Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 6 от 19.I

  • УКАЗ № 6 ОТ 11.01.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЮТИБРОД, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА 10 МАРТ 2024 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 7 ОТ 11.01.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАВОЛЧЕ, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА, НА 10 МАРТ 2024 Г. Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-05-879 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА НСИ, № З-ЦУ-2666 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА ЦУ НА НАП, № РД-01-878 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА АВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД), КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО БИОЦИДИ (ДВ, БР. 91 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА И РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 2933-МИ ОТ 11 ЯНУАРИ 2024 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2024 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ, ВПИСАНИ КЪМ ОКРЪЖНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 2933-МИ ОТ 11 ЯНУАРИ 2024 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките