Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 13 от 13.II

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ДВ, БР. 26 ОТ 2000 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ДВ, БР. 26 ОТ 2000 Г.)

В сила от 13.02.2024 г.

Обн. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 2024г.

Проект: 49-302-01-31/10.05.2023 г.

§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 след думите "чл. 10а, ал. 7" се добавя "и 7а".

2. В ал. 3 се създава изречение трето: "Списъкът на тол сегментите, включени в обхвата на платената пътна мрежа, се приема с решение на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" и се публикува на интернет страницата на агенцията."

3. В ал. 7 думите "Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността" се заменят с "Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (ОВ, L 91/45 от 29 март 2019 г.)".

4. В ал. 9 след думите "Държавна агенция "Национална сигурност" се добавя "на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", на Главна дирекция "Охрана" към министъра на правосъдието, на Бюрото по защита при министъра на правосъдието", а думата "Неотложната" се заменя с "центровете за спешна".

5. В ал. 12 след думите "чл. 10а, ал. 7" се добавя "и 7а".

6. В ал. 15 думите "електронно събиране на такси за изминато разстояние" се заменят с "пътно таксуване".

§ 2. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите "ал. 7" се добавя "и 7а".

2. В ал. 7 т. 4 се отменя.

3. Създава се ал. 7а:

"(7а) Винетна такса се заплаща за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от общата им технически допустима максимална маса."

4. В ал. 9 след думите "ал. 7" се добавя "и 7а".

§ 3. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 думите "чл. 10а, ал. 7 и 9" се заменят с "чл. 10а, ал. 7, 7а и 9".

2. Създава се ал. 4б:

"(4б) Ако на борда на превозното средство са инсталирани или налични две или повече бордови апаратури, ползвателят на Европейската услуга за електронно пътно таксуване носи отговорността да използва или активира съответната бордова апаратура за специфичната област на Европейската услуга за електронно пътно таксуване."

3. В ал. 7 думите "по електронно събиране на такса за изминато разстояние" се заменят със "за пътно таксуване".

4. В ал. 8 думите "по електронно събиране на такси за изминато разстояние" се заменят със "за пътно таксуване".

§ 4. В чл. 10е, ал. 3 след думите "чл. 10а, ал. 7" се добавя "и 7а".

§ 5. В чл. 10з се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние включва и Европейската услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ). Европейската услуга за електронно пътно таксуване е допълваща по отношение на националната услуга за електронно пътно таксуване. Агенция "Пътна инфраструктура" създава и поддържа регистър на областите на ЕУЕПТ, национален регистър на доставчиците на ЕУЕПТ и регистър на националните доставчици на услуги за пътно таксуване."

2. В ал. 2 навсякъде абревиатурата "ЕУЕСТ" се заменя с "ЕУЕПТ".

3. В ал. 3:

а) в текста преди т. 1 абревиатурата "ЕУЕСТ" се заменя с "ЕУЕПТ";

б) в т. 2 думите "който удостоверява" се заменят с " които удостоверяват", а думите "съгласно посоченото в приложение IV, точка 1 от Решение 2009/750/ЕО на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.)" се заменят със "със спецификациите".

4. В ал. 4, 5 и 6 навсякъде абревиатурата "ЕУЕСТ" се заменя с "ЕУЕПТ".

5. В ал. 7 навсякъде абревиатурата "ЕУЕСТ" се заменя с "ЕУЕПТ", а думите "електронно събиране на такси за изминато разстояние" се заменят с "пътно таксуване".

6. Създават се ал. 8 - 11:

"(8) Доставчик на ЕУЕПТ предоставя незабавно на лицето, събиращо пътни такси, данни за лице, сключило договор с него за достъп до ЕУЕПТ, за идентифициране на пътното превозно средство и за неговия собственик и/или ползвател в случаите на неплащане на пътна такса. Лицето, събиращо пътни такси, е длъжно да не разкрива тези данни на друг доставчик на услуги.

(9) С цел идентифициране на пътното превозно средство и на неговия собственик и/или ползвател, доставчик на ЕУЕПТ, при необходимост, предоставя данни за лице, сключило договор с него за достъп до ЕУЕПТ, на лицето, събиращо пътни такси, във връзка със задълженията му към органите по приходите. Доставчикът на ЕУЕПТ предоставя данните не по-късно от два дни след получаване на искането. Лицето, събиращо пътни такси, е длъжно да не разкрива тези данни на друг доставчик на услуги.

(10) В случай на несъответствие между данните, налични в доставчика на ЕУЕПТ и в лицето, събиращо пътни такси, за определяне размера на пътната такса предимство имат данните, налични в лицето, събиращо пътни такси, с изключение на доказана допусната грешка.

(11) Данните, предоставяни от доставчиците на ЕУЕПТ, се обработват съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) и Закона за защита на личните данни."

§ 6. Създава се чл. 10л:

"Чл. 10л. (1) Агенция "Пътна инфраструктура" изготвя и поддържа заявление за област на ЕУЕПТ, в което се определят общите условия за достъп на доставчиците на ЕУЕПТ до областите на ЕУЕПТ и условията за осъществяване на оперативна съвместимост.

(2) В случай на създаване на нова електронна система за пътно таксуване лицето, събиращо пътни такси, отговарящо за нея, изготвя и публикува в заявлението за област на ЕУЕПТ подробен план на процеса на оценка на съответствие със спецификациите и на годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост, като планът трябва да позволява интегриране на заинтересованите доставчици на ЕУЕПТ най-късно един месец преди оперативния старт на новата система.

(3) В случай че съществуваща електронна система за пътно таксуване претърпи съществени изменения, лицето, събиращо пътни такси, отговарящо за нея, изготвя и публикува в заявлението за област на ЕУЕПТ подробен план за повторното оценяване на съответствието със спецификациите и на годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост на доставчиците на ЕУЕПТ, които вече са били интегрирани към системата преди съществените ѝ изменения. Планът следва да позволи интегрирането на съответните доставчици на ЕУЕПТ най-късно един месец преди изменената система да започне да функционира.

(4) Лицето, събиращо пътни такси, отговарящо за дадена област на ЕУЕПТ, създава среда за изпитвания, в която доставчиците на ЕУЕПТ или техни упълномощени представители могат да проверят дали бордовата им апаратура е годна за ползване в областта на ЕУЕПТ, за която отговаря лицето, събиращо пътни такси, и да получат сертифициране за успешно приключване на изпитванията.

(5) Разходите, свързани с изпитванията за постигане на оперативна съвместимост, са за сметка на доставчиците на услуги за пътно таксуване или техните упълномощени представители и са в размер, определен с тарифата по чл. 10, ал. 6.

(6) Когато съставните елементи на оперативната съвместимост на ЕУЕПТ имат маркировка СЕ или декларация за съответствие спрямо спецификациите, или декларация за годността за ползване, или и двете, пускането им на пазара не се забранява, ограничава или възпрепятства. Не се изисква извършване на проверки, които вече са били осъществени като част от процедурата за проверка на съответствието спрямо спецификациите или годността за ползване, или и двете.

(7) Когато възникнат основания да се счита, че за пуснати на пазара съставни елементи на оперативната съвместимост, носещи маркировка СЕ, съществува вероятност при използването им по предназначение да не удовлетворят съответните изисквания, се вземат всички необходими мерки за ограничаване на тяхното поле на прилагане, за забрана на тяхното използване или за изтеглянето им от пазара. В тези случаи Агенция "Пътна инфраструктура" незабавно информира Европейската комисия за взетите мерки и посочва дали несъответствието се дължи на неправилно прилагане или на непригодност на техническите спецификации."

§ 7. Създава се чл. 10м:

"Чл. 10м. (1) Оценяването на съответствието спрямо спецификациите и годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост се извършва съгласно процедурите, определени в приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/204 на Комисията от 28 ноември 2019 г. относно подробните задължения на доставчиците на Европейската услуга за електронно пътно таксуване, минималното съдържание на заявлението за област на Европейската услуга за електронно пътно таксуване, електронните интерфейси, изискванията за съставните елементи на оперативната съвместимост и за отмяна на Решение 2009/750/ЕО (ОВ, L 43/49 от 17 февруари 2020 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/204". Когато процедурата за оценяване на съответствието предвижда участие на нотифициран орган, той трябва да е нотифициран от държава членка или да е получил разрешение по реда на този закон.

(2) Разрешението по ал. 1 се издава от Агенция "Пътна инфраструктура" след решение на управителния съвет на агенцията и в него се посочват обхватът на дейностите и елементите за оценка.

(3) Разрешението по ал. 1 се издава на лице, което:

1. има правосубектност съгласно българското законодателство;

2. разполага с технически средства за извършване на процедурите за оценяване на съответствието;

3. не е участвало, включително персоналът му, при проектирането, производството, доставката и монтажа на съставните елементи, чието оценяване ще извършва;

4. разполага с персонал, който е:

а) обучен за прилагането на изискванията за оперативна съвместимост и техническите правила и процедурите за оценяване и проверка, има професионален опит и техническа компетентност за оценяване на съответствието, включително умения за изготвяне на протоколи, доклади и сертификати, които удостоверяват резултатите от извършените дейности;

б) обвързан с изискването за опазване на професионална тайна относно информацията, която получава при извършване на дейността;

5. гарантира безпристрастност и независимост на персонала си;

6. има валидна застраховка "Професионална отговорност" за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;

7. няма публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;

8. не е обявено в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност или ликвидация;

9. разполага с методики и инструменти за провеждане на процедурите за оценяване.

(4) Нотифицираният орган не може да бъде свързано лице, по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, с организацията, чийто продукт оценява, както и с доставчиците на услуги.

(5) Изпълнението на изискванията по ал. 3, т. 3, т. 4, буква "б" и т. 5 се удостоверява чрез документ за акредитация, издаден от компетентен орган.

(6) Лицето, което кандидатства за разрешение по ал. 1, подава писмено заявление до Агенция "Пътна инфраструктура", към което прилага документите, определени в наредбата по ал. 17, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 3.

(7) При подаване на заявление за издаване на разрешението по ал. 1 се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 10, ал. 6.

(8) В едномесечен срок Агенция "Пътна инфраструктура" уведомява заявителя за констатирани нередовности и/или непълноти в заявлението му.

(9) Заявителят отстранява констатираните нередовности и/или непълноти в заявлението си в едномесечен срок от датата на уведомлението по ал. 8.

(10) В срок до три месеца от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите и/или непълнотите Агенция "Пътна инфраструктура", след решение на управителния съвет, издава или мотивирано отказва издаването на разрешение по ал. 1.

(11) Разрешението е безсрочно и правата, произтичащи от него, не може да се прехвърлят и/или преотстъпват.

(12) Разрешението се отнема, а правата, произтичащи от него, се прекратяват, когато се установи, че нотифицираният орган:

1. не отговаря на изискванията по ал. 3;

2. не изпълнява установените процедури за оценяване;

3. няма валиден документ за акредитация;

4. е подал молба за прекратяване на разрешението.

(13) При отнемане на разрешението Агенция "Пътна инфраструктура" уведомява Европейската комисия и останалите държави членки.

(14) Отказът за издаване на разрешение по ал. 1 и неговото отнемане се обжалват пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(15) Агенция "Пътна инфраструктура" изпраща информация до Европейската комисия с искане за определяне на идентификационен номер на лицата, получили разрешение по ал. 1.

(16) Когато се установи несъответствие с критериите, предвидени в делегираните актове за допустимост на нотифицираните органи на друга държава членка, Агенция "Пътна инфраструктура" уведомява Комитета за електронно пътно таксуване към Европейската комисия.

(17) Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредба, с която се определят:

1. процедурите за оценяване на съответствието спрямо спецификациите и годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост;

2. условията и редът за извършване оценяването на съответствието спрямо спецификациите и годността за ползване на съставните елементи на оперативната съвместимост;

3. необходимите документи за удостоверяване на съответствието с изискванията;

4. условията и редът за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, както и допълнителните специфични критерии към лицата, които оценяват съответствието, и задълженията им по процедурите за оценяване на съответствието;

5. условията и редът за издаване на разрешение за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси;

6. други изисквания, свързани с постигане на оперативната съвместимост.

(18) Лицето, събиращо пътни такси, сътрудничи на доставчиците на ЕУЕПТ, на производителите на съставните елементи на оперативната съвместимост или на нотифицираните органи във връзка с оценяването на годността за ползване на оперативно съвместимите съставни елементи в рамките на областите на ЕУЕПТ, като не допуска никаква форма на дискриминация.

(19) Дейностите по ал. 1 и условията, на които трябва да отговаря нотифицираният орган, се осъществяват при спазване на изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2020/203 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за класифицирането на превозните средства, задълженията на ползвателите на Европейската услуга за електронно пътно таксуване, изискванията за съставните елементи на оперативната съвместимост и минималните критерии за допустимост на нотифицираните органи (ОВ, L 43/41 от 17 февруари 2020 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) 2020/203" и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/204."

§ 8. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 12:

"12. издава разрешение на нотифициран орган по смисъла на Делегиран регламент (ЕС) 2020/203;".

2. В т. 21 абревиатурата "ЕУЕСТ" се заменя с "ЕУЕПТ".

3. Точка 22 се изменя така:

"22. изготвя и поддържа заявление за област на ЕУЕПТ и предприема действия за отстраняване на несъответствието на областта на ЕУЕПТ с техническите и процедурните условия за оперативна съвместимост;".

4. Създава се нова т. 23:

"23. удостоверява годността на лицата по чл. 10з, ал. 2 и чл. 10и, ал. 1 за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси;".

5. В т. 25 навсякъде думите "електронно събиране на такси за изминато разстояние" се заменят с "пътно таксуване" и абревиатурата "ЕУЕСТ" се заменя с "ЕУЕПТ".

§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 9 след думите "пунктове за техническо обслужване на автомобили" се добавя "и къмпинг автомобили".

2. Създават се т. 36 - 56:

"36. "Услуга за пътно таксуване" е услуга, която позволява движението на превозно средство в една или повече области на ЕУЕПТ, на основание договор и наличие на бордова апаратура, и която включва:

а) предоставяне на индивидуализирана бордова апаратура на потребителите и поддържане на нейната функционалност, при необходимост;

б) гарантиране, че дължимата пътна такса от потребителя е платена на лицето, събиращо пътни такси;

в) осигуряване на потребителя на платежни средства, чрез които да извърши плащането;

г) събиране на пътната такса от потребителя;

д) управление на отношенията с потребителя на услугата като клиент;

е) прилагане и зачитане на политиките в областта на сигурността и неприкосновеността на личния живот в системите за пътно таксуване.

37. "Определена структура, събираща пътна такса" са две или повече лица, събиращи пътни такси, които са свързани в структура.

38. "Европейска услуга за електронно пътно таксуване (ЕУЕПТ)" е услуга за пътно таксуване, която се осигурява въз основа на договор за една или повече области на ЕУЕПТ от доставчик на ЕУЕПТ на потребител на ЕУЕПТ.

39. "Доставчик на ЕУЕПТ" е субект, който в рамките на договор осигурява достъп до ЕУЕПТ на потребител на ЕУЕПТ, прехвърля пътните такси към лицето, събиращо пътни такси, и който е регистриран в държава членка на установяване.

40. "Потребител на ЕУЕПТ" е физическо или юридическо лице, което сключва договор с доставчик на ЕУЕПТ с цел получаване на достъп до ЕУЕПТ.

41. "Област на ЕУЕПТ" е път, пътна мрежа, съоръжение като мост, тунел или ферибот, за които се събират пътни такси чрез електронна система за пътно таксуване.

42. "Система, съвместима с ЕУЕПТ" е съвкупността от елементи на дадена електронна система за пътно таксуване, която е необходима за интегрирането на доставчиците на ЕУЕПТ в системата и за функционирането на ЕУЕПТ.

43. "Електронна система за пътно таксуване" е система за събиране на пътни такси, в която задължението на потребителя да плати пътна такса възниква с автоматично откриване на присъствие на превозното средство на определено място, чрез връзка от разстояние с бордовата апаратура в превозното средство или чрез автоматично разпознаване на регистрационния му номер.

44. "Бордова апаратура" е пълният набор от хардуерни и софтуерни компоненти, използвани като: част от услугата за пътно таксуване, които са инсталирани или налични в превозното средство с цел събиране, съхраняване, обработка и дистанционно получаване/предаване на данни; отделно устройство; интегрирана система в превозното средство.

45. "Основен доставчик на услуга" е доставчик на услуга за пътно таксуване със специални задължения, които са различни от правата и задълженията на другите доставчици на услуги.

46. "Съставен елемент на оперативната съвместимост" е всеки елементарен компонент, група компоненти, предварителен монтаж или пълен монтаж на оборудване, включен или предвиден за включване в ЕУЕПТ, от който оперативната съвместимост на услугата зависи пряко или косвено, включително както материални обекти, така и нематериални обекти.

47. "Годност за ползване" е способността на съставния елемент на оперативната съвместимост - интегриран в ЕУЕПТ, целесъобразно и в съответствие със системата на структурата, събираща пътни такси, да покрие и поддържа определени експлоатационни характеристики.

48. "Данни, необходими за определяне на пътната такса" е информацията, определена от лицето, събиращо пътни такси, необходима за установяване на дължимата пътна такса за движението на превозно средство в определена област на пътно таксуване, както и за извършване на трансакцията по плащане на пътната такса.

49. "Декларация на пътна такса" е декларация на данни, подадени пред лицето, събиращо пътни такси, която потвърждава присъствието на превозно средство в определена област на ЕУЕПТ и е във формат, предварително договорен между доставчика на услугата за пътно таксуване и лицето, събиращо пътни такси.

50. "Бек офис система" е централната електронна система, която използва лице, събиращо пътни такси, група от лица, събиращи пътни такси, които са създали център за оперативна съвместимост, или доставчиците на ЕУЕПТ за събиране, обработване и изпращане на информация в рамките на система за електронно пътно таксуване.

51. "Съществено изменена система" е съществуваща система за електронно пътно таксуване, върху която е извършена или се извършва промяна, която налага доставчиците на ЕУЕПТ да променят съставните елементи на оперативната съвместимост в действие.

52. "Удостоверяване годността за предоставяне на услуга за електронно събиране на пътни такси" е процесът, определен и управляван от лицето, събиращо пътни такси, на който трябва да бъде подложен доставчикът на ЕУЕПТ, преди да получи разрешение да предоставя ЕУЕПТ в област на ЕУЕПТ.

53. "Неплащане на пътна такса" е нарушението, при което ползвател на пътя в дадена държава членка не плаща пътната такса, която е определена от националните разпоредби в държава членка.

54. "Държава на регистрация" е държавата, в която е регистрирано превозното средство, за което се предвижда заплащане на пътна такса.

55. "Автоматизирано търсене" е процедура за онлайн достъп за справка в базите данни на една, повече от една или всички държави - членки на Европейския съюз.

56. "Притежател на свидетелство за регистрация на превозното средство" е лицето, на чието име е регистрирано превозното средство съгласно правото на държавата на регистрация."

§ 10. В § 1а от допълнителните разпоредби накрая се добавя "и изисквания на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (ОВ, L 91/45 от 29 март 2019 г.)".

Допълнителни разпоредби

§ 11. В останалите текстове на закона абревиатурата "ЕУЕСТ" се заменя с "ЕУЕПТ", думите "услуга по електронно събиране на такси за изминато разстояние", "услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние" и "услугите за електронно събиране на такси за изминато разстояние" се заменят съответно с "услуга за пътно таксуване", "услуги за пътно таксуване" и "услугите за пътно таксуване" и навсякъде думите "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят съответно с "министъра на транспорта и съобщенията" и "министърът на транспорта и съобщенията".

