Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 2.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 ОТ 26 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 81 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 ОТ 31 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 29 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 31 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 1 ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 17 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 13 ОТ 25.01.2024 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 29 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 31 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2024 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 31 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2024 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 14 ОТ 25.01.2024 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ЛАЛКО СТОЙЧЕВ ДУЛЕВСКИ С ОРДЕН "ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 16 ОТ 30.01.2024 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОДГОРЕ, ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН, НА 23 ЮНИ 2024 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките