Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 13.II

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 2024г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


Избира Делян Александров Добрев за основен член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

-------------------------

Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 7 февруари 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките