УПИ III-1083, УПИ ІV-1084, УПИ V-1085, УПИ VI-1086, УПИ VII-1087 и УПИ VIII-1088 в КР 133, землището на с. Змейово, като за имотите се отрежда „жилищна устройствена зона“ – Жм, съгласно изработения проект.

Проектът за частично изменение на общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, да се процедира при спазване на действащата нормативна уредба.

За председател: Т. Брайков

8263

27. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, строителни материали, в площ „Азалия“, разположена в землището на с. Драгоево, община Горна Оряховица, област Велико Търново, и описана със следните координати в координатна система БГС 2005 – кадастрална:

Координатна система БГС 2005, кадастрална

Х (m)

Y (m)

1.

4789831

519556

2.

4789591

520691

3.

4789007

519901

4.

4789017

519340

5.

4789565

519211

 

8242

2. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-86 от 17.11.2023 г. за обект: Път I-8 „Кaлотина – Софийски околовръстен път“, част от АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903, инженерни мрежи: Електро – реконструкция на ВЛ 20 kV при км 41+310, км 42+330, км 42+340; Реконструкция на ВЛ 220 kV „Житен – Струма“ в участъка от стълб № 102/208 до стълб 112/218; Водоснабдяване – изместване на водопровод 315 ПЕВП от км 34+714 до км 38+335. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8339

2а. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-87 от 17.11.2023 г. за обект: Път I-1 (Е79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800, участък 2.1 от км 161+367 до км 172+000, подучастък от км 165+880 до км 166+460 – директно трасе. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8340

33. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с № С230002-091-0000913/2.11.2023 г. възлага на X.X.X. с адрес: София, ж.к. Дървеница, бл. 13, вх. Б, ап. 37, следния недвижим имот: апартамент в жилищна сграда с КИД 51500.507.74.1.3, намираща се в к. к. Слънчев бряг – запад, вх. А, ет. 1, ап. А1-2, с площ 41,99 кв. м и прилежащи части 9,93 кв. м ид. ч от общите части на сградата и 10,00 кв. м тераса, с граници на същия етаж: 51500.507.74.1.4, 51500.507.74.1.2; под имота: няма; над имота: 51500.507.74.1.9.

8269

37. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с № С230002-091-0000912/2.11.2023 г. възлага на X.X.X. с адрес: София, ж.к. Дървеница, бл. 13, вх. Б, ап. 37, следния недвижим имот: апартамент в жилищна сграда с КИД 51500.507.74.1.2, намираща се в к. к. Слънчев бряг – запад, вх. А, ет. 1, ап. А1-1, с площ 41,99 кв. м и прилежащи части 9,93 кв. м ид. ч от общите части на сградата и 10,00 кв. м тераса, с граници на същия етаж: 51500.507.74.1.3, 51500.507.74.1.1; под имота: няма; над имота: 51500.507.74.1.8.

8268

36. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, офис Враца, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С230006-091-0000855/19.10.2023 г. възлага на „Херма“ – ЕООД, ЕИК 204175216, със седалище и адрес на управление: 9160 гр. Девня, ул. Отец Паисий № 3, община Девня, област Варна, представлявано и управлявано от X.X., следния недвижим имот: сграда с идентификатор 72624.603.70.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, област Добрич, одобрен със Заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД14-08-Д234 от 21.02.2006 г. на началника на СГКК – гр. Добрич, на един етаж, с предназначение на сградата – „друг вид сграда за обитаване“, ведно с право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 72624.603.70 по плана на гр. Добрич, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: депо за вторични суровини, с номер по предходен план 365005, площ 76 кв. м, намиращ се в Добрич, промишлена зона „Запад“, ул. Хан Тервел № 176, с граници: имот с идентификатор 72624.603.346, имот с идентификатор 72624.603.165, имот с идентификатор 72624.603.164 и имот с идентификатор 72624.603.2, за сумата 7369 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

8288

52. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 248, ал. 12 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С230016-091-0000931/9.11.2023 г. възлага на: „Бига Ауто“ – ЕООД, идентификационен номер на ЮЛ/ЕТ 201457751, адрес за кореспонденция: ул. 3-ти март № 19, ет. 3, ап. 6, Свищов, област Велико Търново, адрес по чл. 8 от ДОПК: ул. 3-ти март № 19, ет. 3, ап. 6, Свищов, област Велико Търново, представлявано от X.X., поземлен имот с идентификатор 65766.266.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащи поземления имот, е от 9.10.2014 г., с адрес на поземления имот: гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, площ: 4000 кв. м, а съгласно нотариален акт № 51, том IV, рег. № 5250, дело № 456 от 2013 г. на Службата по вписванията – Свищов, с площ 3999 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята: 7, при съседи: 65766.266.1, 65766.266.3, 65766.266.4, 65766.266.5, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 65766.266.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.02.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата, е със Заповед № 18-312 от 29.11.2013 г. на началника на СГКК – Велико Търново, адрес на сградата: гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.266.2.1, застроена площ: 144 кв. м, а съгласно нотариален акт № 51, том IV, рег. № 5250, дело № 456 от 2013 г. на Службата по вписванията – Свищов, със застроена площ 65 кв. м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда за търговия, ведно с всички подземни и надземни подобрения, приращения и трайно прикрепени съоръжения в имота. Имотът се продават такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

8302

78. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление с изх. № С230013-091-0000658/14.08.2023 г. възлага на X.X.X. следните недвижими имоти: 7/36 ид.ч. от УПИ с идентификатор 53335.502.350, представляващ дворно място, с номер по предходен план № 350, кв. № 42, парцел XIII, начин на трайно ползване – за ниско застрояване до 10 м, с площ по скица 1123 кв. м, а по нотариален акт – площ 1100 кв. м, намиращ се в с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. Пейо Яворов № 13; 7/36 ид.ч. от лятна кухня с идентификатор 53335.502.350.2, построена в УПИ с идентификатор 53335.502.350, площ 20 кв. м, брой етажи – 1, с предназначение – друг вид сграда за обитаване, намиращ се в с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. Пейо Яворов № 13; 7/36 ид.ч. от гараж с идентификатор 53335.502.350.3, построен в УПИ с идентификатор 53335.502.350, площ 23 кв. м, намиращ се в с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. Пейо Яворов № 13; 7/36 ид.ч. от УПИ с идентификатор 53335.502.405, представляващ дворно място с номер по предходен план № 350, кв. 42, парцел IV, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, с площ по скица 846 кв. м, а по нотариален акт – площ 812 кв. м, намиращ се в с. Огняново, община Пазарджик, област Пазарджик, ул. Христо Ботев. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.

8216

49. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане № С230024-091-0000943/13.11.2023 г. възлага на X.X.X. с адрес: гр. Казанлък, ул. 23-ти ПШП, бл. 80, вх. А, ет. 7, ап. 27, следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 27499.352.267, с площ 500 кв. м, намиращ се в с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: 6, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 27499.352.267.1, със застроена площ 20 кв. м, брой етажи 1, със номер по предходен план: имот 352267, при съседи: 27499.352.268, 27499.352.265, 27499.352.506, 27499.352.266 и 27499.352.1048, за сумата 6611 лв.

8226

129. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 г. по следните научни специалности: 3.7. Администрация и управление (Икономика и управление (по отрасли) – един; 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един; 4.2. Химически науки (Химия на високомолекулярните съединения) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) – един; 5.6. Материали и материалознание (Приложна механика) – двама; 5.9. Металургия (Металургия на цветните и редките метали) – един; 5.9. Металургия (Металургия на черните метали) – един; 5.9. Металургия (Металознание и термична обработка на металите) – един; 5.10. Химични технологии (Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиена промишленост) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на каучук и гума) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на електрохимичните производства) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на неорганичните вещества) – един; 5.10. Химични технологии (Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти) – един; 5.10. Химични технологии (Техника на безопасността на труда и противопожарна техника) – един; 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества) – един; 5.13. Общо инженерство (Промишлена топлотехника) – един; 5.13. Общо инженерство (Системи и устройства в опазване на околната среда) – двама; всички редовно обучение; 5.6. Материали и материалознание (Приложна механика) – един, задочно обучение; 5.10. Химични технологии (Техника на безопасността на труда и противопожарна техника) – един, задочно обучение. Документи се приемат 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ в ХТМУ, София, бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, етаж 2, кабинет 205, тел.: 02/81 63 136 и 02/81 63 120.

8267

19. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: доценти по професионални направления: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ – ФА; 5.1. Машинно инженерство, специалност „Технология на текстилните материали“ – един към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ – ЕМФ; 5.1. Машинно инженерство, специалност „Механика на флуидите“ – един към катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ – ЕМФ; 5.13. Общо инженерство, специалност „Организация и управление на производството“ – един към катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ; 5.13. Общо инженерство, специалност „Организация и управление на производството“ – един към катедра „Мениджмънт и бизнес информационни системи“ – СФ; 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Теоретични основи на комуникационната техника“ – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; 5.1. Машинно инженерство, специалност „Машинознание и машинни елементи“ – един към катедра „Машинни елементи и неметални конструкции“ – МФ; главни асистенти по професионални направления: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електронни преобразуватели“ – един към катедра „Силова електроника“ – ФЕТТ; 5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерна химия“ – един към катедра „Химия“ – ФЕТТ; 5.1. Машинно инженерство, специалност „Точно уредостроене“ – един към катедра „Прецизна техника и уредостроене“ – МФ, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: ФА – каб. 2340, тел. 02/965 24 06; ЕМФ – каб. 2344, тел. 02/965 32 90; ФЕТТ – каб. 1355, тел. 02/965 22 60; ФТК – каб. 1254, тел. 02/965 22 72; МФ – каб. 3242, тел. 02/965 22 88; СФ – каб. 3235, тел. 02/965 37 04.

8298

36. – Университетът „Проф. д-р X.X.“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Западноевропейска литература) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Компютърни технологии в транспортната техника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО, бл. 1, стая № 214, тел.: 056/715 725 или 0889 699 918.

8231

5. – Националният военен университет „X.X.“ – гр. Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за нуждите на катедра „Логистика и мениджмънт“ във факултет „Логистика и технологии“ на НВУ „X.X.“ – едно място за военнослужещ. Условията и изискванията за кандидатстване са обявени със Заповед № ОХ-985 от 9.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България и на сайта на университета, линк: https://www.nvu.bg/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/konkurs-za-zaemane-na-akademichna-dlazhnost-glaven-asistent-ot-voennosluzhesht-9. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на университета. За контакт: 062/618822; Siemens: 62364.

8248

35. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Селско стопанство)“ – един; в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (Ентомология)“ – един. Всички конкурси са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“ – тел. 032/654-274.

8238

7. – Русенският университет „X.X.“ обявява конкурси за: главен асистент по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“ за нуждите на катедра „Двигатели и транспортна техника“, Транспортен факултет – един; главен асистент по професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ за нуждите на катедра „Педагогика“, Факултет „Природни науки и образование“ – един; доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ за нуждите на катедра „Информатика и информационни технологии“, Факултет „Природни науки и образование“ – един; доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Промишлена топлотехника“ за нуждите на катедра „Топлотехника, хидравлика и инженерна екология“, Аграрно-индустриален факултет – един; доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Хидравлични машини, системи и хидромеханика“ за нуждите на катедра „Топлотехника, хидравлика и инженерна екология“, Аграрно-индустриален факултет – един; професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Методика на обучението по информатика и информационни технологии“ за нуждите на катедра „Информатика и информационни технологии“, Факултет „Природни науки и образование“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – доц. д-р X.X., отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.

8275

37. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ към института, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.

8257

60. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент, на половин щат, по професионално направление 2.2. История и археология, научна специалност „Документалистика, архивистика и палеография (вкл. историография и източникознание)“ (Визуални исторически извори) за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02 979 63 84.

