Новини

Изпрати статията по email

Ново тълкувателно решение на ВАС - в

Ново тълкувателно решение на ВАС - в "Сиела Практика"

18 юли 2022

 

В правно-информационната система "Сиела Практика" е публикувано Тълкувателно решение № 5 от 14 юли 2022 г. на Върховния административен съд, образувано по две искания на главния прокурор на Република България, обединени в едно тълкувателно дело:

"Следва ли да се присъжда законна лихва в производството по чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на дървата за вреди /ЗОДОВ/ при уважен иск за обезщетяване на имуществени вреди, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение в производството по обжалване на наказателно постановление, което е отменено от съда и, ако се дължи, кой е началният момент- влизане в сила на решението за отмяна на наказателното постановление или завеждане на исковата молба?"

Магистратите единодушно възприемат становището за дължимост на законна лихва върху платените в административно-наказателните съдебни производства адвокатски възнаграждения. Началният момент, от който същата законна лихва се дължи, е датата на влизане в сила на съдебното решение, с което наказателното постановление е отменено като незаконосъобразно, стига лихвата да е поискана от тази дата.

"Дължи ли се обезщетение за вреди по изплатените адвокатски възнаграждения и държавни такси в производствата пред административните съдилища за искове по чл. 28, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/ във вр. с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, предявени за възстановяване на имуществени вреди от незаконосъобразни действия или бездействия на длъжностни лица по регистрацията и представляват ли те пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от ЗОДОВ?"

Общото събрание на съдиите при Върховния административен съд припомня, че "в производствата пред районния и административния съд, както и в касационното производство, страните имат право на присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс".

При проверката за допустимост на искането магистратите са установили, че в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (обн. ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.) е приета нова алинея, която урежда реда за присъждане на разноски за заплатеното адвокатско възнаграждение, което изключва възможността те да бъдат претендирани по исков ред по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.

След подробно излагане на мотиви, Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегии на Върховния административен съд отклонява исканията на Главния прокурор на Република България за приемане на тълкувателно решение по двата поставени въпроса заради настъпилите законодателни промени, както и заради преодоляната противоречива практика по първия въпрос.

Следете актовете на всички съдилища и други юрисдикции в Република България в правно-информационната система "Сиела Практика".

 

 

Сиела Практика

 

Обратно