Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 2 от 5.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 2 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2023 Г. (ДВ, БР. 43 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-21 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЧИСТИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. (ДВ, БР. 102 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 1 ОТ 03.01.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 2 ОТ 03.01.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТОКИТЕ, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО, ОБЛАСТ ГАБРОВО, НА 10 МАРТ 2024 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № 8121з-1888 ОТ 6 НОЕМВРИ 2023 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24.01.2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ОТ ЗМВР (ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № 8121з-1925 ОТ 14 НОЕМВРИ 2023 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24.01.2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ОТ ЗМВР (ДВ, БР. 13 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № 8121з-2105 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА НОЩЕН ТРУД НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • ЗАПОВЕД № 8121з-2106 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 8121з-156 ОТ 5.02.2020 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА НАУЧНА СТЕПЕН, ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 6,00 Ч., ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРУД НА Виж повече
Промени настройката на бисквитките