8299

6. – Столичната община на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава Решение № 844 по протокол № 82 от 14.09.2023 г. на СОС, с което се одобрява проект за план за застрояване на УПИ ІХ-194 – „за безвредно производство и ОО“, и УПИ Х-1902 – „за безвредно производство и ОО“, кв. 9, м. Батарея, ПИ с идентификатори 68134.8555.194 и 68134.8555.1902 по КККР, район „Кремиковци“, представляващ неразделна част от подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на м. Батарея, район „Кремиковци“, одобрен с Решение № 539 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район „Кремиковци“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

8294

26. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1904, взето на петдесет и шестото редовно заседание с протокол № 56 от 11.10.2023 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен ПУП – парцеларен план като част от комплексен проект за обект: „Външно ел. захранване за осветление и СОТ с местонахождение ПИ 31108.15.27 по КККР на с. Златовръх“, съгласно нанесените плътни червени линии и отредените сервитути, отразени със сиви пунктирани линии. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.

8270

26а. – Община Асеновград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1908, взето на петдесет и шестото редовно заседание с протокол № 56 от 11.10.2023 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VІІ-210, 325, 424, стоп. дейност, кв. 7 по регулационния план на Асеновград, ПЗ „Север“, като се образуват нови урегулирани поземлени имоти – УПИ VІІ-153, 154, 155, стопанска дейност, УПИ ХХІІ-506.937, стоп. дейност в кв. 7, и УПИ І-505.322, паркинг в кв. 7а, съгласно нанесени линии, зачерквания и надписи с кафяв и зелен цвят. Установява се устройствена зона „Пп“ с характер на застрояване: нискоетажно застрояване, начин на застрояване: свободно, съгласно нанесените ограничителни линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.

8271

26б. – Община Асеновград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външно кабелно ел. захранване на обект „Жилищна сграда“ в поземлен имот КИ 99087.224.164 по КККР на кв. Горни Воден, Асеновград“ като част от комплексен проект. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8272

3. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпил проект за ПУП – ПП на кабелна линия от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20 kV „Кранево“, намиращ се в ПИ 39459.12.3, до трафопост тип БКТП 20/0,4 kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за инвестиционен проект, за ФвЕЦ – „Фотоволтаична електрическа централа 1000 kW в ПИ 39459.12.408 по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич“, за БКТП и кабелна линия 20 kV – „Трафопост тип БКТП 20/0,4 kV 1250 kVA в ПИ 39459.12.408, захранен с кабелна линия 20 kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на ВЕЛ 20 kV „Кранево“, намиращ се в ПИ 39459.12.3 по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич“. Общата дължина на проектното трасе е приблизително 198 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

Имот №

Трайно предназначение

НТП на имота

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за право на преминаване и ограничение за ползване в дка

Обща площ в дка

Вид собственост

Име на собственик, име, презиме и фамилия/ име на юрид. лице

Адрес собственици

Стар номер

2.141

Територия за транспорт

Пътища I клас

27.576

0.201

0.201

Съсобственост

Държавата

с. Кранево – Неизвестна

18

4.153

Територия за транспорт

Улични кръстовища

10.560

0.423

0.423

Съсобственост

Държавата

с. Кранево – Неизвестна

000011

12.3

Земеделска територия

Ниви (орна земя)

IV

Ташлъ Тарла

8.000

0.122

0.122

Съсобственост

X.X.X.

гр. Варна, ул. Младост № 144

012003

Общо:

46.136

0.746

0.746

Имот №

Трайно предназначение

НТП на имота

Кат.

Местност

Площ на имота в дка

Площ за право на преминаване и ограничение за ползване в дка

Обща площ в дка

Вид собственост

Име на собственик, име, презиме и фамилия/име на юрид. лице

Адрес собственици

Стар номер

408

Урбанизирана територия

Стопански дворове

8.074

0.098

0.098

Частна

„Солар Еър“ – АД

гр. Варна, ул. Тодор Бояджиев № 3, ап. ОФИ

12.400; (12.407, 12.403, 12.40)

Общо:

8.074

0.098

0.098

 

Справка и допълнителна информация може да се получи в стая № 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

8232

1. – Община Батак на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на X.X.X. – собственик на 1/2 ид. ч. от ПИ с идентификатор 02837.11.234 по КККР на гр. Батак, който не може да бъде открит, че със Заповед № 864 от 6.10.2023 г. на кмета на община Батак е отчужден ПИ с проектен идентификатор 02837.11.1182, с площ 162 кв. м съгласно скица, издадена от СГКК – Пазарджик, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 02837.11.234 по КККР на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост „Улици с о.т. 1001-1047, УПИ I – „паркинг“, с площ 2685 кв. м, и нов УПИ II – „за паркинг“, с площ 4278 кв. м, в местност Пейчинова тумба по КК на гр. Батак“.

8276

2. – Община Батак на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на X.X.X. – собственик на 3/4 ид. ч. от ПИ с идентификатор 02837.11.1354 по КККР на гр. Батак, който не може да бъде открит, че със Заповед № 869 от 6.10.2023 г. на кмета на община Батак е отчужден ПИ с проектен идентификатор 02837.11.1178, с площ 23 кв. м съгласно скица, издадена от СГКК – Пазарджик, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 02837.11.1354 по КККР на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост „Улици с о.т. 1001-1047, УПИ I – „паркинг“, с площ 2685 кв. м, и нов УПИ II – „за паркинг“, с площ 4278 кв. м, в местност Пейчинова тумба по КК на гр. Батак“.

8277

3. – Община Батак на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на X.X.X. – собственик на 3/4 ид. ч. от ПИ с идентификатор 02837.11.1355 по КККР на гр. Батак, който не може да бъде открит, че със Заповед № 870 от 6.10.2023 г. на кмета на община Батак е отчужден ПИ с проектен идентификатор 02837.11.1179, с площ 69 кв. м съгласно скица, издадена от СГКК – Пазарджик, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 02837.11.1355 по КККР на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост „Улици с о.т. 1001-1047, УПИ I – „паркинг“, с площ 2685 кв. м, и нов УПИ II – „за паркинг“, с площ 4278 кв. м, в местност Пейчинова тумба по КК на гр. Батак“.

8278

4. – Община Батак на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава на X.X.X.-X., X.X.X. и X.X.X. – собственици поравно на ПИ с идентификатор 02837.11.143 по КККР на гр. Батак, които не могат да бъдат открити, че със Заповед № 868 от 6.10.2023 г., изм. и доп. със Заповед № 978/1.11.2023 г. на кмета на община Батак, е отчужден ПИ с проектен идентификатор 02837.11.1243, с площ 144 кв. м съгласно скица, издадена от СГКК – Пазарджик, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 02837.11.143 по КККР на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, във връзка с реализиране на обект – публична общинска собственост „Улици с о.т. 1001-1047, УПИ I – „паркинг“, с площ 2685 кв. м, и нов УПИ II – „за паркинг“, с площ 4278 кв. м, в местност Пейчинова тумба по КК на гр. Батак“.

8279

2. – Община Болярово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на подземен кабел ниско напрежение за външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ VІІІ-112, кв. 16а по плана на с. Камен връх, община Болярово. Трасето на кабела започва от границата на населеното място между о.т. 32 и о.т. 32а, преминава през ПИ 35756.19.712 – земеделска територия – общинска частна собственост, и достига до трафопост в ПИ 35756.19.241 – земеделска нива – частна собственост, в землището на с. Камен връх, с дължина 10 м. Проектът се намира в отдел УСТУ при Община Болярово. Заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да разгледат проекта и направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация.

8264

19. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен технически инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 5 от 13.11.2023 г. на основание чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство на обект „Изграждане на нов канализационен тласкател до ПСОВ „Китен“ и реконструкция на КПС в ПСОВ „Лозенец“. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед защита на значителния обществен интерес и необходимостта от спешната реализация на обекта в максимално кратки срокове с цел подобряване на експлоатационните характеристики на водоснабдителната мрежа на с. Лозенец е разпоредено предварително изпълнение на разрешението за строеж. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, а по отношение разпореждането за предварително изпълнение може да се обжалва чрез областния управител пред съда в тридневен срок от съобщаването му на основание чл. 60, ал. 5 от АПК.

8273

82. – Община Генерал Тошево на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че има изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Кабелна линия от ФЕЦ в УПИ XVІІ-90, кв. 19 по плана на с. Градини, община Генерал Тошево, до трафопост в ПИ 17511.26.1 по КККР на с. Градини, община Генерал Тошево, област Добрич“, с възложител „Карат – В. Николов“ – ЕООД. Подробният устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) е в общинската администрация – Генерал Тошево, звено АННСР, стая № 412, където желаещите могат да се запознаят с него и да направят възражения в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8292

5. – Община Девин на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 167 от 19.10.2023 г. е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V – търговски център, УПИ IV-45 – отпадане на нереализирана улична регулация от о.т. 301, през о.т. 81, през о.т. 82 до о.т. 40д, в кв. 11 по плана на с. Гьоврен, община Девин, УПИ V – комбинат за битови услуги и баня, и УПИ VI-50 в кв. 10 по плана на с. Гьоврен, община Девин. От част УПИ V – търговски център, в кв. 11 по плана на с. Гьоврен, община Девин, се отреждат: УПИ XIII-47 – за обществено обслужване, УПИ XIV – за обществено обслужване, УПИ XV-48 – за обществено обслужване, и УПИ XVI-49 – за обществено обслужване. От част от УПИ V – търговски център, в кв. 11 по плана на с. Гьоврен, община Девин, се обособяват – улична регулация, тротоари и алеи. Границите на УПИ IV-45 в кв. 11 по плана на с. Гьоврен се изтеглят по контура на реализираната на място сграда. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Девин пред Административния съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

8283

5а. – Община Девин на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 168 от 19.10.2023 г. е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР в кв. 25 по плана на с. Триград, община Девин, за обособяване на нова улица в рамките на част от поземлени имоти с идентификатори: 73105.501.614, 73105.501.249, 73105.501.240, 73105.501.238, 73105.501.553, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Триград, община Девин, за осигуряване на пешеходен и транспортен достьп до поземлен имот с идентификатор 73105.501.553. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Девин пред Административния съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

8284

4. – Община Златоград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Кабелна линия 20 kV от ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“ до нов БКТП (п. с. Фабрика) с обща дължина на трасето 445,0 л. м при сервитут 1 м (по 0,50 м от двете страни), като кабелната линия започва от съществуващ ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“, ПИ 78241.4.22 – вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – ливада, с дължина на трасето на ел. кабела 2 м и площ на сервитута 2 м2, преминава през: ПИ 78241.4.5 – вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 35 м и площ на сервитута 35 м2; ПИ 78241.4.6 – вид собственост – общинска частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 33 м и площ на сервитута 33 м2; ПИ 78241.4.8 – вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 22 м и площ на сервитута 22 м2; ПИ 78241.4.9 – вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 9, НТП – нива, с дължина на трасето на ел. кабела 52 м и площ на сервитута 52 м2; ПИ 78241.4.103 – вид собственост – държавна частна, вид територия – горска, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, с дължина на трасето на ел. кабела 211 м и площ на сервитута 211 м2; ПИ 10.1 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собственост – общинска публична, вид територия – урбанизирана, НТП – дере, с дължина на трасето на ел. кабела 6 м и площ на сервитута 6 м2; ПИ 10.2 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – химическа и каучукова промишленост, с дължина на трасето на ел. кабела 18 м и площ на сервитута 18 м2; ПИ 10.6 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – химическа и каучукова промишленост, с дължина на трасето на ел. кабела 39 м и площ на сервитута 39 м2; ПИ 10.7 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград – вид собственост – общинска публична, вид територия – урбанизирана, НТП – улици, с дължина на трасето на ел. кабела 27 м и площ на сервитута 27 м2 до нов БКТП за захранване на обект: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“, в поземлени имоти (ПИ): ПИ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 10.4, 10.16, 10.17 и 009115, кадастрален район 10 по частичен кадастрален план на с. Фабрика/с. Цацаровци, община Златоград. Проектът може да се разгледа в общинската администрация – Златоград, ет. 6, стая № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация – Златоград.

8281

20. – Община Златоград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 3764 от 19.09.2023 г. на Общинския съвет – Златоград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Кабелно електрозахранване“ за ПИ с идентификатор 31111.5.84, м. Муратов дол по кадастралната карта на Златоград. Кабелното ел. захранване започва от МТП „Тютюнева“ в ПИ с идентификатор 31111.5.134, вид собственост – държавна частна, вид територия: урбанизирана, НТП – за електроенергийното производство – трасето е с дължина 6 м, преминава през ПИ с идентификатор 31111.5.128, вид собственост – общинска публична, вид територия: земеделска, категория 6, НТП – пасище – трасето е с дължина 145 м и достига до ГРТ – хале в ПИ с идентификатор 31111.5.84, вид собственост – частна, вид територия: земеделска, категория 6, НТП – нива – трасето е с дължина 38 м. Общата дължина на трасето е 189 л. м при сервитут 1 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Смолян, чрез Община Златоград, в 30-дневен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“.

8249

2. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 и чл. 150 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план, план-схема за „Изграждане на ел. провод СрН“. Трасето засяга следните ПИ в урбанизираната територия с идентификатори: 501.1 – „обществен селищен парк, градина“; 501.1303, 501.1189, 501.1192, 501.1193, 501.1196, 501.1199, 501.1152, 501.1198, 501.1151, 501.1178, 501.1171, 501.1176, 501.1170, 501.1175, 501.1168, 501.1177, 501.1230, 1228 – „за второстепенна улица“, 501.1336 – „за друг вид озеленени площи“, и 501.1337 – „за ел. енергийно производство“ – общинска собственост, съгласно КККР на територията на с. Шейново, ЕКАТТЕ 83106. Общата дължина на трасето е 2076 м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

8236

3. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) 83106.7.3 – „нива“, в местност Оградата със собственик X.X. в землището на с. Шейново, община Казанлък, преминаващ през ПИ 83106.8.267 с НТП – „местен път“, с проектна дължина на трасето на ел. провода 40,5 м и 81 кв. м сервитут. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

8235

5. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на подземен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ) 62983.59.1 – „ниско застрояване“, в местност До сотя със собственик X.X. в землището на с. Розово, община Казанлък, преминаващ през ПИ 62983.58.165 и 62983.59.171 с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен път“, и 62983.58.325 с НТП – „дере“, с проектна дължина на трасето на електропровода 47,2 м и 94 кв. м сервитут. План-схемата в уличната регулация между кв. 32 и 13 на с. Розово е с дължина 54,74 м и сервитут 110 кв. м. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

8237

111. – Община Кърджали на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 256, протокол № 11 от заседание на Общинския съвет – Кърджали, проведено на 18.10.2023 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно кабелно електрозахранване на „ФЕЦ-2 Меаца“ в поземлен имот с идентификатор 58997.21.218.1 по КККР на с. Пъдарци, община Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на проекта чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8314

18. – Община Мъглиж на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК съобщава, че с Решение № 805 от 19.10.2023 г. на Общинския съвет – Мъглиж, е одобрена поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 718 от 30.05.2023 г. на Общинския съвет – Мъглиж, като:

1. В т. 1 на стр. 2 от Решение № 718 от 30.05.2023 г. параметрите на основното трасе да се четат така:

„Параметри на основното трасе:

• по парцеларен план, дължина 1383,66 м и площ 4308,46 кв. м;“.

2. На стр. 3 от Решение № 718 от 30.05.2023 г. параметрите на Отклонение 12 да се четат така:

„парцеларен план, дължина 610,54 м и площ 1619,09 кв. м;“.

3. В т. 2, стр. 4 от Решение № 718 от 30.05.2023 г. параграф 2 с наименование „Отклонение 14“ и следващите да се четат така:

„Отклонение 14.

Поземлен имот 49494.607.949, област Стара Загора, община Мъглиж, гр. Мъглиж, п.к. 6180, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 2789 кв. м, стар номер 001949, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-93 от 23.12.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК.

Поземлен имот 49494.608.946, област Стара Загора, община Мъглиж, гр. Мъглиж, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1531 кв. м, стар номер 0.946, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-93 от 23.12.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК.

– парцеларен план, дължина 422,39 м и площ 1689,09 кв. м;

Общо за ПП:

• Основно трасе – дължина 1383,66 м и площ 4308,46 кв. м;

• Отклонения (пресичане) – дължина 1328,65 м и площ 4336,13 кв. м;

• Общо за ПП 33 kV

• Дължина – 2712,31 м

• Сервитут – 8644,59 кв. м“.

Решение № 805 от 19.10.2023 г. е неразделна част от Решение № 718 от 30.05.2023 г. на Общинския съвет – Мъглиж, и подлежи на обжалване по реда на АПК. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора.

8223

18а. – Община Мъглиж на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК съобщава, че с Решение № 806 от 19.10.2023 г. на Общинския съвет – Мъглиж, е одобрена поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 762 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Мъглиж, като в т. 2 от решението идентификаторът „4342.47.373“ да се чете „24342.47.373“. Решение № 806 от 19.10.2023 г. е неразделна част от Решение № 762 от 27.07.2023 г. на Общинския съвет – Мъглиж, и Решение № 573 от 29.09.2022 г. на Общинския съвет – Мъглиж, и подлежи на обжалване по реда на АПК. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора.

8224

19. – Община Мъглиж на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 802 от 19.10.2023 г. на Общинския съвет – Мъглиж, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на ел. кабели за присъединяване към електропреносната мрежа на ПИ с идентификатори 24342.76.387, 24342.78.355 и 24342.79.1 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, собственост на „Трон Енерджи“ – ЕООД, „Ауто Хит“ – ЕООД, и „Делта Солар“ – ЕООД. Трасето за захранване на фотоволтаичната централа, разположена в ПИ с идентификатор 24342.78.355 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, собственост на „Трон Енерджи“ – ЕООД, е с дължина 740,57 м, започва от ПИ с идентификатор 24342.45.24 (нива, частна общинска собственост), преминава през ПИ с идентификатор 24342.45.390 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.45.389 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.98.172 (за път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост), ПИ с идентификатор 24342.76.355 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.78.40 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост) и достига до ПИ с идентификатор 24342.45.355, в който е разположена фотоволтаичната централа, собственост на възложителя. Трасето за захранване на фотоволтаичната централа, разположена в ПИ с идентификатор 24342.79.1 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, собственост на „Ауто Хит“ – ЕООД, е с дължина 709,58 м, започва от ПИ с идентификатор 24342.45.24 (нива, частна общинска собственост), преминава през ПИ с идентификатор 24342.45.390 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.45.389 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.98.172 (за път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост), ПИ с идентификатор 24342.76.355 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.77.386 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост) и достига до ПИ с идентификатор 24342.79.1, в който е разположена фотоволтаичната централа, собственост на възложителя. Трасето за захранване на фотоволтаичната централа, разположена в ПИ с идентификатор 24342.76.387 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора, собственост на „Делта Солар“ – ЕООД, е с дължина 322,73 м, започва от ПИ с идентификатор 24342.45.24 (нива, частна общинска собственост), преминава през ПИ с идентификатор 24342.45.390 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост), ПИ с идентификатор 24342.45.389 (за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, общинска собственост ), ПИ с идентификатор 24342.98.172 (за път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост), ПИ с идентификатор 24342.76.355 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска собственост) и достига до ПИ с идентификатор 24342.76.387, в който е разположена фотоволтаичната централа, собственост на възложителя. Предвиден е сервитут с ширина 2 м (по 1 м от всяка страна на кабелната линия) с обща площ 2894 м2. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора.

8225

1. – Община Перник на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Гола могила в землището на с. Драгичево, община Перник, приет с протокол № 9-1 от 25.10.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ 35 и 493. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта и придружаващата го документация до кмета на община Перник. За справки: етаж 12, стая № 7.

8301

25. – Община Петрич на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на външно електрозахранване до УПИ 6.1, 6.26 (имот с идентификатор 52091.6.3 по КККР на с. Ново Кономлади). Трасето и сервитутите за външното ел. захранване са предвидени да преминат от ЖР стълб на границата на имот с идентификатор 52091.6.5 с НТП – нива, частна собственост, и ще премине поземлен имот с идентификатор 52091.6.6 с НТП – урбанизирана територия, в сервитута на съществуващ ел. провод – частна собственост, през имот 52091.6.24 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, през имот с идентификатор 52091.5.191 с НТП – за път от републиканската пътна мрежа – държавна публична собственост, и през имот с идентификатор 52091.5.196 с НТП – за автомагистрала – държавна публична собственост, всичките по КККР на с. Ново Кономлади, община Петрич, съгласно граници и координати, посочени в ПУП – ПП, изработен от проектант с ППП, рег. № 14106 на КИИП, и регистър на засегнатите имоти. Проектите се намират в сградата на общинската администрация – Петрич. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

8287

38. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе за кабелна линия СрН от кабелни муфи на кабелна линия средно напрежение „Войводиново“ в ПИ 11845.25.30 до БКТП в УПИ 23.31 – жил. стр., в землището на с. Войводиново. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая № 407, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – „Марица“, област Пловдив.

8250

39. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: ПУП – парцеларен план за трасе за кабелни линии НН от РУНН на БКТП в УПИ 23.31 – жил. стр., до електромерно табло ТЕПО 1, монтирано пред УПИ 23.31 – жил. стр., кабелна линия НН от електромерно табло ТЕПО 1 до електрмерно табло ТЕПО 2, монтирано пред УПИ 23.38 – жил. стр., кабелна линия НН от електромерно табло ТЕПО 2 до електромерно табло ТЕПО 3, монтирано пред УПИ 23.3 – жил. стр., и кабелна линия НН от електромерно табло ТЕПО 3 до електромерно табло ТЕПО 4, монтирано пред УПИ 23.58 – жил. стр., в землището на с. Войводиново. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая № 407, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – „Марица“, област Пловдив.

8251

40. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе за кабелна линия НН от РУНН на съществуващ МТП № 11 пред УПИ I-502.1038 – произв. и складови дейности, кв. 51 по плана на с. Войводиново до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред УПИ 21.53 – жилищно строителство, в землището на с. Войводиново. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая № 407, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – „Марица“, област Пловдив.

8252

41. – Община „Марица“, област Пловдив, на основаниe чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект: ПУП – парцеларен план на трасе за кабелна линия НН от ТНН на съществуващ БКТП „Бултранспорт“ в УПИ 16.174 – производствени и складови дейности и ООД, до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред УПИ 9.55 – търговско-складова база, в землището на с. Войводиново. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая № 407, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – „Марица“, област Пловдив.

8253

42. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПП) на трасе на нова физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 61412.10.78 до нова кабелна шахта в ПИ 61412.10.40 пред УПИ II-29 – ООД, в землището на с. Радиново. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая № 407, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – „Марица“, област Пловдив.

8254

2. – X.X.X. на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване с цел обединяване на УПИ І и УПИ ІІ, кв. 60 по ПУП на с. Климентово в един нов УПИ IV с отреждане „за безвредни производствени дейности“. Проектът е на разположение за разглеждане в X.X.X., отдел „Устройство на територията“, ет. 3, стая № 303. Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8297

6. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2858 от 26.10.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 07199.28.5, землище на с. Бъдеще, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8258

6а. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2859 от 26.10.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 31276.47.261, местност Божурица, землище на с. Змейово, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8259

6б. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2862 от 26.10.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка към ПИ с идентификатор 77476.33.1, местност Баченик, землище на с. Хрищени, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8260

23. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2861 от 26.10.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план в землището на с. Ново село и землището на с. Сулица за обект: „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение от ТП „Бор“, с. Ново село, монтаж на 3 броя КРШ и електромерно табло до ПИ с идентификатор 52252.37.26, местност Клюнка, землище на с. Ново село, община Стара Загора, част от КПИИ“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8261

23а. – Община Стара Загора на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 2857 от 26.10.2023 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.107.145, ПИ с идентификатор 46417.107.146, ПИ с идентификатор 46417.107.147, ПИ с идентификатор 46417.107.139, ПИ с идентификатор 46417.107.140 и ПИ с идентификатор 46417.107.141, местност Атюрен, землището на с. Малка Верея, община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8262

2. – Община Сухиндол на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 448 от 12.10.2023 г. на Общинския съвет – Сухиндол, е одобрен проект на ПУП – ПП (за елементи на техническата инфраструктура във и извън урбанизираната територия за електроснабдяване) за „Монтаж на мачтов трансформаторен пост към новомонтиран стълб в оста на ЕП 20 kV „ЛВК“ в ПИ 70295.61.114 по КККР на гр. Сухиндол“ за изграждане на нова въздушна линия от новомонтиран MТП за присъединяване на склад и жилище в имот 70295.41.1498 и нова кабелна линия за присъединяване на складове за готова продукция в имот 70295.41.2173 по КККР на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Сухиндол, пред Административния съд – Велико Търново.

8221

238. – Община Трън на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за урегулиране на нова улица в терен за озеленяване с начало от съществуваща улица при ос. т. 92-93 и с нови ос. т. 92а-92б-92в-92г в кв. 48 по ПУП на гр. Трън. Новопроектираната улица е с минимална ширина 4,5 м. Пространството между корекцията на речното корито и новопроектираната улица се оформя като пешеходна площ и пространство за общественообслужващи мероприятия. Заинтересуваните страни на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

8234

97. – Община с. Калояново, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 525 на Общинския съвет – с. Калояново, прието с протокол № 62 от 20.10.2023 г., влязло в сила на 31.10.2023 г., са одобрени: ПУП – парцеларен план (ПП) за обект: „Подземна кабелна линия НН (1 kV) от ТНН на БКТП „Пречиствателна станция „Житница“ до ТЕПО в ПИ с идентификатор 29475.15.470 по КККР на с. Житница, засягащ УПИ 15.460, за пречиствателна станция, и ПИ с идентификатор 29475.15.460“, с обща дължина на трасето 140 л. м извън урбанизираната територия през ПИ с идентификатори 29475.15.469 и 29475.15.460 и ПУП – парцеларен план (ПП) за обект: „Уличен водопровод PE-KD 90 във/през ПИ с идентификатор 29475.15.460 до ПИ с идентификатор 29475.15.470 и ПИ с идентификатор 29475.15.468“, през ПИ с идентификатори 29475.15.460 и 29475.15.468 с обща дължина на трасето 135,50 л. м извън урбанизираната територия по КККР на с. Житница, община Калояново, област Пловдив. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация – Калояново, пред Административния съд – Пловдив.

8244

Административният съд – Благоевград, на основание чл. 218, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че по жалба на X.X.X., X.X.X. с адрес: София, ул. Цар Иван Асен II № 71, „Си 5 Трейд“ – ЕООД, ЕИК 175376640, със седалище и адрес на управление: София, ул. Евлоги Георгиев № 110, представлявано от управителя X.X.X., на област с административен център – Благоевград, с Решение № 45 по протокол № 2, прието от Общинския съвет – Сандански, на 23.02.2023 г., обнародвано с обявление в „Държавен вестник“, бр. 60 от 14.07.2023 г., с което се потвърждава Решение № 2 от протокол № 1 от заседание на Общинския съвет – Сандански, проведено на 26 януари 2023 г., с което се одобрява окончателен проект за ПУП – ПРЗ на парк „Свети Врач“, гр. Сандански, в частта относно поземлени имоти с идентификатори: 65334.300.329, собственост на X.X.X. и X.X.X.; 65334.303.6102, собственост на „Си 5 Трейд“ – ЕООД, и в частта за имоти с идентификатори: 65334.226.149 и 65334.300.4000, държавна собственост, е образувано адм. д. № 244/2023 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.01.2024 г. от 11,30 ч., като: заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обявяване на оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; б) трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; г) номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.

8280

Административният съд – Пловдив, първо отделение, ХV състав, на основание чл. 218, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е образувано адм. д. № 2249 по описа на съда за 2023 г. по жалба на X.X.X. против Решение № 225, взето с протокол № 13 от 26.07.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, с което се изменя и допълва Решение № 176, взето с протокол № 11 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, и с което е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за Централна градска част, гр. Пловдив, и план-схеми: „Зелена система“, „Недвижими културни ценности“, „Територии за археологическо проучване“, „Монументални и художествени елементи“, „Водоснабдителни мрежи и съоръжения“, „Канализационни мрежи и съоръжения“, „Електроснабдителни мрежи и съоръжения“, „Електронно снабдителни мрежи и съоръжения“, „Топлоснабдителни мрежи“, „Газоснабдителни мрежи“, и план-схема „Комуникационно-транспортна“, „Правила и нормативи за прилагане на плана“ и Правила и нормативи за прилагане на ПУП – ПР на Централна градска част, Пловдив, в частта относно ПИ с идентификатор 56784.520.1065 по КККР на гр. Пловдив. Жалбоподател е X.X.X.; ответник – Общински съвет – Пловдив; контролираща страна – Окръжна прокуратура – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.01.2024 г. от 9,30 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат заявление до съда съгласно изискванията за съдържание по чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.

8289

Районният съд – Бяла Слатина, област Враца, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Николъс Чарлс Стенли, ЛНЧ 9999530125, с адрес в Република България – с. Сираково, община Борован, ул. Ерменко № 22, да се яви в деловодството на Районния съд – Бяла Слатина, област Враца, ул. Димитър Благоев № 85, стая № 101, за да получи препис от исковата молба и приложенията, подадена срещу него от „Електроразпределителни мрежи Запад“, съобщение по чл. 131 от ГПК и препис от Разпореждане № 964/15.08.2023 г. по предявен иск с правно основание чл. 422 от ГПК, за разглеждането на което е образувано гр.д. № 994/2023 г. по описа на Районния съд – Бяла Слатина, гражданска колегия, втори състав. В случай че ответникът не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

8290

Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 741/2023 г. по описа на съда по постъпила на 20.04.2023 г. искова молба на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 435 520,04 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 396 730 лв.:

– еднофамилна жилищна страда с идентификатор 67800.501.319.1, с адрес: гр. Созопол, ул. Нептун № 25, на един етаж, със застроена площ 43,00 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.501.319 ведно с дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 67800.501.319 с площ 66 кв. м с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за ниско застрояване (до 10 м), с номер по предходен план – IX-357 в кв. 34, бивш парцел ХІІІ-455 в бивш квартал по плана на града при съседи: 67800.501.318, 67800.501.510, 67800.501.509;

– 1/2 ид.ч. от съсобствено дворно място, представляващо поземлен имот с идентификатор 67800.501.318 с площ 77 кв. м и с адрес: гр. Созопол, ул. Нептун № 23, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за ниско застрояване (до 10 м), с 1 номер по предходен план – Х-357 в кв. 34, бивш парцел XIII-455 в бивш квартал по плана на града при съседи: 67800.501.332, 67800.501.510, 67800.501.319, 67800.501.509, 67800.501.511, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 52, том I, peг. № 552, дело № 39/2015 г., вписан в СВ – Бургас, вх. peг. № 975/30.01.2015 г., акт № 100, том 3, дело № 381/2015 г.;

– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.318.1.2, втори етаж от сградата с адрес: гр. Созопол, ул. Нептун № 23, етаж първи, апартамент 2, с предназначение – жилище, апартамент на две нива, с площ 92,23 кв. м, ведно с прилежащо избено помещение с площ 38,33 кв. м, което по документ за собственост е 1/2 ид.ч. от избата, както и 55,73 % ид.ч. от общите части на сграда № 1 и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот идентификатор 67800.501.318, при съседни обекти: на първо ниво – на същия етаж: идентификатор 67800.501.318.1.1, под обекта и над обекта – няма, на второ ниво – на същия етаж и над обекта – няма, под обекта – идентификатор 67800.501.318.1.1, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 120, том I, peг. № 1075, дело № 98/2015 г., вписан в СВ – Бургас, вх. peг. № 2181/25.02.2015 г., акт № 147, том 6, дело № 990/2015 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 20 000 лв.:

– жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ 70 кв. м, с идентификатор 87374.528.293.2 по КККР на гр. Ямбол, построена върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.528.293, целият с площ 268 кв. м, ведно с подобренията върху имота, с административен адрес: гр. Ямбол, ул. Сливница № 22, при граници на поземления имот: 87374.528.294, 87374.528.295, 87374.528.296, 87374.528.297, 87374.528.223, 87374.528.292, 87374.528.290, придобита с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 68, том 10, peг. № 7350, дело № 1304/2015 г., вписан в СВ – Ямбол, вх. peг. № 10177/19.11.2015 г., акт № 64, том 31, дело № 5826/2015 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 2500 лв.:

– лек автомобил, марка и модел „Додж Караван“, peг. № У8571АТ, цвят – черен, рама № 1B4GP44R9TB335371, двигател – без номер, дата на първоначална регистрация 12.03.1997 г., придобит на 20.03.2018 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 4400 лв.:

– лек автомобил, марка и модел „Крайслер ПТ Круизер“, peг. № У2884АТ, цвят – бордо металик, рама № 1A8FYB8B46T211965, двигател – без номер, дата на първоначална регистрация 7.12.2006 г., придобит на 22.02.2017 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 4350 лв.:

– сумата в размер на 4350 лв., представляваща разликата между внесени на каса суми и извършени разходи по разплащателна сметка в левове с IBAN BG90CECB979010D4521200, открита на 27.04.2012 г., в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Осман Мюсреф Осман.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 7540,04 лв.:

– сумата в размер на 6718,39 лв., представляваща разликата между внесени на каса и трансферирани суми и извършени разходи по разплащателна сметка в левове с IBAN BG77CECB97901034148001, открита на 9.11.2017 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********;

– сумата в размер на 821,65 лв., представляваща разликата между внесени на каса суми и извършени разходи по разплащателна сметка в левове с IBAN BG12IORT73781008447500, открита на 2.04.2012 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.01.2024 г. от 13,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящото производство, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Окръжния съд – Бургас, като първа инстанция по настоящото дело до приключване на съдебното дирене в първа инстанция.

8140

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Хор на медиците „Родина“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.01.2024 г. от 18 ч. в София, ул. Раковски № 86, голяма зала, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на сдружението; 2. обсъждане и приемане на Правилник за вътрешния ред на сдружението; 3. освобождаване и приемане на членове на УС; 4. обсъждане на бъдещи прояви на сдружението през следващата календарна година. Поканата ще бъде поставена на мястото за обявления в сградата, където се провеждат репетиции.

8285

47. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на 5.01.2024 г. от 18 ч. в сградата на Военноморския клуб във Варна, бул. Владислав Варненчик № 2, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за мандат 2019 – 2024 г. – докладва X.X.; 2. отчет за дейността на контролния съвет за мандат 2019 – 2024 г. – докладва X.X.; 3. приемане на финансовия отчет за мандат 2019 – 2024 г. – X.X.; 4. избор на ръководни органи на сдружение „Ловно-рибарско дружество“ – Варна: председател на УС на „Ловно-рибарско дружество“ – Варна; членове на УС на сдружение „Ловно-рибарско дружество“ – Варна; председател и членове на контролния съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество“ – Варна; 5. избор на делегати за общото събрание на НЛРС – СЛРБ – докладва X.X.. Поканват се всички избрани делегати на общите събрания на ловно-рибарските дружини да вземат участие в събранието. При липса на кворум в обявения начален час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

8295

2. – Съветът на Адвокатската колегия – Сливен, на основание чл. 81, ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията на 27.01.2024 г. в 9,30 ч. в зала 324 – Окръжен съд – Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2023 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет на съвета на колегията за следващата финансова година; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната в София, 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8300

Промени настройката на бисквитките