Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 24.II

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРИНЦИПИТЕ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В ТРИСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРИНЦИПИТЕ, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В ТРИСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 22 ЯНУАРИ 1993 Г.

Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 1993г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 1993г., изм. ДВ. бр.22 от 24 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.102 от 15 Декември 2000г., отм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2003г.

Отменен с § 2, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 152 на Министерския съвет от 11 юли 2003 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите - ДВ, бр. 64 от 18 юли 2003 г.


Чл. 1. С този правилник се уреждат принципите, редът и условията за признаване на представителността на организациите на работниците и служителите и на работодателите на национално равнище в тристранното сътрудничество.


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 1993 г.) Признаването на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни по смисъла на ал. 3 и 4 на чл. 3 от Кодекса на труда се извършва с решение на Министерския съвет за всеки отделен случай по предложение на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 1993 г.) Предложението на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество се изготвя въз основа на:

1. писмено искане до Министерския съвет на съответната организация, която кандидатства за представителна на национално равнище в тристранното сътрудничество;

2. удостоверение от съда за извършено вписване на организацията. За организациите на работниците и служителите това удостоверение или препис от заявлението за вписване се прилага след изтичане на срока по § 257 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 100 от 1992 г.);

3. устав на организацията, който е бил представен в съда със заверен препис от протокола или решението за неговото приемане;

4. списък на националните и териториалните органи, имената на техните ръководства и адресите им;

5. (изм. - ДВ, бр. 22 от 1998 г.) документи, с които се установява минимално необходимият числен състав;

6. (изм. - ДВ, бр. 22 от 1998 г.) брой на организациите в отделните отрасли съгласно "Националната отраслова класификация". Когато предприятието, към което е изградена съответната организация, осъществява дейност, обхващаща различни отрасли, то тя се причислява към този отрасъл, от който са получени по-високи по размер доходи.

(2) Отрасловата структура към съответната синдикална централа е необходимо да отговаря на следните условия:

1. да са създадени не по-малко от 50 синдикални организации по месторабота към съответния отрасъл;

2. всяка синдикална организация по месторабота да се състои от не по-малко от 5 души.

(3) Отрасловата структура на организацията на работодателите трябва да включва най-малко два отрасъла и не по-малко от 50 работодатели във всеки от тях.

(4) Териториалната структура на синдикалните организации е необходимо да отговаря на следните условия:

1. да има изградени съответни териториални органи в не по-малко от 80 на сто от бившите окръжни градове в страната;

2. да има създадени не по-малко от 50 синдикални организации по месторабота на територията на съответния бивш окръг;

3. всяка синдикална организация по месторабота да се състои от не по-малко от 5 души.

(5) Териториалната структура на организациите на работодателите е необходимо да отговаря на следните условия:

1. да има изградени съответни териториални органи в не по-малко от 50 на сто от бившите окръжни градове в страната;

2. всяка териториална структура да се състои от не по-малко от 10 работодатели.

(6) (Нова - ДВ, бр. 22 от 1998 г.) За изготвяне на предложението по ал. 1 по отношение на организациите на работниците и служителите се представя доклад от министъра на труда и социалната политика за наличието на минимално необходимите числен състав и организационни структури по ал. 2 и 4 и на критериите за представителност по чл. 3, ал. 3 от Кодекса на труда. Докладът се изготвя и въз основа на събраните данни съвместно със съответните организации, които са страна по вписани по установения ред колективни трудови договори, сключени в търговски дружества и в други предприятия и организации по реда на глава четвърта от Кодекса на труда.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 22 от 1998 г.) Решението на Министерския съвет за признаване или отказ за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни се приема в срок до 3 месеца от предявяване на искането.

(2) Когато Министерският съвет приеме, че е необходимо да се представят допълнително доказателства или да се извърши проверка на някои от посочените данни, той уведомява за това заинтересуваната организация и определя срока, в който следва да се извършат съответните действия, както и срока за вземането на окончателното решение, който не може да бъде повече от 15 дни след уведомяването.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 22 от 1998 г.) Решенията за отказите за признаване организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването им.


Чл. 6. (Отменен като незаконосъобразен с Решение № 7353 на ВАС - ДВ, бр. 102 от 2000 г.)


Чл. 7. Решенията на Министерския съвет за признаване организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни се обнародват в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките