Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 23.I

  • ЗАПОВЕД № РД-05-879 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА НСИ, № З-ЦУ-2666 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА ЦУ НА НАП, № РД-01-878 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА АВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД), КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА (ДВ, БР. 34 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-00-0001 ОТ 14.02.2011 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ (ДВ, БР. 18 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-418 ОТ 14 МАРТ 2017 Г. ЗА РЕДА ЗА УПОТРЕБА НА ФИЗИЧЕСКА СИЛА И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 25 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ МЕЖДУ КОМИСИЯТА И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Ратифицирано със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 21 декември 2023 г. - ДВ, бр. 108 от 2023 г. В сила от 30 Виж повече
  • ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ № 2939-МИ ОТ 18 ЯНУАРИ 2024 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 2939-МИ ОТ 18 ЯНУАРИ 2024 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ ОБРАЗЦИ НА ИЗБОРНИ КНИЖА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВИ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 9.11.2023 Г. НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № Н-1 ОТ 14.02.2023 Г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА Виж повече
Промени настройката на бисквитките