Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 13.II

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ДВ, БР. 73 ОТ 2010 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ДВ, БР. 73 ОТ 2010 Г.)

Обн. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 2024г.

Проект: 49-453-06-1/12.01.2024 г.

§ 1. В чл. 4, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя "като за придобиването, продажбата, замяната или дарението му се прилагат правилата за предупредителните и сигналните оръжия".

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 числото "44" се заменя с "51" и навсякъде числото "50" се заменя със "100".

2. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 след думите "учебни стрелби" се поставя запетая и се добавя "обучение";

б) в т. 1 числото "50" се заменя със "100";

в) в т. 2 числото "51" се заменя с "44", числото "100" се заменя с "500" и числото "50" се заменя със "100";

г) в т. 6 думите "учебни цели" се заменят с "учебни стрелби и обучение", а накрая се добавя "и от лица, получили разрешение по чл. 81а";

д) в т. 7 числото "50" се заменя със "100".

3. В ал. 4:

а) в т. 1 навсякъде числото "50" се заменя със "100";

б) точка 2 се изменя така:

"2. спортносъстезателни нужди - според доказаните потребности (с личен спортно-състезателен и/или тренировъчен план);"

в) създава се т. 3:

"3. ловен туризъм и за промишлен лов - според доказаните потребности."

4. В ал. 5, т. 1 думите "до 1000 броя капсули и до 1000 грама барут" се заменят с "до 2500 броя капсули и до 2500 грама барут".

§ 3. В чл. 8, ал. 2, т. 3 се създава буква "в":

"в) ракети за борба с градушките;".

§ 4. В чл. 35, ал. 2 се създава изречение второ: "Складовете и търговските обекти трябва да са строежи по смисъла на Закона за устройство на територията."

§ 5. В чл. 60, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3:

а) в текста преди буква "а" думите "носенето и употребата" се заменят с "носенето или употребата";

б) буква "д" се изменя така:

"д) в здравни и лечебни заведения, и в социални домове;"

в) създава се буква "ж":

"ж) в образователни институции, освен когато са необходими за осъществяване на учебната дейност и са придобити съгласно чл. 6, ал. 3, т. 6;".

2. В т. 4 след думите "за ловни" се поставя запетая и се добавя "спортни и обучителни цели и учебни стрелби".

§ 6. В чл. 76, ал. 4, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на лицата по ал. 2".

§ 7. В чл. 78 се правят следните допълнения:

1. В ал. 3 след думите "служебни цели" се добавя "или огнестрелно оръжие за спортни и ловни цели".

2. В ал. 4 се създават т. 4 и 5:

"4. заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча - за ловни цели;

5. документ за членство в официално призната организация по стрелкови спорт - за спортни цели."

§ 8. В чл. 79 се правят следните изменения:

1. В ал. 5 думите "както и за всеки калибър и размер на сачмите за ловните гладкоцевни оръжия" се заличават.

2. Алинеи 6 и 7 се отменят.

§ 9. В чл. 87, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В т. 3 след думите "оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 1" се добавя "и късоцевни огнестрелни оръжия - пистолети и револвери по чл. 6, ал. 3, т. 2".

2. Създава се т. 4:

"4. декларация за наличието на обстоятелства по чл. 58, ал. 1, т. 10, освен в случаите на подновяване на разрешението по чл. 81а."

§ 10. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думите "със съответното разрешение" се добавя "за придобиване, съхранение и/или носене и употреба".

2. Създава се нова ал. 7:

"(7) Не се изисква разрешение за транспортиране на оръжия, както и на боеприпаси с клас на опасност 1.4S, когато транспортирането се извършва между лица по чл. 35, ал. 1 или между лица по чл. 35, ал. 1 и лица по чл. 81а."

3. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея:

а) в изречение първо думите "транспортирана и" се заличават;

б) в изречение трето думите "Транспортирането и експонирането" се заменят с "Експонирането", а думите "и получаване на разрешение за транспортиране" се заличават.

5. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

§ 11. В чл. 109, ал. 3 след думите "трета държава" се добавя "или от трета държава, през територията на Република България до друга държава членка".

§ 12. В чл. 111, ал. 2 след думите "Република България" се поставя запетая и се добавя "от държава членка през територията на Република България до трета държава или от трета държава, през територията на Република България до друга държава членка".

§ 13. В чл. 120а, ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя "както и от трета държава, през територията на Република България до друга държава членка".

§ 14. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 1а:

"(1а) Разрешение за внос и удостоверение за трансфер на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и разрешение за износ и разрешение за трансфер на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси по този закон не се изисква, когато такова е надлежно издадено по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба."

2. Алинея 4 се отменя.

3. Създава се ал. 10:

"(10) Лицата, получили разрешение по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба в случаите по ал. 1а, уведомяват за това писмено или по електронен път директора на ГДНП на МВР, като представят документите по ал. 2, т. 7, 8 и 10а."

§ 15. В чл. 126, ал. 5 след думите "трета държава" се добавя "или друга държава членка".

§ 16. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 22 думата "супресор" се заличава.

2. В т. 35 след думите "специално проектирана и изработена" се добавя "до степен на пълна технологична завършеност и предназначена".

Заключителни разпоредби

§ 17. В Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 26 от 2011 г.; изм., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 101 от 2017 г. и бр. 63 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3 се създава т. 3:

"3. придобивани от Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи по силата на международни договори и споразумения."

2. В чл. 6 се създава ал. 10:

"(10) Структурите на централната администрация на изпълнителната власт, ръководени от министри по чл. 3, т. 3, уведомяват в едномесечен срок от доставката на продуктите, свързани с отбраната, министъра на икономиката и индустрията или оправомощени от него длъжностни лица за придобитите продукти."

3. В чл. 60, ал. 3 думите "30-дневен срок" се заменят със "7-дневен срок".

------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 31 януари 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките