Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 224 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ИВАН БОРИСОВ ИЛЕВСКИ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОМАНДВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "КОМУН

 

УКАЗ № 224 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ИВАН БОРИСОВ ИЛЕВСКИ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОМАНДВАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Иван Борисов Илевски от длъжността командир на Командването на Стратегическата комуникационно-информационна система.

2. Назначавам бригаден генерал Иван Борисов Илевски на длъжността началник на Главно управление "Комуникационни и информационни системи".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.