Новини

Изпрати статията по email

6 нови бланки в

6 нови бланки в "Сиела-Процедури", свързани с удължен срок за регистрацията на кладенците

20 ноември 2020

 

Срокът за регистрация на кладенците в населени места да се удължи до 28 ноември 2022 г., предвиждат промените в Закона за опазване на околната среда, приети на първо четене в парламента.

Според гласуваните изменения собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118 г, ал. 3 от Закона за водите, имат двугодишен срок за подаване на заявления до едно от четирите басейнови дирекции в България.

Със същия срок ще се удължи и времето за деклариране на кладенци, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления.

Бланките, изисквани по този административен ред, са налични в продукт "Сиела Процедури". Заявленията съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец, определена в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

Има различни процедури  за кладенците, водата от които се ползва за битови или стопански цели. Те са подробно разяснени в правно-информационната система.

По отношение на кладенците с предназначение на водата за битови нужди, включително за поливане и отглеждане на животни, не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно.

При вписване в регистъра се подават данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица (валидна скица), адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване. Трябва да се декларират още трите имена на собственика на имота, дата на строителство, номер на разрешението за строеж и / или акт за узаконяване от съответната община, географски координати на кладенеца и/или разстояние от границите на имота, тип кладенец, строителство, начин на водовземане. Посочва се и целта, за която се използва изтеглената вода или намеренията за бъдеща употреба.

Всеки собственик на имот трябва да изпрати до басейновата дирекция, на чиято територия попада имотът му, попълнен и подписан формуляр "РГ2", заедно с копие от нотариалния акт на имота и валидна скица на имота. Документите се изпращат чрез куриер или по пощата до дирекцията или се подават на място. Също така има възможност да за изпращане онлайн, ако са сканирани копия, или са подписани с валиден електронен подпис.

Друг е редът за регистрация на съоръженията за стопански субекти и съответно  се следва различна процедура, включително по отношение документите за регистрация.

Новите бланки и процедури са достъпни в продукт "Сиела Процедури" след последната актуализация. Можете да го поръчате на тел. 02 903 00 00 или да го платите и активирате през електронния ни магазин.

 

Обратно