Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 28.VII

ПРОГРАМА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОДА 2001-2003 Г.

 

ПРОГРАМА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПЕРИОДА 2001-2003 Г.

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.62 от 28 Юли 2000г.

Правителството на Република България и правителството на Китайската народна република, наричани по-долу "договарящите страни",

ръководени от желанието да развиват контактите и сътрудничеството в областта на културата, науката и образованието,

и в изпълнение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за културно сътрудничество от 6 май 1987 г., решиха да подпишат тази Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието за периода 2001-2003 г.,

и се договориха за следното:

I. Култура и изкуство

Член 1

Всяка от страните насърчава участието на другата страна в международни културни мероприятия, включително международни фестивали, състезания и конференции, провеждащи се в приемащата страна.

Член 2

В периода на тази програма договарящите страни си разменят по една изложба с двама комисари за срок 14 дни.

Член 3

Договарящите страни насърчават размяната на музикални и театрални трупи за участие в провеждащи се в приемащата страна съответно международни музикални прояви и фестивали. Насърчават също така размяната на изпълнителски групи и индивидуални изпълнители и по импресарски път.

Член 4

Договарящите страни насърчават сътрудничеството между институциите, ангажирани с културно-историческо наследство. В периода на тази програма договарящите страни си разменят по една група от двама експерти по опазването на движимото и недвижимото културно-историческо наследство за срок една седмица.

Член 5

Договарящите страни поощряват сътрудничеството между Китайската национална библиотека и Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в София чрез размяна на книги, справочни материали, периодика, информация и специалисти на основата на двустранни договори. В периода на тази програма договарящите страни си разменят по една четиричленна делегация от специалисти в областта на книги за срок една седмица.

Член 6

Всяка от страните поощрява превода, издаването и разпространяването на художествена литература с висока стойност на другата страна. Всяка от страните насърчава участието на другата страна в международни панаири на книгата, провеждащи се в своята държава. В периода на тази програма договарящите страни си разменят по една тричленна делегация от издатели за срок 10 дни.

Член 7

Договарящите страни насърчават участието на филми на изпращащата страна в международни филмови фестивали, провеждани в приемащата страна. Всяка от страните насърчава организирането на седмица на филми на другата страна в своята държава. Договарящите страни подкрепят сътрудничеството между Китайската национална филмотека и Българската национална филмотека. В периода на тази програма договарящите страни си разменят по една тричленна делегация от филмови дейци за срок една седмица.

Член 8

В периода на тази програма Китайската федерация на дейците от областта на литературата и изкуството и професионалните творчески съюзи в Република България си разменят по една петчленна делегация от дейци в съответната област за срок една седмица.

Член 9

Договарящите страни си разменят културна информация за своите държави.

II. Наука и образование

Член 10

Договарящите страни подкрепят осъществяването на пряко сътрудничество между съответните академии на науките.

Член 11

Договарящите страни съдействат за разширяване на сътрудничеството между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република при максимално прилагане на принципа на безвалутния еквивалентен обмен на базата на междуведомствени споразумения. В тях са конкретизирани следните дейности:

определяне на приоритетните направления, в които се осъществява българо-китайското сътрудничество в областта на науката и висшето образование; тези приоритетни направления се уточняват ежегодно на експертни срещи между партньорите;

набелязване на основните форми на сътрудничество; предимство следва да се дава на разработката на съвместни проекти, за чието изпълнение се използват основните квоти и средства, предвидени в споразумението;

набелязване на конкретни мерки за насърчаване на преките контакти между висшите учебни заведения с цел разширяване и обогатяване на сътрудничеството чрез съвместни прояви, обмен на информация и документация, обмен на специалисти;

уточняване на стипендиите за обмен на студенти, аспиранти и специализанти, които се отпускат на реципрочна основа;

провеждане на съвместни инициативи, целящи приобщаване на двете страни към международни структури, организации и програми, международни информационни системи в областта на науката и висшето образование и особено по взаимно признаване на дипломите за целите на академичната мобилност.

Член 12

Договарящите страни подкрепят и поощряват научното и образователното сътрудничество между взаимно заинтересовани висши учебни заведения. Формата и съдържанието на това сътрудничество, както и начинът на финансиране се договарят пряко.

Член 13

Договарящите страни търсят възможности за разширяване на сътрудничеството в областта на науката и висшето образование чрез създаване на контакти с фондации и други институции, свързани с науката и висшето образование.

Член 14

Договарящите страни насърчават изучаването на езика, литературата и културата на другата страна.

За целта договарящите страни разменят лектори филолози според нуждите на приемащата страна.

Договарящите страни създават условия за участие на българисти и китаисти в съответните летни езикови курсове.

Член 15

Договарящите страни се информират взаимно за провеждането на важни международни прояви в областта на висшето образование и поощряват участието на експерти и научни работници в тях.

Член 16

Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република си разменят, при поискване, информации за важни решения в областта на средното и висшето образование, както и други материали, представляващи интерес за договарящите страни.

Член 17

Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република на основание на директно споразумение за сътрудничество между двете министерства си разменят делегации.

Член 18

Договарящите страни насърчават установяването на преки контакти между:

средни общообразователни и професионални училища;

институти за подготовка и усъвършенстване на учители;

научни институти по образованието в Република България и Китайската народна република.

Член 19

Договарящите страни подкрепят участието на дейци в областта на образованието и научни работници в международни прояви, организирани в Република България и Китайската народна република. Те се информират взаимно за важни конференции, симпозиуми и научни семинари и си предоставят, при поискване, материали за тях.

III. Печат, телевизия и радио

Член 20

Договарящите страни подпомагат сътрудничеството между БТА и СИНХУА, регламентирано в рамките на конкретни споразумения между двете информационни агенции, отразяващи взаимните им интереси.

Член 21

Договарящите страни насърчават обмена и сътрудничеството между Съюза на българските журналисти и Общокитайската асоциация на журналистите.

Член 22

Договарящите страни насърчават и подкрепят установяването и развитието на пряко сътрудничество между техните редакции на вестници и списания и размяната на необходимите за дейността им материали и фотоси.

Член 23

Договарящите страни съдействат за по-нататъшно развитие и разширяване на сътрудничеството в областта на телевизията на базата на пряко споразумение за сътрудничество между Българската национална телевизия и Китайската централна телевизия.

Член 24

Договарящите страни съдействат за по-нататъшно развитие и разширяване на преките контакти между техните национални радиостанции на базата на пряко споразумение за сътрудничество между Българското национално радио и Китайското национално радио.

IV. Здравеопазване

Член 25

Договарящите страни разширяват и задълбочават сътрудничеството в областта на здравеопазването на основата на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.

V. Архиви

Член 26

Договарящите страни насърчават сътрудничеството между техните държавни архиви посредством размяна на копия от документи и специализирана архивна литература и обмяна на опит в съответствие с действащите нормативни уредби. Начинът за това сътрудничество се съгласува пряко между архивните администрации на договарящите страни.

VI. Младеж и спорт

Член 27

Договарящите страни съдействат за осъществяването на контакти между младежки и спортни организации, поощряват обмена и участието на свои представители в спортни и младежки форуми в договарящите страни, насърчават двустранното сътрудничество между държавните администрации, отговарящи за младежта и спорта.

VII. Дружества за приятелство

Член 28

Договарящите страни насърчават и подкрепят сътрудничеството между Дружеството за българо-китайско приятелство и Асоциацията на китайския народ за приятелство с чужбина на основата на подписания между тях План за сътрудничество.

VIII. Финансови разпоредби

Член 29

Персоналният обмен по тази програма се осъществява при следните финансови условия:

а) изпращащата страна заплаща пътните разходи на лицата до столицата на приемащата страна и обратно. Приемащата страна покрива разходите за нощувка и храна в хотел с категория не по-ниска от 3 звезди, джобни пари по преценка на всяка от страните, както и за пътуванията в страната, които са свързани с предварително приетата програма на посещението, съобразно разпоредбите на вътрешното законодателство. Приемащата страна осигурява на лицата, пътуващи по програмата, безплатна спешна медицинска помощ в държавните здравни заведения в случай на внезапно възникнало заболяване в обем, достатъчен за завръщане на болния в родината му, като разходите по транспортирането се поемат от изпращащата страна. Медицинската помощ на пребиваващите в рамките на програмата специалисти се оказва в съответствие с действащото в приемащата страна законодателство;

б) при размяна на индивидуални изпълнители или изпълнителски състави приемащата страна поема разходите за наемане на зала, за отпечатване на афиши, покани и всички останали разходи, свързани с рекламата на спектакъла. Приемащата страна осигурява закуски и напитки за изпълнителите преди спектаклите;

в) при размяна на изложби по тази програма изпращащата страна заплаща разходите за транспортирането и застраховката на експонатите до столицата на страната домакин и обратно, а приемащата страна поема разходите за вътрешния транспорт, както и за митническите формалности, наемане на зала, издаване на каталог и за реклама.

Тези условия подлежат на доуточняване при организирането на художествени или музейни изложби, представляващи национална ценност, чиято размяна съгласно член 1 от раздел I "Култура и изкуство" става единствено по силата на отделен договор;

г) всички разходи по осигуряването и изпращането на предвидените в тази програма материали се поемат от изпращащата страна;

д) при осъществяването на младежки и спортни обмени договарящите страни се договарят допълнително със съответните спортни федерации, асоциации, младежки дружества и др. относно финансовите задължения на страната организатор и страната участник (храна, нощувка, джобни пари, визи, такси участие, застраховки, медицинска помощ, вътрешен транспорт и др.).

Член 30

Всяка от договарящите се страни освобождава гражданите на другата страна, които пътуват по тази програма, от заплащане на такси, свързани с пребиваването им или с продължаването на срока на техния престой.

Изпращаните в изпълнение на тази програма лица не се нуждаят от разрешения за работа в приемащата страна.

IХ. Общи разпоредби

Член 31

При осъществяването на персонален обмен по тази програма договарящите страни обменят два месеца предварително кратки данни, работни планове и информация за работните чужди езици на изпращаните лица.

Приемащата страна уведомява своевременно изпращащата страна дали приема посочените лица. Изпращащата страна уведомява приемащата страна за превозното средство и точната дата на пристигане на лицата най-малко един месец преди отпътуването им.

Член 32

При обмен на изпълнители и изпълнителски състави по тази програма изпращащата страна предава на приемащата страна необходимите пропагандни материали три месеца преди отпътуването им.

Член 33

При организирането на изложби по тази програма изпращащата страна се задължава четири месеца преди откриването да предостави на приемащата страна необходимите материали за отпечатването на каталози и обяснителни текстове.

Експонатите за изложбите трябва да пристигнат в приемащата страна най-малко десет дни преди откриването в случай, че се изпращат отделно, а не заедно с комисарите.

Приемащата страна се задължава да осигури организирането, опазването, пропагандирането на изложбите, отпечатването на обяснителни текстове и каталози на изложбите, плакати и други пропагандни материали.

Х. Заключителна разпоредба

Член 34

Тази програма влиза в сила на тридесетия ден от датата на нейното подписване и е валидна до 31 декември 2003 г.

В случай че в процеса на изпълнение на тази програма възникне необходимост от изменения, същите се договарят по дипломатически път.

Разпоредбите на тази програма продължават да се прилагат след нейното прекратяване по отношение на всички задължения, произтичащи от нея и частично изпълнени към датата на прекратяването є.

Програмата не изключва възможността за извънпланови инициативи в набелязаните области по взаимна договореност между договарящите страни.

Подписана на 28 юни 2000 г. в София в два оригинални екземпляра на български и китайски език, като и двата текста имат еднаква сила.

Промени настройката на бисквитките