Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 20.X

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-16-182 от 12 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 16, ал. 3, чл. 20, 22 и чл. 25, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3 от Наредбата за оценка на предприятията, подлежащи на приватизация и чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата във връзка със Заповед № РД-16-139 от 12.V.1999 г. (ДВ, бр. 49 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба до 80 % от капитала на “Аптечно-Пазарджик”-ЕАД, Пазарджик, чрез преговори с потенциални купувачи, като конкретният брой акции, предлагани за продажба, се определя с утвърдената информационна документация.

2. Приоритетни условия за провеждане на преговорите са:

а) размер на предложената цена-не по-ниска от предложената начална цена съгласно информационната документация, посочена в левове;

б) начин и срокове на плащане-заплащане на не по-малко от 30 % от покупната цена чрез банков превод по сметка на Министерството на здравеопазването в деня на подписване на договор за продажба и на останалата част от цената-чрез всички позволени от закона платежни средства в срок не по-дълъг от 30 календарни дни от датата на сключване на договора за продажба; предвидените срокове не се отнасят за случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП;

в) запазване на основния предмет на дейност на дружеството за срок не по-малък от 3 г. от датата на подписване на договора за продажба на акциите;

г) бизнеспрограма за развитието на дружеството за период 3 г. със съдържащи се в програмата предложения за инвестиции и работни места, които се включват в договора за продажба като задължения на купувача;

д) забрана за прехвърляне на закупените по реда на тези преговори акции за срок 3 г. след придобиването им.

3. Общи условия:

а) до участие в преговорите се допускат кандидати, внесли депозит 150 000 лв. по банковата сметка на Министерството на здравеопазването № 5000129337, банков код 66166611, на БНБ, София;

б) до участие в преговорите се допускат кандидати, представили безусловна и неотменяема банкова гаранция или гаранционно писмо от българска или чуждестранна банка в размер оферираната цена, намалена със сумата на внесения депозит, и срок на валидност 60 календарни дни от датата на подаване на предложението;

в) задължително представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП, отговаряща на всички изисквания на Наредбата за сведенията, които трябва да съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП и за реда и органите за контрол на декларациите;

г) правото на собственост върху акциите се прехвърля в 7-дневен срок от подписване на договора за продажба;

д) участникът, спечелил преговорите, има право да придобие акциите, неизкупени от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП, както и останалите след удовлетворяване на претенциите по чл. 18 ЗППДОбП; цената на една акция в този случай не може да бъде по-ниска от стойността є според приватизационната оценка;

е) допълнителни условия и допълнения към настоящите условия-съгласно задължителната документация.

4. Нарушаването или неотговарянето на някои от условията по т. 2 и 3 е основание за недопускане на кандидатите до участие в преговорите.

5. Упълномощено лице да подготви приватизационната сделка до етап сключване на договор за продажба на “Аптечно-Пазарджик”-ЕАД, Пазарджик, по реда на чл. 3, ал. 3 ЗППДОбП е “Българска консултантска компания”-АД, София.

6. Утвърждавам информационната документация за продажба на акции до 80 % от капитала на “Аптечно-Пазарджик”-ЕАД, Пазарджик.

7. Информационната документация за участие в преговорите се закупува в офиса на “Българска консултант-ска компания”-АД, София, бул. Патриарх Евтимий 36В, ет. 3, тел. (02) 981-26-71, в срок до 15 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник”. Цената на информационната документация е 500 лв. без ДДС.

8. Предложенията за участие в преговорите се подават в офиса на “Българска консултантска компания”-АД, София, бул. Патриарх Евтимий 36В, ет. 3, всеки работен ден до 15 ч. в срок до 5 дни от изтичане на срока за закупуване на информационната документация. Предложенията се подават в запечатан плик, върху който се отбелязват цялостното название на обекта на преговорите, името и адресът на подателя.

9. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на акции при облекчени условия на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП в размер до 20 % от регистрирания капитал на “Аптечно-Пазарджик”-ЕАД, Пазарджик. Заявленията за записване на акции при облекчени условия се подават в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: И. Семерджиев

61576

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-46-684 от 7 юни 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне за землището на с. Нова Бяла река, община Върбица, област Шумен, в масиви № 5, 6, 7, 20, 22, 23, 25, 26, и КЕ 22, с обща площ около 75,0 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

За министър: Г. Каркъмов

60580

 

ЗАПОВЕД № РД-09-733 от 5 юли 2000 г.

На основание чл. 3 във връзка с чл. 44 и 49 от Закона за ветеринарномедицинската дейност изменям Заповед № РД-09-410 от 31.III.2000 г., както следва: датата “1.VII.2000 г.” се заменя с “1.I.2001 г.”.

Изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на НВМС.

Министър: В. Върбанов

60660

ЗАПОВЕД № РД-42-716 от 11 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП отменям т. 1.4 от Заповед № РД-42-369 от 27.VI.2000 г. (ДВ, бр. 57 от 2000 г.) и закривам процедурата за приватизация на държавното участие в капитала на “Клас”-АД, гр. Гулянци, област Плевен.

Министър: В. Върбанов

61252

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1168 от 20 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъдат частично преработени картата и регистърът на съществуващите стари реални граници на с. Две тополи, община Баните, област Смолян, в частта на кадастрални единици от № 1561 до 1817, с обща площ 703,04 дка.

2. Отменям Заповед № РД-46-300 от 24.III.1999 г.

3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

За министър: Г. Каркъмов

60581

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1169 от 20 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъдат частично преработени картата и регистърът на съществуващите стари реални граници на с. Рибен дол, община Баните, област Смолян, в частта на кадастрални единици от № 234 до 239, от 295 до 300, 302, 303, от 307 до 316, от 318 до 329, 342, 420, 421, 422, 428, 429, 430, от 432 до 436, 438, 439, 442, 443, от 445 до 448, от 450 до 455, 462, 464, от 550 до 553, 556, 557, от 559 до 574, 608, 609, от 611 до 624, от 626 до 629, 661, 662, 664, 676, от 681 до 685, 687, 689, от 732 до 734, от 736 до 752, от 754 до 756, от 759 до 769, 773, от 803 до 805, от 807 до 828, от 830 до 859, 861, 862, от 865 до 868, 870, 871, 873, 875, 876, от 878 до 895, 897, 899, 903, 904, от 910 до 922, от 942 до 953, с обща площ 1274,8 дка.

2. Отменям Заповед № РД-46-298 от 24.III.1999 г.

3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

За министър: Г. Каркъмов

60582

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1170 от 20 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъдат частично преработени картата и регистърът на съществуващите стари реални граници на с. Малка Арда, община Баните, област Смолян, в частта на масиви № 1, 2, 3, 4 и 5 с обща площ 1087,3 дка.

2. Отменям Заповед № РД-46-297 от 24.III.1999 г.

3. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

За министър: Г. Каркъмов

60583

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1171 от 20 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да се преработи частично одобрената карта на съществуващите стари реални граници на землището на с. Гела, община Смолян, област Смолян, в частта на масиви № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 46 и 308 с обща площ 2290,5 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

За министър: Г. Каркъмов

60584

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1198 от 21 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне за землището на с. Паничино, община Омуртаг, област Търговище, в масив № 13 с площ около 8 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ЗПС”.

За министър: Г. Каркъмов

60585

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1199 от 21 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне на с. Тушовица, община Върбица, област Шумен, в масиви № 10 и 15 с обща площ 30 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ЗПС”.

За министър: Г. Каркъмов

60586

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1200 от 21 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да се преработи изцяло планът за земеразделяне за землището на с. Садовик, община Брезник, област Перник, с обща площ 3811 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

За министър: Г. Каркъмов

60587

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1207 от 26 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде изцяло преработен влезлият в сила план за земеразделяне на землището на с. Градец, община Видин, област Видин.

2. Отменям Заповед № РД-46-1771 от 4.ХI.1999 г. за частична преработка на плана за земеразделяне на землището на с. Градец, област Видин.

За министър: Г. Каркъмов

60588

 

ЗАПОВЕД № РД-46-1213 от 27 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне на землището на с. Бреница, община Кнежа, област Враца, в масиви № 14, 15 и 32 с обща площ 5562 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “Земя и поземлена собственост”.

Министър: В. Върбанов

60589

ЗАПОВЕД № РД-46-1217 от 27 септември 2000 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ нареждам:

1. Да бъде частично преработен влезлият в сила план за земеразделяне на землището на Опака, област Търговище, в масиви № 58, 60, 63, 70, 76, 82, 85, 88, 94, 95, 97, 102, 111, 117, 118, 123, 126, 129, 132, 134, 149, 151, 152, 163, 165, 167, 168, 183, 185, 191, 192, 193, 197, 201, 209, 213, 222, 223, 224, 226, 232, 233, 236, 237, 240, 241, 243, 249, 250, 257, 269, 273, 274, 275, 276, 281, 283, 289, 291, 293, 296 и 298 и КЕ 18, 21, 28, 383, 384, 385, 386 и 718 с обща площ около 657 дка.

2. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция “ЗПС”.

Министър: В. Върбанов

60590

 

ЗАПОВЕД № РД-42-720 от 2 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, чл. 25, ал. 1, т. 5, чл. 52, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции нареждам:

1. Да се открие процедура за приватизация на държавното участие в капитала на “Птицекланица”-АД, Добрич.

2. Продажбата на държавното участие в капитала на “Птицекланица”-АД, Добрич, да се извърши чрез централизирани публични търгове в съответствие с Наредбата за реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции.

3. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба на акции при облекчени условия. Заявленията за придобиване на акции при облекчени условия се подават от лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП в дружеството в тримесечен срок от началната дата.

Министър: В. Върбанов

61253

 

ЗАПОВЕД № РД-09-999 от 9 октомври 2000 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с настъпили благоприятни промени в епизоотичната обстановка по отношение на шапа по двукопитните животни в Република Аржентина нареждам:

Изменям и допълвам Заповед № РД-09-880 от 23.VIII.2000 г., както следва:

“Забранявам вноса в Република България на двукопитни животни, продукти и суровини от тях, непретърпели термична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа, с изключение на:

1. фураж и фуражни компоненти;

2. обезкостено говеждо месо при следните условия:

а) месото да е добито в одобрени за ЕС месодобивни предприятия;

б) да се придружава с ветеринарен сертификат, удостоверяващ, че:

-месото е добито от животни, непроизхождащи от заразени зони;

-отделени са основните лимфни възли на трупа;

-преди обезкостяване трупът е бил подложен на зреене при температура не по-висока от + 2 °С в продължение минимум на 24 часа и е достигнато рН, по-ниско от 6, измерено в средата на M.longissimus dorsi на всяка половина от трупа.”

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Министър: В. Върбанов

60852

ЗАПОВЕД № РД-09-1000 от 9 октомври 2000 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с настъпили благоприятни промени в епизоотичната обстановка по отношение на шапа по двукопитните животни във Федеративна република Бразилия нареждам:

Изменям и допълвам Заповед № РД-09-891 от 29.VIII.2000 г., както следва:

“Забранявам вноса в Република България на двукопитни животни, продукти и суровини от тях, непретърпели термична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа, с изключение на:

1. фураж и фуражни компоненти;

2. обезкостено говеждо месо при следните условия:

а) месото да е добито в одобрени за ЕС месодобивни предприятия;

б) да се придружава с ветеринарен сертификат, удостоверяващ, че:

-месото е добито от животни, непроизхождащи от заразени зони;

-отделени са основните лимфни възли на трупа;

-преди обезкостяване трупът е бил подложен на зреене при температура не по-висока от + 2 °С в продължение минимум на 24 часа и е достигнато рН, по-ниско от 6, измерено в средата на M.longissimus dorsi на всяка половина от трупа.”

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Министър: В. Върбанов

60853

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 2 от 9 октомври 2000 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми

в площ “Диканите”-област Перник

На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 2 от Закона за подземните богатства и решение на Министерския съвет от 14.IХ.2000 г. разрешавам:

1. “Хероуърд Венчърс-България”-АД, да извършва за своя сметка дейности по търсене и прочуване на метални полезни изкопаеми-подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ “Диканите”, в района на селата Горна Диканя, Долна Диканя и Дрен, област Перник.

2. Обект на разрешението е площ “Диканите” с размер 111 кв. км, индивидуализирана с граници, определени с координатите на точки с номера от 1 до 5 в координатна система “1970 г.”.

3. Правото по т. 1 се предоставя на “Хероуърд Венчърс-България”-АД, за срок 3 г.

4. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

5. Вложените средства за търсене и проучване по работната програма трябва да бъдат не по-малко от 1 164 000 щ. д.

6. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както и правата и задълженията на страните, се определят в договора за търсене и проучване.

Министър: П. Жотев

61255

 

ЗАПОВЕД № РД-21-240 от 5 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 25, ал. 2, т. 2 ЗППДОбП и Заповед № РД-21-210 от 4.VIII.2000 г. (ДВ, бр. 69 от 2000 г.) на министъра на икономиката нареждам:

1. В Заповед № РД-21-210 от 4.VIII.2000 г. (ДВ, бр. 69 от 2000 г.) за продажба на 80 % от дяловете в регистрирания капитал на “Софгеопроучване”-ЕООД, София, срокът за закупуване на информационна документация да се удължи с 14 дни от датата на обнародване заповедта в “Държавен вестник”.

2. В 10-дневен срок след изтичане на срока по т. 1 потенциалните купувачи представят офертите си за участие в конкурса в Министерството на икономиката, ул. Славянска 8.

Министър: П. Жотев

60656

 

ЗАПОВЕД № РД-21-242 от 5 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 22, чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП, чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 2 от Наредбата за конкурсите, приета с ПМС № 155 от 1992 г., чл. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване при облекчени условия на дялове и акции-собственост на държавата и общините, и за безвъзмездно получаване на акции-собственост на държавата, приета с ПМС № 163 от 1994 г., и Заповед № РД-21-210 от 29.IV.1999 г. на министъра на промишлеността (ДВ, бр. 55 от 1999 г.) нареждам:

1. Да се извърши продажба чрез конкурс на 39,2 % от акциите в регистрирания капитал на “ИНОМ”-АД, Габрово.

2. Утвърждавам конкурсната документация и типовия договор като неразделна част от нея и определям следните конкурсни условия:

2.1. приоритетни условия:

а) размер на предложената цена за закупуване на 39,2 % от акциите в регистрирания капитал на “ИНОМ”-АД, Габрово;

б) начин и срокове на плащане-заплащане на не по-малко от 50 на сто от предложената цена по сметка на Министерството на икономиката в деня на сключване на договора за продажба; останалата част от предложената цена-с всички възможни платежни средства, разрешени за участие в приватизацията съгласно българското законодателство, в срок не по-дълъг от 50 календарни дни след сключването на договора за продажба (с изключение на случаите по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП и чл. 24 ЗМСП) по отношение на сроковете за плащане;

в) закупените акции не могат да бъдат прехвърляни в срок 3 г. след сключване на договора за продажба;

2.2. общи условия:

а) правото на собственост върху акциите се прехвърля от момента на пълното заплащане на договорената цена;

б) когато за купувач е определено юридическо лице, отговарящо на условията по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, собствеността върху акциите се прехвърля след заплащане на първоначалната вноска и се прилагат съответните разпоредби на ЗППДОбП;

в) след упражняване правата на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за изкупуване на акции при облекчени условия останалите акции да бъдат изкупени в едномесечен срок от писменото уведомление до купувача на основния пакет по предложените цена и начин на плащане.

3. Нарушаването или неотговарянето на някое от конкурсните условия по т. 2.1 и 2.2 е основание за декласиране на участник в конкурса; критериите за оценка на конкурсните предложения са включени в конкурсната документация.

4. За участие в конкурса в срока за представяне на предложенията се допускат кандидати, внесли депозит в размер 13 720 щ.д. или равностойността им в левове или евро по централния и кръстосания курс на БНБ в деня на извършване на превода; депозитът се внася по банковите сметки на Министерството на икономиката в БНБ-Централно управление, София, посочени в конкурсната документация; внасянето на депозита се удостоверява с платежен документ, прикрепен към офертата на кандидата; липсата на документ за внесен депозит е основание за недопускане на кандидата до участие в конкурса.

5. Конкурсната документация се закупува от Министерството на икономиката, София, ул. Славянска 8, ет. 4, стая 24, всеки работен ден до 16 ч. в срок до 20 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” за 200 лв.; документацията се предоставя на законен представител на юридическото лице (или писмено нотариално упълномощено от него лице) срещу: фотокопие от съдебното решение за регистрация в търговския регистър и удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация, фотокопие от карта или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, издадени от Националния статистически институт, документ за регистрация съгласно чл. 9, ал. 1 ЗМСП при прилагане на разпоредбата на чл. 24 от същия закон и срещу документ за платена такса и подписана от упълномощения представител на купувача декларация за конфиденциалност.

6. Предложенията за участие в конкурса се подават в деловодството на Министерството на икономиката, София, ул. Славянска 8, всеки работен ден до 16 ч. в срок до 30 дни от датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник”; предложенията на участниците в конкурса се представят в запечатан плик и съдържат информацията съгласно чл. 16 от Наредбата за конкурсите и съгласно условията на Министерството на икономиката, съдържащи се в конкурсната документация; към плика се прикрепя копие от платежния документ за внесен депозит съгласно т. 4.

7. Оглед на обектите на дружеството може да се извършва всеки работен ден от 9 до 15 ч. до края на срока за подаване на предложенията за участие в конкурса срещу представяне на удостоверение, издадено от Министерството на икономиката за закупена конкурсна документация.

8. Датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” да се счита за начална дата за продажба при облекчени условия до 9,8 на сто от акциите в регистрирания капитал на дружеството; заявленията за придобиване на акции при облекчени условия се подават в дружеството в 3-месечен срок от началната дата.

Министър: П. Жотев

60657

 

ЗАПОВЕД № РД-21-243 от 5 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП, заповеди № РД-21-802 от 25.IХ.1998 г. (ДВ, бр. 119 от 1998 г.) и № РД-21-804 от 25.IХ.1998 г. (ДВ, бр. 128 от 1998 г.) на министъра на промишлеността и Заповед № РД-21-205 от 1.VIII.2000 г. (ДВ, бр. 69 от 2000 г.) нареждам да се закрие процедурата за приватизация на обособени части от “Софкнига”-ЕООД, София, като отменям т. 1.5 и 1.29 от Заповед № РД-21-802 от 25.IХ.1998 г. (ДВ, бр. 119 от 1998 г.) на министъра на промишлеността и т. 1.2 от Заповед № РД-21-804 от 25.IХ.1998 г. (ДВ, бр. 128 от 1998 г.) на министъра на промишлеността.

Министър: П. Жотев

60658

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-496 от 5 октомври 2000 г.

На основание § 2, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ПМС № 254 от 1999 г. за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой определям количествата на веществата по приложение № 4 на постановлението, които подлежат на внос и износ през 2001 г., както следва:

Вещества от Група VI

Метилбромид, СН3Br, митнически тарифен № 2903 30 33 0-до 50 т.

Вещества от Група VIII

Общо, митнически тарифен № от 2903 49 10 0-до 230 т.

Министър: Е. Манева

61219

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 814 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 27, т. 3 във връзка с чл. 75 от Закона за далекосъобщенията и т. 2 от раздел II на Заповед № РД-09-235 от 18.XII.1998 г. на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения относно далекосъобщителните дейности, подлежащи на индивидуално и общо лицензиране, Държавната комисия по далекосъобщения реши: приема Обща лицензия № 202 от 28.IX.2000 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез спътникови терминали за репортажни цели.

Председател: И. Таушанов

ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 202 от 28 септември 2000 г.

за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез спътникови терминали за репортажни цели

Раздел I

Общи положения

Предмет

Чл. 1. С тази обща лицензия, наричана по-нататък “лицензията”, се определят условията и редът, при които всеки, който желае и отговаря на тези условия, може да осъществява далекосъобщителна дейност със спътникови терминали за репортажни цели.

Чл. 2. Спътникови терминали за репортажни цели са транспортируеми земни станции, използващи честотните обхвати на неподвижната спътникова служба 12,75-13,25 GHz и 13,75-14,5 GHz за посоката Земя-Космос и 10,7-11,7 GHz и 12,5-12,75 GНz за посоката Космос-Земя, конструирани за събиране на новини чрез спътник (SNG-Satellite News Gathering).

Действие по отношение на лицата

Чл. 3. (1) Далекосъобщителна дейност със спътникови терминали за репортажни цели може да осъществява само лице, на което е издадено удостоверение за регистрация по тази лицензия.

(2) Регистрацията се осъществява при условия на равнопоставеност, публичност и прозрачност.

(3) Броят на лицата, регистрирани по лицензията, не се ограничава.

Чл. 4. Наемането на честотен ресурс от спътникови организации за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез спътникови терминали за репортажни цели е задължение на регистрирания.

Действие във времето

Чл. 5. (1) Правата и задълженията по тази лицензия възникват от датата на издаване на удостоверението за регистрация, освен ако в него е посочено друго.

(2) Срокът на регистрация не се ограничава, освен ако лицето е заявило друго.

Териториално действие

Чл. 6. Действието на удостоверението за регистрация по лицензията се разпростира върху територията, на която Република България има суверенни права, както и върху териториите, за които въз основа на международно право се признава действието на регистрацията по лицензията.

Регистър

Чл. 7. (1) Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД) поддържа регистър на регистрираните по лицензията лица.

(2) Регистърът по ал. 1 е публичен.

Раздел II

Права и ограничения

Права

Чл. 8. Регистрираното по лицензията лице има следните права:

1. да осъществява далекосъобщителна дейност в честотните обхвати от чл. 2 посредством спътникови терминали за репортажни цели, като спазва изискванията на спътниковата организация, от която ползва честотен ресурс, препоръките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Правилника за радиосъобщенията на ITU и Закона за далекосъобщенията (ЗД), отнасящи се за тази дейност, както и условията на лицензията;

2. да построи, държи и ползва спътникови терминали за репортажни цели, спазвайки изискванията на лицензията;

3. да предоставя спътниковите си терминали за репортажни цели на свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, като регистрираното лице носи пълната отговорност за спазването на разпоредбите на ЗД и условията на лицензията;

4. да използва спътниковите си терминали за репортажни цели при временен престой в страните, присъединили се към решенията и препоръките на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ), като спазва разпоредбите на съответната страна.

Ограничения

Чл. 9. На регистрираното по лицензията лице се забранява:

1. да използва спътниковите терминали за други цели освен за ENG/OB;

2. да използва спътникови терминали за репортажни цели, преди да е предоставил в ДКД документ за достъп до спътниковата система на съответната спътникова организация;

3. да предава чрез спътниковите си терминали за репортажни цели факти и сведения от какъвто и да е характер, които представляват държавна тайна или могат да улеснят извършване на престъпление.

Раздел III

Технически изисквания

Изисквания, свързани с използваните технически средства

Чл. 10. Лицето, регистрирано по лицензията, е длъжно да:

1. използва в спътниковите терминали за репортажни цели само технически средства, на които е оценено съответствието и които са маркирани по реда и при условията, определени съгласно Наредба № 5 на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения от 24.I.2000 г. за оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни устройства за далекосъобщения и свързването им към обществени далекосъобщителни мрежи (ДВ, бр. 9 от 2000 г.);

2. използва спътниковите терминали за репортажни цели само по предназначението, определено от производителя;

3. използва само технически изправни радиосъоръжения в спътниковите терминали за репортажни цели;

4. не изменя техническите характеристики на използваните и ремонтирани радиосъоръжения в спътниковите терминали за репортажни цели.

Технически и екологични изисквания

Чл. 11. Лицето, регистрирано по лицензията, е длъжно да осъществява далекосъобщителна дейност със спътниковите терминали за репортажни цели в съответствие с изискванията на нормативните актове, техническите спецификации и екологичните норми, обявени за задължително спазване, отнасящи се до предмета на лицензията.

Раздел IV

Предоставяне на информация

Чл. 12. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може да изисква и регистрираният е длъжен да є предостави информация, свързана с предмета на лицензията, в конкретно определени срокове.

(2) При предоставяне на информация по ал. 1 регистрираният може да определи коя част от нея съставлява търговска тайна.

(3) Държавната комисия по далекосъобщения е длъжна да не разпространява информацията по ал. 2.

Раздел V

Осигуряване на далекосъобщения за нуждите на сигурността и отбраната, както и при извънредни

обстоятелства

Чл. 13. При доказана необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии регистрираното по лицензията лице е длъжно да:

1. предоставя възможност и да съдейства на компетентните органи за осъществяване на далекосъобщения чрез спътниковите терминали за репортажни цели, които остават под контрола на регистрираното лице;

2. изпълнява изискванията на компетентните органи за кратковременно ограничаване на използването на спътниковите терминали за репортажни цели в определено място.

Раздел VI

Лицензионни и други такси

Чл. 14. Регистрираните по лицензията лица заплащат:

1. първоначални такси в размер, посочен в Тарифа за таксите, които се събират от ДКД (ДВ, бр. 16 от 1999 г.), наричана по-нататък “тарифата”, както следва:

а) за регистрация по лицензията-по чл. 3, т. 2 или т. 3 от тарифата;

б) за пререгистрация поради промяна на законовата уредба-по чл. 4, т. 1 от тарифата;

2. годишна такса по чл. 8, т. 2 от тарифата за ползване на ограничен ресурс-радиочестотен спектър-заплаща се преди началото на използване на спътниковите терминали за репортажни цели, като в документа за плащане или в приложение към него се описват типът и фабричните номера на терминалите.

Раздел VII

Контрол и санкции

Лица, осъществяващи контрола

Чл. 15. Контрол върху дейността, предмет на лицензията, се осъществява от оправомощени служители на ДКД.

Съдействие на контролиращите органи

Чл. 16. За осъществяване на контрола регистираното лице е длъжно:

1. при поискване да осигурява достъп на оправомощените от ДКД лица до спътниковите терминали за репортажни цели;

2. при осъществяване на контрола да предоставя изискваните сведения и документи, свързани с дейността по лицензията.

Констатиране на нарушения и налагане на санкции

Чл. 17. Констатирането на нарушения и налагането на санкциии за неспазването на условията и изискванията на лицензията се извършват по реда на глави дванадесета и тринадесета от ЗД.

Раздел VIII

Регистрация

Лица, които могат да бъдат регистрирани

Чл. 18. По лицензията се регистрира всяко лице, което отговаря на следните условия:

1. навършило е 18 години (само за физически лица);

2. подало е заявление и придружаващите го документи съгласно чл. 19 и е приело да спазва условията на лицензията;

3. заплатило е таксата по тарифата.

Заявление

Чл. 19. (1) За регистрация по лицензията заявителят подава до ДКД заявление по образец.

(2) Заявлението съдържа:

1. данни за индивидуализация на заявителя;

2. данни за радиосъоръженията (производител, тип, фабричен номер);

3. вид на пренасяната информация;

4. желан срок на регистрация;

5. желан честотен ресурс.

(3) Останалите данни за спътниковите терминали за репортажни цели се представят в ДКД преди започване на използването им.

(4) Към заявлението се прилагат:

1. заверено от заявителя копие от съдебното решение за регистрация (не се изисква за физически и чуждестранни лица);

2. заверено от заявителя копие от картата за регистрация по БУЛСТАТ (не се изисква за физически и чуждестранни лица);

3. удостоверение за актуално състояние (не се изисква за физически и чуждестранни лица);

4. копие от документ за платена такса (чл. 10, т. 4 от тарифата).

(5) Всички документи се представят на български език в два екземпляра.

(6) Държавната комисия по далекосъобщения може да изисква и други документи, свързани с регистрацията по лицензията.

Процедура по регистрация

Чл. 20. При подаване на заявлението и придружаващите го документи, ако са удовлетворени изискванията по тази лицензия, заявителят се регистрира чрез вписване в регистъра и му се издава удостоверение за регистрация.

Промени в регистрацията

Чл. 21. (1) Регистрираният е длъжен в седемдневен срок да подаде заявление в ДКД за изменение на регистрацията при промяна на:

1. съдебната регистрация-за юридическо лице и физическо лице-едноличен търговец;

2. имената, ЕГН и постоянен адрес-за физическо лице.

(2) Регистрираният е длъжен в тридесетдневен срок да уведоми ДКД за всяка промяна в останалите обстоятелства по чл. 19.

Прекратяване на регистрацията

Чл. 22. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може с мотивирано решение да прекрати регистрацията по лицензията в следните случаи:

1. съществено или системно нарушение на ЗД и условията на лицензията;

2. действия на регистрирания, които застрашават националната сигурност или накърняват обществения интерес;

3. установяване на пропуски, недостатъци или вписани неверни данни в подадените документи.

(2) В случаите по ал. 1 ДКД прекратява регистрацията, ако в тридесетдневен срок след получаване на писмено предупреждение регистрираният не е прекратил нарушението и не е отстранил последиците от него.

(3) Регистрацията по лицензията се прекратява и в следните случаи:

1. смърт на физическото лице или заличаване на юридическото лице;

2. писмено уведомление до ДКД от лицето, регистрирано по лицензията, за прекратяване на далекосъобщителната му дейност.

(4) В случаите по ал. 1 и 3 ДКД заличава лицето от регистъра по чл. 7, а удостоверението за регистрация се връща в ДКД в седемдневен срок от получаване на уведомлението за заличаване.

(5) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.

Регистрация на чуждестранни лица

Чл. 23. Чуждестранни лица, които желаят да ползват спътникови терминали за репортажни цели при временен престой на територията на Република България, се регистрират по лицензията при следните условия:

1. подават в срок не по-късно от 3 дни преди началото на ползване на репортажните радиорелейни линии заявление за регистрация по образец, което съдържа данните по чл. 19, ал. 2, 3 и ал. 4, т. 4, и информират ДКД за всяка промяна на тези данни;

2. заплащат таксите по лицензията по банков път преди издаване на удостоверението за регистрация.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на лицензията:

1. “ENG (Electronic News Gathering)” е събиране на информация по електронен път, като се има предвид телевизионни новини без използване на филм и радио- новини, чрез портативни електронни устройства (камери, микрофони, магнетофони и др.).

2. “ОВ (Outside Broadcasts)” са временно осигурените технически средства за предаване на телевизионни новини от мястото на събитието.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Всички лица, притежаващи удостоверение за регистрация за ползване на спътникови терминали за репортажни цели, чийто срок не е изтекъл към датата на влизане в сила на лицензията, ако желаят да продължат да осъществяват далекосъобщителна дейност, следва да се регистрират по реда на тази лицензия в срок до една година от влизането є в сила, но не по-късно от крайния срок на предишната регистрация.

§ 3. Лицензията се издава на основание чл. 27, т. 3 във връзка с чл. 75 ЗД, Заповед № РД-09-235 от 18.XII.1998 г. на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения, раздел II, т. 2, и е приета с Решение № 814 от 28.IX.2000 г. на ДКД и влиза в сила от датата на обнародването є в “Държавен вестник”.

Председател: И. Таушанов

61584

РЕШЕНИЕ № 815 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 27, т. 3 във връзка с чл. 75 от Закона за далекосъобщенията и т. 3 от раздел II на Заповед № РД-09-235 от 18.XII.1998 г. на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения относно далекосъобщителните дейности, подлежащи на индивидуално и общо лицензиране, Държавната комисия по далекосъобщения реши: приема Обща лицензия № 203 от 28.IX.2000 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез репортажни радиорелейни линии.

Председател: И. Таушанов

 

ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ № 203 от 28 септември 2000 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност чрез репортажни радиорелейни линии

Раздел I

Общи положения

Предмет

Чл. 1. С тази обща лицензия, наричана по-нататък “лицензията”, се определят условията и редът, при които всеки, който желае и отговаря на тези условия, може да осъществява далекосъобщителна дейност чрез репортажни радиорелейни линии.

Чл. 2. Репортажни радиорелейни линии са временно действащи радиорелейни линии за пренос на радио- и телевизионни програми, използващи честотните обхвати 2300-2400 MHz, 10,0-10,15 GHz, 12,2-12,5 GHz, 24,25-24,5 GHz и 47,2-48,5 GHz, и са за ENG/OB цели.

Действие по отношение на лицата

Чл. 3. (1) Далекосъобщителна дейност с репортажни радиорелейни линии може да осъществява само лице, на което е издадено удостоверение за регистрация по тази лицензия.

(2) Регистрацията се осъществява при условия на равнопоставеност, публичност и прозрачност.

(3) Броят на лицата, регистрирани по тази лицензия, не се ограничава.

Действие във времето

Чл. 4. (1) Правата и задълженията по тази лицензия възникват от датата на издаване на удостоверението за регистрация, освен ако в него е посочено друго.

(2) Срокът на регистрация не се ограничава, освен ако лицето е заявило друго.

Териториално действие

Чл. 5. Действието на удостоверението за регистрация по лицензията се разпростира върху територията, на която Република България има суверенни права, както и върху териториите, за които въз основа на международно право се признава действието на регистрацията по лицензията.

Регистър

Чл. 6. (1) Държавната комисия по далекосъобщения (ДКД) поддържа регистър на регистрираните по лицензията лица.

(2) Регистърът по ал. 1 е публичен.

Раздел II

Права и ограничения

Права

Чл. 7. Регистрираното по лицензията лице има следните права:

1. да осъществява далекосъобщителна дейност в честотните обхвати от чл. 2 посредством репортажни радиорелейни линии, като спазва препоръките на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Правилника за радиосъобщенията на ITU и Закона за далекосъобщенията (ЗД), отнасящи се за тази дейност, както и условията на лицензията;

2. да построи, държи и ползва репортажни радиорелейни линии, спазвайки изискванията на лицензията;

3. да предоставя репортажните си радиорелейни линии на свързани с него лица по смисъла на Търговския закон, като регистрираното лице носи пълната отговорност за спазването на разпоредбите на ЗД и условията на лицензията;

4. да използва репортажните си радиорелейни линии при временен престой в страните, присъединили се към решенията и препоръките на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ), като спазва разпоредбите на съответната страна.

Ограничения

Чл. 8. На регистрираното по лицензията лице се забранява:

1. да използва репортажните радиорелейни линии за други цели освен за ENG/OB;

2. да предава чрез репортажните си радиорелейни линии факти и сведения, които представляват държавна тайна или могат да улеснят извършване на престъпление;

3. да използва репортажните си радиорелейни линии на места и в райони, различни от разрешените.

Раздел III

Технически изисквания

Изисквания, свързани с използваните технически средства

Чл. 9. Лицето, регистрирано по лицензията, е длъжно да:

1. използва в репортажните си радиорелейни линии само технически средства, на които е оценено съответствието и които са маркирани по реда и при условията, определени съгласно Наредба № 5 на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения от 24.I.2000 г. за оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни устройства за далекосъобщения и свързването им към обществени далекосъобщителни мрежи (ДВ, бр. 9 от 2000 г.);

2. използва репортажните радиорелейни линии само по предназначението, определено от производителя;

3. използва в репортажните радиорелейни линии само технически изправни радиосъоръжения;

4. не изменя техническите характеристики на използваните и ремонтирани радиосъоръжения в репортажните радиорелейни линии.

Технически и екологични изисквания

Чл. 10. Лицето, регистрирано по лицензията, е длъжно да осъществява далекосъобщителна дейност чрез репортажни радиорелейни линии в съответствие с изискванията на нормативните актове, техническите спецификации и екологичните норми, обявени за задължително спазване, отнасящи се до предмета на лицензията.

Раздел IV

Предоставяне на информация

Чл. 11. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може да изисква и регистрираният е длъжен да є предостави информация, свързана с предмета на лицензията, в конкретно определени срокове.

(2) При предоставяне на информация по ал. 1 регистрираният може да определи коя част от нея съставлява търговска тайна.

(3) Държавната комисия по далекосъобщения е длъжна да не разпространява информацията по ал. 2.

Раздел V

Осигуряване на далекосъобщения за нуждите на сигурността и отбраната, както и при извънредни

обстоятелства

Чл. 12. При доказана необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии регистрираното по лицензията лице е длъжно да:

1. предоставя възможност и да съдейства на компетентните органи за осъществяване на далекосъобщения чрез репортажните радиорелейни линии, които остават под контрола на регистрираното лице;

2. изпълнява изискванията на компетентните органи за кратковременно ограничаване на използването на репортажните радиорелейни линии в определено място.

Раздел VI

Лицензионни и други такси

Чл. 13. Регистрираните по лицензията лица заплащат:

1. първоначални такси в размер, посочен в Тарифа за таксите, които се събират от ДКД (ДВ, бр. 16 от 1999 г.), наричана по-нататък “тарифата”, както следва:

а) за регистрация по лицензията-по чл. 3, т. 12 от тарифата;

б) за пререгистрация поради промяна на законовата уредба-по чл. 4, т. 1 от тарифата;

2. годишна такса по чл. 8, т. 3 от тарифата за ползване на ограничен ресурс-радиочестотен спектър-заплаща се при издаване на удостоверението за регистрация за използване на репортажната радиорелейна линия, като в документа за плащане или в приложение към него се описват типът и фабричните номера на репортажните радиорелейни линии.

Раздел VII

Контрол и санкции

Лица, осъществяващи контрола

Чл. 14. Контрол върху дейността, предмет на лицензията, се осъществява от оправомощени служители на ДКД.

Съдействие на контролиращите органи

Чл. 15. За осъществяване на контрола регистираното лице е длъжно:

1. при поискване да осигурява достъп на оправомощените от ДКД лица до репортажните радиорелейни линии;

2. при осъществяване на контрола да предоставя изискваните сведения и документи, свързани с дейността по лицензията.

Констатиране на нарушения и налагане на санкции

Чл. 16. Констатирането на нарушения и налагането на санкции за неспазването на условията и изискванията на лицензията се извършват по реда на глави дванадесета и тринадесета от ЗД.

Раздел VIII

Регистрация

Лица, които могат да бъдат регистрирани

Чл. 17. По лицензията се регистрира всяко лице, което отговаря на следните условия:

1. навършило е 18 години (само за физически лица);

2. подало е заявление и придружаващите го документи съгласно чл. 18 и е приело да спазва условията на лицензията;

3. заплатило е таксата по тарифата.

Заявление

Чл. 18. (1) За регистрация по лицензията заявителят подава до ДКД заявление по образец.

(2) Заявлението съдържа:

1. данни за индивидуализация на заявителя;

2. данни за радиосъоръженията (производител, тип, фабричен номер);

3. вид на пренасяната информация;

4. желан срок на регистрация;

5. желан честотен ресурс;

6. тип на репортажната радиорелейна линия, обхват на действие и начин на използване.

(3) Останалите данни за репортажните радиорелейни линии се представят в ДКД преди започване на използването им.

(4) Към заявлението се прилагат:

1. заверено от заявителя копие от съдебното решение за регистрация (не се изисква за физически и чуждестранни лица);

2. заверено от заявителя копие от картата за регистрация по БУЛСТАТ (не се изисква за физически и чуждестранни лица);

3. удостоверение за актуално състояние (не се изисква за физически и чуждестранни лица);

4. информация за събитието, по повод на което се иска регистрацията;

5. копие от документ за платена такса (чл. 10, т. 4 от тарифата).

(5) Всички документи се представят на български език в два екземпляра.

(6) Държавната комисия по далекосъобщения може да изисква и други документи, свързани с регистрацията по лицензията.

Процедура по регистрация

Чл. 19. При подаване на заявление и придружаващите го документи, ако са удовлетворени изискванията по тази лицензия, заявителят се регистрира чрез вписване в регистъра и му се издава удостоверение за регистрация.

Промени в регистрацията

Чл. 20. (1) Регистрираният е длъжен в седемдневен срок да подаде заявление в ДКД за изменение на регистрацията при промяна на:

1. съдебната регистрация-за юридическо лице и физическо лице-едноличен търговец;

2. имената, ЕГН и постоянен адрес-за физическо лице.

(2) Регистрираният е длъжен в тридесетдневен срок да уведоми ДКД за всяка промяна в останалите обстоятелства по чл. 18.

Прекратяване на регистрацията

Чл. 21. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може с мотивирано решение да прекрати регистрацията по лицензията в следните случаи:

1. съществено или системно нарушение на ЗД и условията на лицензията;

2. действия на регистрирания, които застрашават националната сигурност или накърняват обществения интерес;

3. установяване на пропуски, недостатъци или вписани неверни данни в подадените документи.

(2) В случаите по ал. 1 ДКД прекратява регистрацията, ако в тридесетдневен срок след получаване на писмено предупреждение регистрираният не е прекратил нарушението и не е отстранил последиците от него.

(3) Регистрацията по лицензията се прекратява и в следните случаи:

1. смърт на физическото лице или заличаване на юридическото лице;

2. писмено уведомление до ДКД от лицето, регистрирано по лицензията, за прекратяване на далекосъобщителната му дейност.

(4) В случаите по ал. 1 и 3 ДКД заличава лицето от регистъра по чл. 6, а удостоверението за регистрация се връща в ДКД в седемдневен срок от получаване на уведомлението за заличаване.

(5) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.

Регистрация на чуждестранни лица

Чл. 22. Чуждестранни лица, които желаят да осъществяват далекосъобщителна дейност чрез репортажни радиорелейни линии при кратковременен престой на територията на Република България, се регистрират по лицензията при следните условия:

1. подават в срок не по-късно от 3 дни преди началото на ползване на репортажните радиорелейни линии заявление за регистрация по образец, което съдържа данните по чл. 18, ал. 2, 3 и ал. 4, т. 4 и 5, както и да информират ДКД за всяка промяна на тези данни;

2. заплащат таксите по лицензията по банков път преди издаване на удостоверението за регистрация.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на лицензията:

1. “ENG (Eleсtronic News Gathering)” е събиране на информация по електронен път, като се имат предвид телевизионни новини без използване на филм и радио- новини чрез портативни електронни устройства (камери, микрофони, магнетофони и др.).

2. “ОВ (Outside Broadcasts)” са временно осигурените технически средства за предаване на телевизионни новини от мястото на събитието.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Всички лица, притежаващи удостоверение за регистрация за използване на репортажни радиорелейни линии, чийто срок не е изтекъл към датата на влизане в сила на лицензията, ако желаят да продължат да осъществяват далекосъобщителна дейност, следва да се регистрират по реда на тази лицензия в срок до една година от влизането є в сила, но не по-късно от крайния срок на предишната регистрация.

§ 3. Репортажните радиорелейни линии на Българската национална телевизия и Българското национално радио, използвани въз основа на издадени от Министерството на съобщенията разрешителни за ползване на радиочестота, се регистрират по реда на тази лицензия в съответните им честотни обхвати до изтичане на амортизационния им срок.

§ 4. Лицензията се издава на основание чл. 27, т. 3 във връзка с чл. 75 ЗД, Заповед № РД-09-235 от 18.XII.1998 г. на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения, раздел II, т. 3, и е приета с Решение № 815 от 28.IX.2000 г. на ДКД и влиза в сила от датата на обнародването є в “Държавен вестник”.

Председател: И. Таушанов

61585

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 524 от 14 август 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 19п от 29.V.2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажбата на магазин (ел. уреди и материали), ж.к. Младост 1, бл. 1А, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Младост”, заедно със съответното право на строеж.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за развитие на обекта за срок 3 г. считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба с доказателства за реализацията му; съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

б) участниците в конкурса предлагат цена и схема на плащане на цената до 3 месеца считано от датата на сключване на договора; първата вноска в размер не по-малко от 50 % се заплаща в деня на сключване на договора; неизплатената част от цената се олихвява с основния лихвен процент на БНБ за периода; правото на собственост преминава върху купувача след изплащане на пълния размер на цената; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период, по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник, продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, всеки работен ден между 14 и 16 ч. в срок до 27.Х.2000 г. срещу сумата от 100 лв. за брой.

4. Депозит за участие-6800 лв.; за депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта-всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация-София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, в срок до 30.Х.2000 г., 17 ч.

7. Офертна цена на обекта-68 000 лв.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

60711

 

РЕШЕНИЕ № 589 от 19 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за конкурсите и Решение № 18х от 14.III.2000 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе конкурс за продажбата на складови помещения към търговски комплекс, ж.к. Овча купел 2, до бл. 19, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Овча купел”, заедно със съответното право на строеж.

2. Определят се следните конкурсни условия:

а) участниците в конкурса представят проект за развитие на обекта за срок 3 г. считано от датата на въвеждане във владение с доказателства за реализацията му; съдържащите се в проекта предложения за видове стопански дейности, работни места, инвестиции и др. се включват в договора за покупко-продажба като задължения на купувача;

б) участниците в конкурса предлагат цена и схема на плащане на цената до 3 месеца считано от датата на сключване на договора; първата вноска в размер не по-малко от 30 % се заплаща в деня на сключване на договора; неизплатената част от цената се олихвява с основния лихвен процент на БНБ за периода; правото на собственост преминава върху купувача след изплащане на пълния размер на цената; в случай на отказ на участника от сключване на договора в 14-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява;

в) забрана за отчуждаване на обекта изцяло или отчасти за срок 3 г. считано от момента на преминаване на правото на собственост;

г) при възникване на пречки за сключване на договора за покупко-продажба по причини, независещи от СОАП, за период, по-дълъг от 3 месеца след обявяване на спечелилия конкурса участник, продавачът си запазва правото да актуализира цената на обекта.

Приоритетни условия на конкурса са условията, посочени в букви “а” и “б”.

3. Конкурсната документация се предоставя от СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, всеки работен ден между 14 и 16 ч. в срок до 27.Х.2000 г. срещу сумата от 100 лв. за брой.

4. Депозит за участие-5300 лв.; за депозит се приема парична вноска по банкова сметка на СОАП № 5010283530, код 13073590, при “Общинска банка”-АД, София, клон ул. Врабча 6.

5. Оглед на обекта-всеки работен ден до крайния срок за предаване на предложенията в рамките на работното време на обекта след закупуване на конкурсна документация от СОАП.

6. Предложенията, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 5 и 6 от Наредбата за конкурсите, се представят в Столичната общинска агенция за приватизация, София, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 7, в срок до 30.Х.2000 г., 17 ч.

7. Офертна цена на обекта-53 000 лв.

Председател на Надзорния съвет: П. Джорински

60712

 

ОБЩИНА-ГР. ВЪРБИЦА

РЕШЕНИЕ № 10-1 от 26 септември 2000 г.

На основание чл. 71, ал. 1 и чл. 72 ЗОС Общинският съвет-гр. Върбица, реши:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за срок 10 години чрез търг на следните язовири, публична общинска собственост:

1.1. язовир, с. Методиево, площ 117,358 дка, АОС № 19 от 1.VI.1996 г., начална годишна цена 3520 лв.;

1.2. язовир, с. Иваново, площ 14,736 дка, АОС № 15 от 1.VI.1996 г., начална годишна цена 440 лв.;

1.3. язовир, с. Менгишево, площ 19,720 дка, АОС № 21 от 1.VI.1996 г., начална годишна вноска 440 лв.;

1.4. язовир “Виница”, площ 51,952 дка, АОС № 126 от 17.IV.2000 г., начална годишна цена 1560 лв.;

1.5. язовир, с. Тушовица, площ 8,000 дка, АОС № 9 от 1.VI.1996 г., начална годишна цена 180 лв.;

1.6. язовир, гр. Върбица, площ 93,852 дка, АОС № 6 от 1.VI.1996 г., начална годишна цена 2815 лв.

2. Депозит за участие-10 % от началната годишна цена, платен в касата на общината.

3. Задължителни условия на концесионера:

3.1. да спазва всички нормативни и технически изисквания относно експлоатацията и поддържането на язовира, предписани от компетентните органи, извършващи проверки за техническото състояние на язовирите и техните стени, като носи пълна отговорност;

3.2. да не предоставя на трети лица права върху язовира;

3.3. да предоставя при необходимост и при поискване безвъзмездно вода от язовира за напояване в количество, незастрашаващо отглеждането на риба, не по-малко от 1/3 от обема на язовира;

3.4. да ползва язовира за рибовъдство и напояване;

3.5. да разрешава извършването на водопой на животни в определени подходящи зони от язовира;

3.6. да спазва всички изисквания относно ползването и опазването на водите и язовира, защита от вредното въздействие на водите, регистрация и др., регламентирани в Закона за водите.

4. Неуредените права и задължения на страните се уреждат с договора, сключен между тях съобразно Наредбата за предоставяне на общински концесии и ЗОС.

5. До участие в търга се допускат лица, които са представили в деловодството на общината следните документи:

5.1. молба за участие;

5.2. удостоверение за актуалното състояние на фирмата;

5.3. документ за платен депозит.

6. Информацията за други изисквания, свързани с концесията, се предоставя от Община-гр. Върбица.

7. Комплект от тръжните книжа ще се предоставя на всеки концесионер срещу заплащане на 5 лв.

8. Възлага на кмета на общината да организира търга съгласно Наредбата за предоставяне на общински концесии, приета от Общинския съвет-гр. Върбица.

Председател: М. Мехмед

60854

 

ОБЩИНА-ГР. ГУЛЯНЦИ

ЗАПОВЕД № 643 от 9 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 ЗОС и решение № 213 от 27.IХ.2000 г. на Общинския съвет-гр. Гулянци, нареждам:

1. Обявявам търг с явно наддаване за продажба на:

а) терен 2900 кв.м с 6 сгради в парцел II, стр.кв. 73, Гулянци, с начална тръжна цена 21 000 лв.;

б) терен 4940 кв.м с 4 сгради в парцел III, стр.кв. 73б, Гулянци, с начална тръжна цена 12 150 лв.;

в) терен 840 кв.м и сграда в парцел II, стр.кв. 73а, Гулянци, с начална тръжна цена 6750 лв. (диагностичен център);

г) терен 635 кв.м и сграда в парцел III, стр.кв. 73а, Гулянци, с начална тръжна цена 8550 лв. (микротехнически център).

2. Търгът ще се проведе на 15.ХI.2000 г. в 10 ч. в заседателната зала на общината. Повторен търг-на 22.ХI.2000 г. в 10 ч. и всяка следваща сряда до продажбата на всички обекти.

3. Оглед на обектите-всеки ден от 8 до 17 ч.

4. Депозитът за участие в размер 10 % от първоначалната тръжна цена се внася по сметката на общината № 5020000534, банков код 80077328, ТБ “Хеброс”-АД, Гулянци, до 16 ч. на 14.ХI.2000 г.

5. Цената на тръжната документация е 30 лв.

6. Цената на обекта, спечелен на търга, да се из-плати в 5-дневен срок след провеждане на търга.

Кмет: В. Иванов

60695

 

ОБЩИНА-ГР. ЕЛХОВО

РЕШЕНИЕ № 12-5 от 27 септември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Елхово, реши:

1. Открива процедура за приватизация на обект-автосервиз, обособена част от Община-Елхово, чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и технически действия по подготовката на сделката и да внесе в ОбС за приемане правния анализ и приватизационната оценка.

Председател: Кр. Дюлгеров

60883

 

ОБЩИНА-ГР. КОЗЛОДУЙ

РЕШЕНИЕ № 124 от 4 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП, чл. 2, 13 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете и решение № 424 от 19.III.1999 г. Общинският съвет-гр. Козлодуй, реши:

1. Намалява актуализираните тръжни цени на обектите, утвърдени с решение № 75 от 22.V.2000 г., както следва:

1.1. общински дюкяни, с. Гложене-с 25 %: № 1, 39 кв.м, начална цена-2503 лв.; № 2, 33 кв.м, начална цена-2118 лв.; № 3, 38 кв.м, начална цена-2118 лв.; № 4, 39 кв.м, начална цена-2503 лв.; № 5, 34 кв.м, начална цена-2182 лв.; № 6, 27 кв.м, начална цена-1733 лв.; № 7, 35 кв.м, начална цена-2246 лв.;

1.2. автоспирка-с 25 %, начална цена-7753 лв.;

1.3. клуб “969”-с 40 %, начална цена-5292 лв.

2. Намаляването на цената е окончателно и ако на следващия тур не се явят кандидати, ОбС да вземе решение за прекратяване на процедурата по приватизацията.

3. Да се проведе търг с явно наддаване на обектите по т. 1 20 дни след обнародването на решението в “Държавен вестник” в 10 ч. в залата на общината.

4. Документи за участие в търга се получават в Центъра по приватизация, бл. СМК, ет. 4, ап. 33, срещу внесена такса в касата на общината 50 лв. до 15 ч. на деня, предхождащ търга.

5. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от лица, закупили тръжната документация.

6. Депозит в размер 10 % от обявената начална цена се внася в касата на общината до 17 ч. на деня, предхождащ търга.

7. При необходимост търгът се провежда 20 дни по-късно на същото място и в същия час.

8. Възлага на кмета на общината да сключи приватизационния договор с посочения от комисията купувач.

Председател: Ив. Гризанов

60897

 

РЕШЕНИЕ № 125 от 4 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30 и § 2а ЗППДОбП и Решение № 425 от 19.III.1999 г. Общинският съвет-гр. Козлодуй, реши:

1. Намалява с 25 % актуализираните тръжни цени на обекти, утвърдени с решение № 76 от 22.V.2000 г., както следва:

1.1. ветеринарна лечебница, с. Хърлец-начална цена 17 445 лв.;

1.2. стопански постройки, с. Гложене-начална цена 22 371 лв.

2. Намаляването на цената е окончателно и ако на следващия тур не се явят кандидати, ОбС да вземе решение за прекратяване на процедурата по приватизацията.

3. Да се проведат преговори с потенциални купувачи за продажба на обекти по т. 1 с начална дата на преговорите 20 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник” в 10 ч. в залата на общината.

4. Приоритетни условия на преговорите:

4.1. цена не по-ниска от началната цена;

4.2. начин и срокове за плащане на цената;

4.3. влагане на инвестиции и разкриване на работни места за срок 3 г.

5. Общи условия:

5.1. забрана за прехвърляне собствеността на обекта за срок 3 г. след придобиването му;

5.2. собствеността върху обектите се прехвърля след заплащане от купувача на пълната стойност на предложената от него цена за закупуване на обектите;

5.3. представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП при подписване на договора за продажба, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП и реда и органите за контрол на декларациите; непредставяне от купувача на такава декларация е основание за несключване на договора и невъзстановяване на внесения депозит за участие;

5.4. информационна документация се получава в Центъра по приватизация, бл. СМК, ет. 4, ап. 33, до 15 ч. на деня, предхождащ началото на преговорите, срещу квитанция за внесена такса в касата на общината;

5.5. депозит в размер 10 % от обявената начална цена се внася по банкова сметка № 3050000419, БИН 7444010003, банков код 20074261, при ОББ, клон Козлодуй, или в касата на общината до 17 ч. на деня, предхождащ търга;

5.6. офертите за участие в преговорите се приемат в Центъра по приватизация до 17 ч. на деня, предхождащ началото на преговорите;

5.7. в случай че на преговорите не се явят кандидати, те да се проведат повторно в 20-дневен срок при същите условия.

6. Възлага на кмета на общината да сключи приватизационния договор с посочения от комисията купувач.

Председател: Ив. Гризанов

60898

 

РЕШЕНИЕ № 126 от 4 октомври 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 30 и § 2а ЗППДОбП и решение № 450 от 29.IV.1999 г. Общинският съвет-гр. Козлодуй, реши:

1. Намалява началните цени на имоти, обособени части от “ЖС-74”-ЕООД, утвърдени с решение № 107 от 24.VII.2000 г., както следва:

1.1. имот № 2-хале тип “Холандско” с площ 2826 кв.м, с 20 %-начална цена 25 136 лв.;

1.2. имот № 3-склад материали с площ 2486 кв.м, с 25 %-начална цена 115 570 лв.;

1.3. имот № 4-бензиностанция с площ 1804 кв.м, с 20 %-начална цена 28 689 лв.;

1.4. имот № 5-склад за дограма с площ 3479 кв.м, с 25 %-начална цена 179 390 лв.;

1.5. имот № 6-хале тип “Холандско” с площ 854 кв.м, с 20 %-начална цена 17 374 лв.;

1.6. имот № 7-бетонов възел с площ 8221 кв.м, с 25 %-начална цена 123 622 лв.;

1.7. цялата площадка с площ 19 670 кв.м, в т.ч. общия път 2154 кв.м, с 15 %-начална цена 484 500 лв.

2. Намаляването на цената е окончателно и ако на следващия тур не се явят кандидати, ОбС да вземе решение за прекратяване на процедурата по приватизацията.

3. Приватизацията на обособените части да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи.

4. Начална дата на преговорите-20 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник” в 10 ч. в залата на общината.

5. Приоритетни условия за преговорите:

5.1. цена не по-ниска от началната цена за всяка обособена част или за целия обект;

5.2. начин и срокове за плащане на предложената цена-за предимство се счита офертната цена, на която делът, платен в деня на сключване на договора, е по-голям;

5.3. бизнеспрограма за развитието на съответната обособена част или на обекта като цяло и инвестиции, които ще се вложат по години, за срок 3 г.;

5.4. разкриване на работни места за срок 3 г.;

5.5. при други равни условия приоритет има инвеститорът, който закупува целия обект.

6. Общи условия:

6.1. забрана за прехвърляне собствеността на обекта за срок 3 г. след придобиването му;

6.2. собствеността върху обектите се прехвърля след заплащане от купувача на пълната стойност на предложената от него цена за закупуване на обектите;

6.3. представяне на декларация по § 9 ЗППДОбП при подписване на договора за продажба, отговаряща на изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по § 9 ЗППДОбП и реда и органите за контрол на декларациите; непредставяне от купувача на такава декларация е основание за несключване на договора и невъзстановяване на внесения депозит за участие;

6.4. информационна документация се получава в Центъра по приватизация, бл. СМК, ет. 4, ап. 33, до 15 ч. на деня, предхождащ началото на преговорите, срещу квитанция за внесена такса в касата на общината;

6.5. депозит в размер 10 % от обявената начална цена се внася по банкова сметка № 3050000419, БИН 7444010003, банков код 20074261, при ОББ, клон Козлодуй, или в касата на общината до 17 ч. на деня, предхождащ търга;

6.6. офертите за участие в преговорите се приемат в Центъра по приватизация до 17 ч. на деня, предхождащ началото на преговорите;

6.7. в случай че на преговорите не се явят кандидати, те да се проведат повторно в 20-дневен срок при същите условия.

7. Възлага на кмета на общината да сключи приватизационния договор с посочения от комисията купувач.

Председател: Ив. Гризанов

60899

 

ОБЩИНА-ГР. ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 129 от 26 септември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1, т. 4 и чл. 30, ал. 1 ЗППДОбП и чл. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Омуртаг, реши:

1. Приема приватизационните оценки и обявява търгове с явно наддаване за продажба на следните обособени части от обект-бивша закусвалня “Балкан” (източната страна):

помещение за магазин с площ 29,60 кв.м, склад с площ 11 кв.м и три избени помещения, съответно с площ 33,50, 17 и 16 кв.м, с приватизационна оценка-17 647 лв.-начална тръжна цена;

помещение за магазин (средно помещение) с площ 29,60 кв.м, склад с площ 11 кв.м и две избени помещения с площ съответно 35,50 и 17,30 кв.м с приватизационна оценка-16 538 лв.-начална тръжна цена;

помещение за магазин с площ 9,60 кв.м и две избени помещения с площ съответно 16,80 и 17,20 кв.м с приватизационна оценка-12 721 лв.-начална тръжна цена.

2. Търговете да се проведат около 20 дни след обнародването в “Държавен вестник”.

3. Депозитите в размер 10 % от първоначалната цена да се внасят в касата на общината до 10 ч. на деня за провеждане на търга.

4. Цената, намалена с внесения депозит, се изплаща след сключване на договора за покупко-продажба при предвидените в него условия.

5. В случай че на проведените търгове не се явят кандидати, да се проведат повторни търгове в 15-дневни срокове след всеки пореден тур.

6. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: тръжни условия, проектодоговор за покупко-продажба по реда на ЗППДОбП, копие от правен анализ, АОС, скица на обекта и др.

7. Възлага на кмета на общината организирането, контролирането и провеждането на търговете, сключването на договор за покупко-продажба по реда на ЗППДОбП съгласно законовите разпоредби.

Председател: М. Йолашан

61205

РЕШЕНИЕ № 132 от 26 септември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 и § 2 ЗППДОбП Общинският съвет-гр. Омуртаг, реши:

1. Открива процедури за приватизация чрез явен търг на следните общински обекти:

а) парцел IV, кв. 14 по плана на с. Панайот Хитово, отреден за търговия и обществено хранене, с площ 2000 кв.м;

б) обект “Стария съвет”-с. Плъстина, застроено дворно място с площ 1080 кв.м и построената в него полусрутена двуетажна паянтова сграда със застроена площ 80 кв.м в п. I, кв. 9 по РП на с. Плъстина;

в) парцел II, кв. 9 по плана на с. Зелена морава (колонията), отреден за екологично чисти продукти, с площ 680 кв.м;

г) парцел VI-104, кв. 14 по плана на с. Обител, незастроен парцел с площ 1060 кв.м;

д) терен с площ 104 кв.м, отреден за строителство на търговски обект между улиците Кръстевич и Калоян, гр. Омуртаг, п. VIII, кв. 86 по РП на града.

2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите процедури по приватизацията съгласно ЗППДОбП и да сключи договор за продажба.

Председател: М. Йолашан

61206

 

ОБЩИНА-ГР. САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 384 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 3.ХI.2000 г. в 9 ч. и 15 мин. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот-магазин за цветя в търговски комплекс “Халите”, при начална тръжна цена-38 147 лв.

2. Определя депозит за участие в търга-10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община-Самоков, в ТБ “ОББ”-АД, клон Самоков, № 3010000127, банков код 20084480.

3. Петдесет процента от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата част-в 30-дневен срок.

4. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.ХI.2000 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 100 лв.

Председател: И. Деянова

60864

 

РЕШЕНИЕ № 386 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 3.ХI.2000 г. в 9 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот-офис на в-к “Приятел” в търговски комплекс “Халите”, при начална тръжна цена-6155 лв.

2. Определя депозит за участие в търга-10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община-Самоков, в ТБ “ОББ”-АД, клон Самоков, № 3010000127, банков код 20084480.

3. Петдесет процента от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата част-в 30-дневен срок.

4. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.ХI.2000 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 100 лв.

Председател: И. Деянова

60865

 

РЕШЕНИЕ № 388 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 3.ХI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот-магазин за оптика в търговски комплекс “Халите”, при начална тръжна цена-5330 лв.

2. Определя депозит за участие в търга-10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община-Самоков, в ТБ “ОББ”-АД, клон Самоков, № 3010000127, банков код 20084480.

3. Петдесет процента от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата част-в 30-дневен срок.

4. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.ХI.2000 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 100 лв.

Председател: И. Деянова

60866

 

РЕШЕНИЕ № 390 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 3.ХI.2000 г. в 9 ч. и 45 мин. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот-магазин “Рилена” в търговски комплекс “Халите”, при начална тръжна цена-29 549 лв.

2. Определя депозит за участие в търга-10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община-Самоков, в ТБ “ОББ”-АД, клон Самоков, № 3010000127, банков код 20084480.

3. Петдесет процента от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата част-в 30-дневен срок.

4. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.ХI.2000 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 100 лв.

Председател: И. Деянова

60867

 

РЕШЕНИЕ № 394 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 3.ХI.2000 г. в 10 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот-кафе “Боротурс”, при начална тръжна цена-56 638 лв.

2. Определя депозит за участие в търга-10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община-Самоков, в ТБ “ОББ”-АД, клон Самоков, № 3010000127, банков код 20084480.

3. Петдесет на сто от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата част-в 30-дневен срок.

4. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.ХI.2000 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 100 лв.

Председател: И. Деянова

60868

 

РЕШЕНИЕ № 396 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 3.ХI.2000 г. в 10 ч. и 15 мин. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот-магазин в кв. Самоково, при начална тръжна цена-29 484 лв.

2. Определя депозит за участие в търга-10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община-Самоков, в ТБ “ОББ”-АД, клон Самоков, № 3010000127, банков код 20084480.

3. Петдесет на сто от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата част-в 30-дневен срок.

4. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.ХI.2000 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 100 лв.

Председател: И. Деянова

60869

 

РЕШЕНИЕ № 398 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 3.ХI.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот-транжорна в сградата на I район, при начална тръжна цена-62 050 лв.

2. Определя депозит за участие в търга-10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община-Самоков, в ТБ “ОББ”-АД, клон Самоков, № 3010000127, банков код 20084480.

3. Петдесет на сто от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата част-в 30-дневен срок.

4. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.ХI.2000 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 100 лв.

Председател: И. Деянова

60870

РЕШЕНИЕ № 400 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 3.ХI.2000 г. в 10 ч. и 45 мин. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот-магазин със салон в сградата на I район, при начална тръжна цена-66 235 лв.

2. Определя депозит за участие в търга-10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община-Самоков, в ТБ “ОББ”-АД, клон Самоков, № 3010000127, банков код 20084480.

3. Петдесет на сто от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата част-в 30-дневен срок.

4. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.ХI.2000 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 100 лв.

Председател: И. Деянова

60871

 

РЕШЕНИЕ № 402 от 28 септември 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за търговете Общинският съвет-гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване на 3.ХI.2000 г. в 11 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на общината за приватизация на общински нежилищен имот-“Чугунолеярен цех”, заедно със земята с площ 1950 кв. м от прилежащия парцел V-общ в кв. 312 по регулационния план на Самоков, при начална тръжна цена-26 000 лв.

2. Определя депозит за участие в търга-10 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по банковата сметка на Община-Самоков, в ТБ “ОББ”-АД, клон Самоков, № 3010000127, банков код 20084480.

3. Петдесет на сто от достигнатата цена на обекта да се изплати в деня на сключване на договора, а останалата част-в 30-дневен срок.

4. Непроведеният по т. 1 търг да се проведе повторно на 10.ХI.2000 г. в същия час, на същото място и при същите условия.

5. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу 100 лв.

Председател: И. Деянова

60872

 

ОБЩИНА-ГР. СЛИВНИЦА

ЗАПОВЕД № 256 от 11 октомври 2000 г.

На основание чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗППДОбП, чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и Решение № 89 от 4.Х.2000 г. на Общинския съвет-гр. Сливница, нареждам:

1. Да се открие процедура по приватизация на обект-Детски комбинат-2, двуетажна сграда с разгъната площ 700 кв. м и прилежащ терен, представляващ парцел Х, кв. 70 по плана на Сливница, чрез преговори с потенциални купувачи.

2. Начална цена 98 600 лв., разсрочено плащане на цената до три месеца от сключване на договора.

3. Информационният меморандум и препоръчителните условия да се закупуват в стая 301 на общината до 5 дни след обнародването в “Държавен вестник” срещу внесени 30 лв. в касата на общината.

4. Оглед на обекта-всеки работен ден до крайния срок на подаване на офертите след закупуване на информационния меморандум.

5. Оферти се приемат в срок 10 дни от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в стая 301 на общината.

6. За дата за провеждане на преговорите определям първия работен петък след изтичане срока по т. 5 в 10 ч. в стая 315 на общината.

Кмет: М. Тодоров

60876

 

ОБЩИНА-ГР. ТВЪРДИЦА

ЗАПОВЕД № 200 от 2 октомври 2000 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП в изпълнение на решения № 130 от 18.IХ.2000 г. на Общинския съвет-гр. Твърдица, за закриване на Детски ясли-Твърдица, и № 131 от 18.IХ.2000 г. нареждам:

1. Преобразувам ЦДГ “Щастливо детство”-Твърдица, ул. Цар Калоян 27, в ОДЗ “Щастливо детство” със същия адрес.

2. Архивът на Детски ясли-Твърдица, да бъде предаден за съхранение на ОДЗ “Щастливо детство”.

3. Трудовите правоотношения с работещите в детските ясли да бъдат уредени при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.

Кмет: П. Трухчев

61298

 

ОБЩИНА-ГР. ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 4-17 от 29 септември 2000 г.

На основание чл. 71 и 72 ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският съвет-гр. Търговище, открива нова процедура по предоставяне на концесии върху водни обекти-публична общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на концесията:

а) язовир в землището на с. Руец с площ 94,196 дка, ЕКНМ 63241;

б) язовир в землището на с. Вардун с площ 166,806 дка, ЕКНМ 10121;

в) язовир в землището на с. Подгорица с площ 46,947 дка, ЕКНМ 57008;

г) язовир в землището на с. Макариополско с площ 23,560 дка, ЕКНМ 46190;

д) язовир в землището на с. Стража с площ 7,783 дка, ЕКНМ 69599;

е) язовир в землището на с. Кралево с площ 147,205 дка, ЕКНМ 39390;

ж) язовир в землището на с. Търновца с площ 20,721 дка, ЕКНМ 73701;

з) язовир в землището на с. Копрец с площ 64,950 дка, ЕКНМ 38501;

и) водоем в землището на с. Дългач с площ 17,025 дка, ЕКНМ 24520;

к) водоем в землището на с. Дългач с площ 8,185 дка, ЕКНМ 24520.

2. Срок на концесията-15 години.

3. Начин на определяне на концесионера-чрез търг.

4. Депозит за участие в търга, платим в брой или по банков път, както следва:

а) за язовир с. Руец

-

500 лв.;

б) за язовир с. Вардун

-

1000 лв.;

в) за язовир с. Подгорица

-

500 лв.;

г) за язовир с. Макариополско

-

400 лв.;

д) за язовир с. Стража

-

300 лв.;

е) за язовир с. Кралево

-

800 лв.;

ж) за язовир с. Търновца

-

400 лв.;

з) за язовир с. Копрец

-

500 лв.;

и) за двата водоема в с. Дългач

-

по 300 лв.

5. Основни права и задължения по концесията:

5.1. на концесионера:

5.1.1. получава право за индивидуално ползване и водоползване на обекта за срока по т. 2;

5.1.2. има задължение да заплаща договореното концесионно възнаграждение;

5.1.3. има задължение да представи и изпълнява комплексен план за експлоатация на водния обект;

5.1.4. има задължение да не прехвърля на трети лица правата и задълженията си по концесионния договор;

5.1.5. има задължение да поддържа всички съоръжения, служещи за нормалното функциониране на водния обект, за своя сметка;

5.1.6. има задължение да спазва изискванията, произтичащи от Правилника за безопасност на труда при експлоатацията на язовири с язовирни стени от местни материали;

5.1.7. има задължение да осигурява вода за напояване по цена, съгласувана с концедента;

5.1.8. има задължение да организира оперативна защита на водния обект;

5.2. на концедента:

5.2.1. има право да получава концесионно възна-граждение в размер и срокове, регламентирани в концесионния договор;

5.2.2. има право да контролира изпълнението на задълженията на концесионера;

5.2.3. има задължение да осигури на концесионера достъп до обекта на концесията;

5.2.4. има задължение да обяви забрана за общо ползване и водоползване на водния обект.

6. Начален размер на годишното концесионно възнаграждение:

а) за язовир с. Руец

-

2240 лв.;

б) за язовир с. Вардун

-

3600 лв.;

в) за язовир с. Подгорица

-

1350 лв.;

г) за язовир с. Макариополско

-

1200 лв.;

д) за язовир с. Стража

-

1000 лв.;

е) за язовир с. Кралево

-

3600 лв.;

ж) за язовир с. Търновца

-

1800 лв.;

з) за язовир с. Копрец

-

2000 лв.;

и) за водоем с. Дългач (17,025 дка)

-

1200 лв.;

к) за водоем с. Дългач (8,185 дка)

-

900 лв.

7. Начин на плащане на годишното концесионно възнаграждение-на три равни вноски съответно до 31 май, 31 август и 30 ноември на текущата година.

8. Възлага на кмета на общината да организира и проведе търговете при условията на глава трета от Закона за концесиите и глава четвърта от Наредбата за предоставяне на общински концесии.

Председател: С. Али

60884

 

РЕШЕНИЕ № 5 от 29 септември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3 и 30 ЗППДОбП и чл. 2 от Наредбата за конкурсите Общинският съвет-гр. Търговище, реши:

1. Разкрива процедура за приватизация чрез конкурс на следните общински нежилищни имоти:

а) терен с временни постройки в кв. 10, парцел IV, в промишлената зона;

б) магазин “Украйна” на ул. Цар Симеон.

2. Конкурсни условия:

а) предмет на дейност;

б) цена-не по-ниска от началната;

в) начин на плащане-в 10-дневен срок след сключване на договора;

г) брой работни места;

д) инвестиции;

е) приобретателят няма право да продава обекта за срок 3 години.

3. Упълномощава кмета на общината да проведе процедурата по приватизация и да сключи договора за продажба.

Председател: С. Али

60704

 

РЕШЕНИЕ № 6 от 29 септември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3 и 30 ЗППДОбП и чл. 2 от Наредбата за конкурсите Общинският съвет-гр. Търговище, реши:

1. Разкрива процедура за приватизация чрез конкурс на следните общински нежилищни имоти:

а) парцел ХIII от кв. 177 по плана на ЦГЧ на Търговище с площ 800 кв. м;

б) парцел I от кв. 67 по плана на ЦГЧ на Търговище с площ 1000 кв. м.

2. Конкурсни условия:

а) предмет на дейност-газозарядна станция;

б) начална цена;

в) начин на плащане-в 14-дневен срок след сключване на договора;

г) брой работни места;

д) инвестиции;

е) купувачът няма право да извършва правни сделки (отчуждаване на имота или част от него) и да променя предмета на дейност за срок 5 години.

Приоритетни са условията по букви “а”, “б” и “д”.

3. Упълномощава кмета на общината да извърши процедурите по приватизацията и да сключи договорите за продажба.

Председател: С. Али

60705

 

ОБЩИНА-ГР. ЦАР КАЛОЯН

РЕШЕНИЕ № 64 от 14 септември 2000 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 71, ал. 1, т. 1 ЗОС Общинският съвет-гр. Цар Калоян, реши:

1. Обявява участника “ИЛС”-АД, гр. Цар Калоян, представлявано от X.X.X., за спечелил търга за предоставяне на общинска концесия на следните обекти:

-язовир с площ 28,511 дка, имот № 098002 в землището на гр. Цар Калоян, ЕКНМ 77308, предложена цена 9651 лв.;

-рибарник с площ 52,672 дка, имот № 250001 в землището на гр. Цар Калоян, ЕКНМ 77308, предложена цена 22 810 лв.;

-рибарник с площ 52,711 дка, имот № 255001 в землището на гр. Цар Калоян, ЕКНМ 77308, предложена цена 22 140 лв.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за концесия с определения за спечелил търга участник до един месец от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

3. Концесионното възнаграждение да бъде заплатено в срок до един месец след подписването на договора.

Председател: Р. Делимустафа

61349

58.-Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на постигнатата средногодишна доходност на аукциона за тримесечни ДЦК, организиран от Министерството на финансите на 16.Х.2000 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 4,13 на сто считано от 18.Х.2000 г.

61654

1.-Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси “Енергоинвестинженеринг”-ЕООД, София, на основание § 10, ал. 2 ЗППДОбП, чл. 18, ал. 1 от Правилника за реда за упражняване на правата на собственост на държавата в предприятията, чл. 1, ал. 2, т. 4 и чл. 3 от Наредбата за търговете и писмо № 26-00-87 от 21.II.2000 г. на председателя на ДАЕЕР със заповед № 19 от 10.Х.2000 г. на управителя обявява търгове с явно наддаване за продажбата на ДМА (вентили, шибъри с ръчно и ел. задвижване, клапи, клапани, помпи, вентилатори и др.) съгласно приложения № 1 и 2 за София и приложения за ТЕЦ “Тракия”, ТЕЦ “Хасково” и ОЦ “Добрич” към тръжната документация. Депозитът за участие в търговете е в размер 10 % от началната тръжна цена на исканите позиции. Цената на ДМА се заплаща в деня на сключване на договорите за продажба. Търговете ще се проведат в административната сграда на “Енергоинвестинженеринг”-ЕООД, на 26.Х.2000 г., 8.ХI.2000 г. и 17.ХI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. В случай на неявяване на кандидати за съответните позиции на обявените дати повторни търгове ще се проведат съответно на 2.ХI.2000 г., 13.ХI.2000 г. и 22.ХI.2000 г. Утвърдената тръжна документация и договорът за продажба като част от нея се получава на адреса на “Енергоинвестинженеринг”-ЕООД, София 1220, ул. 202 № 6, срещу заплащане на такса 12 лв. За допълнителна информация по приложенията-тел. 02/32-50-19 и 02/32-00-70-София; 034/44-51-13-Пазарджик; 038/3-87-51-Хасково; 058/3-84-61-Добрич.

60696

X.X.X.-ликвидатор на “Метро-строй”-ЕАД (в ликвидация), на основание чл. 3 от Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажбата на обособена част от “Метрострой”-ЕАД (в ликвидация), представляваща част от База за строителство на метро-сгради, прилежащ терен, машини и съоръжения, стопански инвентар, транспортни средства и задбалансови активи, описани в тръжната документация, при начална тръжна цена 3 981 100 лв. Търгът ще се проведе на 10.ХI.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на “Метрострой”-ЕАД (в ликвидация), София, ул. Обелско шосе 11, ет. 4, стая 416. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 17.ХI.2000 г. в 10 ч. на същия адрес. Депозитът за участие е 10 % от началната тръжна цена и се внася по сметка на “Метрострой”-ЕАД (в ликвидация), посочена в тръжната документация. Тръжната документация на стойност 1500 лв. може да се закупи всеки работен ден до деня преди търга между 9 и 14 ч. в административната сграда на дружеството на посочения адрес. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до деня преди търга от 10 до 15 ч. на адреса на дружеството след закупуване на тръжна документация. Спечелилият търга следва да заплати цената на обособената част чрез платежно нареждане по сметката на “Метрострой”-ЕАД (в ликвидация), посочена в тръжната документация, в следните срокове: не по-малко от 45 % от тръжната цена-в деня на подписване на предварителния договор; остатъкът от цената, намален със сумата по внесения депозит за участие в търга-до три месеца от датата на подписване на предварителния договор. Собствеността върху обособената част се прехвърля след окончателното заплащане на цената и евентуално начислените лихви за забава.

61199

1.-“Завод за автоматика и телемеханика”-ЕАД, София, на основание чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете обявява таен търг за отдаване под наем на помещения, както следва: цех “Печатни платки” и обект “Столова с кухня”-в сградата на завода, при следните условия: офертна цена-не по-малка от посочената в тръжната документация; депозит за участие-10 % от посочената в тръжната документация цена, която се закупува в касата на дружеството до 12 ч. на 13.ХI.2000 г. срещу 15 лв. Търгът ще се проведе на 14.ХI.2000 г. в 9 ч. на ул. 202 № 7, ет. 4, заседателна зала, а повторен търг-на 16.ХI.2000 г. в същия час и на същото място. Оглед на обектите се извършва до деня на провеждане на търга всеки работен ден от 12 до 15 ч.

61343

313.-“Арт Строй Турс”-ЕООД, София, на основание § 10, ал. 2 ЗППДОбП удължава с 15 календарни дни считано от датата на обнародването в “Държавен вестник” срока за подаване на оферти за закупуване на обект Дом за отдих “Здравец” в м. Гуровото, Ловеч, заедно със съответното право на строеж, собственост на “Арт Строй Турс”-ЕООД (ДВ, бр. 80 от 2000 г.). Преговорите с потенциални купувачи ще се проведат на 17-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в 14 ч. в седалището на дружеството в София, ул. Дунав 56. Информация-на тел.: (02) 9833873; 9833298.

60671

1533.-“Брикел”-ЕАД, гр. Гълъбово, на основание чл. 18, ал. 1 ПРУПСДП и чл. 1 и 3 от Наредбата за конкурсите обявява конкурс за предоставяне под наем на машини, съоръжения и сгради, обслужващи цех “Ремонт котелно оборудване”, собственост на търговското дружество. Желаещите за участие в конкурса могат да закупят конкурсна документация от отдел “Маркетинг и продажба” всеки работен ден от 8 до 15 ч. до 6.ХI.2000 г. срещу такса в размер 100 лв. Оферти за участие ще се приемат след внасянето на депозит в размер 10 % от посочената в конкурсната документация първоначална наемна цена. Офертите се подават в запечатан плик с ненарушена цялост в административната сграда на “Брикел”-ЕАД (бивша адм. сграда на Брикетна фабрика), в гр. Гълъбово най-късно до 12 ч. на 13.ХI.2000 г. За допълнителна информация-тел. (0418) 35-28.

61569

X.X.-ликвидатор на “Керамик”-ЕООД, Русе, в ликвидация, на основание чл. 3 от Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за: 1. терен от 4200 кв. м със сграда “Мазутно стопанство и ГСМ”, застроена площ 97 кв. м и прилежаща бетонова площадка 1740 кв. м, намиращ се в Русе, бул. Тутракан 23, с начална тръжна цена 34 000 лв. без ДДС; 2. 1/5 идеална част от газопровод НПЗ “Леон Таджер”-Русе; газопроводът включва трасето от неподвижна опора № 58 на естакадата в ТЕЦ “Изток”-Русе, до ЛВЗ “В. Коларов”; общата дължина на газопровода е 5028 м с начална тръжна цена 160 700 лв. без ДДС. Търгът ще се проведе на 24.Х.2000 г. в 14 ч. в административната сграда на дружеството, бул. Тутракан 23. Повторни търгове-всеки вторник и четвъртък от 14 ч. Депозитна вноска-10 % от началната тръжна цена. Оглед на недвижимия имот-от 11 до 14 ч. до деня на провеждане на търга след закупуване на тръжна документация. Плащане за спечелилия търга-в 10-дневен срок от проведения търг в касата на дружеството. За допълнителна информация-тел. 082/450-359 и 082/450-538.

61313

130.-“Младина”-ЕООД, гр. Средец, в ликвидация, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете обявява за продажба чрез търг с явно наддаване следните ДМА, собственост на дружеството: дворно място от 1280 кв.м, сграда за баня и пералня и прилежащите им машини и съоръжения с начална тръжна цена 27 300 лв. (без ДДС); сграда за бобинарно, стругарно и канцеларии със застроена площ от 169 кв.м и начална тръжна цена 752 лв. (без ДДС). Търгът ще се проведе на 2.ХI.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството в стая 4, ет. 3. Заявление за участие и депозит в размер 10 % от началната тръжна цена се внасят до 16 ч. на 1.ХI.2000 г. в стая 3, ет. 3. Тръжни документи се закупуват в стая 1, ет. 2, при цена 40 лв./бр. Повторен търг при неявяване на кандидати ще се проведе на 16.ХI.2000 г. в 10 ч. при същите условия.

61567

131.-“Младина”-ЕООД, гр. Средец, в ликвидация, на основание чл. 20, ал. 3 ЗППДОбП обявява за продажба чрез преговори с потенциални купувачи следните ДМА, собственост на дружеството: дворно място от 970 кв.м, представляващо парцел IХ, имот 2203, кв. 150 по застроителния план на гр. Средец, заедно с 1/2 от построената в него сграда за даракчийски услуги със застроена площ от 86 кв.м. Документи за участие могат да се закупят до 16 ч. на 3.ХI.2000 г. в стая 3, ет. 3, в административната сграда на “Младина”-ЕООД, гр. Средец. Потенциалните купувачи могат да направят предложение за закупуване до 16 ч. на 3.ХI.2000 г. Редовно подадените предложения ще се отворят в 10 ч. на 6.ХI.2000 г.

61568

850.-Техническият университет-София, филиал Пловдив, обявява конкурси за асистенти по: 02.04.00 електротехника (електротехника и електроника)-един; 02.04.01 теоретична електротехника-един, всички със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-във филиала в Пловдив, бул. Санкт Петербург 61, тел. 266-433.

60759

826.-ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”-Варна, обявява конкурс за доцент по 05.11.02 политология към катедра “Обществени науки” със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в училището, тел. 632015 (389, 420).

60713

738.-Шуменският университет “X.X.X.” обявява конкурси за: доценти по: 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика (педагогическа риторика и дидактика)-един; 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика (организация и управление на образованието)-един, със срок 3 месеца; асистенти по: социална педагогика-един, със срок 1 месец; практически нем-ски език (за неспециалисти)-един, със срок 3 месеца; към ПК-Добрич, за асистент по практически английски език със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в университета, тел. 6-08-08.

60891

390.-Институтът по математика и информатика при БАН-София, обявява конкурси за старши научни сътрудници I ст. по: 01.01.02 алгебра и теория на числата-един; 01.01.12 информатика-един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, София ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.

61249

439.-Институтът по история при БАН-София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по 05.03.06 история на България за секция “История на българския национален въпрос” със срок 2 месеца; научни сътрудници по: 05.03.06 история на България (политическите движения и политическата мисъл през Възраждането) за секция “История на българския народ ХV-ХIХ век”-един; 05.03.06 история на България (по проблемите на стопанската история на България в периода между двете световни войни) за секция “Нова българска история”-един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, тел. 70-85-13; 9792998.

60714

248.-Етнографският институт с музей при БАН-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 05.03.14 етнография за нуждите на секция “Традиционна духовна култура” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи-София, ул. Московска 6А.

60669

479.-Институтът по ботаника при БАН-София, обявява конкурси за старши научни сътрудници II ст. по: 01.06.24 микология за нуждите на секция “Таксономия и екология на гъбите”-един; 01.06.03 ботаника за нуждите на секция “Палеоботаника и поленов анализ”-един, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. За справки и документи-канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23, ет. 4, стая 407.

60670

305.-Институтът по физиология на растенията “М. Попов”-БАН, София, обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.16 физиология на растенията за нуждите на секция “Фотосинтеза” със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, Личен състав, тел.: 72-84-80, 979-26-19.

61231

237.-Централната лаборатория по физико-химическа механика-БАН, София, обявява конкурси за научни сътрудници по: 02.15.05 строителни материали и изделия и технология на производството им-двама; 02.01.08 методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура-един, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и подаване на документи-в канцеларията на ЦЛФХМ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 71-81-82.

61226

81.-Научноизследователският институт по почво-знание и агроекология “Н. Пушкаров”-София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по 04.01.01 общо земеделие със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи-в института, ул. Шосе Банкя 7.

61250

89.-Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че са извършени следните продажби за периода 31 август-30 септември 2000 г. за отрасъл “Промишленост”:

1. остатъчен дял, представляващ 0,5 % от регистрираня капитал на “Плодпродукт”-ООД, Габрово, продаден на “Консервна фабрика “Плодпродукт”-ООД, Габрово, за 4685 щ.д., като 10 % от сумата е платена в брой, а останалите 90 %-с други платежни средства;

2. преференциален пакет акции, представляващ 20 % от акциите в регистрирания капитал на “Нипроруда”-АД, София, продаден на X.X.-пълномощник, за 162 500 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

3. преференциален пакет акции, представляващ 6,6 % от акциите в регистрирания капитал на “СТС-Слаботокови съединители”-АД, Девин, продаден на X.X.-пълномощник, за 4417 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

4. преференциален пакет акции, представляващ 0,7 % от акциите в регистрирания капитал на “Металик”-АД, с. Гъбене, продаден на X.X.-пълномощник, за 4420 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

5. остатъчен дял, представляващ 1,07 % от регистрирания капитал на “Родопи-М 91”-ООД, Мадан, продаден на “Мода-Шпорт”-ЕООД, София, за 292 лв., платени в брой;

6. остатъчен дял, представляващ 20 % от регистрирания капитал на “Хидросистем”-ООД, Ямбол, продаден на “Калибровани стомани”-АД, Ямбол, за 37 484 щ.д., като схемата на плащане е 20 % в брой, а останалите 80 %-с други платежни средства;

7. преференциален пакет акции, представляващ 1,71 % от акциите в регистрирания капитал на “Битова електроника”-АД, Велико Търново, продаден на X.X.-пълномощник, за 23 776 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

8. остатъчен дял, представляващ 20 % от регистрирания капитал на “Комтекс”-ООД, София, продаден на “Славейков”-ООД, София, за 32 841 щ.д., като схемата на плащане е 10 % в брой, а останалите 90 %-с други платежни средства;

9. преференциален пакет акции, представляващ 9,5 % от акциите в регистрирания капитал на “Никдим Пас”-АД, Чепеларе, продаден на X.X.-пълномощник, за 21 087 лв., като 20 % от сумата е платена в брой, а останалите 80 %-с други платежни средства;

10. преференциален дял, представляващ 0,8 % от дяловете в регистрирания капитал на “Перник филм”-ООД, Перник, продаден на X.X.-пълномощник, за 1373 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

11. преференциален пакет акции, представляващ 0,44 % от акциите в регистрирания капитал на “Монолит Стил”-АД, Бургас, продаден на X.X.-пълномощник, за 498 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

12. преференциален пакет акции, представляващ 0,13 % от акциите в регистрирания капитал на “Периферна техника холдинг”-АД, Пловдив, продаден на X.X.-пълномощник, за 1792 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

13. преференциален дял, представляващ 20 % от дяловете в регистрирания капитал на “Бдин принт”-ЕООД, Видин, продаден на X.X.-пълномощник, за 11 897 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

14. остатъчен дял, представляващ 20 % от регистрирания капитал на “Синтер”-ООД, Ямбол, продаден на “Металкерамик”-АД, Ямбол, за 53 316 щ.д., като схемата на плащане е 10 % в брой, а останалите 90 %-с други платежни средства;

15. преференциален пакет акции, представляващ 13,26 % от акциите в регистрирания капитал на “Тисем”-АД, Русе, продаден на X.X.-пълномощник, за 79 578 лв., като 20 % от сумата е платена в брой, а останалите 80 %-с други платежни средства;

16. преференциален пакет акции, представляващ 20 % от акциите в регистрирания капитал на “Номат”-АД, Бургас, продаден на X.X.-пълномощник, за 35 700 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

17. преференциален дял, представляващ 0,01 % от дяловете в регистрирания капитал на “Механичен завод”-ООД, Пловдив, продаден на X.X. за 46 лв., платени в брой;

18. остатъчен дял, представляващ 19,04 % от регистрираня капитал на “Армитех”-ООД, Пловдив, продаден на “Елтех”-АД, Пловдив, за 101 130 щ.д., като схемата на плащане е 10 % в брой, а останалите 90 %-с други платежни средства;

19. 80 % от акциите в регистрирания капитал на “Климатехника”-ЕАД, София, продадени чрез конкурс на “Климатинженеринг-21”-АД, София, за 86 800 щ.д. при условията на разсрочено плащане след първоначалната вноска в брой, като схемата на плащане е 30 % в брой, а останалите 70 %-с всички други платежни средства, разрешени в приватизацията; поети ангажименти за инвестиции в размер 16 000 щ.д. и за 2 нови работни места при запазване на съществуващите 13;

20. остатъчен пакет акции, представляващ 1,58 % от регистрирания капитал на “Химатех”-АД, София, продаден на “Химатех-98”-АД, София, за 11 811 щ.д. при условията на разсрочено плащане след първоначалната вноска в брой, като схемата на плащане е 20 % в брой, а останалите 80 %-с други платежни средства;

21. остатъчен дял, представляващ 19,99 % от регистрирания капитал на “Механичен завод”-ООД, Пловдив, продаден на “Индустриал Инвест”-ООД, Пловдив, за 166 405 щ.д., като схемата на плащане е 10 % от сумата в брой, а останалите 90 %-с други платежни средства;

22. преференциален пакет акции, представляващ 2 % от акциите в регистрирания капитал на “Унитраф”-АД, с. Соколово, продаден на X.X.-пълномощник, за 1346 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

23. остатъчен пакет акции, представляващ 14,16 % от акциите в регистрирания капитал на “Номат”-АД, Бургас, продаден на “Технологичен център Номат”-АД, Поморие, за 2764 щ.д., като 10 % от сумата е платена в брой, а останалите 90 %-с други платежни средства;

24. преференциален пакет акции, представляващ 9,6 % от акциите в регистрираня капитал на “Преслав-АН”-АД, Велики Преслав, продаден на X.X.-пълномощник, за 28 542 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

25. остатъчен пакет акции, представляващ 9,53 % от регистрирания капитал на “Прогрес”-АД, Етрополе, продаден на “Св. Арахангел Михаил”-ООД, Етрополе, за 11 728 щ.д., като схемата на плащане е 10 % в брой, а останалите 90 %-с други платежни средства;

26. остатъчен пакет акции, представляващ 8,91 % от регистрирания капитал на “Пегас”-АД, Пловдив, продаден на “Пегас-2000”-АД, Пловдив, за 46 777 щ.д.-100 % платени в брой;

27. 73 % от акциите в регистрирания капитал на “Импулс”-ЕАД, Габрово, продадени чрез конкурс на “Импулс-98”-АД, Габрово, за 1 920 000 щ.д. при условията на разсрочено плащане след първоначалната вноска в брой, като схемата на плащане е 10 % в брой, а останалите 90 %-с всички други платежни средства, разрешени в приватизацията; поети ангажименти за инвестиции в размер 120 000 щ.д. и за запазване на съществуващите 400 работни места;

28. остатъчен пакет акции, представляващ 6 % от регистрирания капитал на “Лактис-Бяла”-АД, Бяла, продаден на “Фаланга-Кузеви”-ЕООД, Пловдив, за 30 409 лв., като схемата на плащане е 10 % в брой, а останалите 90 %-с други платежни средства;

29. преференциален дял, представляващ 1,68 % от регистрирания капитал на “ИК “X.X.”-ООД, София, продаден на X.X.-пълномощник, за 5026 лв., като 30 % от сумата е платена в брой, а останалите 70 %-с други платежни средства;

30. 70 % от акциите в регистрирания капитал на “Пирин Мрамор”-ЕАД, гр. Сандански, продадени чрез преговори с потенциални купувачи на “Меркурий”-ЕООД, гр. Сандански, за 420 000 щ.д., като схемата на плащане е 30 % в брой в тридневен срок от подписване на договора, а останалите 70 %-с всички други платежни средства, разрешени в приватизацията, в 30-дневен срок; поети ангажименти за инвестиции в размер 100 000 щ.д. и за запазване на съществуващите 113 работни места.

60659

90.-Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява извършените продажби за септември 2000 г.:

Отрасъл “Търговия”

1. 14,2 на сто от капитала на “Бургас комерс”-ООД, Бургас, на основния купувач “Бургас комерс 97”-ООД, Бургас, за 141 414 щ.д., платими чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки, като 80 на сто от цената е изплатена в деня на сключване на договора и 20 на сто в 10-дневен срок.

2. 20 на сто от капитала на “Океан”-ООД, Велико Търново, на “Океан-ВТ”-АД, Велико Търново, за 35 704 щ.д., платими чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки, като 80 на сто от цената е изплатена в деня на сключване на договора и 20 на сто в 10-дневен срок.

3. 30 на сто от капитала на “Търново-Авто”-ООД, Велико Търново, на “Търново-Авто Инвест”-АД, Велико Търново, за 72 833 щ.д., като цената е изплатена в деня на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

4. 20 на сто от капитала на “Феникс Гарант”-ООД, Бургас, на “Феникс Инвест”-ООД, Бургас, за 128 571,43 щ.д., като цената се изплаща в 10-дневен срок считано от датата на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

5. 95 дяла от капитала на “Тедимпекс Юг”-ООД, Кърджали, на “Тедиимпекс-инвест”-АД, Кърджали, за 18 413 щ.д. чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

6. 20 на сто от капитала на “Ирапровитед”-ООД, Варна, на “Ира-Нова”-ООД, Варна, за 63 430 щ.д., като цената е изплатена в деня на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

7. 30 на сто от капитала на “Българска Кремона”-ООД, Казанлък, на “Суперабразив”-ООД, с. Крън, област Стара Загора, за 95 571 щ.д., като цената е изплатена в деня на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

8. Магазин за детско облекло, обособена част от имуществото на “Булгарплод”-ЕООД, Перник, чрез конкурс на “Селена М”-ЕООД, Перник, за 22 950 лв., платими чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки, като 60 на сто от цената е изплатена в деня на сключване на договора и 40 на сто в 15-дневен срок.

9. 30 на сто от капитала на “Камчия 42”-ООД, Дългопол, на “Камчия-КН”-ООД, Дългопол, за 36 458 щ.д., като цената е изплатена в деня на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

10. 20,56 на сто от капитала на “Феникс ресурс”-ООД, Добрич, на “Фениксресурс-97”-АД, Добрич, за 111 069 щ.д., като цената е изплатена в деня на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

11. 4,44 на сто от капитала на “Феникс ресурс”-ООД, Добрич, на работници и служители, представлявани от X.X.X. от Добрич, за 21 799 щ.д., като цената е изплатена чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки; съгласно чл. 23, ал. 4 ЗППДОбП отстъпката е в размер 10 900 щ.д.

12. 30 на сто от капитала на “Булет Попово”-ООД, Попово, на “Булет 2000”-ООД, Попово, за 18 000 щ.д., като цената е изплатена в деня на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

13. 10 на сто от капитала на “Търговска база-Сливен”-ООД, Сливен, на “Дим и Комерс”-ООД, Сливен, за 12 432 щ.д., като цената е изплатена в деня на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

14. Павилион в Перник, обособена част от имуществото на “Елтехсервиз”-ЕООД, Кюстендил, чрез конкурс на ЕТ “X.X.”, Перник, за 16 666 лв., платими чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки, като 50 на сто от цената е изплатена в деня на сключване на договора и 50 на сто в 10-дневен срок.

15. 20 на сто от капитала на “Уанда комерс”-ООД, Хасково, на “Булфиш 99”-ООД, Хасково, за 32 500 щ.д., като цената е изплатена в деня на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

16. Автосервиз в с. Средногорци, обособена част от имуществото на “Атур”-ЕООД, Смолян, чрез конкурс на ЕТ “X.X.”, Мадан, за 32 500 щ.д., като 50 на сто от цената е изплатена в деня на сключване на договора по банкова сметка и 50 на сто платими чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

17. 30 на сто от капитала на “Агроплод”-ООД, Разград, на X.X.X. от Разград за 115 720 щ.д., като цената е изплатена в деня на сключване на договора чрез всички платежни средства, разрешени при приватизационните сделки.

Отрасъл “Туризъм”

1. На 1.IХ.2000 г. продадени чрез публично оповестен конкурс 80 % от капитала на “Раховец Турист”-ЕООД, Горна Оряховица, на “Етоал-Турист”-ООД, Горна Оряховица, за 115 000 щ.д. при първоначална вноска 30 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора.

2. На 12.IХ.2000 г. на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗППДОбП продадена странноприемница “Дядо Либен”, обособена част от “Старинните къщи”-ЕООД, Копривщица, на “Странноприемницата”-ООД, Копривщица, за 28 000 щ.д. при първоначална вноска 30 % от цената и при условията на разсрочено плащане за срок 5 години с едногодишен гратисен период за останалата част от сумата.

3. На 19.IХ.2000 г. продадени чрез публично оповестен конкурс 60 % от капитала на “Роза Тур”-ЕАД, Карлово, на ЕТ “X.X.”, Сопот, за 260 000 щ.д. при първоначална вноска 50 % от цената и втора вноска до 45 дни от датата на подписване на договора.

60666

491.-Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че са сключени следните сделки през август 2000 г.:

1. 77 % от дяловете от капитала на “Андезит”-ЕООД, Бургас, продадени на “Андезит Инвест”-АД, Бургас, за 2 900 000 лв., като 10 % от цената се заплаща в левове с банков превод при подписването на договора, а останалата част-в съотношение 22,22 % в левове и 77,78 % с всички законоустановени платежни средства-разсрочено за 3 г. с 1 г. гратисен период;

2. 80 % от дяловете от капитала на “РМЗ-Илиянци”-ЕООД, София, продадени на “М. Т. Д. Груп Холдинг”-АД, София, за 700 000 лв., като 10 % от цената се заплаща в левове с банков превод при подписването на договора, 70 %-с други платежни средства в 30-дневен срок от подписването, а останалата част-раз-срочено за 8 г. с 1 г. гратисен период;

3. 80 % от дяловете от капитала на “Градоустройство-Главпроект”-ЕООД, София, продадени на консорциум “Главпроект 2001-Адактаинженеринг”-ЕООД, София, за 1 060 000 лв., платими в съотношение 30 % в левове и 70 % с всички законоустановени платежни средства, 95 400 лв. се заплащат в левове с банков превод при подписването на договора, 31 800 лв. се заплащат в левове с банков превод в 7-дневен срок от подписването, 742 000 лв. се заплащат с всички законоустановени платежни средства в срок до 3 месеца от подписването, а останалата част-разсрочено за 4 г. с 1 г. гратисен период;

4. 75 % от дяловете от капитала на “Телефонстрой”-ЕАД, Благоевград, продадени на “Телефонстрой-99”-ООД, София, за 312 780 лв., платими в съотношение 50 % в левове и 50 % с всички законоустановени платежни средства, 10 % от цената се заплаща в левове с банков превод при подписването на договора, а останалата част-за 10 г. с 1 г. гратисен период;

5. “Конформстройинженеринг”-София, обособена част от “КЗУ”-АД, София, продадена на “Монолит 3”-ООД, София, за 1 054 670 лв., като 50 % се заплащат в левове с банков превод при подписването на договора, а останалата част-в срок до 30 дни от подписването с всички законоустановени платежни средства;

6. Почивна база в местността Атлиман-с. Китен, обособена част от “Метални конструкции холдинг”-ЕАД, продадена на “ПОЛ 2000”-ООД, София, за 392 550 лв., платими изцяло в левове в 3-дневен срок от подписването на договора;

7. Складова база-с. Дамяница, община Сандански, обособена част от “КЗУ”-АД, София, продадена на “Елва Инк”-ЕООД, София, за 320 000 лв., платими в съотношение 52 % в левове и 48 % с всички законоустановени платежни средства, като в деня на подписване на договора се внася половината сума, а останалата част се изплаща в 30-дневен срок от подписването на договора;

8. общ дял в размер 5,67 % от капитала на “Тепро”-ЕООД, Хасково, продаден на правоимащи лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 8160 лв., като 3552,08 лв. изплатени в инвестиционни бонове, а останалите-в левове;

9. общ дял в размер 8 % от капитала на “Импулс 78”-ЕООД, Стара Загора, продаден на правоимащи лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 4600 лв., като 2300 лв. са изплатени в инвестиционни бонове, а останалите-в левове;

10. остатъчен дял в размер 26,95 % от капитала на “ПМЕ”-ЕООД, Велико Търново, продаден на “ПМЕ-999”-ООД, Велико Търново, за 159 153,28 лв., платими в 10-дневен срок от подписването на договора изцяло с компенсаторни записи;

11. остатъчен дял в размер 20 % от капитала на “Комплектстрой”-ЕООД, Плевен, продаден на “Комплектстрой-2000”-ООД, Плевен, за 162 371 лв., платими изцяло с всички законоустановени платежни средства, като 10 % се плащат в 10-дневен срок от подписване на договора, а останалата част-разсрочено за 10 г. с 1 г. гратисен период.

61244

133.-Министерството на транспорта и съобщенията на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява извършените продажби през септември 2000 г.:

преференциални дялове-“Автотранс Средец”-ООД, София-17,11 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 29 425 лв.;

оставащи дялове

-“Автомобилни превози Шабла”-АД, Шабла-14,07 % продадени на РМД “Автомобилен транспорт”-ООД, Шабла, за 31 193 лв.;

-“Мадара автотранспорт”-ООД, Шумен-18,87 % продадени на “Барс”-ООД, Шумен, за 240 625 лв.;

-“ПУЦ Автоекспрес София”-ООД, гр. Елин Пелин-20 % от капитала продадени на “ПУЦ Автотранспорт 99”-ООД, гр. Елин Пелин, за 14 949 лв.

60703

1417.-Агенцията за приватизация на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява, че са сключени следните сделки през септември 2000 г.:

I. Основни продажби: “Енергоремонт-Кресна”-АД, Кресна-51 % от капитала са продадени на “Енергоремонт Кресна 2000”-АД, за 690 000 лв., платими: 10 % в брой в деня на подписване на договора; 90 % от цената за срок 10 г. на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период, който започва да тече от датата на влизане на договора в сила; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, 50 %-чрез държавни дългосрочни облигации и/или други разрешени от закона платежни средства; в деня на подписване на договора купувачът учредява залог върху акциите като обезпечение на сумата в размер на 621 000 лв., представляваща неизплатената част от покупната цена; задължава се за 3 г. да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции общо в размер 140 000 лв. и да поддържа средносписъчна численост на персонала от 148 души.

II. Сделки по чл. 33: Нов цех за дикалциев фосфат-обособена част от “Агробиохим”-АД, Стара Загора-продаден на “Сипо Трейдинг”-ООД, за 120 500 лв., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора; 70 % от цената в брой в срок до 30 календарни дни от подписването на договора; задължава се за 3 г. да извърши в обособената част инвестиции в размер 765 000 лв., средносписъчната численост на персонала да достигне 25 души, да осигури поддържането на необходимото ниво на екологичната обстановка, свързана с дейността на дружеството, съобразно изискванията на българското законодателство; Строително-ремонтен цех-обособена част от “Агробиохим”-АД, Стара Загора-продаден на “СРЦ-99”-ООД, за 18 000 лв., платими: 10 % в деня на подписване на договора; 90 % от цената в брой за срок от 10 г. на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период, който започва да тече от датата на влизане на договора в сила; задължава се за 3 г. да запази предмета на дейност на обособената част, да извърши в обособената част инвестиции в размер 10 000 лв. и средносписъчната численост на персонала да достигне 15 души.

III. Сделки за продажба на преференциални и остатъчни дялове: “Подем”-АД, Габрово-7,5 % от капитала са продадени на “Подем-21”-АД, за 544 738,14 лв., платими: 10 % в деня на подписване на договора, 30 % от които се заплащат в брой, останалите-с държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, както и/или всички законни платежни средства за участие в приватизацията; 90 % от цената за срок 10 г. на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период, който започва да тече от датата на влизане на договора в сила; 30 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, 70 %-чрез държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, както и/или всички законни платежни средства за участие в приватизацията, вкл. инвестиционни бонове; “Хемус М”-АД, Мездра-0,2457 % от капитала са продадени на “Стилимпекс”-ООД, за 2607 лв., платими: 100 % в деня на подписване на договора; “Фланко”-АД, Бургас-6,6 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 27 676 лв.; “Еми”-АД, Силистра-1,62 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 2552 лв.; “Албена автотранс”-АД, Албена-6,59 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 11 102 лв.; “Алумина”-АД, Шумен-0,016 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 3539 лв.; “Капитан Дядо Никола”-АД, Габрово-1,55 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 29 437 лв.; “Бутед”-АД, Бургас-20 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 72 962 лв.; “Металснаб Холдинг”-АД, София-0,44 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 30 970 лв.; “Промет”-АД, Бургас-0,226 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 2739 лв.; “Скални материали”-АД, Русе-0,75 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 6954 лв.; “Електростарт”-АД, Вършец-6,6 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 13 837 лв.; “Прима лакта”-ООД, Ловеч-0,655 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 6318 лв.; “Пиринско пиво”-АД, Благоевград-5,896 % продадени на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 8410 лв.

60665

879.-Община-гр. Габрово, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява сключена приватизационна сделка през септември 2000 г.-супермаркет-II част в кв. Младост, ул. Свищовска 71, Габрово, продаден на “АВС-2”-ООД, Габрово, за 75 150 лв., с плащане на 1/3 от цената в деня на подписване на договора, а останалата сума-до 12.IХ.2001 г.

60708

10.-Община-гр. Смолян, на основание § 11, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗППДОбП обявява, че през август 2000 г. е сключена следната приватизационна сделка: 78 % от регистрирания капитал на “БКС”-ЕООД, Смолян, е продаден чрез конкурс на “Стил строй”-АД, Смолян, на цена 1 423 550 лв., платени изцяло от купувача.

61312

116.-Община-гр. Трявна, на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП обявява сключените приватизационни сделки през периода юни-август 2000 г.:

1. ресторант от търговски комплекс Божковци, Трявна, продаден чрез преки преговори с потенциални купувачи на СД “Полифин-сие Михайлов-Петров” за 26 879,38 лв., изплатени изцяло от купувача;

2. бивше училище в с. Черновръх, продадено чрез преки преговори с потенциални купувачи на “Стил-МС”-ООД, за 75 368 лв., изплатени изцяло от купувача;

3. битова сграда “Калето” в м. Калето, продадена чрез конкурс на X.X.X. от Казанлък за 103 813 лв., изплатени изцяло от купувача.

60710

663.-Поземлената комисия-гр. Варна, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Казашко (ЕКНМ 35211), област Варна, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

60699

13.-Община-гр. Видин, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ обявява, че списъкът на правоимащите по смисъла на чл. 5 от правилника е изложен в общината (фоайeто и коридора, ет. 7, стаи 7 и 8). На основание чл. 6, ал. 3 от правилника недоволните могат да обжалват списъка в 14-дневен срок по реда на ЗАП.

60329

588.-Община-гр. Вълчи дол, област Варна, на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че са изработени кадастрален план и проект за застроителен и регулационен план на с. Ген. Колево, които са изложени в техническата служба. На основание чл. 70 ППЗТСУ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по плана и проекта в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез техническата служба.

60896

80.-Община-гр. Горна Оряховица, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани по реда на чл. 5, ал. 1 ППЗУЖВГМЖСВ е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника възражения по списъка могат да се правят по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването на съобщението в “Държавен вестник”.

61297

193.-Поземлената комисия-гр. Девня, област Варна, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на Девня (ЕКНМ 20482) в 14-дневен срок след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване в 10-дневен срок на имотите с възстановено право на собственост по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ. Графикът за съвместно уточняване на границите на земеделските земи, разположени в териториите по чл. 18г, ал. 1 ППЗСПЗЗ, е изложен в поземлената комисия.

61330

98.-Поземлената комисия-гр. Джебел, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Добринци (ЕКНМ 21525), Душинково (ЕКНМ 24195), Жълъдово (ЕКНМ 29180), Жълти рид (ЕКНМ 29564), Илийско (ЕКНМ 32634), Каменяне (ЕКНМ 35972), Контил (ЕКНМ 38371), Мрежичко (ЕКНМ 49268), Овчево (ЕКНМ 53271), Ридино (ЕКНМ 62654), Рогозари (ЕКНМ 62801), Рогозче (ЕКНМ 62846), Рожденско (ЕКНМ 63714), Рът (ЕКНМ 63611), Скалино (ЕКНМ 66723), Търновци (ЕКНМ 73715), Цвятово (ЕКНМ 78313) и Черешка (ЕКНМ 81935), че са одобрени картите на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени в поземлената комисия в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

61293

10.-Община-Димитровград, на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 ППЗЕК съобщава, че е изработен помощен кадастрален план за прилагане на чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ за централен парк “Култура и отдих Димитровград” в граници: улиците Захари Зограф, Простор, десен бряг на р. Марица и бул. Стефан Стамболов, който е изложен в кметството. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения до кмета на общината.

61344

900.-Поземлената комисия-Димитровград, на основание чл. 26, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановявяне собствеността върху земеделски земи в землището на с. Бряст (ЕКНМ 06762), област Хасково, че са одобрени частичните промени на коригирания план за земеразделяне (масиви 44, 53, 54 и КЕ 249) и картата на ССРГ (масиви 10 и 11) във връзка с подадените възражения по § 31 ЗИДЗСПЗЗ. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран специалист.

61339

241.-Поземлената комисия-гр. Драгоман, Софий-ска област, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Габер (ЕКНМ 14034), масиви № 39, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80, че в срок един месец след обнародването ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила коригиран план за земеразделяне (промени по чл. 26 ППЗСПЗЗ). Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в общината и пред поземлената комисия. При извършване на въвода във владение поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

60702

1248.-Поземлената комисия-гр. Елин Пелин, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Равно поле (ЕКНМ 61248), Софийска област, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявлението в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

61649

1247.-Поземлената комисия-гр. Елин Пелин, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощени от тях лица) за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Равно поле (ЕКНМ 61248), Софийска област, че в срок 14 дни от обнародването в “Държавен вестник” ще бъде извършен въвод във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството. При извършване на въвода поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се собственици или техните наследници ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

61650

238.-Община-гр. Елхово, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава на заинтересуваните граждани, че списъкът на правоимащите е изложен на видно място пред общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

60363

416.-Община-Ивайловград, област Хасково, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че новият списък на притежателите на многогодишни жилищноспестовни влогове е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

60707

420.-Община-Ивайловград, област Хасково, на основание чл. 82, ал. 2 и чл. 20, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 0164 от 9.Х.2000 г. на кмета на общината са одобрени кадастралният и застроителният и регулационен план на Ивайловград, които са изложени в общината, отдел “Териториално-селищно устройство, благоустройство и строителство”. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ заинтересуваните могат да обжалват плановете в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общината до Кърджалийския окръжен съд.

61296

589.-Поземлената комисия-гр. Карлово, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният план за земеразделяне на с. Дъбене (ЕКНМ 24241), който е изложен в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план за земеразделяне могат да се подават в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменение, изготвена от лицензиран изпълнител.

61350

4196.-Община-гр. Перник, на основание чл. 41 ППЗТСУ съобщава на заинтересуваните, че е издадена заповед № 1757 от 5.Х.2000 г. на кмета на общината, с която се одобрява изменението на общия градоустройствен план за кв. 27 по плана на Перник, кв. Изток, като теренът, предвиден за училища и детски градини, се преотрежда за малкоетажно жилищно строителство.

60736

611в.-Поземлената комисия-гр. Перник, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Ярджиловци (ЕКНМ 87480), че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” започва въводът във владение съгласно влезлия в сила план за земеразделяне. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството на общината. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

60312

611б.-Поземлената комисия-гр. Перник, на основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Ярджиловци (ЕКНМ 87480), област Перник, че е одобрен коригираният план за земеразделяне, който е изложен за разглеждане в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения коригиран план за земеразделяне в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

60311

611а.-Поземлената комисия-гр. Перник, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрена частичната преработка на влезлия в сила план за земеразделяне на землището на с. Дивотино (ЕКНМ 20986), масиви 56, 62, 50, 47, 49, 48, 63, 51, 55, 52, 58, 79, 74, 75, 60, 61, 59, 78, 72, 70, 67, 66, 69, 71-парцели 1, 2, 9, 18, 23; масив 73-парцели 24, 8, 10, 5; масив 80-парцели 16, 5, 11, 14, 17, 29, 22, 44, 45; масив 81-парцел 9; масив 85-парцел 15; масив 82-парцел 17; масив 68-парцели 1, 5, 7; масив 53-парцели 4, 9, 12, 14, 16, 23, 24, 30; масив 54-парцели 39, 46; масив 46-парцели 10, 31, 32, 14, 18, 61, 62; масив 57-парцели 20, 22, 25, 26, 27, 33, 42, 43, 45; масив 76-парцели 15, 16, 25, 26, 27, 32, 39, 55, 52, 51, 60; масив 77-парцели 2, 11, 25, който е изложен в кметството. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрените корекции в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран изпълнител.

60310

611.-Поземлената комисия-гр. Перник, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 във връзка с чл. 26, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи за землището на с. Дивотино (ЕКНМ 20986), област Перник, масиви 56, 62, 50, 47, 49, 48, 63, 51, 55, 52, 58, 79, 74, 75, 60, 61, 59, 78, 72, 70, 67, 66, 69, 71-парцели 1, 2, 9, 18, 23; масив 73-парцели 24, 8, 10, 5; масив 80-парцели 16, 5, 11, 14, 17, 29, 22, 44, 45; масив 81-парцел 9; масив 85-парцел 15; масив 82-парцел 17; масив 68-парцели 1, 5, 7; масив 53-парцели 4, 9, 12, 14, 16, 23, 24, 30; масив 54-парцели 39, 46; масив 46-парцели 10, 31, 32, 14, 18, 61, 62; масив 57-парцели 20, 22, 25, 26, 27, 33, 42, 43, 45; масив 76-парцели 15, 16, 25, 26, 27, 32, 39, 55, 52, 51, 60; масив 77-парцели 2, 11, 25, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въводът във владение по предварително одобрен график от поземлената комисия. Земите, върху които не се извърши въвод, на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ ще се предоставят за стопанисване на общината.

60309

68.-Община-Разград, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 1058 от 9.Х.2000 г. на кмета на общината е одобрено частичното изменение на застроителния и регулационен план за кв. № 41б, 54, 54а, 54б, 54г, 154, 157, 158, 255 и 258 по плана на Разград, който е изложен в сградата на общината. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да обжалват заповедта чрез общината пред Разградския окръжен съд.

61336

62.-Община-гр. Русе, на основание чл. 39, ал. 1 ППЗЕК съобщава, че е изработен кадастрален план на м. Кръста, който е изложен в общината. На основание чл. 40 ППЗЕК в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плана.

60887

74.-Община-гр. Своге, Софийска област, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповеди № 459, 460 и 461 от 13.Х.2000 г. на кмета на общината са одобрени частичните изменения на застроителния и регулационния план на гр. Своге за: кв. 152-южно от улица с ОК 544-545; кв. 174-източно от улица с ОК 1262-1263; кв. 174-северно от улица с ОК 623-627-625; кв. 174-северно от улица с ОК 684-624-620; кв. 175-източно от улица с ОК 81-1449-1451-498-497-1474, които са изложени в общината, отдел “ТР”. На основание чл. 138 ЗТСУ недоволните могат да обжалват заповедите в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез общината до Софийския окръжен съд.

61651

29.-Поземлената комисия-гр. Севлиево, на основание чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Градница (ЕКНМ 17587), масиви 62, 63, 114, 126, 135, 138, 153, 180 и 194, че е одобрен коригираният план с частична преработка, който е изложен за разглеждане в поземлената комисия. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрения план за земеразделяне в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбите се придружават от скица-проект за изменението, изготвена от лицензиран специалист.

60700

29а.-Поземлената комисия-гр. Севлиево, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи в землището на с. Градница (ЕКНМ 17587), че са изработени карта и регистър на имотите на възстановими стари реални граници (ВСРГ) по преработка по чл. 26 ППЗСПЗЗ, които са изложени в поземлената комисия. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения пред поземлената комисия по нанесените имоти върху картата в 14-дневен срок от деня на обнародване в “Държавен вестник”.

60701

1.-Община-гр. Смядово, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ обявява, че списъкът на гражданите с доказани жилищни нужди и многогодишни жилищноспестовни влогове за 2000 г. е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

60894

369.-Община-гр. Стара Загора, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен план на значителна част по плана на града между улиците Св. Княз Борис, Кирил и Методий, X.X. и П. Р. Славейков, който е изложен в общината. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общината.

61294

89.-Поземлената комисия-гр. Стрелча, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава, че са изготвени плановете за възстановяване правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на селата Дюлево (ЕКНМ 24726) и Смилец (ЕКНМ 67516). Картите на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд ще бъдат изложени в кметствата на съответните землища в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

60709

94.-Община-гр. Тервел, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава на гражданите, притежаващи многогодишни жилищноспестовни влогове, че на видно място в сградата на общината е обявен списъкът на правоимащите за 2000 г. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника гражданите могат да обжалват списъка по реда на ЗАП в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

60885

601.-Поземлената комисия-гр. Трън, област Перник, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд в землищата: Бохова (ЕКНМ 05918), Богойна (ЕКНМ 04697), Главановци (ЕКНМ 14979), Джинчовци (ЕКНМ 20818), Забел (ЕКНМ 30017), Зелениград (ЕКНМ 30716), Ломница (ЕКНМ 44269), Милославци (ЕКНМ 48252), Насалевци (ЕКНМ 51130), Радово (ЕКНМ 61501), Рани луг (ЕКНМ 32205) Реяновци (ЕКНМ 62565), Слишовци (ЕКНМ 67458), Стрезимировци (ЕКНМ 69777), Студен извор (ЕКНМ 70086), Цегриловци (ЕКНМ 78327), Ярловци (ЕКНМ 87566), че са одобрени картите на възстановено право на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени в кметствата им (поземлената комисия).

60313

90.-Община-гр. Хасково, на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 952 от 2.Х.2000 г. на кмета на общината е одобрен застроителният и регулационен план заедно с кадастралния план и одобрените разработки по изменения на застроително-регулационния план на ж.р. “Хисаря-север” в граници: улиците Белоградчик, Пещера, Амазонка, Персенк и Чучулига и р. Бели кладенец, кв. № 98, 98а,99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 108а, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 195, 195а, 620, 620а, 621, 623, 624, 656, 658. На основание чл. 138, ал. 1 ЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните собственици могат да обжалват заповедта чрез кмета на общината до Хасковския окръжен съд.

60706

329.-Поземлената комисия-гр. Хисаря, област Пловдив, на основание чл. 18, ал. 3 ППЗВСГЗГФ съобщава на заявителите за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд в землищата на с. Мътеница (ЕКНМ 49624), с. Паничери (ЕКНМ 55378) и с. Елешница (ЕКНМ 99106), област Пловдив, че са одобрени плановете за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд, които са изложени за разглеждане в съответните кметства от 25.Х до 10.ХI.2000 г.

60097

604.-Община-гр. Ябланица, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект на регулационен план на с. Голяма Брестница, който е изложен в сградата на кметската му администрация. На основание чл. 70 ППЗТСУ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община-Ябланица, чрез кметството в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

61295

СЪДИЛИЩА

Видинският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Поп Богомил 43, сега в Канада с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХII.2000 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 1113/99, заведено от X.X.X. от Видин, по ЗТСУ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61356

Пазарджишкият окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Батак, ул. Ангел Калоянов 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.ХI.2000 г. в 10 ч. като ответница по гр. д. № 26/97, заведено от X.X.X. и X.X.X., по чл. 108 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61352

Пазарджишкият окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пазарджик, ул. Стефан Караджа 13, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в Съдебната палата-Пазарджик, на 28.ХI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 1283/99, заведено от X.X.X. от гр. Пазарджик, за присъждане на обезщетение в размер 13 860 лв. поради неизпълнение на договорно задължение за изграждане на триетажна жилищна сграда в парцел ХIV-1218, кв. 211 по плана на Пазарджик с нот. акт № 180/94. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61355

Софийският градски съд, I гр. брачно отделение, призовава X.X.X. с последен адрес с. Шипка, община Казанлък, ул. Христо Патрев 67, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.I.2001 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 444/2000, заведено от X.X.X. от София, бул. В. Иванов 116, бл. 3, ет. 2, ап. 4, за оспорване на бащинство. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60635

Бургаският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Славейков, бл. 64, вх. 8, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.ХI.2000 г. в 15 ч. и 40 мин. като ответник по гр.д. № 1610/2000, заведено от БТК “Далекосъобщения”-Бургас, за иск за 560,73 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60901

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ул. Раковски 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.ХII.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по бр.д. № 2183/2000, заведено от X.X.X., за лишаване от родителски права. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60726

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, кв. Победа, ул. Тамара 55, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХII.2000 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1210/2000, заведено от X.X.X., за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60727

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 47, вх. Б, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХII.2000 г. в 9 ч. и на 23.I.2001 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 2186/2000, заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60900

Бургаският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Славейков, бл. 65А, вх. 1, ет. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.I.2001 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 2119/2000, заведено от БТК “Далекосъобщения”-Бургас, за иск за 480,21 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60902

Бургаският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Славейков, бл. 40, вх. 7, ет. 6, ап. среден, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.I.2001 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 2120/2000, заведено от БТК, РУ “Далекосъобщения”-Бургас, за иск за 97,85 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61327

Варненският районен съд, ХХV състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ж.к. Петлешев, общежитие на ДФ “Домостроене”, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.ХII.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1135/2000, заведено от X.X.X.оса от Варна, ж.к. Младост, бл. 108, вх. 1, ет. 3, ап. 8, като майка и законна представителка на непълнолетното дете Александър Карлос Еспиноса, с правно основание на иска чл. 82 и 87 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61325

Варненският районен съд, ХVII състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Народно хоро, бл. 40, вх. Г, ет. 8, ап. 23, да се яви в съда на 12.ХII.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 680/2000, заведено от X.X.X. от Варна, за развод по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60725

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Дунавци, област Видин, ул. Шипка 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.I.2001 г. в 9 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 568/2000, заведено от X.X.X., по чл. 232, ал. 2 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61354

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Казанлък, ул. Радецка 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.ХI.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1036/2000, заведено от X.X.X. от Казанлък, по чл. 75, ал. 1, т. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60729

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X.-X. с последен адрес Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 6, ап. 38, сега с незивестен адрес, да се яви в съда на 30.ХI.2000 г. в 10 ч. като ответница по гр. д. № 1129/2000, заведено от X.X.X. от гр. Тихеро, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60730

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, общежитие на СМК, стая 313, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.ХII.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1005/2000, заведено от X.X.X. лично и със съгласието на законния му представител Севинч Шевкед Хълми и от Севинч Шевкед Хълми лично и като законен представител на малолетното си дете Метин Сабахатин Салиф, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61324

Новозагорският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Варна, бул. Приморски 3А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХII.2000 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 466/2000, заведено от X.X.X. от Стара Загора, по чл. 97 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60721

Новопазарският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Климент, ул. Плиска 19, община Каолиново, област Шумен, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.ХII.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 327/2000, заведено от X.X.X., Шумен, ул. Съединение 11, по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61316

Новопазарският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Ген. Драгомиров 38, бл. 8, ап. 50, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХII.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 494/2000, заведено от X.X.X. от с. Калугерица, община Каспичан, област Шумен, по чл. 63 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61315

Пазарджишкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Пазарджик, ул. Гаврил Кръстевич 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.ХI.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 166/2000, заведено от X.X.X. от Пазарджик, за иск по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61351

Пазарджишкият районен съд призова X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Пазарджик, ул. Хр. Ботев 43, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.ХI.2000 г. в 8 ч. като ответник по гр.д. № 169/2000, заведено от X.X.X. (Кочева) от с. Калугерово, за иск по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61353

Пещерският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Пещера, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.ХI.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 434/2000, заведено от X.X.X., за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60924

Плевенският районен съд, бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Плевен, ул. Мара Денчева, бл. 12, вх. Ж, ет. 2, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.ХII.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 268/2000, заведено от X.X.X. и X.X.X., на основание чл. 70, ал. 2 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60723

Пловдивският районен съд, 1 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Стамболийски, ул. Заводска 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.ХI.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 598/2000, заведено от X.X.X. от Пловдив, по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60923

Пловдивският районен съд, 3 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Стамболийски, ул. Тодор Каблешков 35, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.ХII.2000 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 2586/2000, зведено от БТК-РУ “Далекосъобщения”, Пловдив, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61317

Радомирският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Радомир, ж.к. Гърляница, бл. 26, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.ХII.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1008/2000, заведено от X.X.X. от Радомир, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61341

Русенският районен съд, 1 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Липник, област Разград, да се яви в съда на 29.ХI.2000 г. в 13 ч. като ответник по гр.д. № Б-377/2000, заведено от X.X.X. от с. Смирненски, област Русе, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61314

Русенският районен съд, V гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Три уши 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.ХII.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1815/2000, заведено от X.X.X., за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61320

Свогенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Обеля, бл. 237, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.ХII.2000 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 216/99, заведено от X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61342

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Стоян Заимов 62-30, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.ХII.2000 г. в 10 ч. на I с.з. или на 4.I.2001 г. в 10 ч. на II с.з. като ответник по гр.д. № 1991/2000, заведено от X.X.X., по чл. 72 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61322

Смолянският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Марагидик 31, X.X.X. с последен адрес София, ул. Драгалевска 8, вх. Д, ет. 6, ап. 95, и X.X.X. с последен адрес Смолян, ул. Братан Шукеров 16, ап. 2, всички сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 20.ХI.2000 г. в 9 ч. като ответници по гр.д. № 353/99, заведено от Държавно лесничейство-к.к. Пампорово, по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ и чл. 97 ГПК. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60905

Софийският районен съд, бр. колегия, 81 състав, призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, ул. Велико Търново 58, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХI.2000 г. в 10 ч. за съгласие във връзка с осиновяване на детето є Айше Илмие Кадир по гр.д. № 2672/2000. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61598

Софийският районен съд, 52 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Клемент Готвалд 58, ет. 2, и X.X.X. с последен адрес София, ул. Клемент Готвалд 58, ет. 2, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 22.ХI.2000 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 8501/99, заведено от X.X.X., за делба. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60728

Софийският районен съд, 29 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Преки път 60, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.ХI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1010/2000, заведено от БТК-ЕАД, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60925

Софийският районен съд, бр. колегия, 82 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Кораб планина 54, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.ХI.2000 г. в 15 ч. като ответник по гр.д. № 2732/2000, заведено от X.X.X. от София, ул. Резбарска 12, бл. 188, вх. Г, ет. 2, ап. 6, за издаване на задграничен паспорт. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60904

Старозагорският районен съд, II състав, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, кв. Три чучура-север, бл. 63, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХII.2000 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 4443/2000, заведено от X.X.X., по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61337

Тервелският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Жегларци, община Тервел, сега в Германия с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.ХII.2000 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 183/2000, заведено от X.X.X. от гр. Тервел, по чл. 100 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

60922

Търговищкият районен съд призовава Муамед Мемеди с последен адрес Търговище, ул. Антим I № 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.ХII.2000 г. в 9 ч. на I с.з. като ответник по гр.д. № 1165/2000, заведено от X.X.X. от Търговище, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

61318

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 3548 от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 1548/97 вписа в търговския регистър прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Беласица-Инвест”-АД, Петрич, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца.

59178

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1734/2000 дружество с ограничена отговорност “Амиго-Компани”-ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Свобода 16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги или други услуги, хотелиерски и туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5100 лв. Дружеството е със съдружници Гошев Оливер, Йованов Цане и Петков Тодор, които ще представлява и управляват дружеството заедно и поотделно, и е с неопределен срок.

59179

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3597 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 155/97 вписа промени за “Месокомбинат-Петрич”-АД: вписа ново наименование-“Винарна Мелник”-АД; вписа промяна в предмета на дейност: производство и търговия с грозде, вино и продукти от грозде, както и покупка на други стоки с цел продажба в първоначален или преработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, лизинг на търговско оборудване, както и друга търговска дейност, незабранена със закон; деноминира капитала от 50 205 600 лв. на 50 205,60 лв.; освобождава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., “Конкордия Легал”-ООД, София, представлявано от управителя X.X.X. и от пълномощника на управителя X.X.X., X.X.X.-председател, и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и “Конкордия Легал”-ООД, София, представлявано от X.X.X. и от пълномощника на управителя X.X.X., заедно и поотделно; вписва промени в устава.

59180

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 746/98 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “X.X.” заедно с предприятието от X.X.X. от с. Мосомище, община X.X., на X.X.X. от с. Мосомище, община X.X., и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-X.X.”.

59181

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3129 от 27.VII.2000 г. по ф.д. № 1550/99 вписа промяна за “Бирена борса-Петрич”-ООД: освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X..

59182

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 1239/96 за “Кондор Ойл”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59424

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 2373/94 за “Би-Ел”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59425

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 388/98 за “Бонима”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59426

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 347/98 за “Марикостино-ВО-СНМ”-ООД: деноминира капитала от 13 550 000 лв. на 13 550 лв.

59427

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 67/91 за “Югострой”-ООД: деноминира капитала от 12 560 000 лв. на 12 560 лв.

59428

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 1105/98 за “Фей Ди фейшън-98”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59429

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 995/98 за “Малеш-Ц”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59430

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 1074/99 за “Тео Морис-България”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59431

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 125/98 за “Армормат”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59432

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 170/98 за “Дънци”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59433

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 719/94 за “Сандански”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59434

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 2706/95 за “Харди”-ЕООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

59435

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 1041/97 за “Милена”-АД: деноминира капитала от 50 254 400 лв. на 50 254,40 лв.

59436

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени с решение № 3718 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 497/96 за “Вихрен-Бл”-АД: деноминира капитала от 137 214 000 лв. на 137 214 лв.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X.-председател, и членове X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

59437

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 3691 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 3002/92 за “Зита А 92”-ООД: освобождава управителя Димитриос Евангелос Делиоланис; вписва новия управител Атанасиос Константинос Захаракис.

59438

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 3555 от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 3310/93 за “Лавади”-ООД: изключва като съдружник Йоанис Димостенис.

59439

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени с решение № 3719 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 64/91 за “Мак Турс”-АД: променя устава на дружеството; деноминира капитала на 186 348 лв.

59440

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписа промени с решение № 3716 от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 1316/94 за “Линбулгариа”-ООД: прекратява без ликвидация дружеството със седалище Благоевград, ул. Полковник Димов 1, ет. 3, поради вливането му в “Линднер Ирис”-АД (“Ирис Интернешънъл”-АД); “Линднер Ирис”-АД, поема всички активи и пасиви на прекратеното дружество.

59441

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени по ф.д. № 2125/97 за “Хидрострой”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.; освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва новите членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X., председателя на съвета на директорите X.X.X. и зам.-председателя на съвета на директорите X.X.X. заедно и всеки един поотделно.

59442

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1724/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Йоанна-С”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Георги Казепов 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, стоков контрол, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., едноличен собственик на капитала е Леониду Йоаннис Леонидас, който ще представлява и управлява дружеството.

59443

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1753/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Анна-ИК”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Полковник Дрангов 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен превоз на товари, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., едноличен собственик на капитала е X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

59444

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1764/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Медмак-Бул”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 5, и с предмет на дейност: покупка, продажба, преработка на стоки, провеждане на курсове за обучение по счетоводство, компютър, машинопис, изучаване на чужди езици, шивашки курсове, преработка и продажба на билки, вътрешен и международен туризъм, маркетинг, шивашки услуги, транспорт с леки и товарни автомобили в страната и в чужбина, реклама, дизайн, издателска и печатарска дейност, строителство на жилища, на търговски и други обекти, спедиторски сделки, сделки с интелектуална собственост, дистрибуторска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, покупко-продажба на МПС, покупко-продажба на резервни части за МПС, придобиване и сделки с авторски и запазени марки, трансфер на технологии, лицензии, ноу-хау, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки (внос, износ, реекспорт), комисионни, бартерни и компенсаторни сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X..

59445

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени с решение № 3650 от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 1979/97 за “Бела Инвест”-АД: променя наименованието на фирмата от “Бела Инвест”-АД, на “Бела Холдинг”-ХАД; заличава от предмета на дейност “рекламни услуги”; допълва предмета на дейност с “придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на хазартни игри с игрални автомати (след лиценз), вътрешни и международни превози на пътници и товари, радио- и телевизионна дейност”; променя устава на дружеството.

59446

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 3581 от 14.IХ.2000 г. по ф.д. № 750/93 за “Изгрев”-ЕООД: вписва новите членове на ликвидационната комисия X.X.X.-председател, X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

59447

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3592 от 15.IХ.2000 г. вписа промени по ф.д. № 3072/92 за “Мак”-ООД: деноминира капитала от 26 144 000 лв. на 26 144 лв.; увеличава капитала на дружеството от 26 144 лв. на 26 200 лв.

59886

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1741/2000 дружество с ограничена отговорност “Елиат”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. Княз Борис 15, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги или други услуги, хотелиерски и туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно, и е с неопределен срок.

59887

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 2354/95 за “Алпитекс къмпани”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60747

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 3595 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 57/97 вписа прекратяването на “Медика-Разлог”-ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 2 месеца.

60748

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 1424/97 за “Атила-Текс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60749

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1752/2000 дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория-В.К. Рентген”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Стара планина 54, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ чрез извършване на предписани от стоматолог или лекар специализирани медицински изследвания, конвенционални рентгенови изследвания, рентгенография на зъби, иригография, ултразвукови изследвания, венозна урография, рентгеноскопия, издаване на документи, свързани с осъществяваната дейност, търговски сделки с медико-лабораторни консумативи, инструментариум и техника и такива, свързани с осъществяваните от дружеството дейности за обслужване на пациентите, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

60750

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1745/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Пътно поддържане-Сандански”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Път Е-79 № 2, с предмет на дейност: текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и ин-фраструктурите около тях, зимно поддържане на пътища, проектантска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всякакви услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари и всякакви други дейности, незабранени със закон, с капитал 51 950 лв. и с едноличен собственик на капитала държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X. и е с неопределен срок.

60751

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 3683 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 1524/2000 вписа прекратяването на “Мина Канина”-ЕООД, и обявяването в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок 12 месеца.

60752

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 1756/2000 еднолично акционерно дружество “Здравец”-ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Първи май 25, с предмет на дейност: почивно дело, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и отдаване под наем, с капитал 87 170 лв. и със собственик държавата. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., представлява се от изпълнителния директор X.X.X. и е с неопределен срок.

60753

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1774/2000 дружество с ограничена отговорност “Маджирка”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Покровник, община Благоевград, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, услуги по добив и реализация на строителни и инертни материали, дърводелски, фризьорски, шивашки и плетачески услуги, услуги по обзавеждане и експлоатация на питейни, увеселителни и заведения за обществено хранене, услуги по ремонт и поддръжка на битова техника и ел. уреди, автосервизни и маркетингови услуги, услуги по изготвяне и разпространение на видео- и звукозаписи, фотографски и машинописни услуги, обущарски услуги и такива на кожарската промишленост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X., X.X. и X.X. и се представлява и управлява от X.X..

60754

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3690 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 3044/93 вписа промени за “Ван-Петрол”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; освобождава управителя X.X.X. и вписва новия управител X.X.X..

60755

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3726 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 595/2000 вписа промени за “Стройконсулт”-ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва новия съдружник X.X.X..

60756

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3474 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 2070/99 вписа промени за “Перо”-ООД: освобождава съдружника X.X.X. и вписва новия съдружник X.X.X.; вписва новия управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

60757

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3760 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 2177/95 вписа промени за “Струма 11”-ООД: премества седалището и адреса на управление от Благоевград, ул. Преспа 1, в с. Бело поле, община Благоевград; деноминира капитала от 5 010 000 лв. на 5010 лв.; освобождава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

60758

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 2010/96 за “Диамантин-Вест”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60795

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени с решение № 3727 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 868/94 за “Инкес”-ЕООД: увеличава капитала от 8 471 000 лв. на 8 500 000 лв.; деноминира капитала от 8 500 000 лв. на 8500 лв.

60796

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 3596 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 1582/98 за “Евроком-Якоруда”-ООД: заличава от предмета на дейност “рекламни услуги”.

60797

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 3728 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 2480/95 за “Ламкор”-ЕООД: премества адреса на управление в Благоевград от ул. Александър Стамболийски 64 на ул. Димитър Йосифов 6.

60798

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени с решение № 3568 от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 176/97 за “Джули Къмпани”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва новия съдружник Антонио Панталони.

60799

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър по ф.д. № 1293/96 прехвърляне на фирма “X.X.-96” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. от гр. Гоце Делчев на X.X.X. от гр. Гоце Делчев, ул. Илинден 6, и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-96-X.X.”.

60800

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени с решение № 3571 от 14.IХ.2000 г. по ф.д. № 1278/96 за “Снабдяване, заготовки и монтаж”-ООД: освобождава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; деноминира капитала от 30 560 000 лв. на 30 560 лв.; увеличава капитала на дружеството от 30 560 лв. на 30 650 лв.

60801

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 3752 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 1109/98 за “Пирински туристически форум”-ЕООД: освобождава управителя X.X.X.; вписва новия управител X.X.X..

60802

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в търговския регистър по ф.д. № 2211/96 прехвърляне на фирма “Златен лист-КВ-97-X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. от Петрич на X.X.X. от Петрич, ул. Струмешница 6, и го вписа като едноличен търговец с фирма “Златен лист-КВ-97-X.X.”.

60803

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1784/2000 дружество с ограничена отговорност “Иро”-ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Черно море 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, търговско представителство и посредничество, международни превози на товари и пътници, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки, плетачески, трикотажни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Христодулос Андреас Митакос и Анастасия Авраам Митаку, представлява се и се управлява от управителя Христодулос Андреас Митакос и е с неопределен срок.

60804

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1792/2000 дружество с ограничена отговорност “Омега”-ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 39Б, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Сауд Мехмед, Бранко Ковачки и X.X., представлява се и се управлява от управителя Сауд Мехмед и е с неопределен срок.

60805

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1766/2000 дружество с ограничена отговорност “Цитадела-И.Г.Т.-Холдинг къмпани”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Македония 38, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, внос и износ на стоки, енергопроизводство, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, импресарски, таксиметрови и транспортни услуги в страната и в чужбина, строителство, ремонт, модернизация и реконструкция на строителни обекти в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Караджа Арбен, Дескаж Арбон и Караджа Улбер и се управлява и представлява от Караджа Арбен и Дескаж Арбон заедно и поотделно.

60806

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1768/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Поло-2”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Битоля 35, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Христов Петре, който ще представлява и управлява дружеството, и е с неопределен срок.

60807

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1746/2000 дружество с ограничена отговорност “Турф”-ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Димитър Солунски 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Анхел Хиларио Наваро и X.X.X. и се представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.

60808

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 3794 от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 816/97 за “Анели-С”-ООД: изключва като съдружник в дружеството X.X.X..

60944

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 3684 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 1533/97 за “Берекет”-ООД: преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Берекет”-ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Чучулигово, община Петрич, и с предмет на дейност: покупка на промишлени и непромишлени стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки за бита с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и продажба на селскостопанска продукция; освобождава като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; освобождава като управител X.X.X.; дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която представлява и управлява дружеството.

60809

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1799/2000 дружество с ограничена отговорност “Дас-Ико-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Антон Чехов 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, преработка на дървесина, продажба на стоки от собствено производство, шивашки услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно и е с неопределен срок.

60810

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1793/2000 дружество с ограничена отговорност “Ауро-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Скрът, община Петрич, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски, хотелиерски, туристически или други услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници: Апостоловски Миле, Зайков Зоран, Зинзиров Боне, и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

60811

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1767/2000 дружество с ограничена отговорност “Зайко”-ООД, със седалище и адрес на управление с. Скрът, община Петрич, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерски и туристически сделки, стоков контрол, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници X.X., X.X. и X.X. и се представлява и управлява от тримата съдружници заедно и поотделно.

60812

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 3758 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 684/97 вписа в търговския регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Чекърс”-ООД, Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 21, вх. В, ап. 17, с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидация 1 месец.

60926

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 385/98 за “Света София”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60927

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1788/2000 дружество с ограничена отговорност “Санал”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Свобода 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, шивашки услуги, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и извън нея, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, информационни, рекламни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от управителя X.X.X. и е с неопределен срок.

60928

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1786/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Ди Фи Мар”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Христо Чернопеев 19, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, с капитал 5000 лв. и с едноличен собственик на капитала Мицевски Георги, който го представлява, и е с неопределен срок.

60929

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1787/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Обредна дейност”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Отец Паисий 23, и с предмет на дейност: организиране и извършване на тържествено сключване на граждански бракове, именувания на деца, погребения, осигуряване на услуги, символи и реквизити при съставяне на актове за брак, раждане и смърт, управление, стопанисване и поддържане на обредни зали, гробищния парк и прилежащите към тях сгради и съоръжения, други дейности, незабранени със закон, с капитал 15 000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го представлява, и е с неопределен срок.

60930

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1785/2000 дружество с ограничена отговорност “Груп-3”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Гасан Ал Шаар Фауаз, X.X.X. и X.X.X. представлява се и се управлява от управителя Гасан Ал Шаар Фауаз и е с неопределен срок.

60931

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промяна по ф.д. № 1004/95 за “Елегант”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60932

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 1782/2000 акционерно дружество “Милк-2000”-АД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Генерал Тодоров 4, и с предмет на дейност: сключване на приватизационни сделки в съответствие с разпоредбите на ЗППДОбП, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

60933

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1783/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Интер-Комерц-2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Петрич, ул. Червена скала 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупко-продажба на всякакви промишлени и селскостопански стоки, авточасти и строителни материали, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж илиобзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превозни сделки в страната и в чужбина със собствени или наети автомобили, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.-едноличен собственик, и е с неопределен срок.

60934

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 362/98 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. от Банско на X.X.X. от Банско, ул. Св. X.X. 5, и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-X.X.”.

60935

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа промени с решение № 3793 от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 1665/97 за “Хуандзя”-ООД: премества седалището и адреса на управление от Благоевград, ж.к. Орлова чука, бл. 202, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в Петрич, ул. България 31; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60936

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1790/2000 дружество с ограничена отговорност “Булстрой-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, пл. България 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и сделки с интелектуална собственост, внос и износ на стоки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, таксиметрови и транспортни услуги в страната и в чужбина, строителство, ремонт, модернизация и реконструкция на строителни обекти в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неопределен срок.

60937

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени с решение № 3750 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 2455/95 за “Еврокомерс-95”-ООД: освобождава като съдружници Йоанис Зафиракис Зурос и Томас Михаил Сидирополус; вписва новия съдружник X.X.X.; освобождава като управител и прекратява правомощията на Йоанис Зафиракис Зурос; дружеството ще се представлява и управлява от управителя Константинос Николаос Запаридис.

60938

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 3030/92 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. от с. Добринище, община Банско, на X.X.X. от с. Добринище, община Банско, и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X., X.X.”.

60939

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1802/2000 дружество с ограничена отговорност “Поликлиника-Диагностично-консултативен център I-Сандански”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Свобода 1, с предмет на дейност: участие в приватизацията на “Диагностично-консултативен център I-Сандански”-ЕООД, чрез закупуване на цялото лечебно заведение, извършване на всички необходими действия по процедурата по приватизация, сключване на приватизационна сделка и търговски сделки, необходими за участието и изпълнението на приватизационната сделка, и с капитал 8500 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от управителите X.X.X.-X. и X.X.X. заедно и поотделно и е с неопределен срок.

60940

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа по ф.д. № 2112/95 промяна за “Дакри-къмпани”-ООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

60959

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3756 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 1191/96 вписа промени за “Петричка праскова”-АД: намалява броя на членовете на съвета на директорите от 7 на 6; освобождава като член на съвета на директорите, като се прекратяват всички управленски и представителни правомощия, и се освобождава от отговорност X.X.X.; деноминира капитала от 66 412 000 лв. на 66 412 лв.; вписва промени в устава.

60960

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 3686 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 1340/2000 вписа промяна за “Ахат-2000”-ООД: вписа прехвърляне на търговското предприятие ЕТ “Ахат-X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на дружеството.

60961

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1781/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Елен”-ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Скрът, община Петрич, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови и сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги или други услуги, хотелиерски и туристически услуги, туристически сделки в чужбина, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от Еленов Александър-едноличен собственик, и е с неопределен срок.

60962

Бургаският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по гр.д. № 270/99 обявява неплатежоспособността на ЗПК “Зора”-с. Зорница, област Бургас, с начална дата 31.VIII.1998 г.; открива производство по несъстоятелност и го обявява в несъстоятелност; прекратява дейността и правомощията на органите на управление; постановява обща възбрана и запор на имуществото; преназначава като временен синдик X.X.X.; определя за дата на първото събрание на кредиторите 2.ХI.2000 г. в 15 ч. в окръжния съд, зала № 8.

60906

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 17.VIII.1999 г. по ф.д. № 320/98 вписа промяна за “Интернет клуб-Бургас”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60162

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 26.VII.1999 г. по ф.д. № 2442/98 вписа промяна за “Ками”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60163

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.ХII.1999 г. по ф.д. № 3608/98 вписа промяна за “Интелект”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60164

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.VII.1999 г. по ф.д. № 398/98 вписа промяна за “Такс-Консулт”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60165

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.ХII.1999 г. по ф.д. № 923/98 вписа промяна за “Ком-Нет”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60166

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 8.III.2000 г. по ф.д. № 114/98 вписа промяна за “Айсберг”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60167

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 7.III.2000 г. по ф.д. № 115/98 вписа промяна за “Чистота-98”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60168

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.VII.1999 г. по ф.д. № 761/98 вписа промяна за “Руен Ко”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60169

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.II.2000 г. по ф.д. № 3/98 вписа промяна за “Мела Шипинг”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60170

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.II.2000 г. по ф.д. № 635/98 вписа промяна за “Леонеза”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60171

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 19.ХI.1999 г. по ф.д. № 455/98 вписа промяна за “Сий Линк Шипинг”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60172

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 14.III.2000 г. по ф.д. № 491/98 вписа промяна за “Медитех-Инженеринг”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60173

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.VIII.1999 г. по ф.д. № 1778/98 вписа промяна за “Енигма”-ООД: деноминира капитала от 24 000 000 лв. на 24 000 лв.

60174

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 28.VII.1999 г. по ф.д. № 2240/98 вписа промяна за “Пени”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60175

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 24.VIII.1999 г. по ф.д. № 3609/98 вписа промяна за “Динекс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60176

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.ХI.1999 г. по ф.д. № 932/98 вписа промяна за “Макс Комерс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60177

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.ХI.1999 г. по ф.д. № 2434/98 вписа промяна за “Прогаз”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60178

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.VIII.1999 г. по ф.д. № 2435/98 вписа промяна за “Дапне”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60179

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.ХII.1999 г. по ф.д. № 2382/98 вписа промяна за “Комерс Тони-91”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60180

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 24.I.2000 г. по ф.д. № 399/98 вписа промяна за “Газоснабдяване-Бургас”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв. с номинал на една акция 500 лв.

60181

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 26.VII.1999 г. по ф.д. № 2531/98 вписа промяна за “Елкабел Ко”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв. с номинал на една акция 10 лв.

60182

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 24.ХI.1999 г. по ф.д. № 2340/98 вписа промяна за “Дженко-Асрян”-ООД: деноминира капитала от 6 440 000 лв. на 6440 лв.

60183

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.IХ.1999 г. по ф.д. № 3884/98 вписа промяна за “Бургасинвест”-ООД: деноминира капитала от 140 268 000 лв. на 140 268 лв.

60184

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 15.IХ.1999 г. по ф.д. № 2387/98 вписа промяна за “Бургаска одиторска компания”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60185

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.Х.1999 г. по ф.д. № 3733/98 вписа промяна за “Хеликон-Либри”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

60186

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.II.2000 г. по ф.д. № 2255/98 вписа промяна за “Марини-Дис”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60187

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 12.Х.1999 г. по ф.д. № 3781/98 вписа промяна за “Фар”-АД: деноминира капитала от 121 000 000 лв. на 121 000 лв. с номинал на една акция 1 лв.

60188

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 19.ХI.1999 г. по ф.д. № 2113/98 вписа промяна за “Ванестур”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв. с номинал на една акция 1 лв.

60189

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.II.2000 г. по ф.д. № 611/98 вписа промяна за “Гарант”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60190

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 3234/98 вписа промяна за “Пламена”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60191

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 2.IХ.1999 г. по ф.д. № 934/98 вписа промяна за “Компанита”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60192

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.ХII.1999 г. по ф.д. № 2277/98 вписа промяна за “Рей Пласт”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60193

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.I.2000 г. по ф.д. № 1173/98 вписа промяна за “Строителна механизация”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60194

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 3184/95 вписа промени за “Борус”-ООД: вписва за съдружник X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от управителите X.X.X. и Едуард Аветисян заедно.

60195

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 8.VII.1999 г. по ф.д. № 1779/98 вписа промяна за “Носто”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60196

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 26.VII.1999 г. по ф.д. № 108/98 вписа промяна за “Вено Инженеринг”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60197

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.II.2000 г. по ф.д. № 1005/98 вписа промяна за “Булкомерс-Бургас”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60198

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.ХII.1999 г. по ф.д. № 3826/98 вписа промяна за “Дачев и Ко”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60221

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.VIII.1999 г. по ф.д. № 1838/98 вписа промяна за “Дъб-98”-ООД: деноминира капитала от 242 000 000 лв. на 242 000 лв.

60222

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.ХI.1999 г. по ф.д. № 242/98 вписа промяна за “ЕР Любяня”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60223

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.VII.1999 г. по ф.д. № 5833/91 вписа промяна за “Дюни”-АД: деноминира капитала от 691 806 000 лв. на 691 806 лв. с номинал на една акция 1 лв.

60224

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.ХII.1999 г. по ф.д. № 492/98 вписа промяна за “Камплод”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60225

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 9.II.2000 г. по ф.д. № 927/98 вписа промяна за “Братя Христови”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60226

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 30.IХ.1999 г. по ф.д. № 321/98 вписа промяна за “Челеби”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60227

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 9.ХII.1999 г. по ф.д. № 2532/98 вписа промяна за “Емоциони-Мода Италиана Ориджинале”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60228

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 14.I.2000 г. по ф.д. № 4283/97 вписа промяна за “Марков”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60985

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.II.2000 г. по ф.д. № 3909/97 вписа промяна за “Роял Шипинг”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60986

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 26.VII.1999 г. по ф.д. № 2129/97 вписа промяна за “Интрейд Спорт”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60987

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.ХI.1999 г. по ф.д. № 5027/91 вписа промяна за “Карнобатплод”-АД: деноминира капитала от 288 809 247 лв. на 288 809 лв. с номинал на 1 акция 1 лв.

60988

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 5340/94 вписа промени за “БСЕ”-АД: освобождава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва за изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

60989

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 6.ХII.1999 г. по ф.д. № 5340/94 вписа промяна за “БСЕ”-АД: деноминира капитала от 54 270 000 лв. на 54 270 лв. с номинал на 1 акция 1 лв.

60990

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 3637/96 вписа промени за “Булекофудс”-АД: освобождава членовете на СД; вписва нов СД в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

60991

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 5622/93 вписа промяна за “Алкор”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60992

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 335/95 вписа промени за “Интрейд Инвест”-ЕООД: заличава “Интрейд Груп”-АД, като едноличен собственик на капитала поради прехвърляне на 100 % от капитала на ЕТ “Янекс-X.X.”-клон Бургас; вписва като едноличен собственик на капитала ЕТ “Янекс-X.X.”-клон Бургас; променя наименованието на дружеството на “Янекс Инвест”-ЕООД; променя адреса на управление от Бургас, ж.к. Славейков, бл. 1Б, вх. 16, ет. 6, в Бургас, ул. Герасим Михайлов 13; заличава управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

60993

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 9.ХII.1999 г. по ф.д. № 3557/98 вписа промяна за “Глоуб”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60373

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.ХII.1999 г. по ф.д. № 3556/98 вписа промяна за “Анбак”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60374

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 6.I.2000 г. по ф.д. № 3655/98 вписа промяна за “Сий Спед”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

60375

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.VIII.1999 г. по ф.д. № 3510/98 вписа промяна за “Призма-МП”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60376

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.ХII.1999 г. по ф.д. № 3512/98 вписа промяна за “Мимако-Експорт”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60377

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.ХII.1999 г. по ф.д. № 3507/98 вписа промяна за “Крис-Крос”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60378

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 22.VII.1999 г. по ф.д. № 3164/98 вписа промяна за “Европа-Омега”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60379

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 17.VIII.1999 г. по ф.д. № 2804/98 вписа промяна за “Перла-6”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60380

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 28.ХII.1999 г. по ф.д. № 2825/98 вписа промяна за “Мива”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60381

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 30.ХI.1999 г. по ф.д. № 2830/98 вписа промяна за “Рубин”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60382

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.VIII.1999 г. по ф.д. № 2891/98 вписа промяна за “Паписто”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60383

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.IХ.1999 г. по ф.д. № 2890/98 вписа промяна за “Фигаро”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60384

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.IХ.1999 г. по ф.д. № 2945/98 вписа промяна за “Юлия”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60385

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.ХII.1999 г. по ф.д. № 2970/98 вписа промяна за “Каргаз”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60386

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.VII.1999 г. по ф.д. № 3426/98 вписа промяна за “Черно море”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60387

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.VII.1999 г. по ф.д. № 3042/98 вписа промяна за “Сарик”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60388

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.ХI.1999 г. по ф.д. № 3073/98 вписа промяна за “Нат-1”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60389

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 15.ХII.1999 г. по ф.д. № 3086/98 вписа промяна за “Гранд”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60390

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 6.Х.1999 г. по ф.д. № 2190/98 вписа промяна за “Лаура”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

60391

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 11.I.2000 г. по ф.д. № 2677/98 вписа промяна за “Бари Бург-Бургас”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60392

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 15.IХ.1999 г. по ф.д. № 2000/98 вписа промяна за “Кузей експорт-импорт”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60393

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.VII.1999 г. по ф.д. № 1900/98 вписа промяна за “Геомар инженеринг”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60394

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 3.II.1999 г. по ф.д. № 2137/98 вписа промяна за “Стеди”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60395

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.IХ.1999 г. по ф.д. № 3427/98 вписа промяна за “Орора”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60396

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.II.2000 г. по ф.д. № 3020/98 вписа промяна за “Би-Джи-Ес”-ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв.

60397

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 15.II.2000 г. по ф.д. № 3072/98 вписа промяна за “Глобал линк”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60398

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 3.II.2000 г. по ф.д. № 3109/98 вписа промяна за “Промел инженеринг”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60399

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.Х.1999 г. по ф.д. № 3938/98 вписа промяна за “Дивал”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60400

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.VII.1999 г. по ф.д. № 3515/98 вписа промяна за “Рекоба-България”-ООД: деноминира капитала от 10 250 000 лв. на 10 250 лв.

60401

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.II.2000 г. по ф.д. № 2162/98 вписа промяна за “Мобил МБ”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60402

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 27.Х.1999 г. по ф.д. № 2610/98 вписа промяна за “Агро груп”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60403

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.VIII.1999 г. по ф.д. № 2611/98 вписа промяна за “Поллукс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60404

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 17.IХ.1999 г. по ф.д. № 1957/98 вписа промяна за “Спектър”-ООД: деноминира капитала от 650 000 лв. на 650 лв.

60405

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 1.II.2000 г. по ф.д. № 3508/98 вписа промяна за “Д.И.Б.”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60406

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.ХII.1999 г. по ф.д. № 2189/98 вписа промяна за “Класика”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60407

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.VII.1999 г. по ф.д. № 2065/98 вписа промяна за “Гюрер”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60408

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 3.II.2000 г. по ф.д. № 2758/98 вписа промяна за “Частна хирургическа болница”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60409

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 14.IХ.1999 г. по ф.д. № 2866/98 вписа промяна за “Вълна”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60410

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.ХI.1999 г. по ф.д. № 3607/98 вписа промяна за “Аспект”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60411

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.ХI.1999 г. по ф.д. № 3198/98 вписа промяна за “Котва-2000”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60412

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.VII.1999 г. по ф.д. № 3163/98 вписа промяна за “Фина механика”-АД: деноминира капитала от 200 000 000 лв. на 200 000 лв. с номинал на една акция 1 лв.

60413

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 8.VII.1999 г. по ф.д. № 3339/98 вписа промяна за “Зодиак”-АД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв. с номинал на една акция 1 лв.

60414

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 13.IХ.1999 г. по ф.д. № 2188/98 вписа промяна за “Доброволен пенсионен фонд Нова България”-АД: деноминира капитала от 420 000 000 лв. на 420 000 лв. с номинал на една акция 10 лв.

60415

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 27.VII.1999 г. по ф.д. № 3513/98 вписа промяна за “Либърти Металс Груп”-АД: деноминира капитала от 4 426 000 000 лв. на 4 426 000 лв. с номинал на една акция 500 лв.

60416

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 16.VII.1999 г. по ф.д. № 3612/98 вписа промяна за “Джи-Би-Си”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60417

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 12.I.2000 г. по ф.д. № 3611/98 вписа промяна за “Никан Трейдинг Къмпани”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60418

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 28.IХ.1999 г. по ф.д. № 3680/98 вписа промяна за “Лекс Консулт”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60419

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 28.I.2000 г. по ф.д. № 1061/98 вписа промяна за “Бургас-Инк”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60420

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 15.II.2000 г. по ф.д. № 1702/98 вписа промяна за “Аса”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60421

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 13.IХ.1999 г. по ф.д. № 1737/98 вписа промяна за “Арми-72”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60422

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 8.Х.1999 г. по ф.д. № 3538/98 вписа промяна за “Век”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60423

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 27.VII.1999 г. по ф.д. № 589/98 вписа промяна за “Тотем”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60424

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.VIII.1999 г. по ф.д. № 3506/98 вписа промяна за “Унитурс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60425

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 28.VII.1999 г. по ф.д. № 2511/98 вписа промяна за “Вама”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60426

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 19.VII.1999 г. по ф.д. № 852/98 вписа промяна за “Кони”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60427

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.VII.1999 г. по ф.д. № 2567/98 вписа промяна за “Тръст Шипинг Сървисез-България”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60428

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 2944/98 вписа промяна за “Неофуд”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60963

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 3302/97 вписа промени за “Ескулап”-ООД: променя наименованието на дружеството на “Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Ескулап”-ООД; вписа нов предмет на дейност: оказване от лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал на специализирана болнична помощ в сферата на акушерството и гинекологията; вписа нов дружествен договор; дружеството ще се управлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. при равни правомощия и от X.X.X. по реда и съгласно изискванията на чл. 63, ал. 1 ЗЛЗ.

60964

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 19.VIII.2000 г. по ф.д. 3302/97 вписа промяна за “Ескулап”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60965

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 2022/95 вписа промяна за “Билдникс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60966

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 1687/99 вписа прехвърлянето на фирма “Елия Транс-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Елия Транс-X.X.” със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гладстон 79, ет. 5.

60967

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 411/97 вписа промени за “Джип сафари”-АД: освобождава членовете на съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

60968

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 6721/91 вписа промени за “Големите български мелници”-АД: заличава като член на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X.; вписва за член на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. винаги заедно при равни права и от X.X.X. самостоятелно.

60969

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 3.ХII.1999 г. по ф.д. № 6721/91 вписа промяна за “Големите български мелници”-АД: деноминира капитала от 79 953 000 лв. на 79 953 лв. с номинал на една акция 1 лв.

60970

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 14.IХ.2000 г. по ф.д. № 3000/92 вписа промени за “Карнота”-АД: вписва нов устав; освобождава като членове на съвета на директорите “Холдинг Сигурност”-АД, София, X.X.X. и “Армейски холдинг”-АД, София; вписва като членове на съвета на директорите “Армей-ски холдинг”-АД, София, X.X.X. и X.X.X..

60971

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 13.Х.1999 г. по ф.д. № 2060/97 вписа промяна за “Стройкомплект 97”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.

60972

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.ХII.1999 г. по ф.д. № 2178/97 вписа промяна за “Айма”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60973

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 24.Х.1999 г. по ф.д. № 2057/97 вписа промяна за “Беркай”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60974

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.I.2000 г. по ф.д. № 2181/97 вписа промяна за “Аполоник Ойл”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60975

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 21.Х.1999 г. по ф.д. № 3304/97 вписа промяна за “Чайка”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60976

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.IХ.1999 г. по ф.д. № 3450/97 вписа промяна за “Изоткомерс”-ООД: деноминира капитала от 9 500 000 лв. на 9500 лв.

60977

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.ХI.1999 г. по ф.д. № 3442/97 вписа промяна за “Феста”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60978

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.ХII.1999 г. по ф.д. № 2396/97 вписа промяна за “Глори”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60979

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 24.ХI.1999 г. по ф.д. № 2501/97 вписа промяна за “Спайдър-Електроникс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60980

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 29.IХ.1999 г. по ф.д. № 2361/97 вписа промяна за “Спидтранс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60981

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 6.Х.1999 г. по ф.д. № 4186/97 вписа промяна за “Бургус Хард”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60982

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 14.II.2000 г. по ф.д. № 4158/97 вписа промяна за “Перфекта”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60983

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 13.ХII.1999 г. по ф.д. № 4280/97 вписа промяна за “Мирко”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60984

Варненският окръжен съд на основание чл. 735, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2000 г. по т.д. № 975/93 вписа заличаване на “Свиневъдство”-ЕООД, Варна, в несъстоятелност, регистрирано по ф.д. № 1/91, преобразувано във ф.д. № 4212/93.

60366

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 10.I.2000 г. по ф.д. № 3403/96 вписа прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Гален”-ЕООД, гр. Бяла, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 3 месеца.

59876

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 11.V.2000 г. по ф.д. № 3263/95 вписа прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Камчийска производствена компания”-ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 1 г.

59877

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 6284/93 вписа прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Мецо форте рекордс”-ООД, Варна, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца.

59878

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2000 г. по ф.д. № 4574/93 вписа прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Сида”-ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца.

59879

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение по ф.д. № 2359/2000 от 27.IХ.2000 г. вписа прехвърляне на ЕТ “X.X.” от X.X.X. на Илкгюн Бекир Емин и го вписа като едноличен търговец с фирма “Марциана-Илкгюн Емин”.

59880

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 4183/93 вписа промени за “Агрополихим”-АД: увеличава капитала от 2 736 635 лв. на 16 609 079 лв. чрез емитиране на 13 872 444 обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинал 1 лв.; вписа промени в устава, приети от общото събрание на акционерите на 13.ХII.1999 г.

59881

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 5054/95 регистрира промени за “ТЕЦ”-ЕАД, Девня: вписва ново наименование-“Девен”-АД; вписва изменение и допълнение на устава съгласно решението на общото събрание на акционерите от 26.IХ.2000 г.; вписва промяна в състава на съвета на директорите: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за нови членове на съвета на директорите Пол Марсел Морис Жакло, X.X.X., X.X.X., X.X.X. Робер Шостьор, Патрик Арбо, X.X.X., Сами Кючюкуста, Майкъл Делиа и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителните членове на съвета на директорите Патрик Арбо и X.X.X. заедно и поотделно.

59882

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 5333/95 регистрира промени за “Геосол”-ЕАД, Провадия: вписва ново наименование-“Провадсол”-АД; вписва изменение и допълнение на устава съгласно решението на общото събрание на акционерите от 27.IХ.2000 г.; вписва промяна в състава на съвета на директорите: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за нови членове на съвета на директорите Пол Марсел Морис Жакло, X.X.X., X.X.X., X.X.X. Робер Шостьор, X.X.X., Майкъл Делиа и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния член на съвета на директорите X.X.X..

59883

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 3408/96 регистрира промени за “Завод за добив на варовик”-ЕАД, Чернево: вписва ново наименование-“Девня варовик”-АД; вписва изменение и допълнение на устава съгласно решението на общото събрание на акционерите от 26.IХ.2000 г.; вписва промяна в състава на съвета на директорите: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за нови членове на съвета на директорите Пол Марсел Морис Жакло, Жан Пиер Пол Робер Шостьор, Ги Мале и Фабрицио Педета; вписва за прокурист на дружеството X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителните членове на съвета на директорите Жан Пиер Пол Робер Шостьор и Фабрицио Педета заедно и поотделно, както и от прокуриста X.X.X..

59884

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2938/2000 от 28.IХ.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Милтекс-КК”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Силистра 2, вх. А, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с млечни продукти, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

59495

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2752/2000 от 28.VIII.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Милван МН”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Жеравна 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти, изработка на метални конструкции, кораборемонт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

59496

Варненският окръжен съд на основание чл. 674 ТЗ по т.д. № 391/97 свиква събрание на кредиторите на “Крезимпекс”-ООД, Варна, в несъстоятелност, на 26.Х.2000 г. в 9 ч. в търговската зала на съда с дневен ред-доклад за дейността на синдика и вземане решение за условията за продажба на обект-“Плодо-хранилище”.

61340

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4234/93 промени за “Силва”-ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва прехвърляне на дружествени дялове.

61128

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2000 г. по ф.д. № 1716/95 вписа прекратяването на “Арос”-ООД, Варна, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

60764

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 8.Х.1999 г. регистрира по ф.д. № 4234/93 промени за “Силва”-ООД: увеличава капитала от 5 000 000 лв. на 10 000 000 лв.; деноминира капитала от 10 000 000 лв. на 10 000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

60994

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.III.2000 г. по ф.д. № 1205/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Еспрес”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владиславово, бл. 21, вх. 5, ап. 27, с предмет на дейност: покупка и производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна, информационна, програмна, превозна, туристическа, импресарска, преводна дейност, производство, покупко-продажба на селскостопанска и животинска продукция в страната и в чужбина, експорт, реекспорт, бартерни сделки в страната и в чужбина, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

60995

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VI.2000 г. по ф.д. № 2087/2000 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Приват”-АД, със седалище и адрес на управление Варна, кв. Чайка, бл. 60, вх. Г, ет. 4, ап. 55, с предмет на дейност: участие в приватизацията на “Оазис”-ЕООД, Варна, по реда на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП. Дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен в 50 акции по 100 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

60996

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.V.2000 г. по ф.д. № 1966/2000 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Брина-Комерс”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Пирин 30, вх. Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

60997

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 2071/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Айлин”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Хан Омуртаг 20, с предмет на дейност: външнотърговска и външноикономическа дейност, търговия в страната и в чужбина, комисионерство, посредничество и представителство в страната и в чужбина, транспортни услуги и туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, спортна и спортно-атрактивна дейност, откриване на физкултурни салони, масаж, солариум, електронни игри, поддръжка и ремонт на ел. уреди и асансьори, проектантска дейност, производство и продажба на изделия на бита, аудио- и видеозаписи, рекламна и комисионна дейност и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джумхур Али Емир и Нади Хошгьор и се управлява и представлява от Джумхур Али Емир.

60998

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.IV.2000 г. по ф.д. № 1267/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “АС-2000”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, к.к. Златни пясъци, хотел “Чайка”, с предмет на дейност: участие в приватизационната сделка за предлаганите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството дялове или обособени обекти на “Арт Строй Холидейз”-ЕООД, София, по реда на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, управление на придобитите дялове и други свързани с тази дейност сделки. Дружеството е с капитал 500 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

60999

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 2904/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Тракийски катми”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владиславово, бл. 404, вх. 3, ет. 1, ап. 33, с предмет на дейност: търговия със зърнени култури и производните от тях, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговия на едро и дребно, антропозитна складова дейност, вносно-износна и външнотърговска дейност, консултантски услуги, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, туроператорска и агентска дейност (след лицензиране), рекламна, информационна, импресарска, програмна дейност, инвестиционна и инвестиционно-посредническа дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба, внос-износ и сделки с петролни продукти (след съответното разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

61000

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VI.2000 г. по ф.д. № 2153/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Одесос Колор-2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Македония 131, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, фотографски и полиграфски услуги, транспортни услуги, търговско представителство и посредничество, производствена, складова, ремонтна и рекламна дейност, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

60738

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 2903/2000 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Алумина Дрийм”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Чаталджа 89, ап. 2, с предмет на дейност: строителна и монтажна дейност, търговия със строителни и горивно-смазочни материали, производство и търговия с промишлени и непромишлени стоки и изделия, стоки за бита и за потребление, търговска дейност с хранителни стоки, кафе, цигари, безалкохолни и спиртни напитки, сладкарски, тестени и захарни изделия, мед и пчелни продукти, сладолед, ядки и билки, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция в страната и в чужбина, производство и търговия с мебели и пособия за обзавеждане; международна и вътрешна транспортна, товарно-разтоварна и спедиторска дейност, външнотърговска дейност, посредничество, представителство, агентство между наши и чуждестранни фирми и граждани, дистрибуторство, туристическа дейност, организиране и провеждане на вътрешни и задгранични екскурзии, експлоатация на магазини и заведения за обществено хранене, хотелиерство и ресторантьорство, ремонт, сервиз и продажба на битова, офисна техника, автомобили, мотоциклети, велосипеди, селскостопанска техника, инвентар и резервни части за тях, рапространение на наши и чужди печатни произведения, рекламно-програмна, дизайнерска, консултантска, информационна и маркетингова дейност, търговска дейност с парфюмерийни и козметични стоки и изделия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

60739

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.I.2000 г. по ф.д. № 372/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Равет”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 148, вх. 2, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, изработка и ремонт на метални конструкции и плаващи съоръжения, транспортни услуги, внос, износ, производствена, складова и рекламна дейност, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

60740

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 4750/97 вписа прекратяване и обявява в ликвидация “Мари-Анна”-ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца считано от 11.IХ.2000 г.

59864

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3998/99 от 2.Х.2000 г. вписа промяна за “Реал-2000”-ООД: вписва ново седалище и адрес на управление-Варна, ул. Иван Драсов 7, ет. 1.

59865

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2707/2000 от 22.VIII.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Свежест-2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Парижка комуна 35, вх. 9, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: пране, гладене, химическо чистене, шивашка дейност, ремонт на електроуреди, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, производство, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, лизингова дейност в страната и в чужбина, извършване на туристическа, хотелиерска, строителна, информационна дейност, транспорт в страната и в чужбина, производство, изкупуване, обработка и пласмент на селско-стопанска продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

59866

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3045/2000 от 29.IХ.2000 г. вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “БМ груп”-ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Отец Паисий 8, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., управители и представляващи са двамата съдружници, които ще представляват дружеството заедно и поотделно.

59867

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 12.VII.2000 г. по ф.д. № 2212/91 вписа промяна за СД “Промишлена автоматика” в ликвидация: заличава ликвидаторите X.X.X. и X.X.X.; вписва за ликвидатор X.X.X..

59868

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение по ф.д. № 2375/92 от 22.III.2000 г. вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Камчия-42”-ЕООД: вписва ново наименование-“Камчия-42”-ООД; вписва нов предмет на дейност: производство на метални изделия, търговия, хотелиерство, отдаване на обекти под наем; вписва за съдружник “Камчия-КН”-ООД; деноминира капитала от 11 960 000 лв. на 11 960 лв.

59870

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VII.2000 г. по ф.д. № 6668/92 вписа прекратяване и обявява в ликвидация “Раховец-91”-ЕООД, с. Нова Шипка, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация до 31.ХII.2000 г.

59871

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VIII.2000 г. по ф.д. № 2330/96 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Марк 3”-ООД, Варна, с ликвидатор X.X.X..

59872

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VI.2000 г. по ф.д. № 6662/91 вписа промяна за “Аспрос”-ООД, гр. Бяла: продължава срока за извършване на ликвидацията с 6 месеца, считано от 19.VI.2000 г.

59873

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VII.2000 г. по ф.д. № 5920/95 вписа прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на “Анклав”-ООД, Варна, с ликвидатори X.X.X. и X.X.X. и срок за ликвидация до 15.ХI.2000 г.

59874

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VII.2000 г. по ф.д. № 4057/96 вписа прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Уралекс”-ООД, Варна, с ликвидатори X.X.X. и X.X.X. и срок за ликвидация до 15.ХI.2000 г.

59875

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1392/97 вписа в търговския регистър прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на “Химснаб-2001”-АД, гр. Горна Оряховица, с ликвидатори X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

60265

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 1375/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Никида”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. Христо Донев 9, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, комисионни, спедиционни, складови, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, предоставяне на други услуги, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

60266

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 1033/98 вписа в търговския регистър промени за “Арбанаси-2000”-АД, Велико Търново: вписа увеличаване капитала на дружеството от 50 000 лв. на 115 000 лв., разпределен на 23 000 обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 5 лв.

60267

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 1405/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Веста-ВК”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Колоня Товар 5, с предмет на дейност: осъществяване на всички видове производствена, строителна и търговска дейност в страната и в чужбина, посредничество и представителство на местни и чуждестранни фирми, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителката X.X.X..

60268

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 1515/96 вписа в търговския регистър промени за “Контакт инвест”-ООД, гр. Стражица: заличава вписания предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос-износ, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, превозна, хотелиерска, туристическа, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи и други подобни дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други дейности, незабранени със закон.

60242

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 2912/92 вписа в търговския регистър промени за “Севелт”-ООД, В. Търново: деноминира капитала на дружеството от 50 000 лв. на 50 лв.; вписа увеличаване капитала на дружеството от 50 лв. на 5000 лв.

60243

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 988/98 вписа в търговския регистър промени за “Елитстрой-91”-ЕООД, с. Сушица: вписа ново седалище и адрес на управление-гр. Стражица, ул. Хан Аспарух 16, ет. 3.

60244

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1370/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория-Буров и Стоянова”-ООД, със седалище и адрес на управление гр. Лясковец, ул. Трети март 22, с предмет на дейност: извършване на предписани от стоматолог специфични зъботехнически дейности, производство на специализирани медицински и помощни средства, извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

60245

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1374/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зека трейд”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Асти 10, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство и търговия с електронни изделия и компютърни системи, проектиране в областта на строителството, външнотърговска дейност (внос и износ), консултантска и рекламна дейност, дистрибуция и сервиз на касови апарати и системи, строителство, ремонт и продажба на недвижими имоти, производство на стоки и услуги с цел продажба, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

60246

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1100/2000 вписа в търговския регистър промени за “Организация на движението, паркинги и гаражи”-ЕООД, Велико Търново: заличава управителя и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

60247

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1373/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Хикс лъчи”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. Васил Левски 3, вх. Б, с предмет на дейност: извършване на предписани от други лекари или стоматолози специализирани медицински изследвания, касаещи образната диагностика (рентгенова и ехографска), извършване на търговски сделки само за задоволяване нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

60248

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1395/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Инвикта”-ЕООД, със седалище и адрес на управление В. Търново, ул. Полтава 9, вх. Г, п.к. 24, с предмет на дейност: търговия, посредничество, проектиране, строителство, консултации, туризъм, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

60249

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 912/94 вписа в търговския регистър промени за “Арбанаси”-АД, В. Търново: вписа за членове на СД “Обединена финансова компания”-АД, Пловдив, и X.X.X.; вписа за изпълнителен директор и представляващ дружеството X.X.X., който ще го управлява и представлява заедно и поотделно с изпълнителния директор X.X.X.; дружеството е със съвет на директорите от 5 членове в състав: X.X.X., X.X.X., корпорация “Съединение”-АД, Пловдив, “Обединена финансова компания”-АД, Пловдив, и X.X.X..

60250

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1655/98 вписа в търговския регистър промени за “Болярка 98”-АД, Велико Търново: заличава членовете на СД X.X.X. и X.X.X.; заличава изпълнителния директор, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; заличава вписания предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с памучни и памучен тип прежди, тъкани и изделия от тях, всякаква друга дейност, незабранена със закон; дружеството се управлява и представлява от досегашния изпълнителен директор X.X.X..

60251

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1200/2000 вписа в търговския регистър промени за “Богарт-2000”-ООД, В. Търново: заличава съдружника, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за съдружник в дружеството X.X.X.; вписа за управители и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X., които ще представляват дружеството заедно и поотделно; вписа ново седалище и адрес на управление-Велико Търново, ул. Елин Пелин 14А.

60252

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 1325/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “X.X.-Велком-2000” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Велком-2000-X.X.”.

60203

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 1361/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Калисто-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Калисто-X.X.”.

60204

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 1353/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Алекс-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Алекс-X.X.”.

60205

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 948/96 вписа в търговския регистър промени за “Ножарска фабрика-Терна 1923”-АД, В. Търново: вписа за член на съвета на директорите “Ровопласт”-ЕООД, София.

60206

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 4323/91 вписа в търговския регистър промени за “Лактима”-ООД, В. Търново: деноминира капитала на дружеството от 51 789 000 лв. на 51 789 лв.; вписа увеличаване капитала на дружеството от 51 789 лв. на 51 790 лв., разпределен на 5179 дяла по 10 лв.

60207

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 243/89 вписа в търговския регистър промени за общинска фирма “Подем”-гр. Полски Тръмбеш: заличава генералния директор и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за генерален директор и представляващ дружеството X.X.X..

60208

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 1339/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Термо-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Термо-X.X.”.

60209

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 1338/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-X.X.”.

60210

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 1328/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Атланта-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Атланта-X.X.”.

60211

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.IХ.2000 г. по ф.д. № 2820/92 вписа в търговския регистър промени за “Стрела-92”-ООД, В. Търново: заличава като съдружник в дружеството държавата; дружеството се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност “Стрела-92”-ЕООД; вписа за едноличен собственик на капитала “Кариери и строителство”-ООД; дружеството се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X..

60212

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2000 г. по ф.д. № 1234/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Поли-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Поли-X.X.”.

60213

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 1343/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Даки-X.X.”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Детелина 41, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, оборудване и експлоатация на магазини и складове за собствени нужди и отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство, консултантска дейност, изкупуване и продажба в страната на стоки, материали, суровини, бартерни сделки, оказион, комисион, мениджмънт, търговско и друго представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, маркетинг, строителни услуги, производство, преработка и реализация на селскостопански произведения, валутно бюро (след съответното разрешение), транспортни и авторемонтни услуги, фото-, видео- и звукозаписи, тиражиране на такива и продажбата им, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

60214

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 1300/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хост”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Славянска 4Б, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превозна, хотелиерска, туристическа или предоставяне на други услуги, всякакви други незабранени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

60215

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 1191/96 вписа в търговския регистър промени за “Стелекс”-ООД, В. Търново: вписа за съдружник в дружеството Предраг Янкович.

60216

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 24.VII.2000 г. по ф.д. № 2322/93 вписа в търговския регистър промени за “Интеролимпиконстар”-ООД, В. Търново: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава съдружниците Мехмед Сутан, Ласло Такач и Миклош Сливаши; заличава управителя и представляващ дружеството Миклош Сливаши; дружеството се управлява и представлява от управителя Ахмед Ниязи Мурад.

60217

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 1335/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Краси-57-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Краси-X.X.”.

60218

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 3426/91 вписа в търговския регистър промени за “Момина крепост”-АД, В. Търново: заличава члена на СД X.X.X.-X.; вписа за член на СД X.X.X..

60219

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 1344/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нове-авто”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, бул. България 7, ет. 1, с предмет на дейност: внос и износ на нови и употребявани моторни превозни средства (автомобили, микробуси, камиони, автобуси), автосервизно и гаранционно обслужване на автомобили от всякакъв вид, внос, производство и продажба на резервни части и консумативи за автомобили, външна и вътрешна търговия, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, лизингова дейност, търговско представителство и агентство, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

60220

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 1358/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кармела-2000”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Опълченска 64, с предмет на дейност: производство и реализация на хранително-вкусови и промишлени изделия, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, издателска, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, вътрешен и международен транспорт, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

60233

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 1391/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пътно поддържане-Павликени”-ЕООД (с държавно имущество), със седалище и адрес на управление Павликени, ул. Бачо Киро 45, с предмет на дейност: текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурата около тях, зимно поддържане на пътища, проектантска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всякакви услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 142 473 лв. Дружеството е с неопределен срок, едноличен собственик на капитала е държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, поема съответната част от активите и пасивите на Пътно управление-Велико Търново, по счетоводния баланс към 30.VI.2000 г. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

60234

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 1390/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пътно поддържане-Велико Търново”-ЕООД (с държавно имущество), със седалище и адрес на управление с. Леденик, ул. Шеста 473, Община-Велико Търново, с предмет на дейност: текущ ремонт и поддържане на пътища, пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурата около тях, зимно поддържане на пътища, проектант-ска, инженерингова и търговска дейност в страната и в чужбина, всякакви услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари , всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 1 291 790 лв.; министърът на регионалното развитие и благоустройст-вото упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала. Дружеството поема съответната част от активите и пасивите на Пътно управление-Велико Търново, по счетоводния баланс към 30.VI.2000 г. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

60235

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 1389/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алвиан”-ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Стефан Стамболов 16, бл. Чавдар, ап. 1, с предмет на дейност: разработване и разпространение на програмни продукти, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство на стоки с цел продажба, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, превозна, спедиционна, складова, лизингова, маркетингова, комисионна, сервизна дейност, сделки с недвижими имоти, аудио- и видеозаписи, оказион, търговия с употребявани и нови резервни части, автосервизни услуги, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

60236

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 1403/2000 вписа в търговския регистър дружест-во с ограничена отговорност “Мика”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Джулюница, ул. 3 март 60, с предмет на дейност: производство и реализация на животинска и земедел-ска продукция, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество ,превозна дейност, предоставяне на коли под наем, таксиметрови услуги, вътрешен и международен транспорт, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна дейност, консултантски услуги, предоставяне на други услуги, инженерингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

60237

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.Х.2000 г. по ф.д. № 1449/99 вписа в търговския регистър промени за “Консул 99”-ООД, Велико Търново: заличава съдружника в дружеството X.X.X.; вписа за съдружник в дружеството X.X.; вписа ново седалище и адрес на управление-Велико Търново, ул. България 14, вх. Б.

60238

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 802/2000 вписа в търговския регистър промени за “Криг”-ЕООД, Велико Търново: заличава едноличния собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството X.X.X..

60239

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 3939/92 вписа в търговския регистър промяна за “Метал-X.X.X.”-ЕООД, Велико Търново: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60240

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 1417/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Хилтън Севън старс”-ЕООД: вписа ново седалище и адрес на управление-Велико Търново, ул. Васил Левски 15.

60241

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 1377/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “С. & Г.-груп”-ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Мармарлийска 22, вх. А, ет. 6, с предмет на дейност: спедиторска дейност, осъществяване на сделки за залог на движимо и недвижимо имущество, търговия с благородни метали (съгласно действащото законодателство и след получаване на съответните разрешения), търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, експорт, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, транспорт-на и превозна дейност, ресторантьорство, туристически, рекламни и информационни услуги, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

60253

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 1396/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фиеста-2000”-ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Раковски 4, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, проектантска, строителна и инвеститорска дейност, търговия с недвижими имоти, комисионна, складова, консигнационна, рекламна, лизингова дейност, транспорт-ни, информационни, преводачески, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

60254

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 850/98 вписа в търговския регистър промени за “Вел-Комерс”-ЕООД, Велико Търново: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв.

60255

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 1401/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Европалп”-ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 2, източна промишлена зона, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, продажба, търговия и доставка на хранителни, промишлени, селскостопански стоки, животинска продукция, стоки за народно потребление, внос и износ, посредничество и представителство, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност в страната и в чужбина, битови услуги, товарни и пътнически превози, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, едноличен собственик на капитала е “Мерит Интернешънъл Лимитид”-Насау, Бахамски острови, и се управлява и представлява от управителката X.X.X..

60256

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и чл. 3 ЗСДЧЛЗЧИ с решение от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 1407/2000 вписа в търгов-ския регистър дружество с ограничена отговорност “Фрисулло Тессиле”-ООД (с чуждестранно участие (изписва се и на латиница), със седалище и адес на управление Лясковец, ул. Оборище 3, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с платове, текстил, бродерия в страната и в чужбина, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, транспорт, внос и износ на шевни машини и резервни части за тях, изграждане на система за каталожна търговия с разрешените със закон стоки, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Луиджи Фрисулло и Агостино Фрисулло и се управлява и представлява от управителката X.X.X..

60257

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 550/2000 вписа в търговския регистър прекратяване дейността и обявяване в ликвидация “Арт-2001”-ООД, Велико Търново, с ликвидатор X.X.X..

60258

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 1415/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Абадас”-ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Полтава 7, вх. Е, ет. 5, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресар-ски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

60259

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 1675/98 вписа в търговския регистър промени за “Видеосат ТВ”-АД, Велико Търново: заличава члена на съвета на директорите, изпълнителен директор, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за член на съвета на директорите, изпълнителен директор, управляващ и представляващ дружеството X.X.X..

60260

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 1476/98 вписа в търговския регистър промяна за “Румтранс”-ЕООД, Павликени: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60261

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 1577/99 вписа в търговския регистър промени за “Хоанг Къмпани”-ООД, Горна Оряховица: вписа увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 7000 лв.; вписа за съдружници в дружеството Фам Манх Хай, Нгуен Хак Тханх, Нгуен Суан Нгй и Ле Ван Тхонг.

60662

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 628/97 вписа в търговския регистър промени за “Рай-3”-ООД, Велико Търново: заличава вписания предмет на дейност; вписа нов предмет на дейност: производство на безалкохолни напитки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, брокерска, превозна, хотелиерска, туристическа, информационна, програмна, импресарска дейност, импорт, експорт и реекспорт, валутни сделки (при спазване на валутните разпоредби), всякакви други дейности, незабранени със закон.

60263

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 1358/2000 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Кармела-X.X.” със седалище и адрес на управление Велико Търново, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на дружество с ограничена отговорност “Кармела-2000”-ООД, Велико Търново.

60664

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 387 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 116/2000 вписа в търговския регистър преобразуването на “Дунав-автотранспорт”-ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Дунав автотранспорт”-ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Железничарска 34, с предмет на дейност: обществен автомобилен превоз на пътници и/или товари със собствени и наети, вкл. и на лизинг, превозни средства във вътрешно и международно съобщение, спедиторска дейност, авторемонтни услуги, търговия с петролни продукти, аптечна дейност, ресторантьорство и хотелиерство, обработка на земеделска земя и преработка на селскостопанска продукция, свързаните с това сделки, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 17 220 лв., със съдружници държавата, представлявана от министъра на транспорта и съобщенията, и “Дунав автотранспорт 99”-ООД, Видин, и се управлява и представлява от X.X.X..

59553

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 405 от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 124/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-техническа лаборатория-X.X.”-ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Видин, ул. Генерал Боревски 7, и с предмет на дейност: изработване на зъбопротезни конструкции и извършване свързаните с това други услуги и дейности, експлоатация, обзавеждане и строителство на обекти и лаборатории, свързани с изработване на зъбопротезни конструкции, отдаване под наем и за съвместна дейност на обекти и имущество, вкл. и предоставени от други физически и юридически лица, производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, с консумативи, материали и техника, свързани с изработване на зъбопротезни конструкции, консултантска и външноикономическа дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

59554

Видинският окръжен съд на основание чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 417 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 128/93 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на производствена кооперация “Житен клас”, с Покрайна, област Видин, с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидация до 26.VII.2001 г.

60199

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 339 от 9.VIII.2000 г. по ф.д. № 88/96 вписа в търговския регистър промяна за “Експрес консулт”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60200

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 144 от 11.IV.2000 г. по ф.д. № 72/99 вписа в търговския регистър преобразуването на “Зърнени храни-Видин”-ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Зърнени храни”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Дондуков 77, с предмет на дейност: изкупуване, съхранение, заготовка и реализация на зърнени храни, съхранение на държавен и интервенционален резерв, производство и преработка на зърно и други растителни продукти, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., който е изключителна собственост на “Зърнени храни-Видин-99”-АД, и се управлява и представлява от X.X.X.; вписва прекратяване на преобразуваното “Зърнени храни-Видин”-ООД.

60201

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 386 от 14.IХ.2000 г. по ф.д. № 115/2000 вписа в търговския регистър дружест-во с ограничена отговорност “Роси”-ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Найчо Цанов 12, с предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултация, профилактика, лабраторни и други изследвания, извършване на медицински дейности, хирургически манипулации в областта на коремната хирургия, покупка на стоки и други вещи, необходими за нуждите на осъществяваната медицинска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

60202

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 380 от 13.IХ.2000 г. по ф.д. 114/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-техническа лаборатория-X.X.”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж.к. Съединение, бл. 9, ап. 1, с предмет на дейност: извършване на предписани от лекар, съответно стоматолог, специфични технически дейности и производство на медицински и помощни средства, както и извършване на търговски сделки, доколкото същите са необходими за осъществяване на медицинските дейности и обслужване на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

60945

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 397 от 18.IХ.2000 г. по ф.д. № 119/2000 вписа в търговския регистър дружест-во с ограничена отговорност “Ватан”-ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Цар Симеон Велики 81, и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни и нехранителни стоки, селскостопанска продукция, изкупуване, преработка и реализация на черни и цветни метали, транспортна и спедиторска дейност, услуги в сферата на социалните дейности, охрана на физически лица, фирми, всякаква дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и ЕТ “Валентина-X.X.” и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно.

60946

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 439 от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 130/2000 вписа в търговския регистър дружест-во с ограничена отговорност “Булма газ”-ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Батенберг 3, с предмет на дейност: търговска дейност-внос и износ на всякакви стоки и товари, вкл. петролни продукти, преработени и в суров вид, природен газ, газ пропан-бутан, газ за промишлени нужди и горене и други производни на газа, както и преработка на природен газ в страната и в чужбина, производствена дейност-производство на всякакви предмети, всякакви услуги, транспортна дейност, спедиторска, превоз на стоки и товари по жп и автотранспорт, откриване на заложни къщи и къщи за отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство, охранителна дейност на обекти и граждани, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Марков Марчо и Тихани Золтан и се представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.

60947

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 443 от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 134/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бидим”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Княз Борис I № 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

60948

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 561 от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 365/2000 вписа в търговския регистър прехвърлянето на ЕТ “Мирко-X.X.” от X.X.X. от Видин, ул. Чайка 32, заедно с предприятието на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Мирко-X.X.” със седалище Видин, ул. Княгиня 6.

60949

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 560 от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 364/2000 вписа в търговския регистър прехвърлянето на ЕТ “Цветелина-X.X.” от X.X.X. от Видин, ул. Байкал 18, заедно с предприятието на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Цветелина-X.X.”.

60950

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 515 от 28.VIII.2000 г. по ф.д. № 331/2000 вписа в търговския регистър прехвърлянето на ЕТ “Димо-X.X.” от X.X.X. от Видин, ул. Иглика 62, заедно с предприятието на X.X.X. и я регистрира като едноличен търговец с фирма “Димо-X.X.” със седалище Видин, ул. Камелия 5.

60951

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 558 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 362/2000 вписа в търговския регистър прехвърлянето на ЕТ “Инвест-М-X.X.” от X.X.X. от Видин, ж.к. К.П. Йорданов, бл. 3, вх. В, ап. 66, заедно с предприятието на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Инвест-X.X.” със седалище Видин, ул. Дондуков 57, вх. А, ап. 6.

60952

Габровският окръжен съд на основание чл. 630 ТЗ обявява по ф. д. № 595/96 неплатежоспособността на “Елегант-ЛМ”-ООД, Габрово, представлявано от X.X.X., с начална дата 16.VI.2000 г.; обявява “Елегант-ЛМ”-ООД, представлявано от X.X.X., в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност; постановява заличаване на “Елегант-ЛМ”-ООД.

60772

Габровският окръжен съд на основание чл. 608 и чл. 630, ал. 1 ТЗ обявява по ф.д. № 736/95 неплатежо-способността на ЕТ “Плам-X.X.”-Габрово, представляван от X.X.X., с начална дата 17.ХII.1999 г.; обявява длъжника ЕТ “Плам-X.X.” в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност; постановява заличаване от търговския регистър на търговеца ЕТ “Плам-X.X.”, Габрово, представляван от X.X.X..

60722

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 1039 от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 104/89 прехвърлянето чрез дарение на фирма “А.П. Ангелов-X.X.”-Кърджали, ведно с предприятието є от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “А. П. Ангелов-X.X.”.

60551

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 954 от 18.VIII.2000 г. по ф.д. № 1719/92 прехвърляне чрез покупко-продажба на фирма “Джанан-Фикрет Реджеб”-Кърджали, ведно с предприятието є от едноличния търговец Фикрет Басри Реджеб на Нигяр Мехмедемин Реджеб и го вписа като едноличен търговец с фирма “Джанан-Нигяр Реджеб”.

60552

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 1053 от 15.IХ.2000 г. по ф.д. № 340/94 прехвърляне чрез продажба на фирма “Ренато-Нури Фейзула”-Момчилград, ведно с предприятието є от едноличния търговец Нури Алиосман Фейзула на Шенер Нури Фейзулла и го вписа като едноличен търговец с фирма “Ренато-Шенер Фейзулла”.

60553

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 1091 от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 1039/91 прехвърляне чрез дарение на фирма “Муци-Мустафа Халибрям”-Кърджали, ведно с предприятието є от едноличния търговец Мустафа Хайрула Халибрям на Шехризада Зюлкю Халибрям и я вписа като едоличен търговец с фирма “Муци-Шехризада Халибрям”.

60554

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 1093 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 868/92 прехвърлянето чрез дарение фирма “Джони-X.X.”-с. Звезделина, област Кърджали, ведно с предприятието є на едноличния търговец X.X.X. от наследниците на едноличния търговец на Джеват Джевжет Салиф и го вписа като едноличен търговец с фирма “Джони-Джеват Салиф”.

60555

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 1096 от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 1042/92 промени за “Стимел”-ООД, Момчилград: прекратява участието в дружеството на съдружниците X.X.X. и X.X.X.; освобождава от длъжност управителя X.X.X.; деноминира капитала на дружеството на 5000 лв.

60556

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК регистрира с решение № 984 от 4.IХ.2000 г. по ф.д. № 525/2000 кооперация-лечебно заведения “Хоспис” със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Тракия 19, и с предмет на дейност: осъществяване на продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, и специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми и търговски сделки, свързани с предмета на дейност. Кооперацията е с управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., и се представлява заедно и поотделно от X.X.X. и X.X.X..

60557

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1064 от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 571/2000 еднолично дружество с ограничена отговорност “Областен диспансер по пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-д-р X.X.”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, бул. Беломор-ски 55, и с предмет на дейност: активно издирване, диагностициране, лекуване и периодично наблюдение на болните от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания, и с капитал 53 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

60558

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1097 от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 1915/91 промени за “Търговия-К”-ООД, Кърджали: освобождава управителите X.X.X. и X.X.X.; вписва за управител на дружеството X.X.X..

60559

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 1099 от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 9/89 промяна за “Орфей”-АД, Кърджали: вписа промени в устава на дружеството.

60560

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение № 1100 от 2.Х.2000 г. по ф.д. № 9/89 промени за “Орфей”-АД, Кърджали: освобождава изпълнителния директор X.X.X. и вписва X.X.X. за изпълнителен директор на дружеството; вписва X.X.X. за прокурист на дружест-вото; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X. и прокуриста X.X.X. заедно и поотделно.

60561

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1068 от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 575/2000 преобразуване на публично здравно заведение Общинска болница-Момчилград, в лечебно заведение еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущест-во “Многопрофилна болница за активно лечение-д-р X.X.”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Момчилград, ул. Стефан Караджа 1, и с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, и с капитал 512 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

60562

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 11.VII.2000 г. по ф.д. № 99/89 вписа промяна за “Ноя”-АД, Ловеч: вписа промени в устава на дружеството.

59188

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 111/96 вписа промени за “Българска керамика”-ООД, Троян: деноминира капитала от 72 000 000 лв. на 72 000 лв.; вписа за съдружник X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; намалява капитала на дружеството на 36 000 лв.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

59202

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VII.2000 г. по ф.д. № 561/2000 регистрира акционерно дружество “Ловечбус”-АД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Васил Йонков 7, и с предмет на дейност: участие в приватизацията на “Ловеч автотранспорт”-ЕООД, Ловеч, по реда на чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП, други дейности и сделки, свързани с приватизацията на “Ловеч автотранспорт”-ЕООД. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с двустепенна система на управление с надзорен и управителен съвет и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

59482

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VII.2000 г. регистрира по ф.д. № 654/2000 дружество с ограничена отговорност “Артанес”-ООД, със седалище и адрес на управление Лом, ул. Алмус 3, и с предмет на дейност: внос и търговия в страната с лекарства и лекарствени средства, медицинска апаратура и техника, медицински консумативи, парфюмерия, козметика, санитарни стоки, облекла и обувки, хранителни изделия. Дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв., и се управлява и представлява от X.X.X..

60147

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 26.VI.2000 г. вписа промени по ф.д. № 141/97 за “Булгарлизинг-Монтана”-ООД: деноминира капитала на дружеството на 5000 лв.; заличава съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за нов съдружник X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

60148

Окръжният съд-Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 1.VI.2000 г. вписа промени по ф.д. № 490/2000 за “ЕСККО”-ООД, Монтана: вписва ново седалище на дружеството-Монтана, ул. Хан Аспарух 42; деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава съдружника X.X.X.; вписва за нови съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава управителя X.X.X.; вписва за нов управител X.X.X..

60149

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1554 от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 787/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Валвес-ГП”-ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Найчо Цанов, бл. 17, вх. Б, ап. 6, с предмет на дейност: внос и износ, вътрешнотъргов-ска дейност, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, агентство, комисионерство, счетоводни услуги, разработване на технологии и технологични съоръжения, монтаж и пускане в действие на комплектни обекти, оборудване с инвестиционно предназначение, производство, преработка и търговия с метали и метални отломъци (след получаване на лиценз), всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

59189

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 180/2000 промени за “Аспекти плюс”-ЕООД, гр. Земен: приема X.X.X. за съдружник в дружеството; дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност; деноминира капитала на дружеството на 5000 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

59190

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 671/93 промяна за “Тукс”-ООД, Перник: деноминира капитала на дружеството на 5000 лв.

59191

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 636/2000 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “X.X.X.”-ЕООД, с. Житуша, със срок 12 месеца считано от датата на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”, и с ликвидатор X.X.X..

59192

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1541 от 21.IХ.2000 г. по ф.д. № 780/2000 вписа прехвърляне чрез продажба на ЕТ “Доверие-90-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Доверие-90-X.X.-X.X.”.

59193

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1553 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 786/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ивел”-ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Владайско въстание 1, с предмет на дейност: импорт, експорт и реекспорт, осъществяване на бартерни, компенсационни и други специфични сделки и операции, вътрешен и международен туризъм, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, информационна дейност, импресарска, рекламна дейност или предоставяне на различни услуги, вътрешна и международна превозна дейност, таксиметрови услуги, производство на видео- и звукозаписи съгласно действащото законодателство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна дейност в страната и в чужбина, туристическа, хотелиерска дейност (след издаване на лиценз), маркетингова дейност, осъществяване на охранителна дейност на физически и юридически лица, пласментно-снабдителска дейност, като всички дейности могат да бъдат осъществявани съгласно действащото законодателство, а тези, за които се изисква издаването на лиценз или предварително разрешение на компетентен орган, ще бъдат упражнявани след тяхното получаване, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с неограничен срок и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно, като за сделки над 5000 лв. само заедно.

59194

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 904/94 промяна за “МТК-Перник”-ООД, Перник: деноминира капитала на 46 271 лв.

59195

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 237/90 преобразуване на ОФ “Байкал”, с. Байкалско, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Байкал 1”-ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Байкалско, община Радомир, област Перник, и с предмет на дейност: животновъдство, добив на торф за медицински нужди, пчеларство, гъбопроизводство, рибовъдство, търговия и услуги, охлюварство, организиране на експресен сервиз-тенекеджийски и заваръчни услуги, машинна обработка на земята в личните дворове и др., битови услуги на населението, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 41 500 лв. съгласно представения баланс, едноличен собственик на капитала е Община-гр. Радомир, като правото на собственост се упражнява от Общинския съвет-гр. Радомир. Дружеството се управлява и пред-ставлява от X.X.X. за срок 5 г.

59196

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 813/95 промяна за “Арахни”-ООД, Перник: деноминира капитала на 5050 лв.

59197

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 765/99 промяна за “ЦРБаза-Перник”-ЕООД, Перник: продължаване мандата на управителя на дружеството X.X.X. до 30.IХ.2000 г.

59885

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1583 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 807/2000 вписа прехвърляне на фирма “Полис Интернешънъл-X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Полис Интернешънъл-X.X.-Катена-X.X.”.

60765

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1584 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 808/92 вписа прехвърляне на фирма “X.X.-Север 92” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.-Север 92-X.X.”.

60766

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1590 от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 811/2000 вписа в търговския регистър дружест-во с ограничена отговорност “НДТ-Експрес”-ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Струма, бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: производство, преработка, контрол и търговия с всякакви стоки,изделия и детайли за производство и потребление, селскостопанска продукция, хранителни и нехранителни стоки, всякакви услуги, търговска дейност в пълен обем, вътрешен и международен транспорт и туризъм, посредническа дейност, предприемачество, търговско представителство, външноикономическа дейност, вкл. външнотърговска дейност в пълен обем, импорт-експорт, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с неограничен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

60767

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 454/94 промени за “Интертрай Комерс”-ООД, Перник: вписа за съдружник X.X.X.; освобождава X.X.X. като съдружник и управител на дружеството; дружеството ще се представлява само от управителя X.X.X.; увеличава капитала на дружеството от 50 693 лв. на 5 000 000 лв.; деноминира капитала на дружеството на 5000 лв.

60768

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1560 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 790/2000 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Многопрофилна болница за активно лечение-X.X.”-АД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Брезник 2, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, активно издирване, диагностициране, лечение, периодично наблюдение и рехабилитация на болни с психични, кожни и венерически заболявания, и с капитал 2 751 000 лв. Дружеството е правоприемник на активите и пасивите на Обединена районна болница-Перник, по баланса є към 30.VI.2000 г., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

60745

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 1226/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Денарит-Пластика”-ООД, със седалище и адрес на управление Червен бряг, ул. Панайот Волов 25, бл. 9, вх. Б, ап. 29, и с предмет на дейност: производство на детайли, инструменти, машини, съоръжения и конструкции, крепежни елементи чрез гореща и студена пластична деформация, механична и термична обработка, ремонтна и възстановителна дейност, инженеринг, проектантска, конструкторска, комисионна, търговска и предпечатна дейност, реклама и транспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

60269

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър промени по ф.д. № 459/97 за “Петком”-ЕООД, Плевен: вписва прехвърляне на 100 % дружествени дялове от капитала на дружеството; заличава като едноличен собственик на капитала на “Петком”-ЕООД, Плевен, X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството X.X.X.; заличава като адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 19, вх. В, ап. 5; вписва нов адрес на управление-Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 60, вх. Д, ап. 13; дружеството ще се представлява от управителя X.X.X..

60270

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър промяна по ф.д. № 602/97 за “Хедж трейд”-ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60271

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1349/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Техникс”-ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, бул. Хр. Ботев 36, с предмет на дейност: производство, преработка, търговия и ремонт на битови и промишлени стоки, изделия, резервни части, производство, изкупуване и търговия на растителна и животинска селскостопанска продукция, хранителни продукти, алкохол и тютюневи изделия, безалкохолни напитки, експорт, импорт, реекспорт, бартер, оказион, продажба на едро и дребно, вътрешно- и външнотърговска дейност, вътрешна и международна дейност в областта на туризма, наемане, закупуване и експлоатация на промишлени и селскостопански обекти, спедиторска дейност, превозни и транспортни услуги в страната и в чужбина, сделки с движимо и недвижимо имущество, търговско представителство, агентство, комисионерство, сервизна, счетоводна и консултантска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

60672

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.IХ.2000 г. по ф.д. № 1291/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бавария-2000”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Емануил Васкидович 124А, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, бартерни, комисионни и лизингови сделки, стоков контрол, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, транспортна, спедиционна (без пощенски пратки) и таксиметрова дейност, сервизна дейност на МПС, селскостопанска, битова, електронна и друга техника, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, туристическа дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, рекламно-ифнормационна дейност, строително-монтажни, ремонтни, проектно-конструкторски, инвеститорски сделки, преводаческа дейност, консултантски услуги, търговия с МПС, селскостопанска техника-нова и втора употреба, аудио- и видеозаписна дейност, отдаване на касети под наем, като всички дейности ще се развиват в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и ще се представлява и управлява от Волфганг Йосеф Макс.

60273

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 2252/95 вписа прехвърляне на търговско пред-приятие с фирма “X.X.X.” от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Оттисс-X.X.”.

60274

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 1069/99 вписа промени за “Майкромет”-ЕООД, Белене: вписва за съдружник в дружеството X.X.X.; заличава досегашното наименование “Майкромет”-ЕООД, и вписва ново наименование-“Майкромет”-ООД; дружеството се представлява от досегашния управител X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

60275

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 2011/94 вписа промени за “Айземан”-ЕООД, Плевен: заличава като управител и представляващ дружеството Герхард Айземан; вписва за управител и представляващ дружеството X.X.X..

60276

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 583/97 вписа промени за “Белко”-АД, Белене: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; заличава като председател на съвета на директорите X.X.X.; заличава като зам.-председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като председател на съвета на директорите Халил Туна Аккурт; вписва като зам.-председател на съвета на директорите X.X.X. и кат очлен на съвета на директорите X.X.X..

60277

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 1320/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пам”-ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Левски, ул. Кирил и Методий 30, с предмет на дейност: покупка на стоки, ценни книжа, други вещи и имоти с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и външнотърговска дейност със селскостопанска продукция, промишлени, хранителни и битови стоки, производство на стоки и селскостопанска продукция с цел продажба и търговска реализация на такива стоки, комисионна, спедицонна (без пощенски пратки), транспортна, таксиметрова, складова и лизингова дейност, хотелиерство, ресторантьорство, обществено хранене, вътрешен и международен туризъм със съответните съпътстващи и специфични услуги, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, разкриване и експлоатация на магазинна мрежа, ателиета за услуги на населението с крайно потребление, търговско представителство (без процесуално), посредничество, строителна и предприемаческа дейност, експорт, реекспорт, импорт, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от собственика X.X.X..

60278

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 1362/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Автотехника-ПМ”-ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Найчо Цанов 6, и с предмет на дейност: изкупуване, производство, преработка и продажба в страната и в чужбина на селскостопанска продукция-растителна и животинска, производство на промишлени, сел-скостопански, битови и други стоки, вътрешна и външна търговия, посредничество и комисионни услуги, търговско представителство (без процесуално) и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товаро-транспортни услуги, ремонт на битови електроуреди, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна и информационна дейност, оказион (без паметници на културата), строителство и ремонт на жилища, офиси и селскостопански сгради, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводна и консултантска дейност, маркетингови проучвания, организиране на курсове и семинари, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

60941

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 5.Х.2000 г. по ф.д. № 146/99 вписа промени за “Йозен”-ООД, гр. Славяново, област Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60942

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 6.Х.2000 г. по ф.д. № 650/99 вписа промени за “Бета 99”-АД, гр. Червен бряг: заличава като член на СД X.X.X. и вписва за нов член на СД X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от председателя на СД X.X.X..

60943

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 4.V.2000 г. по ф.д. № 998/98 вписа промяна за “Гайдаров, Миланов”-ООД, гр. Левски: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв.

60229

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 23.VI.2000 г. по ф.д. № 272/98 вписа промяна за “5 Ком”-ООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60230

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.1999 г. по ф.д. № 416/96 вписа промени за “Бултоп”-ЕООД, Плевен: преобразува “Бултоп”-ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Бултоп”-ООД, съгласно решение от 9.ХI.1999 г., със същия предмет на дейност, седалище и адрес на управление; дружеството е правоприемник на “Бултоп”-ЕООД, Плевен, със същия капитал, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

60231

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 416/96 вписа промени за “Бултоп”-ООД, Плевен: заличава като съдружници в дружеството X.X.X. и X.X.X.; заличава досегашното наименование “Бултоп”-ООД, и вписва ново наименование: “Бултоп”-ЕООД; вписва съдружника X.X.X. като едноличен собственик на капитала, който ще управлява и представлява дружеството.

60232

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 734 ТЗ свиква заключително събрание на кредиторите на “Булгарцвет”-ЕАД, гр. Раковски, в несъстоятелност по т. д. № 2056/96 на 13.ХI.2000 г. в 10 ч. в сградата на Пловдивския окръжен съд.

61309

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение от 21.II.2000 г. по т.д. № 2552/98 обявява несъстоятелността на Потребителна кооперация “Екобизнес”-Пловдив, ул. Лотос 1, и прекратява производството по несъстоятелността поради недостатъчност на наличното имущество за покриване на разноските по производството по несъстоятелността.

59497

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9786 от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 1136/97 вписа промяна за “Ретро-М и Ко”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59498

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 10052 от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 5550/98 вписа промяна за “Константа”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59499

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9929 от 18.IХ.2000 г. по ф.д. № 4364/98 вписа промяна за “Домотех”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59500

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9220 от 25.VIII.2000 г. по ф.д. № 3711/96 вписа промяна за “Бусе”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59501

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 10030 от 19.IХ.2000 г. по ф.д. № 5383/98 вписа промяна за “Глобус-9”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59502

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9972 от 18.IХ.2000 г. по ф.д. № 5456/98 вписа промяна за “Ястреб”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59503

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8419 от 28.VII.2000 г. по ф.д. № 2391/93 вписа промяна за “Пегас-93”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59504

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9102 от 24.VIII.2000 г. по ф.д. № 3997/93 вписа промяна за “Солей-Риза-Каниц”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59505

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8661 от 3.VIII.2000 г. по ф.д. № 3262/93 вписа промяна за “Димекскар”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59506

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9120 от 24.VIII.2000 г. по ф.д. № 2622/93 вписа промяна за “Димекс-холдинг”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.

59507

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8662 от 3.VIII.2000 г. по ф.д. № 3319/93 вписа промяна за “Тодипаг”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59508

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9237 от 28.VIII.2000 г. по ф.д. № 2833/93 вписа промяна за “Гея ДМ”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59509

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9441 от 31.VIII.2000 г. по ф.д. № 4923/93 вписа промяна за “Ан Занг”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59510

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9118 от 24.VIII.2000 г. по ф.д. № 8135/92 вписа промяна за “Димекс Трейдинг”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59511

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9447 от 31.VIII.2000 г. по ф.д. № 12/91 вписа промяна за “Стар-Импорт експорт”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59512

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9833 от 14.IХ.2000 г. по ф.д. № 389/96 вписа промяна за “Гомакс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59513

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9375 от 29.VIII.2000 г. по ф.д. № 8355/91 вписа промяна за “Вениа”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59514

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9127 от 24.VIII.2000 г. по ф.д. № 3256/93 вписа промяна за “Димекс-Инженеринг”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59515

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9235 от 28.VIII.2000 г. по ф.д. № 4111/93 вписа промяна за “Ейчджикей Интернешънъл”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59516

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8181 от 24.VII.2000 г. по ф.д. № 4829/93 вписа промяна за “Нордикс-Комерс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59517

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа промени по ф.д. № 4792/97 за “Интермерс”-ООД, Пловдив: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв., като всеки от двамата съдружници Л. Попов и М. Попова притежава по 50 дяла.

59518

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 9627 от 7.IХ.2000 г. по ф.д. № 1074/92 вписа в търговския регистър поемане на ЕТ “X.X. и синове” на едноличния търговец X.X.X. от наследника му X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Николов и синове-X.X.” със седалище и адрес на управление Първомай, ул. Георги Бенковски 8а.

59519

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9808 от 13.IХ.2000 г. регистрира по ф.д. № 291/98 промяна за “Транс-Сервиз”-ООД, Пловдив: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59520

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8257 от 25.VII.2000 г. по ф.д. № 7490/92 вписа промяна за “ХВП”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59521

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8347 от 27.VII.2000 г. по ф.д. № 1348/92 вписа промяна за “Фриитранс”-ООД: деноминира капитала от 5 016 000 лв. на 5016 лв.

59522

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9570 от 5.IХ.2000 г. по ф.д. № 2368/92 вписа промяна за “В и Н”-АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв.

59523

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8195 от 24.VII.2000 г. по ф.д. № 1589/92 вписа промяна за “Анилс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59524

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9426 от 31.VIII.2000 г. по ф.д. № 551/99 вписа промяна за “Аршинков и Демиров”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59525

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 7450 от 5.VII.2000 г. по ф.д. № 2978/97 вписа промяна за “Веди-97”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59526

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9124 от 24.VIII.2000 г. по ф.д. № 3064/97 вписа промяна за “Екокет”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59527

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8243 от 25.VII.2000 г. по ф.д. № 3092/97 вписа промяна за “МС Лукс”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59528

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9787 от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 3987/97 вписа промяна за “Галто”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59529

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9792 от 13.IХ.2000 г. по ф.д. № 4547/98 вписа промяна за “СКЮ”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59530

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 6969 от 23.VI.2000 г. по ф.д. № 2725/2000 вписа кооперация “Авицена Херб” със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Филип Македонски 37, с предмет на дейност: производство и реализация на билки, природни продукти и производни от тях, търговия в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон. Кооперацията е с управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

60365

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9606 от 7.IХ.2000 г. по ф.д. № 13259/91 вписа промяна за “Джи Ен Си”-ООД: деноминира капитала от 12 500 000 лв. на 12 500 лв.

60814

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9580 от 5.IХ.2000 г. по ф.д. № 11188/91 вписа промяна за “Сарис”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60816

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 9017 от 21.VIII.2000 г. по ф.д. № 12176/91 вписа промяна за “Димекс”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

60817

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 10140 от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 1823/95 вписа промени за “СНС”-АД: вписа изменение на устава на дружеството; заличава от състава на съвета на директорите Том Хигинс.

60818

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 8808 от 28.ХII.1999 г. по ф.д. № 1823/95 вписа промяна за “СНС”-АД: деноминира капитала от 2 373 400 000 лв. на 2 373 400 лв.

60820

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 9794 от 13.IХ.2000 г. по ф.д. № 3277/97 вписа промени за “Елпром-ЗЕД”-АД: вписа ново наименование-“Завод за асинхронни електродвигатели”-АД; вписа промяна на устава.

60822

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 10167 от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 43/98 вписа промени за “Алена-Р”-АД: заличава досегашния съвет на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; деноминира капитала от 50 819 500 лв. на 50 819,50 лв., разпределен в 12 395 поименни акции с номинална стойност 4,10 лв.

60823

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 8611 от 1.VIII.2000 г. по ф.д. № 9511/91 вписа в търговския регистър поемане на ЕТ “X.X.-С” на X.X. от X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “СТ-X.X.”.

60824

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 10295 от 28.IХ.2000 г. по ф.д. № 1491/97 вписа промени за “Целхарт”-АД: заличава X.X.X. като изпълнителен директор; дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Толга Ъшък.

60825

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3392 от 18.IХ.2000 г. по ф.д. № 787/97 преобразуване на “Бохеми”-ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Бохеми”-ЕООД, със същите адрес на управление, предмет на дейност и капитал; дружеството се управлява и представлява от собственика X.X.X.-X..

59583

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3176 от 14.VIII.2000 г. по ф.д. № 695/96 промяна за “Еуропапир-България”-АД: увеличава капитала от 99 000 лв. на 100 560 лв., разпределен в 3352 акции с номинална стойност 30 лв.

59584

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 3041 от 31.VII.2000 г. по ф.д. № 496/96 промяна за “Тотал контрол”-ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59585

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 3042 от 31.VII.2000 г. по ф.д. № 142/96 промени за “Сплендид”-АД: намалява броя на членовете на съвета на директорите на 5 с мандат 4 години; освобождава членовете на съвета на директорите; вписа нов съвет на директорите от 5 членове в състав: X.X.X.-изпълнителен директор, Румян Стои-лов Ганчев, X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

59586

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 3349 от 11.IХ.2000 г. по ф.д. № 2182/97 промяна за “Екостандарт”-ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

59587

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира под парт.№231, т. 7, р. Х, стр. 40, по ф.д. № 11481/2000 политическа партия “Гражданска партия за България” със седалище София, район “Оборище”, ул. Франсис де Пресансе 8. Уставът на политическата партия е приет на учредително събрание, проведено на 16.IХ.2000 г., и се счита неразделна част от настоящото решение. Националният съвет на партията е в състав: X.X.X.-председател, ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН 5304 206740, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********, X.X.X., ЕГН **********. Партията се представлява от председателя X.X.X..

61776

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

1.-Съветът на директорите на “Фикс плюс-Финансова къща”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.ХI.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Витоша 8, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството за периода 10.I-20.ХI.2000 г.; предложение за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството за периода; 2. обсъждане и приемане на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за периода 10.I-20.ХI.2000 г.; предложение за решение-ОС приема счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за периода 10.I-20.ХI.2000 г.; 3. избор на одитор за 2000 г.; предложение за решение-ОС избира предложената кандидатура за одитор за 2000 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за периода от 10.I до 20.ХI.2000 г.; предложение за решение-ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за периода от 10.I до 20.ХI.2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в София, бул. Витоша 8, всеки ден от 9 до 17 ч.

61225

394.-Съветът на директорите на “Компания за луксозни хотели”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.ХI.2000 г. в 10 ч. в офиса на “Главболгарстрой”-АД, София, ул. Дамяница 3-5, при следния дневен ред: 1. приемане на актуализиран бюджет за 2000 г.; проект за решение-ОС приема актуализиран бюджет на дружеството за 2000 г.; 2. вземане на решение за осигуряване на допълнително финансиране за покриване на извънредните разходи за проект “Хилтън София”; проект за решение-ОС взема решение относно начина за осигуряване на допълнително финансиране; 3. увеличение капитала на дружеството; проект за решение-ОС взема решение за увеличение капитала на дружеството; 4. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 14 до 16 ч. в офиса на дружеството на същия адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 28.ХI.2000 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

61289

1.-Съветът на директорите на “Интерлийз”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.ХI.2000 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, София 1000, ул. Кузман Шапкарев 1, ет. 2, при следния дневен ред: 1. преглед и одобряване на втория средносрочен договор за заем между “Интерлийз”-АД, и Националната банка на Гърция (НБГ); 2. преглед и одобряване на договора за управление и технически услуги между “Интерлийз”-АД, и НБГ; 3. избор и освобождаване на членове на съвета на директорите на “Интерлийз”-АД; 4. промяна в устава на дружеството; 5. разни. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ и чл. 27 от устава на дружеството общото събрание ще се проведе на 30.ХI.2000 г. в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60326

1.-Съветът на директорите на “Кока-кола дистрибютърс София”-АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.ХI.2000 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, София, ул. Сребърна 21, при следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложените от съвета на директорите промени; 2. определяне размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение-ОС определя съгласно предложението на съвета на директорите възнаграждението на неговите членове. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва в 9 ч. и 30 мин. на 23.ХI.2000 г. в седалището на дружеството, София, ул. Сребърна 21. Пълномощниците на акционерите се легитимират с личен паспорт/карта и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61232

73.-Съветът на директорите на “Ден ТВ”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 24.ХI.2000 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Борис III № 54А, при следния дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 3. разни. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60070

69.-Съветът на директорите на “СМА-Метални конструкции-София”-АД, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.ХI.2000 г. в 10 ч. в дружеството при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; 2. избор на нов съвет на директорите; 3. промени в капитала на дружеството. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в Личен състав на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60092

94.-Съветът на директорите на “Обединен Капитал”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 27.ХI.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Черни връх 70-72, заседателната зала на “Ютекс” Холдинг, АД, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема направените от СД предложения за промени в устава на дружеството; 2. промени в органите на управление; проект за решение-ОС приема направеното от СД предложение за промени в органите на управление. Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в София, бул. Черни връх 70-72, всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60717

1.-Съветът на директорите на “Булгарцветинвест”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.ХI.2000 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Искърско шосе 12А, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството до 31.Х.2000 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на съвета на директорите на дружеството за периода 1.I-31.Х.2000 г.; 2. приемане на счетоводен отчет за периода 1.I-31.Х.2000 г.; проект за решение-ОС приема счетоводния отчет за периода 1.I-31.Х.2000 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им за периода 1.I-30.Х.2000 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им за периода 1.I-30.Х.2000 г.; 4. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 6. приемане на решение за обявяване процедура за продажба дяловете на дружеството; проект за решение-ОС приема решение за продажба дяловете на дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки ден от 10 до 15 ч.

60348

1.-Съветът на директорите на “М-Тел плюс”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 29.ХI.2000 г. в 16 ч. в София, район “Триадица”, ул. Балша 8, заседателната зала на сградата на “МобилТел”-АД, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 2. промени в органите на управление на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в органите на управление на дружеството; 3. разни.

60860

678.-Съветът на директорите на “ГБС-Приват”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на 29.ХI.2000 г. в 14 ч. в сградата на “Главболгарстрой”-АД, София, ул. Дамяница 3-5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на “ГБС-Приват”-АД, за 1999 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на “ГБС-Приват”-АД, за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 4. установяване набирането на капитала по увеличението съгласно решението на ОС от 27.V.2000 г. и направените вноски; проект за решение-ОС приема набрания капитал по увеличението в размера, установен с удостоверението за набран капитал от “Хипоферайнцбанк България”; 5. изменение устава на “ГБС-Приват”-АД; проект за решение-ОС приема предложените изменения в устава на дружеството; 6. приемане решение за поемане задълженията на “ГБС-Приват”-АД, по договора за приватизация от “Главболгарстрой”-АД; проект за решение-ОС дава съгласие за поемане задълженията на “ГБС-Приват”-АД, по договора за приватизация от “Главболгарстрой”-АД; 7. приемане на решение за изпълнение на чл. 9 и сл. от устава на “ГБС-Приват”-АД; проект за решение-да се изпълнят изискванията на чл. 9 и сл. от устава на “ГБС-Приват”-АД; 8. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема направеното предложение за назначаване на предложения експерт-счетоводител. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13 до 16 ч. в сградата на “Главболгарстрой”-АД, София, ул. Дамяница 3-5. Регистрацията на акционерите започва в 12 ч. и 30 мин. и се извършва срещу личен паспорт/карта и пълномощно на представителите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от предявените акции.

60861

842.-Управителният съвет на ЗАД “Армеец”-София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.ХI.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, София, ул. Ген. Гурко 21, при следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност на бившите членове на управителния и надзорния съвет на ЗАД “Армеец”; проект за решение-ОС освобождава от отговорност бившите членове на управителния и надзорния съвет на ЗАД “Армеец” и отлага освобождаването от отговорност на X.X. до приключване на финансовата ревизия на дружеството; 2. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

60718

38.-Съветът на директорите на “ЦИИТ”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 16 ч. в стола на “БИЦ-ИЗОТ”-АД, София, бул. Цариградско шосе, 7-и км, при следния дневен ред: 1. информация за извършената приватизационна сделка; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. определяне възнаграждението на членовете на СД; 6. разни. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Регистрацията на участниците в общото събрание започва в 15 ч. Акционерите представят документ за самоличност, а техните представители-и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60859

80.-Съветът на директорите на “Завод за стоки за населението и металоконструкции (ЗСНМ)-Кремиковци”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 10 ч. в зала № 2 на административната сграда на “Кремиковци”-АД, София, кв. Ботунец, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за промени в устава на дружеството; 2. освобождаване от длъжност на член на съвета на директорите; проект за решение: ОС освобождава от длъжност член на съвета на директорите; 3. избор на нов член на съвета на директорите; проект за решение: ОС избира нов член на съвета на директорите на дружеството; 4. разни. Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен представител да вземат участие в работата на събранието, като регистрацията им ще започне в 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. За участие в събранието акционерите и техните пълномощници се легитимират с личен паспорт, пълномощни и временни удостоверения. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в “Кремиковци”-АД, сградата на строителите, стая 127, всеки работен ден от 9 до 16 ч. след 9.Х.2000 г.

61254

116.-Съветът на директорите на “Ютекс”-холдинг-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 10 ч. в София, ул. Кракра 2А, в салона на Дом на културата “Средец”, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК от 596 025 лв. на 1 192 050 лв. чрез издаване на нови 596 025 акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1 лв., които се предлагат за записване само на акционерите на дружеството; предложение за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 112, ал. 5 ЗППЦК чрез публично предлагане на акции само на акционери на дружеството при условия и по ред, както следва: 1. размер на заявения за набиране капитал-596 025 лв.; 2. брой, вид, номинална и емисионна стойност на акциите, предмет на публично предлагане-596 025 обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1 лв.; 3. вид, класове акции и права по тях-акциите на новата емисия са от един и същи клас с вече издадените и дават на акционерите: право на един глас в общото събрание; право на дивидент; право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите и при условията на действащото законодателство; право на информация; 4. минимален брой на акциите, които могат да бъдат записани или закупени при поемане от едно лице; минималният брой акции, които могат да бъдат записани от едно лице-1 акция; 5. максимален брой на акциите, които могат да бъдат записани или закупени при поемане от едно лице: на първи етап максималният брой акции от новата емисия, които могат да бъдат записани от едно лице, е 1 акция за всяка притежавана; на втори етап няма ограничения за максималния брой акции от новата емисия до пълния размер на емисията, които могат да бъдат записани от едно лице при условие, че е записало акции на първия етап; 6. място и адрес, начален и краен срок на подписката-записването на акциите от настоящата емисия се извършва в офиса на дружеството София, бул. Черни връх 70-72, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Начален срок на подписката-датата, посочена в съобщението за публично предлагане на акции, което ще бъде публикувано в два централни ежедневника съгласно чл. 93, ал. 1 ЗППЦК, като тази дата не може да бъде по-ранна от датата на обнародването в “Държавен вестник” на решението на общото събрание за увеличение на капитала; краен срок на подписката-крайният срок на подписката е 60 дни след началния срок; крайният срок за записване на акции е 16 ч. на деня, в който изтича 60-дневният срок; ако последният ден от 60-дневния срок е неработен, срокът изтича в 16 ч. на първия следващ работен ден; 7. условия, форма и начин на записване на акциите-акции от новата емисия могат да записват само лица, които са акционери на “Ютекс”-холдинг-АД, съгласно данните, предоставени от “Централен депозитар”-АД, списък на акционерите на дружеството към 15.ХI.2000 г.; акциите се записват лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно; акции могат да бъдат записвани най-рано на датата на началния срок на подписката. Записването на акции в 60-дневния срок по реда на чл. 112, ал. 1 ЗППЦК се извършва чрез представяне на следните документи: писмена заявка за записване на акции по образец и оригинал на платежно нареждане или вносна бележка за превод със задължително посочен брой на закупуваните акции; стойността на записаните акции трябва да бъде заплатена най-късно до 16 ч. на деня, следващ деня, в който същите са били записани по специална набирателна сметка № 9000928808, банков код 88898882 в “Стопанска и инвестиционна банка”-АД, на името на “Ютекс”-холдинг-АД, или внесени в касата на дружеството; оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителите-юридически лица, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на писмената заявка, надлежно преведени и легализирани документи за актуално състояние на заявителите-чуждестранни лица, оригинал на изрично нотариално заверено пълномощно-в случай че заявката е подписана от пълномощника; писмената заявка за записване на акции и платежното нареждане или вносната бележка, с които се записват акции в двумесечния срок по чл. 112, ал. 1 ЗППЦК, задължително съдържат следните реквизити: име и ЕГН, съответно наименование и БУЛСТАТ на акционера; адрес за кореспонденция; брой акции, които се записват; фирмата на емитента; обща сума, дължима срещу записаните акции; всяко записване на акции в нарушение на изискванията по тази точка ще се счита за невалидно; записването на акции от новата емисия ще става на два етапа в рамките на 60-дневния срок, като всеки етап е с продължителност 30 дни; през първия етап всеки акционер на холдинга има право да запише до една акция от новата емисия за всяка притежавана от него акция; през втория етап акции от новата емисия могат да записват само акционерите, записали акции от новата емисия през първия етап; броят на записаните акции през втория етап е ограничен до размера на незаписаните акции на първия етап; 8. ред, който се прилага, ако всички акции от емисията бъдат записани преди крайния срок на първия етап на подписката-при записване на всички акции от настоящата емисия преди изтичането на крайния срок на първия етап на подписката, посочен в съобщението по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК, холдингът преустановява записването на акции в момента, в който са записани всички акции от емисията, за което незабавно уведомява банката, в която е открита специалната сметка, и публикува съобщение в същите ежедневници, в които е публикувано съобщението за новата емисия; 9. ред, който се прилага, ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички акции от емисията-ако до изтичане на крайния срок на подписката се запишат 400 000 или повече акции, но не са записани всички акции от емисията, подписката се смята за успешна и капиталът на дружеството се увеличава съобразно броя на записаните акции; 10. ред, който се прилага, ако до крайния срок на подписката бъдат записани повече акции от предложените; на втория етап максиммалният брой записани акции от всеки акционер не може да превишава незаписаните акции на първия етап; ако сумата на записаните акции от участващите акционери на втория етап е по-голям от незаписаните акции на първия етап, заявките се удовлетворяват пропорционално на записаните от тях на първия етап акции, като общият брой на записаните на първия етап акции се счита за 100 %; направените вноски по записаните в повече акции се връщат на лицата, които са записали акции, в 15-дневен срок от датата на прекратяване на подписката; дължимите от емитента суми се връщат на правоимащите; за целта “Ютекс”-холдинг-АД, ще публикува покана в два централни ежедневника към лицата, записали акции, съдържаща условията и реда за връщане на набраните суми; 11. условия и срокове за получаване на удостоверителните документи за издадените акции-удостоверителните документи (депозитарните разписки) за издадените акции могат да бъдат получени от акционерите в седалището на дружеството след вписването на увеличението на капитала в търговския регистър и заверяването на личните им сметки в “Централен депозитар”-АД, със записаните акции; 12. ред за прехвърляне на акциите-издадените от дружеството акции са свободно прехвърляеми; в устава на дружеството не са предвидени ограничения или условия за тяхното прехвърляне; 13. основни направления, в които ще бъде използван набраният чрез емисията капитал-частично преструктуриране на портфейла на холдинга чрез придобиване на допълнителни акции от дружествата, в които холдингът има стратегически интереси-под формата на инвестиции в акции на предприятията с цел постигане на мажоритарно участие 96 025 лв., или 16,1 %; финансиране под формата на заеми на дъщерни дружества, в които емитентът притежава значително участие-заеми, отпуснати на дъщерни компании до 500 000 лв., или до 83,9 %, за придобиване на дълготрайни материални активи; заеми, които ще бъдат отпуснати: текстилна промишленост 150 хил. лв.; химическа промишленост 100 хил. лв.; хранително-вкусова промишленост 60 хил. лв.; винарска промишленост 70 хил. лв.; туризъм 30 хил. лв.; шивашка и обувна промишленост 90 хил. лв.; 14. обща информация за финансово-икономическото състояние на дружеството и перспективи за развитието на дружеството; общият размер на приходите на “Ютекс”-холдинг-АД, към 30.IХ.2000 г. възлиза на 149 хил. лв.; част от тези приходи в размер 28 хил. лв. са реализирани от продажба на ценни книжа от портфейла на дружеството; разходите за дейността на “Ютекс”-холдинг-АД, за отчетния период са в размер 140 хил. лв.; за осъществяване на основната дейност на холдинга са изразходвани 138 хил. лв., като това са разходи за заплати, услуги и други възнаграждения. “Ютекс”-холдинг-АД, формира счетоводна печалба към 30.IХ.2000 г. в размер 9 хил. лв.; Стойността на дълготрайните материални активи на холдинга към 30.IХ.2000 г. е 230 хил. лв., дългосрочни инвестиции-729 хил. лв.; краткотрайните активи на холдинга в края на отчетния период са 135 хил. лв., от които 11 хил. лв. в парични средства; целите на инвестиционната дейност на холдинга са: компетентно управление на инвестиционния портфейл с оглед оптимално съотношение между доходност и риск; частично преструктуриране на портфейла на холдинга с оглед понататъшното оптимизиране на неговата структура; финансиране под формата на заеми на предприятията от портфейла с цел постигане на по-добри финансови резултати; оздравяване и укрепване на предприятията, в които холдингът притежава значителен пакет от акции. II. Изменение на устава на дружеството в съответствие с увеличението на капитала; предложение за решение-общото събрание приема предложението на СД за изменение на устава на дружеството в съответствие с увеличението на капитала. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9 ч. на 30.ХI.2000 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще започне същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения брой акции. Право на глас се упражнява от лицата, придобили акции най-късно до 15.ХI.2000 г. съгласно предоставен от “Централен депозитар”-АД, списък на акционерите на дружсетвото към тази дата. Пълномощниците, представени на общото събрание, се приемат, ако отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

60715

71.-Съветът на директорите на “Инкомс електроника и механика”-АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 21.ХI.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството при следния дневен ред: освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60340

79.-Съветът на директорите на “Одесос лизинг”-АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.ХI.2000 г. в 10 ч. във Варна, бул. Мария-Луиза 13, при следния дневен ред: 1. деноминиране на капитала; 2. промяна на седалището и адреса на управление; 3. приемане на отчета на СД; 4. избор на експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60090

104.-Съветът на директорите на “Одесос инвест”-АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.ХI.2000 г. в 10 ч. във Варна, бул. Мария-Луиза 13, при следния дневен ред: 1. деноминиране на капитала; 2. промяна на седалището и адрес на управление; 3. приемане на отчета на СД; 4. избор на експерт-счетоводител; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60100

107.-Съветът на директорите на “Родакар”-АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 27.ХI.2000 г. в 11 ч. в седалището на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността за 1999 г.; 2. освобождаване членовете на СД от отговорност; проект за решение-ОС освобождава от отговорност СД; 3. приемане на годишния счетоводен отчет; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет; 4. приемане на одиторския доклад на дружеството за 1999 г.; проект за решение-ОС приема доклада на одитора за 1999 г.; 5. избор на одитор за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложения от СД одитор; 6. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.

60099

X.X.X.-акционер, притежаващ повече от 1/10 от капитала на “РМП-Агрострой-21”-АД, Видин, овластен с определение № 440 от 3.Х.2000 г. на Видинския окръжен съд, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ свиква общо събрание на акционерите в дружеството на 29.ХI.2000 г. в 14 ч. във Видин, ул. Дунавска 22, кафе-бар “Европа”, при следния дневен ред: 1. освобождаване членовете на съвета на директорите на дружеството без освобождаването им от отговорност; проект за решение-ОС освобождава членовете на съвета на директорите на дружеството без освобождаването им от отговорност; 2. избор на нови членове на съвета на директорите на дружеството и определяне на възнаграждението им; проект за решение-ОС избира нови членове на съвета на директорите на дружеството и определя възнаграждението им; 3. други. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите във Видин, ул. Дунавска 22, кафе-бар “Европа”, всеки присъствен ден от 10 до 16 ч. Началото на регистрацията на акционерите е в 13 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Всички акционери или упълномощени техни представители представят при регистрацията документ (акция или временно удостоверение) за притежаваните от тях акции и писмено пълномощно (само за упълномощените представители на акционерите), съдържащо пълни паспортни данни на упълномощителя и упълномощения, както и номера на документа за притежаваните от упълномощителя акции. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61333

458.-Съветът на директорите на “Долината на розите”-АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.ХI.2000 г. в 11 ч. в заседателната зала на хотел “Казанлък”-Казанлък, пл. Севтополис, при дневен ред: продажба на “Панорамен бар”; проект за решение-общото събрание приема проекта за решение на съвета на директорите. Регистрацията на акционерите и писмено упълномощени техни представители ще започне в 10 ч. и 30 мин. и ще приключи в 11 ч. в деня на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Всички материали по общото събрание са на разположение в седалището на дружеството.

60068

193.-Съветът на директорите на “Бунай 99”-АД, Панагюрище, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.ХI.2000 г. в 14 ч. в Панагюрище, ул. Г. Бозаджиев 1, в стола на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета за дейността на дружеството през 1999 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 1999 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса за 1999 г.; 3. доклад на ДЕС за извършената проверка на дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение-ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя за дейността на дружеството през 1999 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД и промени в състава му; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 1999 г. и приема промяна в състава му; 5. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС приема предложения ДЕС за 2000 г. Поканват се акционерите на дружеството да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение в дружеството. Регистрацията на акционерите ще се извърши от 13 до 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60353

94.-Съветът на директорите на “Родина-91”-АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 24.ХI.2000 г. в 18 ч. в седалището на дружеството, Перник, ул. Търговска 13, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за отписване на “Родина-91”-АД, Перник, от регистъра на публичните дружества при ДКЦК-София. Поканват се акционерите на дружеството да участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и техните представители в седалището на дружеството-Перник, ул. Търговска 13, всеки работен ден от 9 до 16 ч. Регистрацията за участие в събранието на акционерите и техните представители започва в деня на събранието в 17 ч. на обявеното за провеждане на събранието място. При регистрацията акционерите или техните писмено упълномощени представители се легитимират с личен паспорт или лична карта. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе в 19 ч. на 24.ХI.2000 г., на същото място и при същия дневен ред.

59763

48.-Съветът на директорите на ПСК “Металург Перник”-АД, Перник, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 11 ч. в Перник, ул. Кракра 24, при следния дневен ред: 1. промяна на наименованието на акционерното дружество; 2. промени в устава на дружеството; проекторешение-ОС приема предложението за промени в устава на дружеството; 3. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

60916

1.-Съветът на директорите на “Рива 21”-АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.ХI.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, Петрич, ул. Битоля, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчета на СД и одобрява годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение-ОС избира предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч.

60327

1.-Съветът на директорите на “Пловдивска консерва”-АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 21.ХI.2000 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, Пловдив, ул. Д. Стамболов 2А, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 2. вземане на решение за откриване на клон на дружеството; проект за решение-ОС взема решение за откриване на клон на дружеството; 3. вземане на решение за преобразуване на дружеството чрез отделяне на ново дружество; проект за решение-ОС взема решение за преобразуване на дружеството чрез отделяне на ново дружество; 4. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема направените предложения за промяна в състава на съвета на директорите. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61300

62.-Съветът на директорите на “Свежест”-ЕАД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.ХI.2000 г. в 14 ч. в седалището на дружеството, Разград, ул. Ропотамо 5, при следния дневен ред: 1. промяна наименованието на дружеството; 2. промяна на устава на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60091

69.-Съветът на директорите на “Рибовъдство”-АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28.ХI.2000 г. в 11 ч. в рибовъдно стопанство “Мечка”, с. Мечка, област Русе, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на СД за промени в устава на дружеството; 2. промени в състава на СД; проект за решение-ОС приема предложените от СД промени в състава на СД на дружеството; 3. назначаване на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение-ОС приема предложението на СД за назначаване на експерт-счетоводител за 1999 г. Регистрацията на акционерите ще се извърши на 28.ХI.2000 г. от 10 ч. и 30 мин. до 11 ч. в рибовъдно стопанство “Мечка”, с. Мечка, област Русе. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60719

264.-Съветът на директорите на “Инвестмашпроект”-АД, Русе, по искането на “Българска холдингова компания”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 10 ч. в Русе, ул. Николаевска 73, в салона на Стоматологична поликлиника-Русе, срещу сградата на “Инвестмашпроект”-АД, по ул. Николаевска, при следния дневен ред: 1. потвърждаване решението по т. 8 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството от 15.VI.2000 г. и удължаване на срока за погасяване на кредита от 5 на 10 г.; проект за решение-ОС потвърждава решението по т. 8 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството от 15.VI.2000 г. и удължава срока за погасяване на кредите от 5 на 10 г.; 2. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството към датата на събранието; проект за решение: ОС приема/не приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството към датата на събранието; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността към датата на събранието; проект за решение: ОС не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността към датата на събранието; 4. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в състава на съвета на директорите на дружеството; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 6. вземане на решение за назначаване на ревизия за цялостната дейност на дружеството през последните 3 г. и избор на ревизионна комисия; проект за решение: ОС приема решение за назначаване на ревизия за цялостната дейност на дружеството през последните 3 г. и избира състава на ревизионната комисия; 7. вземане на решение за сигнализиране органите на Държавния финансов контрол за извършване на ревизия; проект за решение: ОС приема решение за сигнализиране органите на Държавния финансов контрол за извършване на ревизия. Материалите за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 13 до 17 ч. в седалището на дружеството, ул. Николаевска 73. Регистрацията на участниците в общото събрание ще се извърши в деня на събранието в 9 ч. в салона на събранието срещу личен паспорт и депозитарна разписка. Представляването на акционер в общото събрание-с нотариално заверено пълномощно изрично за същото събрание и определяне съдържание за решения (съгласно и в съответствие със ЗППЦК). При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61570

1.-Съветът на директорите на “Хармония-БГ”-АД, Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.ХI.2000 г. в 13 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 1999 г. и приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 1999 г.; проект за решение-ОС приема отчетния доклад на СД, годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 3. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; 4. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум в посочения час за откриване на събранието на основание чл. 227 ТЗ то ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61357

127.-Съветът на директорите на “Винпром”-АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 29.ХI.2000 г. в 11 ч. в София, бул. Черни връх 70-72, заседателната зала на “Ютекс”-Холдинг, АД, при следния дневен ред: промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема направените от СД предложения за промени в устава на дружеството. Материалите за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в Троян, кв. Индустриален, всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

60716

1.-Съветът на директорите на “Българска търговска компания”-АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.ХI.2000 г. в 16 ч. в Шумен, в офиса на дружеството, Шумен, ул. Цар Освободител 97, при следния дневен ред: 1. промени в състава на СД и определяне на възнаграждението им; проект за решение-ОС приема промени в състава на СД на “Българска търговска компания”-АД, Шумен, и определя възнаграждението на членовете му; 2. промяна на адреса на управление на дружеството-проект за решение-ОС на “БТК”-АД, приема промяна на адреса на управление на дружеството, както следва-Шумен, ул. В. Левски 6; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 4. решение за увеличаване на капитала на “Българска търговска компания”-АД, Шумен, вследствие осъществено преобразуване чрез вливане на “Нармаг-Шумен”-ЕАД, Шумен, в “Българска търговска компания”-АД, Шумен (чл. 261 и сл. от ТЗ), и емитиране на нови акции и пропорционалното им разпределение между акционерите; проект за решение-ОС приема решението за увеличаване на капитала на “Българска търговска компания”-АД, Шумен, вследствие осъществено преобразуване чрез вливане на “Нармаг-Шумен”-ЕАД, Шумен, в “Българска търговска компания”-АД, Шумен (чл. 261 и сл. от ТЗ), и емитиране на нови акции и пропорционалното им разпределение между акционерите. Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено лице. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите за събранието започва в 15 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., при същия дневен ред.

60878

2.-Съветът на директорите на “Нармаг-Шумен”-ЕАД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.ХI.2000 г. в 12 ч. в Шумен, в адм. сграда на дружеството, Шумен, ул. Васил Левски 8, при следния дневен ред: 1. промени в състава на СД и определяне на възнаграждението им; проект за решение-ОС приема промени в състава на СД на “Нармаг-Шумен”-АД, Шумен, и определя възнаграждението на членовете му; 2. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение-ОС приема предложения нов устав на “Нармаг-Шумен”-АД, Шумен; 3. преобразуване на “Нармаг-Шумен”-АД, Шумен, чрез вливане в “Българска търговска компания”-АД, Шумен, на основание чл. 261 и сл. от ТЗ); проект за решение-ОС на “Нармаг-Шумен”-АД Шумен, преобразува “Нармаг-Шумен”-АД, Шумен, чрез вливане в “Българска търговска компания”-АД, Шумен (на основание чл. 261 и сл. от ТЗ). Поканват се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощено лице. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите за събранието започва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., при същия дневен ред.

60879

109.-Съветът на директорите на “Лида”-АД, Шумен, Индустриална зона, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 24.ХI.2000 г. в 14 ч. в залата за събрания на дружеството при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; проект за решение-ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността му през 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; 2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет от назначения одитор за 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; проект за решение-ОС приема доклада на одитора за годишния счетоводен отчет за 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; проект за решение-ОС приема годишния счетоводен отчет за 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; проект за решение-ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г. и деветмесечието на 2000 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г.; проект за решение-ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г.; 6. избор на съвет на директорите; проект за решение-ОС избира съвет на директорите; 7. определяне възнаграждението на изпълнителния директор и на съвета на директорите; проект за решение-ОС определя възнаграждението на изпълнителния директор и на съвета на директорите; 8. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. Регистрацията на акционерите започва от 13 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред и съответните проекторешения са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството и могат да бъдат получени всеки присъствен ден от 8 до 17 ч.

60069

50.-Съветът на директорите на “Балкан”-ЕАД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 16 ч. в сградата на управлението на дружеството в Шумен, ул. Съединение 109, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; 2. освобождаване на членовете на съвета на директорите от длъжност и от отговорност; 3. избор на нови членове на съвета на директорите; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение в управлението на дружеството.

60917

48.-Съветът на директорите на “Металик”-АД, Ябланица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събране на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 10 ч. в Ябланица, ул. Мико Петков 105, при следния дневен ред: 1. обсъждане на предложение на съвета на директорите на дружеството на основание чл. 119, ал. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от ДКЦК; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите на основание чл. 119, ал. 1, буква “б” ЗППЦК да отпише дружеството от регистъра на публичните дружества, воден от Държавната комисия по ценни книжа; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение-ОС приема предложението на съвета на директорите да се промени изцяло уставът на дружеството; 3. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение-ОС приема предложението за промени в състава на съвета на директорите; 4. разни. Акционерите физически лица се легитимират с представяне на личен паспорт/карта и депозитарна разписка. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители , които се легитимират с представяне на съдебно решение (удостоверение) за регистрацията на дружеството, личен паспорт/карта и депозитарна разписка за броя на притежаваните акции. Пълномощниците на акционерите юридически или физически лица се легитимират с личен паспорт/карта, оригинална депозитарна разписка за броя на притежаваните акции от упълномощителя и писмено изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите, отговарящо на изискванията на чл. 116, ал. 1 ЗППЦК и Наредбата за минималното съдрание на пълномощно за представителство на акционер в общо събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане (ДВ, бр. 124 от 1997 г.), издадено конкретно за предстоящото общо събрание. Пълномощници (предложители) по чл. 116, ал. 2 ЗППЦК следва да уведомят дружеството най-късно 10 дни преди деня на общото събрание. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч. и 30 мин. Писмените материали са на разположение на акционерите на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощен представител.

60914

48.-Съветът на директорите на “Овергаз холдинг”-АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.ХI.2000 г. в 14 ч. в София, ул. Филип Кутев 5, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 1999 г.; проект на решение-общото събрание приема доклада за дейността на дружеството; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; проект на решение-общото събрание приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1999 г.; 3. анализ на изпълнението на бюджета на дружеството за 9-месечието на 2000 г.; проект на решение-общото събрание приема анализа за дейността на дружеството за 9-месечието на 2000 г.; 4. увеличаване на капитала и съответно изменение на устава на дружеството; проект на решение-общото събрание приема предложението за увеличаване на капитала на дружеството и съответните изменения в устава; 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; проект на решение-общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1999 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2000 г.; проект на решение-общото събрание избира експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството; 7. разни. Писмените материали с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството и в офиса му в София, ул. Филип Кутев 5, всеки работен ден от 9 до 18 ч.

60668

1.-Съветът на директорите на “Агромеханизация-99”-АД, с. Брестница, област Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.ХI.2000 г. в 9 ч. в сградата на дружеството при дневен ред-вземане на решение за прекратяване на съдебната регистрация на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум в посочения час за откриване на събранието на основание чл. 227 ТЗ то ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61358

1.-Съветът на директорите на “МТС-2000”-АД, с. Брестница, област Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 23.ХI.2000 г. в 10 ч. в сградата на дружеството при дневен ред-вземане на решение за прекратяване на съдебната регистрация на дружеството. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени представители да присъстват на общото събрание. При липса на кворум в посочения час за откриване на събранието на основание чл. 227 ТЗ то ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

61359

415.-Съветът на директорите на “Габровница”-АД, с. Горно Сахране, община Павел баня, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25.ХI.2000 г. в 10 ч. в седалището в с. Горно Сахране при следния дневен ред: 1. отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества при ДКЦК; предложение за решение-ОС на основание чл. 119, ал. 1, т. 1, буква “б” ЗППЦК приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества, воден при ДКЦК; 2. промени в устава на дружеството; предложение за решение-ОС приема промени в устава; 3. избор на нов експерт-счетоводител за 2000 г.; предложение за решение-ОС избира нов експерт-счетоводител за 2000 г. Акционерите физически лица се легитимират с личен паспорт (карта) и депозитарна разписка, а законните представители на акционерите юридически лица-и със съдебно решение за регистрация. Пълномощниците на акционери се легитимират с личен паспорт (карта), пълномощно по изискванията на ЗППЦК и депозитарна разписка за акциите на упълномощителя. Пълномощните се представят до 17 ч. на 22.ХI.2000 г. Регистрацията се извършва от 8 ч. до 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място при същия дневен ред.

60667

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

617.-Народното събрание на Република България, София, пл. Народно събрание 2, тел. 9840-23-71, 9840-21-91, на основание чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 050-05-54 от 18.Х.2000 г. на председателя на НС кани потенциални кандидати за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет-шлайфане и кристализация на мраморната настилка в коридорите на сградата на Народното събрание в София, пл. Княз Александър Батенберг 1. Документацията за участие в процедурата на стойност 10 лв. с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на предложенията, може да бъде получена всеки работен ден от 25.Х до 3.ХI.2000 г., след заплащането є в касата на Народното събрание, пл. Княз Александър Батенберг 1, ет. I, ст. 156, от 13 ч. и 30 мин. до 16 ч., тел. 9840-35-86. Закупуването на документация е задължително условие за участие в конкурса. Предложенията за участие се подават лично от кандидатите или техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Народното събрание, пл. Народно събрание 2, от 7.ХI до 14 ч. на 9.ХI.2000 г. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 10.ХI.2000 г. в 10 ч., в сградата на Народното събрание, пл. Княз Александър Батенберг 1, ет. II, зала 248.

61900

894.-Министерството на околната среда и водите, София, ул. Уйлям Гладстон 67, тел. 940-60-00, факс 981-11-85, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП, заповед № РД-497 от 6.Х.2000 г. на министъра на околната среда и водите и решение № 29 от 6.Х.2000 г. отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на компютърно оборудване и софтуер за нуждите на МОСВ и неговите поделения; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок и място за изпълнение-до 15 дни след сключване на договора, София, ул. У. Гладстон 67, бул. Кн. М.-Луиза 22 и бул. Цар Борис III № 136; до 20 дни след сключване на договора в останалите градове съгласно приложен списък; възможно е възлагане на допълнителна поръчка; 4. квалификационни изисквания към кандидатите-висок професионален опит, да отговарят на изискванията по чл. 24 ЗОП; 5. изисквания за качество-високо качество на изпълнение, спазване изискванията на БДС; 6. начин на плащане-с банков превод; авансово плащане и акредитив не се допускат; 7. срок за валидност на предложенията-90 дни; 8. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата по възлагане-парична гаранция 1500 лв., внесени по сметка на МОСВ в БНБ-ЦУ, № 3000138700, код 66196611, БИН 6301301150; 9. критерии за оценка на предложенията: техническа оценка (ТО) е с коефициент на тежест 0,5, която се формира от: К1-качество и надеждност на предлаганата техника по приложение № 1 от документацията-15 %; К2-качество и надеждност на предлаганата техника по приложение № 2-15 %; К3-съответствие с минималните изисквания на заданието-25 %; К4-надеждност на доставчика-10 %; К5-доказан опит на участника при изпълнение на подобни поръчки-10 %; К6-сервизни бази-15 %; К7-гаранционни условия и срокове на доставка-10 %; финансова оценка (ФО)-с коефициент на тежест 0,5, която се определя от: обща стойност на доставката в левове, с включени всички мита, такси и ДДС; обща оценка (ОО) на всеки кандидат-сумата от съответните му ТО и ФО (ООх = ТОх + ФОх); 10. конкурсната документация се получава всеки работен ден от обнародването в “Държавен вестник” до 16.ХI.2000 г. вкл., от 14 до 17 ч., в деловодството на министерството, ул. У. Гладстон 67, ет. 4, стая 403, срещу представен банков документ за такса 100 лв., платена в брой в касата на министерството, ул. У. Гладстон 67, ет. 3, стая 302, или внесена по сметката на МОСВ в БНБ-ЦУ, № 3000138700, код 66196611, БИН 6301301150; 11. предложенията задължително да съдържат документите по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОП и се представят в непрозрачен, запечатан плик, съгласно чл. 27, ал. 3 ЗОП; 12. предложенията се представят в деловодството на МОСВ-София 1000, ул. У. Гладстон 67, ет. 4, стая 403, всеки работен ден от 14 до 17 ч., до 45-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” вкл.; 13. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-София, ул. Уйлям Гладстон 67, заседателна зала, ет. 1, на 46-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен встник”, в 10 ч.; за контакти-тел.: 940-62-25, 940-62-65, 940-62-92.

61198

437.-Министерството на отбраната, дирекция “Управление на доставките”, София 1000, ул. В. Левски 3,

тел. (02) 930-4427; 4549; факс 9879693, на основание чл. 6, т. 2 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и Решение № 138 от 11.Х.2000 г. на зам.-министъра на отбраната по военната политика и планирането обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за доставка на следните видове общоразходни материали:

Наименование

Стандарт

(изисквания)

Мярка

Количество

Краен срок

за доставка

Гаранция

за участие

Под. получател

1

Графитна набивка

маслобензино-

кг

30

30.ХI.2000 г.

1

лв.

24510-София

 

4 x 4 мм

устойчиви

           

2

Графитна набивка

маслобензино-

кг

40

30.ХI.2000 г.

15

лв.

24510-София

 

6 x 6 мм

устойчиви

           

3

Графитна набивка

маслобензино-

кг

20

30.ХI.2000 г.

1

лв.

24510-София

 

8 x 8 мм

устойчиви

           

4

Графитна набивка

маслобензино-

кг

10

30.ХI.2000 г.

0,5

лв.

24510-София

 

10 x 10 мм

устойчиви

           

5

Графитна набивка

маслобензино-

           
 

12 x 12 мм

устойчиви

кг

10

30.ХI.2000 г.

0,5

лв.

24510-София

6

Оловни пломби

БДС 7412-75

т

2

30.ХI.2000 г.

50

лв.

24510-София

До участие в открития конкурс се допускат кандидати съгласно чл. 19, ал. 1 от наредбата. Кандидатът, който е определен за изпълнител, следва да бъде регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон, освен ако упражнява свободна професия. Кандидатите за изпълнител на договора за малка обществена поръчка трябва да отговарят на условията по чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП. Всеки кандидат може да участва в открития конкурс както за всички, така и за всяка една номенклатура общоразходни материали. Предлаганите цени да се формират за тон/килограм с включен транспорт до под. 24510-София. Срокът на валидност ще бъде 50 календарни дни считано от датата на провеждане на процедурата (датата, на която ще се разглеждат предложенията). Кандидатите да внесат като гаранция за участие парична сума в посочения размер, като сумите се преведат на ръка или по банков път в касата на отдел “Финансово-стопанска дейност” на дирекция “Административно обслужване”-МО, София 1000, ул. Левски 3 (сметка № 9010282235, банков код 66084219, ТБ “Биохим” клон “Батенберг”). Валидност на представените гаранции за участие-40 календарни дни считано от датата на провеждане на процедурата. Кандидатът, определен за изпълнител на поръчката, е длъжен при подписването на договора да представи банкова гаранция за добро изпълнение в размер 8 % от стойността на договора и с валидност през цялото времетраене на договора плюс 10 работни дни. Оценката на предложенията ще се извърши по следните критерии: 1. най-ниска предложена цена; 2. най-изгодни за възложителя условия на плащане; 3. срок за доставка; критериите ще имат следната тежест при комплексната оценка на предложенията: а) най-ниска предложена цена-50 точки; до 5 % по-висока цена-40 точки; до 10 % по-висока цена-30 точки; до 20 % по-висока цена-20 точки; над 20 % по-висока цена-10 точки; б) най-изгодни за възложителя условия за плащане: при заплащане с банков превод до 15 дни след представяне в МО на документите за плащане-15 точки; при заплащане с банков превод до 20 дни след представяне в МО на документите за плащане-20 точки; при заплащане с банков превод до 25 дни след представяне в МО на документите за плащане-25 точки; при заплащане с банков превод до 30 дни след представяне в МО на документите за плащане-30 точки; при заплащане с банков превод над 30 дни след представяне в МО на документите за плащане-40 точки; в) срок за доставка: кандидатът, предложил най-къс срок за доставка-30 точки; до 10 дни по-дълъг срок-20 точки; до 20 дни по-дълъг срок-10 точки; над 20 дни по-дълъг срок-5 точки. При изготвянето, предаването и приемането на предложенията да се спазват изискванията на чл. 5 от наредбата; предложенията, неотговарящи на изискванията, както и кандидатите, показали нелоялност към МО, ще се отстраняват; обстоятелствата по чл. 24, ал. 1 ЗОП могат да се удостоверяват и с декларация от кандидата, при условие че представи доказателства, удостоверяващи, че поради обективни обстоятелства, независещи от него, не е могъл да се снабди с необходимите документи в срок. Предложенията ще се разглеждат и оценяват на 16-ия календарен ден считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в зала 158 на МО. Документите за участие в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка ще се продават ежедневно от представители на дирекция “Управление на доставките” до 15-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в приемната на МО, София, ул. Левски 3, от 13 до 16 ч. на цена 50 лв. за всяка отделна номенклатура от обявените общоразходни материали. На основание чл. 11, ал. 2 и чл. 18, ал. 2 от наредбата на кандидатите, представили документ за регистрация като малки и средни предприятия, документацията ще се предоставя безплатно. Предложенията за участие в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка ще се представят (приемат), спазвайки изискванията на чл. 22, ал. 1 от наредбата, във фелдегеро-пощенската служба на МО (тел. 25-38 и 23-56), София, ул. В. Левски 3, всеки ден от 9 до 16 ч. до 15-ия календарен ден считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

61581

476.-Министерството на отбраната, дирекция “Управление на доставките”, София 1000, ул. Левски 3, тел.: (02)930-4549; 4427; факс (02)9549372; 9879693, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП и решение № 134 от 5.Х.2000 г. на министъра на отбраната на Република България удължава с 20 календарни дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” срока за представяне на предложения за закупуване и доставка на следните видове хартии:

Отделни

позиции

Стан-

дарт

Мяр-

ка

Коли-

че-

ство

Краен

срок

на дос-

тавка

Гаран-

ция за

участие

1

Хартия карто-

ISO

т

10

30.ХI.

 
 

графска внос

9002-87

   

2000 г.

400 лв.

 

70/100,100 г/кв. м

         

2

Картон едно-

ISO

т

5

30.ХI.

200 лв.

 

странно хромов

9002-87

   

2000 г.

 
 

внос

         
 

70/100, 240 г/кв. м

         

3

Хартия едно-

ISO

т

5

30.ХI.

200 лв.

 

странно хромова

9001

   

2000 г.

 
 

70/100, 100 г/кв.м

         

4

Хартия холцфрай

БДС

т

10

30.ХI.

400 лв.

 

70/100, 80 г/кв. м

6587-81

   

2000 г.

 

 

До участие в откритата процедура ще се допускат кандидати съгласно чл. 5 ЗОП; всеки отделен кандидат може да участва в процедурата за всяка отделна позиция, както и за повече от една или общо за всички позиции, като представи сумарна гаранция за участие. В складовете на МО ще се приема само продукция първо качество по посочения стандарт и специфичните изисквания, посочени в документацията. Предлаганите цени да се формират за тон с включени ДДС и всички други разходи по доставката и производството франко складовете на МО, под. 24430-Троян, и под. 46440-София (с. Негушево); плащанията ще се извършват по банков път след доставка. Срокът на валидност на предложенията ще бъде 50 календарни дни считано от датата на провеждане на процедурата (дата, на която ще се разглеждат предложенията). Кандидатите да внесат гаранция за участие-парична сума в посочения размер, като сумата се преведе по банков път или се плати в касата на отдел “Финансово-стопански дейности” на дирекция “Административно обслужване”-МО, София 1000, ул. Левски 3 (сметка № 5010282235, банков код 66084219, ТБ “Биохим”, клон “Батенберг”). Кандидатът, определен за изпълнител на поръчката, е дължен да представи банкова гаранция за добро изпълнение в размер 8 % от предлаганата стойност в полза на възложителя при подписването на договора за доставка съгласно приложения в документацията образец и с валидност през цялото времетраене на договора плюс 10 работни дни след изтичането му. Оценката на предложенията ще се извърши по следните критерии: 1. цена; 2. най-изгодни за възложителя условия на плащане; 3. срок на доставка; критериите ще имат следната тежест при комплексната оценка на предложенията: а) цена: най-ниска предлагана цена-40 точки; до 5 % по-висока цена-30 точки; до 10 % по-висока цена-20 точки; до 15 % по-висока цена-10 точки; над 15 % по-висока цена-0 точки; б) най-изгодни за възложителя условия на плащане:при заплащане с банков превод до 15 дни след представяне в МО на документите за плащане-10 точки; при заплащане с банков превод до 20 дни след представяне в МО на документите за пллащане-15 точки; при заплащане с банков превод до 30 дни след представяне в МО на документите за плащане-20 точки; при заплащане с банков превод над 45 дни след представяне в МО на документите за плащане-30 точки;

в) срок на доставка: най-къс срок на доставка след подписване на договора-30 точки; до 10 дни по-дълъг срок от най-късия предложен срок-25 точки; до 25 дни по-дълъг от най-късия предложен срок-10 точки; над 25 дни по-дълъг срок от най-късия предложен срок-0 точки. Предложения без сертификационни предложения за произход и качество на предлаганите стоки според изискванията на възложителя ще се отстраняват. При изготвянето, предаването и приемането на предложенията стриктно да се спазват изискванията на глава трета, раздел II от ЗОП; предложения, неотговарящи на изискванията по чл. 27 ЗОП, ще се отстраняват. Предложенията ще се разглеждат и оценяват от комисия с председател представител от дирекция “Управление на доставките” в сградата на МО на 23-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в стая 158. При несъответствие между декларираното в сертификационното предложение на класирания на първо място кандидат и установеното от контролните органи на МО качество ще се пристъпва към договаряне с участника, класиран на втора място; същият метод ще се прилага и с втория класиран; при несключване на договор и с третия класиран процедурата ще се прекратява и ще се взима решение за следваща процедура съгласно ЗОП. Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще се продава ежедневно от представители на дирекция “Управление на доставките” от 4-ия до 11-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в приемната на МО, София, ул. Левски 3, от 13 до 16 ч., на цена 50 лв. Предложенията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ще се представят (приемат), спазвайки изискванията на чл. 27, ал. 3, 4, 5 и 6 ЗОП, във фелдегеро-пощенската служба на МО, София, ул. Левски 3, до 15 ч. на 20-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Възложителят си запазва правото и за допълнителни поръчки.

61582

491.-Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа 94-059, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б” във връзка с чл. 14 ЗОП и Заповед № РД-02-14-1828 от 12.Х.2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на геодезически инструменти и аксесоари за териториалните звена на Главна дирекция “Кадастър и геодезия” и кани всички заинтересувани кандидати да участват в нея: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на 28 геодезически инструменти и аксесоари за териториалните звена на Главна дирекция “Кадастър и геодезия”; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок и място за изпълнение на обществената поръчка: а) срок за доставка на геодезическите инструменти-21.ХII.2000 г.; б) място на изпълнение-териториалните звена на Главна дирекция “Кадастър и геодезия” в областните центрове; 4. ограничения при изпълнение на обществената поръчка-кандидатите да притежават валидни сертификати за произход на предлаганата техника от официалните представителства или от производителите; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-кандидатите да са упълномощени от съответните производители или техни представителства в Република България; 6. изисквания за качество-геодезическите инструменти да притежават сертификат за качество ISO 9001 или ISO 9002 и да отговарят на техническото задание; 7. начин на образуване на предлаганата цена и заплащане-в съответствие с документацията за участие в процедурата; заплащането да се осъществи в левове по банков път; 8. срокът за закупуване на документацията и подаване на предложенията е 45 дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник”; предложенията за участие се подават в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, при спазване на чл. 27, ал. 3-6 ЗОП; 9. отварянето на предложенията ще се извърши на втория работен ден след изтичане на срока по т. 8 от 14 ч. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19; 10. срок на валидност на предложенията-60 календарни дни; 11. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-парична гаранция в размер 10 000 лв., вносими по сметката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в БНБ-ЦУ, № 5000166330, код 66196611; 12. критерии за оценка на предложенията-икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: а) степен на съответствие на техническите характеристики на предложеното оборудване с изискванията на техническото задание; б) цени и начин на плащане; в) срок на изпълнение на доставката; г) гаранционен срок; д) следгаранционен сервиз и отстраняване на повредите в рамките на 4-24 часа; 13. начин на определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението-критериите по т. 12, букви “а”-40 %, “б”-45 %, “в”-5 %; “г”-5 %; “д”-5 %; 14. документация за участие в откритата процедура се получава от ГД “КГ” при МРРБ на адрес: София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, в срок до 45 дни след обнародването в “Държавен вестник” срещу 100 лв., платени в брой в касата на МРРБ.

61586

492.-Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа 94-059, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б” във връзка с чл. 14 ЗОП и Заповед № РД-02-14-1827 от 12.Х.2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с включен монтаж на компютърна техника, компютърно оборудване и софтуер за Главна дирекция “Кадастър и геодезия” и териториалните звена “КГ” и кани всички заинтересувани кандидати да участват в нея: 1. предмет на обществената поръчка-доставка с включен монтаж на 30 бр. компютри, компютърно оборудване и софтуер за Главна дирекция “Кадастър и геодезия” и териториални звена “Кадастър и геодезия”; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок и място за изпълнение на обществената поръчка: а) срок за доставка на геодезическите инструменти-21.ХII.2000 г.; б) място на изпълнение-териториалните звена на Главна дирекция “Кадастър и геодезия” в областните центрове; 4. ограничения при изпълнение на обществената поръчка-кандидатите да притежават валидни сертификати за произход на предлаганата техника от официалните представителства или от производителите; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-кандидатите да са упълномощени от съответните производители или техни представителства в Република България; 6. изисквания за качество-компютърната техника да притежава сертификат за качество ISO 9001 или ISO 9002 и да отговаря на техническото задание; 7. начин на образуване на предлаганата цена и заплащане-в съответствие с документацията за участие в процедурата; заплащането да се осъществи в левове по банков път; 8. срокът за закупуване на документацията и подаване на предложенията е 45 дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник”; предложенията за участие се подават в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, при спазване на чл. 27, ал. 3-6 ЗОП; 9. отварянето на предложенията да се извърши на втория работен ден след изтичане на срока по т. 8 от 10 ч. в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19; 10. срок на валидност на предложенията-60 календарни дни; 11. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-парична гаранция в размер 4500 лв., вносими по сметката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в БНБ-ЦУ, № 5000166330, код 66196611; 12. критерии за оценка на предложенията-икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: а) степен на съответствие на техническите характеристики на предложеното оборудване с изискванията на техническото задание; б) цени и начин на плащане; в) срок на изпълнение на доставката; г) гаранционен срок; д) следгаранционен сервиз и отстраняване на повредите в рамките на 4-24 часа; 13. начин на определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението-критериите по т. 12, букви “а”-38 %; “б”-42 %; “в”-6 %; “г”-7 %; “д”-7 %; 14. документация за участие в откритата процедура се получава от ГД “КГ” при МРРБ на адрес: София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, в срок до 45 дни след обнародването в “Държавен вестник” срещу 80 лв., платени в брой в касата на МРРБ.

61659

14.-Министерството на труда и социалната политика, София, ул. Триадица 2, на основание чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 ЗОП и решение № 3 от 10.Х.2000 г. на министъра на труда и социалната политика отправя покана за участие в открита процедура за доставка на 60 компютъра с конфигурация, посочена в спецификация, която се съдържа в документацията за участие в процедурата. Компютрите са за нуждите на МТСП на сума не по-голяма от 250 000 лв. Документацията се получава всеки работен ден след деня на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, в отдел “Международни програми” от 13 до 15 ч. на адрес-София, ул. Триадица 2, ет. 4, стая 553, тел. 933-25-33. Кандидатите да представят гаранция във формата на парична сума, депозирана на б. сметка № 3000134113, БИН 7442050007, БНБ-ЦУ, б. код 66196611, в полза на възложителя в размер 2500 лв., срок на действие-не по-малък от 90 дни. Кандидатите изготвят предложенията си в съответствие с чл. 25-29 ЗОП. В предложенията да бъде посочена цената на компютъра при точно спазване на изискванията, формулирани в документацията за участие в процедурата. Всеки отделен кандидат представя само едно предложение за участие в процедурата. Не се допускат варианти и опции в предложенията. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията по чл. 23 и 24 ЗОП. Предложенията се подават в отдел “Международни програми” всеки работен ден най-късно до 45 календарни дни след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията ще се разгледат и оценят в отдел “Международни програми” на 48-ия ден след обнародване на поканата. За контакти-тел.: 981-69-78 и 933-2533.

61197

731.-Висшият съдебен съвет на Република България, София, ул. Славянска 1, тел. 980-76-32, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “е” във връзка с чл. 14 и 34 ЗОП и решение на ВСС по протокол № 31 от 11.Х.2000 г. открива процедура за възлагане на обществена поръчка за групова застраховка “Злополука” на магистратите в съдебната система и кани всички заинтересувани кандидати да участват в нея. 1. Предмет на обществената поръчка-групово застраховане на около 3000 магистрати (съдии, прокурори и следователи, вкл. младши съдии и младши прокурори) за застраховка “Злополука”, покрити рискове чрез представителите (клонове, агенции и др.) на застрахователя в страната, включваща: смърт при злополука; трайна и временна нетрудоспособност от злополука и вследствие на заболяване (вкл. травми и професионални заболявания) на основание чл. 13, ал. 2 ЗОП чрез открита процедура по договаряне за срок до 3 г. в съответствие с възможностите за осигуряване на средства по бюджета на съдебната власт за съответната година. 2. Сроковете за изплащане на застрахователните премии-с възможност за разсрочено плащане и отстъпки. 3. Лимит на отговорност (застрахователна сума) на застрахователя за всяко едно застраховано лице за 20 000 лв. 4. Срок за подаване на офертите-7.ХII.2000 г. до 17 ч. в деловодството на ВСС. 5. Срок за отваряне и разглеждане на офертите-8.ХII.2000 г. в администрацията на ВСС. 6. Срок за оценка и обявяване на офертите-12.ХII.2000 г. 7. Срок за сключване на договора-27.ХII.2000 г. 8. Изисквания към кандидатите-документ за съдебна и данъчна регистрация на кандидата; разрешение (лицензия) за упражняване на дейността; разрешение (лицензия) по видове и подвидове застраховки; копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година; съдебно удостоверение за актуално състояние; удостоверение от данъчно подразделение към ТДД-София, за липса на задължения към държавата; кандидатът да е изпълнявал подобен род поръчки; за целта е необходимо представянето на референции от клиенти. 9. Кръг на застрахованите лица-около 3000 магистрати (съдии, прокурори, следователи, вкл. и младши съдии и младши прокурори), обща група без поименно застраховане. 10. Банкова гаранция-5000 лв. за участие в процедурата. 11. Критерии за оценка на кандидатите и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: размер на застрахователната премия при задължително условие за плащане на 4 равни вноски-60 % от комплексната оценка; размер на обезщетението за трайна нетрудоспособност-15 % от комплексната оценка; размер на обезщетението за временна нетрудоспособност-15 % от комплексната оценка; финансов резултат от предходната година-5 % от комплексната оценка; представители на застрахователя на територията на страната-5 % от комплексната оценка.

61196

38.-Държавната агенция по стандартизация и метрология, София, ул. 6 септември 21, тел. 989-84-88, на основание чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 15, т. 3 и чл. 22 ЗОП и решение № А-39 от 13.Х.2000 г. на председателя на ДАСМ открива ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка и отправя покана за участие в предварителен подбор на всички заинтересувани кандидати. Предмет на обществената поръчка-доставка и инсталиране на нановолтсканираща система за възпроизвеждане на постоянно напрежение, предназначена за пряко калибриране с еталон на Джозефсон, със стабилност за една година за 10 V усреднен изход: -0,8 ppm ± 0,4 ppm и вграден нулев индикатор с обхват от-9999,9 μV до +9999,9 μV θ провеждане на курс на обучение за работа с нея. Място за изпълнение на поръчката-ДАСМ-ГД “НЦМ”, София, бул. Г.М.Димитров 52Б. Срок за изпълнение на поръчката-27.ХII.2000 г. Квалификационни изисквания към кандидатите-да отговарят на изискванията по чл. 24 ЗОП и да са регистрирани по Търговския закон; да притежават договор за представителство за Република България или да са упълномощени от фирмите производители за продажба на метрологична апаратура; да представят референции от фирми и ведомства за доставка на подобен тип апаратура. Изисквания за качество-съгласно техническата документация; метрологичната апаратура да е придружена със сертификат от калибриране от Национална метрологична служба; гаранционният срок да е не по-кратък от една година. Начин на образуване на предлаганата цена-крайна цена в левове с включени обучение, мита, такси, транспортни разходи и ДДС. Начин на плащане-авансово до 30 % от крайната цена при сключване на договор. Окончателно плащане-при подписване на протокол, установяващ изпълнението на договора. Срок на валидност на предложенията-90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията. Вид и размер на гаранцията за участие-банкова в размер 5 % от стойността на предложението. Критерии за оценка-оценяването на предложенията ще се извършва на база комплексна оценка К, получена по формулата:

К=0,3 x К1 + 0,1 x К2 + 0,1 x К3 + 0,4 x К4 + 0,1 x К5,

където Кi са съответните коефициенти: К1-съответствие с метрологичните и техническите условия и изисквания за качество; К2-гаранционен срок; К3-условия за гаранционно и извънгаранционно обслужване; К4-цена на предложението; К5-доказателства за търговска репутация и технически възможности на кандидата. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-в 10 ч. в заседателната зала на ДАСМ-София, ул. 6 септември 21, на 21-ия ден, считано от датата на писменото потвърждение на поканените кандидати за участие в ограничената процедура. Заявленията за участие в предварителния подбор се подават в деловодството на ДАСМ, ул. 6 септември 21, най-късно 15 дни (16 ч.) от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Кандидатите да подадат заявления за участие, изготвени съгласно изискванията на чл. 48, ал. 3 ЗОП; заявленията се представят и приемат съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 и 6 ЗОП. Критерии за подбор на кандидатите-наличие на техническа документация на предлаганата апаратура, доказваща възможност за изпълнение предмета на обществената поръчка; наличие на договор за представителство за Република България или пълномощно от фирмите производители за продажба на предлаганата метрологична апаратура.

61657

38а.-Държавната агенция по стандартизация и метрология, София, ул. 6 септември 21, тел. 989-84-88, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗОП и решение № А-462 от 13.Х.2000 г. на председателя на ДАСМ прекратява откритата процедура за доставка и инсталиране на нановолтсканираща система за възпроизвеждане на постоянно напрежение и провеждане на курс на обучение за работа с нея (ДВ, бр. 74 от 2000 г.).

61658

67.-Изпълнителната агенция “Национална съобщителна система”, София 1000, ул. Гурко 6, тел. (02) 949 21-51, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП и заповед № 045 от 12.Х.2000 г. на изпълнителния директор отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка и инсталиране на два сървъра, свързани в клъстер, сървъри и рутери. 1. Предмет на обществената поръчка-доставка на компютърна и комуникационна техника в сградата на Централното управление на “Български пощи”-ЕАД, обособена в следните позиции: ЛОТ 1-доставка и инсталиране на два сървъра, свързани в клъстер; ЛОТ 2-доставка на сървъри-5 бр.; ЛОТ 3-доставка на рутери-5 бр. Изискванията и параметрите на изделията са посочени в техническите условия. Всеки кандидат в процедурата има право да представи само едно предложение, общо за цялата поръчка или за някои от обособените позиции. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата-открита, с възможност за възлагане на допълнителна поръчка по условията на чл. 16, т. 3 от закона. 4. Място на изпълнение на поръчката-сградата на Централното управление на БП-ЕАД, София, ул. Арсо Пандурски 1, бл. 31. 5. Срок на изпълнение на поръчката-не по-късно от 30.ХII.2000 г. 6. Ограничения при изпълнение на поръчката: 6.1. предлаганите изделия да произхождат от страни, членки на ЕС, Израел, Канада, САЩ и Япония; 6.2. изпълнението на поръчката да не нарушава нормалната работа на Централно управление на БП-ЕАД; 6.3. техническите показатели и номенклатурата на предложените изделия да бъдат съвместими с параметрите и номенклатурата на изделията от вече изградената система на потребителя (БП-ЕАД) с цел избягване на несъвместимост или технически трудности при въвеждането в експлоатация или при поддръжката. 7. Изисквания към кандидатите: 7.1. кандидатът за обществена поръчка да е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон; 7.2. ръководните кадри и изпълнителския състав на кандидатите да притежават необходимата образователна и професионална квалификация и опит в изпълнението на поръчки с подобно предназначение; 7.3. кандидатите да притежават финансова и техническа възможност за изпълнение на поръчката; 7.4. да предложат сервиз за гаранционно и следгаранционно поддържане на доставеното от тях оборудване; 7.5. кандидатите да са сертифицирани от производителя да го представляват и да разпространяват предлаганите от него продукти. 8. Изисквания за качество: 8.1. предлаганите изделия да притежават сертификат за качество и сертификат за произход; 8.2. предлаганите изделия да са оригинални, нови и неупотребявани и да притежават сертификати за качество съобразно изискванията на международно признатите стандарти за качество, издадени от фирмата производител; 8.3. предлаганите изделия да са с гарантиран произход, като производителят трябва да бъде сертифициран по ISO 9001; 8.4. техническите параметри да се потвърждават за съответствие със сертификат и/или технически материал от производителя; 8.5. гаранционният срок на доставените изделия да бъде считан от датата на пускането им в експлоатация. 9. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане: 9.1. предложените цени да бъдат в левове с включен ДДС, като стойността на ДДС се посочи отделно; 9.2. цените на бъдат DDP ЦУ на БП-ЕАД, като включват както цената за инсталирането (само за ЛОТ 1), така и цената на други съпътстващи и необходими дейности; 9.3. в рамките на общата цена да бъдат посочени поотделно единични и общи цени на техническите средства по позиции съгласно заданието на възложителя; 9.4. предложените цени да се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с означение “Цени”; 9.5. плащането да се извършва в левове по банков път по един от следните начини: 100 % заплащане на договорната цена в рамките на 5 работни дни след изпълнението на поръчката; авансово заплащане до 40 % от договорната цена, обезпечено със 100 % безусловна неотменима банкова гаранция със срок на валидност крайният срок на изтичане на договора плюс 20 дни и окончателно разплащане след приключване на договора; авансът се приспада при окончателното разплащане. 10. Срок на валидност на предложенията-90 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията от комисията. 11. Вид и размер на гаранцията за участие-парична в размер за ЛОТ 1-500 лв.; за ЛОТ 2-500 лв.; за ЛОТ 3-1500 лв., внесена по сметка на Изпълнителна агенция “Национална съобщителна система” № 5035409836, банков код 66084219, ТБ “Биохим”-клон Батенберг; гаранцията за участие на спечелилите кандидати се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава до 10 работни дни след изтичането на всички срокове по него. 12. Критерии за оценка-предложения, неотговарящи на предварително обявените условия, квалификационни изисквания и изисквания за качество се отстраняват от участие в процедурата. Основният критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодното предложение, отчитащо следните параметри: цена на изделията-0,40; технически параметри и показатели-0,40; гаранционни срокове и поддръжка-0,15; срок за изпълнение на поръчката-0,05. 13. Място, ден и час на отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията: Министерството на транспорта и съобщенията (Централна поща), София, ул. Гурко 6, Изпълнителна агенция “Национална съобщителна система” (ИА НСС), зала 103, в 14 ч. на следващия ден след изтичане на срока за представяне на предложенията-14.ХI.2000 г. 14. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата-Министерството на транспорта и съобщенията (Централна поща), София, ул. Гурко 6, ИА НСС, ет. 3, стая 304, тел. 949-23-54, 949-23-05, в срок до 30 календарни дни от датата на изпращане за обнародване на поканата в “Държавен вестник”-13.Х.2000 г., срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 150 лв. в касата на ИА НСС. 15. Място и срок за представяне на предложенията-Министерството на транспорта и съобщенията (Централна поща), София, ул. Гурко 6, ИА НСС, ет. 3, стая 304, тел. 949-23-54, 949-23-05, в срок до 30 календарни дни от датата на изпращане за обнародване на поканата в “Държавен вестник”-13.Х.2000 г., в рамките на работния ден. Предложенията се представят на български език в запечатан непрозрачен плик с изписани на него име, адрес и телефон на кандидата, както и наименованието на обекта на предложението.

61227

1509.-Изпълнителна агенция “Морска администрация”, София, ул. Васил Левски 9, на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “в” и чл. 14 ЗОП, както и заповед № 2404 от 16.Х.2000 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Морска администрация” отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. възложител: Изпълнителна агенция “Морска администрация”, София, ул. Левски 9; 2. предмет на обществената поръчка-надстройка на съществуваща административна сграда ДМА-Русе, и изграждане на рейдова кула; 3. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “в”, чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗОП; 4. вид на процедурата-открита процедура с възможност за възлагане на допълнителна поръчка при условията на чл. 16, т. 3 ЗОП; 5. срок за изпълнение на обществената поръчка-поетапно, съгласно предложението на кандидата, но не по-късно от 31.IХ.2001 г.; 6. място за изпълнение на обществената поръчка-Русе, ул. Пристанищна 20; 7. квалификационни изисквания към кандидатите-да са търговци по смисъла на Търговския закон и да отговарят на условията по чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП, да използват местни трудови и материални ресурси; 8. изисквания за качество-вложените материали да са с гарантиран произход и с технически сертификати по БДС и/или ISO; 9. начин на образуване на предлаганата цена и начин за плащане: а) ценообразуването се извършва по твърди единични цени за видовете работи, залегнали в документацията, и обща цена за поръчката; б) авансово плащане-до 20 %, обезпечено с банкова гаранция; 10. срок на валидност на предложенията-60 календарни дни; 11. вид и размер на гаранцията за участие в откритата процедура-парична сума в размер 20 000 лв., платима по сметка № 3000048606, банков код 62175395, БИН 7302010001 на ИА “Морска администрация”; 12. критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) цена за изпълнение на обекта-45 %; б) опит на кандидата при изпълнение на обекти, сходни с предмета на тази поръчка, като обем и специфика на видовете работи (вкл. референции)-15 %; в) срок и качество за изпълнение на обекта-15 %; г) технически възможности за изпълнение на обекта-15 %; д) гаранционни срокове-5 %; е) финансови условия и финансово състояние на кандидата-5 %; 13. място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията, София, ул. В. Левски 9, ет. 8, заседателна зала на ИА “Морска администрация”, в 14 ч. на третия ден след изтичане на срока за представяне на предложенията; 14. място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата-в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията, София, ул. В. Левски 9, ет. 9, стая 908, ИА “Морска администрация”, всеки работен ден от 14 до 17 ч. в 25-дневен срок от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” срещу невъзвръщаема сума в размер 300 лв., платима по сметка на ИА “Морска администрация” № 3000048606, код 62175395, БИН 7302010001, София; срокът тече от деня, следващ деня на обнародването в “Държавен вест-ник”; 15. място и срок за представяне на предложенията-в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията, София, ул. В. Левски 9, ет. 9, стая 908, ИА “Морска администрация”, всеки работен ден от 14 до 17 ч. в 25-дневен срок от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”; срокът тече от деня, следващ деня на обнародването в “Държавен вестник”.

61587

105.-Изпълнителна агенция “Пътища”, София 1606, бул. Македония 3, в качеството си на възложител на основание чл. 34, ал. 6 от Закона за обществените поръчки и решение № 71 от 9.Х.2000 г. удължава до 13 ч. на 26.Х.2000 г. срока за представяне на предложения по обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на проучване и технически проект и извършване на строително-монтажни работи на обект: АМ “Марица”, участък от км 17+028 до км 36+360; подобект: инженерно-хидрогеоложки проучвания, проектиране и строителство на съоръжения за компенсиране на засегнатите от трасето на магистралата водовземни съоръжения. Кандидатите, които желаят, могат да присъстват при отваряне на постъпилите предложения от комисия, назначена от изпълнителния директор, на 26.Х.2000 г. в 14 ч. в стая 702, ет. 7, в административната сграда на ИАП. Всички останали условия на поканата за открита процедура, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 75 от 2000 г., остават непроменени.

61240

13.-“Българска телекомуникационна компания”-ЕАД, София, бул. Тотлебен 8, тел.: 934-17-00, 01, 02, на основание чл. 15, чл. 6, ал.1, т.1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП “БТК”-ЕАД, чрез СД “МТС на съобщенията” кани потенциални кандидати за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка на основание решение № М 1-12. Предмет на открития конкурс-извършване на строително-монтажни работи за монтаж на товарна платформа в ПТС “Връбница”, ж.к. Надежда, София. Обемът на възлагане е съобразен съгласно одобрен разход в размер 28 000 лв. Срок за изпълнение-до 31.ХII.2000 г. Местоизпълнение-София, ж.к. Надежда VI, ул. Тричко Велев 2, ПТС “Връбница”. Квалификационни изисквания към кандидатите-да представят: документ за съдебна регистрация, удостоверение за актуална съдебна регистрация, идентификационен номер по регистър БУЛСТАТ, данъчна регистрация; доказателства, че отговарят на условията и изискванията на чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП; доказателства за професионален опит както с наличния си персонал, назначен по трудов и граждански договор, така и с опита си в изграждане на такива обекти; да представят референции за реализирани строително-монтажни работи. Изисквания за качество: влаганите материали и извършените СМР да съответстват на действащите стандарти и отраслови нормали; гаранционните срокове за отделните видове СМР не трябва да бъдат по-малки от една година; кандидатите да извършват ремонтната дейност с необходимата прецизност и ефикасност в съответствие с изискванията на СД МТСС; в случаите, когато възложителят не разполага с необходимите материали, се съставя протокол, въз основа на който материалите се доставят от изпълнителя на фабрично-заводски цени с процент ДСР съгласно предложението и се доказват с фактури на производителя. Начин за образуване на предлаганата цена-в левове без ДДС, формирана по технико-икономически показатели на база УСН; за позициите, които не фигурират в УСН, се ползва ТНС; ценовата част на предложението да съдържа: часова ставка в левове; допълнителни разходи върху труда в проценти; допълнителни разходи върху механизацията в проценти; доставно-складови разходи в проценти; печалба върху труда в проценти (печалба не се начислява върху материалите). Заплащането ще се извършва по възложени и действително извършени работи чрез съставяне на анализни единични цени на видовете работи по УСН на база предложените технико-икономически показатели, акт обр. 19, фактури и протоколи за приемане. Начин на плащане след изпълнение на СМР-по предложение на кандидата. Гаранционен срок на извършваните СМР-не по-малко от 18 месеца. Срок на валидност на предложенията-30 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията. Вид и размер на гаранцията за участие: гаранция в размер 1 % от общата стойност на предложението; документът за откриване на банковата гаранция в полза на “БТК”-ЕАД (оригинал), да бъде приложен към предложението на кандидата; банковата гаранция да съдържа точното наименование на процедурата; след определяне на изпълнителя на малката обществена поръчка гаранцията за участие на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: предложенията, неотговарящи на предварително обявените условия, ще се отстраняват от участие в процедурата и комисията няма да пристъпва към разглеждане на ценовите им части. Класирането се извършва на база на комплексна бална оценка (К), получена като сбор от точките на отделните критерии К1, К2 ... Кn.

На първо място ще се класира кандидатът, набрал Кmах.

Критерии

Точки

К1

-часова ставка

от 1 до 20

К2

-допълнителни разходи върху труда

от 1 до 20

К3

-допълнителни разходи върху меха-

от 1 до 10

 

низацията (не могат да надвишават

 
 

30 %)

 

К4

-доставно-складови разходи

от 1 до 5

К5

-печалба

от 1 до 15

К6

-трудови и материални ресурси

от 0,5 до 2

К7

-референции и препоръки

от 1 до 10

 

А) от поделения на БТК-до 7 бр.

7

 

Б) от други-до 3 бр.

3

Място на получаване на документацията за участие: София, СД “МТС на съобщенията”, ж.к. Връбница, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 230, срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на СД МТСС в срок до 12 ч. на 3.ХI. 2000 г. Предаване на предложенията-в СД МТСС, София, ж.к. Връбница, ул. Тричко Велев 2, ет. 2, стая 230, в срок до 12 ч. на 6.ХI.2000 г. в запечатан непрозрачен плик от упълномощен представител. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-от специално назначената по чл. 37 ЗОП комисия, която заседава в сградата на СД МТСС на 6.ХI.2000 г. в 14 ч. в стая 229. Кандидатите, участващи в процедурата, могат да присъстват при отваряне на предложенията. Кандидатите се легитимират пред комисията с решението на съда за регистрация или с нотариално заверено копие от него. Участниците се представляват от ръководителите си или от лице/а/, писмено упълномощени за участие в процедурата.

60863

5857.-Дирекция МТОСО-МВР, София, ул. Княз Борис I № 124,тел. 982-25-94, на основание чл. 34 във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и решение № 61 от 2000 г. отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на вещево имущество: ЛОТ 1: костюм, строеви, от вълнен плат, мъжки и дамски-до 3600 броя; панталон, пола, пола-панталон от вълнен плат-до 15 000/200/100 броя; полушуба от вълнен плат-до 1000 броя; ЛОТ 2: фуражка, пилотка от вълнен плат и барета-до 8000/1000/4000 броя; ЛОТ 3: полушуба (канадка) от памучен плат с топла подплата-до 4500 броя; шлифер от шлиферен плат-до 1500 броя; ЛОТ 4: светлоотразителна жилетка от синтетичен плат със светлоотразителни ленти-до 3000 броя; посочените количества са ориентировъчни и ще бъдат коригирани в зависимост от разполагаемия финансов ресурс; всеки кандидат в процедурата има право да предостави само едно предложение по всеки ЛОТ поотделно или общо за цялата поръчка. 1. Срок за изпълнение на поръчката-съгласно сключен договор за 2001 г. 2. Място за изпълнение на поръчката-централни складове на възложителя-София, ул. Кукуш 1. 3. Квалификационни изисквания-кандидатите да разполагат с производствена база, машини и съоръжения, с квалифицирани изпълнители, съвременни технологии и предлаганото изделие да е тяхно производство. 4. Изисквания за качество-крайното изделие да бъде само първо качество съгласно изискванията на БДС; това се отнася и за вложените основни суровини, помощни и спомагателни материали и се доказва със сертификат за качество; крайното изделие трябва да бъде изработено по съвременна технология, да притежава висока надеждност, функционалност и сигурност при експлоатация в условията на МВР. 5. Начин за образуване на предлаганата цена- предложените цени да са в левове с включен ДДС франко централни складове на възложителя-София, ул. Кукуш 1; ценообразуване на основа: на собствена доставка от страна на производителя на основния плат, помощните и спомагателните материали; на база полуишлеме-за облеклата от текстилен плат основната суровина се доставя от възложителя. 6. Начин на плащане-100 % банков превод в рамките на 5 работни дни след изпълнение на поръчката; до 30 % авансов превод срещу представена 100 % безусловна неотменима банкова гаранция със срок на валидност крайния срок на изтичане на договора плюс 20 дни. 7. Срок на валидност на предложенията-90 дни от датата на отваряне на предложенията. 8. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане-парични суми в размер на: за ЛОТ 1-46 000 лв.; за ЛОТ 2-1500 лв.; за ЛОТ 3-24 000 лв.; за ЛОТ 4-5000 лв., внесени по банкова сметка № 5010062138, банков код 66084219, ТБ “Биохим”, клон “Батенберг”, на името на дирекция МТОСО-МВР; всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията за участие, включително при нейното възстановяване, са за сметка на кандидата за участие в процедурата; паричната гаранция за участие на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване. 9. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението-икономически най-изгодното предложение: Ц-цена-до 6 точки; К1-качество на изделието-до 6 точки; К2-начин на плащане: от 10 до 30 дни след доставка -6 точки; до 10 дни след доставка-4 точки; авансово-2 точки; оценката се извършва по ЛОТ- ове. Комплексната оценка на всеки участник (КОп) се изчислява по следната формула:

КОп = Цп x Тц + К1 x Т1 + К2 x Т2,

където:

 

Цmin (най-ниската предложена цена)

 

Цп = 5 +

____________________________________________

;

 

Цпредл.( предложената цена

 
 

на съответния кандидат)

 

Тц = 65 % (0,65)-тежест на цената в общата оценка; Т1 = 30 % (0,30)-тежест на критерия К1 в общата оценка; Т2 = 5 % (0,05)-тежест на критерия К2 в общата оценка. На първо място се класира предложението, получило най-висока комплексна оценка КО. 10. Отваряне, раз-глеждане и оценяване на предложенията-в сградата на дирекция “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване”-МВР, София, ул. Княз Борис I № 124, на 21.ХI.2000 г. в 10 ч. Мострите се представят в деня и часа на отварянето на предложенията. 11. Възможно е възлагането на допълнителна поръчка по смисъла на чл. 16 ЗОП. 12. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата-дирекция МТОСО-МВР, ул. Княз Борис I № 124, стая 502, всеки работен ден от 14 до 16 ч. срещу представяне на платежно нареждане за 100 лв., платими по банкова сметка на дирекция МТОСО-МВР, № 3010062108, БИН 7302000003, банков код 66084219-ТБ “Биохим”, клон “Батенберг”, и предварително направена заявка в срок до 13.ХI.2000 г. вкл. 13. Срок и място за представяне на предложенията-всеки работен ден от 15 до 17 ч. до 17.ХI.2000 г. в деловодството на дирекция МТОСО на адрес: София, ул. Княз Борис I № 124, от кандидата или от негов писмено упълномощен представител лично. Документите за участие в процедурата се представят изготвени на български език.

61236

5949.-Дирекция МТОСО-МВР, София, ул. Княз Борис I № 124,тел. 982-25-94, на основание чл. 34 във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и решение № 63 от 2000 г. отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на вещево имущество: ЛОТ 1-памучен трикотаж (бельо)-до 50 000 броя; ЛОТ 2-вълнен трикотаж (пуловери и полуполо)-до 18 000 броя; ЛОТ 3-чорапи памучни и вълнени-до 100 000 броя; ЛОТ 4-анцузи-до 3000 комплекта; ЛОТ 5-ризи и блузи-до 34 000 броя; ЛОТ 6-отличителни знаци, кокарди текстилни, пагони и подбрадници-до 441 000 броя. Всеки кандидат в процедурата има право да предостави само едно предложение по всеки ЛОТ поотделно или общо за цялата поръчка; посочените количества са ориентировъчни и ще бъдат коригирани в зависимост от разполагаемия финансов ресурс. 1. Срок за изпълнение на поръчката-съгласно сключен договор за 2001 г. 2. Място за изпълнение на поръчката-централни складове на възложителя-София, ул. Кукуш 1. 3. Квалификационни изисквания-кандидатите да разполагат с производствена база, машини и съоръжения, с квалифицирани изпълнители, съвременни технологии и предлаганото изделие да е тяхно производство. 4. Изисквания за качество-крайното изделие да бъде само първо качество съгласно изискванията на БДС; това се отнася и за вложените основни суровини, помощни и спомагателни материали и се доказва със сертификат за качество; крайното изделие трябва да бъде изработено по съвременна технология, да притежава висока надеждност, функционалност и сигурност при експлоатация в условията на МВР. 5. Начин за образуване на предлаганата цена-предложените цени да са в левове с включен ДДС франко централни складове на възложителя-София, ул. Кукуш 1. 6. Начин на плащане-100 % банков превод в рамките на 5 работни дни след изпълнение на поръчката; до 30 % авансов превод срещу представена 100 % безусловна неотменима банкова гаранция със срок на валидност крайния срок на изтичане на договора плюс 20 дни. 7. Срок на валидност на предложенията-90 дни от датата на отваряне на предложенията. 8. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане-парични суми в размер на: за ЛОТ 1-10 000 лв.; за ЛОТ 2-12 000 лв.; за ЛОТ 3-6000 лв.; за ЛОТ 4-6000 лв.; ЛОТ 5-38 000 лв.; за ЛОТ 6-30 000 лв., внесени по банкова сметка № 5010062138, банков код 66084219, ТБ “Биохим”, клон “Батенберг”, на името на дирекция МТОСО-МВР; всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията за участие, включително при нейното възстановяване, са за сметка на кандидата за участие в процедурата; паричната гаранция за участие на спечелилия поръчката кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване. 9. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението-икономически най-изгодното предложение. Оценката се извършва по ЛОТ-ове: Ц-цена-до 6 точки; К1-качество на изделието-до 6 точки; К2-начин на пащане: от 10 до 30 дни след доставка-6 точки; до 10 дни след доставка-4 точки; авансово-2 точки. Комплексната оценка на всеки участник (КОп) се изчислява по следната формула:

КОп = Цп x Тц + К1 x Т1 + К2 x Т2,

където:

 

Цmin (най-ниската предложена цена)

 

Цп = 5 +

_____________________________________

;

 

Цпредл.( предложената цена

 
 

на съответния кандидат)

 

Тц = 65 % (0,65)-тежест на цената в общата оценка; Т1 = 30 % (0,30)-тежест на критерия К1 в общата оценка; Т2 = 5 % (0,05)-тежест на критерия К2 в общата оценка. На първо място се класира предложението, получило най-висока комплексна оценка КО. 10. Отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията-в сградата на служба “Материално-техническо осигуряване и социално обслужване”-МВР, София, ул. Княз Борис I № 124, на 24.ХI.2000 г. от 10 ч. 11. Възможно е възлагането на допълнителна поръчка по смисъла на чл. 16 ЗОП. 12. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата-служба МТОСО-МВР, ул. Княз Борис I № 124, стая 502, всеки работен ден от 14 до 16 ч. срещу представяне на платежно нареждане за 100 лв., платими по банкова сметка на дирекция МТОСО-МВР, № 3010062108, БИН 7302000003, банков код 66084219-ТБ “Биохим”, клон “Батенберг”, и предварително направена заявка в срок до 15.ХI.2000 г. вкл. 13. Срок и място за представяне на предложенията-всеки работен ден от 15 до 17 ч. до 22.ХI.2000 г. вкл. в деловодството на дирекция МТОСО на адрес: София, ул. Княз Борис I № 124 от кандидата или от негов писмено упълномощен представител лично. Документите за участие в процедурата се представят изготвени на български език.

61235

1239.-“СКГТ-Електротранспорт”-АД, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, тел. (359 2) 33 41 01, факс (359 2) 31 61 84, на основание чл. 7, ал. 4 ЗОП във връзка с чл. 6, т. 2 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение на съвета на директорите от 11.VII.2000 г. отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. вид и предмет на обществената поръчка-открит конкурс за доставка на никел-кадмиеви акумулаторни батерии за трамвайни мотриси (тип Т6А2 и Т6В5, производство на “ЧКД”-Прага, и трамвайни мотриси, производство на “СКГТ-Трамкар”-ЕАД, София); 2. място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в открития конкурс-“СКГТ-Електротранспорт”-АД, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, срещу внесена невъзвръщаема сума 100 лв. (без ДДС) в касата на дружеството всеки работен ден от 8 до 15 ч. не по-късно от крайния срок на датата на подаване на предложенията; 3. място и срок за представяне на предложенията-“СКГТ-Електротранспорт”-АД, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, всеки работен ден от 8 до 15 ч.; краен срок за подаване на предложенията-до 20-ия календарен ден вкл. от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

60909

665.-“Екоинженеринг-РМ”-ЕООД, София, ул. Сердика 5а, тел. 986-41-07, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “в” и чл. 14 ЗОП и решение № 28 от 12.Х.2000 г. на управителя открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-изпълнение на довършителните работи по техническата ликвидация на “Звезда”-ЕООД, II етап, с. Елешница, област Благоевград. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 14 и 34 ЗОП с цел изпълнение на графика по техническата ликвидация съгласно приложение № 2 към ПМС № 74 от 1998 г. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-11 месеца; място на изпълнение-“Звезда”-ЕООД, с. Елешница, област Благоевград, и протокол № 15 на КС. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите-определят се от спецификата на дейността по саниране и разрушаване на сгради и съоръжения с радиоактивни замърсявания и извозването на замърсените материали до хранилище, като в сила са и общите изисквания по чл. 24 и 27 ЗОП, както и доказателства за търговската репутация на кандидата. 6. Изисквания за качество-всички видове работи да отговарят на БДС и на нормативите за третиране на радиоактивно замърсени материали, съоръжения и отпадъци от ликвидирането на уранодобивните обекти. 7. Начин на образуване на предлаганата цена-съгласно документацията, без да се включва ДДС, заплащането е в левове по банков път. 8. Срок на валидност на предложенията-60 календарни дни. 9. Вид и размер на гаранцията-от 1 до 2 % от предложената цена на поръчката, внесена като парична сума по сметка на възложителя. 10. Критерии за оценка на предложенията: а) обща стойност на обекта; б) размер на месечния аванс; в) срок за изпълнение; г) гаранционен срок; д) опит в изпълнението на подобни обекти; е) техническа обезпеченост за тази дейност. 11. Начин за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението: а)-55; б)-4; в)-10; г)-5; д)-15; е)-11. 12. Кандидатите за участие в процедурата могат да представят предложенията си в канцеларията на “Екоинженеринг-РМ”-ЕООД, София, ул. Сердика 5а, тел. 986-41-07, в срок до 30 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 13. Оценяване на предложенията-до 2 дни след приключване на срока за подаване на предложенията в сградата на ул. Сердика 5а. 14. Цена на документацията за участие в откритата процедура-350 лв., вносими по б. сметка № 1084525804, б. код 66088808, в ТБ “Биохим”, клон “Сирбанк”; документацията се получава всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в канцеларията на “Екоинженеринг-РМ”-ЕООД, София, ул. Сердика 5а.

61237

666.-“Екоинженеринг-РМ”-ЕООД, София, ул. Сердика 5а, тел. 986-41-07, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “в” и чл. 14 ЗОП и решение № 26 от 12.Х.2000 г. на управителя открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-изпълнение на довършителните работи по техническата ликвидация на ПХП “Металург”-II етап-обект № 6. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 14 и 34 ЗОП с цел изпълнение на графика по техническата ликвидация съгласно приложение № 2 към ПМС № 74 от 1998 г. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-8 месеца; място на изпълнение-обект № 6 на ПХП “Металург” (съгласно протокол от 24.Х.1999 г. и скица към него) и протоколи № 14 и 15 на КС. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите-определят се от спецификата на дейността по разрушаване на сгради и съоръжения с радиоактивни замърсявания и извозването на замърсените материали до хранилище, като в сила са и общите изисквания по чл. 24 и 27 ЗОП, както и доказателства за търговската репутация на кандидата. 6. Изисквания за качество-всички видове работи да отговарят на БДС и на нормативите за третиране на радиоактивно замърсени материали, съоръжения и отпадъци от ликвидирането на уранодобивните обекти. 7. Начин на образуване на предлаганата цена-съгласно документацията, без да се включва ДДС, заплащането е в левове по банков път. 8. Срок на валидност на предложенията-60 календарни дни. 9. Вид и размер на гаранцията-от 1 до 2 % от предложената цена на поръчката, внесена като парична сума по сметка на възложителя. 10. Критерии за оценка на предложенията: а) обща стойност на обекта; б) размер на месечния аванс; в) срок за изпълнение; г) гаранционен срок; д) опит в изпълнението на подобни обекти; е) техническа обезпеченост за тази дейност. 11. Начин за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението: а)-55; б)-4; в)-10; г)-5; д)-15; е)-11. 12. Кандидатите за участие в процедурата могат да представят предложенията си в канцеларията на “Екоинженеринг-РМ”-ЕООД, София, ул. Сердика 5а, тел. 986-41-07, в срок до 30 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 13. Оценяване на предложенията-до 2 дни след приключване на срока за подаване на предложенията в сградата на ул. Сердика 5а. 14. Цена на документацията за участие в откритата процедура-350 лв., вносими по б. сметка № 1084525804, б. код 66088808, в ТБ “Биохим”, клон “Сирбанк”; документацията се получава всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в канцеларията на “Екоинженеринг-РМ”-ЕООД, София, ул. Сердика 5а.

61238

667.-“Екоинженеринг-РМ”-ЕООД, София, ул. Сердика 5а, тел. 986-41-07, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “в” и чл. 14 ЗОП и решение № 27 от 12.Х.2000 г. на управителя открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-изпълнение на довършителните работи по техническата ликвидация на ПХП “Металург”-II етап-обект № 7. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 14 и 34 ЗОП с цел изпълнение на графика по техническата ликвидация съгласно приложение № 2 към ПМС № 74 от 1998 г. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок на изпълнение на поръчката-5 месеца; място на изпълнение-обект № 7 на ПХП “Металург” (съгласно протокол от 24.Х.1999 г. и скица към него) и протоколи № 14 и 15 на КС. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите-определят се от спецификата на дейността по разрушаване на сгради и съоръжения с радиоактивни замърсявания и извозването на замърсените материали до хранилище, като в сила са и общите изисквания по чл. 24 и 27 ЗОП, както и доказателства за търговската репутация на кандидата. 6. Изисквания за качество-всички видове работи да отговарят на БДС и на нормативите за третиране на радиоактивно замърсени материали, съоръжения и отпадъци от ликвидирането на уранодобивните обекти. 7. Начин на образуване на предлаганата цена-съгласно документацията, без да се включва ДДС, заплащането е в левове по банков път. 8. Срок на валидност на предложенията-60 календарни дни. 9. Вид и размер на гаранцията-от 1 до 2 % от предложената цена на поръчката, внесена като парична сума по сметка на възложителя. 10. Критерии за оценка на предложенията: а) обща стойност на обекта; б) размер на месечния аванс; в) срок за изпълнение; г) гаранционен срок; д) опит в изпълнението на подобни обекти; е) техническа обезпеченост за тази дейност. 11. Начин за определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението: а)-55; б)-4; в)-10; г)-5; д)-15; е)-11. 12. Кандидатите за участие в процедурата могат да представят предложенията си в канцеларията на “Екоинженеринг-РМ”-ЕООД, София, ул. Сердика 5а, тел. 986-41-07, в срок до 30 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 13. Оценяване на предложенията-до 2 дни след приключване на срока за подаване на предложенията в сградата на ул. Сердика 5а. 14. Цена на документацията за участие в откритата процедура-350 лв., вносими по б. сметка № 1084525804, б. код 66088808, в ТБ “Биохим”, клон “Сирбанк”; документацията се получава всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч. и 30 мин. в канцеларията на “Екоинженеринг-РМ”-ЕООД, София, ул. Сердика 5а.

61239

878.-Висшето строително училище “X.X.”-София, ул. Суходолска 32, тел. 22-01-86 и 2-12-81 (вътр. 259), на основание чл. 14 и 22 ЗОП кани потенциални кандидати за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка до 300 т газьол за промишлени и комунални цели през отоплителния сезон 2000-2001 г. Място за получаване на документацията за участие-Висше строително училище “X.X.”, София 1373, ул. Суходолска 32, административна сграда, ет. 3, стая 19, срещу представен касов ордер за внесени в брой 100 лв. без ДДС в касата на ВСУ “X.X.”-София. Предаване на предложенията-в деловодство на ВСУ “X.X.”, София, ул. Суходолска 32, в срок до 12 ч. на 30.ХI.2000 г. в запечатан непрозрачен плик, на който са написани името на участника и поръчката, за която кандидатства. Пликът да съдържа други два по-малки също непрозрачни плика-единият с финансовите условия, а вторият с другите елементи на предложението. Предложенията се подават лично или от упълномощен представител на кандидата. Разглеждането на предложенията ще се извърши от офертната комисия на 1.ХII.2000 г. в 10 ч. в заседателната зала на ВСУ “X.X.”.

61580

74.-Домът за деца и юноши “Рада Киркович”, Пловдив, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 22, ал. 1 ЗОП и чл. 5, ал. 2, чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 128 от 10.Х.2000 г. обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс за изпълнение на ремонт на В и К инсталация на сградата на дома в Пловдив, ул. Димитър Цончев 11, и кани всички заинтересувани фирми да участват при следните условия: вид, обем и характер на строителните работи-указани в документацията за участие; максимален срок на изпълнение-90 дни; депозитна вноска за участие-230 лв., внесени в касата на дома всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч.; цена на документацията за участие-60 лв., внесени в касата на дома всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч.; документацията се продава до 20.Х.2000 г. и се получава в канцеларията на дома, където се предават и предложенията; срок за представяне на предложенията-15 дни; право на участие имат всички кандидати, търговци по смисъла на ТЗ, които отговарят на изискванията по чл. 24 ЗОП и могат да извършат предвидените работи 70 % самостоятелно; всички кандидати ще се ползват с равни права.

60907

1647.-Областната транспортна обединена болница, Пловдив, ул. Колхида-продължение, на основание чл. 10 във връзка с чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 202 от 11.Х.2000 г. на директора на ОТОБ-Пловдив, открива процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на дизелово гориво за отопление до края на 2000 г. чрез открит конкурс при следните условия: 1. Предмет на поръчката-доставка на дизелово гориво на стойност до 50 000 лв. без ДДС. 2. Място и срок на изпълнение-доставка до склада на ОТОБ-Пловдив, до 48 часа от заявката. 3. Квалификационни изисквания-изпълнителят да е извършвал или изпълнявал подобни поръчки; за целта е необходимо да се представят списък на основните поръчки, извършвани от изпълнителя през последните 2 години, и справка за оборудването и техническите съоръжения, с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката. 4. Изисквания за качество-дизеловото гориво да отговаря на БДС 884-89. 5. Цена-доставено до склада на ОТОБ-Пловдив. 6. Начин на плащане-плащанията се извършват с банков превод, разсрочено. 7. Вид и размер на гаранцията-гаранцията е парична сума 500 лв., внесена по сметка № 5010888433, банков код 20078211, при ОББ-Пловдив, на ОТОБ-Пловдив, ул. Колхида-продължение, или в брой в касата на болницата, равняваща се на 1 % от стойността на поръчката без ДДС. 8. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка: а) най-ниска предложена цена; б) минимален срок за изпълнение; в) срок на разплащане; г) начин на плащане при изпълнение на поръчката. 9. Срок на валидност на предложенията-30 дни от приключване на конкурса. 10. Разглеждане и оценяване на предложенията-на 31.Х.2000 г. в 12 ч. в сградата на ОТОБ-Пловдив. Документацията за участие се закупува от деловодството на болницата срещу 10 лв., платими в касата. Предложенията се приемат до 11 ч. на 31.Х.2000 г. в деловодството на ОТОБ на адрес-Пловдив, ул. Колхида-продължение. Отваряне на предложенията-в 12 ч. на 31.Х.2000 г. в кабинета на директора на ОТОБ-Пловдив. За допълнителни сведения и консултации-тел. (032) 23-43-36-54 и 23-43-30-50.

61579

210.-Центърът за спешна медицинска помощ-Кърджали, бул. Беломорски 53, на основание чл. 7, ал. 2 ЗОП и заповед № 420 от 5.Х.2000 г. и решение от 5.Х.2000 г. на дирекционния съвет отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на медикаменти и консумативи; 2. правно основание за откриване на процедурата-чл. 7, ал. 1 ЗОП; 3. вид на процедурата-открит конкурс, със срок за изпълнение една година от датата на подписване на договора; 4. гаранция за участие в процедурата-600 лв., преведени по сметка № 3010112805, БИН 6302000001, код 20081615 при ОББ-Кърджали; 5. място на подаване на предложенията-при техническия сътрудник на ЦСМП-Кърджали, бул. Беломорски 53, пощенски код 6600, пощ. кутия 93, тел. 0361/212-26-25, предложенията за участие се подават в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; 6. срок на подаване на предложенията-15.ХII.2000 г., до 15 ч.; 7. разглеждане на предложенията-18.ХII.2000 г., от 10 ч., ЦСМП-Кърджали; 8. документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 15 ч. от техническия сътрудник на посочения адрес; цена на документацията-10 лв., заплатена в касата на ЦСМП преди нейното получаване.

61202

1.-Дирекция “Областно пътно управление-Кюстендил”, ул. Цар Освободител 261, тел. 078/2-23-52, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 ЗОП прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект административна сграда и пътна лаборатория на Пътно управление-Кюстендил.

61653

692.-Областното пътно управление-Пазарджик, ул. Стамболийски 20, на основание чл. 13, ал. 2 във връзка с чл. 34, ал. 1 ЗОП и решение № 15 от 6.Х.2000 г. на началника на ОПУ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: доставка на 8000 куб. м речен пясък, необходим за зимно поддържане за сезон 2000-2001 г. на РПМ на територията на област Пазарджик, и избор на доставчици, при спазване на изискванията на чл. 7, ал. 2 ЗОП при следните условия: 1. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 ЗОП; 2. вид на процедурата-открита по глава четвърта от ЗОП; 3. срок и място за изпълнение на поръчката-до 30 дни от сключване на договора по депа и снегобази, дадени от възложителя (по приложен списък); 4. начин на изпълнение на поръчката-кандидатите могат да участват в процедурата както за изпълнение на поръчката на едно депо, така и за изпълнение на поръчката на всички депа; кандидатите подават едно предложение, в което включват депата, за които кандидатстват; класирането ще се извърши за всяко депо поотделно; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-да отговарят на изискванията на чл. 5, 23 и 24 ЗОП; 6. изисквания за качество-речният пясък да е годен за механизирано опесъчаване; по отношение на формата и размерите на зърната да отговаря на изискванията на т. 304 от Технически правила за поддържане и ремонт на пътища-ГУП 1989 г., удостоверен със сертификат за качество; 7. начин на образуване на предлаганата цена-комплексна за 1 куб. м речен пясък (без ДДС) франко депата на възложителя (цена на материала и цена на транспортната услуга, дадени поотделно); 8. срок и валидност на предложенията-60 календарни дни считано от датата на представянето им; 9. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-банкова в размер 1 % от стойността на предложената обща цена за всяко депо поотделно по сметка на ОПУ-Пазарджик, със срок на валидност 60 дни от датата на предложението; допуска се представянето само на една банкова гаранция за цялото количество, за което участ-ва кандидатът; 10. критерии за оценка на предложението-икономически най-изгодно предложение: най-ниска предложена цена-60 точки; качество на материала-15 точки; срок за изпълнение на поръчката-15 точки; размер на аванса-5 точки; срок за разплащане-5 точки; 11. начин на разплащане-в левове по банков път; 12. ограничение при изпълнение на поръчката-в рамките на финансовите средства, отпуснати от ИА “Пътища” на ОПУ за тази доставка; 13. място за получаване на документацията за участие в процедурата-ОПУ-Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 20, тел. 2-44-25, срещу платена в касата на ОПУ невъзвръщаема такса от 20 лв.; 14. място, ден и час за представяне на предложенията-Областно пътно управление-Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 20, до 10 ч. на 15.ХI.2000 г. (съгласно чл. 34, ал. 3 ЗОП); кандидатите, които желаят, могат да присъстват при отваряне на предложенията същия ден в 10 ч. и 30 мин. от комисия, назначена от началника на ОПУ-Пазарджик. За контакти-тел.: 2-44-25 и 2-44-21.

61301

701.-Областното пътно управление-Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 20, на основание чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 47, ал. 2 ЗОП и решение № 16 от 9.Х.2000 г. на директора на ОПУ обявява ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: зимно поддържане на републиканските пътища от I, II и III клас в област Пазарджик-сезон 2000-2001 г., при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-зимно поддържане на републиканските пътища от I, II и III клас в област Пазарджик-сезон 2000-2001 г.; 2. правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП; 3. вид на процедурата-ограничена процедура по глава пета от ЗОП; 4. срок и място за изпълнение на поръчката: срок-зимен период на 2000-2001 г.; място-републиканските пътища на област Пазарджик, обособени в четири района; 5. начин на изпълнение на поръчката-кандидатите могат да участват в процедурата както за изпълнение на поръчката на един район, така и за изпълнение на поръчката на повече или всички райони; кандидатите подават едно предложение, в което включват районите, за които кандидатстват; класиране ще се извърши за всеки район поотделно; 6. квалификационни изисквания към кандидатите-български и чуждестранни физически и юридически лица съгласно чл. 5 ЗОП, отговарящи на изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП; кандидатите да притежават традиционен професионален опит в този вид дейност, квалифициран управленски и технически персонал, оборудвани снегоринни бази и депа за инертни материали, разположени в непосредствена близост до отделните пътни участъци, специална и окомплектована техника за зимно поддържане и средства за комуникации съобразно специфичния характер на дейността по зимно поддържане на пътищата; 7. изисквания за качество-да спазват всички нормативни актове, документи и технически изисквания при изпълнение предмета на обществената поръчка; 8. начин на образуване на предлаганата цена-съгласно утвърдените указания за участие; 9. срок и валидност на предложенията-60 календарни дни считано от датата на крайния срок за подаване на предложението; 10. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-банкова в размер 1 % от стойността на предложението (без ДДС) в левове със срок на валидност 60 дни от датата на крайния срок за подаване на предложението; препоръчително е банковата гаранция да бъде издадена от една от следните банки: ТБ ОББ, ТБ “Биохим”, ТБ “Булбанк”, ТБ ДСК; 11. критерии за оценка на предложението-възложителят ще класира на първо място икономически най-изгодното предложение, като оценката ще се извърши въз основа на следните критерии, които имат тежест в комплексната оценка на предложението, както следва: а) предлагана цена-50 точки; б) наличие на материално-техническа база (бази, опорни пунктове, съоръжения, средства за комуникации)-20 точки; в) наличие на специализирана собствена и/или наета механизация и оборудване-15 точки; г) технически и управленски опит в изпълнение на подобни дейности-15 точки; 12. начин на раз-плащане-в левове за действително извършени и прие-ти от възложителя дейности; 13. ограничения при изпълнение на поръчката-в рамките на финансовите средства, отпуснати от ИА “Пътища” на ОПУ за тази дейност; 14. място и срок за подаване на заявленията-заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката, без подател и други отличителни белези, не по-късно от 10 ч. на 31.Х.2000 г. в деловодството на ОПУ-Пазарджик; 15. отваряне на заявленията-ще се извърши в 10 ч. и 30 мин. на 31.Х.2000 г. в ОПУ-Пазарджик; кандидатите могат да присъстват при отваряне на заявленията; 16. място за получаване на документацията за участие в процедурата-ОПУ-Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 20, тел. 2-44-25, срещу платена в касата на ОПУ невъзвръщаема такса от 50 лв. за всеки район; получава се от кандидата, поканен за участие след предварителния подбор; 17. място, ден и час за представяне на предложенията-Областно пътно управление-Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски 20, до 10 ч. на 17.ХI.2000 г. (съгласно чл. 50, ал. 3 ЗОП); кандидатите, които желаят, могат да присъстват при отваряне на предложенията същия ден в 10 ч. и 30 мин. от комисия, назначена от директора на ОПУ-Пазарджик. За контакти-тел.: 2-44-25 и 2-44-21.

61302

987.-Областното пътно управление-Плевен, ул. Хемус 24, тел. 2-39-49, на основание чл. 10 и чл. 31, ал. 1 и 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение от 12.Х.2000 г. на началника на ОПУ-Плевен, обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет-упражняване на независим строителен надзор в строителството при изпълнение на обект: II-34, Плевен-Никопол, км 13+600 до км 15+384 (през с. Мечка), при следните условия: 1. място за изпълнение на поръчката-с. Мечка, община Плевен (на 25 км от Плевен); 2. срок за изпълнение на поръчката-9 месеца от датата на подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка; 3. организация при изпълнение на поръчката, квалификационни изисквания към кандидатите, изисквания за качество, начин за образуване на цената и други подробности-отразени са в техническите условия за участие в конкурса; 4. срок на валидност на предложенията-90 календарни дни от датата на крайния срок за подаване на предложението; 5. гаранция за участие в конкурса-парична на стойност 1000 лв., внесена в касата на ОПУ-Плевен, или преведена по банков път на сметката на ОПУ-Плевен; 6. цена на документацията-50 лв.; 7. документи за участие в конкурса се получават и справки се правят в стая 210 в ОПУ-Плевен; 8. предложения за участие се приемат и завеждат в деловодството на управлението всеки работен ден до 17 ч. на 27.Х.2000 г.; 9. отварянето и разглеждането на предложенията ще се проведе в салона на управлението в 14 ч. на 30.Х.2000 г. За информация-тел. (064) 2-39-49, вътр. 237.

61306

452.-Областното пътно управление-гр. Силистра, ул. Тутракан 12, тел. и факс 086-2-37-10, п.к. 215, на основание чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 15, т. 1 и 2 ЗОП и решение от 9.Х.2000 г. на директора на ОПУ-Силистра, кани за участие в предварителен подбор на кандидати за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет зимно поддържане на пътища I, II и III клас от РПМ в района на РПС Силистра и РПС Дулово за сезон 2000-2001 г. Съгласно чл. 48, ал. 2 и 3 ЗОП всеки заинтересуван кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор със следното съдържание: документ за регистрация на кандидата; доказателства за търговската му репутация; квалификация на ръководния кадър и наличие на оборудвана специализирана механизация за зимно поддържане. Съгласно чл. 48, ал. 7 ЗОП кандидатите не трябва да представят предложения при предварителния подбор. Критерий за подбор на кандидатите ще бъде комплексната преценка за професионалния им опит при дейности по зимно поддържане и наличието на оборудвана специализирана механизация. Одобрените при предварителния подбор кандидати ще получат писмена покана за участие в ограничена процедура. 1. Предмет на обществената поръчка-извършване на дейности по подготовка на пътната мрежа за зимно поддържане; извършване на дейности по основно зимно поддържане; извършване на дейности по възстановяване на последиците от зимния период и зимното поддържане на пътната мрежа от РПМ; територия на обществената поръчка за зимно поддържане-райони на РПС Силистра и РПС Дулово, с обща дължина на пътната мрежа-335 км. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 47 и 48 ЗОП. 3. Вид на процедурите-ограничени. 4. Срок на изпълнение на поръчките-от 20.ХI.2000 г. до 30.IV.2001 г. 5. Квалификационни изисквания-право на участие имат български и чуждестранни физически или юридически лица и техни обединения, които отговарят на изискванията по чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП. 6. Изисквания за качество-кандидатите да докажат, че имат опит в тази дейност, като представят документи за притежаваните ресурси и организационни възможности за изпълнение на дейностите-специализирана техника, материално-техническа база, квалифициран персонал и други. 7. Ограничения-крайната стойност на обема на услугата е в рамките на целевите средства, осигурени от ИА “Пътища”; разсрочено плащане при ненавременно осигурени субсидии за дейността. 8. Начин на образуване на цената-остойностяване на видовете дейности по оферта. 9. Начин на плащане-в левове по банков път за извършените и приети от възложителя дейности с двустранни протоколи. 10. Срок на валидност на предложението-60 календарни дни от датата на крайния срок на предаването им. 11. Вид и размер на гаранцията за участие-парична сума 1500 лв. за районите на РПС Силистра и РПС Дулово, внесена в СЖ “Експресбанк”, Силистра, по банкова сметка № 3000007103, БИН 7302000003, код 40073612, дан. № 1190003228, БУЛСТАТ 000551936-Ю. 12. Критерии за оценка на качеството: цена на услугата; налична собствена специализирана за зимно поддържане механизация, окомплектована с оборудване; опит и репутация в дейността и наличност на квалифицирана организационна структура; наличност и разположение на бази и депа за зимно поддържане спрямо РПМ. 13. Тежести на критериите и начин за определяне на оценката на офертите на кандидатите: класиране на участниците по съответния вид критерий, като на класиралия се на първо място се дават 5 т., на втория 4 т. и т.н.; тежестта на отделните критерии е следната: а) цена на услугата-40 %; б) налична собствена механизация-20 %; в) опит и репутация-20 %; г) разположение на бази и депа-20 %; крайният резултат се получава от сумата на точките, получени от класиранията по отделните критерии. 14. Място и срок за подаване на заявленията за предварителен подбор-документите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката, без подател и други отличителни знаци в деловоството на ОПУ-Силистра, не по-късно от 12 ч. на 30.Х.2000 г. 15. Отваряне на заявленията-14 ч. на 30.Х.2000 г. 16. Документацията за участие в ограничената процедура може да се получи от ОПУ-Силистра, ул. Тутракан 12, от 1.ХI.2000 г., всеки работен ден срещу представен документ за платена такса 30 лв. невъзвръщаема сума. 17. Място и срок за подаване на предложенията-в деловодството на ОПУ-Силистра, в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката, не по-късно от 12 ч. на 15.ХI.2000 г. 18. Място и срок за провеждане на процедурата по отваряне и класиране на предложенията-в 14 ч. на 15.ХI.2000 г. в ОПУ-Силистра, от комисия, назначена от директора на ОПУ-Силистра, съгласно чл. 37 ЗОП.

61203

452а.-Областното пътно управление-гр. Силистра, ул. Тутракан 12, тел. и факс 086-2-37-10, п.к. 215, на основание чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 15, т. 1 и 2 ЗОП и решение от 9.Х.2000 г. на директора на ОПУ-Силистра, кани за участие в предварителен подбор на кандидати за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет зимно поддържане на пътища I, II и III клас от РПМ в района на РПС Тутракан за сезон 2000-2001 г. Съгласно чл. 48, ал. 2 и 3 ЗОП всеки кандидат може да подаде заявление за участие в предварителния подбор със следното съдържание: документ за регистрация на кандидата; доказателства за търговската му репутация; квалификация на ръководния кадър и наличие на оборудвана специализирана механизация за зимно поддържане. Съгласно чл. 48, ал. 7 ЗОП кандидатите не трябва да представят предложения при предварителния подбор. Критерий за подбор на кандидатите ще бъде комплексната преценка за професионалния им опит при дейности по зимно поддържане и наличието на оборудвана специализирана механизация. Одобрените при предварителния подбор кандидати ще получат писмена покана за участие в ограничена процедура. 1. Предмет на обществената поръчка-извършване на дейности по подготовка на пътната мрежа за зимно поддържане; извършване на дейности по основно зимно поддържане; извършване на дейности по възстановяване на последиците от зимния период и зимното поддържане на пътната мрежа от РПМ; територия на обществената поръчка за зимно поддържане-района на РПС Тутракан, с обща дължина на пътната мрежа-142 км. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 4, ал. 1, чл. 7, ал. 1, чл. 15, ал. 1 и 2, чл. 47 и 48 ЗОП. 3. Вид на процедурите-ограничени. 4. Срок на изпълнение на поръчките-от 20.ХI.2000 г. до 30.IV.2001 г. 5. Квалификационни изисквания-право на участие имат български и чуждестранни физически или юридически лица и техни обединения, които отговарят на изискванията по чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП. 6. Изисквания за качество-кандидатите да докажат, че имат опит в тази дейност, като представят документи за притежаваните ресурси и организационни възможности за изпълнение на дейностите-специализирана техника, материално-техническа база, квалифициран персонал и др. 7. Ограничения-крайната стойност на обема на услугата е в рамките на целевите средства, осигурени от ИА “Пътища”; разсрочено плащане при ненавременно осигурени субсидии за дейността. 8. Начин на образуване на цената-остойностяване на видовете дейности по оферта. 9. Начин на плащане-в левове по банков път за извършените и приети от възложителя дейности с двустранни протоколи. 10. Срок на валидност на предложението-60 календарни дни от датата на крайния срок на предаването им. 11. Вид и размер на гаранцията за участие-парична сума 1000 лв. за района на РПС Тутракан, внесена в СЖ “Експресбанк”, Силистра, по банкова сметка № 3000007103, БИН 7302000003, код 40073612, дан. № 1190003228, БУЛСТАТ 000551936-Ю. 12. Критерии за оценка на качеството: цена на услугата; налична собствена специализирана за зимно поддържане механизация, окомплектована с оборудване; опит и репутация в дейността и наличност на квалифицирана организационна структура; наличност и разположение на бази и депа за зимно поддържане спрямо РПМ. 13. Тежести на критериите и начин за определяне на оценката на офертите на кандидатите: класиране на участниците по съответния вид критерий, като на класиралия се на първо място се дават 5 т., на втория 4 т. и т.н.; тежестта на отделните критерии е следната: а) цена на услугата-40 %; б) налична собствена механизация-20 %; в) опит и репутация-20 %; г) разположение на бази и депа-20 %; крайният резултат се получава от сумата на точките, получени от класиранията по отделните критерии. 14. Място и срок за подаване на заявленията за предварителен подбор-документите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката, без подател и други отличителни знаци в деловоството на ОПУ-Силистра, не по-късно от 12 ч. на 30.Х.2000 г. 15. Отваряне на заявленията-14 ч. на 30.Х.2000 г. 16. Документацията за участие в ограничената процедура може да се получи от ОПУ-Силистра, ул. Тутракан 12, от 1.ХI.2000 г., всеки работен ден срещу представен документ за платена такса 30 лв. невъзвръщаема сума. 17. Място и срок за подаване на предложенията-в деловодството на ОПУ-Силистра, в запечатан непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката, не по-късно от 12 ч. на 15.ХI.2000 г. 18. Място и срок за провеждане на процедурата по отваряне и класиране на предложенията-в 14 ч. на 15.ХI.2000 г. в ОПУ-Силистра, от комисия, назначена от директора на ОПУ-Силистра, съгласно чл. 37 ЗОП.

61204

8.-Община-Аксаково, ул. Г. Петлешев 58А, тел.: (05113) 20-40, 21-27, факс 32-93, област Варна, на основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ (ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм., бр. 50 от 2000 г.), чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1 ЗОП и Решение № 16.4.1 от 9.Х.2000 г. на Общинския съвет-Аксаково, и заповед № 320 от 10.Х.2000 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет-възлагане на превози по утвърдени транспортни схеми на автобусни линии (по пакети): I пакет: № 409 Аксаково-Варна; № 54 Засмяно-Варна; № 59 Изворско/Зорница-Варна; № 35 Новаково/Долище-Варна; № 43 Слънчево-Варна; Г. Кантарджиево-Аксаково; II пакет: № 121 Аксаково-Варна; № 24 Куманово-Варна; № 25 Въглен-Варна; № 26 Кичево-Варна; № 27 Орешак-Варна; № 28 Осеново-Варна; Г. Кантарджиево-Варна; III пакет: № 21 Аксаково-Варна; № 49 Игнатиево/Добро-глед-Варна; № 52 Ботево-Варна; 2. основание за откриване на процедурата-чл. 42 от Наредба № 33 на МТ за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България във връзка с чл. 14, чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП; 3. вид на процедурата-открита съгласно чл. 14 ЗОП; 4. срок на изпълнение-2 г. съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 33 на МТ; 5. ограничения при възлагане на поръчката: могат да участват само субекти, регистрирани по ТЗ, съгласно чл. 24 ЗОП и чл. 41, ал. 2 и 3 от Наредба № 33 на МТ; 6. квалификационни изисквания: лиценз за извършване на обществен превоз на пътници; използване на транспортни средства от клас Б и/или В; наличие на собствени и/или наети автобуси; опит в този род дейност; превозни средства (автобуси) и резервни такива за отделните линии, както следва: № 409 Аксаково-Варна-6 бр.; № 54 Засмяно-Варна-1 бр.; № 59 Изворско/Зорница-Варна-1 бр.; № 121 Аксаково-Варна-3 бр.; № 35 Новаково/Долище-Варна-1 бр.; № 25 Въглен-Варна-1 бр.; № 21 Аксаково-Варна-3 бр.; № 43 Слънчево-Варна-4 бр.; № 49 Игнатиево/Доброглед-Варна-2 бр.; № 52 Ботево-Варна-1 бр.; № 26 Кичево-Варна-1 бр.; № 24 Куманово-Варна-1 бр.; № 27 Орешак-Варна-1 бр.; № 28 Осеново-Варна-1 бр.; Г. Кантарджиево-Варна-1 бр.; Г. Кантарджиево-Аксаково-1 бр.; 7. начин на образуване на предлаганата цена-обосновка на кандидата; 8. срок на валидност на предложенията-30 календарни дни от отварянето им; 9. вид и размер на гаранцията за участие-парична в размер 500 лв., вносими по сметка № 5010400338, б.к. 40080610, СЖ “Експресбанк”-Варна; 10. начин на оценяване на предложенията-чрез точкуване при следните критерии: вид правен субект по смисъла на ТЗ; уставен капитал; дълготрайни материални активи; опит в обществения превоз на пътници; гаранция за точно изпълнение на транспортните схеми; средна възраст на автобусите по марки и брой места; оцветеност на автобусите; наличие на фирмен знак; домуване на автобусите; лицензирани автобуси по предназначение; техническо обслужване, ремонт и поддръжка; медицинско обслужване; начин на зареждане с гориво; цена на превоза на един пътник за всяка от линиите; съответствие на автобусите по вид и количество с обявата; наличие на резервни автобуси; 11. получаване на конкурсната документация-в сградата на Община-Аксаково, ул. Г. Петлешев 58А, ет. 2, стая 8, срещу квитанция за внесени 150 лв. в касата на общината; 12. краен срок за подаване на предложенията: 45 дни от обнародване на поканата в “Държавен вестник”; 13. разглеждане на предложенията-в деня, следващ деня по т. 12 (ако не е работен-в първия работен ден), в 10 ч. в заседателната зала в сградата на общината; 14. допълнителни условия: ще се ценят предложенията, в които е предвидено ползването на местна работа ръка; преференции в полза на общината; почистване на пътищата през зимния период; осигуряване на безплатен транспорт при необходимост за училища, детски градини и др. на територията на общината.

61562

123.-Община-гр. Бойчиновци, област Монтана, на основание чл. 3, ал. 1, буква “г” във връзка с чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 69 по протокол № 14 от 20.IХ.2000 г. на ОбС-Бойчиновци, и чл. 39 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ отправя покана за участие в процедура за общест-вен превоз на пътници при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-обществен превоз на пътници по утвърдена общинска транспортна схема, включваща междуселищни, вътрешноградски линии и превоз на ученици; 2. начин на възлагане-открита процедура по реда на глава четвърта от ЗОП; 3. изисквания към кандидатите-да отговарят на изискванията по чл. 24 ЗОП и чл. 41, ал. 2 от Наредба № 33 от 1999 г.; 4. срок на изпълнение на поръчката-5 години от датата на подписване на договора; 5. критерии за оценка и класиране на кандидатите-надеждност на превозвача, брой на автобусите, възраст на превозните средства, стаж на водачите, социални облекчения за определена категория пътници, срок и размер на инвестициите за подобряване на транспортното обслужване, откриване на нови работни места, допуснати до момента нарушения по ЗДП; 6. предложенията да съдържат цена на 1 пътникокилометър ученически превоз, обвързан с цената на горивото; 7. документи за участие в процедурата се получават в общинската администрация, стая 22, срещу заплащане на 20 лв. в касата на общината; 8. предложенията за участие от кандидатите се приемат до 6.ХII.2000 г. в запечатан плик в деловодството на общината; 9. разглеждане на предложенията-на 7.ХII.2000 г. в 10 ч. в общинската администрация. Допълнителна информация-в стаи 14 и 22 на общината или на тел. (09513) 22-36, вътр. 23 и 31.

61552

13.-Община-гр. Върбица, област Шумен, ул. Септемврийско въстание 55, тел.: (995391) 21-31, 21-60, факс (995391) 20-56, на основание чл. 4, т. 1 ЗОП и заповед № 293 от 9.Х.2000 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на течно гориво за нуждите на учебните заведения за отоплителен сезон 2000-2001 г. при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на промишлено гориво за нуждите на ЦДГ “Славейче”, гр. Върбица, и СОУ “X.X.”, гр. Върбица, за отоплителен сезон 2000-2001 г.; прогнозно количество-40 т; 2. основание за откриване на процедурата-чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП; 3. вид на процедурата-открита; 4. срок и място за изпълнение-доставките се извършват периодично на малки партиди при подадена заявка франко учебното заведение; срокът за изпълнение е 3 работни дни от подаване на заявката; 5. кандидатите да отговарят на изискванията на ЗОП и съгласно документацията за участие в процедурата да разполагат със собствена или наета база за съхранение на гориво и транспортни средства, оборудвани с броячи; 6. предимство ползват кандидатите-български и чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения с данъчна регистрация на територията на община Върбица; 7. горивото да отговаря на БДС, да бъде придружено със сертификат за качество и срок за годност; 8. образуване на цената-най-ниска цена; заплащане-в левове по банков път, отсрочено-не по-рано от 15 работни дни след всяка доставка и представена фактура; 9. срок на валидност на предложенията-30 дни от датата на оценяване на предложението; 10. размер на гаранцията за участие в откритата процедура-1000 лв., внесени в брой в касата на общината; 11. критерии за оценка на предложенията: най-ниска цена-60 %; доказуем произход и качест-во на горивото-10 %; най-дълъг срок отсрочено плащане-20 %; време за реакция по заявките (не по-късно от 3 работни дни)-10 %; 12. документацията за участие в процедурата се получава в касата на общината срещу 50 лв., платени в брой до 16 ч. до 15-ия календарен ден след обнародването в “Държавен вестник”; 13. предложенията на кандидатите, оформени съгласно ЗОП, се подават в деловодството на общината в запечатан непрозрачен плик с надпис “Оферта за доставка на гориво” в срок до 16 ч. до 16-ия календарен ден след обнародването в “Държавен вестник”; 14. предложенията да бъдат отворени, разгледани и оценени по реда на глава четвърта от ЗОП от комисия на 17-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в стаята на зам.-кмета по стопанските въпроси на Община-гр. Върбица, ул. Септемврийско въстание 55, ет. 2 (ако денят е неработен, разглеждането и оценяването-на следващия работен ден); за допълнителна информация-тел. (995391) 21-60.

60855

292.-Община-гр. Габрово, пл. Възраждане 3, тел. (066)224-200, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “р” и чл. 14 ЗОП и решение на кмета на общината от 10.Х.2000 г. отправя покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката: сметосъбиране, сметоизвозване и обработка на битови отпадъци, почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии, предназначени за обществено ползване, зимно поддържане на основните пътни артерии на територията на Габрово през 2001-2003 г. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “р” и чл. 14 ЗОП във връзка с поддържане чистотата, третиране на битовите отпадъци и зимно поддържане на територията на Габрово. 3. Вид на процедурата: открита. 4. Срок и място на изпълнение на поръчката: 1.I.2001 г.-31.ХII.2003 г.; територията на Габрово. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката: в процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на Република България съгласно Търговския закон и които отговарят на изискванията на глава трета, раздел I от ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: а) да притежават цялата необходима техника и контейнери за битови отпадъци или да имат сключен договор за наем (лизинг) за тях; б) да представят доказателства за търговска репутация по предмета на поръчката; в) да разполагат с квалифицирани кадри. 7. Изисквания за качество: да се спазват нормите на Закона за опазване на околната среда и Закона за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за заплащане: образуването на предлаганата цена да бъде аргументирано от кандидатите; заплащането ще се извършва след представяне на месечна сметка за извършена работа по услугата. 9. Срок на валидност на предложенията: минимум 3 месеца считано от датата, определена за разглеждане и оценяване на предложенията. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка: гаранцията е парична сума 20 000 лв. и се внася по банкова сметка на Община-Габрово, № 5010003834, банков код 30007016, в Банка ДСК, Габрово. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: предложенията ще бъдат оценени съгласно: а) цена на извършваната услуга-К=0,75; б) опит в извършване на дейностите по предмета на поръчката-К=0,10; в) предлагано ниво на услугата-К=0,15. 12. Намерения за инвестиране в дейностите: кандидатите да представят бизнесплан с вида и размера на инвестициите. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията: в Община-Габрово, на 28.ХI.2000 г. в 9 ч. и 30 мин. в заседателната зала, ет. 3. 14. Предложенията се изготвят, комплектоват и представят с изискваните документи съгласно глава трета, раздел I, II и III от ЗОП. 15. Място и срок за получаване на документацията: стая 201, Община-Габрово, в срок до 17.ХI.2000 г. всеки работен ден от 10 до 16 ч. срещу представяне на касов ордер за внесени невъзстановими 100 лв. в касата на Информационния център при Община-Габрово (в параграф “Други документи-тръжни документи”). 16. Място и срок за предаване на предложенията: в деловодството на Община-Габрово, в срок до 12 ч. на 24.ХI.2000 г. в запечатан непрозрачен плик, като в плика се поставят всички придружаващи офертата документи, изискващи се по техническите и тръжните условия. Допълнителна информация-на тел.: (066)224-453, 224-332, 220-51 (в. 453, 332).

61558

681.-Община-гр. Гулянци, област Плевен, ул. Васил Левски 32, тел.: (06561) 21-71, 24-09, факс 25-68, на основание чл. 3, ал.1, т. 3, буква “г”, чл. 4, 14, 22 и 34 ЗОП, чл. 40, ал. 3 и чл. 42 от Наредба № 33 от 3.ХI.1999 г. на Министерството на транспорта и заповед № 647 от 11.Х.2000 г. на кмета на общината кани всички заинтересувани кандидати да представят предложения за участие в откритите процедури за възлагане на обществени поръчки, както следва: 1. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-обществен превоз на пътници по утвърдената междуселищна транспортна схема-по автобусна линия Искър-Гиген-Гулянци-Комарево-Плевен; разстояние в едната посока 60 км с автобусни спирки по маршрута на линията: с. Искър, с. Гиген, с. Брест, гр. Гулянци, с. Комарево, с. Подем, с. Победа, гр. Долна Митрополия, с. Опанец, гр. Плевен; часове на тръгване от с. Гиген: 5 ч. и 30 мин. през с. Искър; 6 ч. и 40 мин.; 8 ч. и 30 мин.; 9 ч. през с. Искър; 12 ч. през с. Искър; 14 ч.; 16 ч.; 17 ч. през с. Искър; часове на тръгване от гр. Плевен: 7 ч.; 7 ч. и 20 мин. до с. Искър; 10 ч. до с. Искър; 12 ч. и 20 мин.; 14 ч. и 20 мин.; 15 ч. и 30 мин. до с. Искър; 16 ч. и 30 мин.; 17 ч. и 50 мин. до с. Искър; 18 ч. и 30 мин.; 2. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-обществен превоз на пътници по утвърдената междуселищна транспортна схема-по автобусна линия Загражден-Гулянци-Комарево-Плевен; разстояние в едната посока 52 км с автобусни спирки по маршрута на линията: с. Загражден, с. Дъбован, гр. Гулянци, с. Крета, с. Комарево, с. Подем, с. Победа, гр. Долна Митрополия, с. Опанец, гр. Плевен; часове на тръгване от с. Загражден: 6 ч.; 11 ч. през с. Крета; 15 ч.; часове на тръгване от гр. Плевен: 9 ч.; 13 ч.; 17 ч. и 20 мин. през с. Крета; 3. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-обществен превоз на пътници по утвърдената междуселищна транспортна схема-по автобусна линия Сомовит-Гулянци-Ленково-Плевен; раз-стояние в едната посока 45 км с автобусни спирки по маршрута на линията: с. Сомовит, с. Долни Вит, с. Милковица, гр. Гулянци, с. Шияково, с. Ленково, с. Бръшляница, гр. Плевен; часове на тръгване от с. Сомовит: 5 ч. от с. Милковица; 6 ч. и 15 мин.; 6 ч. и 50 мин.; 9 ч.; 10 ч. и 40 мин.; 11 ч. и 50 мин.; 13 ч. и 40 мин.; 15 ч. и 15 мин. от с. Милковица; 17 ч. и 30 мин.; часове на тръгване от гр. Плевен: 6 ч. и 30 мин.; 8 ч.; 10 ч.; 12 ч.; 14 ч. до с. Милковица; 15 ч.; 16 ч.; 17 ч.; 19 ч.; 4. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-обществен превоз на пътници по утвърдената междуселищна транспортна схема-по автобусна линия Плевен-Ленково-Загражден; разстояние в едната посока 58 км с автобусни спирки по маршрута на линията: Плевен, с. Гривица, с. Бръшляница, с. Ленково, с. Шияково, гр. Гулянци, с. Дъбован, с. Загражден; час на тръгване от Плевен-11 ч. и 30 мин.; час на тръгване от с. Загражден-13 ч.; 5. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет-обществен превоз на пътници по утвърдената междуселищна транспортна схема-по автобусна линия Плевен-Комарево-Гулянци-Загражден; разстояние в едната посока 52 км с автобусни спирки по маршрута на линията: Плевен, с. Опанец, гр. Долна Митрополия, с. Победа, с. Подем, с. Комарево, с. Крета, гр. Гулянци, с. Дъбован, с. Загражден; час на тръгване от Плевен-6 ч. и 45 мин.; час на тръгване от с. Загражден-8 ч. и 15 мин. Общи условия и изисквания за провеждане на всяка една от откритите процедури: 1. срок и място за изпълнение на обществените поръчки-2 г. от датата на подписване на договора; Община-гр. Гулянци, Община-гр. Долна Митрополия, Община-гр. Плевен; 2. квалификационни изисквания към кандидатите: кандидатите за изпълнители на обществените поръчки могат да бъдат физически или юридически лица, регистрирани като търговци, притежаващи лицензи и други документи, които се изискват от ЗОП и от Наредба № 33 от 3.ХI.1999 г. на Министерството на транспорта за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България; 3. изисквания за качество: култура на обслужване, осигуряване на хигиенно-санитарни условия при пътуване, комфортност на превозното средство, спазване на маршрутните разписания; 4. начин на образуване на предлаганата цена: всички разходи плюс ДДС за един пътникокилометър; 5. срок на валидност на предложенията-30 календарни дни от датата на отваряне на предложенията от комисията по чл. 37 ЗОП; 6. вид и размер на гаранциите за участие във всяка една от обществените поръчки: обществена поръчка № 1-4550 лв.; обществена поръчка № 2-1440 лв.; обществена поръчка № 3-3730 лв.; обществена поръчка № 4-540 лв.; обществена поръчка № 5-480 лв., под формата на банкови гаранции; 7. критерии, показатели и начин на оценка на предложенията: а) цени на билетите между крайните спирки по маршрута на линията и обосновка на образуването им-от 0 до 15 точки; при оценяването на този показател за базисна цена се приема най-ниската предложена цена и се оценява с 15 точки; за останалите предложения при цена по-висока от най-ниската предложена със: 5 % се оценява с 13 точки; над 5 до 10 % се оценява с 11 точки; над 10 до 15 % се оценява с 9 точки; над 15 до 20 % се оценява със 7 точки; над 20 до 25 % се оценява с 5 точки; над 25 до 30 % се оценява с 3 точки; над 30 до 35 % се оценява с 1 точка; над 35 % се оценява с 0 точки; б) възраст на автобусите, с които ще се изпълнява обществената поръчка: до 5 г.-20 точки; от 5 до 10 г.-15 точки; от 10 до 15 г.-10 точки; от 15 до 20 г.-5 точки; над 20 г.-1 точка; възрастта на автобусите се доказва с копие от свидетелството за регистрация; точките по този показател ще се изчисляват по следната формула:

брой автобуси x точките за съответната възраст + + бр. авт. x точките за съотв. възраст

общ брой на автобусите в числителя

в) издаване на карти за пътуване на учащи и пенсионери с намаления над предвидените минимални намаления за тази категория пътници-съгласно ПМС № 66 от 1991 г. (ДВ, бр. 33 от 1991 г.), както и на карти с намаления за пътуващи учители и лекари, работещи на територията на общината, и компенсациите, определени от превозвача за тези намаления, които не са предвидени в наредбата на Министерството на финансите и Министерството на транспорта за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по железопътния, автомобилния и водния транспорт в страната; предложенията по тази точка се оценяват от 0 до 15 точки; г) допълнителни предложения на кандидата, свързани с осигуряване на работни места за жители на общината, подобряване състоянието на инфраструктурата, свързана с обслужването на съответната автобусна линия, както и на други допълнителни предложения по преценка на кандидата при спазване на принципите на обективност, взаимен интерес на превозвача, пътниците и общината; оценяват се не повече от три допълнителни предложения, като всяко едно се оценява от 0 до 5 точки; кандидатите се класират на първо, второ и трето място въз основа на сумарния брой точки по отделните показатели; при равен брой точки предимство имат кандидатите, получили повече точки по показателите по букви “а” и “г”; 8. място, ден и час на разглеждане на предложенията: заседателната зала на Община-гр. Гулянци, ул. Васил Левски 32, в следната последователност: обществена поръчка № 1-на 28.ХI.2000 г. в 10 ч.; обществена поръчка № 2-на 28.ХI.2000 г. в 13 ч. и 30 мин; обществена поръчка № 3-на 29.ХI.2000 г. в 10 ч.; обществена поръчка № 4-на 29.ХI.2000 г. в 13 ч. и 30 мин.; обществена поръчка № 5-на 29.ХI.2000 г. в 15 ч.; 9. краен срок за представяне на предложенията-до 16 ч. на 24.ХI.2000 г. в деловодството на общината, запечатани в непрозрачен плик; 10. документи за участие в откритите процедури се получават в дирекция “Териториално-селищно устройство, строителство и екология, социално-икономическа политика”, ет. 2, стая 24, в сградата на общината след представяне на квитанция за платена такса 50 лв. за всяка една от процедурите в касата на общината.

61561

1.-Община-гр. Златица, на основание чл. 22 във връзка с чл. 14 ЗОП и заповед № 26 от 8.II.2000 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на доставка на течно гориво за отопление на бюджетните заведения на общинска издръжка в община Златица, както следва: 1. предмет-доставка на течно гориво за отопление; 2. правно основание-чл. 14 ЗОП; 3. вид на процедурата-открита; 4. срок и място на изпълнение-периодични доставки, община Златица; 5. квалификационни изисквания към кандидата-чл. 5, ал. 2 и чл. 24 ЗОП; 6. изисквания за качество-сертификат по БДС; 7. начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане-възможност за отложено плащане, по банков път; 8. срок на валидност на предложението-30.ХI.2000 г., 16 ч. и 30 мин., депозиране предложенията в деловодството на общината; 9. гаранция-парична, 3000 лв.; 10. критерии за оценка-преференциални цени франко Златица и възможност за отложено плащане, гарантирана доставка до 24 часа, качество и сертификат на производителя; 11. разглеждане и оценяване-Община-Златица, 10 ч. на 20-ия ден след обнародване в “Държавен вестник” от нарочна комисия.

61603

657.-Община-Каварна, отдел “Търговия и услуги”, ул. Добротица 50, тел. 8-60-61 (вътр. 39) на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г” ЗОП и решение № 128 от 11.Х.2000 г. на Общинския съвет-Каварна, отправя покана за възлагане на обществена поръчка при следните условия: а) предмет-обществен превоз на пътници по общинска транспортна схема; б) правно основание..чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП, чл. 39 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ; в) начин на възлагане-открита процедура; г) срок и място на изпълнение-3 години след сключване на договора, Община- Каварна; д) ограничения-кандидатите да са търговци с данъчна регистрация в Община-Каварна; е) квалификационни изисквания-кандидатите да отговарят на чл. 18 и 41 от Наредба № 33 от 1999 г. на МТ и чл. 23, 24 и 27 ЗОП; ж) изисквания за качество-автобусите да отговарят на определените от глава III изисквания в Наредба № 33 от 1999 г. на МТ; з) цена-цена на километър с ДДС по калкулация; и) валидност на предложенията-60 календарни дни; й) вид и размер на гаранцията-парична в размер 1000 лв., внесени в касата на Община-Каварна; к) критерии за оценка на предложенията: цена на километър-30 т.; собственост на автобусите-30 т.; техническа обезпеченост на автобусите, в т. ч.: 1) наличие на сревизна база или договорирана такава-15 т.; 2) наличие на други съоръжения за поддръжка на автобусите-15 т.; 3) възраст на автобусите-до 5 години-10 т.; до 10 години-5 т.; до 15 години-3 т.; 4) договориране на безплатни и намалени цени съгласно нормативните документи-10 т.; 5) социални обекчения за други пътници-10 т.; 6) специализация на фирмата в обществения превоз на пътници: 100 %-10 т.; по-малко от 100 %-5 т.; 7) брой автобуси (собствени)-на брой-5 т.; 8) брой наети автобуси-на брой-3 т.; л) оценяване на предложенията-на 24.ХI.2000 г. в заседателна зала на Община-Каварна, в 13 ч.; м) кандидатите могат да подават общо предложение (по всички направления) за едно или няколко направления, както и за определен час по направленията. Документацията за участие може да бъде закупена от касата на Община-Каварна срещу 20 лв. Предложенията ще се приемат до 16 ч. на 17.ХI.2000 г. в деловодството в запечатан непрозрачен плик с надпис “Предложение за обществен превоз на пътници по общинска транспорт-на схема”. Цената за километър да бъде поставена в малък запечатан плик вътре в големия.

61308

478.-Община-гр. Кирково, област Кърджали, ул. Дружба 1, тел. 20-59, 27-36, на основание чл. 34, ал. 6 ЗОП и решение № РД-15-476 от 12.Х.2000 г. на кмета на общината удължава срока до 3.ХI.2000 г. за представяне на предложения за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за учебно-възпитателните заведения за учебната 2000-2001 г. Кандидатите да са търговци по смисъла на Търговския закон и да отговарят на изискванията на глава трета, раздел I от ЗОП. Продуктите да се доставят до 3 дни след заявяването им. Плащането ще става до 2 месеца след представяне на фактурите в счетоводството. Гаранцията за участие е в размер 500 лв., която се внася в касата на общината. Критериите за оценка на предложенията са заложени в документацията за участие, която се получава в стая 20 на общинската администрация до 3.ХI.2000 г. срещу 50 лв., платени в касата на общината. Предложенията се подават до 3.ХI.2000 г. в деловодството на общината. Разглеждане и оценяване на предложенията-на 6.ХI.2000 г. в 10 ч. в залата на Общинска администрация-Кирково.

61305

48.-Община-гр. Кула, област Видин, ул. Възраждане 38, тел. 0938/20-20, 22-23, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 1 и чл. 47 ЗОП и заповед № 240 от 11.Х.2000 г. на кмета на общината кани всички заинтересувани лица за участие в обществена поръчка с предмет доставка на нафта за отоплителния сезон 2000-2001 г. за направленията, финансирани от общинския бюджет, при следните условия: предмет на обществената поръчка-доставка на нафта за нуждите на училища, социален дом и болница за отоплителен сезон 2000-2001 г. Основание за провеждане на процедурата е необходимостта от доставка на нафта-прогнозно количество-250 т, доставено по заявка съгласно потребностите на съответните учреждения. Вид на процедурата-ограничена. Срок на изпълнение на процедурата-1 г. от сключване на договора със спечелилия процедурата. Място на изпълнение-на територията на общината. Квалификационни изисквания към кандидатите-да отговарят на условията в раздели I, II и III ЗОП и съгласно документацията за участие в процедурата; да разполагат със собствена или наета база за съхранение на гориво и транспортни средства, оборудвани с броячи. Горивото да отговаря на БДС, да бъде придружено със сертификати за качество и срок за годност. Образуване на цената-най-ниска, заплащане в левове по банков път, отсрочено-не по-рано от 15 работни дни след всяка доставка и представена фактура. Срок на валидност на предложенията-90 дни. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-2500 лв., платими по сметка № 5010194031, код 30005053, при Банка “ДСК”, клон-гр. Кула. Критериите за оценка на предложенията са: най-ниска цена-60 %, доказуем произход и качество на горивото-10 %; най-дълъг срок отсрочено плащане -20 %; време за реакция по заявките (не по-късно от 3 работни дни)-10 %. Документацията за участие в процедурата се получава в деловодството на общината срещу 50 лв., платими в касата на общината в брой. Краен срок за подаване на заявленията-16 ч. на 14-ия календарен ден след обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията ще се разглеждат и оценяват в първия работен ден след изтичане на 15 дневния срок от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в салона на общината в 10 ч.

61559

386.-Община-гр. Лом, ул. Дунавска 12, тел. 2-40-46, факс 2-41-26, на основание чл. 4, т. 1 ЗОП и заповед № 247 от 12.Х.2000 г. на кмета на общината открива открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на поръчката-доставка на твърди горива за общината за 2000/2001 г.; 2. вид на процедурата-открит конкурс; 3. срок за изпълнение-по приложен график от възложителя; 4. изисквания към кандидатите-най-ниска цена на тон гориво с доставка до заявителя и възможност за доставка по график; 5. предлагана цена-образува се след попълване на приложена към документите таблица; 6. начин на плащане-по банков път; 7. гаранция за участие-депозитна вноска 400 лв.; 8. критерии за оценка на кандидатите-икономически най-изгодното предложение или най-ниската предложена цена; 9. документация за участие-закупува се от касата на общината срещу 50 лв.; 10. приемане на предложенията-в 15-дневен срок от обнародване на поканата в “Държавен вестник”, стая 408, ет. 4 на общината.

61195

387.-Община-гр. Лом, ул. Дунавска 12, тел. 2-40-46, факс 2-41-26, на основание чл. 4, т. 1 ЗОП и заповед № 246 от 12.Х.2000 г. на кмета на общината открива ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на поръчката-доставка на течни горива за общината за 2000/2001 г.; 2. вид на процедурата-ограничена; 3. срок за изпълнение-по приложен график от възложителя; 4. изисквания към кандидатите-най-ниска цена на тон гориво с доставка до заявителя и възможност за доставка по график; 5. предлагана цена-образува се след попълване на приложена към документите таблица; 6. начин на плащане-по банков път; 7. гаранция за участие-депозитна вноска 1100 лв.; 8. критерии за оценка на кандидатите-икономически най-изгодното предложение или най-ниската предложена цена; 9. документация за участие-закупува се от касата на общината срещу 50 лв.; 10. приемане на предложенията-в 15-дневен срок от обнародване на поканата в “Държавен вестник” в стая 408, ет. 4 на общината; 11. съдържание на заявлението за участие в подбора-документ за регистрация на кандидата; доказателства за търговската репутация на кандидата; копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на фирмата за предходната година; доказателства за техническите възможности на кандидата за изпълнение на поръчката; удостоверение за отсъствие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 ЗОП; декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП.

61194

1119.-Община-гр. Лъки, ул. Възраждане 14, област Пловдив, тел. 20-94, 20-92/03052, отправя покана към всички заинтересувани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката-възлагане обслужването на превозите по редовни автобусни линии от междуобластната, областната и общинската транспорт-на схема. 2. Правно основание-чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 14 и 22 ЗОП; чл. 39 и чл. 40, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и решение № 116 от 28.IХ.2000 г. на Общинския съвет-гр. Лъки. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок и място на изпълнение на поръчката-3 години считано от датата на подписването на договора; автобусни курсове и линии (общински, областни и републиканска), както следва: а) общински линии: Лъки-Белица-Лъки; Лъки-Манастир-Лъки; Лъки-Дряново-Лъки; Лъки-Джурково-Лъки; Лъки-Здравец-Лъки; Лъки-Борово-Лъки; Лъки-Лъкавица-Лъки; б) областни линии: Лъки-Асеновград-Лъки; Лъки-Пловдив-Лъки; в) републиканска линия: Лъки-Смолян-Лъки. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите-да отговарят на изискванията по чл. 41 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и на изискванията по чл. 24 ЗОП. 6. Изисквания за качество-култура на обслужване; осигуряване на хигиенно-санитарни изисквания при пътуване; комфортност на превозното средство. 7. Начин на образуване на предлаганата цена-всички разходи и ДДС за 1 пътникокилометър. 8. Срок на валидност на предложенията-60 календарни дни от датата на разглеждането им. 9. Гаранция за участие-вид-парична сума; размер-по приложена в документацията схема. 10. Критерии, показатели и начини на оценка на предложенията-класирането ще се извърши на база набраните точки, определени по следния начин: а) собствен автобусен парк-1-10 т.; б) място на съдебна регистрация на превозвача-1-10 т.; в) наличие на собствена или наета по договор сервизна и гаражна база-1-10 т.; г) година на производство на МПС: до 1 година-10 т.; до 10 години-6 т.; до 15 години-4 т.; до 20 години-2 т.; над 20 години-1 т.; д) надеждност, комфортност и удобство на МПС-1-10 т.; е) най-ниска тарифна ставка на превозите с ДДС на 1 пътникокилометър-1-10 т.; ж) финансова стабилност и добра репутация на превозвача-1-10 т.; з) професионален опит и квалификация на превозвача-1-10 т.; и) възможност за оперативно ръководство и контрол-1-10 т.; к) допълнителни предложения със социално значение-1-10 т.; общият брой точки за всеки кандидат се определя като сума от определените от комисията оценки по всеки критерий и показател; предложението за участие трябва да бъде окомплектовано съгласно изискванията по чл. 27, ал. 1 ЗОП. 11. Място, ден и час за разглеждане на предложенията-на 46-ия ден от обнародването на поканата в 10 ч. в заседателната зала на общинската администрация; краен срок за представяне на предложения за участие в откритата процедура-на 45-ия ден от обнародването на поканата в 17 ч.; предложенията се представят в деловодството на общинската администрация. Документацията за участие в откритата процедура се получава в касата на общинската администрация след представена квитанция за платени невъзстановими 100 лв. в касата.

61551

971.-Община-гр. Лясковец, на основание чл. 14 и 34 ЗОП допълва т. 11.1. на поканата за възлагане на обществена поръчка (обявление № 58921, ДВ, бр. 83 от 2000 г.) със следния текст: “място на съдебна регистрация-седалище и данъчно регистрирани на територията на община Лясковец-20 т.; седалище и данъчно регистрирани в други населени места-5 т.”.

61329

883.-Община-гр. Несебър, ул. Еделвайс 10, тел. 4-34-97, на основание чл. 6, т. 3 във връзка с чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс за текущ ремонт и поддръжка на улично и парково осветление на територията на община Несебър за срок от 1.I до 31.ХII.2001 г. Предложенията на кандидатите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината в срок до 17 ч. на 15.ХI.2000 г. Предложения по пощата не се приемат.

61299

198.-Община-гр. Нова Загора, ул. Петко Енев 50, област Сливен, тел. (0457) 2-21-21, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 14 и 22 ЗОП, решение № 172 от 26.IХ.2000 г. на Общинския съвет-Нова Загора, и заповед № 701 от 11.Х.2000 г. на кмета на общината отправя покана към всички заинтересувани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка-обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната транспортна схема. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 14 и 22 ЗОП; чл. 39 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и решение № 172 от 26.IХ.2000 г. на Общинския съвет-Нова Загора. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката-2 години; маршрутите на автобусните линии. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката-да се изпълнява от превозвачи, регистрирани и функциониращи на територията на общината. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-до участие в процедурата се допускат само лица по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и които отговарят на изискванията на ЗОП. 7. Изисквания за качество-култура на обслужване, санитарно-хигиенни условия, комфорт-ност на превозното средство. 8. Начин на образуване на предлаганата цена-цената да включва всички разходи с ДДС на 1 пътникокилометър. 9. Срок на валидност на предложенията-60 календарни дни. 10. Вид и размер на гаранцията-парична сума в размер 1500 лв., внесена в касата на общината. 11. Критерии за оценка на предложенията: 11.1. предложена най-ниска цена на 1 км с ДДС-1-35 точки; 11.2. социално значими облекчения, изразяващи се в безплатен пробег във връзка с провеждането на общински мероприятия-1-10 точки; 11.3. собственост на автобусите-1-15 точки; 11.4. референции и професионален опит-1-5 точки; 11.5. собствена или договорирана сервизна база-1-10 точки; 11.6. възраст на автобусите-1-15 точки; 11.7. комфортност и санитарно-хигиенни условия на превозните средства (доказва се със снимков материал)-1-10 точки. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-залата на Община-Нова Загора, на 46-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. Документацията за участие в процедурата се получава всеки работен ден в стая 26 срещу платена такса 100 лв. в касата на общината в срок 44 дни от обнародването на поканата в “Държавен вест-ник”. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината след поставяне на входящ номер до 45 дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

61303

4208.-Община-гр. Перник, пл. Св. X.X. 1, на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 15 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 03 от 10.Х.2000 г. на възложителя отправя покана до всички кандидати, желаещи да вземат участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет-подобряване ефективността на отоплението в училища и детски градини в община Перник. Документацията за участие в открития конкурс може да се получи от сектор “Инвестиционна политика” до 3.ХI.2000 г. за 60 лв.; начин на плащане на документацията-в брой, внесени в касата на Община-гр. Перник. Предложенията се подават в деловодството на общината в срок до 17 ч. на 10.ХI.2000 г. За допълнителна информация-тел. 076/60 16 36 и 076/60 33 63.

60910

4241.-Община-гр. Перник, пл. Св. X.X. 1, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 14 ЗОП и решение № 101 от 5.Х.2000 г. на Общинския съвет-Перник, отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на договора за възлагане: 1. Изпълнение на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема. 2. Срок и място за изпълнение на поръчката-4 години; маршрута на автобусните линии. 3. Ограничения при изпълнението на поръчката-предвидените в Наредба № 33 от 1999 г., ЗОП и действащото законодателство. 4. Квалификационни изисквания към кандидатите-до участие в процедурата се допускат само лица по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, притежаващи лицензия и други документи, които се изискват от закона и наредбата), които отговарят на изискванията на ЗОП и притежават необходимия брой автобуси от определения клас за съответните линии. 5. Изисквания за качество-100 % изпълнение на възложените превози по маршрутно разписание; култура на обслужване; осигуряване на хигиенно-санитарни условия при пътуване; комфортност на превозните средства. 6. Начин на образуване на предлаганата цена-да включва всички разходи с ДДС. 7. Срок на валидност на предложенията-30 календарни дни от датата на провеждане на откритата процедура. 8. Критерии за оценка на предложенията-класирането на кандидатите ще се извърши по критерии, посочени в документацията. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-парична сума в размер 500 лв. за всяко предложение, внесени в касата на общината. 10. Документацията за участие в процедурата за възлагане се получава в Община-гр. Перник, ет. 8, стая 5, срещу 100 лв., внесени в касата на общината. 11. Място и срок за подаване на предложенията-Община-гр. Перник, служба “Деловодство”, до 16 ч. на предхождащия разглеждането и оценяването на предложенията ден. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията-Община-гр. Перник, ет. 1, заседателната зала, в 10 ч. на първия работен ден след изтичането на 45 дни от обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”. Допълнителна информация-на тел. 076/60 24 92.

60911

958.-Община-гр. Петрич, ул. Цар Борис III № 24, тел. (0745) 2-12-44 и 2-71-81, вътр. 48, на основание чл. 7, ал. 4 ЗОП, чл. 6, т. 1 и чл. 10 и 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № I-С-293 от 12.Х.2000 г. на кмета на общината кани всички заинтересувани кандидати да участват в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка-обект Районна болница-Петрич, подобект: операционен етаж-бл. А, ет. 4-актуализация, част: Т.О.В.К. 2. Правно и фактическо основание за откриване на на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “б”, чл. 4, т. 1 ЗОП и заповед № I-С-293 от 12.Х.2000 г. на кмета на общината. 3. Вид на процедурата-открит конкурс. 4. Срок за изпълнение-3 месеца след сключване на договора. 5. Ограничение при изпълнение на поръчката-да участват фирми, изпълняващи такъв вид дейности; изпълнителят се задължава да осъществява извънгаранционен сервиз на инсталацията след изтичане на гаранционния срок по Наредба № 6; участниците да представят списък на извършените поръчки от този вид дейности през последните 2 години. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите-да отговарят на условията и изискванията по чл. 5, 24 и 27 ЗОП. 7. Изисквания за качество-изпълнението да е качествено, влаганите материали да отговарят на БДС. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане: 8.1. по технико-икономически показатели: часова ставка; допълнителни разходи върху труда; допълнителни разходи върху механизация; доставно-складови разходи; планове печалба; 8.2. количествено-стойностна сметка с единични цени на видовете СМР; 8.3. начин на плащане-по банков път след подписване на двустранен протокол съгласно условията на сключения договор. 9. Срок на валидност на предложенията-60 календарни дни от датата на отваряне на ценовите предложения. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане-1 % от ценовото предложение в левове, внесена по сметката на ОбА-Петрич, при ТБ “Биохим”-АД, Петрич, сметка № 5000062634, код 66071868. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка: 11.1. предлагана цена; 11.2. технически показатели; 11.3. минимално необходим срок за изпълнение; 11.4. технически и управленски опит в изпълнението на подобен вид дейности: 11.5. аванс; тежестта на всеки от критериите се определя като процент от цялостната оценка, както следва: 11.1.-50 %; 11.2.-15 %; 11.3.-15 %; 11.4.-10 %, и 11.5.-10 %. 12. Документацията за участие се получава от техническата служба при ОбА срещу 70 лв., платени в касата на Община-Петрич. 13. Предложенията се приемат в деловодството на ОбА-Петрич, ул. Цар Борис III № 24, всеки работен ден от 8 до 17 ч. в срок до 2.ХI.2000 г. 14. Разглеждане, оценяване и класиране на предложенията-на 3.ХI.2000 г. в 10 ч. 15. Съгласно чл. 45, ал. 1 ЗОП в срок до 3 работни дни след приключването на работата на комисията възложителят обявява с решение класираните кандидати на първите три места. 16. За резултатите от оценяването всички кандидати се уведомяват писмено съгласно чл. 45, ал. 3 ЗОП. За допълнителни сведения кандидатите да се обръщат към отдел “ТСУ и С” при ОбА-Петрич, на тел. (0745) 2-12-44 и 2-71-81, вътр. 48.

616152

482.-Община-гр. Пловдив, пл. Ст. Стамболов 1, на основание чл. 22 във връзка с чл. 4, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 34 ЗОП и решение № 55 от 13.Х.2000 г. на кмета на общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката-доставка на около 6000 т пясък (пресят с едрина на зърното до 10 мм) във връзка с подготовката на община Пловдив за зимния период. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП с цел задоволяване потребностите от пясък. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката-доставките ще се извършват на няколко транша франко складовете на “Чистота”-ЕООД, СД “Запрянови”, СД “Комунал 5-91”; краен срок за изпълнение на поръчката-30.ХI.2001 г. 5. Ограничения при изпълнението на поръчката-няма. 6. Изисквания към кандидатите-могат да бъдат физически лица или еднолични търговци, както и търговски дружества. 7. Изисквания за качество-пресетият пясък да е с едрина на зърното до 10 мм. 8. Начин за образуване на предлаганата цена и плащане-цената на доставния продукт да е дадена в левове с включени ДДС и всички разходи на изпълнителя до складовете на фирмите превозвачи; плащанията ще се извършват по банков път в срок не по-малък от 1 месец след фактурирането. 9. Срок на валидност на предложенията-90 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата-600 лв., внесени по банкова сметка № 5010025031, код 13072815, “Общинска банка”-АД, клон Пловдив, на името на Община-Пловдив. 11. Критерии за оценка на предложенията-икономически най-изгодното предложение съгласно следните показатели: цена, срок на разплащане, срок на доставка; при комплексното оценяване на кандидатите с най-голяма тежест ще се ползват предложенията за най-ниска цена (до 5 точки), най-дълъг срок на разплащане (до 3 точки), най-къс срок на доставка (до 1 точка); в крайната оценка ще се вземат предвид доказателствата за търговска репутация (до 1 точка) и доказателствата за техническа възможност за изпълнение на поръчката (до 1 точка). 12. Място, ден и час за разглеждане на предложенията-на 20.ХI.2000 г. в 9 ч. в сградата на Община-Пловдив, пл. Ст. Стамболов 1. 13. Място на получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата-ОП “Централизирано снабдяване” в срок до 8.ХI.2000 г. вкл. срещу 100 лв., платени по банков път-сметка № 3010028401, БИН 6304000000, банков код 13072815, “Общинска банка”-АД, клон Пловдив, на името на ОП “Централизирано снабдяване”. 14. Място и срок за подаване на предложенията-ОП “Централизирано снабдяване” в срок до 15.ХI.2000 г. вкл. Справки-на тел. 626-412.

61557

9.-Община-гр. Провадия, ул. Дунав 39, тел. (0518) 21-74, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 15, 22 и 47 ЗОП и заповед № 611 от 4.Х.2000 г. на кмета на общината открива повторна процедура и кани за участие в предварителен подбор кандидатите за ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за експлоатация на автобусните линии от транспортната схема на община Провадия: 1. Условията и критериите за участие, определени със заповед № 543 от 11.IХ.2000 г. на кмета на общината и обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 77 от 2000 г., остават същите. 2. Предложенията за участие в предварителния подбор се подават в стая 217 на общината в срок до 15 календарни дни от обнародването в “Държавен вестник”. 3. Предварителният подбор ще се проведе в срок 15 календарни дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в зала 204 на общината.

61304

67.-Община-Разград, бул. Бели Лом 37А, тел. 084/2-45-55, факс 3-42-55, на основание чл. 6, т. 2 и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 1053 от 9.Х.2000 г. на кмета на общината обявява процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет-доставка на автобус-втора употреба (за нуждите на Капански ансамбъл-Разград). Срок на изпълнение на поръчката-до 31.ХII.2000 г. Място на доставката-Капански ансамбъл, Разград, ул. Черна 40. Документацията за участие в открития конкурс ще се получава до 16 ч. на 13.ХI.2000 г. в сградата на Капански ансамбъл-Разград, срещу заплащане на 10 лв. Предложенията се подават в Капански ансамбъл, Разград, ул. Черна 40, до 15.ХI.2000 г. Предложенията на кандидатите ще бъдат разгледани и оценени на 16.ХI.2000 г.

60908

3499.-Община-гр. Силистра, ул. Симеон Велики 33, тел. 2-31-41, на основание чл. 34 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 15 от Закона за обществените поръчки и заповед от 2000 г. на кмета на общината отправя покана за участие в процедура за доставка до 1200 т газьол за промишлени и комунални цели и до 1000 т мазут за организациите и юридическите лица на общинска бюджетна издръжка за отоплителния сезон есен-зима 2000-2001 г. чрез ограничена процедура при следните условия: кандидатите за участие да отговарят на изискванията на глава трета, раздел I от ЗОП и документацията за участие в процедурата. Горивото да се доставя чрез жп или автотранспорт и да отговаря на изискванията на БДС. Гаранция за участие-парична сума, съответно 7000 и 3500 лв.; срок на валидност на предложенията-60 календарни дни; предложенията ще се оценяват по следните критерии (подредени по важност): доставна цена, срок на отсрочено плащане, срок за изпълнение на заявката, други предложения на участника. Документацията за участие в процедурата се получава в стая 312 срещу 50 лв., платени в касата на общината, до 16 ч. на 7.ХI.2000 г. Предложенията, отговарящи на изискванията на глава трета, раздел II от ЗОП, се приемат до 12 ч. на 8.ХI.2000 г. Подадените предложения ще се разглеждат и оценяват на 8.ХI.2000 г. съответно в 14 и 15 ч. в зала “Дръстър” на общината. Допълнителна информация-на тел. 2-66-00 или в стая 312 на общината.

61307

559.-Община-гр. Смолян, бул. България 12, тел. 36-165, 36-192, на основание чл. 31, ал. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки прод праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. предмет на обществената поръчка-доставка на естествен пясък за зимното поддържане на общинските пътища, разположени на територията на община Смолян, с количество 2500 куб.м; 2. вид на процедурата-открит конкурс; 3. срок и място за изпълнение на обществената поръчка-20 дни от сключване на договора; депо в Смолян, определено от общината; 4. ограничения при изпълнение на обществената поръчка-в рамките на целевите средства, осигурени от РПМ; 5. квалификационни изисквания към кандидатите-право на участие имат български физически и юридически лица, както и техните обединения, регистрирани по Търговския закон, за които не са в сила ограниченията на чл. 24 ЗОП; 6. изисквания за качество: а) пресетият пясък да бъде с големина на зърната до 8 мм; б) съдържанието на глина да не бъде повече от 8 % по маса; 7. начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане-на база лв./куб.м франко общинско депо; да не се предвиждат допълнителни начисления за работа в кариерни условия; плащането-в левове по банков път; 8. срок и валидност на предложенията-60 дни от отваряне на предложенията; 9. вид и размер на гаранцията за участие в процедурата по възлагане-парична 500 лв., внесена по банкова сметка на община Смолян, банка “ДСК”-ЕАД, клон Смолян, банков код 30020011; набирателна сметка № 5003000030; 10. критерии за оценка на предложенията-най-ниската предложена цена-лв./куб.м с ДДС франко общинско депо при спазени изисквания за качество по т. 6, доказани с протокол; 11. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата-сградата на Общинска администрация-Смолян, деловодство, до 16 ч. на 17.Х.2000 г.; документацията за участие в процедурата се предоставя след заплащане на 20 лв. на касата в деловодството; 12. място и срок за представяне на предложението-община Смолян, деловодство, до 16 ч. на 26.Х.2000 г.; 13. място и срок за разглеждане и оценяване на предложенията-Община-Смолян, ет. 2, стая 239, 27.Х.2000 г., 10 ч. и 30 мин.

61207

1893.-Община-гр. Тетевен, пл. С. Младенов, тел. 32-23, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 14 и 34 ЗОП, заповед № 352 от 12.Х.2000 г. на кмета на общината в изпълнение на решение № 275 от 5.IХ.2000 г. на Общинския съвет-Тетевен, кани за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за обслужване на автобусните линии от общинската транспортна схема на община Тетевен при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка-обслужване на автобусните линии от общинската транспортна схема на община Тетевен. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата-чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 14 и 34 ЗОП, чл. 39 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и решение № 275 от 5.IХ.2000 г. на Общинския съвет-Тетевен. 3. Вид на процедурата-открита. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката-3 години от датата на подписване на договора; място-автобусните линии на общинската транспортна схема. 5. Ограничение за изпълнение на поръчката-да се изпълнява въз основа на маршрутните разписания (приложение № 8 към чл. 27, т. 1 от Наредба № 33 от 1999 г.), разработени от възложителя. 6. Квалификационни изисквания-до участие в процедурата се допускат физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и отговарящи на условията по чл. 23 и 24 ЗОП и чл. 41 от Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. 7. Ограничения за участие в процедурата-не се допускат до участие в процедурата лицата по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 1999 г., които не са осигурили необходимия брой превозни средства, вкл. и резервни, за извършване на превози по обявените в процедурата автобусни линии; не отговарят на изискванията на ЗОП; не притежават лицензия за извършване на обществен превоз на пътници в страната; не притежават удостоверения за транспортна годност на автобусите за съответния вид превоз; не разполагат със собствена или договорена сервизна база за обслужване и поддържане на автобусите. 8. Срок на валидност на предложенията-30 календарни дни от датата на отваряне на предложенията от комисията по чл. 37 ЗОП. 9. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане-парична, в размер 300 лв., внесени по банкова сметка № 5010020030, Община-Тетевен, банков код 20072684, ОББ-Тетевен, в срок до 16 ч. и 30 мин. на 20.ХI.2000 г.; 10. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) обем на извършваните превози по транспортна схема (1-10 точки-20 %); б) ангажиране в обслужване в неефективни автобусни линии (1-10 точки-25 %); в) цена на превозите (1-10 точки-20 %); г) издаване на абонаментни карти за пътуване и начин за определяне на стойността на картите (1-10 точки-10 %); д) организация на превозите, повишаваща тяхното качество и култура на обслужване (1-10 точки-15 %); е) социални облекчения за определена категория пътници (1-10 точки-10 %); участниците в процедурата ще се оценяват по точки-от 110 за всеки критерий отделно; тъй като значимостта на отделните критерии е различна, това определя и тяхното тегло, изразено в проценти, като сборът на теглото на всички критерии е равен на 100 %; определените от комисията точки за даден критерий се умножават по съответното му тегло и така се получава оценката за всеки критерии; сборът от тези оценки представлява крайната оценка за участника в процедурата, изразена в точки; всеки член на комисията оценява отделно участниците; според броя на точките кандидатите се класират за изпълнение на поръчката. 11. Документацията за участие в откритата процедура се закупува в стая 212 на Община-Тетевен, до 13.ХI.2000 г. срещу квитанция за платена такса 25 лв. в касата на Общинската администрация-Тетевен. 12. Предложенията на участниците се приемат в стая 215 на общината в запечатан непрозрачен плик до 16 ч. и 30 мин. на 20.ХI.2000 г.; предложенията трябва да отговарят на изискванията по чл. 24, 27 и 28 ЗОП. 13. Предложенията ще се разглеждат и оценяват на 21.ХI.2000 г. в 10 ч. в сградата на Общинската администрация-Тетевен, стая 217.

61554

610.-Община-с. Гърмен, област Благоевград, тел. 097523/20-40 или 20-47, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “г”, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 14 и 34 ЗОП, чл. 39 от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и заповед № 180 от 29.IХ.2000 г. на общината от-правя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка: 1. предмет на поръчката-обслужването на превозите по автобусните линии, включени в областната транспортна схема; 2. вид на процедурата-открита; 3. срок на изпълнение-4 години; 4. място на изпълнение-автобусните линии, включени в областната транспортна схема; 5. до участие в откритата процедура се допускат превозвачи, регистрирани и функциониращи на територията на общините Гърмен и X.X.; 6. квалификационни изисквания към кандидатите-да отговарят на изискванията на чл. 41 от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари в Република България и чл. 24 ЗОП; 7. начин за образуване на предлаганата цена-всички разходи и включен ДДС за един пътникокилометър; 8. срок на валидност на предложенията-60 календарни дни от датата на разглеждането на предложенията; 9. кандидатите