Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 11 от 6.II

  • РЕШЕНИЕ № 67 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 642 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА РЕГИСТРАЦИОННИ КАРТИ, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ИЗМЕНЕНО С Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ (ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2024 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (ДВ, БР. 33 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 17 ОТ 01.02.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 18 ОТ 01.02.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАПАСИТЕ ОТ НЕФТ И НЕФТОПРОДУКТИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № І-1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ НА МЯСТО ПО ЧЛ. 108, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ" НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 55 ОТ 26 ЯНУАРИ 2024 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2024 ГОДИНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките