Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 13.II

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 70 ОТ 1998 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 70 ОТ 1998 Г.)

В сила от 31.01.2024 г.

Обн. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 2024г.

Проект: 49-453-10-3/25.01.2024 г.

§ 1. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се ал. 18а и 18б:

"(18а) Индивидуалните договори по ал. 17, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, може да се съставят и като електронен документ и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис.

(18б) В случаите по ал. 18а индивидуалните договори, допълнителните споразумения към тях и документите се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление."

2. Алинея 29а се изменя така:

"(29а) В случаите по ал. 29, когато няма действащи рамкови споразумения за съответната година, НЗОК не може да заплаща лекарствените продукти на стойност по-висока от най-ниската стойност между средно претеглената стойност, заплатена от НЗОК през предходните 6 месеца за всеки лекарствен продукт, и стойността, на която лекарственият продукт е доставен на съответния изпълнител на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки. Средно претеглената стойност се определя и оповестява на интернет страницата на НЗОК при условия, по ред и критерии, определени в наредбата по ал. 9."

3. Създават се ал. 29б, 29в и 29г:

"(29б) Когато за конкретен лекарствен продукт не може да бъде определена стойност, заплащана от НЗОК по реда на ал. 29а, НЗОК заплаща съответния лекарствен продукт на стойност не по-висока от максималната стойност по ал. 30.

(29в) Стойностите, на които НЗОК заплаща лекарствените продукти по ал. 29а и 29б, се актуализират и публикуват на всеки 6 месеца на интернет страницата на НЗОК по ред и в срок, определени в наредбата по ал. 9.

(29г) В случаите, когато стойността на конкретен лекарствен продукт, заплатена от НЗОК по реда на ал. 29а, е по-ниска с над 20 на сто от стойността, на която лекарственият продукт е доставен на съответния изпълнител на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки, разликата между двете стойности се възстановява на съответния изпълнител на болнична медицинска помощ от съответния притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. Условията и редът за възстановяване на разликата по изречение първо се определят в договора, който се сключва между изпълнителя на болнична медицинска помощ и притежателя на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти."

§ 2. В чл. 59 се създават ал. 3а и 3б:

"(3а) Договорите по ал. 1, допълнителните споразумения към тях и документите, свързани със сключването, изменението и прекратяването им, може да се съставят и като електронен документ и се подписват от страните с квалифициран електронен подпис.

(3б) В случаите по ал. 3а договорите, допълнителните споразумения към тях и документите се изпращат чрез информационната система за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление."

Заключителни разпоредби

§ 3. (1) В срок до 1 април 2024 г. министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 45, ал. 9 в съответствие с изискванията на този закон.

(2) От 1 юли 2024 г. НЗОК заплаща лекарствените продукти на стойност равна на стойността, определена по реда на чл. 45, ал. 29а и 29б.

§ 4. (1) В срок до 1 юли 2024 г. договорите, сключени до влизането в сила на този закон между изпълнителите на болнична медицинска помощ и притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, се привеждат от тях в съответствие с изискванията на този закон.

(2) От 1 юли 2024 г. притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти възстановяват разликата по чл. 45, ал. 29г между стойността на лекарствените продукти, заплатена от НЗОК по реда на чл. 45, ал. 29а, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителите на болнична медицинска помощ, при условията и по реда на чл. 45, ал. 29г.

§ 5. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.; изм., бр. 87 от 2023 г.) в преходните и заключителните разпоредби § 15а се отменя.

§ 6. Законът влиза в сила от 31 януари 2024 г.

-------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 31 януари 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките