Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 22 от 24.II

НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Приета с ПМС № 41 от 17.02.1998 г.

Обн. ДВ. бр.22 от 24 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 1999г., отм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2003г.

Отменена с § 2, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 152 на Министерския съвет от 11 юли 2003 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите - ДВ, бр. 64 от 18 юли 2003 г.


Чл. 1. С тази наредба се определя процедурата за събиране на данни за наличието на посочените в чл. 3, ал. 3 от Кодекса на труда критерии за признавано за представителни на национално равнище на организациите на работниците и служителите, вписани по установения от закона ред.


Чл. 2. (Отменен с Решение № 6563 на ВАС от 30 декември 1998 г. - ДВ, бр. 7 от 1999 г.)


Чл. 3. Наличието на критериите по чл. 3, ал. 3 от Кодекса на труда се установява, както следва:

1. "членски състав" - с установяване броя на членуващите в организацията на работниците и служителите, които плащат членски внос по определен в съответния устав начин;

2. "обединяване на работници и служители в повече от половината отрасли" - с установяване наличието на национални отраслови организации на работниците и служителите в отделните отрасли съгласно Националната отраслова класификация;

3. "изградени национални и териториални органи" - с установяване наличието на съответните национални и териториални органи.


Чл. 4. Данните по чл. 3 се установяват, както следва:

1. "членски състав" -с единен протокол за организациите на работниците и служителите по чл. 2 в съответното търговско дружество или друго предприятие или организация, съставен по официални данни, установени с организационни и финансови документи на съответната организация на работниците и служителите;

2. "обединяване на работници и служители в повече от половината отрасли" - с единен протокол за националната организация на работниците и служителите, съставен въз основана официалните документи на членуващите в нея национални отраслови организации на работниците и служителите, заверени от тях;

3. "изградени национални и териториални органи" - с единен протокол за всяка национална организация на работниците и служителите, съставен въз основа на официални документи за създаването им и за наличието на определените в съответния устав национални и териториални органи.


Чл. 5. (Отменен с Решение № 6563 на ВАС от 30 декември 1998 г. - ДВ, бр. 7 от 1999 г.)


Чл. 6. (1) (Отменена с Решение № 6563 на ВАС от 30 декември 1998 г. - ДВ, бр. 7 от 1999 г.)

(2) Докладът за установяване наличието на критериите за представителност по чл. 3, ал. 3 от Кодекса на труда и за минимално необходимите числен състав и организационни структури по чл. 3, ал. 2 и 4 от Правилника за определяне принципите, реда и условията за признавано на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище в тристранното сътрудничество, приет с Постановление № 7 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 1993 г.; изм., бр. 23 от 1993 г.), се изготвя от министъра на труда и социалната политика и се представя на председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество.


Чл. 7. По време на цялата процедура всяка национална организация, участваща в установяване наличието на критериите за представителност, има право на информация, наблюдение и пряк контрол по представяните данни и документи.


Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 6, ал. 1 от Правилника за определяне принципите, реда и условията за признаване на организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни на национално равнище в тристранното сътрудничество.


§ 2. Министърът на труда и социалната политика дава указания по прилагането на наредбата.


Промени настройката на бисквитките