Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 13.II

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 595 от 19 януари 2024 г.

за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Лисичето“, разположена в землищата на с. Върбен и с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 22 от протокол № 59 от заседанието на Министерския съвет на 28.12.2023 г. разрешавам на „Балканстрой Инвест“ – ООД – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 108682828, със седалище и адрес на управление – Кърджали, п.к. 6600, ул. Добруджа № 34, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в „Лисичето“, разположена в землищата на с. Върбен и с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е една година.

2. Размерът на площта е 0,305 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря, се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

За министър: Кр. Ненов

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Лисичето“

Координатна система БГС 2005, зона 35

Х (m)

Y (m)

1.

4587094

363518

2.

4587137

363643

3.

4587479

363995

4.

4587564

364287

5.

4587773

364720

6.

4587768

364778

7.

4587649

364957

8.

4587610

365084

9.

4587403

365168

10.

4587337

365124

11.

4587427

365104

12.

4587591

364975

13.

4587650

364728

14.

4587516

364419

15.

4587134

363833

16.

4586959

363961

17.

4586748

363789

18.

4587017

363538

19.

4587045

363532

20.

4587058

363525

1216

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-7 от 1 януари 2024 г.

На основание чл. 18е от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2023/458 на Комисията от 1 март 2023 г. за неодобряване на определени активни вещества за употреба в биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 67, 3.03.2023 г.) и чл. 89, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167, 27.06.2012 г.) нареждам:

І. Утвърждавам списък на активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз по чл. 9, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди, съгласно приложението.

II. Биоциди, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по чл. 18в, ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, съдържащи активните вещества и разрешени за съответните продуктови типове, посочени в приложението по т. I, могат да се предоставят на пазара считано до 23 март 2024 г. Наличните количества от биоцидите могат да се използват за срок до 23 септември 2024 г.

III. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет.

IV. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния държавен здравен инспектор на Република България.

Министър: Хр. Хинков

Приложение към т. I

Комбинации активно вещество/продуктов тип, които не са одобрени, включително всякакви други наноматериали

Номер на вписването в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014

Наименование на веществото

Докладваща държава членка

EO номер

CAS номер

Продуктов тип/ продуктови типове

368

Метенамин 3-хлороалилохлорид (CTAC)

Полша

223-805-0

4080-31-3

6, 12 и 13

444

7а-Етилдихидро-1Н,3Н, 5Н-оксазоло[3,4-c]оксазол (EDHO)

Полша

231-810-4

7747-35-5

6, 13

459

Реакционна маса на титанов диоксид и сребърен хлорид

Швеция

Не е наличен

Не е наличен

1, 2, 6, 7, 9, 10, 11

531

(Бензилокси)метанол

Австрия

238-588-8

14548-60-8

13

691

Натриев N-(хидроксиметил)глицинат

Австрия

274-357-8

70161-44-3

6

797

цис-1-(3-Хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантанхлорид (cis CTAC)

Полша

426-020-3

51229-78-8

6, 13

1016

Сребърен хлорид

Швеция

232-033-3

7783-90-6

1

1022

Диалуминиев хлорид пентахидроксид

Нидерландия

234-933-1

12042-91-0

2

1286

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-53 от 17 януари 2024 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и № 588 от 6.08.2021 г. (ДВ, бр. 67 от 2021 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039), Решение на Комисията 2009/92/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на първоначален списък на териториите от значение за Общността в Черноморския биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 7974), Решение за изпълнение (ЕС) 2023/244 на Комисията от 26 януари 2023 г. за приемане на шестнадесетата актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер С (2023) 607) и Решение за изпълнение (ЕС) 2023/242 на Комисията от 26 януари 2023 г. за приемане на седмата актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Черноморския биогеографски регион (нотифицирано под номер С (2023) 597) обявявам:

1. Защитена зона BG0000141 „Река Камчия“ в землищата на с. Гроздьово, с. Нова Шипка, община Долни чифлик, област Варна, с. Цонево, с. Величково, община Дългопол, област Варна, с обща площ 1593,633 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000141 „Река Камчия“ са:

2.1. типът природно местообитание 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis lupus), Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela peregusna);

2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Приморска мряна (Barbus bergi).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типа природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в съответните биогеографски региони;

3.2. подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код 91E0* в Континенталния и в Черноморския биогеографски региони;

3.3. подобряване на местообитанията на видовете Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в двата биогеографски региона и на Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) в частта от защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион;

3.4. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типа природно местообитание, посочен в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 се определят съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типа природно местообитание и видовете по т. 2 в съответните биогеографски региони, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типът природно местообитание по т. 2.1, видът по т. 2.2, означен със знак (*) в приложение № 2 от ЗБР, както и видовете, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000141 „Река Камчия“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Варна, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита в неурбанизирани територии извън съществуващите пътища; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение на такива: в урбанизирани територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и аварии; за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2;

8.4. изграждане на преграждащи речното течение хидротехнически съоръжения, недопускащи придвижването на видовете по т. 2.2 нагоре и надолу по течението на реката;

8.5. промяна на начина на трайно ползване, разораването, залесяването и превръщането в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.6. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.7. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали);

8.8. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.9. употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;

8.10. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието и храните и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.11. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.12. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.13. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, при бедствия и аварии или за поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2;

8.14. затрупване на пресъхващи притоци с отпадъци и земни маси.

9. Горският тип природно местообитание по т. 2.1 се стопанисва в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за него е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Черноморския район за басейново управление на водите;

10.4. планове в областта на енергетиката и климата;

10.5. планове за действие за видове;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанието по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси и живи плетове);

11.6. запазване и където е уместно, възстановяване на типово специфичните хидроморфологични условия в природно местообитание с код 91E0*;

11.7. запазване на типово специфичните хидроморфологични условия в местообитанията на вида Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) в частта от защитената зона, попадаща в Черноморския биогеографски регион.

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗБР.

Защитена зона BG0000141 „Река Камчия“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Варна, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

Министър: Ю. Попов

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-53 от 17.01.2024 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000141 „Река Камчия“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

 

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

 

1023

 

ЗАПОВЕД № РД-54 от 17 януари 2024 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и № 588 от 6.08.2021 г. (ДВ, бр. 67 от 2021 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) и Решение за изпълнение (ЕС) 2023/244 на Комисията от 26 януари 2023 г. за приемане на шестнадесетата актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер С (2023) 607) обявявам:

1. Защитена зона BG0000442 „Река Мартинка“ в землищата на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора, с. Воденичарово, с. Самуилово, община Стара Загора, област Стара Загора, с. Винарово, с. Димитриево, с. Малко Тръново, община Чирпан, област Стара Загора, с. Брод, с. Бряст, с. Голямо Асеново, с. Златополе, с. Радиево, с. Странско, община Димитровград, област Хасково, с обща площ 7396,641 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000442 „Река Мартинка“ са местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra);

2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Маришка мряна (Barbus cyclolepis), Европейска горчивка (Rhodeus amarus);

2.4. безгръбначни – Ценагрион (Coenagrion ornatum), Бисерна мида (Unio crassus).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1.опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

3.3. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на местообитанията на посочените в т. 2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 се определят съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са видовете по т. 2, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000442 „Река Мартинка“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Хасково, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение на такива: в урбанизирани територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и аварии; за подобряване на състоянието на местообитанията на видовете по т. 2;

8.4. изграждане на преграждащи речното течение хидротехнически съоръжения, недопускащи придвижването на видовете по т. 2 нагоре и надолу по течението на реката;

8.5. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.6. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.7. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали);

8.8. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.9. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;

8.10. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието и храните и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.11. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.12. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.13. затрупване на пресъхващи притоци с отпадъци и земни маси.

9. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

9.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

9.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

9.3. плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район за басейново управление на водите;

9.4. планове в областта на енергетиката и климата;

9.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;

9.6. други планови, програмни и стратегически документи.

10. В границите на защитената зона се препоръчва:

10.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

10.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

10.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията на видовете по т. 2 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

10.4. възстановяване и поддържане на затревени площи, като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

10.5. създаването на площи, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, на каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване с РИОСВ – Стара Загора, и РИОСВ – Хасково.

11. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи изцяло или частично в границата на защитена зона BG0000442 „Река Мартинка“, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗБР.

Защитена зона BG0000442 „Река Мартинка“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – Стара Загора, и РИОСВ – Хасково, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

Министър: Ю. Попов

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-54 от 17.01.2024 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000442 „Река Мартинка“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

1024

ЗАПОВЕД № РД-55 от 17 януари 2024 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и № 588 от 6.08.2021 г. (ДВ, бр. 67 от 2021 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) и Решение за изпълнение (ЕС) 2023/244 на Комисията от 26 януари 2023 г. за приемане на шестнадесетата актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер С (2023) 607) обявявам:

1. Защитена зона BG0000279 „Стара река“ в землищата на с. Горско ново село, с. Калайджии, с. Сливовица, с. Средно село, община Златарица, област Велико Търново, с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, с. Бряговица, с. Кесарево, с. Теменуга, община Стражица, област Велико Търново, с. Боринци, община Котел, област Сливен, с. Богомолско, с. Великовци, с. Крайполе, с. Мечово, с. Равно село, с. Стара речка, с. Стеврек, с. Черна вода, община Антоново, област Търговище, с обща площ 3348,057 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000279 „Стара река“ са:

2.1. следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс;

– 7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion);

– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;

– 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове;

– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae);

– 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;

– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;

2.2. местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:

2.2.1. бозайници – *Европейски вълк (Canis lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Голям нощник (Myotis myotis), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Остроух нощник (Myotis blythii), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros);

2.2.2. земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

2.2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), Главоч (Cottus gobio);

2.2.4. безгръбначни – *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалия (Rosalia alpina), Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis), Бисерна мида (Unio crassus).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природно местообитание с код 6430;

3.3. подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 6430, 9180 *, 91G0 * и 91M0;

3.4. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

3.5. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 се определят съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни местообитания и видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания и видовете по т. 2, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 от ЗБР, както и типовете природни местообитания и видовете по т. 2, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000279 „Стара река“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Стара Загора, РИОСВ – Шумен, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващи пътища и регламентираните за това места;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващи пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение на такива: в урбанизирани територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и аварии; за подобряване на състоянието на местообитанията на видовете по т. 2;

8.4. изграждане на преграждащи речното течение хидротехнически съоръжения, недопускащи придвижването на видовете по т. 2 нагоре и надолу по течението на реката;

8.5. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.6. разораване и залесяване на поляни и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;

8.7. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.8. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали);

8.9. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.10. употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;

8.11. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието и храните и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.12. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.13. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.14. извеждане на сечи в природно местообитание с код 91E0*, с изключение на: за изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура; за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората; при бедствия и аварии; за поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията на видовете по т. 2; случаите на реализиране на инвестиционни предложения, одобрени или съгласувани по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие към датата на влизане в сила на заповедта;

8.15. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното функциониране на инфраструктурните обекти дървета;

8.16. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;

8.17. затрупване на пресъхващи притоци с отпадъци и земни маси.

9. Горските типове природни местообитания по т. 2.1 се стопанисват в съответствие с разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) и за тях е задължително прилагането на „Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие“, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.

10. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

10.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

10.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

10.3. плана за управление на речните басейни в Дунавския район за басейново управление на водите;

10.4. планове в областта на енергетиката и климата;

10.5. планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;

10.6. други планови, програмни и стратегически документи.

11. В границите на защитената зона се препоръчва:

11.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

11.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

11.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията по т. 2.1 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

11.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене, от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;

11.5. подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни видове след премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси и живи плетове);

11.6. прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природно местообитание с код 91М0 за превръщане на издънковите насаждения в семенни;

11.7. насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност и употребата на биоциди, хормони и препарати за растителна защита;

11.8. поддържане на поне 10% от общата площ на горските типове природни местообитания по т. 2.1 в защитената зона като гори във фаза на старост.

12. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи изцяло или частично в границата на защитена зона BG0000279 „Стара река“, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗБР.

Защитена зона BG0000279 „Стара река“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ – Стара Загора, и РИОСВ – Шумен, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

Министър: Ю. Попов

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-55 от 17.01.2024 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000279 „Стара река“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

1025

 

ЗАПОВЕД № РД-56 от 17 януари 2024 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие и т. 2 от Решение № 122 от 2.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), изменено с решения на Министерския съвет № 52 от 5.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), № 615 от 2.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и № 588 от 6.08.2021 г. (ДВ, бр. 67 от 2021 г.), предвид Решение на Комисията 2009/93/ЕО от 12 декември 2008 г. за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер C (2008) 8039) и Решение за изпълнение (ЕС) 2023/244 на Комисията от 26 януари 2023 г. за приемане на шестнадесетата актуализация на списъка на териториите от значение за Общността в Континенталния биогеографски регион (нотифицирано под номер С (2023) 607) обявявам:

1. Защитена зона BG0000434 „Банска река“ в землищата на гр. Димитровград, с. Добрич, с. Каснаково, община Димитровград, област Хасково, с. Клокотница, община Хасково, област Хасково, с обща площ 807,163 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0000434 „Банска река“ са местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

2.1. бозайници – Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus);

2.2. земноводни и влечуги – Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

2.3. риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia), Маришка мряна (Barbus cyclolepis), Европейска горчивка (Rhodeus amarus);

2.4. безгръбначни – Бисерна мида (Unio crassus).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

3.1. опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;

3.2. подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);

3.3. при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на местообитанията на посочените в т. 2 видове и техни популации.

4. Целите на защитената зона по т. 3 се определят съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на видовете по т. 2 в Континенталния биогеографски регион, както и за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на мерки в защитената зона.

5. Приоритетни за опазване в защитената зона са видовете по т. 2, за които са определени цели за подобряване в т. 3.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000434 „Банска река“, е посочен в приложението, неразделна част от настоящата заповед.

7. Стандартният формуляр с данни и оценки за защитената зона, както и картен материал с границите й са налични и се съхраняват в Министерството на околната среда и водите, РИОСВ – Хасково, и на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

8. В границите на защитената зона се забранява:

8.1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и регламентираните за това места;

8.2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

8.3. отводняване на крайбрежни заливаеми ивици на реки, промени в хидроморфологичния режим чрез отводняване, изземване на наносни отложения, коригиране, преграждане с диги на реки, с изключение на такива: в урбанизирани територии; в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; при бедствия и аварии; за подобряване на състоянието на местообитанията на видовете по т. 2;

8.4. изграждане на преграждащи речното течение хидротехнически съоръжения, недопускащи придвижването на видовете по т. 2 нагоре и надолу по течението на реката;

8.5. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

8.6. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;

8.7. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали);

8.8. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;

8.9. употреба на минерални торове, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на употреба освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове;

8.10. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието и храните и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

8.11. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

8.12. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

8.13. затрупване на пресъхващи притоци с отпадъци и земни маси.

9. Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат да се определят също във:

9.1. решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;

9.2. горскостопанските и ловностопанските планове и програми;

9.3. плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район за басейново управление на водите;

9.4. планове в областта на енергетиката и климата;

9.5. планове за действие за видове;

9.6. други планови, програмни и стратегически документи.

10. В границите на защитената зона се препоръчва:

10.1. поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, като ливада, пасище или мера;

10.2. промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“;

10.3. изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, мери, ливади и местообитанията на видовете по т. 2 от разпространението на нежелана растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;

10.4. възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност чрез:

– косене ръчно или с косачки за бавно косене, от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела;

– паша, като се поддържа гъстота на животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха.

11. Режим на дейности, подлежащи на съгласуване/одобрение: планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитената зона и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху нея, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитената зона съгласно чл. 31 от ЗБР и наредбата по чл. 31а от същия закон.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове.

Нарушителите на забраните и ограниченията по т. 8 от тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗБР.

Защитена зона BG0000434 „Банска река“ да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Хасково, съгласно чл. 18 от ЗБР.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в „Държавен вестник“.

На основание чл. 12, ал. 7 от ЗБР заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.

Министър: Ю. Попов

Приложение към т. 6 от Заповед № РД-56 от 17.01.2024 г.

Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0000434 „Банска река“ в „Българска геодезическа система 2005“, проекция UTM, зона 35N

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

1026

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 4006-П от 26 януари 2024 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1813 от 12.11.2021 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 98 от 2021 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7790 от 26.01.2024 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Габрово, представляващ: поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 с площ от 18 551 кв. м, намиращ се в местността Коджа кър, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 726 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 125 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1152

 

РЕШЕНИЕ № 4007-П от 26 януари 2024 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1782 от 29.09.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 87 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7791 от 26.01.2024 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Габрово, представляващ: поземлен имот с идентификатор 65927.501.1550, с площ от 401 кв. м, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 65927.501.1550.1, със застроена площ 55 кв. м и мазе с площ 45 кв. м, намиращ се на ул. Опълченска № 21, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 81 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 4000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 15 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1153

 

РЕШЕНИЕ № 4008-П от 26 януари 2024 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1761 от 14.02.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 18 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7792 от 26.01.2024 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Враца, представляващ: учебно-битова сграда с идентификатор 03438.42.29.1, със застроена площ 1255 кв. м, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземления имот, намираща се в местност Крайще, с. Бели извор, община Враца, област Враца (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 48 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 2500 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 9000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 15 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1154

 

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

РЕШЕНИЕ № 45 от 24 януари 2024 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Чипровци, одобрява изменение на общия устройствен план (ИОУП) на община Чипровци в обхват поземлен имот с идентификатор 81390.50.301 по КККР на гр. Чипровци, с което за имота се определя устройствена зона „Пп – предимно производствена“. Във връзка с чл. 127, ал. 12 от ЗУТ няма други собственици на недвижими имоти, непосредствено засегнати от изменението на общия устройствен план и неговите предвиждания.

Председател: Цв. Петкова

1185

27. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Окръжния съд – Видин, и Аминистративния съд – Видин, за 2024 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

1.2. Трасологични експертизи

1.3. Съдебно-балистични експертизи

1.4. Дактилоскопни експертизи

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X., висше, инженер-технолог, криминалистични експертизи, на писмени доказателства (ръкописно изпълнени подписи и текст).

X.X.X., висше, графолог.

X.X.X., висше, инженер-технолог, почерк, техн. документи, трасолог, балистик.

X.X.X., висше, специалност – управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение на пътищата; право; видове експертизи: дактилоскопия, графически, балистични, технологическо изследване на документи, трансологични, портретни.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

X.X.X., висше, биохимия и микробиология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.

X.X.X., висше, молекулярна и функц. биология, експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, секвениране.

X.X.X., висше, медицина, лекар – антестезиология и реанимация.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

X.X.X., висше, молекулярна биология.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X., висше, молекулярна биология.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

3.2. Съдебно-психологична експертиза

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние на писмени данни

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X., висше, специалност – счетоводство и контрол.

X.X.X., висше, специалност – финанси.

X.X.X., висше, специалност – организация на производството и управление в промишленото производство, допълнителна квалификация – международни счетоводни стандарти.

X.X.X., висше, специалност – финанси.

X.X.X.-X., висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.

X.X.X.-X., висше, счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.

X.X.X., висше, счетоводна отчетност, икономист-счетоводител.

X.X.X., висше, икономист по строителството, икономист-счетоводител.

X.X.X., висше, финанси и кредит.

X.X.X., висше, икономист-счетоводител.

X.X.X., икономист-счетоводител.

X.X.X., счетоводство и контрол.

X.X.X., специалност – счетоводство и контрол.

X.X.X., специалност – счетоводство и контрол.

X.X.X., специалност – икономист по счетоводна и финансово- контролна дейност.

X.X.X., висше, специалност – финансов контрол със специализация „Одитинг“.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X., висше, специалност – финанси.

X.X.X., висше, специалност – финанси.

X.X.X., висше, икон. орг. на търговията.

X.X.X., висше, социално-икономическа информация.

X.X.X., висше, икономист.

X.X.X., висше, икономист-застраховател.

X.X.X., висше, финанси и кредит.

X.X.X., висше, икономист-финансист.

X.X.X., висше, икономист, строителство и архитектура, финансово-икономическа, съдебно-стокова и строително-техническа експертиза.

X.X.X.-X., висше, икономист.

X.X.X., висше, икономист.

X.X.X., висше, икономист по промишлеността.

X.X.X., висше, икономист.

X.X.X., висше, маркетинг и мениджмънт.

X.X.X.-X., висше, маркетинг и планиране.

X.X.X., висше, финанси.

X.X.X., висше, икономист.

X.X.X., МТС, финанси, данъчно законодателство, банково дело.

X.X.X., специалност – икономист.

X.X.X., висше, специалност – финансов контрол със специализация „Одитинг“.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

X.X.X., висше, икономист, строителство и архитектура, финансово-икономическа, съдебно-стокова и строително-техническа експертиза.

X.X.X., висше, специалност – финанси.

X.X.X., висше, специалност – организация на производството и управление в промишленото производство, допълнителна квалификация – международни счетоводни стандарти.

X.X.X., висше, специалност – финанси.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

X.X.X., специалност – машинен инженер.

X.X.X., специалност – инженер по радиоелектроника.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X., машинен инженер, автотехнически експертизи.

X.X.X., инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно горене, автотехнически експертизи.

X.X.X., висше, машинен инженер.

X.X.X., висше, машинен инженер.

X.X.X., висше, инженер по изчислителна техника, оценка на машини и съоръжения.

X.X.X., висше, офицер от автомоб. войски – военен инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, машинен инженер.

X.X.X., специалност – контрол на автомобилния транспорт.

X.X.X., специалност – машинен инженер.

X.X.X., висше, машинен инженер.

X.X.X., висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автотехнически експертизи.

X.X.X., специалност – машинен инженер.

X.X.X., специалност – пожарна и аварийна безопасност.

X.X.X., средно специално, специалност – автомобили и кари.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

X.X.X., специалност – машинен инженер.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

X.X.X., висше, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X.-X., висше, строителен инженер по хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., висше, архитект.

X.X.X.-X., висше, строителство и архитектура, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., висше, строителен техник, оценител на недвижими имоти.

X.X.X., висше, архитект.

X.X.X., геодезия и маркшайдерство.

X.X.X., висше, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

X.X.X., специалност – хидромелиоративно строителство.

X.X.X., специалност – строителен техник.

X.X.X., специалност – земеустроител.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

6.5. Съдебно-екологична експертиза

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

7.2. Съдебно-физическа експертиза

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

X.X.X., висше, инженер-агроном, лозаро-градинарство.

X.X.X., висше, агроном-полевъд, оценка на земеделски земи, подобрения и насаждения върху тях.

X.X.X., висше, зоотехник.

X.X.X., висше, инженер-агроном, тропично и субтропично земеделие.

X.X.X., висше, инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи в горския фонд.

X.X.X.-X., зооинженер.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

10.3. Оценка на машини и съоръжения

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения

X.X.X., специалност – инженер земеустроител, оценка на земеделски земи.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X., висше, психология.

X.X.X., висше, молекулярна и функционална биология; експерт ДНК анализи, кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и ензими; генотипиране; секвениране.

1080

28. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК

на специалистите, утвърдени за вещи лица за 2024 г. за съдебния район на Окръжния съд – Враца, и Административния съд – Враца, утвърден с решение по протокол от 16.10.2023 г., т. 3 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ

1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

1.2. Трасологични експертизи

Инж. X.X.X. – инженер-химик.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – среден техник – фотограф.

1.3. Съдебно-балистични експертизи

Инж. X.X.X. – инженер-химик.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – среден техник – фотограф.

1.4. Дактилоскопни експертизи

Инж. X.X.X. – инженер-химик.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – експерт-криминалист.

X.X.X. – среден техник – фотограф.

X.X.X. – експерт-криминалист.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи

X.X.X. – експерт-криминалист.

Инж. X.X.X. – инженер, видеоанализ и лицева идентификация (видеотехнически и портретни експертизи).

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология,

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология,

Д-р X.X.X. – лекар-хирург.

Д-р X.X.X. – дентална медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – лекар – вътрешни болести, кардиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология,

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства

X.X.X. – молекулярна биология.

Д-р X.X.X. – лекар-хирург.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.

X.X.X. – биохимия и микробиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на съдебното и съдебното производство

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X. – лекар-хирург.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.

Д-р X.X.X. – дентална медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – лекар – вътрешни болести, кардиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

Д-р X.X.X. – ортопедия и травматология.

Д-р X.X.X. – лекар-хирург.

Д-р X.X.X. – дентална медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – лекар – вътрешни болести, кардиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека

X.X.X. – молекулярна биология.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.

X.X.X. – биохимия и микробиология.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина.

Д-р X.X.X. – съдебна медицина и деонтология.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход

X.X.X. – молекулярна биология.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.

X.X.X. – биохимия и микробиология.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза

Д-р X.X.X. – психиатър.

Д-р X.X.X. – психиатър.

Д-р X.X.X. – психиатър.

Д-р X.X.X. – съдебна психиатрия.

3.2. Съдебно-психологична експертиза

X.X.X. – психолог, социална и юридическа психология, работа с полиграф.

X.X.X.-X. – психолог, работа с полиграф.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог, работа с полиграф.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – педагогически съветник, специален педагог, социален педагог, социален работник.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

Д-р X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – психолог.

д-р X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – психолог.

Д-р X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

д-р X.X.X. – съдебна психиатрия.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

Д-р X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

Д-р X.X.X. – психиатър.

X.X.X. – психолог.

Д-р X.X.X. – съдебна психиатрия.

X.X.X. – психолог.

X.X.X. – психолог.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – икономист, управление и планиране.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист по счетоводна и финансово- контролна дейност.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – финанси и кредит.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

инж. X.X.X. – счетоводител, машинен инженер.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – икономист, здравен мениджмънт.

X.X.X. – счетоводител, валутен и митнически контрол, фирмен мениджмънт.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист, вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист системен организатор, одитор в публичния сектор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – счетоводител, здравен мениджмънт, педагогика.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист, търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.

X.X.X. – счетоводство и контрол, икономика на търговията.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист, преподавател по икономически дисциплини.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – финансист, вътрешен одитор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – организация на производството и управление на промишлеността.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител, одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист-маркетолог, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист, индустриални отношения, управление на човешките ресурси.

X.X.X. – счетоводител, вътрешен одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист, стопанско управление, финансово-ревизионен контрол.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител, вътрешен одитор.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист, счетоводител.

X.X.X. – финансист, психолог.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – счетоводител, одит на нефинансовите предприятия.

X.X.X. – счетоводител, вътрешен одитор.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – счетоводител, прогнозиране и планиране.

X.X.X. – икономист, управление и планиране.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист- счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – финанси и кредит.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – икономист, здравен мениджмънт.

X.X.X. – счетоводител, валутен и митнически контрол, фирмен мениджмънт.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист, вътрешен одитор в публичния сектор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист, системен организатор, одитор в публичния сектор.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – икономист-счетоводител, здравен мениджмънт, педагогика.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист, търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.

X.X.X. – счетоводство и контрол, икономика на търговията.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист, преподавател по икономически дисциплини.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – финансист, вътрешен одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – организация на производството и управление на промишлеността.

X.X.X. – икономист.

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – икономическа кибернетика в селското стопанство.

X.X.X. – счетоводител, одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист-маркетолог, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – финансист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист, индустриални отношения, управление на човешките ресурси.

X.X.X. – счетоводител, вътрешен одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист, стопанско управление, финансово-ревизионен контрол.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител, вътрешен одитор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист, счетоводител.

X.X.X. – финансист, психолог.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – счетоводител, вътрешен одитор.

4.3. Съдебно-стокова експертиза

X.X.X. – икономист, управление и планиране.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X.-X. – финанси и кредит.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – икономист, здравен мениджмънт.

X.X.X. – счетоводител, валутен и митнически контрол, фирмен мениджмънт.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист, системен организатор, одитор в публичния сектор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – икономист, автотехническа експертиза, оценител на автомобили.

X.X.X. – икономист.

X.X.X.-X. – икономист-счетоводител, здравен мениджмънт, педагогика.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист, търговска несъстоятелност и агентиране индустриална собственост.

X.X.X. – счетоводство и контрол, икономика на търговията.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист, преподавател по икономически дисциплини.

X.X.X. – финансист.

X.X.X. – финансист, вътрешен одитор.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – организация на производството и управление на промишлеността.

X.X.X. – икономист,

X.X.X.-X. – счетоводител.

X.X.X. – счетоводител.

X.X.X. – икономист-маркетолог, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

X.X.X. – финансист-счетоводител.

X.X.X. – икономист-счетоводител.

X.X.X. – икономист, индустриални отношения, управление на човешките ресурси.

X.X.X. – счетоводител, вътрешен одитор.

X.X.X. – финансист, стопанско управление, финансово-ревизионен контрол.

X.X.X. – икономист, счетоводител.

X.X.X. – счетоводител, вътрешен одитор.

X.X.X. – икономист.

X.X.X. – финансист, счетоводител.

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии, оценител на машини и съоръжения.

X.X.X. – счетоводител, вътрешен одитор.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза

Инж. X.X.X. – промишлено и гражданско строителство.

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – хидрология и инженерна геология.

X.X.X. – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Инж. X.X.X. – двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари.

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – инженер-геодезист.

Инж. X.X.X. – промишлено и гражданско строителство.

X.X.X. – промишлена топлотехника.

Инж. X.X.X. – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ, фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика, дефектоскопист, котелен машинист, техническо и микрографично изследване на документи и др.

X.X.X. – учител по техника и технологии, инструктор за обучение на водачи на МПС – категория В, С, автоексперт „Изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП, процес на възстановяване на ПТП, съдебни автотехнически експертизи“.

Инж. X.X.X. – ел. инженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – горско стопанство/инженер по горско стопанство.

Инж. X.X.X. – геодезия и земеустройство, пълна проектантска правоспособност, експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. X.X.X. – инженер по горско стопанство.

Инж. X.X.X. – топло- и ядрена енергетика, специалист по съоръжения с повишена опасност, експерт – енергиен мениджмънт, вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване, специалист – фирмено управление, проектантска правоспособност.

Инж. X.X.X. – машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.

Инж. X.X.X. – технология на металите и металообработваща техника, трудова медицина и работоспособност, инженер по безопасност.

Инж. X.X.X. – геодезия, картография и фотограметрия.

Инж. X.X.X. – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на недвижимо имущество, оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, трудови спорове – за работещи в Германия.

Инж. X.X.X. – механизация на селското стопанство – машинен инженер, обследване за енергийна ефективност.

Инж. X.X.X. – инженер, видеоанализ и лицева идентификация (видеотехнически и портретни експертизи).

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии, оценител на машини и съоръжения.

Арх. X.X.X. – архитектура, планове за регулация, планове за застраховане, работни устройствени планове.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза

X.X.X. – двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.

X.X.X. – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Инж. X.X.X. – двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари.

Инж. X.X.X. – минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, машинен техник.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – счетоводство и контрол, машинен инженер.

Инж. X.X.X. – транспорт и енергетика – машинен инженер, автоексперт по специалност – автотехническа експертиза.

X.X.X. – икономист, автотехническа експертиза, оценител на автомобили.

X.X.X. – автотехническа експертиза.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ, фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика, дефектоскопист, котелен машинист, техническо и микрографично изследване на документи и др.

X.X.X. – учител по техника и технологии, инструктор за обучение на водачи на МПС – категория В, С, автоексперт „Изготвяне на автотехническа експертиза, оценка на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП, процес на възстановяване на ПТП, съдебни автотехнически експертизи“.

Инж. X.X.X. – инженер, автотехническа експертиза.

X.X.X. – управление на интелектуалната собственост, автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.

Инж. X.X.X. – технология на металите и металообработваща техника, трудова медицина и работоспособност, инженер по безопасност.

Инж. X.X.X. – механизация на селското стопанство – машинен инженер, обследване за енергийна ефективност.

Инж. X.X.X. – АТТК, автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – селскостопанска техника – машинен инженер, противопожарна охрана, криминалистични аспекти при разкриване на ПТП, застраховане и автомобилно застраховане, автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – инженер – информационни технологии, неорганични химични технологии, инспектор по екология, автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии, оценител на машини и съоръжения.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза

Инж. X.X.X. – хидрология и инженерна геология.

Инж. X.X.X. – двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари.

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ, фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика, дефектоскопист, котелен машинист, техническо и микрографично изследване на документи и др.

Инж. X.X.X. – ел. инженер.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – геодезия и земеустройство, пълна проектантска правоспособност, експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. X.X.X. – топло- и ядрена енергетика, специалист по съоръжения с повишена опасност, експерт енергиен мениджмънт, вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване, специалист фирмено управление, проектантска правоспособност.

Инж. X.X.X. – технология на металите и металообработваща техника, трудова медицина и работоспособност, автотехнически и автооценителни експертизи, инженер по безопасност.

Инж. X.X.X. – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на недвижимо имущество, оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии, оценител на машини и съоръжения.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза

X.X.X. – информатика (ОПМДИИ).

Инж. X.X.X. – инженер, видеоанализ и лицева идентификация (видеотехнически и портретни експертизи).

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – геодезия, картография и строителство.

Инж. X.X.X. – промишлено и гражданско строителство.

Арх. X.X.X. – архитект.

Инж. X.X.X. – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.

Инж. X.X.X. – строителен инженер.

Инж. X.X.X. – геодезия и земеустройство, пълна проектантска правоспособност, експерт по управление на недвижими имоти.

Инж. X.X.X.-X. – строителен инженер по пътно строителство.

X.X.X. – икономист – икономика на строителството.

Инж. X.X.X. – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на недвижимо имущество, оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, трудови спорове – за работещи в Германия.

X.X.X. – строителен техник.

X.X.X. – строителство и архитектура.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ, фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика, дефектоскопист, котелен машинист, техническо и микрографично изследване на документи и др.

Инж. X.X.X. – противопожарна техника и безопасност, педагогическа правоспособност, ограничена проектантска правоспособност по част – пожарна безопасност.

Инж. X.X.X. – машинен инженер, противопожарна охрана, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер, противопожарна охрана, строителни правила и норми за осигуряване безопасността при пожар, пожарна безопасност.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза

Инж. X.X.X. – електроинженер.

Инж. X.X.X. – електроинженер.

X.X.X. – промишлена топлотехника.

X.X.X. – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия.

Инж. X.X.X. – ел. инженер.

Инж. X.X.X. – топло- и ядрена енергетика, специалист по съоръжения с повишена опасност, експерт енергиен мениджмънт, вентилация на промишлени предприятия и обезпрашаване, специалист – фирмено управление, проектантска правоспособност.

Инж. X.X.X. – електроенергетика и ел. обзавеждане.

Инж. X.X.X. – механизация на селското стопанство – машинен инженер, обследване за енергийна ефективност.

5.8. Съдебнооценителска автотехническа експертиза

X.X.X. – двигатели с вътрешно горене/автомонтьор.

X.X.X. – автомобилен транспорт, трактори и кари.

Инж. X.X.X. – двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари.

Инж. X.X.X. – минен инженер по разработка на полезни изкопаеми, машинен техник.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

Инж. X.X.X. – транспорт и енергетика – машинен инженер, автоексперт по специалност – автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – машинен инженер.

X.X.X. – икономист, автотехническа експертиза, оценител на автомобили.

X.X.X. – учител по техника и технологии, инструктор за обучение на водачи на МПС – категория В, С, автоексперт „Изготвяне на автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС. Оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи“.

Инж. X.X.X. – машинен инженер, двигатели с вътрешно горене.

Инж. X.X.X. – технология на металите и металообработваща техника, трудова медицина и работоспособност, инженер по безопасност.

Инж. X.X.X. – механизация на селското стопанство – машинен инженер, обследване за енергийна ефективност.

Инж. X.X.X. – селскостопанска техника – машинен инженер, противопожарна охрана, криминалистични аспекти при разкриване на ПТП, застраховане и автомобилно застраховане, автотехническа експертиза.

Инж. X.X.X. – инженер – информационни технологии, неорганични химични технологии, инспектор по екология, автотехническа експертиза.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза

Инж. X.X.X. – инженер по горско стопанство.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза

Инж. X.X.X. – инженер по горско стопанство.

6.5. Съдебно-екологична експертиза

X.X.X. – добив на черни метали, базисни компютърни технологии.

Инж. X.X.X. – инженер по горско стопанство.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.

X.X.X. – неорганични химични технологии, експерт-криминалист, съдебна химия и биология, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

X.X.X. – технология на полимерите, текстила и кожите, инженер-химик – контрол на качеството на течните горива.

7.2. Съдебно-физическа експертиза

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – дефектоскопист, техническо и микрографично изследване на документи; фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасография и бионика.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – машинен инженер – ТММОТ, фрактография, фрактодиагностика, металография, светлинна и електронна микроскопия, трасогафия и бионика, дефектоскопист, котелен машинист, техническо и микрографично изследване на документи и др.

Д-р X.X.X. – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.

X.X.X. – неорганични химични технологии, експерт-криминалист, съдебна химия и биология, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Д-р X.X.X. – ветеринарен лекар.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

X.X.X. – полевъдство, зърнопроизводство.

X.X.X. – лозаро-градинарство и овощарство/агроном.

Инж. X.X.X. –инженер-агроном – лозаро-градинарство, педагогическа правоспособност по селскостопански дисциплини.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

X.X.X. – икономист, оценител на изделия от благородни метали.

10. Клас „Оценителни експертизи“

10.1. Оценка на недвижими имоти

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (промишлено и гражданско строителство).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков мениджмънт, счетоводство и контрол).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти (икономист).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

X.X.X.-X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).

Инж. X.X.X. – строителен инженер по водоснабдяване и канализация, оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценител на недвижимо имущество, оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, трудови спорове – за работещи в Германия.

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит, психология).

10.2. Оценка на недвижими културни ценности

10.3. Оценка на машини и съоръжения

X.X.X. – оценител на автомобили, трактори и кари, оценител на машини и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори и кари).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения (двигатели с вътрешно горене).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (счетоводство и контрол/машинен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика).

Инж. X.X.X. – оценител на машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника)

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, оценяване съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор (ел. инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения (машинен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на ел. части, битова техника, кабели и др. (електроенергетика и ел. обзавеждане).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, обследване на сгради за енергийна ефективност, оценител на земеделски земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство, машинен инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост, автотехническа експертиза (АТТК).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит, психология).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, автотехническа експертиза (машинен инженер).

Инж. X.X.X. – инженер – транспортна техника и технологии, оценител на машини и съоръжения.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (автоматика и телемеханика).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (машинен инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

Инж. X.X.X. – оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (технология на металите и металообработваща техника).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит, психология).

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности

10.8. Оценка на земеделски и трайни насаждения

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско строителство).

X.X.X. – оценител на земеделски земи (полевъдство).

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения (аграрна икономика).

X.X.X. – оценител на земеделски земи, подобрения и трайни насаждения, международни икономически отношения.

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на машини и съоръжения, оценител на търговски предприятия и вземания (ел. инженер).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на машини, съоръжения и активи – движимо имущество (икономист-маркетолог).

X.X.X.-X. – оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения.

Инж. X.X.X. – оценител на недвижими имоти (геодезия, картография и фотограметрия).

X.X.X. – оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на търговски предприятия и вземания (финанси и кредит, психология).

Инж. X.X.X. – оценител на земеделски земи и трайни насаждения (инженер – информационни технологии).

X.X.X. – оценител на земеделски земи (строителство и архитектура).

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии

Инж. X.X.X. – оценител на поземлени имоти в горски територии (инженер по горско стопанство).

X.X.X. – оценител на земеделски земи (строителство и архитектура).

11. Клас „Други съдебни експертизи“

X.X.X. – видеотехнически и лицевоидентификационни експертизи.

X.X.X. – по прилагане на ЗСПЗЗ и територии по §4 от ПЗРЗСПЗЗ.

X.X.X. – оценител на автомобили.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. X.X.X. – фрактодиагностични експертизи: експертизи относно веществено доказване на причини, условия, момент и механизъм на възникване на експлоатационни разрушавания, разкъсвания, откъсвания, електротермични (механизъм „КС“/механизъм „ЕлЕ“) разрушавания на метални, неметални, композитни и стомано-бетонни веществени доказателства и обекти; взломявания (момент, посока и оръдие на взлома) на обекти с различна природа и степен на сложност.

Д-р X.X.X. – оценител на продуктивни животни (ветеринарна медицина).

Инж. X.X.X. – пълна проектантска правоспособност.

Д-р X.X.X. – състав на хранителни продукти, генетична идентификация на животинските видове.

X.X.X. – фармакологични експертизи.

X.X.X. – изследване на идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен способ.

Д-р X.X.X. – съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно повлияване.

Инж. X.X.X. – безопасност и здраве при работа, трудова медицина и работоспособност.

X.X.X. – трудови спорове (икономика на промишлеността, управление на човешките ресурси, индустриални отношения).

X.X.X. – оценител на изделия от благородни метали.

Д-р X.X.X. – съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване.

X.X.X. – геодезия и картография.

Арх. X.X.X. – архитектура, планове за регулация, планове за застраховане, работни устройствени планове.

1081

30. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства съобщава, че предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Ръжена-2“, разположена на територията на община Казанлък, област Стара Загора, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х (m)

Y (m)

1.

4712672.9

500668.1

2.

4712668.5

500686.2

3.

4712620.2

500695.8

4.

4712552.2

500709.4

5.

4712424.0

500734.8

6.

4712316.7

500756.1

7.

4712337.9

500914.4

8.

4712300.8

500959.8

9.

4712261.3

501044.2

10.

4712265.9

501145.0

11.

4712164.3

501422.9

12.

4712022.6

501548.3

13.

4711879.2

501489.6

14.

4711946.4

500854.1

15.

4712248.7

500466.1

1217

31. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства съобщава, че предстои да се предостави разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Бърдо“, разположена на територията на община Перник и на община Радомир, област Перник, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрална:

Х (m)

Y (m)

1.

4719743.1

292171.9

2.

4719503.2

292372.9

3.

4719437.7

292660.8

4.

4719671.2

293060.3

5.

4719609.1

293148.9

6.

4718662.2

292605.4

7.

4718682.7

291775.6

8.

4719552.6

291787.1

1218

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-11 от 1.02.2024 г. за обект: „Основен ремонт на селскостопански подлез при км 20+500 на Автомагистрала „Тракия“. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

1215

650. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с постановления за възлагане на недвижим имот № С230024-095-0000032/28.11.2023 г. и № С230024-095-0000033/28.11.2023 г. възлага на X.X., гр. Стара Загора, ул. Любен Каравелов № 82, следния недвижим имот: празно дворно място, съставляващо УПИ ХІІІ-757, кв. 76 по плана на с. Дълбоки, община Стара Загора, намиращо се в с. Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора, при граници на поземления имот: от север – улица; от юг – УПИ V-974, кв. 76; от изток – УПИ XII-757, кв. 76, и от запад – УПИ IV-757, кв. 76, за сумата 2551 лв.

1280

67. – Нов български университет – София, обявява следните конкурси за: един главен асистент в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (уеб дизайн и графична реклама); един главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология; един главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (гражданско и семейно право). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.

1162

7. – Университетът „Проф. д-р X.X.“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология“ – един; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ – един; главен асистент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактиката (Екологично образование в началното училище)“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат на адрес: Бургас, бул. Проф. Я. Якимов № 1, СО, бл. 1, стая № 214, тел.: 056/715 725 или 0889 699 918.

1252

174. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на УХТ, протокол № 32/31.03.2023 г. и Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; 4. документ за платена такса за участие в конкурса (70 лв. за изпита по специалността и 70 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6. удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство за съдимост. Всички документи се подават в УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, в законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“; телефони за справки: 032/643 637; 032/603 819.

Приложение

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната 2023 – 2024 година

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форма на обучение

редовна

задочна

5.

Технически науки

5.4.

Енергетика

Промишлена топлотехника

1

-

5.11.

Биотехнологии

Технология на биологично активните вещества

2

-

5.12.

Хранителни технологии

Технология на тютюна и тютюневите изделия

1

-

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

-

Технология на продуктите за обществено хранене

1

-

1183

1. – Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. X.X.“ при Българската академия на науките (ИБИР – БАН), София, на основание решение на Научния съвет на ИБИР – БАН, протокол № 124 от 23. 01. 2024 г. обявява конкурс за академична длъжност главен асистент към Лабораторията по репродуктивни ОМИКс технологии по научна специалност „Имунология“, професионално направление „Биологически науки“, ш.4.3, област на висше образование – „Природни науки, математика и информатика“, ш.4 – двама. Срокът за подаване на документите е до 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурсите се подават всеки работен ден от 9 до 16 ч. в деловодството на ИБИР – БАН, бул. Цариградско шосе № 73, ет. 2, София. За повече информация: http://ibir.bas.bg/. За контакти: тел.: 02/8720018, 02/8722164; e-mail: ibir@abv.bg; office@abv.bg.

1161

116. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство“ за нуждите на секция „Слънчево-земна физика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая № 413, тел. 02/988 35 03.

1169

81. – Институтът по роботика към БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Механизми за специализирани роботизирани устройства) за нуждите на секция „Роботизирани и мехатронни интелигентни системи“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Документи: в канцеларията на института, каб. 406, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, тел. 02/870 33 61.

1281

5. – Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за участие в конкурса се подават в ЦУ на ССА, София, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.

1271

1. – Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, и доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – двама, със срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в ЦА на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.

1274

2. – Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364. Документи в ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.

1171

54. – Националният център по заразни и паразитни болести – София, обявява конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2023 – 2024 г. в съответствие с Решение № 441 от 22.06.2023 г. на Министерския съвет по следните научни специалности: вирусология – 4; микробиология – 3; паразитология и хелминтология – 1; епидемиология – 1. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление до директора за участие в конкурса; 2. автобиография (европейски образец със снимка); 3. нотариално заверено копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. документ за трудов стаж, ако има такъв; 6. медицинско свидетелство; 7. свидетелство за съдимост; 8. списък на публикациите, ако има такива; 9. сертификат за компютърни умения; 10. сертификат или диплома за владеене на чужди езици; 11. две снимки; 12. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията в съответната научна област. Срок – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в учебен отдел на НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26, тел. за справка: 02/8468307.

1277

5. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Върбяне, община Каспичан – 12838.123.1125, 12838.123.1124, 12838.123.33, 12838.19.1132, 12838.19.1141, 12838.113.1114, 12838.113.148, 12838.113.147, 12838.113.146, 12838.113.211, 12838.13.1087, 12838.13.1165, 12838.103.1078, 12838.103.1058, 12838.103.1061, 12838.15.1, 12838.15.2, 12838.15.3, 12838.15.4 12838.15.1008, 12838.20.245, 12838.20.240, 12838.20.244, 12838.20.242, 12838.20.241, 12838.3.1009, 12838.3.1027, 12838.3.1026, 12838.3.1038, 12838.2.15, 12838.2.1022, 12838.2.1023, 12838.3.1033, 12838.3.1040, 12838.4.1025, 12838.3.1039, 12838.4.1041, 12838.101.1016, 12838.18.1006, 12838.18.1019, 12838.67.212, 12838.67.216, 12838.13.1068, 12838.113.2, 12838.113.3, 12838.113.207, 12838.113.208, 12838.113.149, 12838.113.202, 12838.19.1140, 12838.12.1097, 12838.12.1117, 12838.12.1118, 12838.13.1064, 12838.103.1079, 12838.19.1130; за с. Златна нива, община Каспичан – 31084.17.187, 31084.17.161, 31084.17.197, 31084.148.152, 31084.3.137, 31084.3.87, 31084.4.126, 31084.4.122, 31084.4.125, 31084.4.95, 31084.7.212, 31084.7.207, 31084.7.211, 31084.7.196, 31084.14.209, 31084.17.180, 31084.17.179, 31084.17.186, 31084.4.2, 31084.3.136, 31084.3.139, 31084.3.1, 31084.3.140, 31084.4.123, 31084.4.3, 31084.4.127, 31084.7.209, 31084.7.210, 31084.7.3, 31084.7.80, 31084.7.204, 31084.7.205, 31084.16.200, 31084.17.157, 31084.16.47, 31084.14.16, 31084.17.191, 31084.17.158, 31084.148.103, 31084.17.162, 31084.3.138, 31084.17.185, 31084.17.102; за с. Косово, община Каспичан – 38804.20.7, 38804.20.210, 38804.20.208, 38804.20.36, 38804.20.37, 38804.20.206, 38804.20.205, 38804.20.38, 38804.20.196, 38804.20.30, 38804.20.31, 38804.30.29, 38804.101.1, 38804.101.19, 38804.18.43, 38804.18.265, 38804.18.266, 38804.18.221, 38804.30.33, 38804.30.32, 38804.19.214, 38804.15.199, 38804.19.12, 38804.20.28, 38804.20.203, 38804.20.32, 38804.18.250, 38804.23.1, 38804.23.248, 38804.23.14, 38804.23.90, 38804.23.100, 38804.23.12, 38804.24.27, 38804.18.252, 38804.18.267, 38804.18.233, 38804.18.244, 38804.18.44, 38804.30.227, 38804.20.223, 38804.18.2, 38804.18.17, 38804.19.5, 38804.19.9, 38804.19.194; за с. Марково, община Каспичан – 47319.28.211, 47319.28.89, 47319.34.1, 47319.18.409, 47319.18.410, 47319.18.438, 47319.18.228, 47319.180.230, 47319.180.233, 47319.18.455, 47319.180.227, 47319.180.232, 47319.48.657, 47319.48.108, 47319.48.141, 47319.48.115, 47319.48.116, 47319.48.145, 47319.48.146, 47319.490.274, 47319.39.65, 47319.18.777, 47319.41.355, 47319.40.102, 47319.41.69, 47319.41.205, 47319.41.120, 47319.41.480, 47319.41.475, 47319.41.485, 47319.41.478, 47319.41.476, 47319.180.74, 47319.41.482, 47319.18.51, 47319.24.445, 47319.18.493, 47319.180.28, 47319.18.29, 47319.18.31, 47319.18.32, 47319.18.33, 47319.21.522, 47319.21.91, 47319.20.34, 47319.18.226, 47319.18.408, 47319.34.101, 47319.18.454, 47319.18.811, 47319.20.130, 47319.21.521, 47319.28.218, 47319.28.219, 47319.28.221, 47319.34.103, 47319.36.279, 47319.39.350, 47319.40.100, 47319.41.134, 47319.41.464, 47319.41.473, 47319.41.465, 47319.41.477, 47319.18.301, 47319.41.479, 47319.180.73, 47319.48.236, 47319.48.237, 47319.180.455, 47319.180.454, 47319.41.474, 47319.18.302, 47319.41.200; за с. Могила, община Каспичан – 48773.20.165, 48773.20.90, 48773.80.57, 48773.21.92, 48773.22.21, 48773.22.29, 48773.22.186, 48773.25.70, 48773.31.9, 48773.31.189, 48773.31.8, 48773.49.318, 48773.49.319, 48773.49.320, 48773.49.323, 48773.49.324, 48773.49.45, 48773.49.1, 48773.49.2, 48773.49.312, 48773.49.9, 48773.30.86, 48773.49.234, 48773.49.235, 48773.30.85, 48773.30.91, 48773.30.92, 48773.30.89, 48773.30.90, 48773.30.369, 48773.30.372, 48773.30.283, 48773.30.284, 48773.30.375, 48773.30.32, 48773.248.249, 48773.30.203, 48773.30.204, 48773.248.248, 48773.30.202, 48773.30.437, 48773.30.201, 48773.30.21, 48773.38.236, 48773.38.246, 48773.30.190, 48773.30.450, 48773.37.254, 48773.30.185, 48773.80.185, 48773.80.183, 48773.37.256, 48773.30.262, 48773.80.76, 48773.30.5, 48773.34.77, 48773.34.78, 48773.34.79, 48773.35.86, 48773.30.22, 48773.30.193, 48773.35.87, 48773.47.8, 48773.248.250, 48773.48.2, 48773.22.266, 48773.49.4, 48773.49.5, 48773.49.8, 48773.248.252, 48773.30.25, 48773.80.77, 48773.30.7, 48773.34.46, 48773.35.88, 48773.35.89, 48773.21.178, 48773.47.14. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

1211

6. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Бяло поле, община Опан – 07819.33.95, 07819.34.70, 07819.43.1, 07819.43.5, 07819.43.7, 07819.43.11, 07819.43.12, 07819.43.13, 07819.43.14, 07819.98.11, 07819.98.12, 07819.98.13, 07819.98.14, 07819.98.311, 07819.98.341, 07819.98.407, 07819.99.390, 07819.99.391, 07819.101.343, 07819.101.345, 07819.101.396, 07819.102.4, 07819.102.16, 07819.102.19, 07819.109.2, 07819.109.3, 07819.109.4, 07819.109.395, 07819.110.8, 07819.110.9, 07819.110.11, 07819.110.348, 07819.110.353, 07819.110.393, 07819.122.135, 07819.129.11; за с. Опан, община Опан – 53576.26.326, 53576.29.4, 53576.29.5, 53576.29.303, 53576.79.23, 53576.79.24, 53576.79.25, 53576.79.26, 53576.79.31, 53576.79.32, 53576.79.33, 53576.79.34, 53576.79.35, 53576.79.423, 53576.79.426, 53576.79.441, 53576.79.451, 53576.80.1, 53576.80.7, 53576.80.9, 53576.80.10, 53576.80.12, 53576.80.13, 53576.80.14, 53576.80.15, 53576.80.16, 53576.80.17, 53576.80.18, 53576.80.19, 53576.80.20, 53576.82.14, 53576.82.15, 53576.82.23, 53576.85.32; за с. Столетово, община Опан – 69434.7.100, 69434.7.102, 69434.8.86. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

1212

8. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за гр. Чирпан, община Чирпан – 81414.1.555, 81414.45.990, 81414.1.261, 81414.1.552, 81414.1.993, 81414.1.994, 81414.45.3, 81414.45.4, 81414.45.10, 81414.45.11, 81414.45.12, 81414.45.13, 81414.45.14, 81414.45.35, 81414.45.37, 81414.45.38, 81414.45.87, 81414.45.88, 81414.45.89, 81414.45.95, 81414.45.97, 81414.45.98, 81414.45.99, 81414.45.102, 81414.45.103, 81414.45.104, 81414.45.105, 81414.45.108, 81414.45.118, 1414.45.123, 81414.45.126, 81414.45.127, 81414.45.574, 81414.45.578; за с. Златна ливада, община Чирпан – 31070.20.26, 31070.20.84, 31070.21.1, 31070.21.2, 31070.21.13, 31070.21.85, 31070.22.1, 31070.22.2, 31070.22.21, 31070.57.87; за с. Целина, община Чирпан – 78330.54.15, 78330.54.16, 78330.54.17, 78330.54.18, 78330.54.22, 78330.54.24, 78330.55.14, 78330.55.24, 78330.55.25, 78330.55.30, 78330.56.9, 78330.56.27, 78330.56.29, 78330.57.20, 78330.57.35, 78330.57.40, 78330.95.1, 78330.95.2, 78330.95.3, 78330.95.5; за с. Ценово, община Чирпан – 78375.5.18, 78375.5.43, 78375.5.70, 78375.6.8, 78375.6.9, 78375.6.10, 78375.6.12, 78375.6.33, 78375.6.35, 78375.6.197, 78375.7.8, 78375.7.16, 78375.7.17, 78375.7.21, 78375.7.196, 78375.9.8, 78375.9.43, 78375.9.46, 78375.9.47, 78375.9.48, 78375.9.50, 78375.11.14, 78375.11.15, 78375.11.26, 78375.11.27, 78375.13.10, 78375.13.11, 78375.13.28, 78375.14.4, 78375.28.74, 78375.28.162, 78375.29.1, 78375.29.8, 78375.29.18, 78375.31.1, 78375.31.7, 78375.49.2, 78375.49.3, 78375.49.8, 78375.49.24, 78375.49.35, 78375.49.36, 78375.49.43, 78375.49.44, 78375.49.45, 78375.49.46, 78375.49.48, 78375.49.49, 78375.49.50, 78375.50.4, 78375.50.5, 78375.50.6, 78375.50.7, 78375.58.15, 78375.62.125, 78375.64.11, 78375.64.12, 78375.64.13, 78375.64.23, 78375.64.24, 78375.64.126, 78375.70.8, 78375.94.1, 78375.94.4, 78375.94.5, 78375.94.6. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

1214

7. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Върбяне, с. Златна нива, с. Косово, с. Марково и с. Могила, община Каспичан, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Шумен.

1213

11. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) за разполагане на „Кабелна линия СрН“ – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за частта от трасето, преминаващо извън границите на урбанизираната територия, попадаща в поземлен имот с идентификатор 44063.6208.74 по КККР на с. Лозен, и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 6 до о.т. 5, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно, с одобряване на план-схема на техническата инфраструктура по част „Електроснабдяване“ за частта от трасето, преминаваща през действаща улична регулация. Проектът е изложен в Район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез Район „Панчарево“.

1237

24. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Отчуждаване на имоти, попадащи в ул. Подп. X.X. в участъка от о.т. 1А на ул. Подпоручик X.X. през о.т. 140 – о.т. 139 до о.т. 138, между кв. 10 u кв. 17, м. НПЗ „Искър“, район „Искър“, София, а именно:

1. Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-144 от 3.10.2023 г. на кмета на Столичната община, поправена със Заповед № СОА23-РД40-172 от 8.11.2023 г. на кмета на СО, на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 07106.1401.45 (незастроен) с площ 286 кв. м съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07106.1401.55 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 3.04.2012 г. на ИД на АГКК. X.X.X., X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X. не са открити на постоянния и настоящия им адрес.

2. Заповед № СОА23-РД40-174 от 8.11.2023 г. на кмета на СО, с която е поправена допусната очевидна фактическа грешка в Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-146 от 3.10.2023 г. на кмета на СО, в частта на посочения единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), като навсякъде следва да се чете: поземлен имот (ПИ с проектен идентификатор 07106.1401.59 (незастроен) с площ 219 кв. м съгласно скица-проект да изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07106.1401.58 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 3.04.2012 г. на ИД на АГКК. X.X.X. не е открита на постоянния и настоящия й адрес.

1129

25. – Столичната община на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти във връзка с реализацията на обект: „Отчуждително производство на ул. Алберт Айнщайн в участъка от ул. Околовръстен път на север до безименна улица, обслужваща кв. 116, кв. 116А, кв. 119А, кв. 119Б, м. Витоша ВЕЦ Симеоново, както и продължението и по безименна улица на север до ул. Проф. X.X., обслужваща кв. 102А, кв. 103, кв. 109, кв. 110, кв. 116, м. Витоша ВЕЦ Симеоново“, а именно:

Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-189 от 21.12.2023 г. на кмета на Столичната община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.1131 (незастроен) с площ 321 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1333 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-190 от 21.12.2023 г. на кмета на Столичната община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.6894 (незастроен) с площ 269 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1451 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-194 от 21.12.2023 г. на кмета на Столичната община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.1168 (застроен) с площ 15 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1415 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

1128

190. – Община Благоевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП): 1. изменение плана за регулация (ИПР) на УПИ V и УПИ IV в кв. 18, УПИ I и УПИ XI в кв. 23 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, както следва: образуване на нови УПИ: УПИ VIII-501.546, УПИ IX-501.547, УПИ X-501.548 и УПИ XI-501.549 в кв. 18, с предназначение „за жилищно строителство“, УПИ IV-501.345 в кв. 18, с предназначение „за търговски обект и обществено обслужване“, УПИ ХII-501.550 (общински) в кв. 18 с предназначение „за озеленяване“ и УПИ ХI-501.551 (общински) в кв. 23 с предназначение „за жилищно строителство“; образуване на нов квартал 24а и нов УПИ I-501.552 (общински) в кв. 24а с предназначение „за озеленяване“; 2. изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за удължаване на улица от о.т. 112, о.т. 111, о.т. 111а, о.т. 111б до о.т. 108 и изменение на крайната регулационна линия; образуване на нова улица с о.т. 111а, о.т. 111в, о.т. 111г, о.т. 111д и о.т. 111е, за достъп до новообразуваните УПИ; 3. план за застрояване (ПЗ) за УПИ VIII-501.546, УПИ IX-501.547, УПИ X-501.548, УПИ XI-501.549 и УПИ IV-501.345 в кв. 18 и УПИ XI-501.551 в кв. 23 за ниско свободно застрояване със следните устройствени показатели: устройствена зона „Жм“, Пзастр. ≤ 60 %, Позел. ≥ 40 %, Кинт. – 1,2, Н ≤ 10 м. Проектът се намира в стая № 219 в сградата на Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.

1172

8. – Община Ботевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че като самостоятелна съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ I – градски парк, в кв. 80, УПИ I – за многофункционална спортна зала и озеленяване, в кв. 249, УПИ I – за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 251 и ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улици с осови точки по плана на гр. Ботевград, както следва: от УПИ I – градски парк, се отделят ПИ с идентификатори 05815.305.84 и 05815.305.83 (стадион „X.X.“) и за същия се установява устройствена зона за озеленяване „Оз“ с показатели: плътност на застрояване (Пзастр. – 1 %), интензивност (Кинт. – 0,06) и мин. необходима озеленена площ (Позел. – 65 %); отпада улица с о.т. 165 – о.т. 163 – о.т. 164а – о.т. 164б – о.т. 321б – о.т. 321в – о.т. 1849 – о.т. 1848; отпада улица с о.т. 1321г – о.т. 321б; отпада улица с о.т. 1801а – о.т. 1800 – о.т. 321в; уширява се улица с о.т. 185а – о.т. 1321г – о.т. 1801а; заличават се кв. 249 и 250; отваря се улица с 1847 – о.т. 1848 – о.т. 1800 – о.т. 1801а; създава се нов УПИ III – за многофункционална спортна зала, стадион, тренировъчен и хотелски комплекс, трафопост, паркинг и озеленяване в кв. 80, за който се установява устройствена зона за спорт и атракции „СА“ с показатели: плътност на застрояване (Пзастр. – 30 %), интензивност (Кинт. – 0,3), мин. необходима озеленена площ (Позел. – 20%) и височина (H>15 м) за застрояване на сгради за спорт и обществено обслужващи дейности“. Проектите са изложени в стая № 28 в сградата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите за ПУП до общинската администрация.

1272

3. – Община Бургас на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 6-20 от 30.01.2024 г. на Общинския съвет – Бургас, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация на основание чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 и 5 и чл. 62а, ал. 2 и 3 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на комплексите „Изгрев“ и „Зорница“, при кръстовище на бул. Никола Петков с ул. Димитър Димов, Бургас, и изменение на плана за регулация за УПИ III-187 – „за озеленяване“, в кв. 22а, УПИ IV-372 – „за жилищни нужди“, в кв. 22а и УПИ I-215, 312, 358 – „за озеленяване“, кв. 36 по плана на ж.к. Изгрев и УПИ I – „за озеленяване и благоустрояване“, и УПИ XVII – „за озеленяване и ТП“, кв. 1 по плана на ж.к. Зорница, с което се обособява ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“, осигурява се габарит за втора лента за движение при бул. Никола Петков – при осови точки с № о.т. 901б – 900ж – 900е – 900з – 900в – 900а по регулационния план на ж.к. Изгрев, Бургас, обособяват се нов кв. 31 по плана на ж.к. Изгрев с нов УПИ I-711, с функционалното отреждане – „за жилищни нужди“, и нови УПИ II-702 и III-712 с отреждане – „за озеленяване“, съгласно приложения проект, който е неразделна част от решението. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Разработката касае реализация на особено натоварено кръстовище между улици от първостепенната улична мрежа на гр. Бургас. Своевременното процедиране на плана ще даде възможност за стартиране реализирането на инвестицията, основна цел на която е облекчаване на пътния поток, безконфликтно транспортно обслужване на прилежащите жилищни зони и бързо и безпрепятствено извеждане на трафика от града, безспорно в голям обществен интерес, поради което на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението.

1219

260. – Община Ихтиман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81253.62.829 по КККР на с. Чарньово, община Ихтиман, Софийска област: ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване), като от поземления имот са обособени 16 бр. поземлени имота – парцели в новообразуван кв. 57, с отреждане – „жилищно ниско етажно строителство“. За достъп до част от новообразуваните имоти е предвидена задънена улица с дължина 100 м и ширина 6 м, и проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за водоснабдяване на ПИ 81253.62.829 посредством прокарване на нов водопровод с дължина 101 м, който ще се присъедини към съществуващ уличен водопровод ПЕВП ф80, положен по улица с о.т. 9 – 10 – 11 (в плана на с. Черньово). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в сградата на техническата служба на Община Ихтиман (стая № 16) и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.

1193

2. – Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на ул. Осоговска между ос. т. 492 – 493 – 494 – 495 – 496 – 497 – 498 до кв. 228, 225 и 224 по плана за регулация на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1345 от 26.05.1965 г. С проекта се изменя източната улична регулационна линия на ул. Осоговска до кв. 228, 225 и 224, като се изменят и уличните регулационни граници на УПИ XIV-4547, XV-4546 и І-4543 в кв. 224; УПИ XV-4542 и І-4539 в кв. 225; УПИ ХІІ-4538, ХІІІ-4316, XIV-4317, XV-4318, XVI-4318 и I в кв. 228, като минават по източната имотна граница на ПИ 41112.504.1407 – второстепенна улица, от КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на изп. директор на АГКК – София. Възложител на проекта е Община Кюстендил. Проектът и придружаващата го документация са изложени в сградата на Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19, и в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.

1189

3. – Община Луковит на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) обхват: УПИ III в кв. 227, УПИ V, кв. 37 и УПИ I в кв. 39 по регулационния план на гр. Луковит, които попадат в ПИ с идентификатори 44327.502.3013, 44327.502.1236, 44327.502.3011, 44327.502.1882 и 44327.502.1287 по КККР на гр. Луковит, с цел: разделяне на УПИ III в кв. 227 (за озеленяване), съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.3013, на два нови урегулирани имота с номера съответно IV с отреждане „за ритейл парк“ и представляващ североизточната част на имота и III, запазващ досегашното отреждане „за озеленяване“ и обхващащ югозападната част на имота; образуване от площта на ПИ с идентификатор 44327.502.1236, попадащ изцяло в УПИ V на кв. 37 (за жилищно застрояване) и част от площта на ПИ с идентификатор 44327.502.1287, попадащ в УПИ I на кв. 39 (за спортна площадка, съблекалня и озеленяване), на нов УПИ V с отреждане „за ритейл парк“, а от площите на ПИ с идентификатори 44327.502.3011 и 44327.502.1882, попадащи изцяло в УПИ V в кв. 37, да се образуват съответно УПИ VII с отреждане „за трафопост“ и УПИ VIII с отреждане „за помпена“. Да се заличи кв. 37, като се разшири кв. 39 с новообразувани имоти; предвиждане на ограничителни линии на застрояване, отстоящи на 3 м от границите на новообразуваните имоти и да се съобразят със сервитутите на преминаващия електропровод, средно напрежение. Проектът за ПУП – ПРЗ може да бъде разгледан в отдел РУТОС, стая № 26 на Община Луковит. Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

1173

93. – Община Лъки, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 30 от 25.01.2024 г. на Общинския съвет – Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за ул. Кольо Шишманов между о.т. 79 и о.т. 59 и прилежащите урегулирани поземлени имоти, с които тази улица граничи в кв. 11, 12, 35 и 36 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив. Решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – Лъки, пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

1220

2. – Община Лясковец на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на трасе на ел. кабел от поземлен имот (ПИ) 21453.235.152 до ПИ 21453.235.12 по КККР на с. Добри дял, община Лясковец, във връзка с реализацията на обект: „БКТП 20/0,4 kV ТМ 1000 kVA и кабелна линия 20 kV за „ФЕЦ с мощност 800 kW, намиращ се в ПИ 21453.235.12“. Трасето на ел. кабела е отразено в графичната част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП – ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

1158

89. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1, изр. второ от ЗУТ съобщава, че с Решение № 76 по протокол № 4 от 30.01.2024 г. на Общинския съвет – Несебър, не е одобрен представеният проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на УПИ VIII-565, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.446 по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 1601 по плана на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който проект се променя отреждането на имота от „за жилищно строителство и обществено обслужване“ в „за фотоволтаична електроцентрала“, въвеждане на устройствена зона „Пп“ и установяване на следните устройствени показатели за УПИ VIII-565 (51500.507.446): Плътност на застрояване – 30%, Кинт. – 0,60, Н корниз – 7 м, и минимално озеленена площ – 50%, и паркиране в имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Мотиви на комисията за отказа: С проекта се предвижда промяна в отреждането на имота от „за жилищно строителство и обществено обслужване“ в „за фотоволтаична централа“, което води до промяна на устройствената зона от жилищна в предимно производствена. Счита, че тази промяна би оказала негативно влияние на останалата част на територията в курортния комплекс, която е урбанизирана и с начин на трайно ползване предимно „за курортно-рекреационна дейност“. От предложения проект не може да бъде установен видът на бъдещата фотоволтаична електроцентрала съгласно класификацията, направена в Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия. В обяснителната записка също липсват данни за това. Счита, че проектът следва да бъде съобразен с изискванията на чл. 134 във връзка с чл. 138, ал. 2 от цитираната наредба и изготвен въз основа на инвестиционно проучване в две фази, технически и работен. Липсата на информация за вида на бъдещата фотоволтаична система и параметрите й се явява и пречка за преценка доколко и как промяната на отреждането би повлияла върху развитието на територията, която е обявена с решение на Министерския съвет за селищно образувание от национално значение. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

1190

89а. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 77 по протокол № 4 от 30.01.2024 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на многофункционален комплекс, блок А – жилищна сграда и ресторант с идентификатор 11538.13.144.1“, в поземлен имот с идентификатор 11538.13.144 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност Варницата. ПУП – ПП е с начало на границата с ПИ 11538.13.14 до 11538.13.144. Дължината на трасето е 230 м и започва от БКТП „Козлука“ с идентификатор 11538.13.14.4, преминава през ПИ 11538.13.83 (НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“), 11538.13.180 (НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“) до северната граница на ПИ 11538.13.144 в ново електромерно табло. Определена е сервитутна зона 0,6 м. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

1191

1. – Община Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 69 от 25.01.2024 г. на Общинския съвет – Нова Загора, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ 75 kW в УПИ IX, кв. 10 в с. Дядово, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 24760.2.306, ПИ 24760.2.369 и ПИ 24760.2.1060 по КККР на с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора до Административния съд – Сливен.

1181

4. – Община Петрич на основание чл. 25, ал. 4 от ЗОС и във връзка с предстоящо прилагане на уличната регулация на улица с о.т. 60 – 61 – 65 между кв. 9 и 11 по действащия регулационен план на гр. Петрич (Промишлена зона) съобщава на наследниците на X.X.X. и на наследниците на X.X.X., двете б.ж. на Република Северна Македония, че със Заповед № ІІІ-ФСО-14 от 23.01.2024 г. на кмета на община Петрич се отчуждават 517 кв. м – собственост на наследниците на X.X.X., представляващи част от поземлен имот с идентификатор 56126.600.4642 по КККР на гр. Петрич, одобрени със Заповед № РД-18-70 от 14.12.2010 г. на изп. директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот, е от 29.05.2015 г., целият с площ 1456 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 4642, съседи на имота: 56126.600.495; 56126.600.494; 56126.600.9851; 56126.600.3954; 56126.600.3661, съгласно скица-проект от проектант с ППП с рег. № 01231БЧ. Полагащото се равностойно парично обезщетение на наследниците на X.X.X. е в размер на 3692,75 лв. за притежаваните от тях 1/4 ид. части от гореописания поземлен имот. Полагащото се равностойно парично обезщетение на наследниците на X.X.X. е в размер на 615,46 лв. за притежаваните от тях 1/24 ид. части от гореописания поземлен имот. Изплащането на обезщетението ще започне след влизане в сила на Заповед № ІІІ-ФСО-14 от 23.01.2024 г. на кмета на община Петрич и след представяне на удостоверение от Службата по вписванията – Петрич, към Агенцията по вписванията за наличие или липса на вещни тежести за имота, предмет на отчуждаването. Сумите ще бъдат преведени по банкова сметка, посочена от всяко правоимащо лице. В случай че не бъде предоставена банкова сметка, по която да бъде изплатено паричното обезщетение, сумите ще се внесат в „Общинска банка“ – АД, клон „Петрич“, по служебно открита банкова сметка на правоимащите лица.

1265

1. – Община Пещера на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 36, протокол № 4 от 25.01.2024 г. на Общинския съвет – гр. Пещера, е одобрен проект за ПУП – ПП за обект: „Нови присъединителни електропроводи 110 kV между подстанции на ФЕЦ“, с трасе на електропровода на ниво на напрежение 110 kV от подстанции на нови фотоволтаични електроцентрали в поземлени имоти с идентификатори 56277.2.745 по КККР на гр. Пещера и 61371.520.148 по КККР на с. Радилово. Одобреният проект е изложен на работно място № 11 в дирекция ТСУОС и е публикуван в сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и информация/Обяви и съобщения“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1188

10. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 21 от 18.01.2024 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план за провеждане на процедура по утвърждаване на трасе за проектиране съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на отводнителен канал от ПИ с ид. 61412.26.31 до ПИ с ид. 61412.26.29, м. Дзънгарица по КК на с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

1135

11. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 20 от 18.01.2024 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на: „Кабелни линии НН от РУНН на БКТП в УПИ 23.31 – жил. стр., до електромерно табло ТЕПО 1, монтирано пред УПИ 23.31 – жил. стр., кабелна линия НН от електромерно табло ТЕПО 1 до електромерно табло ТЕПО 2, монтирано пред УПИ 23.38 – жил. стр., кабелна линия НН от електромерно табло ТЕПО 2 до електромерно табло ТЕПО 3, монтирано пред УПИ 23.3 – жил. стр., и кабелна линия НН от електромерно табло ТЕПО 3 до електромерно табло ТЕПО 4, монтирано пред УПИ 23.58 – жил. стр., в землището на с. Войводиново“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

1136

12. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 19 от 18.01.2024 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на: „Кабелна линия НН от ТНН на съществуващ БКТП „Бултранспорт“ в УПИ 16.174 – производствени и складови дейности и ООД, до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред УПИ 9.55 – търговско-складова база, в землището на с. Войводиново“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

1137

13. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 18 от 18.01.2024 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на: „Кабелна линия НН от РУНН на съществуващ МТП № 11 пред УПИ I-502.1038 – произв. и складови дейности, кв. 51 по плана на с. Войводиново, до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано пред УПИ 21.53 – жилищно строителство, в землището на с. Войводиново“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

1138

14. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 17 от 18.01.2024 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на: „Кабелна линия СрН от кабелни муфи на кабелна линия средно напрежение „Войводиново“ в ПИ 11845.25.30 до БКТП в УПИ 23.31 – жил. стр., в землището на с. Войводиново“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

1139

15. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 16 от 18.01.2024 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на: „Изграждане на подземна оптична кабелна мрежа от съществуваща кабелна шахта пред УПИ 033037 – индустриално-търговска зона, по КК на с. Бенковски, със съответните отклонения към: УПИ 034174 – индустриално-търговска зона, по КК на с. Бенковски; УПИ 28.42 – за предприятие за козметика, офиси, търговия и ФЕЦ, по КК на с. Царацово; УПИ 80.297 – търговско-логистичен център, по КК на с. Царацово; УПИ 079048 – търговска и стопанска дейност, по КК на с. Царацово; УПИ 34.349 – за производствена дейност, складове, офиси, общежитие и ТП, по КК на с. Бенковски“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

1140

16. – Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 15 от 18.01.2024 г. на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на: „Нова физическа инфраструктура от нова кабелна шахта в ПИ 61412.10.78 до нова кабелна шахта в ПИ 61412.10.40, пред УПИ II-29 – ООД, в землището на с. Радиново“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до Административния съд – Пловдив.

1141

1. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 77, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „две жилищни сгради и гараж“ в УПИ 111204 – жил. стр. (ПИ с ид. по КК 47295.111.265), м. Чонето, землище на с. Марково, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 47295.111.97, 47295.111.207 и 47295.111.266 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на трасето е 101,36 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1225

2. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 89, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20 kV с монтаж на нов МТТ и външно кабелно ел. захранване 1 kV на „жилищна сграда“ в УПИ 21.137 (ПИ с ид. по КК 87240.21.137), масив 21, местност Горен вакъв, землище с. Ягодово, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 87240.21.85, 87240.21.86, 87240.21.139 и 87240.21.141 по кадастралната карта на с. Ягодово, община „Родопи“. Дължината на трасето е 200,13 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1226

3. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 94, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV“ за външно ел. захранване на „жилищна сграда“ в УПИ 12.2028 – жил. застр. и гаражи (ПИ с ид. 03304.12.2028), масив 12, местност Грамадите, землище с. Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.12.237 и 03304.12.2029 по кадастралната карта на с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 104,59 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1227

4. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 95, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „жилищна сграда“ в ПИ с ид. по КК 03304.25.45, м. Варниците, землище на с. Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.25.18, 03304.25.19, 03304.25.42, 03304.25.43 и 03304.30.168 по кадастралната карта на с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 267,77 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1228

5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 96, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20 kV, монтаж на нов БКТП и кабел 1 kV за захранване на „животновъдна ферма“ с местонахождение: ПИ с ид. по КК 87240.33.477, землище с. Ягодово, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 87240.33.495, 87240.33.477 и 87240.33.415 по кадастралната карта на с. Ягодово, община „Родопи“, като дължината на кабелната линия 20 kV е 49,27 м, а тази на 1 kV – 1,69 м, съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1229

6. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 97, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в УПИ 006096 – общ. и делово обслужване, търговия с промишлени стоки, масив 6, местност Тировете, ПИ с идентификатор 53833.6.196 по КК на с. Оризари, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлен имот с идентификатор 53833.8.26 по кадастралната карта на с. Оризари, община „Родопи“. Дължината на трасето е 183 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1230

7. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 98, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно ел. захранване 1 kV за „бутикова винарна за производство и бутилиране на вина“, с местонахождение: ПИ с ид. по КК 59032.20.340, местност Дотлука, землище с. Първенец, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 59032.20.251, 59032.20.341 и 59032.20.370 по кадастралната карта на с. Първенец, община „Родопи“. Дължината на трасето е 104,22 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1231

8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 116, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „складова база за техника и адм. дейност“ в УПИ 8.88 (ПИ с ид. 53833.8.130) по КК на с. Оризари, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 53833.8.165, 53833.8.167, 53833.8.84, 53833.8.131 и 53833.8.130 по кадастралната карта на с. Оризари, община „Родопи“. Дължината на трасето е 166 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1232

9. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 117, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 20 kV и нова БРУМ (бетонна разпределителна уредба за мерене) в ПИ с ид. 53833.8.165 по КК на с. Оризари, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти в землищата на с. Златитрап и с. Оризари, община „Родопи“. Дължината на трасето е 641 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1233

10. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 118, прието с протокол № 04 от 21.12.2023 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „жилищна сграда, сондаж“ в ПИ с ид. по КК 03304.9.1266 и „жилищна сграда“ в ПИ с ид. по КК 03304.9.1264, местност Арманица, землище на с. Белащица, община „Родопи“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.9.1219 и 03304.9.88 по кадастралната карта на с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 152,45 м съгласно приложените ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

1234

2. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за поземлен имот с идентификатор 16064.9.242, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с. Горица, община Поморие“, с предвидени сервитути, като трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с. Горица, преминава през ул. Младост, общинска частна собственост, с дължина 330,30 м, след което засяга поземлени имоти (ПИ), земеделска територия: ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м; ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път. общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,119 дка, дължина – 56,20 м; ПИ 16064.9.242 – частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,006 дка, дължина – 6,00 м, с дължина на целия кабел 930 м. Подробният устройствен план – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по ПУП – ПП до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1282

3. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за захранване на ПИ 16064.9.241, местност Каниева чешма, по кадастралната карта на с. Горица, община Поморие“, с предвидени сервитути, като трасето на кабела започва от съществуващ трафопост ТП „Горица 2“ в с. Горица, преминава през ул. Младост, общинска частна собственост, с дължина 330,30 м, след което засяга поземлени имоти (ПИ), земеделска територия: ПИ 16064.90.73 – пасище, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,022 дка, дължина – 10,30 м; ПИ 16064.90.74 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 0,40 м: ПИ 16064.90.76 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,002 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.90.75 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,312 дка, дължина – 148,40 м; ПИ 16064.90.70 – дере, общинска частна собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,079 дка, дължина – 37,00 м; ПИ 16064.9.194 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,021 дка, дължина – 10,20 м; ПИ 16064.9.329 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,675 дка, дължина – 321,00 м; ПИ 16064.90.89 – полски път, общинска публична собственост, с площ с ограничение на ползването – 0,096 дка, дължина – 46,20 м; ПИ 16064.9.241 – нива на възложителя, с площ с ограничение на ползването – 0,007 дка, дължина – 6,00 м, с дължина на целия кабел 920 м. Подробният устройствен план – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по ПУП – ПП до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

1283

190. – Община Радомир на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПНИ по § 4 за местност Страната в землището на с. Радибош, община Радомир, област Перник, приет с протокол № 1-3 от 25.07.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № 387 от 10.05.2022 г. на кмета на община Радомир, като се нанасят нови ПИ 12, ПИ 13 и ПИ 14. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта до кмета на община Радомир.

1174

191. – Община Радомир на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПНИ по § 4 за местност Лозище в землището на с. Радибош, община Радомир, област Перник, приет с протокол № 1-1 от 25.07.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № 387 от 10.05.2022 г. на кмета на община Радомир, като ПИ 4 се разделя на три отделни ПИ 36, ПИ 37 и ПИ 38. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта до кмета на община Радомир.

1175

192. – Община Радомир на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПНИ по § 4 за местност Лаго в землището на с. Поцърненци, община Радомир, област Перник, приет с протокол № 1-8 от 25.07.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № 387 от 10.05.2022 г. на кмета на община Радомир, като се нанася нов ПИ 82.999. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта до кмета на община Радомир.

1176

193. – Община Радомир на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПНИ по § 4 за местност Пороя в землището на с. Байкалско, община Радомир, област Перник, приет с протокол № 1-6 от 25.07.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № 387 от 10.05.2022 г. на кмета на община Радомир, като се нанася нов ПИ. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта до кмета на община Радомир.

1177

189. – Община Радомир на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПНИ по § 4 за местност Лозето в землището на гр. Радомир, област Перник, приет с протокол № 2-5 от 14.10.2022 г. на комисията, назначена със Заповед № 387 от 10.05.2022 г. на кмета на община Радомир, с който ПИ 61577.566.108 се разделя на три отделни ПИ 61577.566.108, ПИ 61577.566.1078 и ПИ 61577.566.1079. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта до кмета на община Радомир.

1178

189а. – Община Радомир на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПНИ по § 4 за местност Лозето в землището на гр. Радомир, област Перник, приет с протокол № 1-5 от 25.07.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № 387 от 10.05.2022 г. на кмета на община Радомир, с който ПИ 61577.566.154 се разделя на два отделни ПИ 61577.566.1084 и ПИ 61577.566.1085. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта до кмета на община Радомир.

1179

189б. – Община Радомир на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПНИ по § 4 за местност Лозето в землището на гр. Радомир, област Перник, приет с протокол № 1-2 от 25.07.2023 г. на комисията, назначена със Заповед № 387 от 10.05.2022 г. на кмета на община Радомир, като се нанасят нови ПИ 61577.566.191 и ПИ 61577.566.1083. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, възражения и предложения по проекта до кмета на община Радомир.

1180

12. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ПУР – изменение на улична регулация от о.т. 182 до о.т. 216 и обособяване на нова улична регулация от о.т. 182А – 187А – 198А – 197А – 215А – 215Б – 215В до о.т. 216А по плана на с. Баня, община Разлог, с възложител Община Разлог. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

1187

22. – Община Тутракан на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 51 по протокол № 8 от 25.01.2024 г. на Общинския съвет – гр. Тутракан, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабелна линия 20 kV за захранване на ПИ 69078.150.57 с възложител „ВЕИ Старо село“ – ЕООД, Русе, ЕИК 206781764, с учредено право на строеж в ПИ 69078.150.57 от КККР на с. Старо село съгласно нотариален акт за учредяване на право на строеж с вх. р. № 103, акт № 77, т. І, д. № 73/24.01.2022 г. на Службата по вписванията – Тутракан. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Тутракан до Административния съд – Силистра.

1273

73. – Община Тутракан на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен по частен път и за сметка на „ФЕЦ Старо село“ – ЕООД, Русе, проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на кабелна линия CpH, нов електропровод 20 kV за присъединяване на ПИ с идентификатор 69078.150.56 от КККР на с. Старо село, одобрени със Заповед № РД-18-637 от 7.03.2018 г. на и.д. на АГКК – София. Присъединяването на имота ще се осъществи от ЗРУ 20 kV на подстанция 110/20 kV „Тутракан“. Проектното трасе на подземната кабелна линия е с дължина 10 252,9 м и засяга имоти, които са разположени в землището на гр. Тутракан и землището на с. Старо село, община Тутракан. Засегнати са следните имоти: от КККР на гр. Тутракан: 4.101 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 4.124 – общинска публична, земеделска, пасище; 4.130 – държавна частна, територия за транспорт, за път от републиканската пътна мрежа; 4.132 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 6.22 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 6.23 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 7.42 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 8.91 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 8.92 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 8.95 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 8.99 – общинска публична, земеделска, пасище; 8.102 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 8.103 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 9.100 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 9.109 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 9.111 – общинска публична, земеделска, изоставена орна нива; 10.53 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 10.59 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 10.99 – общинска публична, земеделска, пасище; 10.101 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 508.4 – общинска частна, урбанизирана територия, за електроенергийното производство; 508.5 – общинска публична, урбанизирана територия, за местен път; 508.6 – общинска публична, урбанизирана територия, за местен път; 508.7 – общинска публична, урбанизирана територия, за местен път; от КККР на с. Старо село, община Тутракан: 8.2 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 66.2 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 66.32 – общинска публична, земеделска, пасище; 67.1 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 67.257 – общинска публична, земеделска, пасище; 68.20 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 79.305 – общинска публична, земеделска, пасище; 104.99 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път; 104.99 – общинска публична, земеделска, за селскостопански, горски, ведомствен път. Плановете и придружаващата ги документация са изложени в стая № 13 в сградата на Община Тутракан, ул. Трансмариска № 31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

1192

32. – Община с. Борино, област Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 19 от 6.12.2023 г. Общинският съвет – с. Борино, одобрява ПУП – ПРЗ и парцеларен план за инженерна инфраструктура за част от ПИ с идентификатор 87223.104.20 извън границите на урбанизираните територии за „трасе на рибен проход и стена към него за нуждите на МВЕЦ „Лесето“, м. Лесето в землището на с. Ягодина, община Борино, в териториален обхват на поземлен имот във водно течение, река – собственост на държавата – МОСВ, с площ на сервитутната зона 0,100 дка. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

1151

5. – Община с. Якимово, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за проучване проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на подземен ел. провод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ от нов СРС с бет. 2 м х 2 м на съществуващ ВЛ 20 kV в ПИ с идентификатор 87299.256.12 по кадастралната карта на с. Якимово през ПИ с идентификатори 87299.256.522, 87299.272.525, 87299.273.525, 87299.274.525 и 87299.273.60 по кадастралната карта на с. Якимово и план-схема към ПУП – ПР по улица с о.т. 297 – о.т. 296А – о.т. 296 – о.т. 295 – о.т. 290 по регулационния план на с. Якимово до БКТП в УПИ I-195, кв. 144 по рег. план на с. Якимово. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 9, ет. 2 на Община Якимово и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

1186

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор от ОП – Бургас, срещу посочени в протеста разпоредби от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Руен, приета от Общинския съвет – Руен, с протокол № 12 от 1.03.2005 г., изм. и доп. с протокол № 31 от 28.06.2007 г., протокол № 10 от 18.09.2008 г., протокол № 2 от 5.12.2011 г., както следва: чл. 4, ал. 2, т. 4, чл. 4, ал. 2, т. 5, чл. 4, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 2, т. 7, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, чл. 5, ал. 2, чл. 5, ал. 3, чл. 7, ал. 3, чл. 8, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 8, ал. 3, чл. 11, ал. 2, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 19, ал. 2, чл. 19, ал. 4, чл. 22, ал. 1, т. 1, чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 5, чл. 24, ал. 1, т. 3, чл. 24, ал. 6, чл. 26, ал. 1, чл. 26, ал. 4, чл. 27, чл. 42, т. 1, § 6, 7, 8 и 9 от ДР, § 12 и 13 от ПЗР. По оспорването е образувано адм. д. № 2043/2023 г., което е насрочено за 11.04.2024 г. от 10,20 ч.

1291

Административният съд – Видин, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Видин на Решение № 2, взето с протокол № 1 от 12.01.2024 г. на Общинския съвет – Видин, с което е приет повторно бюджетът на Община Видин за 2023 г. съгласно т. 2 до т. 38 вкл. от решението, по което е образувано адм. д. № 60/2024 г. по описа на Административния съд – Видин, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.03.2024 г. от 9,45 ч.

1284

Софийският районен съд, I ГО, 26 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с адрес Руска федерация, да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Юробанк България“ – ЕАД, съдържаща искове за осъждането й да заплати предсрочна дължима главница и мораторна лихва. По образуваната искова молба е образувано гр. д. № 42006/2023 г. по описа на СРС, I ГО, 26 състав.

1278

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Македонския научен институт (МНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.03.2024 г. от 10 ч. в заседателната зала, София, ул. Пиротска № 5, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на МНИ за дейността на института в периода 30.03.2023 г. – 28.03.2024 г.; 2. приемане на нов устав на МНИ; 3. определяне размера на членския внос; 4. разни. В случай че в посочения час не е регистриран необходимият кворум за провеждане на законно събрание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага и ще се проведе един час по-късно същия ден, на същото място, при същия дневен ред независимо от броя на регистрираните за участие в събранието членове на МНИ.

1285

Промени настройката на бисквитките