Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.18 от 26 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.40 от 30 Април 1999г., доп. ДВ. бр.80 от 10 Септември 1999г., доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г., доп. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2000г., доп. ДВ. бр.41 от 19 Май 2000г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2000г., изм. ДВ. бр.69 от 22 Август 2000г., доп. ДВ. бр.22 от 9 Март 2001г., доп. ДВ. бр.44 от 8 Май 2001г., доп. ДВ. бр.9 от 25 Януари 2002г., доп. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.118 от 20 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.110 от 19 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., отм. ДВ. бр.84 от 21 Октомври 2005г.

Отменено с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 216 на Министерския съвет от 12 октомври 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - ДВ, бр. 84 от 21 октомври 2005 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен.

Определя първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерския съвет съгласно приложението.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) В двуседмичен срок от обнародването на постановлението министърът на държавната администрация да представи на министъра на финансите проектобюджети на новите области и предложение за прехвърляне на бюджетни кредити от бюджетите на досегашните области, включително и на извънбюджетните им средства, както и на средствата, предвидени в "Други разходи" по централния бюджет.

(2) Проектобюджетите по ал. 1 се изготвят на основата на съгласувани с министъра на финансите нормативи за текуща издръжка на едно лице от числеността на персонала на областните администрации, утвърдената средна месечна брутна работна заплата и капиталовите разходи.

(3) До окончателното определяне на бюджетите на областните администрации министърът на финансите отпуска временни безлихвени заеми на министъра на държавната администрация за новосъздадените областни администрации по реда на чл. 33, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на целевите средства за издръжка на областните администрации, предвидени в "Други разходи" по централния бюджет.


§ 2. В едномесечен срок от обнародването на постановлението министърът на държавната администрация и министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите да предложат механизъм за промяна на административно-финансовата принадлежност на здравните заведения, обслужващи Софийска област.


§ 3. Параграфи 2, 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 4 на Министерския съвет от 1999 г. за изменение и допълнение на Постановление № 431 на Министерския съвет от 1997 г. за определяне на основните функции, структурата и числеността на областната администрация (ДВ, бр. 5 от 1999 г.) се отменят.


§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.


Приложение към член единствен


(Изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 1999 г., в сила от 1.08.1999 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 1.02.2000 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 22 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., в сила от 1 май 2001 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)


СПИСЪК на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерския съвет


I. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.) Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити - министър-председателят или определено от него длъжностно лице.

II. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към първостепенния разпоредител:

а) (отм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)

б) (отм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.)

в) (нова - ДВ, бр. 80 от 1999 г., в сила от 1.08.1999 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)

г) (нова - ДВ, бр. 16 от 2000 г.) Държавната агенция за българите в чужбина.

д) (нова - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 110 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.)

е) (нова - ДВ, бр. 40 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г.) Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

ж) (нова - ДВ, бр. 41 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)

з) (нова - ДВ, бр. 22 от 2001 г.) Държавната агенция "Гражданска защита".

и) (нова - ДВ, бр. 44 от 2001 г., в сила от 1 май 2001 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г., в сила от 18.10.2005 г.)

к) (нова - ДВ, бр. 9 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Редакция "Нормативни актове".

л) (нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г.) Комисия за защита на личните данни.

м) (нова - ДВ, бр. 78 от 2005 г.) Държавна агенция за информационни технологии и съобщения.


Промени настройката на бисквитките