Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА

 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА ОТ 1996 Г.

Обн. ДВ. бр.21 от 12 Март 1996г., изм. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г., изм. ДВ. бр.45 от 7 Юни 1997г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г., отм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г.

Отменен с § 1, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 274 на Министерския съвет от 29 ноември 2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба - ДВ, бр. 115 от 10 декември 2002 г.


Глава първа.
ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ

Раздел I.
Основни положения

Чл. 1. (1) Външнотърговска дейност с оръжие могат да извършват търговски дружества с над 50 на сто българско участие, получили лиценз за такава дейност от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната, наричан по-нататък "Междуведомствения съвет".

(2) Лицензът за външнотърговска дейност с оръжие се издава със срок на валидност до 1 година.

(3) Лицензът по ал. 1 може да бъде пълен и ограничен по отношение на извършваните дейности и на страната - краен потребител.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) Дружествата, които са получили лиценз по чл. 1, извършват сделки с оръжие въз основа на разрешение, издадено от Комисията за контрол и разрешение на външнотърговските сделки с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба при Министерството на икономиката, наричана по-нататък "комисията". Разрешението се издава за определен срок.


Чл. 3. За получаване на лиценз за външнотърговска дейност с оръжие и на разрешение за сделка се заплащат такси в размер, определен от Министерския съвет. При отнемане на лиценза и/или на разрешението внесените такси не подлежат на връщане.


Раздел II.
Лиценз за външнотърговска дейност с оръжие

Чл. 4. Търговските дружества по чл. 1, кандидатстващи за получаване на лиценз, представят в Междуведомствения съвет:

1. заявление (обяснителна записка);

2. съдебно удостоверение за вписаните в търговския регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства;

3. документ от Министерството на вътрешните работи, че заявителят е създал условия и необходимата организация за:

а) външнотърговска дейност с оръжие съгласно изискванията на Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите;

б) работа със секретни документи и опазване на държавната тайна съгласно изискванията на действащите нормативни актове;

4. списък на лицата, които пряко се занимават с тази дейност, придружен с биографична и кадрова справка, свидетелство за съдимост и образец от подписа;

5. документ за внесена такса;

6. копие от документите, удостоверяващи данъчната регистрация и регистрацията в Националния статистически институт (код. БУЛСТАТ).


Чл. 5. Междуведомственият съвет разглежда подадените заявления в 30-дневен срок от датата на подаването. Решението за предоставяне на лиценз или отказът се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от датата на вземане на решението.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Междуведомственият съвет в срок до 5 работни дни уведомява Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите - Агенция "Митници" и комисията за издадените и подновените лицензи.


Раздел III.
Разрешение за външнотърговска сделка с оръжие

Чл. 7. (1) Разрешение за външнотърговска сделка с оръжие се дава само на търговските дружества по чл. 1, притежаващи лиценз за такава дейност.

(2) Комисията разглежда подадените заявления за разрешаване на конкретни външнотърговски сделки в 15-дневен срок от датата на подаването. Разрешението или отказът се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от датата на вземане на решението.

(3) Ако разрешена по реда на тази глава сделка не бъде изпълнена в срок, заявителят може да поиска с мотивирано писмено искане продължаване на срока 15 дни преди неговото изтичане, като посочва частта на нереализираните количества.


Чл. 8. (1) Участието на търговски дружества в международни търгове за износ или реекспорт се разрешава от комисията.

(2) Търговските дружества представят писмено искане, придружено с покана за участие в търга.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Комисията в срок до 5 работни дни информира органите на Министерството на финансите - Агенция "Митници", и Министерството на вътрешните работи за разрешенията, чийто срок не е продължен или е изтекъл.


А. Внос

Чл. 10. (1) Вносът на оръжие се извършва въз основа на разрешение за внос, издадено от комисията.

(2) Разрешението за внос е валидно до 180 дни от датата на издаване или за посочения в договора срок на доставка, който не може да бъде по-дълъг от срока на издадения лиценз по чл. 1.


Чл. 11. (1) За внос на оръжие лицензираното търговско дружество трябва да внесе в комисията следните документи:

1. писмо-заявление относно сделката за внос, в което се посочват условията по сделката и цените;

2. попълнено типово разрешение за внос съгласно приложение № 1 в 4 екземпляра;

3. копие и превод на български език на документ, издаден от компетентен орган на страната, в която е регистрирана фирмата продавач, че същата фирма има разрешение да търгува с оръжие;

4. писмена декларация от вносителя и писмена декларация от крайния потребител, че внесеното оръжие няма да бъде реекспортирано или прехвърлено на трети физически или юридически лица без разрешението на българските компетентни органи и ще бъде използвано при спазване на действащите български закони.

(2) За получаване на разрешение за: временен внос на оръжие в Република България с обратен износ в чужбина в изменено състояние (ВВ) - код 7 (съгласно Инструкция № 2 на Министерството на финансите от 1992 г.); временен внос на оръжие в Република България с обратен износ в чужбина в неизменено състояние (ВВ) - код 8, и за обратен износ на оръжие (ОИ) - код 4, се попълват разрешение за временен внос съгласно приложение № 2 и разрешение за обратен износ съгласно приложение № 2а.

(3) Разрешението за внос се представя от вносителя в съответното митническо учреждение едновременно с митническата декларация за внос, попълнена съгласно указанията в приложение № 3.

(4) Вносът се удостоверява чрез заверени от митническото учреждение копие от митническата декларация за внос, попълнено съгласно указанията в приложение № 3, и разрешение за внос съгласно приложение № 1, в което под всяка отделна пратка се записват номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация.

(5) Комисията може да отказва издаване на разрешение за внос на оръжие, когато български производител може да произвежда същото или подобно по технически характеристики, качество и цена оръжие.


Чл. 12. В случай, че продавачът изисква от български купувач сертификат за краен потребител, купувачът представя попълнен съгласно договорените изисквания между двете страни сертификат, подписан и подпечатан от купувача (потребителя) и заверен, както следва:

1. от Министерството на отбраната - когато продукцията е за нуждите на същото министерство или за войските на другите ведомства;

2. (изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) от Министерството на икономиката - когато продукцията е за производствена дейност на търговските дружества;

3. от Министерството на вътрешните работи - когато продукцията е за същото министерство или за охранителни нужди на банки, фирми и други учреждения.


Б. Износ и реекспорт

Чл. 13. Износът или реекспортът на оръжие се извършва въз основа на разрешения, издадени от комисията.


Чл. 14. (1) За получаване на разрешение за износ износителят представя в комисията по всяка сделка следните документи:

1. попълнено типово разрешение за износ съгласно приложение № 4;

2. копие и превод на български език на документ, издаден от компетентен орган от страната на чуждия контрагент вносител, че същият контрагент има разрешение да търгува с оръжие;

3. копие и превод на български език на сертификата за краен потребител, издаден от компетентните органи на страната потребител.

(2) Оригиналът на сертификата се съхранява от износителя до приключване на сделката, след което той го изпраща в комисията за съхранение.

(3) За получаване на разрешение за: временен износ на оръжие в чужбина с обратното му връщане в Република България в изменено състояние (ВИ) - код 2 (съгласно Инструкция № 2 на Министерството на финансите от 1992 г.); временен износ на оръжие в чужбина с обратното му връщане в Република България в неизменено състояние (ВИ) - код 3, и обратен внос на оръжие (ОВ) - код 9, се попълват разрешение за временен износ съгласно приложение № 5 и разрешение за обратен внос съгласно приложение № 5а.


Чл. 15. (1) Износителят се задължава да включва във външнотърговския договор клауза, осигуряваща гаранции от страна на купувача, че закупеното оръжие няма да бъде реекспортирано.

(2) Когато договорът за износ не е сключен пряко с Министерството на отбраната или с Министерството на вътрешните работи на съответната страна вносител, а чрез посредник, клаузата по ал. 1 освен в договора за покупко-продажба се включва и в сертификата за краен потребител, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител.

(3) След получаване на разрешение за конкретна сделка промени по условията на сделката могат да се извършват след съгласието на комисията.


Чл. 16. Разрешението за износ е валидно до 180 дни от датата на издаване или за посочения в договора срок за доставка, който не може да бъде по-дълъг от срока на издадения общ лиценз по чл. 1.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Комисията изпраща информация за издадените разрешения на Агенция "Митници" и на други ведомства съобразно тяхната компетентност.


Чл. 18. Реекспорт на оръжие се извършва въз основа на разрешение за реекспорт. За получаване на разрешение за реекспорт се прилагат:

1. попълнено типово разрешение за реекспорт съгласно приложение № 6;

2. сертификат за краен потребител на оръжието;

3. копие от външния договор с включена клауза за недопускане на реекспорт без писменото съгласие на комисията;

4. разрешение за реекспорт от компетентните органи на държавата на първоначалния доставчик.


Чл. 19. (1) Разрешението за износ или реекспорт се представя от износителя в съответното митническо учреждение едновременно с митническата декларация за износ или реекспорт, попълнена съгласно указанията в приложение № 7.

(2) Износът или реекспортът се удостоверява чрез заверени от митническото учреждение копие от митническата декларация за износ, попълнена съгласно указанията в приложение № 7, и разрешението за износ (приложение № 4) или за реекспорт (приложение № 6), в което се вписват под всяка отделна пратка номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация.


В. Разрешение за транзитен превоз

Чл. 20. (1) Транзитен превоз на оръжие се извършва въз основа на разрешение за транзитен превоз. За издаване на разрешение за транзитен превоз се представят:

1. попълнено разрешение за транзитен превоз по образец съгласно приложение № 12;

2. разрешение за транзитен превоз през територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзитния превоз, издадено от съответните компетентни органи.

(2) Документите се изготвят от изпращача на стоката или от упълномощено от него длъжностно лице и се представят в комисията не по-късно от 15 дни преди влизане на стоката на територията на Република България.

(3) Разрешаването или отказът се съобщава на заявителя в срок до 10 дни от датата на подаване на документите.

(4) Разрешението е валидно при условията и до изтичане на срока, посочен в него, но за не повече от 10 дни за автомобилен транспорт и 15 дни за железопътен транспорт.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Изходящото митническо учреждение в срок до 10 работни дни от датата на заверяването на транзитния превоз изпраща един екземпляр от завереното от тях разрешение на комисията и на Централното митническо управление на Агенция "Митници".


Раздел IV.
Предоставяне на информация

Чл. 21. Търговските дружества по чл. 1 се задължават при поискване от Междуведомствения съвет или от комисията да представят:

1. данни за служителите, обработващи сделката;

2. копие от търговския договор с чуждестранния партньор - посредник, спедитор, превозвач, краен получател или производител;

3. копие от сключения търговски договор с българския производител или потребител по направеното искане за внос/износ;

4. данни (технически характеристики) и описание на технологиите и изделията - предмет на външнотърговската сделка;

5. данни за формите на плащане и банкови гаранции;

6. информация за сключените външнотърговски сделки и реализацията им по дадените разрешения;

7. по преценка на комисията може да се изисква и друга информация, която има отношение към външнотърговската сделка.


Чл. 22. При искане на разрешение за внос на съоръжения, материали и детайли за внедряване на технологии в Република България за производство на оръжие заявителят е задължен да представи технически спецификации и технологична документация, вкл. данни, отнасящи се до условията за използване на технологията.


Чл. 23. Ако придобитите лицензни права или технологии за производство на оръжие не са използвани или са използвани не по предназначението им, или се прекратява използването им, крайният потребител в Република България се задължава да уведоми за това комисията.


Чл. 24. (1) Постъпилата в Междуведомствения съвет и в комисията информация, изисквана за издаване на съответните разрешения, невключена в състава на Списъка на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България, представлява служебна, търговска и производствена тайна и не подлежи на разпространение или предоставяне за ползване от български или чуждестранни физически или юридически лица.

(2) Информацията по ал. 1 се движи по секретен път.


Чл. 25. След митническото оформяне на последната пратка, с която се изчерпва разрешеното количество по разрешението за износ, внос или реекспорт, търговското дружество, извършило външнотърговската сделка, в срок 7 работни дни изпраща оригинала на разрешението в комисията.


Глава втора.
ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА

Раздел I.
Основни положения

Чл. 26. (1) Външнотърговска дейност със стоки и технологии като: ядрени материали, ядрено-свързано оборудване и технологии с възможно приложение в областта на ядреното оръжие; изходни химически съединения, оборудване и технологии с възможно приложение в областта на химическото оръжие; изходни елементи, оборудване и технологии с възможно приложение в областта на биологическото оръжие и стоки и технологии с възможно приложение в областта на ракетите - носители на химическо, биологическо и ядрено оръжие, за които има въведени ограничения по реда на чл. 4, ал. 2 от закона, се извършва въз основа на издаден от Междуведомствения съвет лиценз след преценка, че няма да се навреди на целите по чл. 2 от закона. Разрешение за сделка с този вид стоки и технологии се издава от комисията на заявител, който притежава издаден лиценз.

(2) Разрешаването или отказът за издаване на лиценз се извършва от Междуведомствения съвет въз основа на представената информация и след консултации с други ведомства съобразно тяхната компетентност. Разрешаването или отказът се съобщава на заявителя в срок до 30 дни от подаването на молбата.


Чл. 27. (1) Външнотърговска дейност със стоки и технологии се извършва въз основа на разрешение за сделка, издадено от комисията.

(2) Разрешението за внос, за износ, за реекспорт и за транзитен превоз или отказът да се издаде разрешение се съобщава на заявителя в срок:

1. до 10 дни от датата на подаване на документите - в случаите на издаден лиценз по чл. 26;

2. до 30 дни от датата на подаването на документите - в останалите случаи.

(3) Разрешението за внос, за износ и за реекспорт е валидно при условията и до изтичане срока на доставката, посочени в него, но не повече от:

1. 180 дни - в случаите и в срока на валидност на издаден лиценз по чл. 26;

2. 90 дни - в останалите случаи.

(4) Заявителят своевременно писмено информира комисията за всички промени по условията на сделката. При съществени промени издаденото разрешение се отменя, а ново разрешение се издава по общия ред.

(5) По преценка на комисията може да се изисква и друга информация, която има отношение към външнотърговската сделка.


Раздел II.
Условия и ред за издаване на лиценз

Чл. 28. (1) Лиценз за извършване на външнотърговска дейност със стоки и технологии се издава от Междуведомствения съвет със срок на валидност до 1 година.

(2) За получаване на лиценз е необходимо в Междуведомствения съвет да бъдат представени:

1. съдебно удостоверение за вписаните в търговския регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства, данъчна регистрация и БУЛСТАТ (в оригинал или копие, заверено със свеж печат на заявителя);

2. информация за изпълнени данъчни задължения;

3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2002 г.) документ от Министерството на вътрешните работи, Агенцията за ядрено регулиране или от друг посочен от комисията компетентен орган, че заявителят е създал условия и необходимата организация за работа с определения вид стока и/или технология.


Раздел III.
Разрешение за конкретна сделка

А. Внос

Чл. 29. (1) Внос на стоки и технологии се извършва въз основа на разрешение за внос. За получаване на разрешение за внос се представят:

1. попълнено разрешение за внос съгласно приложение № 8 и заявление на крайния потребител по образец съгласно приложение № 9;

2. съдебно удостоверение за вписаните в търговския регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства, данъчна регистрация и БУЛСТАТ (в оригинал или официално заверено копие на заявителя) в случаите, когато не се изисква лиценз по чл. 26.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Комисията изпраща копие от издаденото разрешение и заявление на крайния потребител, на Агенция "Митници" и на Министерството на вътрешните работи.

(3) Заявителят е длъжен при освобождаване на доставката да представи в съответните митнически служби попълнено удостоверението за осъществена доставка съгласно приложение № 10. Удостоверението за осъществена доставка се издава от митническата служба в потвърждение на факта, че посочените в него стоки и технологии са пристигнали в Република България.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Агенция "Митници" в срок до 10 работни дни от оформянето на вноса изпраща на комисията един екземпляр от удостоверението за осъществена доставка заедно с копие от митническата декларация по вноса.


Б. Износ

Чл. 30. (1) Износ на стоки и технологии се извършва въз основа на разрешение за износ. За получаване на разрешение за износ се представят:

1. попълнено разрешение за износ съгласно приложение № 11;

2. сертификат за краен потребител на стоката и/или технологията, в който крайният потребител посочва за каква цел и къде ще се използва стоката и/или технологията;

3. разрешение за внос от властите на държавата на крайния потребител, включващо недопускане на реекспорт без писменото съгласие на комисията;

4. съдебно удостоверение за вписаните в търговския регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства, данъчна регистрация и БУЛСТАТ (в оригинал или официално заверено копие на заявителя) в случаите, когато не се изисква лиценз по чл. 26.

(2) При необходимост разрешението за износ се издава след съгласуване с Министерството на външните работи и с други ведомства съобразно предоставената им компетентност в съответствие с чл. 2 от закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Комисията изпраща копие от разрешението на Агенция "Митници" и на Министерството на вътрешните работи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Агенция "Митници" в срок до 10 работни дни от датата на оформяне на износа изпраща на комисията копие от митническата декларация по износа.

(5) Заявителят представя в комисията удостоверение за осъществена доставка или еквивалентен документ от крайния потребител, потвърждаващ освобождаването на стоката и/или технологията от митницата на страната на крайния потребител, най-късно 3 месеца след датата на пристигането й.


В. Реекспорт

Чл. 31. (1) Реекспорт на стоки и технологии се извършва въз основа на разрешение за реекспорт. За получаване на разрешение за реекспорт се представят:

1. попълнени разрешения за внос и износ съгласно приложение № 8 и приложение № 11;

2. сертификат за краен потребител на стоката и/или технологията, в който крайният потребител посочва за каква цел и къде ще се използва стоката и/или технологията;

3. разрешение за внос от компетентните органи на държавата на крайния потребител, включващо недопускане на реекспорт без писменото съгласие на комисията;

4. разрешение за реекспорт от компетентните органи на държавата на първоначалния доставчик;

5. съдебно удостоверение за вписаните в търговския регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства, данъчна регистрация и БУЛСТАТ (в оригинал или копие, заверено със свеж печат на заявителя) в случаите, когато не се изисква лиценз по чл. 26.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Комисията изпраща копие от разрешението на Агенция "Митници" и на Министерството на вътрешните работи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. " от 2001 г.) Агенция "Митници" в срок до 10 работни дни от датата на оформяне на реекспорта изпраща на комисията копие от митническата декларация по износа.

(4) Заявителят е длъжен да представи в комисията удостоверение за осъществена доставка или еквивалентен документ от крайния потребител, потвърждаващ освобождаването на стоката и/или технологията от митницата на страната на крайния потребител най-късно 3 месеца след датата на пристигането й.


Г. Промяна на крайния потребител на територията на Република България

Чл. 32. (1) Промяната на крайния потребител на стока и/или технология на територията на Република България се извършва въз основа на разрешение за промяна на крайния потребител. За издаване на разрешение за промяна на краен потребител се представят:

1. попълнено заявление на крайния потребител съгласно приложение № 9;

2. съдебно удостоверение за вписаните в търговския регистър обстоятелства, съдържащи всички последващи вписването промени в тези обстоятелства, данъчна регистрация и БУЛСТАТ (в оригинал или официално заверено копие на заявителя) в случаите, когато не се изисква лиценз по чл. 26.

(2) Разрешаването или отказът се извършва от комисията въз основа на представената информация и резултатите от извършените консултации с други ведомства съобразно тяхната компетентност.

(3) Разрешаването или отказът се съобщава на заявителя в срок до 5 работни дни от датата на подаване на документите.

(4) Разрешението е валидно при условията и до изтичане на срока на доставката, посочени в него, но не повече от 3 месеца.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Комисията по служебен път изпраща копие от издаденото разрешение на Агенция "Митници" и на Министерството на вътрешните работи.


Раздел IV.
Разрешение за транзитен превоз

Чл. 33. (1) Транзитен превоз на стоки и технологии като: радиоактивни, взривни, леснозапалими, окисляващи се, токсични, инфекциозни и корозионни вещества, се извършва въз основа на разрешение за транзитен превоз. За издаване на разрешение за транзитен превоз се представят:

1. попълнено разрешение за транзитен превоз съгласно приложение № 12;

2. разрешение за транзитен превоз през територията на държавата, следваща Република България по маршрута на транзитния превоз, издадено от съответните компетентни органи.

(2) Документите се изготвят от изпращача на стоката или от упълномощено от него длъжностно лице и се представят в комисията най-късно 15 дни преди влизане на стоката на територията на Република България.

(3) Разрешаването или отказът се съобщава на заявителя в срок до 10 дни от датата на подаване на документите.

(4) Разрешението е валидно при условията и до изтичането на срока, посочен в него, но не повече от 10 дни за автомобилен транспорт и 15 дни за железопътен транспорт.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Изходящото митническо учреждение в срок до 10 работни дни от датата на заверяването на транзитния превоз изпраща един екземпляр от завереното от него разрешение на комисията и на Централното митническо управление на Агенция "Митници".


Чл. 34. (1) При извършване на транзитен превоз на стоки извън случаите по чл. 33 се попълва заявление за транзитен превоз съгласно приложение № 13.

(2) Заявлението по ал. 1 се представя на входящото и изходящото митническо учреждение на територията на Република България, където се извършва заверяването му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Изходящото митническо учреждение в срок до 10 работни дни от датата на заверяването на транзитния превоз изпраща един екземпляр от завереното от него разрешение на комисията и на Централното митническо управление на Агенция "Митници".


Глава трета.
УСЛОВИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ЛИЦЕНЗ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Чл. 35. (1) Предоставен лиценз за външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и издадено разрешение за конкретна сделка може да се отнемат съответно от Междуведомствения съвет и от комисията, ако:

1. конкретните искания или дейността в рамките на издадените лиценз и разрешения за конкретна сделка не съответстват на изискванията на действащото в Република България законодателство и на задълженията, поети от нея в международни договори или произтичащи от членството й в международни организации;

2. външнотърговските сделки със стоки и технологии не осигуряват защита на националната сигурност и външнополитическите интереси на страната и укрепване на международното доверие и стабилност;

3. заявителят е представил неверни и непълни данни;

4. дейността не съвпада с издаденото разрешение;

5. заявителят нарушава изискванията на чл. 4 от Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и на този правилник.

(2) Решението на Междуведомствения съвет и на комисията за отнемане на лиценз и/или на разрешение не подлежи на обжалване.


Глава четвърта.
ПРОВЕРКА ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ОРГАН

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Междуведомственият съвет, комисията и Агенция "Митници" имат право да проверяват изпълнението от българска страна на задълженията по сделките, произтичащи от правилника и от международни споразумения, отнасящи се до търговията с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба.


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Междуведомственият съвет, комисията и Агенция "Митници" в съответствие с поети от Република България задължения по международни споразумения имат право да привличат упълномощени специалисти от други страни за осъществяване на процедурата по контрола.


Чл. 38. Междуведомственият съвет и комисията имат право да изискват чрез официалните представители на Република България в страната на крайния потребител потвърждаване на приемането на стоките - предмет на износа.


Допълнителни разпоредби

§ 1. "Оръжие" са изделия, дейности и услуги, включени в списъка по чл. 4, ал. 2 от закона.


§ 2. (1) Транспортирането на оръжие, стоки и технологии с възможна двойна употреба за и от територията на Република България съответно до входящо и/или от изходящо българско гранично митническо учреждение може да се извършва от български или от чуждестранни транспортни фирми.

(2) Българските превозвачи могат да извършват този вид дейност само ако са получили лиценз от Междуведомствения съвет.

(3) Лицензът за транспортиране на оръжие и на стоки с възможна двойна употреба се издава за срок 1 година.

(4) Чуждестранните превозвачи или фирмите, ползващи чужди транспортни субекти, представят документ за регистрация и сертификат за годност на транспортните средства, с които ще се извърши превоз на оръжие и на стоки и технологии с възможна двойна употреба.

(5) (Нова - ДВ, бр. 35 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) Лицензираните по реда на ал. 2 български превозвачи могат да извършват транспортни услуги за превоз на оръжие и на стоки и технологии с възможна двойна употреба от и за територията на трети страни след получаване на разрешение от комисията за всеки отделен случай съгласувано с Министерството на транспорта и съобщенията. Такова разрешение се изисква независимо от това, дали страна по външнотърговската сделка с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба е лицензирано по реда на правилника лице.

(6) (Нова - ДВ, бр. 35 от 1996 г.) За извършване превоз на стоки на територията на страната при изпълнение на външнотърговски сделки, разрешени от комисията, органите на Министерството на вътрешните работи издават разрешение за превоз и осъществяват контрол съобразно компетентността си.


§ 3. (1) Българските транспортни фирми, кандидатстващи за получаване на лиценз, представят в Междуведомствения съвет:

1. заявление;

2. съдебно решение за регистрация на дружеството (фирмата);

3. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) разрешение от Министерството на транспорта и съобщенията за извършване превоз на оръжие и на стоки и технологии с възможна двойна употреба;

4. документ от Държавната инспекция по корабоплаване, от Държавната автомобилна инспекция, от Държавната железопътна инспекция и от Държавната въздухоплавателна инспекция, удостоверяващ годността на транспортните средства да превозват оръжие и стоки с възможна двойна употреба;

5. документ от Министерството на вътрешните работи, че заявителят може да извършва подобни транспортни услуги;

6. копие от документите, удостоверяващи данъчната регистрация и регистрацията в Националния статистически институт;

7. документ за внесена такса.

(2) Издаденият от Междуведомствения съвет лиценз или отказът да се издаде лиценз се съобщава в срок 30 дни от датата на подаване на заявлението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.) Междуведомственият съвет в срок 5 работни дни уведомява комисията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" за издадените или подновените лицензи.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 35 от 1996 г.) (1) В случаите по § 2, ал. 5 българските превозвачи, кандидатстващи за получаване на разрешение, представят в комисията:

1. заявление;

2. попълнено типово разрешение съгласно приложение № 6а за превоз на оръжие или съгласно приложения № 8 и 11 за превоз на стоки и технологии с възможна двойна употреба;

3. копие от договора за транспортна услуга;

4. разрешение за износ, издадено от компетентните органи на държавата на продавача;

5. разрешение за внос, издадено от държавата на купувача или на крайния потребител.

(2) Издаденото от комисията разрешение или отказът да се издаде разрешение се съобщава в срок 15 дни от датата на подаване на заявлението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) Комисията в срок 5 работни дни уведомява Министерството на транспорта и съобщенията за издадените или подновените разрешения.


§ 5. (Нов - ДВ, бр. 35 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.) Министерството на транспорта и съобщенията осъществява контрол върху българските превозвачи, получили лиценз от Междуведомствения съвет и разрешение от комисията за извършване на превоз по сделки с оръжие или със стоки и технологии с възможна двойна употреба съгласно § 2.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 6. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 35 от 1996 г.) Действието на лиценза и на разрешенията, издадени преди влизането в сила на правилника, продължава до изтичане на валидността им, а сключените във връзка с външнотърговската дейност с оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба договори за превоз - до прекратяването им.


§ 7. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 35 от 1996 г.) Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1, т. 2 от правилника

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1, т. 2 от правилника


Секретно! (след попълване)

Екз. №

(Изм. - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)


Разрешение за внос на оръжие, подлежащо на контрол съгласно Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
  Регистрационен №
1. № и дата на външнотърговския договор 2. Вносител: име, адрес, регистрация
   
  3. Данъчен регистрационен номер
  и код по БУЛСТАТ на вносителя:
4. Краен потребител: име, адрес,  
регистрация в Република България  
5. Българско митническо гранично учреждение:
6. Наименование на 7. Мярка 8. Количество: 9. Произход на
имуществото:     стоката:
      Внос от фирма,
      страна:
       
       
10. Стойност:
цифром и словом:
валута на плащането:
начин и форма на плащането:
11. Франкировка: 12. Вид транспорт: 13. Краен срок на доставка
вид и място   по договора:
14. (Нова - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)
Име и адрес на превозвача и
регистрационен номер на лиценза:
15. (Предишни т. 14-29 стават  
т. 15-30 - ДВ, бр. 35 от 1996  
г.)  
Разрешение от
рег. № ...............................................................................................................
16. Срок на валидност:
Комисията за контрол
дата .................................................................................................................
 
и разрешение на    
външнотърговските   17. Продължен срок на
сделки с оръжие и със  
валидност до:...........................................................................................................
стоки и технологии с    
възможна двойна    
употреба при МТВИС Подпис ........( ) Подпис .......( )
  и печат печат и печат печат
18. С настоящото удостоверяваме, че използването на внесените изделия и технологии,
включително крайния продукт от внедряване на технологиите,
се извършва при спазване на действащото законодателство в Република
България и подлежи на контрол от компетентните държавни органи.
 
Декларатор: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и длъжност на декларатора, подпис и печат)
Ръководител: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, име, подпис и печат)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОСА
19. Пореден 20. Общо 21. Внесено 22. Внесено 23. Внесено 24. Внесено 25. Внесено 26. Внесено
  номер от   количе-   количе-   количе-   количе-   количе-   количе-   количе-
  графа 6   ство   ство   ство   ство   ство   ство   ство
                               
                               
                               
27. Стойност
28. Транспортно средство
29. Митническо учреждение
30. Подпис и печат на
митническия служител
Дата:


Забележка: В графи от 20 до 25 включително под записаното внесено количество да се записват номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация за всяка отделна пратка.


Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от правилника

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 2 от правилника

Секретно! (след попълване)

Екз. №


(Изм. - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)


Разрешение за временен внос на оръжие, подлежащо на контрол съгласно

Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската

дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба  Регистрационен №
1. № и дата на външнотърговския договор 2. Вносител: име, адрес, регистрация
   
  3. Данъчен регистрационен
  номер и код по БУЛСТАТ на вносителя
4. Цел на временния внос: 5. Потребител на временно
4.1. Временен внос с обратен износ внесена продукция:
в изменено състояние (ВВ) - код 7 име, адрес и регистрация
  в Република България
4.2. Временен внос с обратен износ  
в неизменено състояние (ВВ) - код 8  
6. Българско гранично митническо учреждение:  
7. Наименование на 8. Мярка 9. Количество 10. Произход на стоката:
  имуществото:         10а. Наименование на
              страната и адрес на
              чуждестранната фирма,
              чрез която е извършен
              внос:
               
               
11. Стойност на продукцията 12. Стойност на услугата, 13. Валута на плащане:
  (цифром и словом):   когато се касае за ремонт,    
      модифициране    
      или модернизация и др.    
      (цифром и словом): 13а. Начин и форма на плащането:
14. Франкировка: 15. Вид транспорт: 16. Краен срок на
  (вид и място)       доставка по
          договора:
17. (Нова - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)
Име и адрес на превозвача и
регистрационен номер на лиценза:
18. (Предишни т. 17-32 стават        
  т. 18-33 - ДВ, бр. 35 от 1996        
  г.) Разрешение от Комисията  
рег. № ..................................................................................................
19. Срок на валидност:
  за контрол и разрешение  
дата ....................................................................................................
   
  на външнотърговските        
  сделки с оръжие и със        
20. Продължен срок на        
  стоки и технологии с валидност до:        
 
възможна двойна употреба............................................................................................
       
  при МТВИС        
      Подпис ...... ( )   Подпис ...... ( )
      и печат   и печат
21. С настоящото удостоверяваме, че използването на внесените изделия и технологии, включително
на крайния продукт от внедряване на технологиите, се извършва при спазване на действащото
законодателство в Република България и подлежи на контрол от компетентните държавни органи.
 
Декларатор: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и длъжност на декларатора, подпис и печат)
Ръководител: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, име, подпис и печат)
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОСА
19. Пореден 20. Общо 21. Внесено 22. Внесено 23. Внесено 24. Внесено 25. Внесено 26. Внесено
  номер от   количе-   количе-   количе-   количе-   количе-   количе-   количе-
  графа 7   ство   ство   ство   ство   ство   ство   ство
                               
                               
                               
27. Стойност
28. Транспортно средство
29. Митническо учреждение
30. Подпис и печат на
митническия служител
Дата:


Забележка: В графи от 23 до 28 включително под записаното внесено количество да се записват номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация за всяка отделна пратка.


Приложение № 2а към чл. 11, ал. 2 от правилника

Приложение № 2а към чл. 11, ал. 2 от правилника


(Изм. - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)
Секретно! (след попълване)

Екз. №

Разрешение за обратен износ на оръжие, подлежащо на контрол съгласно
Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската
дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
 

Регистрационен №

(към регистрационен № .......... за разрешен временен внос)
1. № и дата на външнотърговския договор 2. Износител: име, адрес, регистрация
   
  3. Данъчен регистрационен
  номер и код по БУЛСТАТ
  на износителя:
   
4. Купувач: име, пълен адрес 5. Краен потребител: име, пълен адрес
   
6. Митническо учреждение, в което се обмитява:
7. Гранично митническо учреждение:
8. Наименование на 9. Мярка 10. Количество 11. Потребител на
  имуществото:           временно внесената
              продукция:
               
               
12. Стойност: 12а. Стойност на услугата, когато се касае за
  цифром и словом:   ремонт, модификация, модернизация и други:
  валута на плащането:   цифром и словом, валута на плащането:
      начин и форма на плащането:
13. Франкировка: 14. Вид транспорт: 15. Краен срок на доставка
(вид и място)   по договора:
16. (Нова - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)
Име и адрес на превозвача и регистрационен номер на лиценза:
17. (Предишни т. 16-31 стават    
т. 17-32 - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)    
Разрешение от Комисията
рег. № ......................................................................................
18. Срок на валидност:
за контрол и разрешение
дата ........................................................................................
 
на външнотърговските    
сделки с оръжие и със    
стоки и технологии с   19. Продължен срок на
възможна двойна употреба  
валидност до: .......................................................................................................................................
при МТВИС    
  Подпис ..... ( ) Подпис ........ ( )
  и печат и печат
20. С настоящото удостоверяваме, че във външнотърговския договор е
включена клауза, осигуряваща гаранция от страна на купувача, че
закупеното оръжие няма да бъде прехвърлено на трети физически или
юридически лица, освен на посоченото в договора и в сертификата за
краен потребител, без писмено съгласие от българския компетентен
орган.
 
Декларатор: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и длъжност на декларатора, подпис и печат)
Ръководител:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, име, подпис и печат)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЕДИЦИИТЕ
21. Пореден 22. Общо 23. Експе- 24. Експе- 25. Експе- 26. Експе- 27. Експе- 28. Експе-
  номер от   коли-   дирано   дирано   дирано   дирано   дирано   дирано
  графа 8   чество   коли-   коли-   коли-   коли-   коли-   коли-
          чество   чество   чество   чество   чество   чество
29. Стойност
30. Транспортно средство
31. Митническо учреждение
32. Подпис и печат на
митническия служител
Дата:


Забележка: В графи от 22 до 27 включително под записаното експедирано количество да се записват номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация за всяка отделна пратка.


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 от правилника

Приложение № 3

към чл. 11, ал. 3 от правилника


Указания за митническо оформяне на вноса на оръжие, подлежащо на

контрол по Правилника за прилагане на Закона за контрол на

външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с

възможна двойна употреба


Клетки № 1, 3, 5, 6, 8, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29,

30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 50, 53, 54, В, В.1 и В.2 се

попълват съгласно Инструкция № 2 на Министерството на финансите от 1992

г. (ДВ, бр. 50 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.).

Клетка № 11 - вписва се кодът на страната, на чиято територия се

намира чуждестранната фирма (независимо от нейната национална

принадлежност).

В клетки № 11, 15, 33 и 34 се вписват съответните кодове от

кодираните списъци за страните и оръжието (военната и специалната

продукция), изпратени от Междуведомствения съвет до лицензираните

търговски дружества, до Министерството на финансите - Агенция "Митници", и до Министерството на вътрешните работи - служба "КОС".

Клетка № 31 - вписва се броят колети оръжие (военна и специална

продукция, когато стоката се превозва с контейнер (контейнери) - броят,

видът и номерата на контейнерите.

Клетки № 2 и 44 - не се попълват. Данните са посочени в разрешението за внос.

Клетка С.2 - вписват се номерът и датата на разрешението за внос,

издадено от комисията.

За митническо оформяне на вноса се представят следните документи:

- митническа декларация, попълнена съгласно приложение № 3;

- разрешение за внос.


Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1, т. 1 от правилника

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1, т. 1 от правилника


(Изм. - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)


Секретно! (след попълване)

Екз. №Разрешение за износ на оръжие, подлежащо на контрол съгласно Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употребаРегистрационен №
1. № и дата на външнотърговския договор 2. Износител: име, адрес, регистрация
       
    3. Данъчен регистрационен номер
      и код по БУЛСТАТ на износителя:
       
       
4. Купувач: име, пълен адрес 5. Краен потребител: име, пълен адрес
       
       
6. Митническо учреждение, в което се обмитява:    
7. Гранично митническо учреждение:    
8. Наименование 9. Мярка 10. Количество 11. Производител:
  на имуществото:            
               
               
12. Стойност:        
  цифром и словом:        
  валута на плащането:        
  начин и форма на плащането:        
13. Франкировка: 14. Вид транспорт: 15. Краен срок на доставка по договора:
  вид и място        
16. (Нова - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)
рег. № ...................................................................................
18. Срок на валидност:
  Име и адрес на превозвача и
дата.....................................................................................
 
  регистрационен номер на лиценза:    
17. (Предишни т. 16-31 стават    
  т. 17-32 - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)   19. Продължен срок на валидност
  Разрешение от Комисията  
до: ....................................................................................................................
  за контрол и разрешение    
  на външнотърговските сделки    
  с оръжие и със стоки и техно- Подпис........( ) Подпис........( )
  логии с възможна двойна и печат и печат
  употреба при МТВИС    
       
20. С настоящото удостоверяваме, че във външнотърговския договор е включена клауза, осигуряваща
  гаранция от страна на купувача, че закупеното оръжие няма да бъде прехвърлено
  на трети физически или юридически лица, освен на посоченото в договора и в
  сертификата за краен потребител, без писмено съгласие от българския
  компетентен държавен орган.
   
 
Декларатор:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (име и длъжност на декларатора, подпис и печат)
   
 
Ръководител:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  (управител, изпълнителен директор, име, подпис и печат)
   
   
  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЕДИЦИИТЕ
   
21. Пореден 22. Общо 23. Експеди- 24. Експеди- 25. Експеди- 26. Експеди- 27. Експеди- 28. Експеди-
  номер от   коли-   рано коли-   рано коли-   рано коли-   рано коли-   рано коли-   рано коли-
  графа 8   чество   личество   личество   личество   личество   личество   личество
                               
                               
                               
29. Стойност
30. Транспортно средство
31. Митническо учреждение
32. Подпис и печат на
митническия служител
Дата:


Забележка. В графи от 22 до 27 включително под записаното експедирано количество да се записват номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация за всяка отделна пратка.


Приложение № 5 към чл. 14, ал. 3 от правилника

Приложение № 5 към чл. 14, ал. 3 от правилника


(Изм. - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)Секретно! (след попълване)

Екз. №

Разрешение за временен износ на оръжие, подлежащо на контрол съгласно
Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската
дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
 
  Регистрационен №
1. № и дата на външнотърговския договор: 2. Износител: име, адрес, регистрация
  3. Данъчен регистрационен
  номер и код по БУЛСТАТ на
  износителя:
4. Цел на временния износ: 5. Получател или потребител
  на временно изнесената
  продукция: страна, име,
  адрес на чуждестранния
4.1. Временен износ с обратен внос контрагент по договора
в изменено състояние (ВИ) - код 2  
4.2. Временен износ с обратен внос  
в неизменено състояние (ВИ) - код 3  
6. Митническо учреждение, в което се обмитява:
7. Гранично митническо учреждение:
8. Наименование на 9. Мярка 10. Количество 11. Производител:
  имуществото:            
               
               
               
12. Стойност: 12а. Стойност на услугата, когато се касае за
цифром и словом: ремонт, модификация, модернизация и други:
валута на плащането: цифром и словом, валута на плащането:
  начин и форма на плащането:
13. Франкировка: 14. Вид транспорт: 15. Краен срок на доставка по
вид и място   договора:
16. (Нова - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)
Име и адрес на превозвача и
регистрационен номер на лиценза:
17. (Предишни т. 16-31 стават    
т. 17-32 - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)    
Разрешение от Комисията за
рег. № ...................................................................................
18. Срок на валидност:
контрол и разрешение на
дата .....................................................................................
 
външнотърговските сделки с    
оръжие и със стоки и   19. Продължен срок на
технологии с възможна двойна  
валидност до: ......................................................................................................................................
употреба при МТВИС    
  Подпис........( ) Подпис.......( )
  и печат и печат
20. С настоящото удостоверяваме, че във външнотърговския договор е
включена клауза, осигуряваща гаранция от страна на купувача, че
закупеното оръжие няма да бъде прехвърлено на трети физически или
юридически лица, освен на посоченото в договора и в сертификата за
краен потребител, без писмено съгласие от българския компетентен
държавен орган.
 
Декларатор: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и длъжност на декларатора, подпис и печат)
Ръководител: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, име, подпис и печат)
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЕДИЦИИТЕ
 
21. Пореден 22. Общо 23. Експеди- 24. Експеди- 25. Експеди- 26. Експеди- 27. Експеди- 28. Експеди-
  номер от   коли-   рано коли-   рано коли-   рано коли-   рано коли-   рано коли-   рано коли-
  графа 8   чество   личество   личество   личество   личество   личество   личество
                               
                               
                               
29. Стойност
30. Транспортно средство
31. Митническо учреждение
32. Подпис и печат на
митническия служител
Дата:


Забележка. В графи от 22 до 27 включително под записаното експедирано количество да се записват номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация за всяка отделна пратка.


Приложение № 5а към чл. 14, ал. 3 от правилника

Приложение № 5а към чл. 14, ал. 3 от правилника


(Изм. - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)Секретно! (след попълване)

Екз. №

Разрешение за обратен внос на оръжие, подлежащо на контрол съгласно
Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската
дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
  Регистрационен №
(към регистрационен № .......... за разрешен временен износ)
1. № и дата на външнотърговския договор 2. Вносител: име, адрес, регистрация
   
  3. Данъчен регистрационен
  номер и код по БУЛСТАТ на
  вносителя:
4. Краен потребител: име и пълен адрес
 
5. Българска гранична митница:
6. Наименование на 7. Мярка 8. Количество: 9. Произход на стоката:
  имуществото:            
  фирма, страна:            
               
               
10. Стойност: 10а. Стойност на услугата, когато се касае за
цифром и словом: ремонт, модификация, модернизация и
валута на плащането: други:
  цифром и словом, валута на плащането:
  начин и форма на плащането:
11. Франкировка: 12. Вид транспорт: 13. Краен срок на
вид и място   доставка по договора:
     
14. (Нова - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)
Име и адрес на превозвача и
регистрационен номер на лиценза:
15. (Предишни т. 14-29 стават    
т. 15-30 - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)    
Разрешение от Комисията за
рег. № ..................................................................................
16. Срок на валидност:
контрол и разрешение на
дата ....................................................................................
 
външнотърговските сделки с    
оръжие и със стоки и    
технологии с възможна двойна   17. Продължен срок на
употреба при МТВИС  
валидност до:.......................................................................................................................................
  Подпис.......( ) Подпис.......( )
  и печат и печат
18. С настоящото удостоверяваме, че използването на внесените изделия и
технологии, включително на крайния продукт от внедряване на
технологиите, се извършва при спазване на действителното
законодателство в Република България и подлежи на контрол от
компетентните държавни органи.
Декларатор: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и длъжност на декларатора, подпис и печат)
Ръководител: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, име, подпис и печат)
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОСА
 
19. Пореден 20. Общо 21. Внесено 22. Внесено 23. Внесено 24. Внесено 25. Внесено 26. Внесено
  номер от   количе-   количе-   количе-   количе-   количе-   количе-   количе-
  графа 6   ство   ство   ство   ство   ство   ство   ство
                               
                               
27. Стойност
28. Транспортно средство
29. Митническо учреждение
30. Подпис и печат на
митническия служител
Дата:


Забележка. В графи от 20 до 25 включително под записаното внесено количество да се записват номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация за всяка отделна пратка.


Приложение № 6 към чл. 18, т. 1 от правилника

Приложение № 6 към чл. 18, т. 1 от правилника


(Изм. - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)Секретно! (след попълване)

Екз. №

Разрешение за реекспорт на оръжие, подлежащо на контрол съгласно
Правилника за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската
дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
 
  Регистрационен №
1. № и дата на външнотърговския договор: 2. Реекспортьор: име, адрес,
а) с чуждестранния "Продавач" регистрация  
б) с чуждестранния "Купувач" 3. Данъчен регистрационен
  номер и код по БУЛСТАТ на
  реекспортьора:
4. Чуждестранен "Продавач": 5. Краен потребител: име,
име, пълен адрес пълен адрес
4а. Чуждестранен "Купувач":  
име, пълен адрес  
6. Входящо митническо учреждение: 7. Изходящо митническо учреждение:
8. Наименование на 9. Мярка 10. Количество 11. Произход на
  имуществото:           стоката:
               
               
12. Стойност:
цифром и словом:
валута на плащането:
начин и форма на плащането:
13. Франкировка: 14. Вид транспорт: 15. Краен срок на доставка
вид и място   по договора на реекспорт:
     
16. (Нова - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)
Име и адрес на превозвача и
регистрационен номер на лиценза:
17. (Предишни т. 16-33 стават    
т. 17-34 - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)    
Разрешение от Комисията за
рег. № ....................................................................................
18. Срок на валидност:
контрол и разрешение на
дата.......................................................................................
 
външнотърговските сделки с    
оръжие и със стоки и   19. Продължаване на
технологии с възможна двойна  
валидността до: ....................................................................................................................................
употреба при МТВИС    
 
Подпис...................................................................................
Подпис..................................................................................................................................................
  и печат и печат
20. С настоящото удостоверяваме, че във външнотърговския договор е
включена клауза, осигуряваща гаранция от страна на чуждестранната
фирма "Купувач", че закупеното оръжие няма да бъде прехвърлено на
трети физически или юридически лица, освен на посоченото в договора
и в сертификата за краен потребител, без писмено съгласие от
българския компетентен държавен орган.
Декларатор: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и длъжност на декларатора, подпис и печат)
Ръководител: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, име, подпис и печат)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЕДИЦИИТЕ
21. Поре- 22. Общо 23. Внесе- 24. Експе- 25. Внесе- 26. Експе- 27. Внесе- 28. Експе-
  ден но-   коли-   но ко-   дирано   но ко-   дирано   но ко-   дирано
  мер от   чество   личе-   коли-   личе-   коли-   личе-   коли-
  графа 8       ство   чество   ство   чество   ство   чество
                               
                               
31. Стойност
32. Транспортно средство
33. Митническо учреждение
34. Подпис и печат на
митническия служител
Дата:


Забележка: В графи от 22 до 29 включително да се записват под всяка отделна пратка номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация.


Приложение № 6а към § 4, ал. 1, т. 2 от правилника

Приложение № 6а към § 4, ал. 1, т. 2 от правилника


(Ново - ДВ, бр. 35 от 1996 г.)  Секретно!
  (след попълване)
  Екз. №
Разрешение за превоз на оръжие, подлежащ на контрол съгласно Правилника
прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и
със стоки и технологии с възможна двойна употреба
 
  Регистрационен №
1. № и дата на договора за 2. Данъчен регистрационен номер и превоз
  код по БУЛСТАТ на превозвача:
   
3. Чуждестранен продавач: 5. Краен потребител: име, пълен
име, пълен адрес адрес
4. Чуждестранен купувач:  
име, пълен адрес  
   
6. Входящо митническо учреждение: 7. Изходящо митническо учреждение:
8. Наименование на 9. Мярка: 10. Количество: 11. Произход на
  имуществото:            
12. Стойност:
цифром и словом:
валута на плащането:
начин и форма на плащането:
 
13. Франкировка: 14. Вид транспорт: 15. Краен срок на
вид и място   доставка по
    договора за
    превоз:
16. Име и адрес на превозвача и рег. № на лиценза:
17. Разрешение от Комисията за контрол
рег. № ......................................................................................
18. Срок на валидност:
и разрешение на външнотърговските
дата ........................................................................................
 
сделки с оръжие и със стоки и    
технологии с възможна двойна   19. Продължаване на валидността до:
употреба    
 
Подпис..................................................................................
Подпис...............................................................................................................................................
  и печат и печат
20. С настоящото удостоверяваме, че в договора за превоз е включена
клауза, осигуряваща гаранция от превозвача, че натовареното оръжие
няма да бъде прехвърляно на трети физически или юридически лица,
освен посоченото в договора за превоз и сертификата за краен потребител.
Декларатор: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и длъжност на декларатора, подпис и печат)
Ръководител: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, име, подпис и печат)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЕДИЦИИТЕ
21. Поре- 22. Общо 23. Внесе- 24. Експе- 25. Внесе- 26. Експе- 27. Внесе- 28. Експе- 29. Внесе- 30. Експе-
  ден но-   коли-   но ко-   дирано   но ко-   дирано   но ко-   дирано   но ко-   дирано
  мер от   чество   личе-   коли-   личе-   коли-   личе-   коли-   личе-   коли-
  графа 8       ство   чество   ство   чество   ство   чество   ство   чество
                                       
                                       
31. Стойност
32. Транспортно средство
33. Митническо учреждение
34. Подпис и печат на
митническия служител
Дата:


Забележка. В графи от № 23 до № 26 вкл. да се записват под всяка отделна пратка номерът и датата на митническия манифест и номерът и датата на митническата декларация.


Приложение № 7 към чл. 19, ал. 1 от правилника


(Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)


Указания за митническо оформяне на износа на оръжие, подлежащо на

контрол по Правилника за прилагане на Закона за външнотърговската

дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна

употреба


Клетки № 1, 2, 3, 5, 6, 14, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 35, 37,

38, 39, 42, 46, 47, 50, 53, 54, В, В.1 и В.2 - при сделки на база СИФ и

КЪФ - С, С.1 и С.2 се попълват съгласно Инструкция № 2 на Министерството

на финансите (ДВ, бр. 50 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2001 г.).

В клетка № 17 се вписват кодът на получаващата страна.

В клетка № 33 се вписва кодът на оръжието (военната и специалната

продукция).

Кодовете в посочените по-горе клетки № 11, 17 и 33 се вземат от

кодираните списъци на страните и оръжието, изпратени от Междуведомствения

съвет до лицензираните търговски дружества, до Министерството на

финансите - Агенция "Митници", и до Министерството на

вътрешните работи - служба "КОС".

Клетка № 31 - вписва се броят колети оръжие (военна и специална

продукция), а когато стоката се превозва в контейнер (контейнери), в

дясната част на клетката се вписват броят, видът и номерата на

контейнерите.

Клетки № 8 и 44 не се попълват. Данните са посочени в разрешението

за износ.

Клетка № С.2 - вписват се номерът и датата на разрешението за

износ, издадено от комисията.

За митническо оформяне на износа се представят следните документи:

- митническа декларация, попълнена съгласно приложение № 7;

- разрешение за износ.


Приложение № 8 към чл. 29 от правилника


(Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)Разрешение за внос Import certificate
Вносител/Importer Булстат/BG code Дата
    Date  
    Договор № Дата
    Contract № Date
Адрес/address   Режим  
    Regime  
Краен потребител/ Булстат/BG code Износител/Exporter  
Ultimate conignee      
       
Адрес/address   Адрес/address  
Българска гранична митница/ Произход Страна
Bulgarian border customот страна получател
  Country Country of
  of origin destination
Транспортни средства, път    
(ориентировъчно)/Means of transport,    
route(as far as known) Условия Срок на
  на доставка доставка
Вид транспорт/Mode of transport Terms of Time of
  delivery delivery
Транспортно средство №    
/Means of transport № Условия Срок на
  на плащане на плащане
Място на експедиция/ През/Via Terms of Time of
Place of dispatch   payment payment
Място на разтоварване/ Местоназначение/ Валута/ Курс
Place of discharge Place of destination Currency Exchange rate
Код по МТ Описание на стоката Мярка Количество Ед. цена Стойност - валута Стойност - лева
НS code Description of goods (U/M) Quantity Unit price Amount - currency Amount - leva
 
 
 
 
 
 
  Обща стойност:
  Total to pay:
 
Долуподписаните се задължаваме да внесем в Република България изброените по-горе по вид
и количество стоки и/или технологии. Отклоняване, пренасочване, промяна на страната
на предназначението, реекспорт, промяна на крайната употреба и/или крайния й потребител
е забранено без предварително писмено одобрение от Министерството на икономиката.
Ние, долуподписаните, се задължаваме
да информиране незабавно МТНС за всяка промяна в условията на сделката с
изброените стоки и/или технологии. Ние, долуподписаните, сме съгласни да
спазваме изискванията по осъществяване на доставката на изнасящата държава. Ние
сме съгласни да позволим преди разрешаването и след доставката проверки, свързани
с монтажа и използването на стоките и/или технологиите в съответствие с условията за износа
на такива стоки и/или технологии. Ние се задължаваме да позволим такива проверки да
бъдат извършвани на наша територия и в нашите помещения от българските власти с
участието на служители на държавата износител. Посочването на неверни
данни в този документ се санкционира с отменяне на разрешението и се наказва
съгласно чл. 313 НК с лишаване от свобода.
The undersigned hereby undertake to import into the Republic of Bulgaria the
goods and/or technologies listed above in the quantities specified. Diversion,
transshipment, change of destination, reexport, change of end-use or ultimate
consignee is prohibited without prior approval of the MTFEC. The
undersigned also undertakes to notify the MTFEC immediately of any
change of terms of the transaction with these goods and/or technologies. The
undersigned agree to comply with the delivery verification (DV)
requirements of the exporting country. We hereby agree to permit pre-license
and post-shipment checks to verify instalation and use of the goods and or
technologies in accordance with the export authorization for such goods or
technologies. We undertake to enable such checks to be carried out on the
enterprise's site by Bulgarian Authorities with participation by
officials of exporting country. Giving false information on this document is
subject of cancelation of the license and a violation of the art. 313 Penal Code
the Republic of Bulgaria and punishable by imprisonment.
 
 
Вносител/Importer Краен потребител/Ultimate consignee МТВС / МТFEC
Име/Name Име/Name  
     
     
Тел./Теl. Тел./Теl. Тел./Теl.
Подпис/Signature Подпис/Signature Подпис/Signature
     


Екз. 1 и 2 - чуждата и българската фирма

Екз. 3 и 4 - ВТВС и чуждите власти


Приложение № 9 към чл. 29 от правилникаЗаявление на крайния потребител и вносител Statement by ultimate consignee and importer
       
Вносител/Importer Булстат/BG code Дата
    Date  
Адрес/Address   Договор № дата
    Contract № date
    Режим  
Първоначален потребител/Intermediate consignee Булстат/BG code Regime  
    Износител/Exporter  
Адрес/Address      
    Адрес/Address  
Разрешение за внос/Import certificate №      
       
Краен потребител/Ultimate consignee Булстат/BG code    
    Произход от страна Страна получател
Адрес/Address   Country of origin Country of
      destination
       
Транспортни средства, път (ориентировъчно)/    
Means of transport, route (as far as known)    
Вид транспорт/Mode of transport Условия на доставка Срок на доставка
  Terms of delivery Terms of delivery
Транспортно средство №/Means of transport №    
  Условия на плащане Срок на плащане
Място на експедиция/ през/Via Terms of payment Time of payment
Place of dispatch      
Място на разтоварване/ Местоназначение/ Валута/Currency Курс/Exchange rate
Place of discharge Place of destination    
       
Код по МТ Описание на стоката Мярка Количество Ед. цена Стойност - валута Стойност - лева
НS code Description of Goods (U/M) Quantity Unit price Amount - currency Amount - leva
 
 
 
 
Долуподписаните заявяваме, че изброените по-горе по вид Обща стойност:
и количество стоки и технологии са предназначени за Tоtal to pay:
предназначени за (изберете един от посочените варианти и завършете изречението):
а) ще бъдат използвани от нас по вид и във формата, в която са получени, и няма да бъдат
реекспортирани или вграждани в друг продукт;
б) ще бъдат обработени или вградени от нас в следните продукти: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
предназначени за употреба в следните страни:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
в) ще бъдат продадени във формата, в която са получени в страна______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В тази страна стоката/технологията ще бъде използвана за_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Отговорността за изпълнението на задълженията по т. а) е на крайния потребител,
а по т. б) и в) - на вносителя
We, the undersigned, state that the aforementioned goods and technologies in the above
specified quantities will be used for (choose one item and finish the sentence):
a) will be used by us in the form in which received in our country and will not be reexported or
incorporated into any other end product,
b) will be processed or incorporated by us into the following products for distribution in following
countries:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
c) will be resold by us in form which received in________________________ for use or
consumption therein.
The specific end - use by my consumer will be _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
The ultimate consignee is responsible under item a) and Importer - under item b) and c).
Вносител/Importer Краен потребител/Ultimate consignee МТВС/МТFEC
Име/Name Име/Name  
Тел./Теl. Тел./Теl. Тел./Tel.
Подпис/Signature Подпис/Signature Подпис/Signature
     


Екз. 1 и 2 - чуждата и българската фирма

Екз. 3 и 4 - МТВС и чуждите власти


Приложение № 10 към чл. 29 от правилника

Приложение № 10 към чл. 29 от правилникаУдостоверение за осъществена доставка Bulgarian delivery verification Certificate
Вносител/Importer Булстат/BG code Дата
    Date  
    Съгласно удостове-
    рение за внос  
    As per import Дата/Date
Адрес/Address   Certificate №  
Първоначален потребител/ Intermediate consignee Булстат / BG code Износител/ Exporter  
       
       
       
Адрес/Address   Адрес/Address  
Българска гранична митница/Bulgarian Border Custom Произход от страна Страна получател
  Country of origin Country of
    destination
Транспортни средства. Път (ориентировъчно)/means of    
transport, route (as far as known)    
Вид транспорт/Mode of transport Условия на доставка Срок на доставка
  Terms of delivery Time of delivery
Транспортно средство №/ Means of transport №    
  Условия за плащане Срок наплащане
Място на експедиция/Place of dispatch През/via Terms of payment Time of payment
     
Място на разтоварване/Place of discharge Валута/ Currency Курс Exchange rate
Местоназначение/Place of destination    
Kод по МТ Описание на стоката Мярка Количество Ед. цена Стойност-валута Стойност-лева
НS code Description of goods (U/M) Quantity Unit price Amount- currency Amount-leva
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
  Обща стойност:
  Total to pay:
 
 
Tази част е попълнена от митническа служба.............. №..............тел:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
This part is Completed by Bulgarian Customs..................№.......... tel:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
Този документ удостоверява, че вносителят на посочените стоки/технологии е представил
сигурни доказателства за разполагане на стоките в обсега на действие на българската митница в
съответствие с действащите закони, постановления и наредби.
This document certifies the importer of specified goods/technology produced reliable evidence
of delivery and introduction of goods into the Bulgarian customs area in accordance with the laws,
ordinances and regulations in force.
 
 
Вносител/Importer Краен потребител/Ultimate consignee Митница/Customs
Име/Name Име/Name  
     
     
     
Тел./Tel. Тел./Tel. Тел./Tel.
Подпис/Signature Подпис/Signature Подпис/Signature
     
     


Екз. 1 и 2 - чуждата и българската фирма

Екз. 3 и 4 - МТВС и чуждите власти


Приложение № 11 към чл. 30 от правилника

Приложение № 11 към чл. 30 от правилникаРазрешение за износ Export certificate
Износител/Exporter Булстат/BG code Дата
    Date  
    Договор № Дата
    Contract№ Date
Адрес/Address   Режим  
    Regime  
Производител/Manufacturer Булстат/BG code Купувач/ Purchaser  
       
    Адрес/Address  
       
Адрес/Address      
       
Българска гранична митница/Bulgarian Border Custom Произход от страна Страна получател
  Country of origin Country of destination
Транспортни средства, път (ориентировъчно)/Means of    
transport, Route (as far as known)    
     
Вид транспорт /Mode of transport Условия на доставка Срок на доставка
  Terms of delivery Time of delivery
Транспортно средство №/Means of transport    
     
Вид транспорт/Mode of transport Условия на доставка Срок на доставка
  Terms of delivery Time of delivery
Транспортно средство №/ Means of transport №    
  Условия за плащане Срок наплащане
Място на експедиция/Place of dispatch През/via Terms of payment Time of payment
     
Място на разтоварване/Place of discharge Валута/ Currency Курс Exchange rate
Местоназначение/Place of destination    
Kод по МТ Описание на стоката Мярка Количество Ед. цена Стойност-валута Стойност-лева
НS code Description of goods (U/M) Quantity Unit price Amount- currency Amount-leva
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Обща стойност:
  Total to pay:
Българският външнотърговски режим изисква при износа по това удостоверение:
а) да изписвате тарифния номер според българската митническа тарифа и номера на това
удостоверение върху всеки документ, имащ отношение по сделката, транспорта и митническото оформяне;
б) удостоверението разрешава изпълнението на сделката по посочените условия, вкл. и в
приложенията. Удостоверението не може да се преотстъпва. То може да бъде подложено на преразглеждане,
преустановяване на валидността му и отменяне по условията на Закона за контрол на
външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна
(гражданска и военна) употреба.
The Bulgarian foreign trade regime requires that export under the authority of this license:
a) to record Bulgarian customs tariff headings and this certificate number on any transaction,
transport and customs related documents.
b) the license authorizes the licensee to carry out transport transaction described on the license
(including all attachments). It may not be transfered. This license to revision, suspention
or revocation under the Law on the control of foreign trade activity in arms and dual-use
(civilian and military) goods and technologies.
Износител/Seller Производител/Manufacturer МТВС /МТFEC
     
     
Тел./Tel. Teл./Теl. Тел./Теl.
Подпис/Signature Подпис/Signature Подпис/Signature
     
     
     
     
     


Приложение № 12 към чл. 33 от правилника

Приложение № 12 към чл. 33 от правилника


(Изм. - ДВ, бр. 114 от 1999 г.)     
Износител/Exporter Дата
  Date  
Адрес/Address    
     
     
Изпращач/Shipper Купувач/Purchaser  
     
Адрес/Address Адрес/Address  
     
     
Товарителница № Произход от страна Страна получател
Way bill № Country of origin Contry of
    destination
Вид транспорт /Mode of transport  
  РАЗРЕШЕНИЕ
   
Транспортно средство № / Means of transport № ЗА ТРАНЗИТЕН ПРЕВОЗ
   
Място на експедиция/ Place of dispatch През/VIA TRANSIT LICENCE
   
Място на разтоварване/Place of discharge  
Местоназначение/Place of destination  
Код по МТ Описание на стоката Мярка Количество
НS code Description of goods Unit Quantity
 
 
 
 
 
№ по международен контрол Експортен лиценз №  
Internationally controlled № Export licence №  
Митническо учреждение на влизане   Дата/Date Печат/Seal
Customs of entrance      
       
       
Митническо учреждение на претоварване   Дата/Date Печат/Seal
Customs of reloading place      
       
       
Митническо учреждение на излизане   Дата/Date Печат/Seal
Customs of exit      
       
       
Изпращач Подпис Печат Министерство на икономиката
Shipper Signature Seal Ministry of trade and
      foreign economic cooperation
       
       
Tел./Теl. Тел./Теl.
  Подпис/Signature
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екз. 3 и 4 - МТВС и чуждите власти

Copy 3 & 4 - MTFEC & foreign authorities

Екз. 1 Изпращач

Copy 1 shipper


Приложение № 13 към чл. 34 от правилникаИзносител/Exporter 1 Дата 2
    Date    
Адрес/Address        
         
Изпращач/Shipper 3 Купувач/Purchaser   4
Адрес /Address   Адрес /Address    
         
Товарителница № 5 Произход от страна Страна получател 6
Way bill №   Country of origin Country of  
      destination  
Вид транспорт/Mode of transport  
  ЗАЯВЛЕНИЕ
   
Транспортно средство №/Means of transport № ЗА ТРАНЗИТЕН ПРЕВОЗ
   
Място на експедиция/ Place of dispatch през/VIA TRANSIT STATEMENT
   
Място на разтоварване /Place of discharge  
Местоназначение/Place of destination  
Код по МТ Описание на стоката Мярка Количество
НS code Description of goods Unit Quantity
       
       
       
       
       
       
       
№ по международен контрол 7 Експортен лиценз № 8
Internationally controlled №   Export licence №  
Митническо учреждение на влизане 9 Дата/Date Печат/Seal 10
Customs of entrance        
         
         
Митническо учреждение на претоварване 11 Дата/Date Печат/Seal 12
Customs of reloading place        
         
         
Митническо учреждение на излизане 13 Дата/Date Печат/Seal 14
Customs of exit        
         
         
 
 
Заявление на изпращача или упълномощения от него представител.
 
Декларирам, че по-горе описаните международно контролирани стоки са
транспортирани през територията на Република България на основание на
валиден експортен лиценз (т. 8) от страната на произход (т. 6) за купувача,
описан в т. 4, и във вида, в който са влезли в Република България.
 
 
Shipper's Statement or authorised representative thereof
 
I declare that the internationally controlled goods described above are transported
through Bulgaria on the basis of validated export licence (item 8) of the country of
origin (item 6) for the Purchaser described in item 4 in the form entered into Bulgaria.
 
 
 
  Място и дата/Place and date Име и печат/ Name and seal
     
     


Екз. 3 и 4 - МТВС и чуждите власти

Екз. 1 Изпращач

Copt 3 & 4 - MTFEC & foreign authorities

Copy 1 Shipper


Промени настройката на бисквитките