Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 54 от 25.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 ОТ 20 ЮНИ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. (ДВ, БР. 75 ОТ 2017 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 20 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2024 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2024 Г., ПРИЕТА С ПОСТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 421 ОТ 19 ЮНИ 2024 Г. ЗА ОТКАЗ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ" ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16.12.2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ДВ, Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 7 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО НЕФРОЛОГИЯ И ДИАЛИЗА (ДВ, БР. 91 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 3498-НС ОТ 23 ЮНИ 2024 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЛЕВ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН - СОФИЯ, В ПЕТДЕСЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 10 ОТ 18 ЮНИ 2024 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 7 ОТ 2024 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките