Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-142 от 23 юли 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 5 и чл. 33а, ал. 1, т. 3 ЗНП изменям Заповед № РД-14-202 от 2000 г. (ДВ, бр. 87 от 2000 г.), изменена със Заповед № РД-14-125 от 28.ХII.2001 г., както следва:

1. В т. 1 думите “звено за изпълнение на проект по ФАР 2000 “Инвестиране в инфраструктурата на професионалното обучение” за заменят със “звено за изпълнение на проекти по програма ФАР”.

2. Точка 2 се изменя така:

“2. Определям предмет на дейност на звеното: техническо управление и контрол по изпълнение на проекти на Министерство на образованието и науката по програма ФАР.”

3. Точка 5 се изменя така:

“5. В едномесечен срок от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” директорът на звеното да представи за утвърждаване правилник за устройството и дейността на звеното за изпълнение на проекти по програма ФАР.”

Министър: Вл. Атанасов

49849

 

ЗАПОВЕД № РД-14-191 от 3 септември 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение от кмета на Община - гр. Оряхово, въз основа на решение № 421 по протокол № 39 от 21.VI.2002 г. на Общинския съвет - гр. Оряхово, и мотивирано становище на инспектората по образование - гр. Враца, закривам ОУ “X.X.” - с. Горни Вадин, община Оряхово, област Враца, като:

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на Община - гр. Оряхово.

3. Учениците от ОУ “X.X.” - с. Горни Вадин, община Оряхово, област Враца, да бъдат пренасочени към НУ “Отец Паисий” - с. Остров, и Прогимназия - с. Остров, община Оряхово, област Враца, при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в Прогимназия - с. Остров, община Оряхово, област Враца.

5. Фондът от учебниците да се съхранява в училищата, които приемат учениците на закритото училище.

6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Вл. Атанасов

49850

 

ЗАПОВЕД № РД-14-192 от 3 септември 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение от кмета на Община - Момчилград, въз основа на решения № 48 от 30.IV.2002 г. и № 64 от 16.VII.2002 г. на Общинския съвет - Момчилград, и мотивирано становище на инспектората по образование - гр. Кърджали, закривам ОУ “X.X.” - с. Конче, община Момчилград, област Кърджали, като:

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на Община - Момчилград.

3. Учениците от ОУ “X.X.” - с. Конче, община Момчилград, област Кърджали, да бъдат пренасочени към ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Звездел, община Момчилград, област Кърджали, при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Звездел, община Момчилград, област Кърджали.

5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което е приело учениците на закритото училище.

6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Вл. Атанасов

49851

 

ЗАПОВЕД № РД-14-193 от 3 септември 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение от кмета на Община - Момчилград, въз основа на решения № 48/30.IV.2002 г. и № 64/16.VII.2002 г. на Общинския съвет - Момчилград, и мотивирано становище на инспектората по образование - Кърджали, закривам ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали, като:

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на Община - Момчилград.

3. Учениците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали, да бъдат пренасочени към СОУ “Н. Й. Вапцаров” - Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в СОУ “Н. Й. Вапцаров” - Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.

5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което е приело учениците на закритото училище.

6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Вл. Атанасов

49852

 

ЗАПОВЕД № РД-14-194 от 3 септември 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение от кмета на Община - Момчилград, въз основа на решения № 48 от 30.IV.2002 г. и № 64 от 16.VII.2002 г. на Общинския съвет - Момчилград, и мотивирано становище на инспектората по образование - гр. Кърджали, закривам ОУ “X.X.” - с. Пиявец, община Момчилград, област Кърджали, като:

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на Община - Момчилград.

3. Учениците от ОУ “X.X.” - с. Пиявец, община Момчилград, област Кърджали, да бъдат пренасочени към СОУ “Н. Й. Вапцаров” - Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в СОУ “Н. Й. Вапцаров” - Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.

5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което е приело учениците на закритото училище.

6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Вл. Атанасов

49853

 

ЗАПОВЕД № РД-14-195 от 3 септември 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 3, 6 и 8 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на Община - гр. Смолян, въз основа на Решение № 429 на Общинския съвет - гр. Смолян, по протокол от 3.VII.2002 г. и мотивирано становище на инспектората по образование - гр. Смолян, преобразувам ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Кутела, в НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Кутела, община Смолян, област Смолян, като:

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

2. Правоприемникът на недвижимото и движимото имущество, активите и пасивите на преобразуваното училище се определя от Община - гр. Смолян.

3. Учениците от прогимназиален етап на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Кутела, община Смолян, да бъдат пренасочени към ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Момчиловци, община Смолян, при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация за прогимназиален етап да се съхранява в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Момчиловци, община Смолян.

5. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Вл. Атанасов

49854

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-618 от 8 юли 2002 г.

На основание чл. 3 и чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел запазване на местообитания на редки и защитени растителни и животински видове; запазване на забележителни скални форми и образувания; предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг; развитие на устойчив туризъм; съхраняване на характерния ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и природата:

1. Обявявам защитена местност “Поречието на р. Девинска” в землището на Девин, община Девин, област Смолян.

2. Защитената местност “Поречието на р. Девинска” с обща площ 50,2 ха включва земи от държавния горски фонд, както следва: отдели 104-е (част 1,9 ха), 12 (част 0,1 ха); 105-б (част 3,7 ха), в (част 0,8 ха), 1, 2, 3, 4; 108-г (част 1,0 ха), д (част 5,7 ха), 3, 4; 109-б (част 0,3 ха), г (част 3,8 ха), д, е, ж, 1, 3; 282-а (част 4,0 ха), 1; 283-а (част 3,2 ха), 1; 284-б (част 6,8 ха), в (част 0,2 ха), 1; 285-а (част 0,1 ха); 289-б (част 0,3 ха), 2 по лесоустройствен проект на Държавна дивечовъдна станция “Извора”, Девин.

3. В границите на защитената местност забранявам:

3.1. къртене на камъни, копаене на пръст и всякакви дейности, загрозяващи естествения пейзаж;

3.2. ново строителство;

3.3. изменение на руслото на реката или замърсяването й по какъвто и да е начин;

3.4. брането на защитени растения;

3.5. паленето на огън, освен на определените за това места;

3.6. гърменето с експлозиви;

3.7. зарибяването с неместни видове риби.

4. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии.

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Д. Арсенова

48591

 

ЗАПОВЕД № РД-763 от 5 август 2002 г.

На основание чл. 30, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1, чл. 22, ал. 1, чл. 41, т. 2 от Закона за защитените територии с цел опазване на редки, застрашени и изчезващи видове от флората и фауната, както и техните местообитания:

1. Увеличавам площта на природен парк “Сините камъни” - Сливен, обявен със заповед № 893 от 28.ХI.1980 г. на КОПС, разширен със заповед № 410 от 7.V.1982 г. на КОПС и прекатегоризиран със заповед РД-351 от 14.VII.2000 г. на МОСВ, с 4943,8 ха, в т.ч. 4482,8 ха горски фонд и 461,1 ха поземлен фонд, както следва:

1.1. землище Сливен - отдели: 66 - от а до я, а1, б1, в1, от 1 до 50; 196 - е, 6; 197 - е, ж, з, и, 3, 4; 198 - б, в, г, 2; 199 - б, в, г, 2, 3; 200 - г, д, 5; 201 - г, д, с обща площ 397,8 ха по лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ “Сливен”;

1.2. землище с. Ичера - отдели 201 - е; 202 - д; 203 - г, д, е, ж, и; 204 - д, е, ж, 1; 206 - е, ж; 207 - з, и, 3, 4; 208 - и, к, 2; 209 - г, д, е, ж, з, и, 2; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 274 - г, д, е, ж, з, и, к, 2; 275 - г, ж, з, к, 8, 9, 10; 276 - ж, 4; 277 - ж; 291 - а, 1, 3; 431; 642, с обща площ 1016,3 ха по лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ “Сливен”, както и поземлен фонд - отдели 1100 - 1, 2, 3, 4, 5, с обща площ 156,3 ха;

1.3. землище с. Сотиря - отдели 279; 280; 281; 407 - а, 1; 408 - а; 409 - е, 2; 424 - а, б; 425; 426; 427; 429; 430; 432; 435, с обща площ 650,3 ха по лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ “Сливен”, както и поземлен фонд - отдел 1200 - 6, с обща площ 60,8 ха;

1.4. землище с. Тополчане - отдели 407 - б, г, 2, 3; 408 - б, в, г; 409 - а, б, в, г, д, 1, 3; 410, с обща площ 271,6 ха по лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ “Сливен”, както и поземлен фонд - отдели 1300 - 7, с обща площ 74,9 ха;

1.5. землище с. Калояново - отдели 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288 - а, б, д, е, ж, 1, 2, 4, 5; 289; 290; 291 - б, в, г, д, 2; 292 - з, и, 3;297 - е, 2, 3; 298 - а, е, 1, 2, 4; 299 - к, л, 1, 2; 300 - е, ж, 5, 6, 8; 393 - а, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 4, 5; 394; 395; 396; 402; 403; 404; 405; 406; 407 - в, д, е, 4, 5, с обща площ 1242,6 ха по лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ “Сливен”, както и поземлен фонд - отдели 1400 - 8,9, с обща площ 169,1 ха;

1.6. землище с. Глушник - отдели - 288 - в, г, 3; 292 - в, г, д, е, ж, к, 2, 4; 293; 294; 295; 296; 297 - а, б, в, г, д, ж, 1; 298 - б, в, г, д, 3; 299 - а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 3; 300 - а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 7; 301; 302; 303 - 2; 304 - в, 1, 2; 305 - д, 1; 393 - б, в, г, 2, 3, с обща площ 739,4 ха по лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ “Сливен”;

1.7. землище с. Блатец - отдели - 303 - а, б, 1; 304 - а, б, г, д; 305 - а, б, в, г, с обща площ 164,8 ха по лесоустройствен проект от 2002 г. на ДЛ “Сливен”.

2. Общата площ на природен парк “Сините камъни” става 11 380,8 ха.

3. Освен дейностите по чл. 31 от Закона за защитените територии в границите на разширението на природен парк “Сините камъни” забранявам:

3.1. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения и техните брегове;

3.2. търсене и проучване на полезни изкопаеми.

4. В срок 6 месеца от обнародването на заповедта ДЛ “Сливен” да означи новите граници на терена с трайни и ясно видими знаци.

5. Промяната да се впише в Държавния регистър на защитените територии.

6. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: М. Георгиева

48592

 

ЗАПОВЕД № РД-775 от 9 август 2002 г.

На основание чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване, възстановяване и поддържане на букови екосистеми и ландшафти в Габровския и Тревненския дял на Централна Стара планина:

1. Обявявам природен парк “Българка” в землищата на селата Плачковци, Радевци - Нейковци, Станчев хан и Престой - община Трявна; Топлеш, Смирненски, Чарково, Етъра и Априлово - община Габрово.

2. Природен парк “Българка” с обща площ 21 772,163 ха включва:

2.1. от община Трявна, землище с. Плачковци - масиви (имоти) 53; 54 (4, 7, 9 - 14, 27, 33); 55; 56 (1, 2, 28); 57 (1, 2); 59 (без 1 - 29); 60 (4, 5, 12 - 18, 24, 25, 71, 75 - 79, 86 - 97, 101 - 115, 126 - 138); 61; 72 (6, 9, 10, 13); 75(10, 13, 14, 17, 24 - 26, 43, 61 - 68, 119 - 121, 140, 141); 76 - 82; 83 (1 - 8, 13 - 15, 27, 28, 31, 35); 84 (10 - 19, 35, 38, 80 - 145, 151, 158); 85 - 88; 90 - 94; 95 (1 - 29, 36 - 39, 43, 45); 96; 98; 100 - 115; 128 (1 - 14, 25 - 44); 129 (1, 14 - 18, 33 - 40); 132 (1 - 6, 9 - 16, 54, 61, 78 - 85, 95, 100 - 104); 133 - 137; 139; 140; 141 (13); 142 (2 - 4, 25 - 33, 45 - 67); 145; 146; 148; 154; 157; 159 - 161; 175 (4); 182 - 194; 195 (1 - 15); 196 (1 - 8); 197; 198; 199; 200; 201 (3, 4); 202; 203 (1 - 13); 204 - 210; отдели по лесоустройствения проект от 1999 г. на ДЛ “Плачковци”: 49, 54 - 78, 83, 93 - 95, 97, с обща площ 2821,56 ха;

2.2. от община Трявна, землище с. Радевци - Нейковци - масиви (имоти) 10 - 15; 18 (14); 19; 20 (2, 4, 10 - 27); 21; 22; 27 (21 - 23); 28 (5); 35 (1, 3, 5); 36 - 39; 40 (1 - 11, 23 - 27); 41 (1 - 8, 13, 16 - 21); 42 (4, 6, 9 - 45); 43; 44; 45 (3 - 5, 17, 18, 22, 23); 46 (16, 17); 47 (1 - 9, 13 - 16, 20, 21, 29 - 33, 36); 48; 49 (1 - 6, 14); 50 - 53; 54 (5); 55; 56 (3, 18 - 24); 57 (5 - 8, 11 - 18); 58 (3 - 7, 16, 18, 22); 60; 61 (2 - 4, 12 - 16); 62 (1 - 10, 17, 18); 63; 64 (1, 2, 14, 20, 21, 25, 26); 65 (5, 9 - 26, 56 - 60, 65, 67, 73, 76); 66; 67; 68 (1, 13); 69 (35, 37 - 42, 74, 76); 70 (3 - 18, 23 - 26, 32 - 48); 71; 72 (1 - 5, 16, 17, 22, 26, 27, 31); 73 (3, 24, 25); 74 (1 - 3, 21 - 23); 75 (1, 3, 15); 76 (20 - 25, 32 - 38); 78 (12 - 26); 79; 80; 82 (16 - 23); 83 (16, 17); 84 (1 - 10, 27 - 52, 180); 85 (1 - 19, 31 - 39, 46, 50 - 52); 86; 87; 88 (1 - 8, 21 - 26); 89; 90; 91 (1 - 8, 12 - 54, 63, 70); 92; 93 (2, 3, 7, 8, 14 - 18, 24); 94; 95; 96 (6, 9 - 12, 49, 56, 61 - 69, 100 - 104, 110, 111); 97; 98; 99 (3 - 11, 15 - 32); 100 - 107; 110 (4 - 9); 111 - 123; отдели по лесоустройствения проект от 1999 г. на ДЛ “Плачковци”: 17 - 43, 45, 46, 48, 50 - 53, 97 - 101, с обща площ 1 835,38 ха;

2.3. от община Трявна, землище с. Станчев хан - масиви (имоти) 30 (38); 37 (189); 38 (23 - 61, 70 - 79, 85 - 123, 131 - 137, 142 - 150); 40 (2 - 83); 41 (15 - 24, 30 - 47, 54 - 103); 42; 43; 44 (1 - 10, 61 - 77, 89 - 93); 45; 46 (1, 10 - 16, 21 - 68, 74, 77, 85 - 128, 151 - 160, 167, 169 - 171); 48; 49; 50 (18 - 23, 36 - 45, 51 - 55, 58 - 82, 89 - 120); 51; 52; 53 (1 - 6, 16 - 80); 54 (1 - 55, 62, 67 - 98, 104 - 139); 55 - 57; 58 (1 - 9, 17, 20 - 43, 68 - 102, 122, 123, 136, 138, 174 - 200); 59 (1, 6 - 90); 61; 62 (1 - 92, 221 - 260); 63; 64 (3, 4); 65; 66 (3, 4, 7 - 122); 67; 68 (17 - 203); 69 (1 - 48, 60 - 147); 73; 83 (1, 22 - 24); 91 (13); 93; 94 (1 - 4, 11, 12); 95; 110 - 112; 114 (31 - 37); 115 - 119; 122 (6, 13 - 27); 123 - 132; 181; отдели по лесоустройствения проект от 1999 г. на ДЛ “Плачковци”: 2 - 19, 108 - 130, 300 - 316,431, с обща площ 4048,66 ха;

2.4. от община Трявна, землище с. Престой - масиви (имоти) 15 (41 - 45); 56 (1, 2, 9); 57 (8 - 14, 18, 19, 23 - 27); 58 (5 - 45); 59 (4); 60 (25, 27, 67, 97 - 111, 131 - 142); 61 (1, 13 - 18); 820 (53, 70 - 74); 825; 826; 828; 829; 830 (12 - 15, 37 - 39); 833; отдели по лесоустройствения проект от 1999 г. на ДЛ “Плачковци”: 103, 104, 139, 140, с обща площ 100,12 ха;

2.5. от община Габрово, землище с. Априлово - масиви (имоти) 38 - 63; 82; 84 - 88; 89 (2, 7, 9 - 15, 17 - 39); 91 - 112, с обща площ 2598,524 ха;

2.6. от община Габрово, землище с. Етъра - масиви (имоти) 54; 55; 78, с обща площ 41,969 ха;

2.7. от община Габрово, землище с. Чарково - масиви (парцели) 10, 11 (13, 14, 22, 23-част, 24-част, от 30 до 60 вкл., 62, 63, 64); 12; от 14 до 40; 410; 420; 430; 440; 450; 460; 470; 480; 490; 510; 520; 530; 540; 550; 560; 570; 580; 590; 600; 620; 630; 640; 650, с обща площ 3001,236 ха;

2.8. от община Габрово, землище с. Смирненски - масиви (имоти) 160; 162; 163; 175; 181; 182; 183; 186; 187; 189; 191 - 196; 200; 203; 207 - 234; 236 - 239; 250; 251; 252; 259 - 265; 266 (10, 11); 272; 281; 285; 286; 288 - 303; 325; 328 с обща площ 1767,372 ха;

2.9. от община Габрово, землище с. Топлеш - масиви (имоти) 10; 11; 12 (1 - 19, 21 - 45, 47, 54, 55, 59, 64, 65, 68 - 71, 79, 93, 95 - 98, 105, 107, 110, 120, 121, 124, 125); 15 - 25; 26 (без парцели 452 - 463, 469, 470, 471); 27 - 37; 38 (46, 47, 48, 51 - 57, 59 - 99); 39 - 48; 50 - 56; 59, с обща площ 5557, 342 ха, включваща площта на яз. “Хр. Смирненски” - 112,58 ха.

3. На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 ЗЗТ заличавам народен парк “Етъра”, обявен със заповед № 1760 от 8.IХ.1967 г. на министъра на горите и горската промишленост и разширен със заповед № 2315 от 24.VII.1973 г., заведен в Държавния регистър на защитените територии под № 6, с площ 463,5 ха, който се включва с тази заповед в границите на природен парк “Българка”. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Намиращите се в границите на природния парк защитени територии запазват своето предназначение, площи и режими, установени със заповедите за обявяването им.

5. В срок до 6 месеца от обнародването на заповедта в “Държавен вестник” държавните лесничейства в Габрово и Плачковци да означат границите на природния парк на терена с трайни и ясно видими знаци.

6. Природният парк да се впише в Държавния регистър на защитените територии.

7. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: М. Георгиева

48593

ЗАПОВЕД № РД-786 от 15 август 2002 г.

На основание на чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на характерни ландшафти и местообитанията на редки и застрашени от изчезване гнездещи, прелетни и зимуващи птици (червеногуша гъска, червен ангъч, турилик и др.), както и рядка и характерна ихтиофауна:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Езерото Дуранкулак”, землище на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, обявена със заповед № 123 от 21.II.1980 г. (ДВ, бр. 23 от 1980 г.), заведена под № 374 в Държавния регистър на защитените територии, в защитена местност с наименование “Дуранкулашко езеро”.

2. На основание на чл. 42, ал. 6 от Закона за защитените територии във връзка с корекция, произтичаща от по-точни замервания и несвързана с промяна на определените граници на защитената местност: актуализирам площта на защитена местност “Дуранкулашко езеро” от 350 ха на 446,54 ха.

3. В защитената местност “Дуранкулашко езеро” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

4. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

5. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: М. Георгиева

48594

 

ЗАПОВЕД № РД-794 от 19 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4, чл. 29 и § 3 от Закона за защитените територии:

1. Прекатегоризирам народен парк “Русенски Лом”, обявен със заповед № 567 от 26.II.1970 г. на министъра на горите и горската промишленост, видоизменена със заповед № 586 от 8.VI.1983 г. на Комитет за опазване на природната среда и заповед № 580 от 17.VI.1986 г. на Комитет за опазване на природната среда, в природен парк със същото име.

2. Природен парк “Русенски Лом” включва части от земите от землищата на селата Иваново, Кошов, Нисово, Червен, Щръклево и Табачка - община Иваново, на с. Писанец - община Ветово, и на с. Сваленик - община Цар Калоян, с обща площ 3408,0 ха, както следва:

2.1. част от земите в землището на с. Иваново - община Иваново, по земеразделителен план към 2001 г., кадастрални номера: 85; 86; 267; масив 166 1, 2; масив 167 1 - 7; масив 168 1 - 9; масив 169 1,2,3,5,6 - 33; масив 301 3, 4, 5, 6 (части от 1) и отдел и подотдели по ландшафтна таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 20 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1 - 9, с обща площ 138,5 ха;

2.2. част от земите в землището на с. Кошов - община Иваново, по земеразделителен план към 2001 г., кадастрални номера: 136; 201; 210; 244 - 260; 276; 277; 278 (част от 208); 279 (част от 208); 280 (част от 194); 281 (част от 194); 282 (част от 206); масив 64 10 - 55, 57 - 61, 86 - 89, 93 - 97, 100 - 108, 111 - 124; масив 65 10 - 52, 54 - 69, 71, 73, 75, 84 - 87, 90, 91, 92; масив 71 1 - 4, 7 - 26; масив 72 1 - 6, 8 - 30; масив 74 1 - 5; масив 77 1, 2, 3; масив 78 24, 33 - 40; масив 79 1 - 31; масив 80 1 - 30 и отдели и подотдели по ландшафтна таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 20 с, т, у, 10; 35 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, 1 - 18; 36 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2; 37 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3; 38 а, б, в, д, е, ж, з, 1 - 4; 39 а, б, в, г, е, ж, з, и, к, л, 1; 40 1, 2, с обща площ 597,5 ха;

2.3. част от земите в землището на с. Нисово - община Иваново, по земеразделителен план към 2001 г., кадастрални номера: 20; 21; 42; 43; 50; 51; 109; 111; 125; масив 70 1 - 27, 29,30,32 - 113; масив 71 1 - 18, 21 - 26, 28 - 64; масив 72 1 - 38, 40 - 61; масив 73 2 - 9, 11 - 46; масив 74 1, 2, 3, 5 - 9, 14 - 40, 42, 44 - 57; масив 75 1 - 6; масив 78 12, 13, 14, 16 - 21, 23 - 32, 34 - 40, 42 - 45; масив 110 1 - 6; масив 173 1 - 12, 14 - 28 и отдели и подотдели по ландшафтна таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 39 д; 40 а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, 3 - 6; 41 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1 - 4; 42 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, ж1, з1, и 1,1 - 5; 67 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1 - 8; 68 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1 - 5; 69 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1 - 4; 70 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1 - 5; 71 г, з, и, 2, 3; 76 г; 88 а, б; 89 а, б, 1, 2, 3; 90 а, б, в, г, д, 1 - 6; 92, а, б, в, 1, с обща площ 703,1 ха;

2.4. част от земите в землището на с. Червен - община Иваново, по земеразделителен план към 2001 г., кадастрални номера: 87; 95; 160; 161; 162; 169; 201; 203; 217; 326; 434 (част от 125); 435 (части от 111 и 126 ); 437 (части от 135 и 143); 440 (част от 90); 441 (част от 90); 442 (част от 96); 443 (част от 96); масив 67 - 1,2,3,128; масив 68 1 - 39; масив 69 1 - 9; масив 71 1 - 55; масив 72 1 - 52; масив 73 1 - 18; масив 74 1; масив 99 1 - 20; масив 100 1 - 8, 12, 13 и отдели и подотдели по ландшафтна таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 28 а, б; 33 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 2, 3; 34 о,10; 42 а1, б1, в1, г1, д1, е1, 6; 43 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 3; 44 а, б, в, 1, с обща площ 290,4 ха;

2.5. част от земите в землището на с. Щръклево - община Иваново, по земеразделителен план към 2001 г., кадастрални номера: 78; 93; 94; 99; 110; 116; 118; 134; 151; 224; 229; 230; 260; 276 (част от 112); 271 (част от 112); 272 (част от 132); 273 (част от 101); 274 (част от 136); 275 (част от 149); масив 99 1 - 47,50,51; масив 154 1 - 4; масив 155 1 - 16; масив 156 1 - 11; масив 157 1 - 17; масив 158 1 - 14; масив 160 1 - 24; масив 161 1 - 11, 13 - 20; масив 162 1 - 7, 9; масив 163 1 - 17; масив 168 1, 2, 3 и отдели и подотдели по ландшафтна таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 38 г; 40 в; 71 а, б, в, д, е, ж, к, 1; 72 а, б, в, г, д, е, ж, 1, 2; 73 1, 2; 76 а, б, в, 1 - 10; 93 а, б, в, г, 1, 2; 94 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1 - 9, с обща площ 470,3 ха;

2.6. част от земите в землището на с. Табачка - община Иваново, отдели и подотдели по ландшафтна таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 21 а, 1 - 4; 34 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1 - 9 с обща площ 73,6 ха;

2.7. част от земите в землището на с. Писанец - община Ветово, по земеразделителен план към 2001 г., кадастрални номера: 560; 561; 563; 565; 570; 577; 578; 584; 865 - 869; 887 - 891; масив 82 2 - 12, 14 - 131, 134, 138, 145, 146, 147, 153 - 156, 159; масив 83 1 - 4 и отдели и подотдели по ландшафтна таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 96 а, б, в, г, д, е, 1; 97 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1 - 4; 98 а; 106 а, б, в, 1,2; 107 а, б, в, г, д, е, 1,2; 108 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1 - 8, с обща площ 281,8 ха;

2.8. част от земите в землището на с. Сваленик - община Цар Калоян, по земеразделителен план към 2001 г., кадастрални номера: 238; 240; 241; 242; 245 - 248; 250 - 253; 257; 258; 260; 262; 263; 264; масив 516 1 - 9; масив 517 1 - 41; масив 518 1 - 4; масив 519 1 - 6; масив 520 1, 2, 3; масив 521 1 - 16; масив 522 1 - 9; масив 523 1 - 10; масив 524 1 - 4; масив 526 1,2; масив 527 1,2,3 и отдели и подотдели по ландшафтна таксация - 2001 г. на площите на природния парк от ДЛ Русе: 46 а, б, в, г, 1; 47 а, б, в, г, 1 - 6; 60 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2; 61 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к,1 - 4; 62 а, б, в, г, д, е, ж, з, 1 - 9; 63 а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 64 а, б, в, г, 1 - 4; 65 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2, 3; 66 а, б, в, г, д,1 - 4; 247 а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 1 - 20, с обща площ 852,8 ха.

3. Освен дейностите по чл. 31 от Закона за защитените територии в границите на природния парк “Русенски Лом” забранявам:

3.1. ловуване, с изключение на подборен лов в периода септември - януари в отдели по ландшафтна таксация - 2001 г., на площите на природния парк от ДЛ Русе: 36, 37, 68, 69, 70, и лов на хищници - лисици, чакали, скитащи кучета;

3.2. минногеоложки и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността и/или водният й режим;

3.3. паша на кози;

3.4. късането на цветя, събирането на билки и горски плодове за търговски и промишлени цели;

3.5. повреждането на скалните църкви и други исторически обекти;

3.6. създаването на пчелини и паленето на огън извън местата, определени с плана за управление;

3.7. използване на химически средства за растителна защита.

4. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

5. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Заповедта влиза в сила в деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: М. Георгиева

48595

 

ЗАПОВЕД № РД-809 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на местообитания на редки грабливи птици:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Местността Петрича”, землище на с. Разделна, община Белослав, област Варна, обявена със заповед № 308 от 10.IV.1986 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведена под № 489 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 126,9 ха, в защитена местност с наименование “Петрича”.

2. В защитената местност “Петрича” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48596

 

ЗАПОВЕД № РД-810 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на вековна дъбова гора:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “X.X. гора”, землище на с. Славейково, община Провадия, област Варна, обявена със заповед № 308 от 10.IV.1986 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведена под № 490 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 73,5 ха, в защитена местност с наименование “Славейкова гора”.

2. В защитената местност “Славейкова гора” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48597

ЗАПОВЕД № РД-811 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на естествените местообитания на редки и защитени видове птици:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Ятата”, землище на Белослав, община Белослав, област Варна, обявена със заповед № 694 от 23.VII.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведена под № 507 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 154,0 ха, в защитена местност със същото наименование.

2. В защитената местност “Ятата” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48598

 

ЗАПОВЕД № РД-812 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на защитени видове прилепи и техните местообитания:

1. Прекатегоризирам историческо място “Пещера на вр. Арковна (Тулумовата пещера)”, землище на с. Партизани, община Дългопол, област Варна, обявена със заповед № 183 от 6.II.1968 г. на министъра на горите и горската промишленост, заведено под № 225 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3,0 ха, в защитена местност с наименование “Тулумова пещера”.

2. В защитената местност “Тулумова пещера” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48599

 

ЗАПОВЕД № РД-813 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33 ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на територии със забележителен ландшафт и на местообитания на застрашени и редки растителни и животински видове и съобщества:

1. Прекатегоризирам историческо място “Старинната пещера “Аладжа манастир” с район и гора и др. земи около нея”, землище на Варна, област Варна, обявена с пост. № 2132 от 3.II.1943 г. на Земеделието и държавните имоти, заведено под № 7 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 17,0 ха, в защитена местност с наименование “Аладжа манастир”.

2. В защитената местност “Аладжа манастир” се запазва режимът на дейностите, определен с постановлението по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48600

ЗАПОВЕД № РД-814 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на вековна дъбова гора:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Снежанска кория”, землище на с. Градинарово, община Провадия, област Варна, обявена със заповед № 4020 от 6.ХII.1963 г. на председателя на Комитета на горите и горската промишленост, заведена под № 41 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 81,0 ха, в защитена местност със същото наименование.

2. В защитената местност “Снежанска кория” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48601

 

ЗАПОВЕД № РД-815 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на редки и защитени птици - египетски лешояд, белоопашат мишелов и бухал и др.:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Водениците”, землище на с. Сладка вода, община Дългопол, област Варна, обявена със заповед № 689 от 22.VII.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведена под № 501 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 45,0 ха, в защитена местност със същото наименование.

2. В защитената местност “Водениците” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48602

 

ЗАПОВЕД № РД-816 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4, чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на находище на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Орлов камък”, землище на с. Горен чифлик, община Долен чифлик, област Варна, обявена със заповед № 3796 от 11.Х.1965 г. на министъра на горите и горската промишленост, заведена под № 62 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 0,4 ха, в защитена местност със същото наименование.

2. В защитената местност “Орлов камък” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48603а

 

ЗАПОВЕД № РД-817 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на редки и защитени растителни и животински видове:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Комплекс Побити камъни”, землище на Белослав, община Белослав, област Варна, обявена със заповед РД-258 от 17.VII.1995 г. на министъра на околната среда, заведена под № 515 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 253,3 ха, в защитена местност с наименование “Побити камъни”.

2. В защитената местност “Побити камъни” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48604

 

ЗАПОВЕД № РД-818 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на находище на ракитник:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Находище на ракитник”, землище на Варна, област Варна, обявена със заповед № 534 от 25.IХ.1978 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведена под № 323 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 2,2 ха, в защитена местност с наименование “Ракитник”.

2. В защитената местност “Ракитник” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48605

 

ЗАПОВЕД № РД-819 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на находище на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Находище на божур и останки от степни гори” в Южна Добруджа, землище на с. Орлова могила, община Добрич, област Добрич, обявена със заповед № 197 от 19.III.1981 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведена под № 408 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 42,7 ха, в защитена местност с наименование “Орлова могила”.

2. В защитената местност “Орлова могила” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48606

 

ЗАПОВЕД № РД-820 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на вековна благуново-горуново-буково семенна гора:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Вековна благуново-горуново-буково семенна гора”, землище на с. Господиново, община Бяла, област Варна, обявена със Заповед № 374 от 5.V.1982 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведена под № 439 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 94,4 ха, в защитена местност с наименование “Горска барака”.

2. В защитената местност “Горска барака” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48607

 

ЗАПОВЕД № РД-821 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5, във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване лиман с неговата флора и фауна:

1. Прекатегоризирам природна забележителност “Лиман в местността Пашов дол”, землище на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, обявена със заповед № 415 от 12.VI.1979 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведена под № 335 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 5,2 ха, в защитена местност с наименование “Лиман”.

2. В защитената местност “Лиман” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48608

 

ЗАПОВЕД № РД-822 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на защитени видове растения и животни и техните местообитания:

1. Прекатегоризирам историческо място “Яйлата”, землище на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, обявена със заповед № 1047 от 22.ХII.1987 г. на председателя на Комитета за опазване на природната среда, заведено под № 982 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 45,3 ха, в защитена местност със същото наименование.

2. В защитената местност “Яйлата” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48609а

 

ЗАПОВЕД № РД-823 от 23 август 2002 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от Закона за защитените територии с цел опазване на вековно семенно насаждение от зимен дъб и благун:

1. Прекатегоризирам историческо място “Държавна гора в м. Преградата”, землище на с. Дебелец, община Дългопол, област Варна, обявена със заповед № 183 от 6.II.1968 г. на министъра на горите и горската промишленост, заведено под № 230 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 3,5 ха, в защитена местност с наименование “Преграда”.

2. В защитената местност “Преграда” се запазва режимът на дейностите, определен със заповедта по т. 1.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии.

4. Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

За министър: Кр. Дуков

48610

ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 766 от 30 юли 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал.. 1 от Наредбата за търговете във връзка с решение № 765 от 30.VII.2002 г. Общинският съвет - Асеновград, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник” от 10 ч. в сградата на общината, пл. Тракия 9, в зала 601, ет. 6, за продажба на обект - частна общинска собственост, магазин за хранителни стоки, намиращ се в партерния етаж на жилищен блок 27 - 28, изграден в УПИ-II - жилищно застрояване, обществено обслужване и трафопост, в кв. 43 по регулационния план на Асеновград, бул. България 23, със ЗП 112,70 кв. м, състоящ се от търговска зала, складови помещения, коридори и баня с тоалетна, заедно с 3,710 % идеални части от общите части на бл. 27 и 5,178 % идеални части от общите части на тяло “В” при следните условия:

а) начална цена - 38 270 лв.;

б) депозит за участие в размер 4000 лв. се внася по банкова сметка на общината № 5040001031, банков код 13072815, в “Общинска банка” - АД, клон Пловдив, офис Асеновград, пл. Тракия 10б, до началния час на търга;

в) достигнатата в търга цена се изплаща в левове в деня на сключване на договора за продажба;

г) тръжната документация заедно с информационния меморандум за обекта се закупува в стая 502 в сградата на общината, пл. Тракия 9, до 16 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ търга, срещу платени 600 лв. (с ДДС);

д) при неявяване на кандидати повторният търг ще се проведе на 27-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник” от 10 ч., на същото място и при същите условия.

2. Упълномощава кмета на общината да подготви, проведе търга и да сключи договора за продажба със спечелилия го.

Председател: К. Трендафилов

49779

 

ОБЩИНА - БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 200 от 30 юли 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, 3, 5 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Поради неявяване на кандидати за продажбата на обект - помещения № 29, 31, 32, 34 и 1/2 част от помещение № 37, представляващи обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово, намалява с 10 % първоначалната тръжна цена, приета с решение № 40 от 15.II.2002 г., и определя за начална тръжна цена левовата равностойност на 28 845 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 63 005 лв.

2. Да се проведе на 3.Х.2002 г. в 14 ч., в зала 101 на общината, публичен търг с тайно наддаване.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня, по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734, в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса 50 лв. (без ДДС) в касата на общината.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 17.Х.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

48612

 

РЕШЕНИЕ № 201 от 30 юли 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, 3, 5 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Поради неявяване на кандидати за продажбата на обект - помещения № 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и част от помещение № 38, представляващи обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово, намалява с 10 % първоначалната тръжна цена, приета с решение № 37 от 15.II.2002 г., и определя за начална тръжна цена левовата равностойност на 55 000 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 120 134 лв.

2. Да се проведе на 2.Х.2002 г. в 14 ч., в зала 101 на общината, публичен търг с тайно наддаване.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня, по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734, в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса 50 лв. (без ДДС) в касата на общината.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 16.Х.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

48613

 

РЕШЕНИЕ № 202 от 30 юли 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, 3, 5 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Поради неявяване на кандидати за продажбата на обект - помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и част от помещение № 27, представляващи обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово, намалява с 10 % първоначалната тръжна цена, приета с решение № 36 от 15.II.2002 г., и определя за начална тръжна цена левовата равностойност на 49 798 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 108 774 лв.

2. Да се проведе на 3.Х.2002 г. в 14 ч., в зала 101 на общината, публичен търг с тайно наддаване.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня, по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734, в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса 50 лв. (без ДДС) в касата на общината.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 17.Х.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

48614

 

РЕШЕНИЕ № 203 от 30 юли 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, 3, 5 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Поради неявяване на кандидати за продажбата на обект - помещения № 25, 26, 28 и част от помещение № 27, представляващи обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово, намалява с 10 % първоначалната тръжна цена, приета с решение № 39 от 15.II.2002 г., и определя за начална тръжна цена левовата равностойност на 17 795 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 38 868 лв.

2. Да се проведе на 1.Х.2002 г. в 14 ч., в зала 101 на общината, публичен търг с тайно наддаване.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня, по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734, в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса 50 лв. (без ДДС) в касата на общината.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 15.Х.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

48615

 

РЕШЕНИЕ № 204 от 30 юли 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, 3, 5 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Поради неявяване на кандидати за продажбата на обект - помещение № 36 и 1/2 част от помещение № 37, представляващи обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово, намалява с 10 % първоначалната тръжна цена, приета с решение № 42 от 15.II.2002 г., и определя за начална тръжна цена левовата равностойност на 7940 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 17 343 лв.

2. Да се проведе на 1.Х.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината публичен търг с тайно наддаване.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734, в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв. (без ДДС) в касата на общината.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 15.Х.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

48616

 

РЕШЕНИЕ № 205 от 30 юли 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 2, 3, 5 и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете в изпълнение на решение № 44 от 8.III.2001 г. Общинският съвет - Благоевград, реши:

1. Поради неявяване на кандидати за продажбата на обект - помещения № 13, 14, 1/2 част от помещение № 11 и част от помещение № 38, представляващи обособена част от магазин № 27 (супермаркет), ж.к. Еленово, намалява с 10 % първоначалната тръжна цена, приета с решение № 38 от 15.II.2002 г., и определя за начална тръжна цена левовата равностойност на 8995 щ.д. по курса на БНБ в деня на сключване на договора за продажба, но не по-малко от 19 647 лв.

2. Да се проведе на 2.Х.2002 г. в 14 ч. в зала 101 на общината публичен търг с тайно наддаване.

3. Депозитна вноска в размер 10 % от обявената цена за обекта се внася до деня, предхождащ търга, по левовата равностойност на щатския долар по фиксинга на БНБ за деня по банкова сметка на Община - Благоевград, № 5000037734, в “Общинска банка” - АД, клон Благоевград.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея и упълномощава кмета на общината да проведе търга, да одобри протокола от проведения търг и да сключи договора за продажба.

5. Тръжната документация се получава в стая 316 в сградата на общината до деня, предхождащ търга, след заплащане на такса в размер 50 лв. (без ДДС) в касата на общината.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.

7. При необходимост следващият търг да се проведе на 16.Х.2002 г. в 14 ч.

Председател: Г. Васев

48617

23. - Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление “Емисионно” към 30.VIII.2002 г.

Активи

Хил. лв.

Налични парични средства в чужде-

 

странна валута

1787614

Монетарно злато

640963

Търгуеми чуждестранни ценни книжа

5698062

Вземания по начислени лихви

105189

Всичко активи:

8231828

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

3204329

Разплащателни сметки и депозити

 

на банки

565313

Депозити на правителството и бюджетни

 

организации

3108189

Сметки на други депозанти

216377

Задължения по начислени лихви

6272

Депозит на управление “Банково”

1131348

Всичко пасиви:

8231828

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

М. Заимов

В. Пауновска

Месечен баланс на управление “Банково” към 30.VIII.2002 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

9804

Инвестиции в ценни книги

0

Предоставени кредити и депозити на банки,

 

намалени с провизии

26

Вземания от правителството

2083964

Участие на България в МВФ и в др.

 

междунар. финансови институции

1604500

Вземания по начислени лихви

0

Инвестиции в други местни предприятия

69984

Дълготрайни активи

47582

Други активи

24159

Депозит на управление “Емисионно”

1131348

Всичко активи:

4971367

Пасиви

 

Кредити на МВФ

2145454

Задължения към международни финансови

 

институции

1604221

Задължения по начислени лихви

184

Други пасиви

5591

Всичко задължения:

3755450

Основен капитал

20000

Резерви

1069727

Неразпределена печалба

126190

Всичко собствен капитал:

1215917

Всичко пасиви:

4971367

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

Б. Кабакчиев

В. Пауновска

49449

22. - Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на постигнатата средногодишна доходност на аукциона за тримесечни ДЦК, организиран от Министерството на финансите на 2.IХ.2002 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 3,75 на сто, считано от 4.IХ.2002 г.

49448

76. - “Промишлено строителство - Холдинг” - ЕАД, София, бул. Климент Охридски 14 А, на основание чл. 3, ал. 5 от Наредбата за търговете, решение на съвета на директорите и заповеди № РД-02-14-723 от 15.VIII.2002 г. и РД-02-14-737 от 20.VIII.2002 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството обявява търг с явно наддаване за продажба на:

Обект

Кв. м

Начална тръжна

цена (лв.)

без ДДС

Нощен клуб с прилежащи

444,15

197000

помещения (дискотека),

   

намиращ се в сутерена

   

на ниско тяло към 15-и ет.

   

административна сграда,

   

Стара Загора, ул. Цар Си-

   

меон Велики 108

   

Двуетажна къща с мазе,

209,90

19700

Стара Загора, ул. Св. Княз

   

Борис 102

   

Начин на плащане на цената: в левове с банков превод по допълнително посочена сметка на продавача в 10-дневен срок от сключване на договора при изисквано обезпечение - безусловна и неотменима банкова гаранция за сума, представляваща разликата между размера на цената и внесения депозит, валидна за срок до 10 дни след изтичане на срока за плащане. Не се приема друг начин на плащане на цената. Приемане на депозит - 10 % от първоначалната цена до 12 ч. на деня преди провеждане на търга. Тръжната документация се получава в сградата на “Промишлено строителство - Холдинг” - ЕАД, София, бул. Климент Охридски 14А, ет. 5, стая 504, срещу такса от 250 лв. без ДДС за всеки от обектите, платени в касата на дружеството след представяне на удостоверение за актуално състояние и пълномощно. Търгът ще се проведе на 3.Х.2002 г. от 10 ч. в сградата на бул. Кл. Охридски 14А, ет. 5, София. Повторен търг при необходимост ще бъде проведен на 7.Х.2002 г. от 10 ч. на същото място и при същите условия. Допълнителна информация - на тел. 974-56-09, ет. 5, стая 504.

48977

X.X.X. - ликвидатор на Ятрус - ММ” - ЕООД, Габрово, на основание чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготраен материален актив, собственост дружеството. Търгът ще се проведе на 4.Х.2002 г. в 13 ч. в Габрово, ул. Малчика 4. При неявявяне на кандидат повторен търг ще се проведе на 18.Х.2002 г. в 13 ч. на същия адрес и при същите условия. Депозитът за участие е 50 % от началната тръжна цена и се внася по сметка на дружеството, посочена в тръжната документация. Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от 10 до 14 ч. до 2.Х.2002 г. на адрес: Габрово, ул. Малчика 4. Оглед на обекта се извърша всеки работен ден от 10 до 14 ч. на същия адрес.

49451

18. - Националната спортна академия “В. Левски” - София, обявява конкурси за доценти по 05.07.05 теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура) - един за нуждите на сектор “Футбол” и един за сектор “Спортна гимнастика”, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в академията, Студентски град, тел. 626-065.

48931

34. - Медицинският факултет към Медицинския университет - София, обявява конкурс към Катедрата по акушерство и гинекология за доцент по 03.01.45 акушерство и гинекология за нуждите на онкопрофилактичната дейност на Диагностично-консултативния блок при СБАЛАГ “Майчин дом” - ЕАД, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи и справки - в Катедрата по акушерство и гинекология, СБАЛАГ “Майчин дом”, ул. Здраве 2, стая 113, тел. 516-63-76 и 543-336.

48930

49. - Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149 и чл. 226, ал. 8 ЗУТ обявява, че на основание чл. 226, ал. 3 ЗУТ съгласно одобрения на 19.VIII.2002 г. проект - заснемане на узаконяване на НК “Железопътна инфраструктура”, София, са издадени: 1. акт за узаконяване № 1 от 19.VIII.2002 г. на строителни и монтажни работи на обект “Железопътна отсечка Вакарел - Веринско от км 39+649 до км 47+629 - път 1, и от км 39+735 до км 47+632 - път 2”; 2. акт за узаконяване № 2 от 19.VIII.2002 г. на строителни и монтажни работи на обект “Железопътна отсечка Зимница - Стралджа от км 199+253 до км 205+542 - път 1, и от км 199+289 до км 205+498 - път 2”; 3. акт за узаконяване № 3 от 19.VIII.2002 г. на строителни и монтажни работи на обект “Железопътна отсечка Стралджа - Церковски от км 206+745 до км 218+997 - път 1, и от км 206+679 до км 219+051 - път 2”.

49457

3. - Столичната община на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с § 6, ал. 3 ЗУТ съобщава, че с решение № 45 от 30.III.2001 г. и решение № 147 от 18.VII.2002 г. на СОС са одобрени кадастрален план, улично-регулационен план, план на обществените мероприятия, застроителен план с режими и параметри на застрояване и правила и нормативи за приложение на ЗРП за м. Кръстова вада и м. Южен парк - IV част, в граници: бул. Тодор Каблешков, проектна улица, западно от р. Перловска от о.к.117 до о.к. 633, околовръстен път и бул. Черни връх, които са изложени в район “Триадица”. Заинтересуваните могат да обжалват плановете по реда на чл. 138 ЗТСУ във връзка с § 6, ал. 3 ЗУТ пред СГС в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез район “Триадица”.

47967

3а. - Столичната община на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с § 6, ал. 3 ЗУТ съобщава, че с решение № 45 от 30.III.2001 г. и решение № 147 от 18.VII.2002 г. на СОС са одобрени кадастрален план, улично-регулационен план, план на обществените мероприятия, застроителен план с решими и параметри на застрояване и правила и нормативи за приложение на ЗРП за м. Кръстова вада в граници: бул. Тодор Каблешков, р. Драгалевска, околовръстен път и бул. Черни връх, които са изложени в район “Лозенец”. Заинтересуваните могат да обжалват плановете по реда на чл. 138 ЗТСУ във връзка с § 6, ал. 3 ЗУТ пред СГС в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез район “Лозенец”.

47966

25. - Столичната община на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ във връзка с § 6, ал. 3 ЗУТ съобщава, че с решение № 34 от 10.ХII.2001 г. на СОС са одобрени застроителен, регулационен и кадастрален план на с. Негован в граници: от север - жп линия, улици по о.т. 1 - 34 - 33 - 36 - 23 - 38 - 81 - 80 - 82 - 83 - 176 - 175 - 177 - 179 - 186 - 184; от юг - р. Лесновска, улица по о.т. 219 - 217; южна, източна и северна граница на парц. I, кв. 49; улица по о.т. 137 - 136 - 135 - 133 - 234 - 131 - 237 - 58 - 55 - 54 - 12 - 11, които са изложени в район “Нови Искър”. Заинтересуваните могат да обжалват плановете по реда на чл. 138 ЗТСУ пред СГС в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” чрез район “Нови Искър”.

47696

88. - Службата по кадастъра - Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка § 6, ал. 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри съобщава, че са приети кадастралните планове на Пещера - север, и Септември - I част, които са изложени в съответните общини. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Пазарджик.

48548

88а. - Службата по кадастъра - Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка § 6, ал. 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри съобщава, че е приет кадастралният план на СК-13 “Каменина” - АД, Плевен, цех “Дунавия”, който е изложен в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по него пред Службата по кадастъра - Плевен.

48549

89. - Службата по кадастъра - Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на ремонтно-складова база (АЕР) - Белене, община Белене, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по картата и регистрите пред Службата по кадастъра - Плевен.

48550

85. - Службата по кадастъра - Ямбол, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР във връзка § 6, ал. 3 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри съобщава, че са приети кадастралните планове на селата Кабиле, Кукорево и Дражево, които са изложени в община “Тунджа”. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по кадастъра - Ямбол.

48551а

89а. - Службата по кадастъра - Ямбол, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на стопански двор - с. Златаре, община “Тунджа”, които са в службата по кадастъра. В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по картата и регистрите пред Службата по кадастъра - Ямбол.

48552

179. - Община - гр. Брацигово, на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през юли 2002 г. е извършена продажба на: 1. обект УПИ (парцел) V “Производствена дейност” в кв. 22 по плана на Брацигово, с обща площ 1466 кв.м и построена в него масивна стопанска сграда - бивше тъкачно помещение, със застроена площ 520 кв.м, при цена 50 110 лв.; купувач “Фида” - АД, Брацигово. Цената е изплатена изцяло в деня на подписване на договора за продажба; 2. обект УПИ (парцел) ХIII “Производствена дейност” в кв. 22 по плана на Брацигово, с обща площ 1447 кв.м заедно с построената в него масивна стопанска сграда (склад към текстилен цех) с площ 234 кв.м и дървена барака (бивша библиотека) 65 кв.м при цена 15 000 лв. Купувач - “Спектър Керамик” - ООД, Брацигово; цената е изплатена изцяло в деня на подписване на договора за продажба.

48376

437. - Поземлената комисия - гр. Враца, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите или упълномощени от тях лица за възстановяване на собственост върху земеделски земи в землището на Враца (ЕКАТТЕ 12259), квартали Бистрец и Кулата, в масиви № 5, 19, 28, 35, 38, 39, 58, 61, 63, 68, 69, 70, 88, 91, 93, 105, 111, 119, 125, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 147, 156, 158, 179, 183, 47, 49 и 136, че 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” ще започне въвод във владение съгласно влязлата в сила частична преработка на основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с комисия по чл. 26 ППЗСПЗЗ. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството и поземлената комисия. При извършване на въвода във владение поземлената комисия ще състави протокол. След изтичане на определения срок на основание чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ земите на неявилите се заявители ще бъдат предоставени за стопанисване на общината.

49459

16. - Община - гр. Гълъбово, на основание чл. 46, ал. 1 ЗКИР и § 6, ал. 6 ЗУТ съобщава, че е изработено основно попълване на кадастрален план на гр. Гълъбово - източна част (до р. Сазлийка), който е изложен в сградата на общината. На основание чл. 46, ал. 2 ЗКИР в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плана до общината.

49458

681. - Поземлената комисия - гр. Елин Пелин, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи в землището на с. Нови хан (ЕКАТТЕ 52012), община Елин Пелин, Софийска област, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят в местностите “Търнавска река” и “Страшковица” (гара Побит камък) за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени на територията по § 4 ЗИДЗСПЗЗ, с цел изготвяне на кадастрална карта на бившите собственици. Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметството на с. Нови хан и в поземлената комисия.

49427

802. - Поземлената комисия - гр. Пазарджик, на основание чл. 18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Паталеница (ЕКАТТЕ 55556), област Пазарджик, в срок 14 дни след обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи, разположени на териториите по чл. 18г, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ. Уточняването на земите ще се извършва на място по график с посочени дати и местности. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в кметството на селото (поземлената комисия). Поземлената комисия ще състави протокол на явилите се лица. Земите, за които няма явили се заявители, на основание чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ се предоставят за стопанисване на общината.

48909

 

СЪДИЛИЩА

Пловдивският окръжен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 49, вх. Г, ет. 6, ап. 28, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ХII.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 26/2002, заведено по искова молба на X.X.X. от Пловдив. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49461

Ардинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Младост 1, бл. 30, вх. 2, ет. 2, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.Х.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 34/2002, заведено от X.X.X. от гр. Ардино, ул. Родопи 16, вх. А, ет. 2, ап. 5, по чл. 87 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48981

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Славейков, бл. 58, вх. 1, ет. 5, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.ХI.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 1394/92, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, ТР “Далекосъобщения” - Бургас, за иск по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48980

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Нидерле 2, вх. 4, ет. 3, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49462

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Нидерле 2, ет. 4, ап. 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49463

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Нидерле 2, вх. 4, ет. 3, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49464

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Нидерле 4, вх. А, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49465

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Нидерле 2, ет. 4, ап. 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49466

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Нидерле 2, вх. А, ет. 1, ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49467

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Нидерле 2, ет. 4, ап. 30, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49468

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Нидерле 2, ет. 4, ап. 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49469

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Нидерле 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49470

Варненският районен съд, ХХI гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Кап. Петко войвода 16, ет. 1, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 5567/2000, заведено от X.X.X., с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49471

Варненският районен съд, ХХVI състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 227, вх. 3, ап. 107, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.Х.2002 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 2226/2002, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, с правно основание чл. 200 във връзка чл. 79 ЗЗД за заплащане на сума в размер 234,92 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49472

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 92, ет. 4, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 591/2002, заведено от X.X.X. от Сливен, по чл. 69 и сл. ЗН и чл. 34 и сл. ЗС във връзка с чл. 278 и сл. ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

49474

Казанлъшкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 92, ет. 4, ап. 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.ХI.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 581/2002, заведено от X.X.X. от Сливен, по чл. 69 и сл. ЗН и чл. 34 и сл. ЗС във връзка с чл. 278 и сл. ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,ал. 2 ГПК.

49473

Пловдивският районен съд, 3 бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 109, ет. 5, ап. 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 607/2002, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48957

Пловдивският районен съд, I бр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 61, вх. А, ет. 4, ап. 15, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 391/2002, заведено от X.X.X., по чл. 75, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48956

Хасковският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Хасково, ул. Тимок 39, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.Х.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 616/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, РУД - Хасково, за иск за 580,09 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48955

Хасковският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Хасково, ул. Стара планина, бл. 71, вх. Б, ет. 4, ап. 20, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.Х.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 618/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, РУД - Хасково, за иск за 111,60 лв. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48954

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 704 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 416/95 прехвърляне чрез дарение на фирма “Евроинвест - X.X.” - Кърджали, заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Евроинвест - X.X.”.

39777

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 717 от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 781/96 промяна за “Инвест - 96” - АД, Кърджали: деноминира капитала на дружеството от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинал 1 лв.

39778

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 713 от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 370/2001 промени за “Евромир” - ООД, с. Широко поле, област Кърджали: приема за съдружници в дружеството Ахмед Куртоглу и Пенбе Куртоглу; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците Себахтин Махмед Мустафа, Нихат Куртоглу, Ахмед Куртоглу и Пенбе Куртоглу заедно и поотделно; вписва изменение и допълнение на дружествения договор.

39779

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 721 от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 62/2000 промени за “Роза - Бутона” - ООД, с. Широко поле, област Кърджали: освобождава като съдружник Пенбе Куртоглу; приема за съдружник Неджати Йозчелик; вписва изменение и допълнение на дружествения договор.

39780

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 664 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 446/95 промени за “Атамит - П” - ООД, Кърджали: освобождава като управител X.X.X.; приема за управител X.X.X.; назначава X.X.X. за прокурист на дружеството.

39781

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 68 от 9.I.2002 г. по ф.д. № 32/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Рамисто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Августа Траяна 17, вх. Б, ет. 4, ап. 32, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всякакви стоки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, производство и реализация на стоки за бита и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37026

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 703 от 1.III.2002 г. по ф.д. № 362/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агро - Ивекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий 82, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, семена, торове и др., търговия на едро и дребно с петрол и петролни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия - вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни услуги, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37027

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 895 от 5.IV.2002 г. по ф.д. № 445/2002 вписа промени за “Би енд Би груп” - ООД: премества седалището и адреса на управление в Стара Загора, ул. Свещеник X.X. 5, ет. 3; освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; променя представителната власт, като дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписа изменен дружествен договор.

37028

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1134 от 22.IV.2002 г. по ф.д. № 445/2002 вписа промяна за “Би енд Би груп” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

37029

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 902 от 28.III.2002 г. по ф.д. № 450/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Дерби” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Стара планина 25, вх. А, с предмет на дейност: организиране на цифрови лотарийни игри - бинго (след разрешение), и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

37030

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 903 от 28.III.2002 г. по ф.д. № 451/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Агровива” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Иван Асен 123, ап. 10, с предмет на дейност: производство и вътрешна и външна търговия с промишлени, селскостопански, битови, хранителни стоки и продукти за растителна защита, минерални торове и разносна търговия, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

37031

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 915 от 28.III.2002 г. по ф.д. № 457/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Компекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Иван Асен II № 28, вх. А, ет. 1, ап. 26, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни стоки, търговско представителство, посредничество, производство на стоки с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

37032

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 947 от 1.IV.2002 г. по ф.д. № 472/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Иви” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий 33, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: подготовка на документи за осигуряване на противопожарна безопасност, противопожарна защита, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност, обучение и инструктаж, производство, търговия, проектиране, монтаж, ремонт и сервиз на противопожарна, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, импрегнация на горими повърхности, производство и търговия, в т.ч. внос и износ, със селскостопанска продукция, производство и реализация на промишлени стоки, обществено хранене, ресторантьорство, туризъм, консултантска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

37033

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 948 от 10.IV.2002 г. по ф.д. № 473/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агроплам Консулт” - ЕООД, със седалище и арес на управление Стара Загора, ул. Ал. Батенберг 85 - 87, ет. 3, ап. А-3, с предмет на дейност: внос, съхранение и търговия с продукти за растителна защита и минерални торове, търговия със семена и посадъчен материал, внос, износ, производство и търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, комисионна, превозна дейност, търговско представителство, посредничество, рекламна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37034

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 954 от 4.IV.2002 г. по ф.д. № 479/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “ГМ - Ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Черна гора, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

37035

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 7.I.2002 г. по ф.д. № 4/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бижу” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Д-р Тодор Стоянович 26, вх. А, ет. 4, ап. 22, с предмет на дейност: производство, преработка и продажба на всякакви стоки и селскостопански продукти в страната и в чужбина, предоставяне на услуги, търговия на едро и дребно, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37036

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 38 от 14.I.2002 г. по ф.д. № 16/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “СМ - Диси” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Поп X.X. 120, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: строителна механизация и строителна дейност - проучване, проектиране, строителство и експлоатация на жилищни, промишлени, културни и спортни обекти и сгради, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, транспортна дейност в страната и в чужбина със собствен и под наем транспорт и всякаква друга дейност, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37037

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 49 от 14.I.2002 г. по ф.д. № 24/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Палс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 143, вх. А, ет. 9, ап. 51, с предмет на дейност: автомонтьорска и сервизна дейност, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

37038

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 53 от 11.I.2002 г. по ф.д. № 28/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Рай - Б” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Д-р Петър Берон 17, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: административни и технически услуги на граждани и фирми, рекламна дейност, комисионерство при осъществяване на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти, покупка на хранителни и промишлени стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37039

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 69 от 10.I.2002 г. по ф.д. № 33/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Широв” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Железни врата 14, с предмет на дейност: всякакво строителство, търговия и услуги в страната и в чужбина, покупка и строеж на недвижими имоти, посредническа, външнотърговска, външноикономическа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37040

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 71 от 14.I.2002 г. по ф.д. № 35/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория Диана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Велико Търново 4, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: извършване на предписани от лекар/зъболекар специфични технически дейности и произвеждане на специализирани медицински и помощни средства, както и всякакви търговски сделки, свързани с осъществяване на дейността. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37041

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 72 от 10.I.2002 г. по ф.д. № 36/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Политек” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Железник, ул. X.X.X. 5, вх. В, ет. 7, ап. 71, с предмет на дейност: производство, търговия и услуги в страната и в чужбина, покупка и строеж на недвижими имоти, посредническа, външнотърговска и външноикономическа и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37042

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8 от 11.I.2002 г. по ф.д. № 6/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Вилтакси” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Сливница 14, с предмет на дейност: превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, таксиметрова дейност с наети и собствени МПС, производство, търговия, преработка на хранителни и промишлени стоки и изделия, селскостопанска продукция, търговска дейност, комисионна търговия, внос, износ, разкриване на търговски обекти, строителни дейности и услуги, търговско представителство на местни и чуждестранни лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

37043

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 92 от 15.I.2002 г. по ф.д. № 45/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Пресо” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 10, вх. А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижми имоти с цел продажба, лизинг, туристическа, хотелиерска, ресторантьорска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

37044

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 95 от 11.I.2002 г. по ф.д. № 48/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Милениум Компютърс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 130, с предмет на дейност: рекламни, програмни, информационни и маркетингови услуги, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, транспортна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37045

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 96 от 14.I.2002 г. по ф.д. № 49/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Експрес кафе” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 92, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни услуги, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

37046

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 97 от 10.I.2002 г. по ф.д. № 50/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Интерпак” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Княз Борис 80, ет. 1, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни, складови, бартерни, консигнационни, превозни сделки в страната и в чужбина, производство, медицинска, профилактична, рехабилитационна дейност, мануална терапия, фитотерапия, масажи и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

37047

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 99 от 17.I.2002 г. по ф.д. № 52/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Детелина - ДХ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. X.X. 14, с предмет на дейност: проектиране, производство и ремонт на машинни елементи, външна и вътрешна търговска дейност, търговско представителство, предприемачество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37048

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 108 от 10.I.2002 г. по ф.д. № 53/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “X.X. и сие” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 124, вх. Д, ет. 5, ап. 134, с предмет на дейност: подготовка на водачи на МПС от всички категории, обучение за възстановяване на отнетите точки на водачите за валидност на свидетелството, обучение на мотокаристи, електрокаристи, автокранисти, пътностроителни машини, комбайнери, трактористи, счетоводни услуги, подготовка и превоз на взривоопасни материали и цистерни, дейност по обучение за придобиване на професионална квалификация с цел реализиране на доходи и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

37049

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 119 от 11.I.2002 г. по ф.д. № 60/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Барел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Иван Гарванов 49, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, търговска дейност с петролни продукти, експорт, импорт, транспортна, спедиторска дейност в страната и в чужбина, строителна, строително-ремонтна, посредническа, комисионна, рекламна, информационна дейност, търговско представителство, маркетинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37050

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 248 от 22.I.2002 г. по ф.д. № 61/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X. - Комерсиал - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Еделвайс 4, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейнос: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия - вътрешна и външна, внос и износ, ремонтна, сервизна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспорт и спедиция, комисионна, складова, лизингова дейност, обществено хранене и ресторантьорство, рекламни и импресарски услуги, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37051

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 127 от 11.I.2002 г. по ф.д. № 64/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ВМВ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 80, вх. А, ет. 5, ап 13, с предмет на дейност: търговия, търговско представителство и посредничество, лизингова, автосервиз, външнотърговска, външноикономическа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37052

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 138 от 17.I.2002 г. по ф.д. № 67/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Симо - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Граф Игнатиев 13, с предмет на дейност: производство, търговия и услуги в страната и в чужбина, покупка и строеж на недвижими имоти, посредническа, външнотърговска и външноикономическа дейност, проектиране, консултантска дейност, езикови и професионални курсове, компютърно обучение, компютърни игри, интернет и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37053

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1326 от 29.III.2000 г. по ф.д. № 3781/92 вписа промени за “Агротехкомплекс” - ООД, Стара Загора: освобождава управителя X.X.X. и избира за управител X.X.X..

37944

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 571 от 8.II.2000 г. по ф.д. № 3781/92 вписа промени за “Агротехкомплекс” - ООД, Стара Загора: допълване предмета на дейност със “транспортна дейност за превоз на пътници и товари на територията на страната и в чужбина, спедиторска дейност”.

37945

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1494 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 4415/93 вписа промени за “Слънце - Стара Загора - БТ” - АД, Стара Загора: избира за член на съвета на директорите X.X.X..

37946

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2389 от 14.VI.2000 г. по ф.д. № 4415/93 вписа промени за “Слънце - Стара Загора - БТ” - АД, Стара Загора: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X.; избира за членове на съвета на директорите X.X.X.; съветът на директорите се състои от трима членове - X.X.X., X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен член; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

37947

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2223 от 31.VII.2001 г. прилага по ф.д. № 4415/93 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Слънце - Стара Загора - БТ” - АД, Стара Загора.

37948

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1867 от 26.VI.2001 г. по ф.д. № 3104/92 вписа в търговския регистър промяна за “Свежест” - ООД, Стара Загора: деноминира капитала от 8 956 000 лв. на 8956 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

37949

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3023 от 29.ХI.2001 г. по ф.д. № 5304/92 вписа промени за “Дан - Кескинлер” - ООД, Стара Загора: оттегля упълномощаването на прокуриста X.X.X.; приема за съдружник Гюлджан Абдула Амза; прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника X.X.X.; промяна адреса на управление - Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 18Б, ет. 7, ап. 27; промяна в името на управителя - от “Айтен Айдън” на “Айтен Себайдин Юсеин”; промяна в срока на договора - “от срок 10 години” на “неопределен срок”.

37950

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 939 от 18.IV.2002 г. по ф.д. № 1825/92 вписа промени за “Марица-изток - Автотранспорт” - ЕООД, гр. Гълъбово: освобождаване на управителя X.X.X.; назначаване за управител X.X.X..

37951

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2888 от 1.ХI.2001 г. прилага годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Газоснабдяване” - ООД, Чирпан.

37952

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 89 от 22.I.2002 г. по ф.д. № 537/90 вписа промени в търговския регистър за “Инохем” - АД, Стара Загора: освобождаване на член на съвета на директорите X.X.X.; избира за член на съвета на директорите X.X.X.; прилага годишния счетоводен отчет за 2000 г.

37953

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3178 от 22.ХI.2001 г. по ф.д. № 4740/91 вписа промени в търговския регистър за “ДЗУ” - АД, Стара Загора: увеличаване капитала на дружеството от 1 960 634 лв. на 3 326 241 лв. чрез издаване на нови 1 365 607 безналични, поименни и неделими акции с номинална стойност 1 лв., които са записани съответно от досегашните акционери: “Видеотон Холдинг” - АД, Унгария - 1 365 537 бр., и “X.X. компания” - АД, София - 70 бр.

37954

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2268 от 6.VIII.2001 г. по ф.д. № 3252/91 вписа промени в търговския регистър за “Средна гора” - АД, Стара Загора: заличава като член и председател на съвета на директорите Ларс Ерик Бертил Съндстрьом; назначава за член и председател на съвета на директорите Клаас Горан Нилсон.

37955

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1734 от 1.Х.2001 г. по ф.д. № 5112/91 вписа промени в търговския регистър за “Агрострой - ПС” - ООД, Казанлък: освобождаване на съдружника ЕТ “X.X. - МД - Изопещостроене” - Стара Загора, поради прехвърляне предприятието на едноличния търговец на “Изопещостроене - МД - X.X. - 79” - ООД, Стара Загора; приема за съдружник “Изопещостроене - МД - X.X. - 79” - ООД, Стара Загора.

37956

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 421 от 2.II.2001 г. по ф.д. № 4517/91 вписа промени в търговския регистър за “ЧКП” - ЕООД, Стара Загора: освобождаване на управителя X.X.X. поради смърт; назначаване за управител на X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове; прекратяване на “Чисти климатични помещения” - ЕООД, Стара Загора, без ликвидация; вписва като универсален правоприемник на активите и пасивите на прекратеното търговско дружество “Чисти климатични помещения инженеринг” - АД, Стара Загора.

37957

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3252 от 4.ХII.2001 г. по ф.д. № 78/91 вписа в търговския регистър промяна за “Колди” - ООД, Стара Загора: приемане на съдружника X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника X.X.X.-X.; назначава за управител X.X.X.-X., която ще представлява и управлява дружеството еднолично.

37958

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3575 от 29.ХII.2001 г. по ф.д. № 2803/91 вписа промени за “Елстар” - ООД, Стара Загора: прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника X.X.X.; изменение в дружествения договор.

37959

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 229 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 122/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Содел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Тонзос 8, ап. 12, с предмет на дейност: независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, търговско представителство, предприемачество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

37116

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 239 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 124/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ганев трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 28, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина с дървен материал, плодове и зеленчуци, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска, животинска и растителна продукция, диворастящи плодове, гъби, билки, мед и пчелни продукти в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговия със строителни и инертни материали, ремонт и поддръжка на двигатели с вътрешно горене, търговско представителство, посредничество, комисионни и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

37117

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 241 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 126/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Розова долина 3, вх. Б, ап. 13, с предмет на дейност: търговия с промишлени стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37118

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 256 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 131/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Неси - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 81, вх. А, ап. 3, с предмет на дейност: проектиране и строителство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия - вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни, транспортна, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

37119

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 257 от 24.I.2002 г. по ф.д. № 132/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Мобилгруп” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 80, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, рекламна, производство и продажба на рекламни продукти, производство, продажба и препродажба на стоки и услуги, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, издателска и преводаческа, транспортна, спедиторска, информационно обслужване, строителна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

37120

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 260 от 23.I.2002 г. по ф.д. № 135/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Божидар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 2, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всички видове стоки, търговска дейност с дървен материал, производство на стоки, експорт, импорт, транспортна, спедиторска дейност в страната и в чужбина, строителна, строително-ремонтна дейност, посредническа, комисионна, рекламна, информационна дейност, търговско представителство, маркетинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

37121

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 265 от 28.I.2002 г. по ф.д. № 136/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мили” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Васил Левски 22, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37122

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 266 от 23.I.2002 г. по ф.д. № 137/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Акаунт Софт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 85, вх. А, ап. 7, с предмет на денйост: организиране на счетоводно отчитане, съставяне на годишни, междинни и други отчети, създаване и продажба на счетоводен софтуер, производство и търговия на едро и дребно със стоки, строителство и строително-ремонтни, транспортни, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, импорт, експорт, реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37123

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 279 от 28.I.2002 г. по ф.д. № 139/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ендуро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Смирненски 90, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: внос на мотоциклети и мотопеди и части за тях, търговия с промишлени и селскостопански стоки и техни производни, търговия с алкохол и цигари, ресторантьорство, хотелиерство, експлоатация на кафе-сладкарници и аперитиви, превозна, транспортна, сервизна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37124

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 280 от 28.I.2002 г. по фд. № 140/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Медеа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 46, ап. 9, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно, внос и износ на консумативи и материали за стоматология и зъботехника и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37125

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2466 от 27.VI.2000 г. по ф.д. № 1419/97 вписа в търговския регистър промяна за “Автобусни превози” - ЕООД, Стара Загора: намалява капитала от 321 941 лв. на 317 900 лв.

38250

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2063 от 20.VII.2001 г. прилага по ф.д. № 2071/93 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Пико” - ООД, Стара Загора.

38251

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2564 от 25.IV.2001 г. по ф.д. № 1656/96 вписа в търговския регистър промяна за “Нелсен Еко” - ООД: освобождаване на управителя X.X.X..

38252

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1321 от 14.V.2002 г. по ф.д. № 1656/96 вписа в търговския регистър промени за “Нелсен Еко” - ООД: освобождаване на управителя Антон X.X.X. Шварценберг; избира за управител X.X.X..

38253

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 262 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 949/96 вписа промени в търговския регистър за “Сила пластик” - ООД: прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника Мухсин Юзтюрк.

38254

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3103 от 22.Х.1999 г. по ф.д. № 949/96 вписа промяна в търговския регистър за “Сила пластик” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

38255

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 904 от 29.III.2002 г. прилага по ф.д. № 1797/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Глобус” - ЕООД, Стара Загора.

38256

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1738 от 11.VI.2001 г. по ф.д. № 1878/96 вписа в търговския регистър промени за “Техноинвест” - ООД: приема за съдружник X.X.X.; освобождава съдружника X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове.

38257

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 112 от 22.I.2002 г. по ф.д. № 1031/97 вписа промяна за “МЕМ - 3” - ООД: промяна на адреса на управление - Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг 5, ет. 2, ап. 7; допълва предмета на дейност със “счетоводни услуги”.

38258

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 218 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 2219/97 вписа в търговския регистър промени за “Дизар” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; освобождаване на съдружника и управител X.X.X.; приемане за съдружник на X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове; дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38259

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2870 от 15.ХI.2001 г. по ф.д. № 1805/96 вписа промени в търговския регистър за “Билдинг” - ЕООД: освобождава управителя X.X.X.; избира за управител X.X.X.; промяна в предмета на дейност: строителство и ремонт на жилищни и производствени сгради, дървообработване, производство на стоки за бита, търговия на едро и дребно, извършването на посочените търговски дейности, както и на всички други незабранени от закона, които по предмет и обем изискват делата им да се водят по търговски начин, се осъществява след издаване на съответния лиценз, ако се изисква такъв за конкретния вид дейност.

38260

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 400 от 13.II.2002 г. по фд. № 1119/97 вписа промяна в търговския регистър за “БКС - Прохода” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

38261

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1322 от 13.V.2002 г. по ф.д. № 1419/97 вписа в търговския регистър промяна за “Автобусни превози” - ЕООД: намалява капитала от 313 040 лв., разпределен в 31 304 дяла по 10 лв., на 161 680 лв., разпределен в 16 168 дяла по 10 лв.

38262

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1474 от 18.V.2001 г. по ф.д. № 1326/96 вписа промяна в търговския регистър за “Тера 96” - ООД: промяна адреса на управление - Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 151, вх. А, ет. 2, ап. 14.

38263

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1285 от 10.V.2002 г. по ф.д. № 2565/96 вписа промени в търговския регистър за “Данимекс” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

38264

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 720 от 4.III.2002 г. по ф.д. № 1804/96 вписа промяна в търговския регистър за “ТСВ трейдинг” - ЕООД: прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника X.X.X.; преобразуване на “ТСВ трейдинг” - ООД, в “ТСВ трейдинг” - ЕООД.

38265

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 2163 от 31.VII.2001 г. по ф.д. № 1057/96 вписа в търговския регистър промяна за “Технохим” - ООД: прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника X.X.X.; преобразуване на “Технохим” - ООД, в “Технохим” - ЕООД; предметът на дейност се запазва същият; промяна на адреса на управление - Стара Загора, кв. Самара 3, ул. Хан Тервел 52, вх. Б, ап. 52; дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38266

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 840 от 22.III.2002 г. по ф.д. № 6/96 вписа промени в търговския регистър за “Кентавър” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

38267

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 670 от 28.II.2002 г. прилага по ф.д № 1587/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Агротранс” - ООД, Стара Загора.

38268

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1364 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 1622/96 вписа в търговския регистър промяна за “Зар.Им Екс.” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; назначава за управител на дружеството X.X.X..

38269

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1161 от 22.IV.2002 г. по ф.д. № 453/96 вписа промяна в търговския регистър за “Снаг” - ЕООД: освобождаване на управителите X.X.X. и X.X.X.; назначаване за управител на X.X.X..

38270

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1131 от 22.IV.2002 г. по ф.д. № 1369/96 вписа промяна в търговския регистър за “Тотал - 90” - ООД: прекратяване членството на съдружника с управителни права поради смърт X.X.X.; приема за съдружник X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

38271

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1234 от 17.V.2002 г. по ф.д. № 2405/96 вписа промени в търговския регистър за “Атлетик” - ООД: деноминиране капитала от 5 010 000 лв. на 5010 лв., в т.ч. и размера на дяловете; приемане за съдружник на X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружниците X.X.X., X.X.X.; промяна адреса на управление - Стара Загора, ул. Отец Паисий 87, вх. 0, ет. 7, ап. 25; освобождаване на управителя X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38272

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 447 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 227/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Косев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Константин Иречек 6, вх. А, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно, внос и износ на етерични масла, розова вода - стандартна и концентрирана, и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38273

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 455 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 235/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ихтис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Казански, бл. 22, вх. 0, ет. 8, ап. 29, с предмет на дейност: продажба на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, търговия с животинска (без дивечови кожи) и селскостопанска продукция, външнотърговска, таксиметрова и транспортна дейност в страната и в чужбина със собствен и под наем транспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38274

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 461 от 15.II.2002 г. по ф.д. № 236/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Медея” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий 101, с предмет на дейност: посредническа дейност (букмейкърство), ресторантьорство и търговия с хранителни и промишлени стоки, хотелиерство, информационни и програмни услуги, производство и търговия със стоки, комисионни, спедиционни (без поща), превозни сделки и всякаква друга дейност, незабранена със закон, когато има разрешителен режим - след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38275

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 463 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 237/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Дегемах” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Казански, бл. 33, вх. Б, ет. 2, ап. 56, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, лизинг, складови, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

38276

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 468 от 14.II.2002 г. по ф.д. № 240/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Донакар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Богомилово, ул. Берое 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки, собствено производство, търговско представителство и посредничество, рекламни, консултантски, програмни, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, търговия с МПС и авточасти - нови и втора употреба, и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38277

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 469 от 14.II.2002 г. по ф.д. № 241/2002 вписа еднолично дуржество с ограничена отговорност “Чемпиън - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Георги X.X. 94, вх. Б, ет. 7, ап. 54, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови, сделки с интелектуална собственост или други услуги, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38278

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 470 от 13.II.2002 г. по ф.д. № 242/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Белчев - Моторс - Корпорейшън” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 96, ет. 6, ап. 42, с предмет на дейност: ремонт на автомобили, автосервизна дейност, внос на части за товарни и леки автомобили, търговия с нови и употребявани автомобили, транспортна, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни, складови, бартерни, консигнационни, превозни в страната и в чужбина, производство, изкупуване и търговия с части, възли, детайли, агрегати, двигатели, апаратура и елементи за леки и товарни автомобили в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

38279

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 471 от 14.II.2002 г. по ф.д. № 243/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Групова практика за първична медицинска помощ - Вита 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, бул. Георги Димитров 24, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: групова практика за първична медицинска помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

38280

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 472 от 13.II.2002 г. по ф.д. № 244/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Зиди” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Васил Левски, с предмет на дейност: шивашко производство, счетоводни услуги, търговия с облекла и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

38281

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 473 от 15.II.2002 г. по ф.д. № 245/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X. - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 13, ет. 10, ап. 38, с предмет на дейност: счетоводни услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени със закон форми със зъботехнически материали, стоматологична и зъботехническа техника, ремонт и сервиз на същата и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38282

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 494 от 12.II.2002 г. по ф.д. № 257/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Аквазон” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 63, вх. Б, ет. 8, ап. 70, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, външнотърговска, външноикономическа, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантска, оказионна, лизингова, посредническа, комисионна, спедиционна, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно.

38283

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2967 от 1.ХI.2001 г. по ф.д. № 808/96 вписа промени в търговския регистър за “Табакови” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

38284

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 287 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 1398/96 вписа промени в търговския регистър за “Теда” - ООД: промяна адреса на управление - Казанлък, кв. Летището, бл. 62.

38285

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1705 от 11.VI.2001г. по ф.д. № 1679/96 вписа в търговския регистър промяна за “Идица” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

38286

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2493 от 18.IХ.2001 г. по ф.д. № 2149/96 вписа в търговския регистър промяна за “Татяна” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

38287

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 370 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 2405/96 вписа промяна в търговския регистър за “Атлетик” - ООД: увеличаване капитала от 50 000 лв. на 5 010 000 лв.

38288

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1856 от 28.VI.2001 г. по ф.д. № 2226/96 вписа промяна в търговския регистър за “Адакс” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38289

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 563 от 4.III.2002 г. по ф.д. № 1804/96 вписа промяна в търговския регистър за “Томи Шоу Инс” - ООД: приемане на съдружник X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове; преобразуване на “Томи Шоу Инс” - ЕООД, в “Томи Шоу Инс” - ООД; промяна наименованието на дружеството от “Томи Шоу Инс” - ООД, в “ТСВ трейдинг” - ООД; дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

38290

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 666 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 704/96 вписа промени в търговския регистър за “Туинс” - ЕООД: прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника X.X.X.; преобразуване на дружеството от “Туинс” - ООД, на “Туинс” - ЕООД; дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38291

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3128 от 5.ХII.2001 г. по ф.д. № 1350/96 вписа в търговския регистър промяна за “Бианки” - ООД: освобождаване като съдружник и управител на X.X.X.; приемане на съдружника X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове; дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38292

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1469 от 21.V.2001 г. по ф.д. № 1781/97 вписа промяна в търговския регистър за “Ескулап” - ООД: наименованието се променя от “Ескулап” - ООД, на “Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Ескулап” - ООД; промяна предмета на дейност: осъществяване на болнична помощ чрез диагностика и оперативно лечение на акушеро-гинекологични заболявания и състояния.

38293

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 133 от 31.I.2002 г. по ф.д. № 1428/94 вписа промяна в търговския регистър: прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “X.X.” - Стара Загора, от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Зара - Д” - ЕООД, Стара Загора, представлявано от X.X.X., със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Индустриален.

38294

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 2509 от 2.ХI.2001 г. по ф.д. № 1428/94 вписа в търговския регистър промени за “Зара - Д” - ООД: прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника X.X.X.; преобразуване на дружеството от “Зара - Д” - ООД, в “Зара - Д” - ЕООД; дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38295

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 1590 от 17.IV.2000 г. по ф.д. № 1248/96 вписа промяна в търговския регистър за “Сигма 555” - ООД: освобождаване на съдружника X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове; преобразуване на “Сигма 555” - ООД, в “Сигма 555” - ЕООД, Стара Загора, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Чая 10, с предмет на дейност: извършване на охранителна дейност (след съответно разрешение), в т.ч. лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна техника и изграждане на сигнално-известителни и пожаро-оповестителни системи (след съответно разрешение), производство и търговия с всички видове селскостопански произведения, хранителни и потребителски стоки, комисионна, складова, хотелиерска дейност, търговско представителство и посредничество, проектиране, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон, с неопределен срок, и с капитал 5100 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

38296

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3445 от 18.ХII.2001 г. по ф.д. № 1248/96 вписа промяна в търговския регистър за “Сигма 555” - ЕООД: прехвърляне предприятието на “Сигма 555” - ЕООД, Стара Загора, представлявано от X.X.X., като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Мета ком” - ООД, Стара Загора, представлявано от X.X.X. и X.X.X., със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Чая 10.

38297

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 456 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 1604/96 вписа в търговския регистър промяна за “Булбел” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

38298

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 58 от 14.I.2002 г. по ф.д. № 1311/96 вписа промени в търговския регистър за “Вега” - ООД: деноминира капитала от 5 040 000 лв. на 5040 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38299

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3250 от 28.ХII.2001 г. по ф.д. № 1755/96 вписа промяна в търговския регистър за “Хидрогаз” - ООД: освобождаване на съдружник X.X.X..

38300

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1284 от 9.V.2002 г. по ф.д. № 750/97 вписа промяна за “Стандарт - 5С” - ООД: изключване на съдружник ЕТ “М. X.X.”, представлявано от X.X.X., със седалище Димитровград.

38301

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3253 от 4.ХII.2001 г. по ф.д. № 951/97 вписа промяна в търговския регистър за “Ник ойл трейд” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38302

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 383 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 1551/97 вписа промяна в търговския регистър за “МД - 99” - ООД: приемане на съдружника X.X.X.; прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X.; преобразуване и промяна наименованието на дружеството от “МД - 99” - ООД, в “X.X.” - ЕООД; промяна на седалището и адреса на управление от Стара Загора, ул. Васил Априлов 3, ет. 2, в гр. Раднево, ул. Митьо Станев 3; дружеството се учредява с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38303

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 399 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 2462/97 вписа в търговския регистър промяна за “Нимекс” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

38304

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3075 от 13.ХI.2001 г. по ф.д. № 635/97 вписа промяна в търговския регистър за “Едон” - ООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38305

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2608 от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 709/97 вписа промяна в търговския регистър за “Павлов” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38306

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2816 от 25.Х.2001 г. по ф.д. № 689/97 вписа промени в търговския регистър за “Еол - 63” - ЕООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38307

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 492 от 13.II.2002 г. по ф.д. № 255/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Елит - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Антон Марчин 2, вх. В, ет. 7, ап. 89, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни, транспортна, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38308

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 490 от 13.II.2002 г. по ф.д. № 253/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Арсис 68” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Богомилово, ул. Иванка Терзиева 93, с предмет на дейност: сондажна дейност, транспорт, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, бартерни, реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38309

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 475 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 247/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Скат” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Богомилово, ул. Първи май 5, вх. А, с предмет на дейност: търговия с промишлени стоки, стоки за бита и населението, производство и търговия със селскостопанска продукция, компютърни и видеоигри, изработване и монтаж на алуминиева дограма, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38310

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 474 от 13.II.2002 г. по ф.д. № 246/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Агротех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 62, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с тютюн, тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, производство, внос, износ и търговия с резервни части за селскостопански машини, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, външнотърговски и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38311

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 420 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 215/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Изпитвателен център за машини - Загора” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23, с предмет на дейност: изпитвателна лаборатория за изследване, контрол и оценка на безопасността и надеждността на машини, оборудване и съоръжения за промишлеността, търговските обекти и бита, консултантски услуги - оценки, експертизи и технически контрол и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на “Холдинг Загора” - ООД, и се представлява и управлява от X.X.X..

38312

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1304 от 11.V.2002 г. по ф.д. № 215/2002 вписа промени за “Изпитвателен център за машини - Загора” - ЕООД: вливане на “Тестконтрол” - ООД, с всички активи и пасиви; променя наименованието на “Център за изпитване и европейска сертификация” - ЕООД; увеличава капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.; променя предмета на дейност: изпитване на продукти и показатели, оценка за съответствието им с национални и европейски норми, оценка на разработки и проекти, сертификация на продукти и системи на производствен контрол след оценка на съответствието им със съществените изисквания, извършване на контролни одити, метрологичен контрол и калибриране на технически средства за измерване и изпитване, консултантски услуги - оценки, експертизи и технически контрол при наличие на съответна акредитация и нотификация и всякаква друга дейност, незабранена със закон; променя учредителния акт.

38313

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 391 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 201/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Фън Хаус” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Освобождение 1, вх. А, ап. 43, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия с цигари и алкохол, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, външноикономическа дейност като внос, износ, реекспорт, бартер и др., всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38314

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 407 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 209/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Счетоводна къща - Жест” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Пазарска 13, офис 10, с предмет на дейност: счетоводни, консултантски, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, транспортна, превозна, спедиционна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, компютърни или предоставянето на други услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

38315

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 416 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 212/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Евива - 99” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ален мак 8, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: счетоводно обслужване и консултиране, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална, индивидуална и индустриална собственост, маркетингова, инвестиционна, инженерингова, програмна, рекламна, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

38316

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 417 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 213/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Радио-телевизионен център - Раднево 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Георги Димитров 3, с предмет на дейност: изграждане, поддържане и използване на кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Община - Раднево, представлявана от кмета на общината X.X.X., и “Ястреб инвест” - ООД, представлявано от Зиядтуфик Ел Масри, и се представлява и управлява от търговския управител X.X.X..

38317

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 419 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 214/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Паок” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Иван Пашинов 37, вх. Б, ет. 1, ап. 28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, строителство на недвижими имоти с цел продажба и други дейности в строителството на жилищни и промишлени обекти, бартер, оказион, внос, износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, транспортни, складови, дистрибуторски, сделки с интелектуална собственост, лизингови, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, ресторантьорство, откриване на верига от заведения за бързо хранене и всички други такива видове заведения, вътрешен и международен транспорт на лица и товари, менителници, записи на заповед и чекове и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

38318

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 421 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 216/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Д2 - индивидуална практика за първична стоматологична помощ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Стара планина 12, с предмет на дейност: първична стоматологична помощ, профилактична и специализирана стоматологична дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38319

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 427 от 8.II.2002 г. по ф.д. № 217/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Звезда 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 60, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане, съставяне на годишни, междинни и други отчети, създаване и продажба на счетоводен софтуер, производство и търговия на едро и дребно с разрешени от закона стоки, строителни и строително-ремонтни услуги, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, импорт, експорт и реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38320

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 433 от 11.II.2002 г. по ф.д. № 219/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Рудита” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий 112, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: покупка и продажба на стоки или други вещи в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, строителна, дърводелство, дървообработване и мебелно производство, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, счетоводни или други услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

38321

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 437 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 222/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Стела 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Клокотница 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, ремонтни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

38322

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 439 от 8.II.2002 г. по ф.д. № 224/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Систем - тех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 91, вх. А, с предмет на дейност: научна, образователна, развойна и консултантска дейност в областта на компютърните технологии, комуникациите и софтуерните системи и продукти, системна интеграция на софтуер и хардуер, издателска, търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38323

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 726 от 7.III.2002 г. по ф.д. № 372/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “БМ Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Стефан Сливков 45, вх. А, ет. 5, ап. 31, с предмет на дейност: търговия с машини, автомобили и др., покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

39503

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 724 от 7.III.2002 г. по ф.д. № 370/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Дизайн - Консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Подполковник Калитин 33, вх. А, ет. 5, ап. 44, с предмет на дейност: проектиране и консултации на вътрешно обзавеждане, промишлен и битов дизайн, производство на корпусна мебел, фотография, модели и макети, закупуване, наемане и ползване на търговски обекти - магазини, хотели, ресторанти, увеселителни заведения, проектиране, изпълнение, организиране и разпродажба на художествени произведения, организиране на изложби - базари на художествени, приложни и изящни произведения, организиране на курсове по изобразително, изящно и приложно изкуство и дизайн, рекламна, организиране на екскурзии, туризъм и почивка в страната и в чужбина, транспортна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, туристически, информационни услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

39504

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 719 от 5.III.2002 г. по ф.д. № 368/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аида Комерс - 37” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Септемврийци 41, с предмет на дейност: разносна търговия, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална и индустриална собственост, маркетингова, инвестиционна, инженерингова, туристическа, програмна, рекламна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39505

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 718 от 5.III.2002 г. по ф.д. № 367/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дичи джинс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Митрополит М. Кусев 20, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална и индустриална собственост, маркетингова, инвестиционна, инженерингова, туристическа, програмна, рекламна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39506

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 581 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 304/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “ИПС - Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Преображение 4, с предмет на дейност: продажби и монтаж на отоплителни, климатични, вентилационни, водопроводни, канализационни и газопреносни инсталации и елементи за тях, извършване на експертни оценки за тези инсталации, външнотърговска дейност - внос и износ, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

39507

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 560 от 21.II.2002 г. по ф.д. № 311/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Би Ви Груп” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Братя Жекови 3, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни, транспортни услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

39508

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 603 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 314/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тиролия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Голеш, административна сграда на “Строителна механизация 2000” - АД, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, консултантски, транспортни, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39509

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 604 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 315/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Голеш, административна сграда на “Строителна механизация 2000” - АД, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, консултантски, транспортни, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39510

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 619 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 323/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Актив ДДМ” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 38, вх. А, ет. 2, ап. 24, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни, складови, бартерни и консигнационни, превозни сделки в страната и в чужбина, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

39511

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 623 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 327/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Викинг компютърс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Никола Петков 35, вх. Г, ет. 2, ап. 27, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки, вкл. международен транспорт, счетоводни услуги, данъчни консултации, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39512

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 622 от 25.II.2002 г. по ф.д. № 326/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Ъндъртаун” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Зора, ул. Единство 28, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия с цигари и алкохол, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, сделки с интелектуална собственост, външноикономическа дейност, внос, износ, реекспорт, бартер и др. и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

39513

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 627 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 331/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Трафик комерс - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Казански, бл. 28, вх. 0, ет. 11, ап. 31, с предмет на дейност: консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, хотелиерски, рекламни, информационни, импресарски услуги, ресторантьорство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39514

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 639 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 335/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Виктори” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Августа Траяна 29, вх. 0, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, ресторантьорство, производство на хранителни и нехранителни стоки, хотелиерство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39515

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 641 от 28.II.2002 г. по ф.д. № 337/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Булгарпластик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гурково, ул. Роза 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на пластмасови изделия, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговско представителство и посредничество, ремонт на електроуреди, съоръжения и електронна техника, автосервиз, комисионни, спедиционни, превозни сделки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристически, хотелиерски услуги, монтаж и сервиз на измервателни уреди, средства за производство и технологии за тях, разработване на компютърни програми и анимации, компютърни игри, сервиз и поддръжка на офистехника, търговия с офистехника и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39516

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 643 от 26.II.2002 г. по ф.д. № 339/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Самара - 2” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Георги Байданов 2, с предмет на дейност: търговски сделки с горива и гориво-смазочни материали, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни и други услуги, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

39517

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 602 от 21.II.2002 г. по ф.д. № 313/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Специализирани храни” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 67, вх. А, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с храни, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, икономически, счетоводни и други консултантски услуги, превозни сделки - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, информационни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

39518

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 644 от 27.II.2002 г. по ф.д. № 340/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Заратех” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 87, вх. юг, ет. 9, ап. 36, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки, услуги, туризъм и реклама, информационни и консултантски услуги, транспортна, комисионна, производствена и търговска дейност, компютърна и технологична и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

39519

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 673 от 27.II.2002 г. по ф.д. № 346/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Сим България” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски полк 114, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, внос и износ на стоки, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и хранително-вкусова продукция, на машини и съоръжения за хранително-вкусовото производство, на промишлени изделия и стоки за бита, ремонтна, сервизна дейност, обществено хранене и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, разкриване и експлоатация на забавни и увеселителни заведения, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, транспорт и спедиция, таксиметрови услуги, строителство, реализация на готов строителен продукт, маркетинг, инженеринг и инвестиции в посочените дейности в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мухсин Юзтюрк и X.X.X. и се представлява и управлява от Мухсин Юзтюрк.

39520

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 843 от 21.III.2002 г. по ф.д. № 346/2002 вписа промени за “Сим България” - ООД: приема за съдружник Синан Ергюн; вписа промяна на наименованието: “Сим Телеком инженеринг и сервиз” - ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; допълва предмета на дейност с “телекомуникации и телекомуникационна техника, енергетика, мобилни системи, компютърни компоненти, системи и модули, строителства, строително-ремонтни услуги, монтаж, инженеринг, текстил и текстилообработка”.

39521

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 4043 от 20.Х.2000 г. по ф.д. № 2069/94 вписа в търговския регистър промени за “Финансова къща - Зара” - АД: освобождава като член на СД X.X.X.; избира за член на СД X.X.X.; вписа промяна на наименованието на дружеството - “Зара” - АД.

39327

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2040 от 18.VII.2001 г. по ф.д. № 2069/94 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Зара” - АД, Стара Загора.

39328

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2440 от 10.IХ.2001 г. по ф.д. № 2069/94 вписа в търговския регистър промени за “Зара” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на СД X.X.X. и X.X.X.; премества адреса на управление в Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Индустриална 1.

39329

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2489 от 5.Х.1999 г. по ф.д. № 2362/95 вписа в търговския регистър промяна за “Литерапринт” - АД: деноминира капитала на дружеството от 63 000 000 лв. на 63 000 лв., в т.ч. и размера на акциите.

39330

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2303 от 13.IХ.2001 г. по ф.д. № 2403/95 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Статис” - АД, Стара Загора.

39331

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3434 от 13.IХ.2000 г. по ф.д. № 1427/96 вписа в търговския регистър промяна за “Зараинженеринг” - АД: освобождава като членове на СД X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна на наименованието на дружеството: “Зара Трейс” - АД, стара Загора; деноминира капитала от 88 608 000 лв. на 88 608 лв.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

39332

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1942 от 25.VII.2001 г. по ф.д. № 1427/96 вписа в търговския регистър промени за “Зара Трейс” - АД: освобождава като член на СД X.X.X.; избира за член на СД X.X.X.; вписва промяна на наименованието на дружеството: “Трейс Строй” - АД; прилага изменения на устава.

39333

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2973 от 8.ХI.2001 г. по ф.д. № 1427/96 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Трейс Строй” - АД, Стара Загора.

39334

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1461 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1427/96 вписа в търговския регистър промени за “Трейс Строй” - АД: премества адреса на управление в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 125; приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет за 2001 г.

39335

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1199 от 25.IV.2002 г. по ф.д. № 1454/95 вписа в търговския регистър промяна за “Ико” - ООД: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”.

39336

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3020 от 16.ХI.2001 г. по ф.д. № 926/95 вписа в търговския регистър промени за “Ар - Ге” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

39337

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1479 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1581/95 прилага проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Рекламно-издателска къща - Дъга плюс” - ООД, Стара Загора.

39338

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2800 от 18.Х.2001 г. по ф.д. № 1127/94 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Давид холдинг” - АД, Казанлък.

39339

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 1519 от 31.VII.2001 г. по ф.д. № 2261/94 вписа в търговския регистър промени за “Сортови семена” - АД: допълва предмета на дейност с “покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост; вписва изменение в устава; приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет за 2000 г.

39340

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 941 от 12.IV.2002 г. по ф.д. № 2261/94 вписа в търговския регистър промени за “Сортови семена” - АД: освобождава като член на СД X.X.X.; приема за член на СД X.X.X.; приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет за 2001 г.

39341

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение № 1450 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 3524/93 вписа в търговския регистър промени за “Газоснабдяване - Стара Загора” - ООД: премества адреса на управление в Стара Загора от бул. Цар Симеон Велики 107 на ул. Генерал Гурко 75; прилага проверения и приет годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.

39342

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1549 от 5.VII.2001 г. по ф.д. № 3524/93 прилага проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Газоснабдяване - Стара Загора” - ООД, Стара Загора.

39343

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2995 от 6.Х.2000 г. по ф.д. № 3524/93 вписа в търговския регистър промяна за “Газоснабдяване - Стара Загора” - ООД: деноминира капитала от 10 000 000 лв. на 10 000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

39344

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3745 от 14.ХII.1999 г. по ф.д. № 3384/94 вписа в търговския регистър промяна за “Булконсервмаш” - ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

39345

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 369 от 31.I.2002 г. по ф.д. № 2319/95 вписа в търговския регистър промяна за “Ситистрой” - ООД: премества адреса на управление в Стара Загора от ул. Димитър Наумов 98 на ул. Господин Михайловски 73 (къща).

39346

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2108 от 20.VII.2001 г. по ф.д. № 2066/94 вписа в търговския регистър промяна за “БКС” - ЕООД: премества адреса на управление в Павел баня от ул. Т. Мазаров 2 на ул. Христо Ботев 44.

39347

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 324 от 25.I.2001 г. по ф.д. № 2066/94 вписа в търговския регистър промяна за “БКС” - ЕООД: деноминира капитала от 7 425 000 лв. на 7425 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

39348

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3266 от 3.ХII.2001 г. по ф.д. № 3921/93 вписа в търговския регистър промяна за “Търговска компания Алма” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

39349

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение № 2678 от 5.Х.2001 г. по ф.д. № 1269/96 вписа в търговския регистър промени за “Загора фрукт” - АД: приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет за 2000 г.; освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; приема нов устав; освобождава като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

39494

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1124 от 14.V.2002 г. по ф.д. № 966/96 вписа в търговския регистър промяна за “Индустриалтехник” - АД: вписа увеличаване на капитала от 100 000 лв. на 200 000 лв., разпределен в 200 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв., чрез емитиране на нови 100 000 безналични поименни акции с право на глас.

39495

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 677 от 1.III.2002 г. по ф.д. № 350/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Младост 27, ап. 27, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с ел. материали и кабели, ел. оборудване, експорт, външнотърговска дейност, ремонт на ел. инсталации и ел. уреди и замерване на оземления, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна дейност, изграждане и експлоатация на търговски обекти, рекламни (без кино и печат), информационни, транспортни услуги в страната и в чужбина, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, финансови консултации, монтаж на машини и съоръжения, хотелиерство и ресторантьорство, производство и продажба на битови и промишлени стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39496

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 679 от 27.II.2002 г. по ф.д. № 352/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Д-р X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 7, вх. Г, ет. 5, ап. 87, с предмет на дейност: медицински услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39497

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 689 от 4.III.2002 г. по ф.д. № 354/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Лазур - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 15, вх. Е, ап. 144, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, търговско посредничество и представителство, търговия със строителни материали, производство на хляб и хлебни изделия, безалкохолни напитки, обществено хранене, туристически, автотранспортни, спедиторски и други услуги, сделки с интелектуална и индустриална собственост, маркетингова, инвестиционна, програмна, рекламна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39498

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 691 от 27.II.2002 г. по ф.д. № 356/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Яриса” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура - север, бл. 79, вх. 0, ет. 9, ап. 67, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране, изграждане и експлоатация на стопански обекти, складови помещения и магазини, в т.ч. и безмитните зони, в страната и в чужбина, търговия с изделия на леката, преработвателната и хранително-вкусовата промишленост, инженерингова, маркетингова, информационна, превозна, туристическа, рекламна и импресарска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос и износ, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

39499

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 697 от 4.III.2002 г. по ф.д. № 357/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Радианс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 85, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: козметични, счетоводни услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, складови, лицензионни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

39500

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 717 от 5.III.2002 г. по ф.д. № 366/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Чочо текс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Митрополит М. Кусев 20, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална и индустриална собственост, маркетингова, инвестиционна, инженерингова, туристическа, програмна, рекламна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитал X.X.X..

39501

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 736 от 7.III.2002 г. по ф.д. № 374/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Кеш груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Димитър Наумов 32, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина с плодове и зеленчуци, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска, животинска и растителна продукция, диворастящи плодове, гъби, билки, мед и пчелни продукти в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговия със строителни и инертни материали, ремонт и поддръжка на двигатели с вътрешно горене, търговско представителство и посредничество, комисионни, консултантски услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39502

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 233 от 21.I.2002 г. по ф.д. № 1768/96 вписа в търговския регистър промени за “Загоре” - АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X. вписа промяна в устава.

39350

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 202 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 1545/96 вписа в търговския регистър промяна за “Сиак България” - АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., в т.ч. и размера на акциите.

39351

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 177 от 21.I.2002 г. по ф.д. № 1585/96 вписа в търговския регистър промени за “Ферохром” - АД: освобождавакато членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; прилага изменение на устава.

39352

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1245 от 30.IV.2002 г. по ф.д. № 2948/95 вписа в търговския регистър промени за “Севт” - АД: освобождава като член на управителния съвет X.X.X.; избира за член на управителния съвет X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X.-X. и X.X.X. - членове на управителния съвет, заедно и/или поотделно.

39353

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1313 от 27.IV.2001 г. по ф.д. № 3015/95 вписа в търговския регистър промяна за “Ентеройл” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

39354

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 478 от 14.II.2002 г. по ф.д. № 726/95 вписа в търговския регистър промяна за “Адамс - Селскостопански продукти” - ООД: премества адреса на управление в Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Иван Азмянов 6.

39355

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3280 от 7.ХII.2001 г. по ф.д. № 369/95 вписа в търговския регистър промяна за “Еверест - Андонов” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

39356

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 431 от 12.II.2002 г. по ф.д. № 1028/95 вписа в търговския регистър промени за “Ицани” - ООД: допълва предмета на дейност с “организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството”; избира за управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

39357

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3666 от 29.ХII.2001 г. по ф.д. № 2447/95 вписа в търговския регистър промени за “Бимакс Е/И” - ООД: намалява капитала от 48 380 лв. на 5000 лв.; премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Поп X.X. 61, вх. Б, ап. 45.

39358

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1142 от 18.IV.2002 г. по ф.д. № 1460/95 вписа в търговския регистър промяна за “П и К” - ООД: променя срока на дружеството - за неопределен срок.

39359

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1021 от 4.IV.2002 г. по ф.д. № 1460/95 вписа в търговския регистър промяна за “П и К” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

39360

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1178 от 19.IV.2002 г. по ф.д. № 813/95 вписа в търговския регистър промени за “Атлантис” - ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; премества адреса на управление в Стара Загора, кв. Зора, бл. 5, вх. Б, ет. 7, ап. 102; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39361

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1244 от 22.III.2000 г. по ф.д. № 526/96 вписа в търговския регистър промени за “Вита - РВ” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; избира за управител X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове.

39362

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 732 от 15.II.2000 г. по ф.д. № 2111/93 вписа в търговския регистър промяна за “Витамакс” - ЕООД: вписа прекратяване на дружеството поради вливането му във “Вита - РВ” - ООД (рег. по ф.д. № 526/96), което поема активите и пасивите на “Витамакс” - ЕООД.

39363

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1278 от 9.V.2002 г. по ф.д. № 2336/96 вписа в търговския регистър промени за “Тисида” - ЕООД: премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Индустриална, склад на “ЖИ” - ООД; увеличава капитала от 50 000 лв. на 5 000 000 лв.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

39364

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 631 от 26.II.2002 г. по ф.д. № 552/96 вписа в търговския регистър промени за “Инохем - Си” - ЕООД: вписа поемане на дружествени дялове на стойност 5000 лв. от X.X.X., собственост на X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39365

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 853 от 18.IV.2002 г. по ф.д. № 575/96 вписа в търговския регистър промяна за “Веселина - Бис” - ООД: приема за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X..

39366

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2785 от 18.II.2002 г. по ф.д. № 2162/96 вписа в търговския регистър промяна за “Ником” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

39367

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 685 от 4.III.2002 г. по ф.д. № 717/96 вписа в търговския регистър промени за “Инермат” - АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписа упълномощаване на прокуриста X.X.X.; прилага промяна в устава.

39368

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 688 от 4.III.2002 г. по ф.д. № 304/96 вписа в търговския регистър промени за “ЧКПИ” - АД: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; назначава новите членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; увеличава капитала от 150 000 лв. на 240 000 лв., разпределен в 240 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. като председател на съвета на директорите с представителни права и X.X.X. като изпълнителен директор с представителни права заедно и поотделно.

39369

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 743 от 6.III.2002 г. по ф.д. № 380/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Гроди” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Старозагорски бани, балнеохотел “Гроди”, с предмет на дейност: рехабилитация, профилактика, балнеолечение, козметика, хотелиерство, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, дистрибуторство, комисионна, складова дейност, строителство, производствена, транспортна, спедиторска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40456

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 858 от 19.III.2001 г. по ф.д. № 1081/94 вписа в търговския регистър промяна за “Балиста” - ООД: деноминира капитала от 5 100 000 лв. на 5100 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

40614

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2562 от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 792/97 вписа промяна за “Дипав” - ООД: деноминира капитала от 6 000 000 лв. на 6000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

40615

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 365 от 31.I.2002 г. по ф.д. № 1540/97 вписа промяна за “Тот” - ЕООД: премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Господин Михайловски 73, къща.

40616

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2888 от 28.IХ.1998 г. по ф.д. № 1866/98 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Център за кандидатстудентска подготовка и информация” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий 88, ап. 2, с предмет на дейност: предоставяне на информация на български и чуждестранни граждани за университети в страната и в чужбина, подготовка на български и чуждестранни граждани за кандидатстване в университети в страната и в чужбина, извършване на технически кандидатстудентски услуги, издателска дейност, покупко-продажба и разпространение на научна, учебно-методична и художествена литература и канцеларски материали, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги (след получаване на лиценз), вътрешен и международен туризъм (след лиценз), ресторантьорство и хотелиерство (след лиценз) и всякакви други дейности, незабранени със закон, а за тези дейности, за които е необходимо разрешение (лиценз) - след издаването му, и с капитал 5 000 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват заедно и поотделно.

40617

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2974 от 14.VII.2000 г. по ф.д. № 1866/98 вписа промяна за “Център за кандидатстудентска подготовка и информация” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

40618

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 2784 от 19.Х.2001 г. по ф.д. № 127/98 вписа промени за “Експрес - Инженеринг” - ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник с представителни права X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Експрес - Инженеринг” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40619

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 113 от 1.II.2002 г. по ф.д. № 649/97 вписа промени за “Ясен” - ООД: освобождава като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X..

40620

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 339 от 31.I.2002 г. по ф.д. № 1889/97 вписа промяна за “Ина - Ми” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

40621

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2675 от 22.Х.2001 г. по ф.д. № 596/97 вписа промени за “Пенита” - ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; премества адреса на управление в Казанлък, ул. Петко Стайнов 10, ет. 2.

40622

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1435 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 382/97 вписа промяна за “Пал” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

40623

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3053 от 16.ХI.2001 г. по ф.д. № 785/97 вписа промяна за “Гайс - 97” - ЕООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

40624

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 277 от 29.I.2002 г. по ф.д. № 261/97 вписа промени за “Инфа - Терм” - ООД: приема за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X.; избира за управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

40625

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 411 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 759/97 вписа промени за “Икар” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40626

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2458 от 25.IХ.2001 г. по ф.д. № 692/98 вписа промени за “В.Х. - 98” - ООД: приема за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X.; вписа промяна в наименованието на дружеството: “В.В. - 2001” - ООД, Стара Загора.

40627

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1553 от 28.V.2001 г. по ф.д. № 1571/98 вписа промяна за “Стева” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

40628

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2507 от 28.IХ.2001 г. по ф.д. № 1937/98 вписа промени за “Чакъров и Митков” - ООД: премества седалището и адреса на управление от Стара Загора, ул. Стефан Тошев 6, ап. 27, в с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, ул. Рожен 3; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

40629

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1520 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 1484/97 вписа промени за “Олина” - ООД: приема за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; избира за управител X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно, а за теглене на суми от банковите сметки над 5000 лв. само заедно.

40630

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 389 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 199/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Метал маркет - Бошнаков” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 53, вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: изработка и монтаж на метални конструкции и метални изделия, търговска дейност с метални изделия, инструменти, железария, ел. материали, строителни материали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, битови услуги за населението, счетоводно-икономическа, търговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40631

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 297 от 29.I.2002 г. по ф.д. № 148/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ян” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 116, вх. Д, ап. 116, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост или други услуги, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

40632

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 298 от 28.I.2002 г. по ф.д. № 149/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Люни Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: транспортна дейност, вкл. превоз на стоки и пътници в страната и в чужбина, покупка на всякакви стоки или други вещи с цел продажба, вкл. алкохол, цигари, внос и износ, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа дейност, ресторантьорство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40633

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 299 от 29.I.2002 г. по ф.д. № 150/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Комрад” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура - север, бл. 74, ет. 4, ап. 27, с предмет на дейност: покупко-продажба на компютри и компютърни конфигурации, компютърни компоненти и аксесоари, софтуер, хардуер, ремонт и поддръжка на компютри, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на алкохол и цигари и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40634

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 313 от 28.I.2002 г. по ф.д. № 158/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Денис - Стил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Руски 84, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство и продажба на трикотажни и текстилни изделия, превозваческа дейност на стоки и товари, хотелиерски, туристически услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40635

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 317 от 31.I.2002 г. по ф.д. № 162/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Булмиг” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 166, с предмет на дейност: търговия с нови и употребявани автомобили, ремонт на автомобили, транспортна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни, складови, бартерни, консигнационни, превозни сделки в страната и в чужбина, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40636

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 318 от 31.I.2002 г. по ф.д. № 163/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Планет” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Васил Левски, бл. 35, вх. В, ап. 26, с предмет на дейност: търговия, внос и износ, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, строителство, интернет доставка и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40637

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1371 от 16.V.2002 г. по ф.д. № 2331/94 вписа в търговския регистър промени за “Стаза” - ООД, Стара Загора: вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X..

40638

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 319 от 31.I.2002 г. по ф.д. № 164/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Телетранс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, бул. Александър Стамболийски 35, с предмет на дейност: телекомуникационни услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, предприемачество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40639

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 329 от 1.II.2002 г. по ф.д. № 172/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Алфа - Вита” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 69, вх. Б, ет. 8, ап. 72, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, педагогически, консултантски, преводачески или други услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40640

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 302 от 28.I.2002 г. по ф.д. № 153/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Кентавър - СД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Райна Княгиня 2, вх. Б, ап. 69, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови и сделки с интелектуална собственост или други услуги, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40641

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 315 от 31.I.2002 г. по ф.д. № 160/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Натали - 83” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Янко Иванов 14, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40642

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 349 от 31.I.2002 г. по ф.д. № 178/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ла Вита” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 170, вх. Г, ет. 4, ап. 86, с предмет на дейност: търговска дейност, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, външнотърговска дейност, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, компютърни игри, интернет услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40643

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 350 от 4.II.2002 г. по ф.д. № 179/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Лидер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 28, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: счетоводни услуги, търговия на едро и дребно, ресторантьорство, хотелиерство, транспортна дейност, търговско посредничество и представителство, строително-ремонтна, лизингова, външнотърговска и външноикономическа дейност, производство на промишлени и селскостопански стоки и произведения и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40644

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 356 от 1.II.2002 г. по ф.д. № 180/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Джей” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 161, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане, съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, услуги и консултации по текущото счетоводно отчитане и във връзка с данъчното, осигурителното и трудовото законодателство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40645

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 357 от 4.II.2002 г. по ф.д. № 181/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Елитфарм” - ООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Младост 2, вх. 0, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарства, билки и консумативи, вътрешно- и външнотърговска дейност, участие в приватизацията на “Аптеки - Раднево” - ЕООД, търговско представителство и посредничество, дистрибуторство, транспортна дейност в страната и в чужбина, комисионна, складова и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40646

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 359 от 30.I.2002 г. по ф.д. № 183/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Олип 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Стефан Сливков 21, вх. А, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия и производство на селскостопанска продукция, посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, ремонтни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40647

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 371 от 4.II.2002 г. по ф.д. № 188/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Сателитни и компютърни системи - Стара Загора” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара загора, ул. Цар Иван Асен II № 5, вх. 0, ап. 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, производство, бартер, реекспорт, обмен, външнотърговски сделки с информационна и комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40648

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 372 от 6.II.2002 г. по ф.д. № 189/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Генай” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Подполковник Калитин 55, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: птицевъдство и производство на птичи продукти, животновъдство, селско стопанство и търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни, транспортни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40649

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 373 от 4.II.2002 г. по ф.д. № 190/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Континентала комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 120, вх. 0, ет. 5, ап. 20, с предмет на дейност: покупко-продажба на хранителни и нехранителни стоки, внос, износ, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на хранителни и промишлени стоки, вътрешен и международен транспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40650

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 374 от 4.II.2002 г. по ф.д. № 191/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Хрансервиз” - ООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Огоста 1, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на битови и промишлени стоки, производство, изкупуване и продажба на селскостопански произведения, покупка, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти с жилищно или стопанско предназначение, ресторантьорство, обществено хранене, комисионна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство на местни и чуждестранни лица, всякакви услуги за гражданите, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40651

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 388 от 5.II.2002 г. по ф.д. № 198/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вени - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хаджи Д. Асенов 59, вх. А, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, консултантски, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40652

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 748 от 18.III.2002 г. по ф.д. № 382/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Евромиг” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Майор Кавалджиев 166, с предмет на дейност: търговия, внос и износ на нови и употребявани автомобили, ремонт на автомобили, транспортна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни (без поща), складови, бартерни, консигнационни, превозни сделки в страната и в чужбина, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40653

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1017 от 10.IV.2002 г. по ф.д. № 382/2002 вписа прехвърляне предприятието на ЕТ “X.X.” като права, задължения и фактически отношения на “Евромиг” - ООД.

40654

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 750 от 21.III.2002 г. по ф.д. № 384/2002 вписа промяна за “Мистели” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в Стара Загора, ул. Боруйград 71.

40655

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 753 от 14.III.2002 г. по ф.д. № 387/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Еврокредит” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Пазарска 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, услуги в областта на рекламата, информационни, програмни, ремонтни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40656

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 754 от 18.III.2002 г. по ф.д. № 388/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Медико-диагностичен лабораторен център Еврика” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Августа Траяна 16, партер, с предмет на дейност: медицински център за извънболнична помощ със специалисти по имунология, генетика, акушерство и гинекология, вътрешни болести, трудова медицина и самостоятелна медико-диагностична лаборатория за извършване на клинико-лабораторни, биохимични, имунологични, генетични, микробиологични, паразитологични и хистологични изследвания. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40657

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 755 от 18.III.2002 г. по ф.д. № 389/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Руан” - ООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Иван Ботушаров 20, вх. А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни (без поща), складови, бартерни, консигнационни, превозни сделки в страната и в чужбина, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40658

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 756 от 18.III.2002 г. по ф.д. № 390/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Рагаци” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура - юг, бл. 58, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: строеж, обзавеждане, реконструкция, модернизация и продажба на недвижими имоти в страната и в чужбина, посредническа дейност по сделки с недвижими имоти, производство и продажба на продукция от собствено производство, продажба на стоки от местно производство и внос, продажба на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, транспортни, таксиметрови и сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, туристически, хотелиерски, информационно-програмни услуги, ресторантьорство, изкупуване и търговия с вторични метали и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40659

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 764 от 18.III.2002 г. по ф.д. № 392/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Медицински център - Вертебро - Релакс Павел баня” - ООД, със седалище и адрес на управление Павел баня, ул. Чудомир 4, с предмет на дейност: осъществяване на извънболнична помощ в лечебно заведение за извънболнична помощ - амбулатория за специализирана медицинска помощ - медицински център по Закона за лечебните заведения, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация, балнеолечение, екстензионна и мануална терапия, търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужването на пациенти съгласно разпоредбите на Закона за лечебните заведения, хотелиерска, туристическа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40660

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 765 от 18.III.2002 г. по ф.д. № 393/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Петрол ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Съби Димитров 20, с предмет на дейност: търговски сделки с петрол и петролни продукти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни услуги, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40661

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 770 от 13.III.2002 г. по ф.д. № 394/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Костадинов - Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Железник, ул. Ген. Ив. Пашинов 27, вх. Б, ет. 2, ап. 40, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща), превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия в страната и в чужбина с аграрни продукти в първоначален, преработен или обработен вид и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружниици X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40662

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 783 от 14.III.2002 г. по ф.д. № 396/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Интергруп - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Капитан П. Ангелов 34, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всички видове стоки, производство на стоки, експорт, импорт, транспортна, спедиторска (без поща) дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, маркетинг, комисионна, рекламна, информационна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40663

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 797 от 18.III.2002 г. по ф.д. № 402/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Александър медика” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Столетов 29, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вкл. медицинска апаратура и консумативи, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, техническо обслужване на медицинска техника и апаратура и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40664

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 812 от 21.III.2002 г. по ф.д. № 406/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Електронен свят” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 80, ет. 3, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с електронни елементи, резервни части и други елементи, спедиторска, комисионна, лизингова, рекламна, транспортна, складова дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40665

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 834 от 26.III.2002 г. по ф.д. № 420/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Астрон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хан Аспарух 27, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговска дейност, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, външнотърговска дейност, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40666

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1018 от 10.IV.2002 г. по ф.д. № 502/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Комфорт 2001” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 163, вх. Б, ет. 1, ап. 42, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40667

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 886 от 26.III.2002 г. по ф.д. № 440/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Плагер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Старозагорска 19, вх. Б, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: покупка и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, транспортни услуги, вкл. международни превози, външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни сделки, реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40668

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 813 от 15.III.2002 г. по ф.д. № 407/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ляноридис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 116, с предмет на дейност: търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба на едро и дребно, търговия със селскостопански произведения и техните производни, алкохол, тютюневи произведения и цигари, търговско представителство и посредничество (без процесуално), комисионни, складови, сделки с интелектуална собственост или други услуги, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40669

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 997 от 4.IV.2002 г. по ф.д. № 410/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Модул” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 4, вх. Б, ап. 22, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с петрол и петролни продукти, с тютюн, тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спедиционни, рекламни услуги, посреднически сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40670

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 818 от 19.III.2002 г. по ф.д. № 411/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Хиза - К” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Македония 11, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки и други вещи с цел продажба, внос и износ на стоки и услуги, посредничество, комисионерство, агентство и търговско представителство в страната и в чужбина, консултантски (без юридически), информационни, рекламни, програмни, превозни, спедиционни (без поща) услуги, сервиз и търговия с хидравлични изделия, производство на облекла, автомивка, външноикономическа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40671

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 831 от 20.III.2002 г. по ф.д. № 417/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Ескаватор” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Столетов 100, вх. Б, ет. 8, ап. 61, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, търговия и услуги със строителна техника и агро-авточасти, превоз на товари и пътници, таксиметрова дейност в страната и в чужбина, внос, износ, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40672

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 835 от 19.III.2002 г. по ф.д. № 421/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Силует К” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Георги Кюмюрев 50, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид чрез внос и износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40673

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 859 от 25.III.2002 г. по ф.д. № 428/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Елпас” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Железни врата 23, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция, диворастящи плодове, гъби, билки, мед и пчелни продукти, търговско представителство, посредничество, комисионни, консултантски услуги, маркетинг и реклама, франчайзинг, туризъм, търговия с петролни продукти и газ, с дървен материал, с алуминиеви профили и дограма, строително предприемачество, ресторантьорство и хотелиерство, покупко-продажба на недвижими имоти, производство на консервни храни и продукти, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват поотделно.

40674

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 850 от 21.III.2002 г. по ф.д. № 426/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “ИЯК” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 126, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, комисионна, складова, лизингова, ремонтна, сервизна дейност, таксиметрови, хотелиерски, транспортни, рекламни услуги, маркетинг, строителство и реализация на готов строителен продукт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно.

40675

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 860 от 22.III.2002 г. по ф.д. № 429/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Кох - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 71, ап. 3, с предмет на дейност: търговия на дребно и едро, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, таксиметрови услуги, превоз на товари и пътници в страната и в чужбина, преводачески услуги и уроци по чужди езици, комисионни, спедиционни (без поща), складови, лизингови сделки, туристическа, туроператорска, хотелиерска и ресторантьорска дейност, отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем, внос, износ, външнотърговска дейност на търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40676

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 880 от 26.III.2002 г. по ф.д. № 437/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “М и К” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Столетов 109, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: производство на селскостопански продукти, внос-износ и търговия с тях, проучване, проектиране, финансиране и експлоатация на системи, транспорт и спедиция (без поща), сервиз, покупко-продажби, комисионна, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество, маркетингова, рекламна, информационна и консултантска дейност, предприемачество и инвестиции в дейности и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40677

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 882 от 27.III.2002 г. по ф.д. № 439/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Елкомплект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 149, вх. 0, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40678

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 100 от 15.I.2002 г. по ф.д. № 2998/92 вписа в търговския регистър промени за “Хлебопроизводство” - ЕООД: вписва промяна в наименованието на дружеството: “Хлебопроизводство” - ООД, Стара Загора; избира за управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството.

40679

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение № 1279 от 9.V.2002 г. по ф.д. № 5401/91 вписа в търговския регистър промени за “Пътнически превози - Раднево” - ООД: освобождава управителя X.X.X.; избира за управител X.X.X.; допуска прилагане на годишния счетоводен отчет за 2000 и 2001 г. на дружеството.

40680

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 324 от 4.II.2002 г. по ф.д. № 4243/92 вписа в търговския регистър промяна за “Данпен” - ООД: деноминира капитала на 7000 лв.

40681

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2538 от 9.Х.2001 г. по ф.д. № 1869/94 вписа в търговския регистър промени за “Милком” - ЕООД, Стара Загора: вписа прехвърляне на дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40682

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2902 от 5.ХII.2001 г. по ф.д. № 1325/94 вписа в търговския регистър промени за “Ел Комерс - АБ” - ООД, Стара Загора: приема за съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава съдружника X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

40683

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3267 от 30.ХI.2001 г. по ф.д. № 2998/92 вписа в търговския регистър промени за “Хлебопроизводство” - ЕООД, Стара Загора: вписа прехвърляне на дружествени дялове; приема за съдружник “Стелт 2001” - ООД, София (рег. по ф.д. № 1126/2001 на СГС).

40684

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение № 1506 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 1099/94 вписа в търговския регистър промени за “Еталон - Стойкорд” - ООД, Стара Загора: освобождава като ликвидатор X.X.X.; назначава за ликвидатор X.X.X..

40685

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1275 от 24.IV.2001 г. по ф.д. № 2714/94 вписа в търговския регистър промяна за “Вифрано” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

40686

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 533 от 18.II.2002 г. по ф.д. № 283/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Прилас Тур” - ООД, със седалище и адрес на управление Мъглиж, ул. Стара планина 6, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност, създаване и разширяване на съществуващи занаятчийски дейности и възобновяване на традиционни занаяти, производство, преработка, изкупуване, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход (без дивечови кожи), с диворастящи плодове и гъби, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови сделки, маркетингова, инженерингова, превозна, рекламна, импресарска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране, изграждане и експлоатация на стопански обекти, складови помещения и магазини, в т.ч. и в безмитните зони в страната и в чужбина, търговия с изделия на леката, преработвателната и хранително-вкусовата промишленост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40478

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 579 от 21.II.2002 г. по ф.д. № 302/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аврора - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Златан Станчев 21, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки в страната и в чужбина, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка изкупуване и реализация на селскостопанска, растителна и животинска продукция, промишлени изделия и стоки за бита, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, обменни, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови сделки, вътрешен и международен туризъм, експлоатация на хотели, ресторанти, кафенета, спортни съоръжения, развлекателни заведения, магазини и офиси, транспортна, спедиторска (без поща), посредническа, дистрибуторска и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40479

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 3032 от 19.VII.2000 г. по ф.д. № 2457/93 вписа промяна за “Бонев и син” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

40480

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 580 от 19.III.2002 г. по ф.д. № 303/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “В.И.П. - почистващи системи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 181, вх. А, ет. 6, ап. 21, с предмет на дейност: почистване на сгради и помещения за търговска дейност, почистване на обществени, административни сгради, хотели, заведения за обществено хранене, частни домове, моторни превозни средства и др., търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови, сделки с интелектуална собственост или други услуги, внос, износ и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40481

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 414 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 210/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Айкоко - Импекс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Хаджидимитрово, ул. Малина 2, с предмет на дейност: покупко-продажба и отглеждане на домашни птици, производство, преработка и продажба на субпродукти от тях, покупка на други стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40482

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 440 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 225/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бизнес решения” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Гълъбово, кв. Съединение, бл. 30, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: научна, образователна, развойна и консултантска дейност, търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40483

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 483 от 14.II.2002 г. по ф.д. № 249/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Спейс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Стефан Караджа 26, вх. Г, ап. 102, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки (без поща), лизинг, складови, лицензионни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство, ресторантьорство, търговия с животинска и селскостопанска продукция, външнотърговска, таксиметрова и транспортна дейност в страната и в чужбина, консултантска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40484

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 501 от 18.II.2002 г. по ф.д. № 264/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Топломонтаж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 50, вх. А, ет. 11, ап. 76, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни или други услуги, лизинг, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40485

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 505 от 15.II.2002 г. по ф.д. № 268/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Озон Секюрити” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Голеш, сграда на “Строителна механизация 2000” - АД, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионни, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски и счетоводни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, охранителна дейност, като охраната ще бъде лична (персонална), охрана на ценни пратки и товари, на обекти на железопътния транспорт, на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално-известителна техника. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Перфект - Инвест холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

40486

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 514 от 18.II.2002 г. по ф.д. № 271/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Петров Сервиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 76, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на товари и пътници, вкл. таксиметрова дейност в страната и в чужбина, внос, износ, външнотърговска дейност, ремонт, сервизна дейност на автомобили и двигатели с вътрешно горене и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40487

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 516 от 18.II.2002 г. по ф.д. № 273/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Старс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий 56, вх. Б, ет. 5, ап. 43, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, производство на стоки с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40488

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 528 от 14.II.2002 г. по ф.д. № 278/2002 вписа дружсетво с ограничена отговорност “Логос - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Козлодуй 5, вх. О, ап. 8, с предмет на дейност: търговия с козметични продукти на български и чуждестранни фирми, промишлени стоки, стоки от хранително-вкусовата промишленост, търговия със селскостопански произведения и техните производни, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, и посредничество, внос-износ, експорт-реекспорт, бартер, рекламна дейност, строителство, транспортна и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

40489

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 534 от 15.II.2002 г. по ф.д. № 284/2002 вписа промяна за “Федекс” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в Стара Загора, бул. Митрополит М. Кусев 37, ет. 12, ап. 62.

40490

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 536 от 14.II.2002 г. по ф.д. № 286/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “МП - 38” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Руски 61, с предмет на дейност: лечебна диагностична дейност, търговска дейност - производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, външнотърговска дейност - внос и износ, бартерни сделки, реекспорт, и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40491

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 544 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 287/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Краси 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Господин Михайловски 64, ап. 2, с предмет на дейност: проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни, информационни, програмни услуги, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40492

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 556 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 295/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “МК Транс - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Цанко Минков 55, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, превозни сделки, лек и товарен автомобилен транспорт у нас и в чужбина, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40493

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 557 от 15.II.2002 г. по ф.д. № 296/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ЦКПИ - Ко - Брандинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Отец Паисий 88, ап. 2, с предмет на дейност: предоставяне на услуги на български и чуждестранни граждани, български или чуждестранни учебни заведения, свързани с обучение, туризъм, отдих и спорт, самостоятелно или съвместно с други фирми в страната или чужбина, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40494

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 558 от 21.II.2002 г. по ф.д. № 297/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Инпакт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 78, ет. 10, ап. 49, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, сервизни или други услуги, кафе-аперитив, интернет клуб и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40495

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 569 от 1.III.2002 г. по ф.д. № 298/2002 вписа промяна за “Антекс - Интернешънъл” - ООД: премества седалището и адреса на управление в Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 13, партер.

40496

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 570 от 19.II.2002 г. по ф.д. № 299/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Металопласт 89” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, бул. 23 пехотен шипченски полк 78, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: металообработващи услуги - студенопресови детайли и дълбоко теглене, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40497

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 578 от 21.II.2002 г. по ф.д. № 301/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Ния” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Димитър Наумов 96, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, здравни услуги, компютърна обработка, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, ремонтни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

40498

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 744 от 7.III.2002 г. по ф.д. № 301/2002 вписа промени за “X.X.” - ООД: променя наименованието на “Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ - акушерство и гинекология д-р X.X.” - ООД; променя предмета на дейност: диагностика, лечение и наблюдение на болни, консултации, медицински дейности и манипулации, наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, предписване на лабораторни и други изследвания, експертиза на временна нетрудоспособност; променя дружествения договор.

40499

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 515 от 15.II.2002 г. по ф.д. № 272/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа зъботехническа лаборатория - X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Козлодуй 5, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: извънболнична медицинска помощ, включваща извършване на специфични технически и зъботехнически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40500

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2739 от 16.Х.2001 г. по ф.д. № 1744/95 вписа промени за “Моторспорт” - ООД: премества адреса на управление в Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 30, вх. Б, ап. 27; освобождава като управител X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

40501

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1280 от 9.V.2002 г. по ф.д. № 2754/94 вписа промяна за “Актив” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в дялове.

40502

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2557 от 26.IХ.2001 г. по ф.д. № 2885/94 вписа промяна за “Лоял” - ООД: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв., разпределен в дялове.

40503

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1235 от 29.IV.2002 г. по ф.д. № 2587/94 вписа промени за “Ар - Тур” - ООД: вписа за съдружници Ерсан Къюнат и Мехмет Гъокалп Къюнат; вписа прехвърляне на дружествени дялове.

40504

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1491 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 2150/95 вписа промени за “Интерфарма - 95” - ООД: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 200 000 лв., разпределен в дялове.

40505

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 966 от 26.III.2001 г. по ф.д. № 2150/95 вписа в търговския регистър промени за “Интерфарма - 95” - ООД: освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва за съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

40506

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2754 от 3.VII.2000 г. по ф.д. № 2150/95 вписа в търговския регистър промяна за “Интерфарма - 95” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в дялове.

40507

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2529 от 17.Х.2001 г. по ф.д. № 999/95 вписа промяна за “МГ” - ООД: премества адреса на управление в Стара Загора, кв. Три чучура-юг, бл. 51, вх. А, ет. 5, ап. 14.

40508

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 2465 от 13.IХ.2001 г. по ф.д. № 2587/94 вписа промяна за “Ар - Тур” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в дялове.

40509

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 1345 от 16.V.2002 г. по ф.д. № 383/95 вписа промени за “Славчеви” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен в дялове.

40510

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 542 от 19.III.2002 г. по ф.д. № 4250/93 вписа промени за “Елит - 6” - ООД: вписа като съдружник X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник X.X.X..

40511

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 430 от 8.II.2002 г. по ф.д. № 1290/93 вписа промяна за “Топаз” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., разпределен дялове.

40512

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2308 от 8.VIII.2001 г. по ф.д. № 3209/93 вписа промени за “Лесо” - ООД: вписа като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

40513

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 996 от 8.IV.2002 г. по ф.д. № 1474/93 вписа промени за “Сатком” - ООД: вписа като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружници “Деском” - ООД, Сливен (рег. по ф.д. № 1526/97), представлявано от управителя X.X.X., и X.X.X.; премества адреса на управление от Стара Загора, ул. Генерал Гурко 44, ап. 4, в Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 68, ет. 3, ап. 9.

40514

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 31 от 10.VI.2002 г. приложи по ф.д. № 448/90 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Мизия - Търговище” - АД.

40446

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 29 от 10.VI.2002 г. приложи по ф.д. № 1955/91 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Развитие” - АД, Търговище.

40447

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 478 от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 2147/91 вписа промяна за “Новита” - АД, гр. Омуртаг: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите на 14.V.2002 г.

40448

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 482 от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 316/94 вписа промяна за “Вита - 94” - ООД (в ликвидация), Търговище: удължава срока на ликвидация до 24.IV.2003 г.

40449

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 483 от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 396/92 вписа промяна за “Гея - Маш” - ЕАД (в ликвидация), Търговище: удължава срока на ликвидация до 31.VII.2002 г.

40450

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 480 от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 1953/91 вписа промяна за “Кайнака” - АД, гр. Омуртаг: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите на 18.V.2001 г.; увеличава капитала на дружеството от 51 476,70 лв. на 62 396 лв., разпределен в 15 599 акции с номинална стойност 4 лв. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 15 599 акции от 3,30 лв. на 4 лв., като източник на това увеличение е фонд “Резервен” на дружеството.

40451

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 481 от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 1955/91 вписа промяна за “Развитие” - АД, Търговище: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите на 17.V.2001 г.; увеличава капитала на дружеството от 51 018,80 лв. на 53 704 лв., разпределен в 26 852 акции с номинална стойност 2 лв. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените 26 852 акции от 1,90 лв. на 2 лв., като източник на това увеличение е фонд “Резервен” на дружеството.

40452

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 30 от 10.VI.2002 г. приложи по ф.д. № 2147/91 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 на “Новита” - АД, гр. Омуртаг.

40453

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 479 от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 2279/91 вписа промяна за “Роса” - АД, Попово: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите на 29.IV.2002 г.

40454

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 28 от 10.VI.2002 г. приложи по ф.д. № 1953/91 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Кайнака” - АД, гр. Омуртаг.

40455

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 449 от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 369/2000 вписа промени за “Пътно поддържане - Търговище” - ЕООД: вписва заличаването на X.X.X. като управител; вписва X.X.X. за управител, който ще управлява и представлява дружеството.

37054

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 501 от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 409/95 вписа промени за “Акта” - ООД, Попово: вписва ново седалище и адрес на управление - с. Цар Асен, п.к. 7849, община Попово, консервна фабрика “Акта”.

37384

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 448 от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 674/95 вписа прехвърлянето на фирма “Спринт - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. безвъзмездно, която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписа като едноличен търговец с фирма “Спринт - X.X. - X.X.”.

37385

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 502 от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 713/92 вписа промяна за “Енергия” - АД, Търговище: вписва промени в устава, приети на ОСА на 27.V.2002 г.

37386

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 503 от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 176/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бурев Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Н. Петков 6А, с предмет на дейност: посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, както и предоставяне на други услуги, строителни и строително-ремонтни услуги, ремонт на електро- и водопроводни инсталации, поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, ремонт на музикални инструменти, отдаване на видеокасети под наем, ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офистехника (копирни апарати, факсапарати, принтери, климатици и др.) и след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

37387

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 447 от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 184/98 вписа прехвърлянето на фирма “Сюрприз - ИА - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения, фактически и правни отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Сюрприз - ИА - X.X. - X.X.”.

37388

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 459 от 6.VI.2002 г. по ф.д. № 2198/94 вписа прехвърлянето на ЕТ “Димитекс - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Димитекс - X.X. - X.X.” със същото седалище и адрес на управление.

37575

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 25 от 3.VI.2002 г. приложи по ф.д. № 713/92 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Енергия” - АД, Търговище”.

37576

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 460 от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 187/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Конико” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Христо Ботев 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, външнотърговска дейност, бартерни сделки, селскостопанска дейност, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна и туристическа дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

38232

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 474 от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 229/2001 вписа промени за “Петрол - Търговище” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 40 000 лв., разпределен в 4000 дяла по 10 лв.

38233

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 475 от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 1796/91 вписа промени за “Полисеп” - АД, Попово: вписва увеличение на капитала от 55 000 лв. на 400 000 лв. чрез издаване на нови 545 000 бр. безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., записани от “Индустриален холдинг България” - АД, София (рег. по ф.д. № 1795/96 на СГС); освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва X.X.X. за член на съвета на директорите; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 31.V.2002 г.

38234

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 27 от 7.VI.2001 г. прилага по ф.д. № 1796/91 проверения и приет годишен счетоводен отчет на “Полисеп” - АД, Попово, за 2001 г.

38235

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 473 от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 455/91 вписа промяна за “Гарантстрой” - АД, Търговище: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите на 18.V.2001 г.

38236

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 26 от 7.VI.2002 г. прилага по ф.д. № 455/91 проверения и приет годишен счетоводен отчет на “Гарантстрой” - АД, Търговище, за 2000 г.

38237

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 477 от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 190/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Метан” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Митрополит Андрей 68, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с всички видове стоки и услуги в т.ч. и петролни продукти, транспортни услуги, рекламни услуги и мениджмънт, производство, изкупуване, преработка и продажба в страната и чужбина на всички видове промишлени и селскостопански продукти, както и всички допустими от закона дейности (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

38248

Хасковският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VIII.2002 г. по гр.д. № 697/2002: обявява неплатежоспособността и свръхзадължеността на “Зърнени храни” - АД, със седалище и адрес на управление Любимец, ул. Първи май 2, с начална дата 27.II.2001 г.; обявява в несъстоятелност “Зърнени храни” - АД, Любимец;задължава длъжника при обявяване на фирмата си да прави добавка - “в несъстоятелност”; прекратява дейността на предприятието на “Зърнени храни” - АД, Любимец, и правомощията на органите на управление - общо събрание и съвет на директорите, и лишава длъжника от правото да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността; назначава за временен синдик X.X.X., ЕГН **********, от Хасково, ул. Братя Миладинови 1, и му определя месечно възнаграждение 250 лв.; постановява обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника; насрочва първо събрание на кредиторите на 19.IХ.2002 г. в 14 ч. в стая 49 на съда - Хасково.

48366

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 229/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Паралел 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Емилиян Станев 12-Б-4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, маркетинг, реклама, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговско посредничество, комисионерство и агентство, бизнесконсултации, експертни оценки, финансови и счетоводни услуги, вътрешен и международен транспорт, туризъм, организиране на курсове и обучения, преводи, ресторантьорство и хотелиерство, строителство и ремонт, производство на стоки с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

37972

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 228/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медия Свиленград” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. България 69, и с предмет на дейност: радио- и телевизионна дейност (след съответно разрешение), сделки с интелектуална собственост, издателска, импресарска, информационна, посредническа дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X. и се представлява и управлява от X.X.X..

37973

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 23.V.2002 г. по ф.д. № 74/93 вписа в търговския регистър промени за “Деспред” - АД: вписва заличаване на управителя X.X.X.; вписва новоизбрания управител X.X.X..

37974

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 304/97 вписа в търговския регистър промени за “Изгрев” - АД: вписва заличаване на Христос Костас Гумас като управител на дружеството; вписва за управител на дружеството X.X.X..

37975

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 230/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “А и сие А” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Север 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки (транспорт в страната и в чужбина), менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от Али Енвер Емин.

37976

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 6.VI.2002 г. по ф.д. № 51/95 вписа в търговския регистър промени за “Ирбо” - ООД: вписва освобождаване на съдружниците X.X.X. и X.X.X.; вписва преобразуване на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Ирбо” - ЕООД, което се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X.; деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

37977

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VI.2002 г. по ф.д. № 231/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ВИГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Серес 12, вх. Б, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги (под формата на предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност (след надлежно разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37978

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 14.V.2002 г. по ф.д. № 1804/98 вписа прехвърляне на фирма “Русалка - X.X.” заедно с предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Русалка - X.X. - X.X.” със същото седалище и адрес на управление.

37979

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.V.2002 г. по ф.д. № 1316/97 вписа прехвърляне на фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения заедно с търговската фирма на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със същото седалище и адрес на управление.

37980

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 205/2000 вписа в търговския регистър промени за “Пътно поддържане - Хасково” - ЕООД: вписва заличаване на управителя X.X.X.; вписва новия управител X.X.X..

40687

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 233/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кивиа - оил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Христо Смирненски 4-Б-16, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство, производство и търговия с петролни продукти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни и складови сделки, туристически, рекламни и импресарски услуги (под формата на предприятие). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40688

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 8/98 вписа заличаването на “АС” - ЕООД, Хасково.

40595

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 163/96 вписа в търговския регистър промяна за “Геодар” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

40596

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VI.2002 г. по ф.д. № 287/97 вписа промени за “Фиериго експрес транспорт” - ООД: вписва приемането на новите съдружници Юнус Карадаъ и Сюлейман Таштак.

40416

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VI.2002 г. по ф.д. № 295/97 вписа в търговския регистър промяна за “Валентина одит консулт” - ООД: вписва нов предмет на дейност: независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит (под формата на специализирано одиторско и счетоводно предприятие), финансови и данъчни консултации.

40417

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 456/97 вписа в търговския регистър промени за “Йешил текстил” - ООД: вписва новоприетия съдружник Джихан Йешил; вписва нов предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия в страната и в чужбина с хранителни, потребителски и промишлени стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, туристически, авторемонтни, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие).

40418

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VI.2002 г. по ф.д. № 266/2000 вписа промяна за МБАЛ “Света Екатерина” - ЕООД: вписва намаляване на капитала от 1 198 420 лв. на 1 179 080 лв.

40419

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 235/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зафер Текстил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Васил Друмев 2, вх. Б, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност: експорт, импорт, реекспорт, търговия и производство на хранителни и промишлени стоки, суровини, материали, откриване на магазини, бутици, галерии и бюра за обмяна на валута, туристическа, складова, строителна, инженерингова, маркетингова, лизингова, софтуерна, предприемаческа, посредническа и рекламна дейност, както и други незабранени със закон дейности в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от Зафер Зеренюз.

40420

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 237/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “МКС” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Минерални бани, ул. Васил Левски 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40421

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 12.VI.2002 г. по ф.д. № 414/96 вписа в търговския регистър промени за “Счетоводно-одиторска кантора - Лунова” - ООД: вписва заличаване на X.X.X.; вписва преобразуване на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Счетоводно-одиторска кантора - Лунова” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40422

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 234/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Демараж - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Единство 27, вх. Б, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: производство и покупка на всякакви стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова, лизингова, превозна, транспортна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия с видео- и звукозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, хотелиерство, ресторантьорство, обществено хранене, аперитив, кафетерия, сладкарство, бар, дискотека, бартерни, обменни, експортни и реекспортни операции, представителство и посредничество в страната и в чужбина, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност на дружеството, мениджмънт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

40423

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 239/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сварекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Беласица 33, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни и бартерни сделки, международни транспортни сделки, складови и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие), хотелиерство, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40424

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 220/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Феролекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Изгрев 1, вх. Б, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, реекспорт (след лиценз), счетоводни, правни и други консултантски услуги, превозна, складова, туристическа, комисионна, лизингова, спедиционна (без поща), хотелиерска дейност (след лиценз), търговско представителство и посредничество, търговия със зърнени и селскостопански култури, производство и търговия с алкохол и цигари (след лиценз), търговия с черни и цветни метали (след лиценз), външноикономическа, както и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон, които по предмет и обем изискват делата им да се водят по търговски начин, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

40425

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VI.2002 г. регистрира по ф.д. № 222/2002 дружество с ограничена отговорност “Свободни складове - Запад” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Александър Стамболийски 8, с предмет на дейност: складови сделки, вкл. опериране и търговия в свободни складове по смисъла на Закона за митниците (след разрешение от компетентен орган), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

40426

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 202/2002 еднолично дуржество с ограничена отговорност “Тим - Т” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Кооперативна, бл. 12, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, търговия с петролни продукти, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни услуги, покупка, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, строителство, монтаж и сервиз на всякакви съоръжения и моторни превозни средства, вътрешна и външна търговия, разрешена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

40427

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 192/2002 дружество с ограничена отговорност “Муки” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Балчик 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, в т.ч. всякакви облекла и сладкарски изделия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина, ресторантьорство и кафе-аперитив, комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, туристическа дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт и бартер, и с капитал 15 000 лв. Дружеството е със съдружници Муксин Мустафа Мехмед и Локман Акташ и се представлява и управлява от Муксин Мустафа Мехмед.

40428

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 795 от 5.VI.2002 г. по ф.д. № 640/96 вписа промяна за “Омега Комерс - X.X.” - ЕООД, Ямбол: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

39111

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 696 от 17.V.2002 г. по ф.д. № 280/2000 вписа промени за “Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ Доверие - 2000” - ООД, Ямбол: вписва нов съдружник - X.X.X.-X.; вписва увеличаване на капитала от 5320 лв. на 5420 лв.

39112

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1264 от 20.IХ.2001 г. по ф.д. № 629/96 вписа промени за “Вакуумна техника” - ЕАД, Ямбол, в ликвидация: вписва освобождаването и заличаването като ликвидатор на X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X..

39113

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 756 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 60/97 вписа прекратяване на дейността на “7 дни Ямбол” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Безмерско шосе 1, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 3 месеца.

39114

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 764 от 31.V.2002 г. по ф.д. № 1996/93 вписа в търговския регистър заличаване на “Столово хранене” - ЕООД, Ямбол.

39115

Софийският градски съд, VI търговско отделение, 6 състав, на основание чл. 692, ал. 4 ТЗ по т.д. № 1273/2001 одобрява списъка на предявените и приети вземания от синдика на “Текси - М - експорт-импорт” - ЕООД, за които не са постъпили възражения по реда на чл. 690, ал. 1 ТЗ; насрочва общо събрание на кредиторите на 6.Х.2002 г. в 11 ч. в зала 12 на Съдебната палата при дневен ред: определяне метода и условията за оценка на имуществото и размера на възнаграждението на оценителите.

48399

Софийският градски съд, VI търговско отделение, 10 състав, на основание чл. 673 ТЗ по т.д. № 78/99 пренасрочва първото общо събрание на кредиторите на ЕТ “Текстил - Консулт - X.X.” - София, ж.к. Люлин, бл. 513, вх. В, ап. 20, на 27.IХ.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. в сградата на Софийския градски съд.

48400

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.VIII.2002 г. по ф.д. № 14835/95 вписва промени за “Търговска банка Биохим” - АД: заличава като член на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява съвместно от всеки двама от тримата изпълнителни директори X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

48395

Софийският градски съд, VI търговско отделение, 1 състав, на основание чл. 735, ал. 2 ТЗ заличава от търговския регистър обявения в несъстоятелност търговец “Карготранс - 94” - ЕООД, по т.д. № 446/98, вписан в търговския регистър при Софийския градски съд по ф.д. № 2878/94, партида № 14639, т. 190, стр. 114.

48401

Софийският градски съд на основание чл. 6, във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 21.VIII.2002 г. по ф.д. № 12684/97, вписва промени за ТБ “България инвест” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 11 500 000 лв. на 14 000 000 лв. чрез издаване на 2 500 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка.

48396

Софийският градски съд, VI търговско отделение, 3 състав, на основание чл. 623 и чл. 657, ал. 1, т. 1 ТЗ по т.д. № 829/98 освобождава X.X.X., като го задължава на основание чл. 664 ТЗ да представи писмен отчет за цялостната си дейност в едномесечен срок; на основание чл. 657, ал. 7 ТЗ назначава за служебен синдик на “Скорпио спед транс” - ООД, X.X.X., ЕГН **********, София, ул. Алфред Нобел 2; определя възнаграждение на служебния синдик в размер 400 лв. и срок за встъпване в длъжност 1.VIII.2002 г.; на основание чл. 657, ал. 6 и чл. 661, ал. 1 ТЗ свиква събрание на кредиторите за избор на постоянен синдик, което насрочва за 7.Х.2002 г. в 11 ч.

48398

Софийският градски съд, VI търговско отделение, 6 състав, на основание чл. 735, ал. 1, т. 2 ТЗ по т.д. № 268/2000 прекратява производството по несъстоятелност на “Фомат” - ЕАД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление София, ул. Елов дол 1, рег. по ф.д. № 10451/95, вписано в търговския регистър при СГС, фирмено отделение под № 123, т. 1, рег. 1, стр. 112; заличава от търговския регистър при Софийския градски съд, фирмено отделение, “Фомат” - ЕАД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление София, кв. Военна рампа, ул. Елов дол 1, рег. по ф.д. № 10451/95, вписано в търговския регистър при СГС, фирмено отделение, под № 123, т. 1, рег. 1, стр. 112.

48402

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8120/99 за “Римеса 99” - ЕООД: вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

39155

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 3058/99 за “Катализатор” - ЕООД: вписва промяна на наименованието: “Идоло арт” - ЕООД.

39156

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 9668/99 промени за “Бултед 99” - АД: вписва промени в устава; заличава съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - изп. директор, X.X.X. - председател на СД, и X.X.X. - зам.-председател; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

39157

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9668/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Бултед 99” - АД.

39158

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 6571/2001 за “Джей Ви Дриймс” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Студентски”, ж.к. Малинова долина, бл. 1, вх. 3, ап. 16.

39159

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16520/99 прекратяването на “Стоматологичен център 7 - София” - ЕООД, с общинско имущество, и го обявява в ликвидация с ликвидатори X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и срок за ликвидацията 1 г.

39160

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8611/2001 за “Фет Форс” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

39161

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4206/2002 за “Експо 2000 Риъл Естейт” - ЕООД: заличава като управител X.X.; вписва като управители Раймунд Маховец, Габриеле Адебезин-Дефнер и Людмила Адина Уелш; дружеството ще се управлява и представлява от Раймунд Маховец, Габриеле Адебезин-Дефнер и Людмила Адина Уелш заедно и поотделно; вписва промени в учредителния акт.

39162

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5112/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Идис Интернатионал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Гоце Делчев, бл. 24, вх. Б, ет. 3, ап. 32, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

29807

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5129/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с органичена отговорност “Марег Ком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Хан Аспарух 53, ет. 3, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, строителство, транспортна, рекламна, информационна дейност, консултантски услуги, спедиционна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39808

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5173/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зара 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 29, вх. Ж, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с петролни продукти, изграждане и експлоатация на газостанция, експорт и импорт, посредничество, комисионерство, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, международна транспортна и спедиторска дейност (след получаване на съответното разрешение), сделки с недвижими имоти, строителни и строително-ремонтни дейности, маркетинг и реклама, импресарска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

39809

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5239/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кънсалтинг имидж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Цариградско шосе 33, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

39810

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5007/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “АЛМ Технолоджис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Ангел Кънчев 1, ет. 3, с предмет на дейност: развойна дейност в областта на строителството, строително-ремонтна дейност, консултации, вътрешна и външна търговия, посредничество при покупко-продажба и наемане на недвижими имоти, кафетерия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

39811

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5004/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джей Кей 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 429, вх. Б, ет. 4, ап. 23, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външно- и вътрешнотърговска дейност, складова, лизингова и реекспортна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

39822

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 927/2001 за “БГ Тропик” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва за едноличен собственик X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

39823

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 30.V.2002 г. по ф.д. № 13589/2000 промени за “Тааф Ентърпрайсиз България” - АД: заличава като член и председател на управителния съвет X.X.X.; вписва като член на управителния съвет X.X.X. и като председател на управителния съвет X.X.X.; дружеството ще се представлява от председателя на управителния съвет и изпълнителен директор X.X.X..

39824

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 31.V.2002 г. по ф.д. № 5856/98 промяна за “Индустриален холдинг - Доверие” - АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 13.V.2002 г.

39825

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5856/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Индустриален холдинг - Доверие” - АД.

39826

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1737/97 за “Вивенти” - ООД: вписва прехвърляне на предприятието ЕТ “Микаге - X.X.” (рег. по ф.д. № 212/98) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Вивенти” - ООД.

39827

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 7.VIII.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1737/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Вивенти” - ЕООД.

39828

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. 13981/97 за “Берквитис 97” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Берквитис 97” - ЕООД, с непроменени седалище и адрес на управление, предмет на дейност, капитал, с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

39829

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 6148/96 промени за “Застрахователно акционерно дружество Армеец” - АД: заличава като член на надзорния съвет X.X.X.; вписва като член на надзорния съвет и председател X.X.X.; заличава X.X.X. като представляващ “ДЗИ” - ЕАД - член на надзорния съвет; вписва X.X.X. като представляващ “ДЗИ” - ЕАД, член на надзорния съвет.

39830

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 5.VI.2002 г. по ф.д. № 13828/96 промени за “Булмонт Приват” - АД: заличава като председател и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като председател X.X.X., който ще представлява дружеството.

39831

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9881/96 за “Тевекелиев и синове” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, кв. Княжево, ул. Витошки извори 7.

39832

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 8138/96 промени за “М и В - Ин” - АД: променя наименованието на дружеството на “М и В - Ин” - ЕАД, с едноличен собственик на капитала Михаел Шерней; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва новия член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; заличава като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

39833

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 16976/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ви - Веста Гард” - АД.

39834

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 7912/94 за “Милдекс - П” - ООД: деноминира капитала от 50 000 лв. на 50 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва увеличение на капитала от 50 лв. на 5000 лв.

39835

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 6344/94 за “Амис” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

39836

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 23960/94 за “Юнайтид дистилърс енд винтнърс България” - ЕООД: заличава като управители X.X.X. и X.X.X. вписва като управители Джеймс Патрик Янг и Кристофър Пол Колдуел; вписва промени в учредителния акт на дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от Джеймс Патрик Янг и Кристофър Пол Колдуел заедно и поотделно.

39837

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 17938/93 за “Виктер - ИТД” - ООД: деноминира капитала от 6 000 000 лв. на 6000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

39838

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 14536/93 прехвърляне на предприятието на ЕТ “Патент Консулт - 89 - X.X.” (рег. по ф.д. № 14536/93) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Патент Консулт - 88” - ЕООД (рег. по ф.д. № 2807/2002).

39839

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4934/93 за “Джи Пи Ти - Инженеринг” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Джи Пи Ти - Инженеринг” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

39840

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5206/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Голан - Ям” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Княз Борис I № 161, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, износ на стоки и услуги, реекспорт, сделки с недвижими имоти, придобиване на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти (съгласно българските закони) и отдаването им под наем, строителство, архитектура и дизайн, консултантска дейност, производство и реализация на стоки за бита, хранително-вкусова промишленост, производство на хлебни изделия, селскостопанска и животинска продукция, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с произведения на изкуството, рекламна, издателска и импресарска дейност в страната и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон (когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Йоав Янай и Израел Моис Рафаел, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

39841

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4937/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джордан Транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 13, ет. 8, с предмет на дейност: спедиторски и транспортни услуги в страната и зад граница, консултантска и търговска дейност, търговия със и защита на интелектуална собственост и авторски права, рекламна, информационна и всякакви допустими със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “АСП Консулт” - ЕООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

39842

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5121/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ди Стампо” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна, бл. 18, вх. В, ет. 4, ап. 28, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт на стоки и услуги, информационна и маркетингова дейност, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, туризъм и хотелиерство, счетоводно обслужване на физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно.

39843

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4880/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ларго Трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Тотлебен 69, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: търговия, посредничество, представителство, вътрешно- и външнотърговска дейност, митническо представителство, търговия на дребно, хотелиерство и ресторантьорство - туристически услуги, консултантска дейност, проектиране, строителство и ремонт на жилища, вилни, спортни и селскостопански и промишлени обекти, куриерска, спедиторска дейност, пътнически и товарни таксиметрови услуги, внос и износ, архитектура и строителство, транспортна и превозна дейност, превоз на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия и производство на всякакви промишлени, хранителни и селскостопански стоки, експлоатация на заведения за обществено хранене, екскурзоводство, туризъм и комплексни туристически услуги, хотелиерство, кафетерии, откриване и експлоатация на верига от магазини и галерии, складова, лизингова, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, таксиметрова, комисионна и спедиционна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

39844

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4965/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Никроникс М” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 441, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: системна интеграция и консултантска дейност в областта на информационните технологии, проектиране, изграждане, поддръжка и развитие на интегрирани, информационни и комуникативни системи, интернет базирани услуги, компютърни зали, сделки с интелектуална собственост, отдаване под наем на видеокасети, преводи и предпечатна подготовка, внос-износ, производство на стоки за потребление, предприемаческа и спедиционна дейност, маркетинг, лизинг, рекламна и издателска дейност, туризъм, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

39845

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5138/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медицински център Ню лайф” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Георги Софийски 3, с предмет на дейност: специализирана извънболнична помощ съгласно ЗЛЗ, в т.ч. диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, предписване извършването на медицински дейности и манипулации под контрол и отгворност на медицинските специалисти в медицинския център, предписване обема, вида домашни грижи и помощ за болни, предписване лекарства, превързочни материали и медицински пособия, дейност по трудова медицина, експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение и оказване на медицинска помощ за бременност и майчинство, наблюдаване, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с тяхната дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ и всякакви сделки, необходими за осъществяване дейността на дружеството и за обслужване на пациентите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно, като при отчуждаване или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на дружеството, издаването на записи на заповед, учредяването на ипотеки или сключване на кредтни сделки управителите представляват дружеството само заедно.

39846

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5248/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Данитрейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Стрешер 6, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия, внос, износ на хранителни и промишлени стоки, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

39847

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5203/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Нимер - 48” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 14, вх. 1, ет. 7, ап. 33, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

39848

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4626/2002 за “Уан Фа 99” - ООД: премества седалището и адреса на управление от Ботевград в София, район “Надежда”, ж.к. Свобода, бл. 4, вх. Е, ап. 103; заличава като съдружник Чън Лиуъй.

39849

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5133/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Артс Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Хиподрума, бл. 25, вх. Б, ет. 1, ап. 22, с предмет на дейност: производство и търговия с музикални инструменти, вносно-износна дейност, търговско представителство и посредничество, добив, преработка и продажба на дървен материал и изделия от дървесина, издателска, рекламна, звукозаписна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, вътрешен и международен туризъм. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

39850

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5208/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вирджинс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 310, вх. 2, ет. 6, ап. 36, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на търговски обекти, производство и продажба на стоки за широко потребление, ресторантьорство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, превоз на пътници и товари във и извън страната, външнотърговска дейност и реекспорт, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

39851

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5287/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отгоорност “Атмаджа” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, бул. Ботевградско шосе, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ - вътрешна и външнотърговска дейност със стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разкриване на производствени предприятия, консултантска дейност, вътрешен и международен туризъм, преработка и търговия на едро и дребно с всякаква селскостопанска продукция в страната и в чужбина и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Абдил Атмаджа и X.X.X., който го управлява и представлява.

39852

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 18452/91 промени за “Институт по хладилна и климатична техника” - АД: вписва решение на общото събрание на акционерите, проведено на 31.V.2002 г., за промени в устава на дружеството.

39853

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12873/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Строителна механизация - СФ” - АД.

39854

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира промени с решение от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 12873/91 за “Строителна механизация - СФ” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател, и X.X.X. - зам.-председател; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

39855

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5171/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ПАГ и Ко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Бигла 7 - 13, вх. Б, ет. 6, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговия със стоки и материали на едро и дребно, предприемачество, предоставяне на услуги, търговско представителство и посредничество, транспорт, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

39856

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5130/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Христина 6472” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 413, вх. А, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, покупка, обзавеждане и строеж на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, туристически, рекламни, информационни, програмни, мениджърски и консултантски услуги, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Октай Сарикаия, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

39857

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4186/2002 за “Бултравел” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Бултравел” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

39858

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5178/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Нарцис 95” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Хризантема 18 - 20, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, транспортни услуги, посредническа дейност и представителство, маркетинг и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.-X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

39859

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5021/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфаимоти” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Цар Иван Асен II № 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни и превозни сделки, внос, износ, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Апостолос Николаос Геростергиос, който го управлява и представлява.

39860

Софийският градски съд на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ обявява по т.д. № 1579/2001 неплатежоспособността на “X.X. и Сие” - ООД, София, район “Сердика”, ул. Доспат 28, вписано в регистъра за търговски дружества по ф.д. № 3442/90, като обявява за начална дата на неплатежоспособността 31.VII.2002 г.; открива производство по несъстоятелност на “X.X. и Сие” - ООД, представлявано от X.X., със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Доспат 28; назначава за временен синдик X.X.X. с ЕГН **********, с адрес София, ул. Солунска 37, при месечно възнаграждение от 500 лв.; допуска обезпечение чрез налагане на запор върху сметките на длъжника в различните банки в страната; определя датата на първото събрание на кредиторите 24.IХ.2002 г. в 15 ч. и 30 мин. в зала № 12 на Съдебната палата.

48987

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. вписва промяна по ф.д. № 9222/90 за “НИКМИ” - АД: вписва промяна на адреса на управление - София, район “Красно село”, бул. Пенчо Славейков 32, ет. 4, ап. 15.

40183

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 1920/2000 за “Агнес 2000” - ЕООД: вписва промяна на седалището - район “Сердика”.

40184

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1849/2000 за “Джуниърс ГЮ - X.X.” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Джуниърс ГЮ - X.X.” - ЕООД; вписва промяна на наименованието: “Винпро Трейд” - ЕООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 8, вх. В, ет. 2, ап. 41; вписва учредителен акт на дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

40185

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8059/2000 за “КЗУ Инженеринг” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

40186

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 5603/2000 за “Сантана 02” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 906, вх. Г, ап. 79.

40187

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 14396/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “ЛГР АД” - АД.

40188

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 14388/98 за “Севан - Юг” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

40189

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13922/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Меркюри България” - АД.

40190

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 13403/98 за “Еврокомерс М.М” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Красна поляна”, кв. Суходол, ул. Суходолска 54.

40191

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 28.V.2002 г. по ф.д. № 8049/98 промени за “Рудодобив и обогатяване 98” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - изп. директор, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

40192

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3652/90 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “София Принцес хотел” - АД.

40193

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 3652/90 за “София Принцес хотел” - АД: заличава като членове на надзорния съвет Мустафа Гюрлер и X.X.X.; вписва като членове на надзорния съвет Ръза Кочийгит и Гювен Шанлъ Ерарслан; името на члена на надзорния съвет Елиф Кескинел да се чете “Елиф Юлкер”; вписва като член на управителния съвет Мустафа Савиш Куткан; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 26.IV.2002 г.

40194

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 6632/93 прехвърляне на търговско предприятие с фирма ЕТ “Апекс - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Апекс ММ” - ЕООД (рег. по ф.д. № 3438/2002).

40195

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9109/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Предприятие за производство на мебели” - АД.

40196

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 9109/94 за “Предприятие за производство на мебели” - АД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, бул. Искърско шосе 9; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите X.X.X..

40197

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 21548/95 заличаването на “Фонема - В” - ЕООД.

40198

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 18656/95 за “Ватра” - ООД: вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва изключване на съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X..

40199

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.VI.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5580/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “ЦЕМ - Комерс” - ООД.

40200

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5580/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “ЦЕМ - Комерс” - ООД.

40201

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 10043/97 за “Азалия - МК” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Илинден”, ул. Хайдут Сидер 8.

40202

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 8489/97 за “Дару Секюрити” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

40203

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VI.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13470/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Химкомплект - 2000” - АД.

40204

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 1316/2000 за “Сиела Софт енд Паблишинг” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 1, бл. 512, ет. 1, ап. 13.

40205

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5415/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Лакпром” - АД.

40206

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 5415/91 за “Лакпром” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 10.V.2002 г.; вписва промени в предмета на дейност: разработване и производство на лаково-бояджийски, строителни продукти, течности и козметика за автомобили, синтетични смоли, лепила, пластификатори, печатарски мастила, услуги за населението, търговия в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерски и рекламни услуги.

40207

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5006/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Би Консулт 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Гюешево 68, бл. 13а - 14а, вх. Г, ет. 2, ап. 38, с предмет на дейност: финансови, банкови и инвестиционни консултации по всички видове търговска и стопанска дейност, консултации при извършване на всякакви сделки и финансово-търговски операции, операции с дългови инструменти, разработване на предпроектни проучвания, проектиране, строителен надзор и контрол на проекти, консултации за инвестиране и пазарни ниши в страната, препоръки, управление и оздравяване на малки, средни и големи предприятия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

40208

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5005/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Прес Тур” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ж.к. Яворов, бл. 7, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност: издателска, полиграфическа, информационно-рекламна дейност, търговия с печатни произведения, търговска дейност в страната и в чужбина, комисионна, консултантска дейност, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, туроператорска и туристическа дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

40209

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5154/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Саш - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Дървеница, ул. Канарче 8, вх. Б, ет. 5, ап. 27, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X.-X..

40210

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9696/91 за “Консултекс - 99” - ООД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Красно село”, ул. Топли дол 1, вх. В, ет. 3, ап. 8; вписва промяна в предмета на дейност: информационни услуги, консултантска и посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, лизингови услуги, вкл. и при наемане на работа в страната и в чужбина, лизингови услуги, вкл. и при наемане на персонал, психологически изследвания на физически лица, представителство на чуждестранни фирми, франчайзингова дейност, организиране и провеждане на курсове за обучение и семинари, вкл. с международно участие, рекламна и издателска дейност (без кино и печат), както и всякакви незабранени със закон дейности.

40211

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 18931/91 прекратяването на “Красна поляна” - ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатори X.X.X. и X.X.X. и срок за ликвидацията 1 година от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите.

40212

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 25703/91 за “ДМ Травел трейд” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, ул. Княз Борис I № 130, ет. 2, ап. 5.

40213

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 29584/92 за “Фодем” - ЕООД: вписва нов учредителен акт - устав на дружеството, съгласно решението на едноличния собственик от 30.V.2002 г.; вписва увеличение на капитала с непарична вноска от 5000 лв. на 957 500 лв.; вписва промяна в предмета на дейност: търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, консултантска, издателска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

40214

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.IХ.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4612/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Аптечно - София град” - АД.

40215

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4612/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Аптечно - София град” - АД.

49216

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5029/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Идео” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Николай Коперник 28 - 30, с предмет на дейност: рекламна и консултантска дейност, планиране и осъществяване на рекламни кампании, пазарни и маркетингови проучвания, планиране и използване на медиите, нерекламни услуги, паблик рилейшънс, създаване на промоционални материали, опаковки, годишни отчети, организиране на търговски изложби и др., предпечатна подготовка и графичен дизайн, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с интелектуална собственост, ноу-хау, издателска и разпространителска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Марк Адвъртайзинг” - ЕООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

40233

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

43. - Съветът на директорите на “Банкова консолидационна компания” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.Х.2002 г. в 14 ч. в заседателната зала на ет. 4 на ул. Владайска 27, София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на “БКК” - АД, за 2001 г.; проект за решение - ОСА приема отчета за дейността на “БКК” - АД, за 2001 г.; 2. доклад на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; проект за решение - ОСА приема доклада на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2001 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на “БКК” - АД, за 2001 г.; проект за решение - ОСА одобрява годишния счетоводен отчет на “БКК” - АД, за 2001 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата; проект за решение - ОСА приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата; 5. освобождаване/неосвобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на “БКК” - АД, за 2001 г.; проект за решение - ОСА приема направеното от съвета на директорите на “БКК” - АД, предложение за освобождаване/неосвобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на “БКК” - АД, за 2001 г.; 6. определяне на размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “БКК” - АД, за 2002 г.; проект за решение - ОСА приема направеното от съвета на директорите на “БКК” - АД, предложение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на “БКК” - АД, за 2002 г.; 7. избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на “БКК” - АД, за 2002 г.; проект за решение - ОСА приема направеното от съвета на директорите на “БКК” - АД, предложение за избор на специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на “БКК” - АД, за 2002 г. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48921

49. - Съветът на директорите на “Деметра - Гея” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на дружеството на 11.Х.2002 г. в 14 ч. в заседателната зала на КТ “Подкрепа” - София, ул. Ангел Кънчев 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за периода до месец октомври 2002 г.; 2. увеличаване на капитала на дружеството; 3. промяна в съвета на директорите; 4. разни. Поканват се всички акционери за участие в събранието. Писмените материали, свързани с дневния ред, се намират в офиса на дружеството, София, бул. Дондуков 9.

48923

282. - Управителният съвет на ЗАД “Армеец”, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 13, ал. 2 във връзка с чл. 15 от устава на ЗАД “Армеец” свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 11.Х.2002 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, София, ул. Ген. Гурко 21, при следния дневен ред: 1. промени в предмета на дейност на ЗАД “Армеец”; проект за решение - ОС приема предложените променени в предмета на дейност на ЗАД “Армеец”; 2. промени в устава; проект за решение - ОС утвърждава промените в устава във връзка с предложенията за промени в предмета на дейност; 3. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството всеки работен ден от 8 ч. и 30 мин. до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

48694

7. - Националният съвет на сдружение “Български съюз на частните производители “Възраждане” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква конгрес на 12.Х.2002 г. в 10 ч. в Националния дворец на културата - София, зала 7, при следния дневен ред: 1. доклад от временно изпълняващия длъжността председател на съюза; 2. промени в устава на съюза; 3. избор на нов национален съвет и контролен съвет; 4. приемане на проектопрограма за дейността на съюза; 5. приемане на декларации; 6. разни. Допускането до събранието на конгреса ще става само с делегатски карти или с писмени покани за гости. Регистрацията на делегатите започва в 9 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48922

272. - Съветът на директорите на “Балканкар - 6-и септември” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.Х.2002 г. в 10 ч. в дружеството, София, бул. Никола Мушанов 151, ПУЦ кабинет ГЗ, при следния дневен ред: 1. освобождаване на X.X.X. като член на съвета на директорите на “Балканкар - 6-и септември” - АД; проект за решение - ОС освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите на “Балканкар - 6-и септември” - АД; 2. избиране на X.X.X. за член на съвета на директорите на “Балканкар - 6-и септември” - АД; проект за решение - ОС избира X.X.X. за член на съвета на директорите на “Балканкар - 6-и септември” - АД. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на заседанието. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в работни дни от 10 до 12 ч. в дружеството. Регистрацията на акционерите или техните представители за участие в общото събрание ще се проведе от 8 ч. и 30 мин. до 9 ч. и 30 мин. в деня на събранието. Всички акционери се легитимират с документ за самоличност, а упълномощените лица - с документ за самоличност и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

47758

1. - Управителният съвет на сдружение “Антропософско общество в България” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 13.Х.2002 г. в 13 ч. в залата на Дома на архитекта, ул. Кракра 11, София, при следния дневен ред: 1. откриване; 2. доклад от председателя на УС; 3. доклад от председателя на КРК; 4. изказвания по докладите; 5. приемане на бюджет и решения за дейността през 2003 г.

48379

1. - Управителният съвет на Спортно парашутно дружество “Парасоф” - София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 13.Х.2002 г. в 10 ч. в Дома на военноинвалидите, ул. Христо Белчев 21, София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността за периода 2001 - 2002 г.; 2. промени в устава на дружеството; 3. разни.

48646

8. - Съветът на директорите на “Лазур” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 11.Х.2002 г. в 11 ч. във Варна, ул. Дрин 1, вх. Г, офиса на “Лазур” - АД, при следния дневен ред: 1. разпределение на печалбата за 2001 г.; проект за решение - ОС разпределя печалбата за 2001 г.; 2. увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови акции; проект за решение - ОС увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции; 3. разни. Поканват се всички акционери да присъстват лично или представлявани от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Регистрацията на акционери за събранието започва в 10 ч. и ще се извърши срещу представяне на депозитарна разписка в оригинал; документ за самоличност за акционерите - физически лица, и пълномощниците на физически и/или юридически лица; удостоверение за актуално състояние на акционерите - юридически лица, или нотариално заверен препис на такова. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите във Варна 9000, ул. Дрин 1, вх. Г, офиса на “Лазур” - АД, всеки работен ден от 9 до 17 ч.

49495

31. - Съветът на директорите на “Технотрейд” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 13.Х.2002 г. в 10 ч. в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейността през 2001 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет; 2. освобождаване членовете на СД от отговорност за 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава СД от отговорност за 2001 г.; 3. избор на експерт-счетоводител; проект за решение - ОС одобрява предложения от СД експерт-счетоводител. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в дружеството. Пълномощни, представени на събранието, се приемат само ако отговарят на изискванията на ЗППЦК.

48287

62. - Съветът на директорите на “Слънчев ден - Пловдив” - АД, Варна, к.к. Свети Константин, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.Х.2002 г. в 13 ч. в Пловдив, бул. България 97, хотел “Санкт Петербург”, основен ресторант - конферентна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2000 г.; 2. одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2000 г.; проект за решение - ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2000 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2000 г.; 5. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 6. одобряване годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт-счетоводител; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 7. разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложеното разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2001 г.; 8. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 9. избиране на регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения от съвета на директорите регистриран одитор за независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 10. промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената промяна на седалището и адреса на управление на дружеството; 11. промяна в наименованието на дружеството; проект за решение - ОС приема предложената промяна в наименованието на дружеството; 12. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 13. разни. Поканват се всички акционери или техни представители, надлежно упълномощени по предвидения в закона ред, да присъстват на общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден от 12 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.

48252

1. - Съветът на директорите на “Енергоинвест “Ремонтна компания” - АД, Враца, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 17.Х.2002 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Враца, Западна индустриална зона, п.к. 248, при следния дневен ред: 1. предложение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества във връзка с предприетата реорганизация на дейността и структурата на ЕИ “Ремко” - АД, и с изпълнението на инвестиционната му програма; проект за решение - ОС приема решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества; 2. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са представени на разположение на акционерите в офиса на дружеството, Западна индустриална зона, Враца. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48411

280. - Съветът на директорите на “Птицекланица - 97” - АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.Х.2002 г. в 9 ч. в административната сграда на дружеството, Добрич, кв. Индустриален, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 5. освобождаване членове на СД; проект за решение - ОС приема предложенията за освобождаване на членове от състава на СД; 6. избор на нови членове на СД; проект за решение - ОС приема направените предложения за нови членове на СД; 7. определяне възнаграждението на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените възнаграждения на членовете на СД; 8. разни. Поканват се всички поименни акционери в дружеството или писмено упълномощени от тях представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 8 ч. и 30 мин. в деня на провеждане на събранието на обявеното място. За участие в събранието акционерите представят временните си удостоверения, както и документ за самоличност, а пълномощниците - и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството в Добрич, кв. Индустриален, всеки присъствен ден от 8 до 16 ч.

48714

1. - Съветът на директорите на “Мебел стил” - АД, Каварна, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 17.Х.2002 г. в 16 ч. в Каварна, ул. България 60, в офиса на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя относно проверката и заверката на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема заверения годишен счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител; 5. предложение за промяна съвета на директорите; 6. разни. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Каварна, бул. България 60. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

47081

23. - Съветът на директорите на “Химическо чистене - ГМК” - АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 14.Х.2002 г. в 13 ч. в офиса на дружеството, Казанлък, кв. Индустриален, бл. 32, при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на СД за увеличаване капитала на дружеството; 2. промяна на устава; проект за решение - ОС приема предложената от СД промяна в текста на устава; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2002 г.; 4. разни. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48904

527. - Съветът на директорите на “Тонзос - Интерстрой” - АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 18.Х.2002 г. в 15 ч. в Казанлък, ул. Отец Паисий 21, в заседателната зала на дружеството при следния дневен ред: 1. освобождаване членовете на СД поради изтичане на мандата им; проект за решение - ОС освобождава членовете на СД на дружеството поради изтичане на мандата им; 2. избор на членове на СД на дружеството и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС избира предложените членове на СД и приема предложеното им възнаграждение; 3. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието. Материалите за събранието са на разположение на всички акционери всеки работен ден в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48288

Фарадж Туфик Фрейдж - ликвидатор на “Век - 98” - АД, Костинброд, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.Х.2002 г. в 11 ч. в офиса (седалището) на дружеството при следния дневен ред: 1. счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проекторешение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството; 2. доклад на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2002 г.; проекторешение - ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител; 5.продължаване на срока за ликвидация с още 6 месеца; проекторешение - ОС продължава срока на ликвидация с още 6 месеца. Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез писмено упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч. на същото място независимо от представения капитал.

47836

20. - Съветът на директорите на “Тримона” - АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 16.Х.2002 г. в 11 ч. в Монтана в салона на седалището на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. одобряване и приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС одобрява и приема годишния счетоводен отчет и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2001 г.; 3. разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2001 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2001 г.; 5. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 6. избор и назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; предложение за решение - ОС избира и назначава предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за 2002 г.; 7. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - ОС приема предложения устав на дружеството; 8. разни. Поканват се всички акционери да участват лично или чрез упълномощен представител. Участието в общото събрание се извършва при спазване изискванията на действащото законодателство. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч. и 30 мин. Регистрацията на акционерите се извършва от 10 до 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.

47735

1. - Съветът на директорите на “Трансстрой - 97” - АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 24 от устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.Х.2002 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Васил Априлов, кино “X.X.”, малка кинозала, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 5. избор на пълномощници, които да представляват “Трансстрой 97” - АД, на общото събрание на акционерите на “Трансстрой Пловдив” - АД; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за избор на пълномощници, които да представляват “Трансстрой - 97” - АД, на общото събрание на акционерите на “Трансстрой Пловдив” - АД; 6. изменение на седалището на управление на дружеството; проект за решение - ОС изменя седалището и адреса на управление на дружеството в Костинброд, Софийска област, ул. Иван Вазов 10; 7. промени в състава и броя на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава и броя на членовете на съвета на директорите. Регистрацията на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се извърши същия ден в 9 ч. срещу представяне на депозитарна разписка, издадена от “Централен депозитар” - АД, София, и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено нотариално заверено пълномощно. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на всички заинтересувани акционери в офиса на нотариус X.X., рег. № 172 на Нотариалната камара, с район на действие Пловдивски районен съд, Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 1.

48364

10. - “Трансстрой - 97” - АД, Монтана, акционер, притежаващ 67,72 % от капитала на “Трансстрой Пловдив” - АД, Пловдив, на основание чл. 223, ал. 2 ТЗ с определение от 27.VIII.2002 г. на Пловдивския окръжен съд свиква извънредно общо събрание на акционерите на “Трансстрой Пловдив” - АД, Пловдив, на 11.Х.2002 г. в 10 ч. в Пловдив, ул. Васил Априлов, кино “X.X.”, малка кинозала, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и бланса на дружеството; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2001 г.; 4. промени в състава и броя на членовете на СД; проект за решение - ОС приема предложените промени в състава и броя на членовете на СД; 5. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г. Регистрация на акционерите за участие в работата на общото събрание ще се извърши същия ден от 9 ч. срещу представяне на депозитарна разписка, издадена от “Централен депозитар” - АД, София, и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите трябва да представят писмено нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл. 32, ал. 2 от устава на дружеството. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, ще бъдат изготвени от “Трансстрой - 97” - АД, Монтана, и ще бъдат на разположение на всички заинтересувани акционери в офиса на нотариус X.X. в Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 1.

49855

423. - Съветът на директорите на “Екостроймонтаж” - АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.Х.2002 г. в 13 ч. в седалището на дружеството, Плевен, ул. Гривишко шосе, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството и освобождава членовете на СД от отговорност; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителя за 2001 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване на СД и избор на нов СД; проект за решение - ОС освобождава СД и избира нов съобразно гласовете на ОС; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

47776

42. - Съветът на директорите на “Хранене за всички - 96” - АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.Х.2002 г. в 10 ч. в ресторант “Централ”, Плевен, при следния дневен ред: 1. обсъждане на отчет за финансовото състояние на “Хранене за всички - 96” - АД, за периода 1.I - 31.ХII.2001 г.; 2. запознаване с одиторския доклад на регистрирания експерт-счетоводител X.X. за финансовото състояние на “Хранене за всички - 96” - АД, за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на “Хранене за всички - 96” - АД, за 2001 г.; 4. промени в устава на дружеството; 5. промяна в адреса на управление на “Хранене за всички - 96” - АД; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват.

48308

75. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Гилдия на строителните предприемачи”, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на сдружението на 17.Х.2002 г. в 17 ч. и 30 мин. в Пловдив, зала № 5 на Дома на науката и техниката, ул. Гладстон 1, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за създаване на клонове на сдружението в София и Смолян; 2. избиране на управители на клоновете на сдружението в София и Смолян; 3. приемане на промени в устава на сдружението във връзка със създаването на клонове на сдружението в София и Смолян; 4. разни.

47793

33. - Съветът на директорите на “Астерия - 2000” - АД, Свищов, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на дружеството на 19.Х.2002 г. в 10 ч. в Свищов, ул. 33 свищовски полк (месокомбинат), при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; проекторешение - ОС приема отчет и доклада за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проекторешение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2001 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2001 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2001 г.; 4. изменение на устава на дружеството; проекторешение - ОС изменя устава; 5. промени в състава на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проекторешение - ОС променя състава на СД и определя възнаграждението им; 6. избор на експерт-счетоводител на дружеството за 2002 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48251

1. - Управителният съвет на Свободно демократично движение “Обединени за общината” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на всички членове на сдружението на 13.Х.2002 г. в 18 ч. в лекционната зала на читалище “Градище”, Своге, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет; 3. разни.

48640

1. - Управителният съвет на Югоизточна тракийска регионална лозаро-винарска камара - Сливен, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на камарата на 15.Х.2002 г. в 14 ч. в Сливен, ул. Старозагорско шосе, в административната сграда на Пазар за плодове и зеленчуци, при следния дневен ред: 1. приемане бюджета на Югоизточна тракийска регионална лозаро-винарска камара за 2002 г.; 2. приемане на нови членове на Югоизточна тракийска регионална лозаро-винарска камара; 3. разни - по проектопредложения на УС и на членовете. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48645

54. - Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение “Сокол” - Смолян, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.Х.2002 г. в 14 ч. в сградата на Ловния дом, Смолян, ул. Дичо Петров 16, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на Ловно-рибарско сдружение “Сокол” - Смолян, за 2001 г.; 2. отчетен доклад за финансовия резултат за 2001 г.; 3. определяне размера на членския внос за 2003 г.; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48261

82. - Съветът на директорите на “Сердика - Троян” - АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.Х.2002 г. в 11 ч. в Троян, кв. Индустриален 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на дружеството за 2001 г.; проект за решение - ОС приема отчета за приходите и разходите и баланса на дружеството за 2001 г.; 2. промяна на фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството; проект за решение - ОС приема направените от СД предложения за промени; 3. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема направеното от СД предложение; 4. избиране на нов съвет на директорите; проект за решение - ОС приема направеното от СД предложение; 5. разни. Материалите за общото събрание на акционерите са на разположение в управлението на дружеството и на посочения по-горе адрес. Регистрацията на акционерите започва в 10 ч. Упълномощените представители задължително представят пълномощни при регистрацията. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 16 ч., на посоченото място и при същия дневен ред и се счита за законно независимо от представения на него капитал.

48263

58. - Съветът на директорите на “Комплектстрой” - АД, Хасково, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите на 25.Х.2002 г. в 16 ч. в административната сграда на дружеството на пл. Свобода 9-11, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на ГСО за 2001 г. и освобождаване от финансова отговорност съвета на директорите; проект за решение - ОС приема ГСО за 2001 г. и освобождава от финансова отговорност съвета на директорите; 2. изменения на устава; проект за решение - ОС приема предложените изменения на устава; 3. назначаване на експерт-счетоводител за 2002 г.; проект за решение - ОС назначава предложения експерт-счетоводител. При липса на кворум събранието ще се проведе в 17 ч. при същия дневен ред независимо от представения капитал.

47610

173. - Съветът на директорите на “Августа мебел” - АД, Шумен, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 16.Х.2002 г. в 14 ч. в София, бул. Васил Левски 47, при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството на основание чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ чрез издаване на нови акции; проект за решение - ОС приема решение за увеличаване на капитала на дружеството на основание чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 ТЗ от 194 815 лв. на 814 815 лв. чрез издаване на нови 620 000 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност един лев; 2. приемане на промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема/не приема промени в устава на дружеството; 3. разни. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството, Шумен, ул. Мадара 21, считано от датата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице, документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с пълномощно, отговарящо на изискванията на закона, удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и пълномощно, отговарящо на изискванията на закона. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48709

1. - Съветът на директорите на “Ново развитие” - АД, с. Калейца, община Троян, област Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 31.Х.2002 г. в 17 ч. в салона на читалището в с. Калейца при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48629

34. - Съветът на директорите на “Развитие” - АД, с. Калейца, община Троян, област Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 31.Х.2002 г. в 18 ч. в салона на читалището в с. Калейца при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2001 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 3. избор на експерт-счетоводител за 2002 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

48628

11. - Управителният съвет на “Феста холдинг” - АД, Бургас, на основание чл. 6 във връзка с чл. 187в, ал. 2 ТЗ съобщава, че в търговския регистър на Бургаския окръжен съд по ф.д. № 271/2001 е представено предложение за обратно изкупуване на акции на дружеството съгласно взето решение на общото събрание на акционерите, проведено на 29.V.2002 г.

49496

БЮЛЕТИН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

78. - Министерството на културата, София, бул. Ал. Стамболийски 17, тел. 989-48-38, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “ж” ЗОП и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № Р-13 от 16.VIII.2002 г. на министъра на културата обявява открит конкурс за възлагане на обществена поръчка и кани в съответствие с чл. 34, ал. 1 и 2 ЗОП всички заинтересувани кандидати да участват в процедурата. Кандидатите трябва да подадат предложенията си в срок до 17 ч. на 45-ия календарен ден считано от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в стая 205 на ет. 2 - деловодство, Министерство на културата. Получените предложения след тази дата и час се считат невалидни и се връщат на подателите. Предложенията на участниците следва да са съобразени с изискванията на чл. 27 ЗОП. Предмет на обществената поръчка - изграждане на структурна кабелна система в административната сграда на Министерството на културата, бул. Ал. Стамболийски 17. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “ж” ЗОП и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. Вид на процедурата - открит конкурс. Срок и място за изпълнение на малката обществена поръчка: срок за изпълнение на услугите - 3 месеца от подписване на договора; място на изпълнение - София, бул. Ал. Стамболийски 17. Кандидатът за изпълнител на договора следва да отговаря на условията по чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП. Изисквания за качество - в съответствие с изискванията на възложителя, включени в документацията. Начин за образуване на предлаганата цена и заплащане - в съответствие с документацията; заплащането ще се извършва в левове по банков път. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни считано от датата на подаването им. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата - парична гаранция в размер 500 лв., вносима в касата на министерството, ет. 2, стая 221; гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се задържа и освобождава по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. Размер и условия на гаранцията за изпълнение - парична сума в размер 10 % от предложената цена, вносима от кандидата, определен за изпълнител, в 3-дневен срок от уведомяването му за това, вносима в касата на министерството, ет. 2, стая 221. Критерии за оценка на предложенията: икономически най-изгодното предложение: цена на поръчката - 50 %; качество на вложените материали - 20 %; времетраене за изпълнение на услугите - 10 %; капацитетни възможности за изпълнение на поръчката - 10 %; наличие на препоръки (референции) за изпълнение на услуги на други подобни обекти - 10 %. При възникване на необходимост възложителят запазва правото си да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 и 4 ЗОП. Документацията за участие в процедурата може да се закупи в Министерството на културата срещу сумата от 100 лв., невъзстановими, внесени в касата на министерството, ет. 2, стая 221, в срок до 5 календарни дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията ще бъдат отворени в Министерството на културата, София, бул. Ал. Стамболийски 17, в 11 ч. в приемната на ет. 3 на 3-тия работен ден след изтичане на срока за подаването им. Кандидатите могат да получат по-подробна информация по условията за участие в открития конкурс в Министерството на културата всеки работен ден от 9 до 17 ч. в стая 410 в сградата на Министерството на културата или на тел. 980 61 94, факс 981 81 45. Лице за контакт - Тонгов. Началният срок за продажба на документацията е датата на обнародването в “Държавен вестник”.

48946

713. - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, централа: 02/940-59, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 14 и 22 ЗОП и заповед № РД-02-14-698 от 6.VIII.2002 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на мрежови принтери, цифрови копири и друго офисоборудване за централната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19. 2. Правно основание - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б” във връзка с чл. 14 и 22 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок за изпълнение на поръчката - до 30 дни след подписването на договора. 5. Място за изпълнението на обществената поръчка - централната сграда на МРРБ. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: 6.1. български и чуждестранни физически или юридически лица, отговарящи на условията и изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП; 6.2. да са били в последните 5 години на компютърния пазар в България; да притежават собствен сертификат за качество ISO 9001 или ISO 9002; да имат собствени сервизни бази; 6.3. да представят в предложенията си всички необходими технически и допълнителни сведения за предлаганата от тях доставка, касаеща критериите за оценка на предложенията; участник, непредставил данни, получава 0 точки по съответния критерий. 7. Изисквания за качество: предложеното оборудване трябва да отговаря на техническото задание и да притежава сертификат за качество ISO 9001. 8. Възможност за възлагане на допълнителна услуга - при условията на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. 9. Цена на предложението: цената да бъде посочена в левове с включен ДДС, както и разходите по доставката и инсталирането на оборудването за централната сграда на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, като начинът на плащане е съгласно документацията за участие в откритата процедура. 10 Срок за валидност на предложенията - 60 календарни дни след крайния срок за тяхното подаване. 11. Гаранция за участие в процедурата - парична сума в размер 1500 лв., внесени в сметката на МРРБ № 5000166330 в БНБ - ЦУ, клон “Батенберг” 11, София, банков код 66196611. 12. Гаранция за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер 6 % от стойността на договора, която се освобождава след неговото приключване. 13. Критерии за оценка на предложенията - на база комплексна оценка Кmax, получена от сумата на стойностите на следните критерии: 13.1. К1 - пълно съответствие на параметрите, указани в техническата спецификация; 13.2. К2 - опит в сервизното обслужване; 13.3. К3 - надеждност на доставчика и референции; 13.4. К4 - цена и начин на плащане. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - на втория работен ден след изтичане на срока за представянето на офертите в сградата на МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, от 14 ч. 15. Получаване на документация за участие в откритата процедура - МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, деловодство, всеки работен ден от 15 до 17 ч. срещу невъзвръщаемата сума 50 лв., платима в касата на МРРБ в 45-дневен срок от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 16. Подаване на предложенията за участие в процедурата - МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19, деловодство, всеки работен ден от 15 до 17 ч. в 45-дневен срок от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

48947

912. - Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1, тел. 9813445, на основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, лице за контакти: А. Хамперян и С. Спасова, тел. 9813445, e-mail-m_modeva@mjeli.government.bg, в изпълнение на заповед № ЛС-07-161 от 30.VIII.2002 г. на министъра на правосъдието отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: Предмет на обществената поръчка - доставка на горива за транспорт за нуждите на Министерството на правосъдието чрез карти за безналично разплащане. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП и чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. Вид на процедурата - открит конкурс. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка - една година от датата на сключване на договора; за място на изпълнение на поръчката за доставка на горива за транспорт се считат търговските обекти - бензиностанции на изпълнителя на малка обществена поръчка на територията на всяка област в страната. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: до участие не се допускат кандидатите, които не отговарят на изискванията на чл. 24 и 27 ЗОП. Квалификационни изисквания към кандидатите - да имат опит в подобен вид доставки, както и да имат развита мрежа бензиностанции на територията на страната с възможност за безналично разплащане. Изисквания за качество - горивата да отговарят на изискванията на ИСО 9001 (БДС); всяка доставка да бъде придружена със сертификат за качество и произход. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: начин на образуване на предлаганата цена: представя се в левове с включен ДДС; предложението за цена трябва да съдържа начина (принципа) на формиране на предлаганата цена за литър за гориво за транспорт, като се посочва действащата цена на “Лукойл Нефтохим” - АД, Бургас, франко производителя, за съответното гориво и договорена надбавка. Начин за плащане за изпълнението на обществената поръчка: плащането се извършва в левове по банков път в сроковете, посочени от кандидата, след представяне на следните документи: фактура, придружена със сертификат за качество и произход, и други документи, договорени между страните. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на подаването им. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата - безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, със срок на валидност 90 календарни дни считано от датата на подаването на предложенията в размер 300 лв. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер 10 % от стойността му, която се освобождава след неговото приключване. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка - икономически най-изгодното предложение, както следва: а) най-ниска предложена цена - 60 точки; б) развита мрежа от бензиностанции на територията на страната - 20 точки; в) срок на плащане - 10 точки; г) качество на предлаганите горива - 7 точки; д) референции - 3 точки; класирането на предложенията по посочените критерии ще се извърши съгласно методика - приложение № 2. Място, ден и час на разглеждане на предложенията - предложенията се разглеждат в сградата на Министерството на правосъдието, ул. Славянска 1, на 23.IХ.2002 г. от 10 ч. Цена на конкурсната документация: 100 лв., внесени в касата на Министерството на правосъдието, невъзстановима след приключване на процедурата; конкурсната документация се получава от касата - от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” до 20.IХ.2002 г. вкл. всеки работен ден от 9 до 16 ч. Предложенията за участие в процедурата се приемат в деловодството на Министерството на правосъдието, ул. Славянска 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч. в срок до 16 ч. на 20.IХ.2002 г. вкл. За справки - тел. 02/981-34-45. Предложенията да се представят в непрозрачен, чист, запечатан плик лично от кандидатите или от упълномощени техни представители или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Не се приемат предложения, получени по пощата след обявения краен срок.

49450

664. - Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1, тел. 987 95 39, на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “в” и чл. 22 ЗОП и чл. 6, т. 1, чл. 10 и 15 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № ЛС-07-159 от 29.VIII.2002 г. на зам.-министъра на правосъдието, упълномощен със заповед № ЛС 04-240 от 16.VIII.2002 г. на министъра на правосъдието, открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - изпълнение на СМР за обект: ремонт на покрив и подпокривен етаж на затвора - София, бул. Генерал Столетов 21. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “в” ЗОП и чл. 6, т. 1, чл. 10 и 15 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: срок за изпълнение - до 12 месеца от датата на сключване на договора; място на изпълнение - затвора - София. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - до участие не се допускат кандидати с изпълнен обем строително-монтажни работи за предходната 2001 г. по-малък от 350 000 лв. и кандидати, които не отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП и на предварително обявените условия на възложителя. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да представят доказателства за търговска репутация и за технически възможности съгласно § 1, т. 12 и 13 ЗОП. 7. Изисквания за качество - вложените материали и съоръжения да отговарят на работния проект, да са с гарантиран произход, със сертификати, отговарящи на изискванията на БДС. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане: начин на образуване на предлаганата цена: остойностяване на представените количествени сметки; начин за плащане за изпълнението на обществената поръчка - в пари (в левове) по банков път. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни след провеждане на процедурата. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична в размер 3500 лв., внесени по банкова сметка № 5000173730, банков код 66196611, БНБ - София, съгласно чл. 31, т. 3 ЗОП; задържането и освобождаването на гаранцията на кандидатите става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; кандидатът, определен за изпълнител, представя парична гаранция за изпълнение на договора в размер 5 % от стойността на договора, внесена по банкова сметка № 5000173730, банков код 66196611, БНБ - София, съгласно чл. 30, ал. 2 ЗОП; гаранцията за изпълнение ще бъде освободена след изпълнение на договора. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: а) ценообразуващи показатели: средна часова ставка (К1), допълнителни разходи върху труд и механизация (К2), утежнени условия върху труд и механизация (К3) и печалба (К4) - до 78 точки; К = К1 x К2 x К3 x К4; б) доставно-складови разходи върху стойността на материалите - до 4 точки; в) финансово състояние на кандидата - до 5 точки; г) обща стойност и размер на искания аванс - до 4 точки; д) срок на изпълнение - до 4 точки; е) технически възможности и ресурсна обезпеченост - до 3 точки; ж) опит на кандидата и референции при изпълнение на подобни обекти след 1999 г. - до 2 точки. Класирането на предложенията по посочените критерии ще се извърши съгласно методика - приложение № 1. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - в Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1, на 25.IХ.2002 г. в 14 ч. 13. Цена на конкурсната документация - 40 лв., внесени по сметка № 3000173700, банков код 66196611, БНБ - София (невъзстановими след приключване на процедурата); конкурсната документация се получава от служба “Маркетинг” при затвора - София, от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” всеки работен ден от 9 до 16 ч. в срок до 16 ч. на 23.IХ.2002 г. вкл. срещу представена квитанция за платена такса. 14. Предложенията за участие в процедурата се приемат в деловодството на Министерството на правосъдието, София, ул. Славянска 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч. в срок до 16 ч. на 23.IХ.2002 г. вкл.; за справки - тел. 02/981 34 45, 987 95 39; лице за контакти - X.X.. 15. Предложенията да се представят в непрозрачен запечатан плик лично от кандидатите или от упълномощени техни представители или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; върху плика следва да бъде посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес (съгласно чл. 27 ЗОП); не се приемат предложения, получени по пощата след обявения краен срок.

48974

3. - Държавната агенция по стандартизация и метрология, София, ул. 6 септември 21, тел. 989-84-88, факс 986-17-07, на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № А-297 от 19.VIII.2002 г. отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка. Предмет на поръчката - избор на изпълнител за извършване на ремонт и преустройство на помещения в сутерен в сградата на ДАСМ, бул. Г.М. Димитров 52Б, бл. В, и изготвяне на работен проект по части “Технологична”, “АС”, “В и К”, “ОВ” и “Електро”, необходим за преустройство и ремонт, архитектурно заснемане на бл. В (сутерен) и съгласуването на проектите с МВР - НСПАБ, и Министерството на здравеопазването - ХЕИ. Правно и фактическо основание - чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 6, т. 3 от наредбата - за услуга. Вид на процедурата - открит конкурс. Място за изпълнение на поръчката - София, бул. Г.М. Димитров 52Б - извършване на ремонта и преустройството на помещенията. Готовият работен проект и архитектурното заснемане да се представят в три комплекта в дирекция “Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” на ДАСМ, София, ул. 6 септември 21. Срок за изпълнение на поръчката - до 90 дни от датата на сключване на договора. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на чл. 5 и 24 ЗОП; да представят списък на основни поръчки, извършени през последните 3 години, с цена, срокове и клиенти; минимум 2 бр. референции от ведомства, финансирани от консолидирания държавен бюджет за изпълнение на подобни поръчки; списък на имената на проектантите по специалности, които ще участват в разработването на работните проекти и архитектурното заснемане. Изисквания за качество - изготвените работни проекти да бъдат съгласуване с МВР - НСПАБ, и Министерството на здравеопазването - ХЕИ, в законоустановените срокове; предложените проекти да отговарят напълно на изискванията на техническото задание на възложителя и нормативните документи за проектиране; извършените ремонтни строително-монтажни работи да отговарят на работните проекти и нормативните документи за изпълнение по части. Начин на образуване на предлаганата цена: крайна цена - в левове с включен ДДС: за изготвяне на работен проект и неговото съгласуване със съответните инстанции и архитектурно заснемане; за предварителните РСМР; обявяване на икономическите показатели, по които ще се актуват РСМР - часова ставка, допълнителни разходи, доставно-складови разходи и печалба. Начин на плащане - плащане в левове по банков път по схема: до 30 % аванс от стойността на предложението; останалата част след подписване на акт обр. 15. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на отварянето им. Вид и размер на гаранцията за участие - гаранция за участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка - парична сума в размер 250 лв., внесена в касата на ДАСМ, София, ул. 6 септември 21, стая 44. Критерии за оценка - оценяването на предложенията ще се извършва на база комплексна оценка Кi, получена по формулата:

Кi = 0,45 x К1i + 0,15 x К2i + 0,30 x К3i + 0,1 x К4i,

където: К1i, К2i, К3i и К4i са оценките по съответните показатели: К1i - цената на предложението;

К1i = 0,20 x Крпсарзi + 0,80 x Крсмрi;

Крпсарзi - цената на работен проект, съгласуване и архитектурно заснемане; Крсмрi - цената на РСМР и икономическите показатели; стойност на коефициентите Кi: Крпсарзi = 10 точки при най-ниска предложена цена (Рmin); Крпсарзn = (Рmin/Рn) x 10, къдтето Рn са n-тите ценови предложения за цена работен проект, съгласуване и архитектурно заснемане;

Крсмрi = 0,5 x (Ррсмрmin/Ррсмрn) x 10 + 0,5 x Рикпn x 10,

Ррсмрn и Рикпn са n-тите ценови предложения за цена на предварителни РСМР и цена иконмически показатели; Рикпn =[(ч.ст. + ч.ст. x ДР)min/(ч.ст. + ч.ст. x ДР)n +

+ (Пmin/Пn) + (ДСРmin/ДСРn)]/3;

К2i - срок за изпълнение на поръчката; К2i = 10 точки при срок за изпълнение на поръчката до 70 дни включително; К2n = (70/Тn) x 10, където Тn е n-тото предложение за срок за изпълнение на поръчката, но не повече от 90 дни; К3i - 1ё10 в зависимост от изпълнение на квалификационните изисквания; К4i - размер на искания аванс; К4i = 10 точки при искан аванс в размер до 10 % включително от стойността на предложената цена; К4n = (10/Аn) x 10, където Аn е n-тото предложение за размер на искания аванас, но не повече от 30 %. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - отварянето, разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложения от 10 ч. в заседателната зала на ДАСМ, София, ул. 6 септември 21. Начален срок за продажба на документацията - датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Документацията за участие в процедурата може да бъде получена в ДАСМ, отдел “Управление на собствеността”, срещу представен документ за платени 50 лв., невъзстановими, платими в касата на ДАСМ всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 25 дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложението трябва да бъде получено в деловодството на ДАСМ до 16 ч. на 25-ия календарен ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”.

48945

34. - Изпълнителната агенция по лозата и виното - София, на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1, буква “а”, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 13, ал. 1 и 2 и чл. 14 ЗОП и заповед № РД-09-93 от 22.VIII.2002 г. на изпълнителния директор на агенцията обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - основен ремонт на сграда за офис на Териториално звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното в Монтана; съгласно чл. 22, ал. 3 ЗОП предметът на поръчката е обособен в две отделни позиции, както следва: 1.1. основен ремонт на сграда за офис; 1.2. изграждане на вентилация и отоплителна инсталация, в т.ч. и доставка на газов котел. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Правно и фактическо основание: 3.1. правно основание - процедурата се открива на основание чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП; 3.2. фактическо основание - поръчката се открива с оглед неотложната нужда от извършване на ремонт на сградата. 4. Срок за изпълнение на поръчката - срокът за изпълнение на поръчката не трябва да бъде по-дълъг от 45 календарни дни считано от датата на сключване на договора. 5. Място на изпълнение на поръчката - Монтана, ул. Иван Вазов 20, Териториално звено на ИАЛВ. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидати могат да бъдат юридически или физически лица, които имат опит в извършването на подобни услуги и доставки, доказана търговска репутация и отговарят на условията, посочени в конкурсната документация и на изискванията на чл. 24 ЗОП. 7. Изисквания за качество - услугата да бъде осъществена съгласно изискванията на възложителя, описани в утвърдената документация, като предметът на доставката трябва да отговаря на установените стандарти за качество. 8. Начин за образуване на цената, предложена от кандидата - изготвяне на предложение за цена, приложено в документацията; цените се посочват в левове без ДДС. 9. Начин и срок на плащане - плащането се извършва в левове по банков път в срокове, определени в договора за доставка. 10. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на отварянето им. 11. Гаранции: 11.1. гаранция за участие - кандидатите предоставят гаранция за участие в полза на ИАЛВ в размер 150 лв.; ако някой от кандидатите предпочете да предостави банкова гаранция, тя трябва да бъде с валидност не по-малка от валидността на предложението; ако някой от кандидатите предпочете да предостави парична гаранция, тя е вносима в касата на възложителя; задържането и освобождаването й се извършва по реда на чл. 32 и 33 ЗОП; 11.2. гаранция за изпълнение - гаранцията за изпълнение е определена в размер 4 % от стойността на договора; след определянето на кандидата за изпълнител последният да предостави гаранция за изпълнение в определения размер под формата на банкова или парична гаранция; гаранцията за изпълнение се освобождава след приключване на изпълнението на договора. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията - икономически най-изгодно предложение, в т.ч.: а) степен на демонстрирана в предложенията техническа компетентност и удовлетворяване на качествените изисквания; б) най-ниска предложена цена; в) срок за изпълнение и гаранционни срокове; начин на определяне на тежестта на критериите в комплексната оценка на предложението: по позиция 1.1: буква “а” - 35 %; буква “б” - 55 %; буква “в” - 10 %; по позиция 1.2: буква “а” - 35 %; буква “б” - 55 %; буква “в” - 10 %. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени на 46-ия ден от обнародването на поканата за процедурата в “Държавен вестник” от 10 ч. в сградата на Изпълнителната агенция по лозата и виното. 14. Място, ден и час за подаване на предложенията: предложенията се подават в седалището на възложителя - София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, ет. 3, счетоводство, последен срок за подаване на предложенията е 45-ият ден от обнародването на поканата за процедурата в “Държавен вестник”. 15. Цена на документацията - документацията за участие в процедурата може да бъде закупена от възложителя на цена 100 лв. Последен срок за закупуване на документацията - 30-ият ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

48929

41. - Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД) - София 1540, бул. Брюксел 1, тел. 9371111, на основание чл. 13, ал. 2, чл. 34, ал. ЗОП и заповед № 494 от 29.VIII.2002 г. на генералния директор на ДП РВД отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - изпълнение на обект - основен ремонт на кула, фасади, технически помещения и главен вход към технически блок ЛЦ за ОВД - Бургас; поръчката включва изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на машини и съоръжения и вертикална планировка, подробно описани в документацията за участие в откритата процедура и приложените към нея количествени сметки и проект. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП, в изпълнение на плана за капиталовите разходи на ДП РВД - съгласно обявената информация (ДВ, бр. 16 от 2002 г., стр. 92). 3. Вид на процедурата - открита, по реда на глава четвърта ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: 4.1. срок за изпълнение на поръчката - до 6 месеца от датата на подписване на договора от двете страни (датата на регистрацията му в деловодството на ДП РВД); 4.2. място на изпълнение на поръчката - Бургас, община Сарафово, Летище Бургас - ЛЦ за ОВД - Бургас. 5. Изисквания за качество - изпълнението на СМР да отговаря на изискванията на ПИПСМР и действащите нормативни документи в Република България, а влаганите материали да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 2000 г.; предлаганите от кандидатите машини и съоръжения да отговарят на ISO 9001. 6. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане: 6.1. предлаганата цена за изпълнение на обекта да е в левове, да включва всички разходи без ДДС, получена с подробни стойностни сметки и единични цени, съгласно приложените към документацията количествени сметки и работни проекти; 6.2. плащането на работата да е по банков път при следните условия: а) аванс - 20 % от стойността на договора, срещу фактура от изпълнителя и представяне на оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, валидна за целия срок на договора; сумата по неотменимата банкова гаранция да бъде равна на сумата на авансовото плащане; б) междинни плащания за реално изпълнени работи, установени с подписан и подпечатан от изпълнителя акт за извършените работи, проверен от възложителя, и фактура от изпълнителя за одобрената от възложителя сума; в) окончателно разплащане - след приемане на работата от възложителя с двустранно подписан констативен акт обр. 19 за предаване на обекта, на основание чл. 7, ал. 3, т. 19 от Наредба № 7 от 2001 г. на МРРБ (ДВ, бр. 55 от 2001 г.) и фактура от изпълнителя; г) от общата стойност на всеки акт за извършените работи се удържа сума, съответстваща на процента на получения аванс, и сума в размер 5 % за обезпечаване на договорните задължения на изпълнителя в гаранционния срок. 7. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни след датата на отварянето им. 8. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата: 8.1. гаранцията за участие в процедурата съгласно чл. 30, ал. 1 и чл. 31, т. 1 ЗОП е банкова гаранция в размер 4000 лв.; 8.2. неотменимата банкова гаранция е със срок на валидност 60 календарни дни след датата на отваряне на предложенията; в банковата гаранция да се посочи процедурата, за която се дава; 8.3. гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 9. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора: 9.1. съгласно чл. 30, ал. 2 и чл. 31, т. 1 ЗОП кандидатът, определен за изпълнител, представя банкова гаранция за изпълнение на договора, която се освобождава след неговото приключване; 9.2. размерът на гаранцията за изпълнение е 10 % от стойността на договора. 10. Критерии за оценка, влиянието им върху комплексната оценка на предложенията и методика за класиране на кандидатите в откритата процедура: 10.1. критерии за оценка на предложенията и влиянието им върху комплексната оценка: а) офертна цена - К1 с тежест 0,80; б) срок за изпълнение на поръчката - К2 с тежест 0,10; в) пълнота и съответствие на предложението с изискванията на проекта, отразени в РПОИС и предлаганото качество и надеждност на М и С - К3 с тежест 0,10; 10.2. методика за определяне на комплексната оценка на предложенията и класиране на кандидатите в откритата процедура:

Кi max = К1 x 0,80 + К2 x 0,10 + К3 x 0,10,

където: Ki max е комплексната (сумарната) оценка за всяка оферта; i - от 1 до n - поредният номер на предложението; n - броят на предложенията (офертите);

 

Cmin

 

а) офертна цена: К1 =

–––

,

 

Ci

 

като Cmin е най-ниската стойност (цена) за изпълнение на обекта, предложена в офертите на кандидатите; Ci - стойността за изпълнение на обекта, предложена в съответната оферта;

 

Mmin

 

б) срок за изпълнение на поръчката: К2 =

––––

,

 

Mi

 

като Mmin е най-краткият срок за изпълнение на обекта, предложен в офертите на кандидатите; Mi - предлаганият в съответната оферта срок за изпълнение на обекта; в) експертна оценка на комисията относно пълнота и съответствие на предложенията с изискванията на проекта, отразени в РПОИС и предлаганото количество и надеждност на М и С:

 

Ui

 

Ti

 

K3 =

––

x 0,6 +

––

x 0,4,

 

10

 

10

 

като Ui = 1 до 10 точки, дадени за съответното предложение при експертното оценяване от комисията на РПОИС, с тежест 0,6; Ti = 1 до 10 точки, дадени за съответното предложение при експертното му оценяване от комисията относно качеството и надеждността на предлаганите М и С, с тежест 0,4. На първо място се класира кандидатът в процедурата с най-голяма стойност на комплексната оценка (Ki max). Класирането на останалите участници ще става според големината на комплексните им оценки. 11. Кандидатите да изготвят своите предложения в съответствие с чл. 25 - 29 ЗОП. 12. Документацията за участие в процедурата се получава от кандидатите в срок до 20 дни след датата на обнародване на поканата за участие в откритата процедура в “Държавен вестник” в деловодството на ДП РВД всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. срещу представяне на заверено банково бордеро за внесени 100 лв. по банкова сметка на ДП РВД в “Булбанк” - АД, клон “Калоян”, офис Аерогара, банков код 62175395, банкова сметка № 1000044422; в документа да се посочи за коя процедура се внася сумата. 13. Предложенията за участие се подават в деловодството на ДП РВД - София, до 16 ч. на 30-ия ден след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. 14. Отварянето на предложенията за разглеждане и оценяване ще се извърши от 14 ч. на 31-вия ден след датата на обнародването на поканата за откритата процедура в “Държавен вестник” в сградата на ДП РВД, София 1540, бул. Брюксел 1, комплекс Аерогара София; при отваряне на предложенията от комисията съгласно чл. 39, ал. 2 ЗОП могат да присъстват и кандидати, участващи в процедурата. 15. Ако някой от посочените срокове изтича в неработен ден, за краен срок се счита първият следващ работен ден. Ако при това някои от сроковете съвпаднат в един ден, те се изместват в първите поредни работни дни в реда, в който са посочени. 16. Възможно е възлагане на допълнителна поръчка при условията и по реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. Всички въпроси, свързани с откритата процедура по възлагане на поръчката, да се отправят на адреса на ДП РВД и на тел. 9371918, отдел “Ремонт и строителен контрол”.

48958

33. - Община - гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43, тел. 052/22-59-79, факс 052/22-00-24, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 22 ЗОП и заповед № 2197 от 28.VIII.2002 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на газьол за промишлени и комунални цели (газьол за ПКЦ) за отопление на социалните заведения, детските ясли и други общински обекти, финансирани от бюджета на община Варна; обектите ще бъдат подробно описани и приложени към условията за провеждане на откритата процедура. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита; възможна е процедура на договаряне при условията на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП при допълнителна поръчка от същия изпълнител. 4. Прогнозно количество гориво - 1000 хил. л, доставено по заявка, съобразно потребностите на съответните учреждения; възможна е корекция съобразно сезонно-климатичните условия. 5. Срок за изпълнение на обществената поръчка - до 31.ХII.2003 г. 6. Място за изпълнение - франко склада на заявителя. 7. Ограничителни условия - до участие в процедурата се допускат производители, упълномощени от тях фирми, търговски представители или фирми, сключили търговски договор с производители; кандидатите да са регистрирани по ЗДДС. 8. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по чл. 5, 24 и 27 ЗОП; да са изпълнявали подобен вид поръчки и да имат техническа и финансова възможност за доставка на гориво в големи обеми; да разполагат със собствена или наета база за съхранение на гориво, в която по време на действие на договора да се поддържа едномесечен запас от минимум 300 тона газьол за ПКЦ; да разполагат със собствена лаборатория или да имат сключен дългосрочен договор с акредитирана такава за контрол на качеството на доставяното гориво; да имат възможност да доставят горивото до крайния потребител със собствен или нает транспорт, снабден с измервателни уреди, замерени и пломбирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология. 9. Изисквания за качество - всяка доставка на газьол за ПКЦ да бъде придружена със сертификат за произход и сертификат за качество съгласно фирмена техническа спецификация на “Лукойл Нефтохим - Бургас” - АД; доставеното гориво да е произведено в Република България не по-късно от три месеца от датата на експедицията. 10. Начин за образуване на предлаганата цена и заплащане: предложената цена за доставка на един тон газьол за ПКЦ, франко склада на възложителя, да е с включен акциз, екотакси, пътни такси, без ДДС; заплащането от страна на възложителя се извършва по банков път в левове съгласно чл. 22, ал. 6 ЗОП; отчитането на доставеното количество в литри в отделните обекти става чрез представяне от страна на изпълнителя на анализно свидетелство за относителното тегло на горивото в деня на доставката, издадено от лицензирана лаборатория; заплащането на анализа е за сметка на доставчика. 11. Срок на валидност на предложението - 90 календарни дни от датата на приемането му от възложителя. 12. Гаранции: 12.1. гаранцията за участие в процедурата може да бъде банкова гаранция или парична сума в размер 7800 лв.; паричната гаранция се внася в “Общинска банка” - АД, клон Варна, банкова сметка № 5010310039, б. к. 13071183; 12.2. гаранцията за изпълнение на договора е в размер 78 000 лв., платими преди сключване на договора за обществената поръчка от кандидата, определен за изпълнител; в случай на парична гаранция изпълнителят я внася по посочената в т. 12.1 сметка. 13. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 13.1. търговска оценка - 45 % тежест, в т.ч.: предложена цена за 1 тон гориво, доставено франко склада на възложителя - 40 %; ангажимент по спазване на зададения от възложителя график на доставките - 5 %; 13.2. техническа оценка - 55 % тежест, в т.ч.: характеристика на горивото в съответствие със сертификационните изисквания и екологична оценка на горивото - 15 %; разполагаема собствена или наета складова база, собствен или нает транспорт за гарантиране на доставките, собствена лаборатория или сключен дългосрочен договор с акредитирана такава - 15 %; опит на доставчика при изпълнението на подобни доставки, доказан с референции - 25 %. 14. Документацията за участие в откритата процедура се закупува в стая 702, ет. 7, в Община - Варна, срещу 100 лв. с включен ДДС, платими в клона на “Общинска банка” - АД, клон Варна, банкова сметка № 3010310009, БИН 7304000002, б. к. 13071183, и издадена фактура за закупена документация в стая 806 на общината. Продажба на документацията - от следващия работен ден до 44-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 15. Срок за подаване на комплекта офертни документи - до 11 ч. на 45-ия календарен ден в деловодството на Община - Варна. 16. Първото заседание на комисията по класиране на участниците да се проведе от 16 ч. на първия работен ден след изтичане на срока по т. 15 в сградата на Община - Варна, зала “Варна”. 17. Комплектът документи за откритата процедура трябва да съдържа: 17.1. заявление за участие в открита процедура (попълнено по образец и подпечатано от кандидата); 17.2. оферта, запечатана в отделен плик (попълнена по образец); 17.3. платежен документ за закупена документация за откритата процедура (копие, заверено от кандидата); 17.4. документ за внесена парична гаранция за участие (копие, заверено от кандидата) или банкова гаранция - неотменима и безусловна, от обслужваща кандидата банка (копие, заверено за вярност от съответната банка); 17.5. договор (попълнен проект), отделно запечатан в плика с офертата; 17.6. документи за регистрация на кандидата, в т.ч.: съдебна регистрация - актуално удостоверение - оригинал или нотариално заверено копие; данъчна регистрация - копие, заверено със зелен печат от съответното данъчно подразделение; БУЛСТАТ - копие, заверено от участника; регистрация по ЗДДС - копие, заверено от гл. счетоводител и управител (изпълнителен директор, собственик), с мокър печат; 17.7. доказателства за търговската репутация на кандидата - референции; 17.8. доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката - автореференция, която съдържа: средносписъчен състав и квалификация на персонала на трудов договор; материална база - наличие на собствена или наета складова база за съхранение на гориво, в която да се поддържа едномесечен запас от минимум 300 тона газьол за ПКЦ; разполагаем собствен или нает специализиран транспорт, оборудван с броячи, замерени и пломбирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология; доказателства за наличие на собствена лаборатория или сключен дългосрочен договор с акредитирана такава за контрол на качеството на горивото; 17.9. копия от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за 2000 и 2001 г. (с изключение на новорегистрираните кандидати), заверени от участника с подпис на управител (изпълнителен директор, собственик) и гл. счетоводител, с мокър печат; 17.10. актуални удостоверения от съответните компетентни органи за отсъствие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 3 и 5 ЗОП - оригинали; 17.11. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП, попълнена от управителите или членовете на управителните органи на кандидатите; 17.12. декларация, че изпълнителят ще доставя гориво, произведено в Република България, не по-късно от три месеца от датата на експедиция - по образец; 17.13. декларация, че при изпълнение на поръчката кандидатът се задължава да спазва действащите в страната нормативни изисквания по безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност - по образец; 17.14. декларация, че кандидатът е получил комплект документи за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на газьол за ПКЦ за отопление на социалните заведения, детските ясли и други общински обекти, финансирани от бюджета на община Варна, и е запознат с условията по процедурата. Лица за контакти: Динев, Ралчева, тел. 052/22 59 79.

48926

34. - Община - гр. Варна, бул. Осми приморски полк 43, тел. 052/22 59 79, факс 052/22 00 24, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 22 ЗОП и заповед № 2198 от 28.VIII.2002 г. на кмета на общината обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на газьол за промишлени и комунални цели (газьол за ПКЦ) за отопление на детските и учебните заведения и обслужващите звена във функция “Образование” и обекти във функция “Култура” на територията на община Варна; обектите ще бъдат подробно описани и приложени към условията за провеждане на откритата процедура. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита; възможна е процедура на договоряне при условията на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП при допълнителна поръчка от същия изпълнител. 4. Прогнозно количество гориво - 3000 хил. литра, доставено по заявка, съобразно потребностите на съответните учреждения; възможна е корекция съобразно сезонно-климатичните условия. 5. Срок за изпълнение на обществената поръчка - до 31.ХII.2003 г. 6. Място за изпълнение - франко склада на заявителя. 7. Ограничителни условия - до участие в процедурата се допускат производители, упълномощени от тях фирми, търговски представители или фирми, сключили търговски договор с производители; кандидатите да са регистрирани по ЗДДС. 8. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията по чл. 5, 24 и 27 ЗОП; да са изпълнявали подобен вид поръчки и да имат техническа и финансова възможност за доставка на гориво в големи обеми; да разполагат със собствена или наета база за съхранение на гориво, в която по време на действие на договора да се поддържа едномесечен запас от минимум 1000 т газьол за ПКЦ; да разполагат със собствена лаборатория или да имат сключен дългосрочен договор с акредитирана такава за контрол на качеството на доставяното гориво; да имат възможност да доставят горивото до крайния потребител със собствен или нает транспорт, снабден с измервателни уреди, замерени и пломбирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология. 9. Изисквания за качество - всяка доставка на газьол за ПКЦ да бъде придружена със сертификат за произход и сертификат за качество съгласно фирмена техническа спецификация на “Лукойл Нефтохим - Бургас” - АД; доставеното гориво да е произведено в Република България не по-късно от три месеца от датата на експедицията. 10. Начин за образуване на предлаганата цена и заплащане - предложената цена за доставка на един тон газьол за ПКЦ франко склада на възложителя да е с включен акциз, екотакси, пътни такси, без ДДС; заплащането от страна на възложителя се извършва по банков път в левове съгласно чл. 22, ал. 6 ЗОП; отчитането на доставеното количество в литри в отделните обекти става чрез представяне от страна на изпълнителя на анализно свидетелство за относителното тегло на горивото в деня на доставката, издадено от лицензирана лаборатория; заплащането на анализа е за сметка на доставчика. 11. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на приемането им от възложителя. 12. Гаранции: 12.1. гаранцията за участие в процедурата може да бъде банкова гаранция или парична сума в размер 23 400 лв.; паричната гаранция се внася в “Общинска банка” - АД, клон Варна, банкова сметка № 5010310039, банков код 13071183; 12.2. гаранцията за изпълнение на договора е в размер 200 000 лв., платими преди сключване на договора за обществената поръчка от кандидата, определен за изпълнител; в случай на парична гаранция изпълнителят я внася по посочената в т. 12.1 сметка. 13. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението: 13.1. търговска оценка - 45 % тежест, в т.ч.: предложена цена за 1 тон гориво, доставено франко склада на възложителя - 40 %; ангажимент по спазване на зададения от възложителя график на доставките - 5 %; 13.2. техническа оценка - 55 % тежест, в т.ч.: характеристика на горивото в съответствие със сертификационните изисквания и екологична оценка на горивото - 15 %; разполагаема собствена или наета складова база, собствен или нает транспорт за гарантиране на доставките, собствена лаборатория или сключен дългосрочен договор с акредитирана такава - 15 %; опит на доставчика при изпълнението на подобни доставки, доказан с референции - 25 %. 14. Документацията за участие в откритата процедура се закупува в стая 702, ет. 7, в общината срещу 100 лв. с включен ДДС, платими в клона на “Общинска банка” - АД, клон Варна, банкова сметка № 3010310009, БИН 7304000002, банков код 13071183, и издадена фактура за закупена документация в стая 806 на Община - Варна. Продажба на документацията - от следващия работен ден до 44-ия календарен ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 15. Срок за подаване на комплекта офертни документи - в деловодството на общината до 11 ч. на 45-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 16. Първото заседание на комисията по класиране на участниците ще се проведе от 14 ч. на първия работен ден след изтичане на срока по т. 15 в сградата на Община - Варна, зала “Варна”. 17. Комплектът документи за откритата процедура трябва да съдържа: 17.1. заявление за участие в открита процедура (попълнено по образец и подпечатано от кандидата); 17.2. оферта, запечатана в отделен плик (попълнена по образец); 17.3. платежен документ за закупена документация за откритата процедура (копие, заверено от кандидата); 17.4. документ за внесена парична гаранция за участие (копие, заверено от кандидата) или банкова гаранция - неотменима и безусловна, от обслужваща кандидата банка (копие, заверено за вярност от съответната банка); 17.5. договор (попълнен проект), отделно запечатан в плика с офертата; 17.6. документи за регистрация на кандидата, в т.ч. съдебна регистрация - актуално удостоверение - оригинал или нотариално заверено копие; данъчна регистрация - копие, заверено със зелен печат от съответното данъчно подразделение; БУЛСТАТ - копие, заверено от участника; регистрация по ЗДДС - копие, заверено от гл. счетоводител и управител (изпълнителен директор, собственик), с мокър печат; 17.7. доказателства за търговската репутация на кандидата - референции; 17.8. доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката - автореференция, която съдържа: средносписъчен състав и квалификация на персонала на трудов договор; материална база - наличие на собствена или наета складова база за съхранение на гориво, в която да се поддържа едномесечен запас от минимум 1000 т газьол за ПКЦ; разполагаем собствен или нает специализиран транспорт, оборудван с броячи, замерени и пломбирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология; доказателства за наличие на собствена лаборатория или сключен дългосрочен договор с акредитирана такава за контрол на качеството на горивото; 17.9. копия от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за 2000 и 2001 г. (с изключение на новорегистрираните кандидати), заверени от участника с подпис на управител (изпълнителен директор, собственик) и гл. счетоводител, с мокър печат; 17.10. актуални удостоверения от съответните компетентни органи за отсъствие на обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 1, 3 и 5 ЗОП - оригинали; 17.11. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 4 и 6 ЗОП, попълнена от управителите или членовете на управителните органи на кандидатите; 17.12. декларация, че изпълнителят ще доставя гориво, произведено в Република България не по-късно от три месеца от датата на експедиция - по образец; 17.13. декларация, че при изпълнение на поръчката кандидатът се задължава да спазва действащите в страната нормативни изисквания за безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност - по образец; 17.14. декларация, че кандидатът е получил комплект документи за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на газьол за ПКЦ за отопление на детските и учебните заведения и обслужващи звена във функция “Образование” и обекти във функция “Култура” на територията на община Варна и е запознат с условията по процедурата. Лица за контакти - Динев, Ралчева, тел. 052/22 59 79.

48927

7. - Община - гр. Върбица, област Шумен, ул. Септемврийско въстание 55, тел. 995391/21-31, 21-60, факс 995391/20-56, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗОП и решение № 420 от 28.VIII.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на течно гориво за нуждите на учебните заведения за отоплителния сезон 2002 - 2003 г. при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на промишлено гориво за нуждите на ЦДГ “Славейче” - гр. Върбица, и СОУ “X.X.” - гр. Върбица, за отоплителния сезон 2002 - 2003 г.; прогнозно количество - 40 т. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място за изпълнение - доставките се извършват периодично на малки партиди при подадена заявка франко учебното заведение, срокът за изпълнение е 3 работни дни от подаване на заявката. 5. Кандидатите да отговарят на условията в раздели I, II и III на глава трета от ЗОП и съгласно документацията за участие в процедурата, да разполагат със собствена или наета база за съхранение на гориво и транспортни средства, оборудвани с броячи. 6. Горивото да отговаря на БДС, да бъде придружено със сертификат за качество и със срок на годност. 7. Образуване на цената - най-ниска цена; заплащане - в левове по банков път, отсрочено - не по-рано от 15 работни дни след всяка доставка и представена фактура. 8. Срок на валидност на предложенията - 30 дни от датата на оценяване на предложенията. 9. Размер на гаранцията за участие в откритата процедура - 1000 лв., внесени в брой в касата на Община - гр. Върбица. 10. Критерии за оценка на предложенията: най-ниска цена - 60 %; доказуем произход и качество на горивото - 10 %; най-дълъг срок на отсрочено плащане - 20 %; време за реакция по заявките (не по-късно от 3 работни дни) - 10 %. 11. Документацията за участие в процедурата се получава в касата на Община - гр. Върбица, срещу 100 лв., платени в брой до 16 ч. на 15-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 12. Предложенията на кандидатите, оформени съгласно ЗОП, се подават в деловодството на общината в запечатан непрозрачен плик с надпис “Оферта за доставка на гориво” в срок до 16 ч. до 16-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 13. Предложенията ще бъдат отворени, разгледани и оценени по реда на глава четвърта от ЗОП от комисия на 17-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в стаята на зам.-кмета по стопанските въпроси на Община - гр. Върбица, ул. Септемврийско въстание 55, ет. 2 (ако денят е неработен, разглеждането и оценяването ще стане на следващия работен ден). За допълнителна информация - тел. 995391/21-60.

48972

3. - Община - гр. Златица, пл. Македония 1, тел. 22-82, факс 22-81, на основание чл. 36, ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 16 от 27.VIII.2002 г. на кмета на общината кани неограничен брой кандидати за участие в конкурс за проектиране за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - изработване на инвестиционен проект на обект - благоустрояване на ЦГЧ, гр. Златица - фаза: технически проект. 2. Правно основание - чл. 36, ал. 1 и 2 от наредбата. 3. Вид на процедурата - конкурс за проектиране. 4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка - 45 работни дни от датата на подписване на договора, Община - Златица, гр. Златица. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - съгласно изискванията на чл. 23 и 24 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - да са извършвали подобен вид дейности. 7. Изисквания за качество - техническият проект да бъде изработен съгласно ЗУТ и наредбите за неговото прилагане. Всички проектни части да бъдат съобразени с изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 г. на МРРБ (ДВ, бр. 51 от 2001 г.). 8. Начин на образуване на предлаганата цена - цената да се предложи в левове, с включен ДДС. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от датата на депозиране на предложението. 10. Вид и размер на гаранцията - парична, в размер 50 лв. 11. Критерии за оценка на предложенията - икономически най-изгодно предложение или най-ниската предложена цена. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще бъдат отворени в 11 ч. на 3.Х.2002 г. в залата на Община - Златица. 13. Място за получаване, срок, цена и начин на плащане на документацията за участие в откритата процедура - кандидатите могат да закупят документацията срещу квитанция от 10 лв. от служба “Общинска собственост” - Община Златица. Начален срок за продажба на документацията - обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 14. Място и срок за подаване на предложенията - предложенията трябва да бъдат получени до 16 ч. и 30 мин. на 2.Х.2002 г. в Община - Златица, служба “Общинска собственост”, ет. 3, стая 305. За справки и информация - тел. 0728/22-82, вътр. 116.

49757

628. - Община - гр. Левски, на основание чл. 6, т. 2 и глава осма от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 630 от 28.VIII.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - избор на фирма за доставка на твърди горива за нуждите на Община - гр. Левски. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на глава осма и чл. 31 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката: 4.1. срок за изпълнение на поръчката - отоплителния сезон 2002/2003 г.; 4.2. място на изпълнение на поръчката - училища и кметства от община Левски. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите да притежават необходимия опит, техника и квалифициран персонал за извършване на доставките; доставените горива да отговарят на БДС и да са придружени с документ за качество; кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 19 и 20 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с условията на чл. 23 и 24 ЗОП. 6. Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена да е в левове без ДДС, да е твърда и неподлежаща на промяна през цялото времетраене на договора. 7. Начин на плащане - съгласно документацията в левове, регламентирано в договора. 8. Срок на валидност на предложенията - 30 дни от датата на отварянето им. 9. Вид и размер на гарацията за участие - съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП - 250 лв., внесени в касата на Община - гр. Левски, или по банкова сметка № 3010004400, БИН 6304000000, банков код 20072822, при “ОББ” - АД, гр. Левски. 10. Критерии за оценка на предложенията - икономически най-изгодното предложение, в т.ч.: а) финансово състояние на фирмата, квалификация на персонала, препоръки и опит - 20 т.; б) предложена цена - 40 т.; в) начин на разплащане - 40 т. 11. Срок за закупуване на документацията - втория работен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” и представяне на документ за платена сума 20 лв. всеки работен ден от 8 до 17 ч. в стая 320 на Община - гр. Левски. 12. Място и срок за представяне на предложенията - предложенията се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител в Община - гр. Левски, до 15-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 13. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията в 10 ч. и 30 мин. в стая 304 на Община - гр. Левски.

48971

214. - Община - гр. Мъглиж, пл. 3-ти март 32, тел. 04321/21-62, факс 04321/22-55, лице за контакти - X.X., на основание чл. 34, ал. 2 ЗОП и заповед № 267 от 27.VIII.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на течни горива - 80 т (промишено и дизелово), за нуждите на организациите на бюджетна издръжка в община Мъглиж за отоплителния сезон 2002/2003 г. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита, с възможност за възлагане на допълнителна поръчка чрез пряко договаряне с фирмата, избрана за изпълнител, при условие че са изпълнени изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка: 4.1. срок за изпълнение на поръчката - чрез периодично повтарящи се доставки със срок съгласно график, но не по-късно от 3 работни дни след подаване на всяка заявка; 4.2. място на изпълнение - франко общинските обекти, ползващи течните горива, и съгласно подадена заявка. 5. Ограничения при изпълнението на обществената поръчка - няма. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите: фирмите кандидати трябва да отговарят на условията на чл. 5, ал. 1, чл. 24 и 27 ЗОП, за удостоверяване на което към заявлението си за участие трябва да представят съответните документи; кандидатът задължително трябва да притежава опит в извършването на подобен вид дейности през последните 3 години, да представи доказателства за търговска репутация и технически възможности - да разполага със собствена база и собствен транспорт, снабден с броячи, замерени и пломбирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология, за осъществяването на срочни доставки на малки количества гориво. 7. Изисквания за качество - предлаганите и доставяни течни горива да отговарят на изискванията на БДС и всяка доставка да бъде придружена със сертификат за произход и качество. 8. Начин за образуване на предлаганата цена и начин за плащане - в левове с включен ДДС; принцип на формиране на цената - базова (минимална) цена за тон с всички разходи по доставката и надценката в левове за тон, посочена в проценти спрямо базовата (минималната) цена, която не се променя за целия срок на действие на договора за доставка; доставната (крайната) цена може да бъде променяна само в случаите на промяна на базовата (минималната) цена, като това обстоятелство се удостоверява чрез официалния бюлетин за периодично изменение на цените на производителя за местни доставчици, за което изпълнителят уведомява писмено възложителя. Разплащането ще се извършва по банков път в левове - срещу издадена данъчна фактура от изпълнителя след ефективна доставка, само след проведен контрол за качество и количество; сертификатът, съпътстващ всяка една доставка, се съхранява от възложителя като доказателство при възникнали спорове. 9. Срок на валидност на предложението - 60 календарни дни считано от датата на отваряне на предложенията. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора: 10.1. размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане - парична сума в размер 600 лв., внесени по банкова сметка № 5000300136, банков код 66084634, ТБ “Биохим” - АД, клон Казанлък; 10.2. кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която се освобождава след неговото приключване; гаранцията за добро изпълнение е 2 % от общата стойност на сключения договор. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - постъпилите предложения от кандидатите се допускат до разглеждане само при условие на съответствие с всички обявени задължителни изисквания на възложителя; предложенията, които са допуснати до класация, се оценяват по следните критерии: основен критерий - икономически най-изгодното предложение; тежестта на компонентите на комплексната оценка е: цена - 70 %; срок на изпълнение на доставка - 10 %; предложен срок на отложено разплащане - 10 %; квалификация на участника - 10 %. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - 15.Х.2002 г. от 10 ч. в заседателната зала на Община - Мъглиж. 13. Място и срок за подаване на предложенията - до 16 ч. на 14.Х.2002 г. в сградата на Община - Мъглиж, пл. 3-ти март 32, ет. 2, стая 206; предложения, подадени след срока, не се приемат. Документацията за участие в процедурата се получава в сградата на Община - Мъглиж, стая 206, срещу платена такса 50 лв., внесени в касата на общината или по банкова сметка № 3020110306, БИН 7311870006, банков код 66084634, ТБ “Биохим” - АД, клон Казанлък, Данъчно бюро Мъглиж, в срок до 16 ч. на 11.Х.2002 г.

48948

1773. - Община - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея 17, тел. 0350/22-08, 22-03, тел./факс 0350/41-65, на основание чл. 6, т. 1, чл. 10 и чл. 31, ал. 1 и 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “в” и чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗОП и решение № 31 от 30.VIII.2002 г. на кмета на общината обявява процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс при следните условия: 1. Предмет на малката обществена поръчка - реконструкция на ул. Димитър Горов от о.т. 548 до о.т. 550 - гр. Пещера. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 6, т. 1 и чл. 10 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, буква “в” и чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открит конкурс. 4. Срок и място на изпълнение на малката обществена поръчка - срокът за изпълнение на поръчката е до 10.ХII.2002 г.; обектът е на територията на гр. Пещера, ул. Димитър Горов. 5. Ограничения при изпълнение на малката обществена поръчка - кандидати за участие могат да бъдат всички физически или юридически лица или обединение от тях, отговарящи на чл. 5 и 24 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на изискванията на чл. 24 ЗОП; кандидатите да разполагат с необходимата за такъв род обекти организационна и технологична съоръженост и квалифициран персонал за изпълнение на този вид строително-монтажни работи, да са изпълнявали обекти с подобен характер, за което да представят необходимите справки. 7. Изисквания за качество - поръчката да се извърши съгласно заданието на възложителя и одобрените проекти и при стриктно спазване на БДС, ОН и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на изпълнението и приемането на строително-монтажните работи; некачествено изпълнени видове и количества работи или изпълнени такива с некачествени материали, установено с двустранен констативен протокол между възложителя и изпълнителя, няма да се заплащат; гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи - не по-кратки от предвидените в чл. 173, ал. 4 ЗУТ. Възложителят си запазва правото за възлагане на допълнителни работи в рамките на същата поръчка при спазване на условията и реда на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗОП. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и заплащане - ценообразуването ще се извършва: на твърда договорна стойност, включваща всички разходи на кандидата по изпълнението на поръчката, без включен ДДС, формирана на база подробна количествено-стойностна сметка за изпълнението на обекта, съгласно заданието на възложителя и одобрените проекти; единичните цени, формиращи твърдата договорна стойност, трябва да бъдат придружени от подробни анализи за формирането им; за възложени допълнително извън предмета на поръчката видове работи, възложени от възложителя на изпълнителя, ценообразуването им ще се извършва на база УСН и следните показатели, формиращи единичните цени, предмет на поръчката, а именно: 8.1. часова ставка; 8.2. допълнителни разходи върху труда в %; 8.3. цени на машиносмени; 8.4. допълнителни разходи върху механизацията в %; 8.5. доставно-складови и транспортни разходи в % от стойността на материалите; 8.6. печалба; 8.7. цени на материали - съгласно разходооправдателни документи, представени на възложителя от изпълнителя, след предварително съгласуване по видове, количества и цени. Разплащането на изпълнените видове и количества СМР ще се извършва след приемането им от възложителя и въз основа на изготвени от изпълнителя и одобрени от възложителя подробна ведомост (количествена сметка), протокол обр. 19 и фактура в рамките на договорените стойности; заплащането ще се извършва в левове по банков път след получаване на приемателно-предавателните документи без предоставяне на инвеститорски аванс. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от крайната дата за подаването им. 10. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата - гаранцията за участие е 350 лв., платими в брой в касата на Общинска администрация - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея 17. 11. Вид и размер на гаранцията на изпълнение на договора - гаранцията за изпълнение на договора е 3500 лв., платими в брой в касата на Общинска администрация - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея 17, която се представя от кандидата, определен за изпълнител на поръчката. 12. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка - оценяването на предложенията ще се извърши съгласно следните критерии: 12.1. най-ниска предложена цена - 70 % тежест в комплексната оценка; 12.2. срок за изпълнение на поръчката - 10 % тежест в комплексната оценка; 12.3. квалификационна и ресурсна осигуреност - 10 %, в т.ч.: налична материална база - 5 %; квалифициран персонал - 5 %; 12.4. референции за изпълнение на обекти с подобен характер - 5 %; 12.5. гаранционен срок - 5 %; 12.6. оценяването на предложенията ще се извърши по формулата:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6,

където: К1 е показател за оценка на критерия “най-ниска предложена цена” по формула; формула за определяне на К1:

К1 = (Цмин.лв./Цучаст.лв.) x 70,

където: Цмин.лв. е най-ниското предложение по критерия “най-ниска предложена цена”, а Цучаст.лв. - предложението на оценявания участник по същия критерий; К2 е балната оценка на критерия “срок за изпълнение на поръчката” по формула; формула за определяне на К2:

К2 = (Дмин.дни/Дучаст.дни) x 10,

където: Дмин.дни е най-краткото в календарни дни от подписване на договора предложение по критерия “срок за изпълнение на поръчката”, а Дучаст.дни - предложението на оценявания участник по същия критерий; К3 и К4 са балните оценки на квалификационната и ресурсната осигуреност съответно по критерии: К3 - налична материална база - от 1 до 5 точки, К4 - квалифициран персонал - от 1 до 5 точки; К5 е балната оценка по критерия “референции за изпълнение на обекти с подобен характер” - от 1 до 5 точки; К6 е балната оценка по критерия “гаранционен срок” по формула; формула за определяне на К6:

К6 = (Ср.пред./Ср.макс.) x 5,

където: Ср.пред. е предложеният гаранционен срок на оценявания участник в календарни месеци, Ср.макс. - максималният предложен гаранционен срок в календарни месеци. 13. Срок за подаване на предложенията - предложенията на кандидатите следва да бъдат оформени съгласно ЗОП и подадени по съответния ред в деловодството на Община - гр. Пещера, в срок до 14 ч. на 17.IХ.2002 г. 14. Място, ден и час за отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията на кандидатите ще бъдат отворени, разгледани и оценени по реда на глава шеста от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП от комисия на 17.IХ.2002 г. от 14 ч. в стая 5 на Община - гр. Пещера. 15. Документация за участие в процедурата - закупува се и се получава от кандидатите в Община - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея 17, тел. 0350/22-03, стая 12, всеки работен ден до 17 ч. на 16.IХ.2002 г. срещу внесена сума 50 лв. в касата на Общинска администрация - гр. Пещера. За допълнителна информация и справки - тел. 0350/централа 22-03, вътр. 127, X.X., X.X..

49444

31. - Община - гр. Плевен, пл. Възраждане 2, тел. 064 25012, 23209, 22411 (централа), на основание чл. 22, ал. 1 ЗОП и заповед № РД-10-727 от 27.VIII.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка: снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Плевен през зимния сезон 2002 - 2003 г. 2. Основание за възлагане на поръчката - чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “р”, чл. 4, т. 1 и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита процедура. 4. Място и срок за изпълнение на обществената поръчка - четвъртокласната пътна инфраструктура на община Плевен за срок през зимния сезон 2002 - 2003 г. до 1.IV.2003 г. Ограничения при изпълнението - правата и задълженията на тази обществена поръчка не могат да се прехвърлят на трети лица; дейността да се изпълнява при спазване на всички нормативни изисквания, вкл. и за ТБТ, ППО и опазване на околната среда; възложителят си запазва правото на предварително изпълнение на предмета на поръчката с оглед осигуряване на живота или здравето на гражданите, предотвратяване загуби за стопанството и с оглед защитата на обществени интереси, както и при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на предмета на поръчката. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие се допускат физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, имащи предмет на дейност пътно строителство и поддържане. 7. Изисквания за качество - кандидатите да притежават необходимата специализирана техника; да подсигурят екологичната ефективност на техниката; да спазват технологичните изисквания съгласно инструкцията за зимно поддържане при осъществяване на обществената поръчка, персоналът да е достатъчно на брой и с необходимата подготовка. 8. Начин на образуване на цената: 8.1. кандидатите да предложат обобщена цена за зимно поддържане на километър път съгласно необходимата степен и ниво за четвъртокласни пътища; 8.2. да предложат единични цени по видове машини при условия на работа; 8.3. единични цени за опесъчаване на един кв.м пътна настилка при установена разходна норма за четвъртокласни пътища; 8.4. единични цени за един куб.м пясък и един тон сол при доставка от кандидата; 8.5. единични цени за 24-часова информация за състоянието на общинските пътища; 8.6. цените да са доказани с анализ; 8.7. плащанията се извършват по банков път по сметка, посочена от кандидата, в срок, договорен с възложителя. 9. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни от крайния срок за представянето им; този срок може да бъде удължен до сключване на договора за възлагане на поръчката с 30 дни. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора: 10.1. размерът на гаранцията за участие в процедурата на възлагане е 800 лв., внесени по сметка № 5010060032, банков код 13077120, “Общинска банка” - АД, клон Плевен; 10.2. кандидатът, определен за изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер 800 лв., гаранциите се задържат или освобождават по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - основен критерий: икономически най-изгодното предложение; тежестта на компонентите на комплексното предложение са, както следва: цена - 60 %; технически възможности - 30 %; срок на разплащане - 10 %; предложенията се оценяват въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:

Ккомпл. = С1 x Б1 + С2 x Б2 + С3 x Б3,

където С1 = 60 %, С2 = 30 %, С3 = 10 %, Б1 - балната оценка, варираща от 10 т. до 50 т. в зависимост от класирането на база комплексна оценка, включваща видовете операции, доказани с анализи, необходими за съответния вид работа; Б2 - балната оценка, варираща от 10 т. до 50 т. в зависимост от класирането на база технически възможности; Б3 - балната оценка, варираща от 10 т. до 50 т. в зависимост от класирането на база срока на разплащане. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията се разглеждат и оценяват в Плевен, пл. Възраждане 2, актовата зала на ет. 1 на общината на 17.Х.2002 г. от 16 ч. 13. Документацията за участие в процедурата се получава в стая 7 на Община - гр. Плевен, срещу такса от 30 лв., платени в стая 2, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. считано от 30.IХ.2002 г. до 4.Х.2002 г. 14. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в стая 7 на общината от 14.Х.2002 г. до 16 ч. на 16.Х.2002 г.

48982

8. - Община “Марица” - област Пловдив, Пловдив, бул. Марица 57 А, тел. (032) 952622, на основание чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 15 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № РД-09-332 от 30.VIII.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на твърди горива въглища “Донбас” 40 тона и брикети 350 тона за нуждите на заведенията, финансирани от общинския бюджет. 2. Срок и място за получаване на документацията - до 16 ч. и 30 мин. на 18.IХ.2002 г., деловодството на общината - Пловдив, бул. Марица 57 А. 3. Цена на документацията - 30 лв., платени в брой в касата на общината. 4. Срок и място на регистрация на предложенията - до 16 ч. и 30 мин. на 24.IХ.2002 г. в деловодството на общината - Пловдив, бул. Марица 57 А. 5. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - заседателната зала на общината, 25.IХ.2002 г. от 13 ч. 6. Всеки участник има право да участва в процедурата за доставка на твърдо гориво общо или поотделно по двете позиции.

49763

12. - Община - гр. Разлог, на основание чл. 47, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и заповед № РД-255 от 27.VIII.2002 г. на кмета на Община - Разлог, обявява ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детски заведения и детска млечна кухня в община Разлог при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на хранителни продукти за детски заведения и детска млечна кухня в община Разлог съобразно месечните нужди на заведенията. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 13, ал. 5, чл. 15, т. 3 и чл. 47 ЗОП. 3. Вид на процедурата - ограничена. 4. Срок и място за изпълнение - доставката се извършва до складовете на детските заведения, детски ясли и детска млечна кухня в община Разлог чрез периодично повтарящи се поръчки със срок не по-късно от 3 дни след подаване на всяка заявка и с качество съгласно БДС; срок на договора - 1 година от подписването му. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано по ТЗ, да разполагат със собствен или нает транспорт за доставка на хранителни продукти до склада на детските заведения, ясли, млечна кухня, да отговарят на изискванията по чл. 24 ЗОП. 6. Начин на образуване на цената - предлаганата цена да включва всички разходи, вкл. ДДС и транспортните разходи до складовете на детските заведения. 7. Срок на валидност на предложенията - 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на предложенията. 8. Вид и размер на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка - 1000 лв., внесени в касата на Община - Разлог. 9. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им (в %) в комплексната оценка: а) офертна цена на хранителните продукти с ДДС и включени разходи по доставка - 50 %; б) срок за изпълнение на заявката - не повече от 3 дни от датата на подаване - 15 %; в) срок за разплащане - не по-малко от 30 дни от доставката - 30 %; г) седалище и адрес на управление на търговеца в община Разлог - 5 %. 10. Заявления за участие в предварителния подбор се приемат в отдел “Счетоводен” на направление “Образование”, Разлог, до 17 ч. на 16.IХ.2002 г. 11. Заявлението за участие в подбора трябва да съдържа документите, предвидени в чл. 48 ЗОП. 12. Оценяването на кандидатите в предварителния избор ще става въз основа на тяхната финансова и техническа възможност за изпълнение на обществената поръчка. 13. Предварителният подбор ще се проведе на 17.IХ.2002 г. от 10 ч. в зала 111 на ОбА - гр. Разлог; на определените кандидати ще бъдат изпратени писмени покани за участие в ограничената процедура.

49479

2728. - Община - гр. Стражица, ул. Дончо Узунов 5, тел. (06161) 25-68 и 34-28, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “р” ЗОП и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП със заповед № 757 от 29.VIII.2002 г. на кмета на общината удължава срока на обявената процедура на открит конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: поддържане на чистотата на територията на община Стражица, област Велико Търново, включваща: сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци, поддържане на градското сметище и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Конкурсната документация се получава в стая 27 в срок до 16 ч. на 24.IХ.2002 г. при цена 50 лв., платени в брой в касата на Общинска администрация - гр. Стражица. Предложенията на кандидатите се приемат в стая 19 в срок до 25.IХ.2002 г. до 16 ч. Място и срок за разглеждане и оценяване на предложенията - сградата на общината в залата на ет. 3 на 26.IХ.2002 г. в 10 ч.

49437

14. - Община - гр. Червен бряг, ул. Антим I № 1, тел. (0659) 27-08, факс 23-54, област Плевен, обявява процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: Предмет на обществената поръчка - доставка на течно гориво за нуждите на мероприятията, финансирани от общината за отоплителен сезон есен 2002 - пролет 2003 г. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 13, ал. 1 и 2 ЗОП и заповед № РД-01-03-618 от 28.VIII.2002 г. на кмета на общината. Вид на процедурата - открита. Срок и място на изпълнение - една година считано от датата на сключване на договора, чрез периодични доставки по подадена заявка франко обектите, посочени в документацията. Изискване за качество - доказуем произход и качество на горивото, съгласно БДС за всяка доставена партида. Ограничения - участниците да разполагат със специализирани транспортни средства, оборудвани с броячи, замерени и пломбирани от Държавната агенция по стандартизация и метрология и отговарящи на условията на глава трета, раздели I, II и III от ЗОП и изискванията на документацията; доставката да се извършва със собствен превоз до три дни след подаване на заявката, придружени с паспорт за тариране и сертификат за качество. Изисквания към кандидатите - до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията по чл. 24 и 27 ЗОП. Начин на образуване на цената - в лв./т с включен ДДС и транспортни разходи. Начин на плащане - разсрочено, минимум 20 дни след доставката, безкасово, в левове. Срок на валидност на офертата - 60 календарни дни от датата на провеждане на процедурата. Размер на гаранцията за участие в процедурата - парична сума в размер 1800 лв., внесена по сметка № 5000007030, на Община - гр. Червен бряг, банков код 40082843, в SG “Експресбанк” - Червен бряг. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора - кандидатът, определен за изпълнител, да представи гаранция за изпълнение на договора в размер 5000 лв., която се освобождава след неговото изпълнение. Критерии за оценка - доставна цена - до 60 т., срок на отсрочено плащане - до 15 т., време за доставка - до 10 т., техническа възможност за изпълнение на поръчката - до 15 т. Цена, място и срок за закупуване на документацията за участие - 100 лв., закупуване - стая 909 на общината, до 42-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Оценяване на офертите - заседателната зала на общината от 10 ч. на 46-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”, а в случай че е неприсъствен ден - на първия работен ден след него. Подаване на предложенията - до 16 ч. и 30 мин. на 45-ия ден от обнародването в “Държавен вестник” в стая 104 на общината в запечатан непрозрачен плик с надпис “Оферта за доставка на течно гориво”. Допълнителна информация - на тел. 0659/33-49, 43-07.

48960

15. - Община - с. Аксаково, област Варна, ул. Г. Петлешев 58б, тел. 05113/2040, факс 05113/3293, e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg, на основание чл. 34, ал. 2 и 3 ЗОП и заповед № 305 от 28.VIII.2002 г. на кмета на общината отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - изпълнение на дейности по подготовка за експлоатация, зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на община Аксаково през зимния период на 2002 - 2003 г., включващо: осигуряване на материали и техника, снегопочистване, лугиране, опесъчаване и др. за възстановяване на нормалната пътно-транспортна обстановка като самостоятелно обособени позиции, за които кандидатите могат да подават предложение за всички обособени позиции заедно и/или поотделно, както следва: I пакет - зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улична мрежа в район: с. Аксаково и с. Игнатиево, както и зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в с. Доброглед, с. Припек, с. Слънчево, с обща стойност на задачата за 2002 - 2003 г. до 100 000 лв. с вкл. ДДС, осигурени средства от ИАП и бюджета на Община - с. Аксаково, съобразно метеорологичните условия; II пакет - зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в район: с. Изворско, с. Зорница, с. Любен Каравелово, с. Водица, с. Засмяно, с обща стойност на задачата за 2002 - 2003 г. около 30 000 лв. с вкл. ДДС, осигурени средства от ИАП и бюджета на Община - с. Аксаково, съобразно метеорологичните условия; III пакет - зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в район: с. Куманово, с. Долище, с. Новаково, с. Яребична, с. Въглен, с. Крумово, с. Радево, с. Ботево, с обща стойност на задачата за 2002 - 2003 г. около 50 000 лв. с вкл. ДДС, осигурени средства от ИАП и бюджета на Община - с. Аксаково, съобразно метеорологичните условия; IV пакет - зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в район: с. Осеново, с. Кичево, с. Климентово, с. Генерал Кантарджиево, с. Орешак, с обща стойност на задачата за 2002 - 2003 г. около 30 000 лв. с вкл. ДДС, осигурени средства от ИАП и бюджета на Община - с. Аксаково, съобразно метеорологичните условия. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “а”, чл. 4, чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение на поръчката - от датата на сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка до 31.III.2003 г., общинска пътна мрежа на община Аксаково и улична мрежа в отделни села. 5. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на чл. 23 и чл. 24, ал. 1 и 2 ЗОП - търговец по смисъла на ТЗ; да имат опит в извършване на подобни дейности; да притежават собствена специализирана механизация и оборудване за изпълнение на поръчката. 6. Изисквания за качество - осигуряване на нормална проходимост при зимни условия; съгласно всички действащи към момента нормативни документи; спазване изискванията на Техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата, раздел V “Зимно поддържане”, ГУП, 1989 г. 7. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: 7.1. изпълнителят да спазва изискванията на чл. 28 ЗОП, отнасящ се до участието на подизпълнител; 7.2. изпълнителят да притежава собствена специализирана техника за изпълнение на снегопочистване, лугиране, опесъчаване и дислоциране в чертите на община Аксаково; 7.3. механизацията, използвана за изпълнение на дейността, да е колесна; 7.4. изпълнителят да изпълнява обществената поръчка, като предварително съгласува действията си и начина на работа с ПОКЗНБАК при Община - с. Аксаково. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и заплащане - по предложени компоненти в ценовата оферта и по доказани количества, утвърдени от инвеститора; заплащането е в левове; цените са с включен ДДС. 9. Срок на валидност на предложенията - 120 дни от датата на подаването им. 10. Условия и размер на: гаранцията за участие в процедурата - парична сума в размер: по 200 лв. за всеки пакет, внесена в касата на общината; гаранцията за изпълнение за всеки пакет е парична сума и е, както следва: I пакет - 3000 лв., внесени по сметка на възложителя или документ за осигурена банкова гаранция в полза на Община - с. Аксаково; II пакет - 1000 лв., внесени по сметка на възложителя или документ за осигурена банкова гаранция в полза на Община - с. Аксаково; III пакет - 1000 лв., внесени по сметка на възложителя или документ за осигурена банкова гаранция в полза на Община - с. Аксаково; IV пакет - 1000 лв., внесени по сметка на възложителя или документ за осигурена банкова гаранция в полза на Община - с. Аксаково; сметка на възложителя: банкова сметка № 5010400338, банков код 40080610, SG “Експресбанк” - АД, Варна. 11. Критерии за оценка на предложенията: икономически най-изгодно предложение (включващо цени на материали, цени на машиносмени на машини, подробно описани като вид в документацията, както и цени за производство и полагане на асфалтобетонова смес) - комплексна оценка 30 т.; състав и количество (подробно описани изисквания в документацията) на разполагаема специализирана техника и място на дислокация - 20 т.; квалификация на участника - 10 т. (комплекс от изискванията, посочени в тръжните документи); тежестта на всеки един от критериите се определя по методика, посочена в документацията за участие. 12. Място, ден и час за разглеждане на предложенията - на 1.Х.2002 г. от 13 ч. и 30 мин. в сградата на Общинска администрация - с. Аксаково, заседателна зала. 13. Документацията за участие се получава в сградата на Общинска администрация - с. Аксаково, ет. 2, стая 7, срещу представяне на документ за закупена документация - 60 лв. за всеки един от пакетите. 14. Предложенията за изпълнение на поръчката се приемат в Община - с. Аксаково, ет. 2, стая 7, в срок до 16 ч. на 30.IХ.2002 г.

48976

85. - “Български държавни железници” - ЕАД, София, бул. Мария-Луиза 114А, ет. 5, тел. 931-09-92 и 932-20-33, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 13, ал. 1 и 2, чл. 14 ЗОП и решение № 69 от 29.VIII.2002 г. на изпълнителния директор обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на въглища кафяви обогатени съгласно БДС 10243 - 91 и брикети от лигнитни въглища съгласно БДС 8716 - 88 по видове, както следва: брикети от лигнитни въглища по БДС 8716 - 88 - 1320 тона; въглища кафяви обогатени по БДС 10243 - 91 с размери 20 - 200 мм - 3390 тона; с размери 0 - 20 мм - 120 тона. 1. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 5 ЗОП; когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически и/или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон, което е условие за сключване на договора. 2. Сроковете за изпълнение на поръчката - от 10-ия ден след сключване на договора с избрания за изпълнител по процедурата до 30.IV.2003 г., помесечно след представяне на писмена заявка от възложителя по факс или телекс до 30-о число на предходния месец по видове, количества, крайни получатели и разтоварни гари. 3. Изисквания към кандидатите за участие в обществената поръчка: 3.1. кандидатът да представи доказателства за обстоятелствата по чл. 24 ЗОП; 3.2. да представят документ (декларация), потвърждаващ приемането без изключения на изискванията за количество и срок на доставка; 3.3. да представят декларация от производителя за съответствие на предлаганите въглища, както следва: за брикети от лигнитни въглища по БДС 8716 - 88 и за въглища кафяви обогатени по БДС 10243 - 91 по следните показатели: пепел на сухо гориво - Аd; обща влага на работното гориво WR; обща сяра на сухо гориво - Sd; долна топлина на изгаряне на работно гориво - Qr; летливи вещества на горима маса - Vdaf; 3.4. да представят образец на анализно свидетелство за качество на производителя за съответния вид - въглища кафяви обогатени и брикети от лигнитни въглища; 3.5. да имат опит и практика в производството и/или доставката на въглища кафяви обогатени и брикети от лигнитни въглища; 3.6. да гарантират качеството на изпълнение на възложената поръчка при спазване изискванията на БДС за въглища кафяви обогатени и брикети от лигнитни въглища; 3.7. да имат възможност за директно товарене на жп вагоните за възложителя и тяхното претегляне по теглови метод; 3.8. да разполагат със собствена лаборатория или сключен договор с оторизирана такава за контрол на качеството на въглища кафяви обогатени и брикети от лигнитни въглища; 3.9. да представят всички документи с предложението на български език, а тези на чужд език, придружени с български превод от оторизирана българска фирма за преводи; 3.10. кандидатите могат да участват както за цялата поръчка, така също и за отделните видове, но за цялото количество от съответния вид. 4. Начин на образуване на предлаганата цена: твърда цена в левове за тон, без ДДС, франко натоварен жп вагон на отправна гара в Република България, твърдо определена и неподлежаща на промяна до доставка на цялото количество, платима в левове по банков път, след доставка не по-рано от 5 работни дни при условие, че са представени следните документи: оригинална данъчна фактура и анализно свидетелство за качество на производителя за съответния вид - въглища кафяви обогатени и брикети от лигнитни въглища. 5. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на отварянето им. 6. Гаранцията за участие е в размер 4000 лв. със срок на валидност 120 дни в една от следните форми - банкова гаранция при условията на приложения към документацията или депозит по сметката на “БДЖ” - ЕАД, в ОББ, клон “Св. София”, б. код 20078270, б. сметка № 1017861910; задържането и освобождаването на банковата гаранция става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 7. Гаранцията за добро изпълнение е в размер 1 % от стойността на сключения договор в една от следните форми - банкова гаранция при условията на приложения към документацията или депозит по сметката на “БДЖ” - ЕАД, в ОББ, клон “Св. София”, б. код 20078270, б. сметка № 1017861910, и внасянето й е условие за сключване на договора с определения за изпълнител и се освобождава след неговото изпълнение. 8. Критерии за оценка на предложенията - икономически най-изгодно предложение, включващо: цена - 95 %, условия на плащане - след доставка, в срок не по-малък от 5 работни дни от датата на получаване на въглищата в краен получател - 5 %. 9. Предложенията на кандидатите в откритата процедура заедно с приложените към тях необходими документи, посочени в чл. 27, ал. 1, 2 и 3 ЗОП, ще се приемат в срок до 40 дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” на адрес: бул. Мария-Луиза 114А, ет. 5, стая 511 - деловодство, при спазване изискванията на чл. 27, ал. 4, 5, 6 и 7 ЗОП. 10. Документацията във връзка с поканата за участие и образец на предложение могат да се закупуват от заинтересуваните лица до 35 дни след обнародването на поканата в “Държавен вестник” на посочения адрес всеки работен ден от 9 до 16 ч. срещу 150 лв., платими в касата на “БДЖ” - ЕАД, София, бул. Мария-Луиза 114А, ет. 5. 11. Разглеждането и оценката на предложенията за участие в откритата процедура ще се извърши от комисия 45 дни след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в сградата на “БДЖ” - ЕАД, бул. Мария-Луиза 114А, ет. 5. 12. Сключването на договор за доставка ще стане след провеждане на откритата процедура и в зависимост от изхода от нея според условията на приложения към процедурата проектодоговор, който е задължителен като условия и ще бъде допълнен от конкретните предложения според изискванията на процедурата, направени от определения за изпълнител. Възможно е възлагане на допълнителна поръчка по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП.

48985

84. - “Български държавни железници” - ЕАД, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 114А, ет. 5, тел. 931-0992, 932-20-33, на основание чл. 1, чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 6, т. 2, чл. 15, чл. 31, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение № 67 от 29.VIII.2002 г. на изпълнителния директор обявява открит конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка за доставка на 1680 т кварцов пясък за локомотиви съгласно изискванията, посочени в приложение № 1 към документацията, при следните условия: 1. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 1 от наредбата, като определеният за изпълнител да е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон. 2. Срок на изпълнение на малката обществена поръчка - поетапно до 35 дни от сключване на договора съгласно спецификация (приложение № 2). 3. Изисквания към кандидатите: 3.1. кандидатите да отговарят на условията на чл. 24 ЗОП; 3.2. кандидатите могат да участват само за цялата поръчка; не се допуска участие за част от поръчката по отношение на видовете и количествата; кандидати, които не участват за обявената поръчка в цялост, се отстраняват от участие; 3.3. кандидатите трябва да имат опит в добиването и/или доставката на кварцов пясък; 3.4. кандидатите да представят референции за доставки на кварцов пясък за локомотиви; 3.5. кандидатите да представят документ за произход на кварцовия пясък; 3.6. кандидатите да представят документ за техническите характеристики на предлагания пясък в съответствие с поставените технически условия на възложителя (приложение № 1); 3.7. когато кандидатът е търговец, представя договор, спецификация или пълномощно, че има право да предлага продукция на даден производител. 4. Кандидатите да отговарят на чл. 19, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП; определеният за изпълнител да е регистриран като търговец по смисъла на Търговския закон. 5. Кандидатите да гарантират високо качество на изпълнение на малката обществена поръчка при спазване изискванията на спецификацията - неразделна част от конкурсната документация. 6. Начин на образуване на предлаганата цена - твърда договорна цена в левове на тон франко склада на изпълнителя на територията на Република България, натоварен във вагон и не подлежи на промяна до изпълнение на поръчката. 7. Начин на плащане - в левове по банков път, след доставка, но не по-рано от 10 дни. 8. Срок на валидност на предложенията - 50 дни от датата на отварянето им. 9. Гаранцията за участие е в размер 420 лв. със срок на валидност 80 дни в една от следните форми: банкова гаранция при условия на приложен образец; депозит, внесен в полза на “БДЖ” - ЕАД, в “ОББ” - АД, клон “Света София”, банков код 20078270, банкова сметка № 1017861910; задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по реда на чл. 32 и 33 ЗОП. 10. Кандидатът, определен за изпълнител, с който възложителят ще сключи договор за малка обществена поръчка, учредява гаранция за добро изпълнение в размер 5 % от стойността на договора със срок един месец след изпълнението му в една от следните форми: банкова гаранция при условия на приложен образец; депозит, внесен в полза на “БДЖ” - ЕАД, в “ОББ” - АД, клон “Света София”, банков код 20078270, банкова сметка № 1017861910. 11. Критерии за оценка на предложенията: цена - 90 %, начин на плащане - 10 %; начинът за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението ще бъде посочен в конкурсната документация. 12. Предложенията за участие в открития конкурс заедно с приложените към тях необходими документи, посочени в чл. 27, и тези, изисквани от възложителя и в съответствие с чл. 21 и 22 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП, ще се приемат в срок 20 дни от обнародването на поканата в “Държавен вестник” на адрес: София, бул. Княгиня Мария-Луиза 114А, ет. 5, деловодство, при спазване на изискванията на чл. 27, ал. 3 и 4 ЗОП. 13. Документацията във връзка с поканата за участие и конкурсните документи могат да се закупуват от заинтересуваните лица до 18-ия ден от обнародване на поканата в “Държавен вестник” на посочения адрес всеки работен ден от 9 до 16 ч. срещу 350 лв., платими в касата на “БДЖ” - ЕАД, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 114А, ет. 5. 14. Изборът на изпълнител между кандидатите, подали предложения за участие в открития конкурс, ще се извърши от комисия на 22-ия ден след датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” в сградата на “БДЖ” - ЕАД, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 114А, ет. 5. 15. Сключването на договора за доставка ще стане след провеждане на процедурата в зависимост от изхода от нея при условията на проектодоговора, който да е допълнен с конкретните предложения според изискванията на процедурата, направени от определения за изпълнител.

48984

2031. - “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120, тел. 931-23-55, в. 207, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14 и 22 ЗОП и решение № 7 от 26.VIII.2002 г. на съвета на директорите отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет: доставка на хранителни продукти за нуждите на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, съгласно приложен списък. 2. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1,т. 2 ЗОП. 3. Вид на процедурата: открита процедура по глава четвърта от ЗОП. 4. Място на изпълнение: “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, София, бул. Христо Ботев 120. 5. Срок за изпълнение: една година считано от датата на подписване на договора, периодични доставки след заявка. 6. Начин за изпълнение на поръчката: кандидатите могат да участват в процедурата както за изпълнение на цялата поръчка, така и за обособени позиции от нея. 7. Квалификационни изисквания към кандидатите: да отговарят на изискванията по чл. 5, 23 и 24 ЗОП и да имат достатъчно капацитетни възможности за изпълнение в договорените срокове на възложената поръчка. 8. Изисквания за качество: съгласно БДС, срок на годност не по-малко от 50 % от остатъчния срок на годност към момента на доставката. 9. Начин на образуване на цената и заплащане: цената да включва всички разходи за доставка до склада на болницата с ДДС; плащане - в левове, отложено не по-малко от 14 дни от доставката на съответното количество. 10. Срок на валидност на предложенията: 90 дни считано от датата на подаване на предложението. 11. Гаранция за участие: безусловна и неотменяема банкова гаранция в размер 2000 лв. в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, със срок на валидност 90 календарни дни, в която изрично е посочена възможността за задържането й по реда на чл. 32 ЗОП. 12. Гаранция за изпълнение: безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, в размер 1 % от стойността на договора; представя се от кандидата, определен за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договор и се освобождава след прекратяване на действието му по реда, предвиден в него. 13. Критерии за оценка на предложенията: икономически най-изгодно предложение е това, което има най-висока комплексна оценка като сума от отделните критерии: най-ниска единична цена - до 40 т.; срок и начин на плащане - до 20 т.; условия на доставката - до 20 т.; качество - до 10 т.; търговска репутация - до 10 т. 14. Документацията се получава всеки работен ден от 14 до 16 ч. в сградата на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, административен корпус, след заплащане в касата на цена 200 лв. от деня, следващ обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 15. Краен срок за представяне на предложенията: 16 ч. на 30-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията се представят в запечатан плик в деловодството на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, бул. Христо Ботев 120, ет. 1. 16. Постъпилите предложения ще бъдат отворени от комисията в библиотеката на “Втора МБАЛ - София” - ЕАД, от 13 ч. на 31-ия ден от обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 17. Възможно е възлагане на допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16 ЗОП. За допълнителна информация: В. Костова, тел. 9312355, в. 207.

48973

272. - “Многопрофилна болница за активно лечение Балчик” - ЕООД, Балчик 9600, ул. Д-р X.X. 1, тел. 0579/72238, 72691, факс 0579/72018, лице за контакти - X.X. (технически секретар), на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “б”, чл. 4, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 14, 22 и 34 ЗОП и заповед № РК-12-35 от 29.VIII.2002 г. на управителя на болницата отправя покана към всички заинтересувани за участие в открита процедура завъзлагане на обществена поръчка за доставка на промишлено гориво за отоплителния сезон 2002/2003 г. и бензин за специализиран транспорт за нуждите на “МБАЛ Балчик” - ЕООД, Балчик, за периода 2003 г. при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на промишлено гориво за отоплителния сезон 2002/2003 г. и бензин за специализиран транспорт за нуждите на “МБАЛ Балчик” - ЕООД, Балчик, за периода 2003 г. в прогнозни количества: промишлено гориво - 150 т, А-95Н - 4000 л, А-98Н - 7000 л. 2. Правно основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1, т. 4 и чл. 14 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита. 4. Срок и място на изпълнение на поръчката - доставките се извършват периодично, на малки партиди при подадена заявка франко “МБАЛ Балчик” - ЕООД, Балчик, в срок до 3 работни дни от получаване на заявката, а при спешни случаи до 24 часа. 5. Изисквания към кандидатите - кандидатите, участващи в процедурата, да отговарят на условията в раздели I, II и III от глава трета на ЗОП и съгласно документацията за участие в процедурата да разполагат със собствена или наета база за съхранение на гориво и бензин, да разполагат с бензиностанция на територията на община Балчик и транспортни средства, оборудвани с броячи; предимство имат тези с данъчна регистрация на територията на община Балчик. 6. Изисквания за качество - горивото да отговаря на БДС, да бъде придружено със сертификат за качество и в срок на годност. 7. Начин за образуване на предлаганата цена - най-ниска цена в левове, без включен ДДС, заплащане в левове по банков път, отсрочено - не по-рано от 20 работни дни след всяка доставка и представена фактура. 8. Срок на валидност на предложенията - 90 дни от датата на приемането им от възложителя на поръчката. 9. Вид и размер на гаранцията за участие - 1500 лв., внесени по банкова сметка № 1024007015, банков код 66076720 при ТБ “Биохим” - АД, клон Балчик; всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода, вкл. и нейното възстановяване, са за сметка на кандидата; паричната гаранция на спечелилия кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване. 10. Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексната оценка: а) най-ниска цена - 60 %; б) доказуем произход и качество - 10 %; в) най-дълъг срок отсрочено плащане - 20 %; г) време на реакция по заявките (не по-късно от 3 работни дни) - 10 %. 11. Кандидатите за изпълнение на поръчката могат да подават предложения само за една или за всички самостоятелно обособени позиции - съответно за промишлено гориво и/или бензин за специализиран транспорт. Кандидатите закупуват документацията за участие в процедурата в канцеларията на “МБАЛ Балчик” - ЕООД, Балчик, срещу 50 лв., платени в брой, до 16 ч. на 29-ия календарен ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. Предложенията на кандидатите, оформени съгласно раздел II от ЗОП, се подават в канцеларията на болницата в запечатан непрозрачен плик с надпис “Оферта за доставка на промишлено гориво и бензин”, с посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и евентуално електронен адрес, като предлаганата цена се представя в отделен запечатан плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с предложението, в срок до 16 ч. на 30-ия календарен ден от датата на обнародването на поканата за участие в “Държавен вестник”. Предложенията ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани по реда на глава четвърта от ЗОП от комисия на 31-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. и 30 мин. в канцеларията на “МБАЛ Балчик” - ЕООД, Балчик, ул. Д-р X.X. 1; ако денят е неработен, разглеждането и оценяването ще стане на следващия работен ден. За допълнителна информация кандидатите могат да се обръщат към канцеларията на “МБАЛ Балчик” - ЕООД, Балчик, лице за контакти - X.X. (технически секретар), на тел. 0579/72238 всеки работен ден до 16 ч.

48951

6857. - “Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас” - АД, Бургас, бул. Ст. Стамболов 73, тел. 056/810 588, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗОП и с решение № VI-Р-420 от 21.VIII.2002 г. на изпълнителния директор и прокуриста на “МБАЛ - Бургас” - АД, прекратява обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - организация и извършване на болнично почистване в лечебното заведение (ДВ, бр. 62 от 2002 г., стр. 141, обявление № 38438).

49438

6857а. - “Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас” - АД, Бургас, бул. Ст. Стамболов 73, тел. 056/810 588, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗОП и с решение № VI-Р-425 от 23.VIII.2002 г. на изпълнителния директор и прокуриста на “МБАЛ - Бургас” - АД, прекратява обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - отдаване на външно управление и стопанисване на сектор “Стерилизация” (ДВ, бр. 62 от 2002 г., стр. 142, обявление № 38439).

49439

22. - “Многопрофилна болница за активно лечение - Ивайловград” - ЕООД, Ивайловград, ул. Оборище 10, тел. 03661/20-27, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 13, ал. 2 във връзка с чл. 22 ЗОП и заповед № 99 от 28.VIII.2002 г. на управителя на лечебното заведение отправя покана за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка до 60 т нафта за отопление за отоплителния сезон 2002/2003 г. за нуждите на “Многопрофилна болница за активно лечение - Ивайловград” - ЕООД, Ивайловград. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 34, 14, чл. 13, ал. 2, чл. 7, ал. 1, т. 2, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита, по реда на ЗОП. 4. Място на изпълнение на поръчката - поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки на горивото в срок до 3 календарни дни от подаване на заявката франко “Многопрофилна болница за активно лечение - Ивайловград” - ЕООД, Ивайловград, ул. Оборище 10, със собствен транспорт. 5. Срок за изпълнение на поръчката - до 15.IV.2003 г. 6. Изисквания за изпълнение на поръчката - кандидатите да разполагат с технически възможности за изпълнение на поръчката, като собствените транспортни средства, с които ще се извършват доставките, да бъдат оборудвани с необходимите технически средства за мерене на горивата по тегловния и обемния метод чрез броячи, пломбирани и сертифицирани от компетентните държавни органи; правата и задълженията по изпълнение на поръчката не могат да се прехвърлят на трети лица. 7. Квалификационни изисквания - кандидатите да отговарят на изискванията по глава трета, раздел I на ЗОП; да са български юридически лица, регистрирани по Търговския закон, с опит в доставката на горива минимум 3 години. 8. Изисквания за качество - горивата да отговарят на действащите в страната стандарти, като всяка конкретна доставка да бъде придружена със сертификат за качество и произход по БДС. 9. Начин на образуване на цената - предложената цена да бъде в левове, включваща цена на горивото франко получателя с ДДС и да включва всички разходи; предложението да съдържа принципа (начина) на формиране на предлаганата цена на тон гориво, като се посочва действащата цена на “Лукойл Нефтохим” - АД, Бургас, франко производителя за съответното гориво и договорената надбавка; при промяна на цената на доставката - влизане в сила на новата цена след потвърждението й от възложителя. 10. Начин на плащане - плащанията ще се извършват в левове по банков път чрез платежно нареждане по сметка на изпълнителя със срок не по-малко от един месец от представяне на фактурата и приемателно-предавателен протокол, придружен със сертификат за качество и произход. 11. Срок за валидност на предложенията - предложенията са валидни 60 календарни дни от датата на провеждане на процедурата. 12. Гаранция за участие в процедурата - предложителите внасят гаранция във вид на парична сума в размер 600 лв. за участие в процедурата за възлагане, внесена в брой в касата на дружеството или по сметка № 1080338019, банков код 20085219, в “ОББ” - АД, клон Ивайловград; кандидатът, определен за изпълнител, преди сключването на договора представя гаранция за изпълнение на договора под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция за 6000 лв. в полза на “Многопрофилна болница за активно лечение - Ивайловград” - ЕООД, Ивайловград. 13. Предложенията ще бъдат оценявани по следните критерии: 13.1. най-балгоприятна предложена цена и качество - до 40 точки с тежест 50 % в комплексната оценка; 13.2. възможности за изпълнение на поръчката и предишен опит - до 30 точки с тежест 30 % в комплексната оценка; 13.3. начин и срок на плащане - до 20 точки с тежест 20 % в комплексната оценка; 13.4. срок на изпълнение на заявките - до 10 точки с тежест 10 % в комплексната оценка. 14. Документацията за участие се получава в срок 45 календарни дни от датата на изпращане за обнародване на поканата в “Държавен вестник” срещу заплатена такса в размер 30 лв., внесени в касата на болницата. 15. Предложенията се представят от кандидата или упълномощен представител лично на адрес: Ивайловград 6570, ул. Оборище 10, ет. 1, всеки работен ден от 9 до 16 ч. в срок до 45 календарни дни от датата на изпращане за обнародване на поканата в “Държавен вестник” в запечатан непрозрачен плик, като предлаганата цена се представя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с предложението. 16. Предложенията ще бъдат разглеждани и оценявани в сградата на лечебното заведение от 10 ч. на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложения. За справки - тел. 03361/20-27, 24-68.

49434

165. - “Многопрофилна болница за активно лечение - Кубрат” - ЕООД, гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 12, тел. 32-23, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 34, ал. 2 ЗОП и заповед № 279 от 28.VIII.2002 г. на управителя на болницата обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на компютърен томограф. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Място за изпълнение на поръчката - “МБАЛ - Кубрат” - ЕООД, гр. Кубрат. 4. Срок на изпълнение - от сключване на договора до 31.ХII.2002 г. 5. Начин на плащане - разсрочено. 6. Срок за валидност на предложението - 90 календарни дни след провеждане на процедурата. 7. Гаранция за участие - 1560 лв., внесени в касата на “МБАЛ Кубрат” - ЕООД, гр. Кубрат. 8. Критерии за оценка на предложенията: а) най-ниска крайна офертна цена; б) разсрочено плащане; в) най-дълъг гаранционен срок; г) най-кратък срок за доставка; д) търговска репутация, технически възможности за изпълнение; е) други преференции от участниците. 9. Кандидатите да изготвят предложенията си съгласно изискванията на ЗОП и да прилагат спецификации за компютърния томограф. 10. Място и час на отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията - 46-ия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник” в 10 ч. в кабинета на управителя. 11. Предложенията за участие в откритата процедура се завеждат в отдел “Личен състав” в срок до 16 ч. на 45-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

49433

99. - “МБАЛ - Плевен” - ЕАД, Плевен, ул. Георги Кочев 8а, на основание чл. 10, ал. 4 ЗОП информира, че през 2002 г. планира да открие допълнително процедура за обществена поръчка за закупуване на медицинска апаратура: ехокардиограф и ангиограф за инвазивна кардиодиагностика.

49432

12. - “Многопрофилна болница за активно лечение” - АД, Хасково, прави следните промени в поканата за участие в открита процедура с предмет - доставка на лекарства съгласно спецификация (ДВ, бр. 83 от 2002 г., обявление № 47580): 1. Текстът на т. 11 се изменя, както следва: “11. документацията за участие в откритата процедура се получава в сградата на МБАЛ - АД, Хасково (счетоводство), в срок до 15 ч. на 30.IХ.2002 г.” 2. Текстът на т. 13 се изменя, както следва: “13. Предложенията за участие в откритата процедура, изготвени съгласно документацията, се завеждат в деловодството на МБАЛ - АД, Хасково, до 15 ч. на 22.Х.2002 г.”

49758

2523. - “Национална електрическа компания” - ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение (П “МВН”), София, бул. Джеймс Баучър 51, на основание чл. 32, ал. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и в съответствие с решение на възложителя, взето със заповед № 651 от 30.VIII.2002 г., удължава срока за подаване на предложения за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: сервизно техническо обслужване на асансьорите в сградата на бул. Джеймс Баучър 51, София (ДВ, бр. 78 от 2002 г.), до 17.IХ.2002 г. Предложенията ще се приемат в деловодството на възложителя всеки работен ден до 10 ч. и 30 мин. на 17.IХ.2002 г. За допълнителна информация: тел. (02) 969-68-44 - Мечкова.

48983

1683. - “Електроразпределение - Столично” - ЕАД, София, ул. Цар Симеон 330, п. код 1309, тел./факс 223325, на основание чл. 4, т. 3, буква “а”, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 14 ЗОП и решение на съвета на директорите от протокол № 65 от 16.VII.2002 г. обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 117 за доставка на елегазови прекъсвачи с номинално напрежение 123 kV, номинален ток - 1600 А, съгласно спецификация. Фактическо основание: доставката на елегазови прекъсвачи 123 kV се налага поради подмяната на маломаслени прекъсвачи, отработили експлоатационния си период и вече ненадеждни в по-нататъшната си работа, както и оборудването на нови полета 110 kV; елегазовите прекъсвачи са се наложили в експлоатацията с добри технически параметри и надеждна работа. 1. Предмет на поръчката - доставка на елегазови прекъсвачи с номинално напрежение 123 kV, номинален ток - 1600 А, съгласно спецификация. 2. Вид на процедурата - открита. 3. Срок и място на изпълнение - доставката трябва да се изпълни по заявки на възложителя за период от 12 месеца в централния склад на “Електроразпределение - Столично” - ЕАД, София. 4. Ограничения: а) кандидатите да представят копие на документ за патентна чистота за изделието като цяло, както и за отделни възли от него, ако са български производители, и копие на протоколите за типови изпитания от независима акредитирана лаборатория, осъществяваща изпитания на такива изделия; б) кандидатите трябва да оферират всички позиции. 5. Квалификационни изисквания - в процедурата се допускат кандидати, производители или надлежно упълномощени дилъри/дистрибутори на производителите на елегазови прекъсвачи 123 kV. 6. Изисквания за качество - подробно посочени в документацията. 7. Начин на образуване на предлаганата цена - в предложението трябва да се посочат единични и общи цени в левове при условия на доставка франко централен склад в София на “Електроразпределение - Столично” - ЕАД, вкл. транспорт, опаковка, застраховка, мита и такси, платени до склада, но без ДДС. 8. Начин на плащане - чрез банкови преводи до 25 дни след доставка на всяка партида срещу приемателно-предавателен протокол и данъчна фактура. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 дни след датата на отварянето им; за кандидатите, класирани на първите три места, срокът на валидност на предложенията може да се удължи до подписване на договор съгласно чл. 29, ал. 2 ЗОП. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и на гаранцията за изпълнение на договора: а) участниците трябва да представят като част от предложението си гаранция за участие на стойност 1000 лв. под формата на депозит или безусловна и неотменяема банкова гаранция; б) при подписване на договор избраният кандидат трябва да представи гаранция за добро изпълнение в размер 2 % от стойността под формата на депозит или безусловна и неотменяема банкова гаранция; условията за двата вида гаранции са указани в глава трета, раздел III от ЗОП и в документацията; при гаранция под формата на депозит следва да се използва банковата сметка, посочена в т. 13. 11. Класирането на предложенията ще се извърши на база икономически най-изгодното предложение по следните критерии и коефициенти на тежест (к.т.): техническа оценка, която се формира от: техническо изпълнение и качество, съответствие с техническата спецификация - 0,60; опит на кандидата при изпълнение на подобни поръчки - 0,10; референции от предишни възложители за тази стока, които да отразяват качеството на стоката и спазване на доставните срокове - 0,20; гаранционен срок - 0,10; финансова оценка, която се формира от цена - 1,00; съотношението между техническата и финансовата оценка при формиране на общата оценка е 0,4/0,6. 12. Възложителят си запазва правото да възложи допълнителни поръчки на избрания доставчик съгласно чл. 16, т. 3 ЗОП. 13. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена в стая 218 всеки работен ден от 9 до 16 ч. срещу 200 лв. без ДДС, платими в касата на дружеството или по банкова сметка № 1010059501, банков код 13073555, Общинска банка, клон “Денкоглу”, София; сумата не се връща; началният срок за продажба на документацията е първият работен ден считано от следващия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 14. Предложенията ще се приемат до 12 ч. на първия работен ден след изтичане на 30 календарни дни считано от следващия ден след обнародването на поканата в “Държавен вестник”; подаването на документите става в деловодството на дружеството или изпратени по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 15. Предложенията ще бъдат отворени в 14 ч. на втория работен ден след крайната дата за приемане, посочена в т. 14, в сградата на “Електроразпределение - Столично” - ЕАД, София, ул. Цар Симеон 330. 16. Кандидати, които желаят, могат да присъстват при отварянето на предложенията.

49424

1714. - “Електроразпределение - Горна Оряховица” - ЕАД, Горна Оряховица, ул. Съединение 151, тел. 0618/394 126, лице за контакт - X.X., факс 0618/6 07 34, на основание чл. 34, ал. 1 ЗОП и решение № 219 от 8.VIII.2002 г. на съвета на директорите отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - отпускане на инвестиционен кредит за нуждите на “Електроразпределение - Горна Оряховица” - ЕАД, в размер 3 000 000 лв., който ще бъде погасен в рамките на 4 календарни години. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “у” и чл. 7, ал. 1, т. 3 ЗОП; фактическото основание е необходимостта от финансово обезпечаване на инвестиционната програма на “Електроразпределение - Горна Оряховица” - ЕАД. 3. Вид на процедурата - съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14 ЗОП обществената поръчка се възлага чрез открита процедура и с възможност за допълнителна поръчка чрез пряко договаряне с фирмата, избрана за изпълнител, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - кредитът трябва да бъде предоставен от избрания изпълнител до 10 календарни дни считано от датата на сключване на договора за възлагане на изпълнението; място - “Електроразпределение - Горна Оряховица” - ЕАД. 5. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка - кандидатите трябва да притежават лицензия за извършване на банкова дейност от Българската народна банка; кандидатите да не предлагат такса за ангажимент и текущи такси; кандидатите да не предлагат санкция (наказателна лихва) за предварително погасяване на кредита; кандидатите да не изискват за обезпечение на кредита запис на заповед, издадена в тяхна полза. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - да отговарят на условията и изискванията на чл. 5, 24 и 27 ЗОП, респ. и на Закона за банките. 7. Изисквания към изпълнението - ежемесечни равни погасителни вноски по главницата, предоставяне на 1 година гратисен период за погасяване на главницата и месечни плащания на дължимата лихва по предварително предложен и утвърден погасителен план. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и плащане - предложението следва да съдържа: лихвен процент, калкулиран като базисен лихвен процент (ОЛП на БНБ) към датата на представяне на предложението, плюс надбавка в процентни пунктове; лихвен процент за просрочие; еднократни такси: такса за управление; такса за проучване и анализ. Плащанията се осъществяват чрез банкови преводи за всеки месец до 15-о число на месеца, следващ предходния, за който се отнася плащането. 9. Срок на валидност на предложението - 90 календарни дни от датата, определена за отваряне на предложенията. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за възлагане и на гаранцията за изпълнение на договора: гаранция за участие - парична сума в размер 10 000 лв.; гаранция за изпълнение на договора - 1 % от стойността на предложението, предоставени по един от следните начини: внесена по банковата сметка на възложителя - б. сметка № 1000024410, “Булбанк” - АД, Горна Оряховица, б. код 62175078; неотменяема банкова гаранция. 11. Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексната оценка на предложението - класацията ще се извърши на база икономически най-изгодното предложение, извършено на база изготвяне на комплексна оценка за предложението; комплексната оценка (К) се получава по следната формула:

К = К1 + К2.

(1) К1 се определя по формулата:

К1 = С1 x В1 + С2 x В2 + С3 x В3 + С4 x В4 + С5 x В5,

където: С1, С2, С3, С4 и С5 са коефициентите, удостоверяващи тежестта на критериите, описани по-долу, а В1, В2, В3, В4 и В5 - оценките по съответния критерий (вариращи от 10 до 50 точки).

Критерии

Тежест на критериите,

коефициент

В1. Лихвен %

С1 = 7

В2. Обезпечения

С2 = 5

В3. Еднократни такси

С3 = 4

В4. Лихви за просрочие

С4 = 3

В5. Времетраене на проучването

С5 = 1

(2) К2 се определя по формулата:

К2 = А1 x D1 + А2 x D2 + А3 x D3 + А4 x D4,

където: А1, А2, А3 и А4 са коефициентите, удостоверяващи тежестта на критериите, описани по-долу, а D1, D2, D3 и D4 - оценките по съответния критерий (вариращи от 5 до 25 точки).

Критерии

(определени за предходната

година - 2001 г.)

Тежест на критериите,

коефициент

D1. Печалба за последната

 

финансова година

А1 = 4

D2. Показател за обща капи-

 

талова адекватност

А2 = 3

D3. Показател за адекватност

 

на първичния капитал

А3 = 2

D4. Възвръщаемост върху соб-

 

ствения капитал

А4 = 1

Договор за кредит ще бъде сключен с кандидата, чието предложение е оценено като икономически най-изгодно за “Електроразпределение - Горна Оряховица” - ЕАД, след получаването на съгласие от едноличния собственик на капитала. 12. Място за получаване на документацията - “Електроразпределение - Горна Оряховица” - ЕАД, Горна Оряховица, ул. Съединение 151, ет. 3, отдел “Търговия, проучване, проектиране и инвестиции”, всеки работен ден от 10 до 16 ч. в срок до 27 календарни дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” срещу представяне на документ за внесени невъзстановими 100 лв. (без ДДС) в касата на възложителя. 13. Предаване на предложенията - предложенията за участие се подават лично от кандидатите или техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик в деловодството на “Електроразпределение - Горна Оряховица” - ЕАД, в срок до 30 календарни дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”. 14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - предложенията ще се отварят на първия работен ден след изтичане на срока за представянето им в 10 ч. в сградата на “Електроразпределение - Горна Оряховица” - ЕАД. Допълнителна информация във връзка с процедурата може да бъде получена на тел. 0618/394 126; 394 166.

49445

3224. - “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, Пловдив 4000, ул. Хр. Г. Данов 37, тел. 032/627 805, 627 809, 267 241, факс 032/627 824, във връзка с обявените намерения за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки през 2002 г. (ДВ, бр. 10 от 2002 г.) и на основание чл. 34 ЗОП, решение № 15-I.2 от 9.VIII.2002 г., взето на заседание на съвета на директорите на дружеството, отразено в протокол № 15 от 9.VIII.2002 г., отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - доставка на силови кабели и проводници с алуминиеви жила по групи, както следва: първа група - проводници въздушно окачване - неизолирани; втора група - кабели въздушни ел. мрежи - усукани, изолирани; трета група - силови кабели средно напрежение (СрН); четвърта група - силови кабели ниско напрежение (НН) с PVC изолация, по вид, количество и място на доставка, обявени в техническите изисквания, неразделна част от пакета тръжни документи. 2. Правно и фактическо основание - чл. 22, чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а” и чл. 7, ал. 1, т. 2 ЗОП и предвид необходимостта от попълване на складовите наличности на кабели и проводници за нуждите на “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, Пловдив. 3. Вид на процедурата - открита по ЗОП; възложителят си запазва правото за възлагане на допълнителна обществена поръчка при условията и по реда на чл. 16, ал. 1, т. 3 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка - до 30.VI.2003 г., франко складовете на структурните звена на “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, в градовете Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали. 5. Отраничения при изпълнението на обществената поръчка - доставката на кабели и проводници от предмета на обществената поръчка ще се извършва, както следва: 5.1. участниците могат да кандидатстват за изпълнение на една, на няколко или на всички обявени групи, като се задължават да оферират всички обявени позиции от групата; 5.2. бъдещият изпълнител трябва да има възможност да реализира аварийни доставки в размер 10 % от обявените количества за всяка позиция от обявените групи. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани по ТЗ и по ЗДДС, или техни обединения по смисъла на § 1, т. 5 ЗОП; да отговарят на изискванията на чл. 24 ЗОП; да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката, вкл. и за аварийни доставки; да притежават опит в изпълнението на подобен вид дейност. 7. Изисквания за качество - кабелите и проводниците трябва да отговарят на изискванията за качество, посочени в техническите изисквания, част от пакета документация за участие в процедурата. 8. Начин на образуване на предлаганата цена, вкл. и за плащане - предлаганата цена следва да се образува в левове, като изрично трябва да бъдат посочени: единична и обща цена за всяка позиция от групата, в която да са включени всички разходи за транспорт до складовете на възложителя, мита, такси и др., без включен ДДС (транспортирането на стоката се извършва изцяло от изпълнителя; общата стойност на цялата доставка за конкретната група по предмета на обществената поръчка без включен ДДС; авансово плащане не се допуска; плащанията ще се извършват от съответното структурно звено, получател на доставката, по банков път на база подписан приемателно-предавателен протокол за извършена доставка и надлежно оформена данъчна фактура. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни след крайния срок за подаване на предложенията. 10. Вид и размер на гаранциите: 10.1. гаранция за участие - парична сума в размер: за първа група - 2900 лв.; за втора група - 500 лв.; за трета група - 3600 лв.; за четвърта група - 1700 лв.; 10.2. гаранция за добро изпълнение на договора - в размер 5 % от обявената стойност на доставката по всяка отделна група; сумата се внася от участника, определен за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договор за изпълнение; кандидатът внася съответния размер на гаранциите в касата на “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, Пловдив, или по банков път по банкова сметка № 1014844210 при “ОББ” - АД, клон Пловдив, банков код 20078211; копие от документ за внесената гаранция за участие следва да бъде приложено към предложението на кандидата; възложителят освобождава гаранциите за участие на кандидатите по предвидения в чл. 33 ЗОП ред, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 11. Критерии за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението - като основен и водещ оценителен критерий да се възприеме икономически най-изгодното предложение, което е получило най-високата обща комплексна оценка, получена като средноаритметичен сбор на комплексните оценки на членовете на комисията по това предложение; комплексната оценка на отделен член на комисията по конкретно предложение се получава от обединяването на финансовата оценка с тежестен коефициент 0,6 и техническата оценка с тежестен коефициент 0,4; финансовата оценка на конкретно предложение се изчислява по формулата: Ф = (Рmin/Р) x 100, където Рmin е най-ниската цена, Р - цената на конкретното предложение; техническата оценка на предложенията се получава от събирането на оценките по критериите: търговска репутация и техническа възможност за изпълнение на поръчката - коефициент на тежест 0,4; срок за изпълнение на аварийна доставка (не по-малко от 10 % от обявените количества за всяка позиция от отделната група) в часове - коефициент на тежест 0,3; гаранционен срок на изделията - коефициент на тежест 0,1; степен на съответствие с техническите изисквания - коефициент на тежест 0,2; по всеки от тези критерии се дават оценки от 1 до 100 точки, като преди събирането им се умножават със съответния коефициент на тежест; методиката за оценка е дадена като отделен документ, част от пакета тръжна документация. 12. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията - отварянето на предложенията, разглеждането и оценяването им ще се извърши в Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37, в сградата на “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, ет. 3, стая 307, от 14 ч. на първия работен ден след изтичане на 30 дни от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата за участие в откритата процедура. 13. Получаване на документацията - документацията за участие в откритата процедура за избор на изпълнител се получава на адрес: 4000 Пловдив, ул. Хр.Г. Данов 37, стая 325, всеки работен ден от 9 до 16 ч. до изтичането на 30 календарни дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”; получаването на документацията се извършва срещу внесена невъзвръщаема сума от 200 лв. без ДДС в стая 211 от административната сграда на възложителя или по банков път по банкова сметка на “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, № 1014844210, банков код 20078211, на “ОББ” - АД, клон Пловдив. 14. Предложенията се приемат от кандидатите в запечатан непрозрачен плик в деловодството (ет. 2, стая 229) на “Електроразпределение - Пловдив” - ЕАД, Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37, всеки работен ден от 9 до 16 ч. в рамките на 30 календарни дни от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник”.

48942

33. - “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, ул. Отец Паисий 89, тел.: 042/2-27-19, факс: 042/3-95-51, на основание чл. 15 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - услуга - имуществена застраховка “Каско” на моторните превозни средства, собственост на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, посочени в приложение № 1 към предложението за участие, и в съответствие с изискуемите застрахователни покрития. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 5, ал. 1 и чл. 6, т. 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3, буква “е” ЗОП и решение № 51-22 на съвета на директорите на дружеството, взето с протокол № 51 от 10.VII.2002 г., с цел осигуряване защита на стойността на моторните превозни средства, собственост на дружеството. 3. Вид на процедурата - открит конкурс с възможност за допълнителна поръчка съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 16 ЗОП. 4. Срок и място за изпълнение на поръчката - за срок от една година от датата на издаване на застрахователната полица в “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, с прилежащите му клонове в градовете Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол. 5. Ограничения при изпълнението на поръчката - кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 5 ЗОП; в процедурата не може да участва кандидат, за който са налице обстоятелствата по чл. 24, ал. 1 и който не притежава необходимите документи съгласно чл. 27, ал. 1 ЗОП. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - кандидатите да са юридически лица, получили разрешение от ДЗН за извършване на застрахователна и/или презастрахователна дейност и да отговарят на изискванията на Закона за застраховането. 7. Изисквания за качеството - услугата да бъде извършена съгласно изискванията на Закона за застраховането; застрахователят, избран за изпълнител, да носи отговорност за моторните превозни средства, собственост на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, и преди окончателното оформяне на застрахователната полица срещу авансово изплащане на част от застрахователната премия. 8. Начин на образуване на предлаганата цена и начин на плащане - общ размер на застрахователната премия в лв. без включен ДДС: образува се като сума от застрахователните премии, определени за всяко едно МПС, съгласно застрахователната сума за всяко МПС и изискуемото застрахователно покритие, посочени в приложение № 1. Начин на заплащане на застрахователната премия - разсрочено плащане на четири равни вноски, по банков път, в левове. 9. Срок на валидност на предложенията - 90 дни след изтичане на крайния срок за подаване на предложенията; за кандидатите, класирани на първите три места, срокът на валидност на предложенията може да се удължи до момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка съгласно чл. 29, ал. 2 ЗОП. 10. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата за участие и на гаранцията за изпълнение на договора - гаранцията за участие е под формата на парична сума в размер 250 лв. съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 32 и 33 ЗОП; гаранцията за изпълнение на договора е под формата на парична сума в размер 3 % от стойността на сключвания договор съгласно изискванията на чл. 16, ал. 4 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП; гаранциите се внасят в касата на възложителя или по банковата му сметка № 1070065318, банков код 62184614 при “Булбанк” - Стара Загора. 11. Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексната оценка - основен критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодното предложение, оценено чрез следните критерии със съответните им теглови коефициенти: 11.1. финансова оценка с тежест в общата оценка - 0,60: 11.1.1. предложена цена - общ размер на застрахователната премия - 0,60; 11.1.2. участие в положителния финансов резултат под формата на връщана премия - 0,40; 11.2. техническа оценка с тежест в общата оценка - 0,40: 11.2.1. стабилност на застрахователя: 11.2.1.1. собствен капитал - 0,10; 11.2.1.2. застрахователен резерв - 0,10; 11.2.1.3. презастрахователна програма - 0,10; 11.2.2. начин на изплащане на обезщетението - 0,30; 11.2.3. механизъм за оценка на щетите - 0,20; 11.2.4. процедура за регистриране на застрахователното събитие - 0,20; икономически най-изгодното предложение се изчислява по формулата: 0,60 x ФО + 0,40 x ТО; методиката за оценяване на предложенията е неразделна част от документите за участие. 12. Документацията за участие в откритата процедура може да бъде закупена в административната сграда на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, Стара Загора, стая 602, срещу представен документ за платени 50 лв. (без включен ДДС), платими в стая 409 (счетоводство), всеки работен ден от 8 до 16 ч. в срок до 23.IХ.2002 г. вкл. 13. Предложенията се представят в два запечатани непрозрачни плика: плик № 1 - “Предлагана цена”, и плик № 2 - “Документи”, от кандидата или от негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в стая 404 на административната сграда на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, Стара Загора, всеки работен ден от 8 до 16 ч. в срок до 1.Х.2002 г. вкл. 14. Предложенията ще бъдат отворени в 10 ч. на 2.Х.2002 г. в административната сграда на “Електроразпределение - Стара Загора” - ЕАД, Стара Загора, ул. Отец Паисий 89. Желаещите участници могат да присъстват при отварянето на пликовете с предложенията. Допълнителна информация - на тел.: 042/619-237 и 619-247.

49480

30. - “Пристанище Бургас” - ЕАД, Бургас, ул. Ал. Батенберг 1, тел. (056) 84-02-93, факс (056) 84-01-56, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “в” и ал. 2 във връзка с чл. 7, 13, 14, 22 ЗОП и заповед № 269 от 28.VIII.2002 г. на изпълнителните директори на пристанището обявява покана към потенциални кандидати за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на обществената поръчка - избор на изпълнител за доставка на новопроизведени резервни части и електрочасти за пристанищни електрически кранове “Абус”, “Сокол” и “Кировец”, необходими за експлоатационните нужди на “Пристанище Бургас” - ЕАД, раздели: А. Електрочасти. Б. Механични части. 2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 3, ал. 1, т. 2, буква “а”, чл. 4, ал. 1, т. 4, буква “в” и ал. 2 във връзка с чл. 7, 13, 14, 22 ЗОП. 3. Вид на процедурата - открита, с възможност за възлагане на допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16 ЗОП. 4. Срок и място на изпълнение на обществената поръчка - една година от датата на подписване на договора в склад на “Пристанище Бургас” - ЕАД. 5. Изисквания и ограничения при изпълнение на поръчката - периодично изпълнение на доставки на база едномесечни писмени заявки за елчастите и двумесечни заявки за механичните части от страна на възложителя в рамките на посочените годишни количества; фактическа доставка - до 30 календарни дни от заявката; ограничения - не се приемат стоки, предмет на поръчката, които не отговарят на стандартите, техническите параметри (спецификация) и/или образците. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - до участие в откритата процедура се допускат преки производители или надлежно упълномощени от тях физически или юридически лица или техни обединения или дистрибутори, получаващи стоките директно от производител (упълномощителният документ може да бъде договор или друг документ, от който да е видно, че кандидатът има право да разпространява резервни части за пристанищни кранове от съответния тип, от производителя за периода, през който ще действа договорът за изпълнението на обществената поръчка), които отговарят на условията по чл. 24 ЗОП; да имат опит в доставка на стоките, предмет на поръчката; да представят най-малко две референции от клиенти, с които са работили, от постоянни партньори или от браншови организации, в които кандидатът членува. Изисквания за качество - стоките, предмет на поръчката, да отговарят на съответния стандарт и/или образец, и/или дизайн и да се придружават със сертификат за произход и качество; частите, предмет на поръчката, трябва да бъдат сертифицирани за произход и качество от производителя и да отговарят на стандарта на Европейския съюз - EN, или стандарта на страната производител; възложителят ще извърши входящ контрол, монтаж и мониторинг при изпълнението на доставката. 7. Начин на образуване на предлаганата цена и плащане - в ценовото предложение да се посочат единични цени в левове без ДДС за всяка позиция от спецификацията, стойност по раздели и обща стойност на предложението; в единичните цени да са включени всички разходи за транспорт до складовете на възложителя, опаковка, мита, такси и др.; начин на плащане - чрез банков превод до 15 календарни дни след ефективна доставка, издадена фактура, сертификат за качество и проведен входящ контрол; предлаганата цена се поставя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, и се поставя в плика с предложението по т. 12. 8. Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на отварянето им. 9. Гаранция за участие на кандидатите в процедурата: 9.1. гаранция за участие на кандидатите в процедурата - парична сума в процентна част от сумата на предложението: а) за раздел “А” - 800 лв., б) за раздел “Б” - 500 лв.; кандидатите внасят гаранция за раздела/разделите, за които участват; 9.2. гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка - 1% от стойността на договора; внася се преди подписване на договора с кандидата, определен за изпълнител; гаранциите се плащат ефективно в главната каса на възложителя или по сметка № 1000020610, код 62180411, при “Булбанк” - АД, клон Бургас, в полза на “Пристанище Бургас” - ЕАД; гаранциите се представят и освобождават съгласно чл. 30, 31, 32 и 33 ЗОП. 10. Критерии за оценка на предложението и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложенията - икономически най-изгодното предложение, в т.ч.: а) предложена цена - 75 точки; б) гаранционен срок и сервизно обслужване - 10 точки; в) срок на доставка - 10 точки; г) начин на плащане - 5 точки; комплексна оценка (максимум 100 точки) = минимална предложена цена/цена оценявано предложение x 75 + точки на оценявано предложение/максимално възможни точки x 10 + точките на оценяваното предложение/максимално възможни точки x 10 + точките на оценяваното предложение/максимално възможни точки x 5. Максимална оценка по критерии б), в) и г) - 10 т. 11. Предложенията ще се отварят на 23-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” или (ако е неприсъствен) на следващия работен ден в 10 ч. в заседателната зала, ет. 3 на административна сграда, Пристанище - Бургас; желаещите участници могат да присъстват при отварянето на пликовете с предложенията. 12. Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена в управлението на “Пристанище Бургас” - ЕАД, срещу представен документ за платени 200 лв. (изкл. ДДС), невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 9 ч. и 30 мин. до 15 ч. в срок до 16 дни от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник”. Предложението трябва да бъде получено в запечатан непрозрачен и надписан “За процедура за ОП № 11/02” плик в деловодството на “Пристанище Бургас” - ЕАД, до 16 ч. на 19-ия ден от датата на обнародване на поканата в “Държавен вестник” (дните винаги се броят включително). Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. 13. Кандидатите трябва да подадат преложение за всяка позиция от спецификацията на раздела, за който подават предложение. Възложителят може да сключи договор с различни кандидати по различните раздели. За справки - тел. (056) 84-10-56 - Иванов.

49431

1. - МДТ “X.X.” - Велико Търново, ул. Васил Левски 4, тел./факс 062/623 526, на основание чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и решение на директора на театъра кани за участие в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на дизелово гориво за 2002 г. 2. Вид на процедурата - открит конкурс по Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП. 3. Срок на изпълнение на поръчката - периодично повтарящи се заявки за доставка на дизелово гориво, като продължителността на договора е 31.ХII.2002 г., с опция за още една година. 4. Място на изпълнение на поръчката - франко склада на възложителя. 5. Ограничения при изпълнение на поръчката - не по-различни от законовите при спазване на условията за доставка съгласно документацията за участие и клаузите на договора. 6. Квалификационни изисквания към кандидатите - съгласно чл. 5 ЗОП - български и чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ, за които не са налице ограниченията по чл. 24, ал. 1, т.1 - 6 и ал. 2 и чл. 26, ал. 1 ЗОП. 7. Изисквания за качество - дизеловото гориво и смазочните материали, предмет на поръчката, да са с качество, отговарящо на техническите параметри, нормативните и стандартизационните изисквания по БДС и ISO; качеството се удостоверява със сертификат за качество, издаден от производителя, за всяка една доставка. 8. Начин на образуване на предлаганата цена - доставната цена да е в левове за тон гориво франко склада на възложителя, без включен ДДС. 9. Начин на плащане - в брой или по банков път с отложено плащане най-малко 15 дни от датата на издаване на фактурата. 10. Срок на валидност на предложенията - 90 дни, считано от крайната дата за подаването им. 11. Вид и размер на гаранцията - 500 лв., вносими в касата на възложителя. 12. Критерии за оценка и класиране на предложенията - оценката и класирането на постъпилите предложения ще се извърши съгласно следните критерии: а) икономическа оценка - отразява цената на предложението: за най-ниска цена - 50 точки, като за всеки лев на тон по-висока цена оценката се намалява с 3 точки; б) срок на плащане: за разсрочване на плащането 15 дни от фактуриране на конкретната доставка - 10 точки, като за всеки ден в повече се добавя една точка (при по-къс от 15 дни срок точки не се присъждат); в) срок на изпълнение на заявката: за най-кратък срок - 5 точки, като на всеки следващ участник оценката се намалява с една точка; г) изпълняване на подобна поръчка в момента: на всеки участник, представил убедителни писмени доказателства, че в момента изпълнява подобна поръчка, се присъждат допълнително 5 точки. 13. Цена на документацията за участие - 50 лв., вносими в касата на възложителя. 14. Място и срок за подаване на предложенията - в деловодството на възложителя до изтичане на 15-ия ден от датата на обнародването на поканата в “Държавен вестник” при спазване на изискванията на чл. 27, ал. 3 ЗОП. 15. Място, ден и час за отваряне и разглеждане на предложенията - административната сграда на МДТ “X.X.” - Велико Търново, в 14 ч. на деня, следващ този на изтичане на срока за подаване на предложенията.

48970

1353. - Държавно лесничейство - Самоков, бул. Софийско шосе 20, тел. (0722) 2-67-67, на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 ЗОП и заповед № 206а от 19.VIII.2002 г. на директора на ДЛ - Самоков, прекратява обявената процедура на открит конкурс за неспечеления обект № 2423, проведен на 16.VIII.2002 г. (ДВ, бр. 77 от 2002 г., обявление № 1164), поради неподадени оферти.

49440

2550. - “Проучване и добив на нефт и газ” - ЕАД, Плевен, на основание чл. 34 ЗОП, решение на експертния съвет, прието с протокол № 9 от 1.VIII.2002 г., и заповед № 412 от 29.VIII.2002 г. на изпълнителния директор отправя покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия: 1. Предмет на поръчката - доставка на сондажно въже със следната характеристика: