Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ НА РАДИАЦИОННИЯ ГАМА-ФОН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ НА РАДИАЦИОННИЯ ГАМА-ФОН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 28.11.1997 г.
Приета с ПМС № 434 от 19.11.1997 г.

Обн. ДВ. бр.112 от 28 Ноември 1997г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се уреждат създаването, поддържането, експлоатацията и развитието на Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България, наричана по-нататък "автоматизираната система".


Чл. 2. Автоматизираната система се изгражда при отчитане на спецификата на метеорологичните условия в България и на съществуващите ядрени съоръжения както на територията на страната, така и на териториите на съседни държави.


Раздел II.
Устройство на автоматизираната система

Чл. 3. (1) Чрез автоматизираната система се извършват дейности по измерване и събиране на информация в съответствие с наредбата.

(2) Автоматизираната система е йерархична по устройство и компютърно управляема и се състои от:

1. Централна мониторингова станция към Националния център по околна среда и устойчиво развитие на Министерството на околната среда и водите, наричана по-нататък "централната станция";

2. Мобилна мониторингова станция към Националния център по околна среда и устойчиво развитие на Министерството на околната среда и водите, наричана по-нататък "мобилната станция";

3. регионални мониторингови станции към районните инспекции по околната среда и водите във Враца и Варна, наричани по-нататък "регионалните станции";

4. Център за реагиране в Националния център за управление при кризисни ситуации на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии към Министерския съвет, разположен в управление "Гражданска защита", наричан по-нататък "центъра за реагиране";

5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) Аварийна станция в Агенцията за ядрено регулиране, разположена в аварийния център на агенцията, наричана по-нататък "аварийната станция";

6. локални мониторингови станции, наричани по-нататък "локалните станции".


Чл. 4. (1) Локалните станции се разполагат в границите на площадки, които отговарят на изискванията за получаване на представителна информация за радиационната обстановка. На тези площадки се осигуряват необходимите условия за инсталиране, нормална експлоатация и защита на оборудването от умишлено увреждане или кражба.

(2) Обектите, на които могат да се разполагат локалните станции, са:

1. локални обекти на Националния институт по метеорология и хидрология на Българската академия на науките;

2. локални обекти на "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД;

3. ядрени съоръжения на територията на Република България;

4. локални обекти на други организации и ведомства;

5. представителни и защитени площадки, разположени на общинска територия.

(3) За разполагане на локалните станции не се заплаща такса.


Чл. 5. (1) Мобилната станция изпълнява функции на подвижна локална мониторингова станция.

(2) Мобилната станция се инсталира на автомобил с висока проходимост.


Чл. 6. Звената на автоматизираната система по чл. 3, ал. 2 задължително се обзавеждат с оборудване съгласно приложението.


Раздел III.
Основни задължения на министерствата и ведомствата

Чл. 7. (1) Министерството на околната среда и водите създава и поддържа Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон, като:

1. осигурява комуникационните канали за управление и предаване на данни с изключение на центъра за реагиране и на аварийната станция;

2. осигурява подготовката на площадки и подходящи помещения за инсталиране на локалните станции съвместно с Националния институт по метеорология и хидрология на БАН, Комитета по пощи и далекосъобщения, управление "Гражданска защита" и с други компетентни министерства и ведомства;

3. създава необходимите условия за оборудване на централната станция и на регионалните станции;

4. осигурява кадрово централната станция, регионалните станции и мобилната станция;

5. поддържа техническите средства в локалните станции, регионалните станции, мобилната станция и в централната станция след изтичане на гаранционния срок;

6. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) съвместно с управление "Гражданска защита" и Агенцията за ядрено регулиране определя режимите на работа на автоматизираната система при нормална радиационна обстановка;

7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) организира метрологичното осигуряване на измервателните средства от локалните станции и от мобилната станция;

8. осигурява подходящи условия за съхраняване на резервните части за автоматизираната система и на мобилната станция;

9. застрахова техническите средства на автоматизираната система.

(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се осигурява със средства от бюджета на Министерството на околната среда и водите, определени за целта, както и от Националния фонд за опазване на околната среда, Националния доверителен екофонд, фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност", от дарения и др.


Чл. 8. (1) Управление "Гражданска защита":

1. създава необходимите условия за оборудване и експлоатация и осигурява комуникационните канали на центъра за реагиране;

2. осигурява кадрово центъра за реагиране за непрекъснат (24-часов) режим на работа;

3. поддържа техническите средства в центъра за реагиране след изтичане на гаранционния срок;

4. определя режимите на работа на автоматизираната система при аварийни ситуации.

(2) Финансирането на дейностите по ал. 1 се осигурява със средства от бюджета на управление "Гражданска защита", определени за целта, както и от Националния фонд за опазване на околната среда, Националния доверителен екофонд, фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност", от дарения и др.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) Агенцията за ядрено регулиране:

1. създава необходимите условия за оборудване и експлоатация и осигурява комуникационните канали на аварийната станция;

2. осигурява кадрово аварийната станция;

3. поддържа техническите средства в аварийната станция след изтичане на гаранционния срок;

4. информира международните институции за радиационната обстановка в страната в съответствие с международните задължения на Република България.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) Финансирането на дейностите по ал. 1 се осигурява със средства от бюджета на Агенцията за ядрено регулиране, определени за целта, както и от Националния фонд за опазване на околната среда, Националния доверителен екофонд, фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност", от дарения и др.


Раздел IV.
Експлоатация и развитие на автоматизираната система

Чл. 10. (1) Звената на автоматизираната система по чл. 3, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 се обслужват от служители на органите, към които са създадени.

(2) Локалните станции се наблюдават и обслужват по места от служители на Министерството на околната среда и водите, Националния институт по метеорология и хидрология на Българската академия на науките и управление "Гражданска защита" съгласно разработена за целта инструкция.

(3) В нормални условия мобилната станция се обслужва от екипаж, назначен от министъра на околната среда и водите и от главния директор на Националния център по околна среда и устойчиво развитие.


Чл. 11. (1) Във всички станции на автоматизираната система се изготвят описания на инсталираните технически средства и указания за тяхната експлоатация.

(2) Квалификацията на персонала на централната станция, центъра за реагиране, аварийната станция, регионалните станции и локалните станции и квалификацията на екипажа на мобилната станция се поддържа чрез редовни квалификационни курсове и аварийни тренировки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) Програми за квалификационни курсове и аварийни тренировки се разработват от Министерството на околната среда и водите, Агенцията за ядрено регулиране и управление "Гражданска защита" в съответствие с Националния авариен план.

(4) Финансирането на дейностите по ал. 2 и 3 се осигурява със средства от бюджета на Министерството на околната среда и водите, определени за целта, както и от Националния фонд за опазване на околната среда, Националния доверителен екофонд, фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност", дарения и др.


Чл. 12. В централната станция на автоматизираната система се извършват следните дейности:

1. цялостно телеметрично управление на автоматизираната система по радиоканал, по канал от мрежата за предаване на данни "Булпак" и по телефонни канали;

2. установяване на последователността на предаването на данни от/към централната станция;

3. контрол за режима на работа на локалните станции и на мобилната станция;

4. обработка и визуализиране на информацията за радиационната обстановка в страната и изработване на актуални отчетни материали (доклади, таблици, карти, временни диаграми и др.), необходими за вземане на съответни управленски решения.


Чл. 13. (1) Чрез централната станция в центъра за реагиране, в аварийната станция и в регионалните станции се получава, обработва и визуализира информацията за радиационната обстановка от всички локални станции в страната и от мобилната станция.

(2) В центъра за реагиране по наета телефонна линия се осигурява:

1. контрол за режима на работа на локалните станции и на мобилната станция;

2. оперативна информация за ранно оповестяване и работа на съответните структури в аварийни условия.

(3) Управлението на параметрите на автоматизираната система се осъществява съгласувано от централната станция и от центъра за реагиране.


Чл. 14. Общото ръководство, управлението, координацията, контролът за режима на работа на локалните станции и на мобилната станция, обработката и визуализацията на информацията от автоматизираната система в аварийна обстановка се осъществяват от центъра за реагиране.


Чл. 15. (1) Развитието на автоматизираната система включва: оптимизиране, преинсталиране на локална станция, инсталиране на нова локална станция и/или на нови по-съвършени измервателни и комуникационни средства, увеличаване възможностите на вече инсталираните технически средства, създаване на допълнителни аварийни станции и др.

(2) Развитието на автоматизираната система се извършва в следните случаи:

1. изграждане на ново ядрено съоръжение в страната или в съседни държави;

2. необходимост от въвеждане на непрекъснат контрол за друг радиологичен показател;

3. необходимост от увеличаване броя на локалните станции поради сложния релеф на територията на Република България и др.;

4. необходимост от увеличаване броя на потребителите на оперативна информация от автоматизираната система;

5. необходимост от създаване на Единна национална система за радиационен мониторинг, която обединява информацията, постъпваща от Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол "Бертхолд" на АЕЦ "Козлодуй" и от други аналогични системи.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) Предложение за развитие на автоматизираната система могат да правят Министерството на околната среда и водите, Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на здравеопазването, Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси и управление "Гражданска защита".


Чл. 17. (1) Решение за развитие на автоматизираната система се взема от министъра на околната среда и водите след съгласуване с всички заинтересувани министерства и ведомства.

(2) Финансирането на дейностите по чл. 15 се осигурява със средства от бюджета на Министерството на околната среда и водите, определени за целта, както и от Националния фонд за опазване на околната среда, Националния доверителен екофонд, фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност", от дарения и др.


Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 11 и 16 от Закона за опазване на околната среда.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

(ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)


§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.


Приложение към чл. 6


Задължително минимално оборудване на звената от автоматизираната система


I. Задължително минимално оборудване на централната станция:

1. Персонални компютри.

2. Периферни устройства.

3. Комуникационни средства.

4. Програмни продукти за изпълнение на дейностите по чл. 12.


II. Задължително минимално оборудване на центъра за реагиране:

1. Персонални компютри.

2. Периферни устройства.

3. Комуникационни средства.

4. Програмни продукти за изпълнение на дейностите по чл. 13.


III. Задължително минимално оборудване на аварийната станция и на регионалните станции:

1. Персонален компютър.

2. Периферни устройства.

3. Комуникационни средства.

4. Програмни продукти за изпълнение на дейностите по чл. 13, ал. 1.


IV. Задължително минимално оборудване на локалните станции:

1. "Интелигентна" сонда за измерване на радиационния гама-фон и датчик за валежи.

2. Автоматична метеорологична станция за измерване на: посока и скорост на вятъра, температура, влажност и атмосферно налягане (за комплексните локални станции, измерващи радиационен гама-фон и метеорологични параметри).

3. Локално регистриращо устройство с програмни продукти, осигуряващо: аварийно захранване и телеметрично управление на локалната станция, получаване, съхраняване и телеметрично предаване на данни до централната станция.

4. Радиостанция, радиоантена, гръмоотвод и комплект заземления.


V. Задължително минимално оборудване на мобилната станция:

1. "Интелигентна" сонда за измерване на радиационния гама-фон, датчик за валежи, автоматична метеорологична станция и програмно осигуряване, аналогични на инсталираните в локалните станции на автоматизираната система.

2. Портативна дозиметрична и аналитична апаратура.

3. Устройства за вземане на проби от околната среда.

4. Апаратура и пособия за проверка на измервателните средства на локалните мониторингови станции.

5. Радиостанция, радиоантена, гръмоотвод и комплект заземления.


Промени настройката на бисквитките