Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 24.II

  • НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 17 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 18 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ИЗГРАЖДАНЕ И СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ДО 2010 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ЯДРЕНА ТЕХНИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА" И "ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА" ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА" Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 15 ОТ 1997 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА БАХРЕЙН ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ И ОТВЪД ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ТЕРИТОРИИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 НА МС ОТ 17 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42 НА МС ОТ 17 ФЕВРУАРИ 1998 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Виж повече
Промени настройката на бисквитките