Новини

Изпрати статията по email

Две решения на ВАС относно разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Две решения на ВАС относно разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

25 юли 2022

 

Две решения на Върховния административен съд на Република по повод разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са публикувани в "Сиела Практика" и са достъпни след последната актуализация.

Решение № 7164 от 14.07.2022 г. по административно дело № 2874 от 2022 г.

От изложеното в решението е видно, че предвиденото в разпоредбите на чл. 44, ал. 1 и 2 НПОС изискване за зачитане като осигурителен стаж на времето на обучение на школниците от навършването на пълнолетие съответства на понятието наборна военна служба по чл. 9, ал. 7 КСО и изискванията за възраст, предвидени във връзка с изпълнението на наборна военна служба, въведени в чл. 97 ЗОВСРБ (отм.), респективно редовна военна служба по чл. 21 от ЗВВСНРБ (отм.).

 

Като е приел противното с Решение № 7164 от 14.07.2022 г. по административно дело № 2874 от 2022 на тричленния състав и е постановил отмяна на чл. 44, ал. 1 НПОС в частта относно думите "от навършване на пълнолетие" и на чл. 44, ал. 2 НПОС в частта относно думите "... а за ненавършилите пълнолетие - към датата на навършване на пълнолетие", съдът е допуснал нарушение на материалния закон, което съставлява касационно основание по чл. 209, т. 3 АПК за неговата отмяна. Спорът следва да се реши по същество, като се отхвърли жалбата против чл. 44, ал. 1 НПОС в частта относно думите "от навършване на пълнолетие" и чл. 44, ал. 2 НПОС в частта относно думите "... а за ненавършилите пълнолетие - към датата на навършване на пълнолетие".

С Решение № 7164 от 14.07.2022 г. по административно дело № 2874 от 2022 г. петчленният състав отменя Решение № 5435 от 8.05.2020 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, трето отделение, постановено по адм. дело № 14272/2018 г.

Следете решенията на върховните съдилища в правно-информационната система "Сиела Практика". Тя разполага с база от над 2 760 020 документа и с функционалности, които ще направят търсенето лесно и удобно.

 

 

Сиела Практика

 

Обратно
Промени настройката на бисквитките