Заключителни разпоредби

§ 12. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109 от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 26 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2021 г. - бр. 84 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 167а, ал. 2, т. 4 думите "чл. 10, ал. 2 и чл. 10а, ал. 2" се заменят с "чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5".

2. В чл. 179, ал. 3д след думите "по чл. 10а, ал. 7" се добавя "и 7а".

3. В чл. 189ж:

а) в ал. 1 след думите "чл. 179, ал. 3" се поставя тире и се добавя "3б";

б) в ал. 3а думите "т. 5" се заменят с "т. 4".

4. (В сила от 15.08.2024 г.) Създава се чл. 189и:

"Чл. 189и. (1) За нарушение по чл. 179, ал. 3, 3а или 3б, извършено с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава - членка на Европейския съюз, се извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрацията на пътни превозни средства на съответната държава членка за установяване на притежателя на свидетелство за регистрация и/или собственика на пътното превозно средство.

(2) Агенция "Пътна инфраструктура" като лице, събиращо пътни такси, чрез определени длъжностни лица изпълнява търсенето по ал. 1 чрез електронна услуга, предоставена от Министерството на вътрешните работи, при спазване изискванията за защита на личните данни. Електронната услуга се изпълнява по регистрационен номер на превозното средство, държава на регистрация, основание за търсенето и референтна дата и час и предоставя данни за:

1. притежателя на свидетелство за регистрация и/или собственика/ползвателя - имена/търговско наименование, адрес, дата на раждане, вид на правния субект, идентификационен номер;

2. превозното средство - идентификационен номер, марка, модел, ЕС код на категория и клас емисии (екологична категория).

(3) Обменът на информация и достъпът до данните по ал. 2 се уреждат с инструкцията по чл. 167а, ал. 7.

(4) След установяване на притежателя на свидетелството за регистрация и/или собственика или ползвателя на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, Агенция "Пътна инфраструктура" изготвя и изпраща уведомително писмо по образец, утвърден от управителния съвет на агенцията.

(5) Уведомителното писмо по ал. 4 съдържа данни за нарушението, дата, час и място на нарушението, правна квалификация на нарушението, предвидената санкция за нарушението, правото на обжалване и на достъп до информация и данни за уреда, с който е установено нарушението.

(6) Уведомителното писмо по ал. 4 се изготвя на един от официалните езици на държавата - членка на Европейския съюз, в която е регистрирано пътното превозно средство.

(7) С уведомителното писмо по ал. 4 се определя срок на притежателя на свидетелство за регистрация и/или собственика или ползвателя до 60 дни от датата на получаването му да признае извършването на нарушението или да посочи данни за лицето, управлявало пътното превозно средство, с което е извършено нарушението.

(8) На лицето по ал. 7, посочено от притежателя на свидетелството за регистрация и/или собственика или ползвателя, се изпраща уведомителното писмо по ал. 4 за извършеното нарушение.

(9) Агенция "Пътна инфраструктура" докладва на Европейската комисия за броя на автоматизираните търсения за извършени нарушения по чл. 179, ал. 3, 3а или 3б на територията на Република България, изпратени на националното звено за контакт на държавата членка на регистрация, и за броя на безрезултатните търсения, както и за последващи действия по отношение на неплащане на пътна такса въз основа на дела на такива нарушения, по които са били предприети последващи действия с уведомителни писма. Информацията се предоставя на Европейската комисия в срок до 1 септември 2024 г., следващо подаване на информация до 19 април 2026 г. и на всеки три години от датата на предоставяне през 2026 г."

5. (В сила от 15.08.2024 г.) В допълнителните разпоредби се създава § 6г:

"§ 6г. Този закон въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (ОВ, L 91/45 от 29 март 2019 г.)."

§ 13. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава наредбата по чл. 10м, ал. 17 от Закона за пътищата в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.

§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 12, т. 4 и 5, които влизат в сила 6 месеца след обнародването.

-------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 31 януари 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките