Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

  • НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ НА РАДИАЦИОННИЯ ГАМА-ФОН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 8 НОЕМВРИ 2000 Г. ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ РЕЖИМ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 25 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 6 ЮНИ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КОМИТЕТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АТОМНАТА ЕНЕРГИЯ ЗА МИРНИ ЦЕЛИ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ПОДГОТОВКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките