Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 13.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2024 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА Д Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 70 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ДВ, БР. 26 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ДВ, БР. 73 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА Виж повече
  • УКАЗ № 23 ОТ 07.02.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 24 ОТ 07.02.2024 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките