Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 28.VII

  • НАРЕДБА № 16 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ПОИМЕННИ КОМПЕНСАЦИОННИ БОНОВЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 42 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ТРАСЕКА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИЯ САНИТАРЕН КОНТРОЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 12 ОТ 21 ЮЛИ 2000 Г. ЗА НАДЗОР НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА Виж повече
  • НАРЕДБА № 14 ОТ 2000 Г. ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЖИВОТНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 19 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 285 ОТ 24.07.2000 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЗАЕМ (ПРОЕКТ ЗА РЕФОРМА В СЕКТОРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИЯ САНИТАРЕН КОНТРОЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 20 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. Виж повече